GARANTİPORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE
SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE
DİPNOTLARI
SAYFA
İçİNDEKİLER
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU
1
ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU
2
ÖZET DİGER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
3
ÖZET ÖZKAYNAKLAR
4
DEGİşİM TABLOSU.......................................................................
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN AÇıKLA yıeı
DİPNOT i
DİPNOT2
DİPNOT3
DİPNOT4
DİPNOT 5
DİPNOT6
DİPNOT7
DİPNOTS
DİPNOT9
DİPNOT LO
DİPNOT i i
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT LS
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT21
DİPNOT22
5
DİPNOTLAR
ŞİRKET'İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARıN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
FİNANSAL YATıRıMLAR
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
D İGER ALACAK VE BORÇLAR
KARŞıLıKLAR, KOŞULLU VARLıK VE BORÇLAR
PEşİN ÖDENMİ Ş GİDERLER
MADDİ DURAN VARLıKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLıKLAR
SERMA YE, YEDEKLER VE DİGER ÖZ KA YNAK KALEMLERİ
HASıLAT
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ..
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
GELİRLER
ESAS FAALİYETLERDEN DİGER GELİRLER
ESAS FAALİYETLERDEN DİGER GİDERLER
PAY BAŞıNA KAZANÇ
İLİşKİLİ TARAF AÇıKLAMALARı
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİsKLERİN NİTELİGİ VE DÜZEYİ...
FİNANSAL ARAÇLAR
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
FİNANSAL TABLOLARı ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YADA FİNANSAL TABLOLARıN
AÇiK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇıSıNDAN AÇıKLANMASı
GEREKEN Dİ GER HUSUSLAR
6-26
.
6
7-10
.
.
ii
. 11-12
.
13
.
13
.
14
.
14
.
15
.
16
. 16-17
.
17
. 17-19
.
LS
.
19
.
20
.
20
. 20-22
. 22-24
. 25-26
.
26
.
26
Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
30 EYLÜL2014
TARiHLi ÖZET FİNANSAL
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştiL)
DURUM
TABLOSU
(BiLANÇO)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
30 Eylül 2014
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2013
VARlıKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.18
5
Diğer Alacaklar
ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
6.18
8
3
4
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33,846,794
17,023,300
2,791,736
9,667,526
9,454,078
213,448
2,087,092
2,087,092
448,039
1,829,101
21,839,573
8,334,238
8,934,784
3,579,237
3,252,993
122,451
1,893,374
1,710,645
116,562
9
10
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
66,167
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARlıKLAR
203,793
37,426,031
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
ilişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,351,000
1,995,93 i
1,027,287
968,644
665,542
665,542
583,501
3,106,026
5.18
ilişkili Olmayan Taratlara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
ilişkili Olmayan Taratlara Diğer Borçlar
6
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Uzun Vadeli Karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Sınıtlandırılmayacak
Kapsamlı Gelir veya Giderler
TOPLAM
KAYNAKLAR
2,508,644
677,121
380,766
296,355
1,636,137
1,636,137
195,386
85,386
110,000
1,497,229
670,841
712,296
784,933
784,933
670,841
II
29,577,802
10,000,000
20,553,462
10,000,000
ıi
II
II
(312,706)
3,496,189
7,369,979
(312,706)
3,369,377
4,831,711
9,024,340
2,665,080
37,426,031
23,732,947
Sağlanan Faydalara ilişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış
Geçmiş Yıllar Karları
Dönem Karı / (Zararı)
23,732,947
3,106,026
7
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara
4,040,909
3,989,533
51,376
121,742
121,742
207,690
200,210
Yedekler
670,841
Birikmiş Diğer
Ilişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
Garanti
Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
i OCAK - 30 EYLÜL2014 DÖNEMiNE AİTöZET
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
Bağımm" Smırlı
Denetimde"
Geçmemiş
Cari Dönem
i Ocak30 Eylül 2014
Dipnot
Referansian
12
Hasılat
BRÜTKAR
Bağınınt.
SılllTIı
Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem
i Temmuz30 Eylül 2014
Bağıı"'" Smırlı
Denetilwien
Geçmemiş
Önceki DiJnem
1 Ocak30 Eylül 2013
Bağ""'" Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Önceki Dönem
ı Temmuz30 Eylül 2013
28,082,906
9,806,543
19,827,968
6,690,451
28,082,906
9,806,543
19,827,968
6,690,451
Pazarlarna Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
13
(138,299)
(49,356)
(764,849)
(279,406)
13
(6,971,553)
15
16
(16,706,353)
802,001
(5,927,91 i)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
(19,513,447)
ı,477,333
(47,855)
(5,222)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET
KARl
N
Yalınm Faaliyetlerinden Gelirler
SÜRDÜRÜLEN
FAALiYETLER
VERGi ÖNCESi
KARl
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER
DÖNEM KARl
DÖNEM KARl
(2,314)
277,412
(94)
9,860,638
3,248,528
3,156,453
760,452
1,444,015
1,266,921
238,968
85,107
11,304,653
4,515,449
3,395,421
845,559
(I ,50 i,850)
(653,776)
(785,548)
(778,463)
(257,270)
76,259
(120,610)
(66,943)
9,024,340
3,604,403
2,686,132
658,006
9,024,340
3,604,403
2,686,132
658,006
ilişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
468,116
Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET DİGER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Sınırlı
De"etimde"
Geçmemiş
Bağımsız Sınırlı
Bağımsız Sınırlı
De"etimde"
Geçmemiş
De"etimde"
Geçmemiş
Ö"ceki Dö"em
Geçmiş
i Ocak30 Eylül 2014
Geçmiş
i Temmuz30 Eylül 2014
Ö"ceki Dö"em
Geçmiş
i Ocak30 Eylül 2013
9,024,340
3,604,403
2,686,132
658,006
9,024,340
3,604,403
2,686,132
658,006
Cari Dö"em
Dipnot
Referansları
Bağımsız Sınırlı
De"etimden
Geçmemiş
Cari Dö"em
DÖNEM KARlIZARARı
Geçmiş
i Temmuz30 Eylül 2013
DiGER KAPSAMLI GELiRLER:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıf1andırllmayacaklar
Diğer kazançlkayıplar
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
DiGER KAPSAMLI
TOPLAM
GELiR
KAPSAMLI
GELiR
Ilişikteki
dipnotlar
bu finansal tabloların
3
tamamlayıcı
bir parçasıdır.
Garanti
Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
i OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMiNE AiT ÖZET ÖZKAYNAKLAR
DEGİŞiM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir veya
Giderler
Dipnot
Referansları
i Ocak 2013 itibarıyla
bakiyeler (Dönem başı)
Ödenmiş
Sermaye
Diğer Kazanç ve Kayıplar
Birikmiş Karlar
Kardan Ayrılmş
Kısıtlanmış
Yedekler
3,231,191
10,000,000
Dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarımı
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere transfer
138,186
Geçmiş yıllar
karları .
Dönem Karı
Toplam
2,221,674
2,748,223
18,201,088
2,748,223
(2,748,223 )
(138,186)
Toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2013 itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu)
10,000,000
i Ocak 2014 itibarıyla bakiyeler (Dönem başı)
10,000,000
Dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarımı
(312,706)
4,831,71 i
2,686,132
20,887,220
3,369,377
4,831,711
2,665,080
20,553,462
2,665,080
(2,665,080)
126,812
(126,812)
Toplam kapsamlı gelir
30 Ey~ü12014 itibarıyla bakiyeler (Dönem sonu)
LI
10,000,000
(312,706)
Ilişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
2,686,132
3,369,377
LI
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere transfer
2,686,132
3,496,189
7,369,979
9,024,340
9,024,340
9,024,340
29,577,802
Garanti
Portföy
Yönetimi
Anonim
Şirketi
i OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE
AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TV) olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Sınırı,
Denetimden
Dipnot
Referanslan
A. İŞLETME
FAALİYETLERİNDEN
NAKİT
Amortisman
11-12
ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile ilgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer KayıplarıfKazançları
Sermayesinde
Ticari Alacaklardaki
Gerçekleşen
Artış/Azalışla
Finansal Yatırımlardaki
Faaliyetlerle
i Ocak30 Eylül 2014
Faaliyetlerden
Gerçekleşen
KayıplKazançlar
ile İlgili Düzeltmeler
656,242
602,835
3,372,986
2,922,881
(1,235,611)
(859,065)
(60,674)
(131,451)
2,280,313
709,288
17
(1,330,801)
(40,693)
6
(5,626,617)
2,997,301
ilgili Düzeltmeler
5
4,698,707
(4,121,361)
Artış/Azalışla
7
(1,965,350)
İlgili Düzeltmeler
Artış/Azalışla
7
ilgili Düzeltmeler
(207,666)
(970,595)
(I, i 88,853)
(2,183,033)
Diğer Artış/ Azalışla ilgili Düzeltmeler
712,956
Elde Edilen Nakit Akışlan
18
1,086,768
Vergi Ödemelerilİadeleri
20
(918,349)
13
Diğer Nakit GirişleriıÇıkışları
Faaliyetlerinden
B. YATIRIM
(ı 58,686)
1,215,3 i i
Alınan Faiz
İşletme
2,686,129
20
ilgili Düzeltmeler
İlgili Diğer Borçlardaki
İşletme Sermayesinde
i Ocak30 Eylül 2013
Değişimler
Artış/Azalışla
Artış/Azalışla
Kaynaklanan
ilgili Düzeltmeler
İlgili Diğer Alacaklardaki
Ticari Borçlardaki
ile İlgili Düzeltmeler
ile İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından
Faaliyetlerle
Önceki Dönem
ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili Düzeltmeler
İşletme
Geçmemiş
Cari Dönem
9,024,340
Vergi GideriiGeliri
Denetimden
Geçmemiş
AKıŞLARı
Dönem kan
Dönem Net Kan Mutabakatı
Bağımsız Sınırı,
Elde Edilen Nakit
FAALİYETLERİNDEN
(134,755)
7,908,882
KAYNAKLANAN
NAKİT
660,790
(1,269,951 )
(78,940)
3,235,514
AKıŞLARı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan
Nakit Girişleri
11-12
2,065,842
40,693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından
Nakit Çıkışları
11-12
(2,939,520)
(252,103)
17
1,618,479
1,093,365
744,801
881,955
8,653,683
4,117,469
Kaynaklanan
Alınan Faiz
Yatınm
Faaliyetlerinden
C. FİNANSMAN
Finansman
NAKİT
Elde Edilen Nakit
FAALİYETLERİNDEN
Faaliyetlerinde
VE NAKİT
Kullanılan
NAKİT
AKıŞLARı
Nakit
BENZERLERİNDEKİ
NET ARTıŞ/AZALıŞ
D. DÖNEM BAŞı NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI
(A+B+C)
(A+B+C+D)
iJişikteki dipnotlar bu finansal ıablolann tamamlayıcı bir parçasıdır.
8,310,140
7,238,118
16,963,823
11,355,587
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 20 14 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLAYıCı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
ı.
Şirket'in
organizasyonu
ve faaliyet konusu
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 5 Haziran i997 tarihinde kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet göstermekte olup, Şirket'in başlıca faaliyet alanını ana
hissedarı olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve BBVA
Durbana International Fund (SICAV) çatısı altında kurulu yatırım fonlarının ve Garanti Emeklilik ve Hayat
A.Ş. 'nin ve diğer bireysel emeklilik şirketlerinin bireysel emeklilik fonlarının yönetilmesi ile kurumsal ve
bireysel müşterilere portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri oluşturmaktadır.
Şirket'in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sahip olduğu SPK faaliyet yetki belgeleri aşağıdaki gibidir:
- Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
- Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi
Şirket'in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Payadedi
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013
Payadedi
Pay oram
10.000.000
100,00%
9.999.960
40
99,9996%
0,0004%
10.000.000
100,00%
10.000.000
100,00%
Doğuş Holding A.Ş.
Toplam
Pay oram
24 Eylül 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Doğuş Holding A.Ş.'ye ait 40 TL değerindeki 40 adet pay
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 'ye devredilmiştir.
Şirket'in kategorileri itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
23
Yüksek lisans/doktora
Lisans/önlisans
Lise
İlk/Orta öğrenim
Toplam
26
8
4
61
31 Aralık 2013
22
23
8
4
57
Şirket, Türkiye'de kayıtlı olup Cengiz Topel Cad. No:39 Kat2 Beşiktaş 34337 İstanbul adresinde faaliyet
göstermektedir.
Finansal Tablolarm
Onaylanması:
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 27 Ekim 2014 tarihinde yayımlanması
yetki verilmiştir. Genel Kurul'un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
6
için
GARANT İ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
ÖZET FİNANSAL
TABLOLARA
İLİŞKİN
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
Finansal Tabloların
Sunumuna
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişkin Esaslar
TMS 'ye Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
("TTK")
ve vergi mevzuatınca
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun
("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete'de
yayımlanan
Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye
Piyasasında
Finansal Raporlamaya
İlişkin
Esaslar Tebliği" ("Tebliğ")
hükümlerine
uygun olarak hazırlanmış
olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar
uygun olarak sunulmuştur.
SPK tarafından
7 Haziran
2013 tarihli duyuru
ile açıklanan
Finansal tablolar,
bazı finansal araçların yeniden değerlemesi
haricinde,
tarihi
hazırlanmaktadır.
Tarihi maliyetin belirlenmesinde,
genellikle varlıklar için ödenen
değeri esas alınmaktadır.
formatlara
maliyet esasına göre
tutarın gerçeğe uygun
Kullanılan Para Birimi
Şirket'in
finansal tabloları,
faaliyette
bulunduğu
temel ekonomik
çevrede
(fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur.
Şirket'in finansal durumu ve faaliyet
için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
geçerli olan para birimi
sonuçları, finansal tablolar
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK'nın
17 Mart 2005 tarih ve 111367 sayılı kararı uyarınca,
Türkiye'de
faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe
Standartları'na
uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, i Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına
son verilmiştir. Buna istinaden, i Ocak
2005 tarihinden
itibaren 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde
Finansal Raporlama"
Standardı
("TMS 29") uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans değişimlerinin
tespitine imkan vermek üzere, Şirket'in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı
olarak hazırlanmaktadır.
Cari dönem finansal tabloların
sunum u ile
uygunluk sağlanması
açısından karşılaştırmalı
bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır
ve
önemli farklılıklar açıklanır. Sınıflamaların
niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:
7
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 20 i4 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLA YICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar/nın Düzeltilmesi (devamı)
•
Önceki dönem kar veya zarar tablosunda yer alan "Diğer Faaliyet Gelirleri" içerisinde yer alan
40.693 TL tutarındaki Maddi Duran Varlık Satış Karı "Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler"
içerisinde sunulmuştur.
Yapılan bu sınıflamaların net dönem karına etkisi buluEmamaktadır.
2.2
Muhasebe Tahminlerindeki
Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket'in cari yıl içerisinde önemli muhasebe tahmin varsayım değişikliği
olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.3
Muhasebe Politikalarındaki
Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, cari yıl içerisinde muhasebe politiklarında
değişiklik yapmamıştır.
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan yeni ve güncellenmiş
standart ve yorumların detayları aşağıda açıklanmıştır.
a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS'de yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
8
GARANT İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket'in konsolide finansal tablolarını etkiiemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS LO,i I, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
i
(devamı)
Yatırım Şirketleri'
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi'
FinansalOlmayan
Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamalar/
Türev
Ürünlerin
Yenilenmesi
ve Riskten
Korunma
Muhasebesinin Devamlılığ/
Harçlar ve Vergiler'
i Ocak 20 i4 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS i O'a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kar veya zarara yansltarak ölçmesi zorunlu
olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal
Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32'deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle 'cari dönemde yasalolarak
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip' ve 'eş zamanlı tahakkuk ve ödeme' ifadelerine açıklık
getirir.
TMS 36 (Değişiklikler) FinansalOlmayan
Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklik finansalolmayan
varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36'nın 130 ve 134 üncü paragrafları
değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39'da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
9
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ iTiBARIYLA ÖZET FiNANSAL TABLOLARA ilişKiN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
Finansal Tablolarm Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
c)
Henüz yürürlüğe
yorumlar
girmemiş standartlar
(devamı)
ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler
ve
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009'da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010'da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları
için Zorunlu
Yürürlük Tarihi
Kasım 2013 'te TFRS 9'un zorunlu uygulama tarihi i Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara
Sağlanan Faydalar
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda hizmet
dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet yılından
bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet
maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir.
Şirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarmm
Özeti
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin özet ara dönem finansal tablolar, TFRS'nin ara dönem
finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 30
Eylül 20 i4 tarihi itibariyle özet a~a dönem finansal tablolar, 3 ı Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe
politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu özet ara dönem finansal tablolar 31
Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
LO
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 20 14 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
3.
Nakit ve Nakit Benzerleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri, aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
16.409.476
60.180
8.014.097
47.819
553.644
272.322
17.023.300
8.334.238
(59.477)
(24.098)
16.963.823
8.310.140
Bankalar
- 3 aydan kısa vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
- Likit fonlar
Nakit ve nakit benzeri üzerindeki faiz tahakkuku (-)
Nakit akım amaçlı genel toplam
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, bankalardaki TL vadeli mevduatıarın brüt faiz oranları %8,65 - %9,95
arasındadır ve vadeleri 3 ay ve daha kısadır (31 Aralık 2013: %6,5- %9 arası ve vadeleri 3 ay ve daha
kısadır). 30 Eylül 2014 ve 3 i Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket'in nakit ve nakit benzerleri üzerinde
herhangi bir blokaj bulunmamaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in banka mevduatının 6.193.042 TL (31 Aralık 2013: 8.061.916 TL)
tutarındaki kısmı Şirket'in ana hissedarı olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'deki
hesaplarında
bulunmaktadır.
4.
Finansal Yatırımlar
30 Eylül 20 i4 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.189.014
3 aydan uzun vadeli mevduatlar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar
2.699.258
2.485. i53
92.478
1.750.924
509.693
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam
2.791.736
8.934.784
30 Eylül 2014
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Makul Değeri
Kayıtlı Değeri
Yatırım Fonları
Yatırım Fonu
2.492.351
2.699.258
2.699.258
Toplam
2.492.351
2.699.258
2.699.258
11
GARANT İ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4.
Finansal Yatırımlar
(devamı)
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Makul Değeri
Kayıtlı Değeri
Yatırım Fonları
Yatırım Fonu
2.492.35 i
2.485. i53
2.485. i53
Toplam
2.492.351
2.485.153
2.485.153
30 Eylül 2014
Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlıklar
Devlet TahviIi
Maliyet
Makul Değeri
Kayıtlı Değeri
92.299
92.209
92.478
92.299
92.209
92.478
31 Aralık 2013
Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlıklar
Maliyet
Makul Değeri
Kayıtlı Değeri
Devlet TahviIi
102.045
100.508
100.508
1.495.269
1.649.324
1.650.396
1.597.314
1.749.832
1.750.904
Özel Sektör Tahviii
31 Aralık 2013
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Özel Sektör Tahviii
Maliyet
Makul Değeri
Kayıtlı Değeri
506.892
509.693
509.693
506.892
509.693
509.693
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket' in finansal yatırımları içinde yer alan 3 aydan uzun süreli
mevduatlarının faiz oranları %8,50 - %9 arasında değişirken, vadeleri i6 Ocak 20 i4 ile 3 Mart 20 14
tarihleri arasındadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in 3 aydan uzun süreli banka mevduatının 4.189.0 i4 TL tutarındaki
kısmı Şirket'in ana hissedarı olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'deki hesaplarında bulunmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 92.478 TL (31 Aralık 2013: 100.528 TL) tutarındaki 100.000 TL (31 Aralık
2013: 100.000 TL) nominal değerli devlet tahviIi SPK'nın ilgili tebliği uyarınca ve Şirket'in sermaye
piyasalarındaki işlemleri nedeniyle İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde teminat olarak
bulundurulmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in satılmaya hazır finansal varlıklarının içinde Şirket'in ilişkili
şirketlerinin ihraç ettiği özel kesim tahviIi bulunmamaktadır. (3 i Aralık 20 i3: Garanti Faktoring Hiz
A.Ş. 'nin ihraç ettiği özel kesim tahvili, 509,693 TL).
12
GARANTİ
PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARlYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇlKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
5.
Ticari Alacaklar
ve Borçlar
30 EyıÜ12014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan fon yönetim ücreti alacakları (Not 18)
2.444.939
2.483.837
ilişkili taraflardan performans ücreti alacakları (Not 18)
6.957.480
1.482.146
51.659
23.550
9.454.078
3.989.533
ilişkili taraflardan özel portfay yönetimi komisyon ücreti
alacakları (Not 18)
Toplam
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili olmayan taraflardan diğer ticari alacaklar
aşağıdaki gibidir:
Özel portfay yönetimi komisyon ücreti alacakları
Fon yönetim ücreti alacakları
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
210.824
51.079
2.624
297
213.448
51.376
30 Eylül 2014 ve 3 i Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ticari borçlar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 18)
Mal ve hizmet alımı nedeniyle oluşan ticari borçlar
Toplam
6.
Diğer Alacaklar
31 Aralık 2013
1.027.287
380.766
968.644
296.355
1.995.931
677.121
ve Borçlar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Personelden alacaklar (Not 18)
ilişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 18)
Toplam
221.662
116.829
1.865.430
4.913
2.087.092
121.742
30 Eylül 2014 ve 3 i Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer borçlar aşağıdaki gibidir:
Vergi, resim ve harçlar
Diğer
Toplam
13
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
615.771
1.606.979
49.771
29.158
665.542
1.636.137
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
7.
Karşılıklar, Koşullu Varlık Ve Borçlar
30 Eylül 2014 ve 3 i Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2.970.000
Personel prim karşılıkları
Kullanılmamış izin karşılıkları
Toplam
136.026
85.386
3.106.026
85.386
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 20 ı3 tarihleri itibarıyla, diğer kısa vadeli diğer karşılıklar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Dava karşılıkları
110.000
Toplam
110.000
(*) 3 i Aralık 20 i3 tarihi itibarıyla üçüncü kişilerce Şirket' e karşı açılmış bir adet işe iade davası
bulunmaktadır Şirket 3 i Aralık 2013 itibarıyla bu davaya ilişkin olarak 110.000 TL karşılık ayırmıştır.
2014 yılı içerisinde ayrılan dava karşılığı ile ilgili ödeme yapılmış olup karşılık konusu kalmadığından
kapatılmıştır.
8.
Peşin Ödenmiş Giderler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Şirket'in 448.039 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 207.690 TL) peşin
ödenmiş giderleri Şirket'in tedarikçilere yaptığı ve daha sonraki dönemlerde gider hesaplarına aktarılacak
tutarlardan oluşmaktadır.
14
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AçıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
Maddi duran varlıklar
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıkların hareketi aşağıdaki gibidir.
Cari Dönem
Maliyet
Özel maliyetler
Nakil vasıtaları
30 Eylül 2014
896.816
Girişler
895.725
2.715.583
2.020.194
(986.287)
3.749.490
5.206.686
2.915.919
(3.476.299)
4.646.306
1 Ocak 2014
Cari dönem
amortismam
Çıkışlar
30 Eylül 2014
Demirbaşlar
Birikmiş amortismanlar
Çıkışlar
1 Ocak 2014
2.386.555
104.548
(2.385.464)
(104.548)
(1 1.684)
Özel maliyetler
Nakil vasıtaları
(1.594.757)
(104.548)
(332.83 i)
1.915.904
104.548
Demirbaşlar
(1.796.736)
(311.225)
726.332
(1.381.629)
(3.496.041)
(644.056)
2.746.784
(1.393.313)
Önceki Dönem
Maliyet
Özel maliyetler
Nakil vasıtaları
Demirbaşlar
3.252.993
1.710.645
Net
Girişler
2.306.141
210.591
4.830.346
217.010
(39.521)
5.007.835
1 Ocak 2013
Cari dönem
amortismam
Çıkışlar
30 Eylül 2013
6.419
.
(1.1 11.755)
(138.791)
(362.251)
(5.278)
Demirbaşlar
( 1.484.872)
(228.465)
(2.735.418)
(595.994)
2.094.928
30 Eylül 2013
2.386.555
(39.521)
Özel maliyetler
Nakil vasıtaları
Net
Çıkışlar
1 Ocak 2013
2.380.136
144.069
104.548
2.516.732
(1.474.006)
39.521
(104.548)
(1.713.337)
39.521
(3.291.891)
1.715.944
15
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
10.
Maddi olmayan duran varlıklar
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıkların hareketi aşağıdaki
gibidir:
Cari dönem
Çıkışlar
Girişler
30 Eylül 2014
1 Ocak 2014
Maliyet
1.040.571
(7.367)
23.600
1.024.338
Haklar
(7.367)
1.040.571
1.024.338
23.600
Birikmiş itfa payı
Haklar
(907.776)
Cari dönem itfa
L!ID2
(12.186)
(907.776)
(12.186)
1 Ocak 2014
30 Eylül 2014
1.842
(918.120)
1.842
(918.120)
122.451
116.562
Net
Önceki
Çıkışlar
dönem
Maliyet
Haklar
Birikmiş itfa payı
Haklar
1 Ocak 2013
978.882
Girişler
35.093
30 Eylül 2013
1.013.975
978.882
35.093
1.013.975
1 Ocak 2013
(897.785)
(897.785)
Net
Cari dönem itfa
L!ID2
(6.841)
(6.841)
Çıkışlar
Çıkışlar
30 Eylül 2013
(904.626)
(904.626)
81.097
109.349
Şirket'in 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla işletme içerisinde oluşturulmuş maddi olmayan
duran varlığı bulunmamaktadır.
1 ı.
Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak
Kalemleri
Ödenmiş Sermaye
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket'in kayıtlı sermayesi 10.000.000 TL'dir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL (31 Aralık 2013: 1 TL)
nominal değerde 10.000.000 (31 Aralık 2013: 10.000.000) adet hisseden meydana gelmiştir.
24 Eylül 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Doğuş Holding A.Ş.'ye ait 40 TL değerindeki 40 adet pay
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla şirket hisselerinin tamamı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 'ye aittir.
Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay sınıfı bulunmamaktadır.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Bulunmamaktadır.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri 3.496.189 TL'dir (31 Aralık
2013: 3.369.377 TL).
Yasalyedekler
Türk Ticaret Kanunu'na göre işletmeler ticari (safi) k,arın %5 ini ödenmiş sermayelerinin %20'sini
buluncaya kadar birinci yasal yedek olarak ayırırlar. Işletmenin geçmiş yıllar zararları varsa %5'in
hesabında ticari kardan düşülür. TTK'na göre safi kardan pay sahipleri için %5 birinci temettü (kar payı)
ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda
biri ikinci yasal yedek olarak ayrılır. Birinci temettü işletmelerin ödenmiş sermayesi üzerinden TTK ve ana
sözleşme gereği pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere %5 oranında dağıtılması öngörülmüş ka
payıdır.
GARANTi PORiF~,i YÖNET1MI A.
cerı
16
Et
r;~
Mersis Ne:
; C~j, No:39
. Ş - Iste
.0. - ..
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11.
Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak
Kardan Avrılmış Kısıtlanmış
Kalemleri
(devamı)
Yedekler (devamı)
Yasal yedekler (devamı)
26 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2013 yılı net karından birinci tertip yasal
yedek akçe olarak 126.812 TL'nin zorunlu yasal karşılıklar olarak ayrılmasından sonra, kalan 2.409.425
TL tutarındaki karın dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
Geçmiş yıllar karları
30 Eylül 2014 itibarıyla Şirket'in geçmiş yıl karları 7.369.979 TL tutarındadır (3 i Aralık 2013: 4.831.71 i
TL).
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandlrtlmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in kıdem tazminatı karşılığı aktüer fırma tarafından hesaplanmış olup,
(3 12.706) TL tutarındaki aktüeryal (kayıp )/kazanç özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
(3 i
Aralık 2013: (312.706) TL)
12.
Hasılat
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla hizmet gelirleri aşağıdaki gibidir:
Fon yönetim ücreti gelirleri
Performans ücreti gelirleri
Genel Yönetim Giderleri,
1 Temmuz-
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
20.205.197
30 Eylül
6.985.58 i
16.702.799
5.674.060
7.144.173
2.550.697
2.292.458
738.102
733.536
270.265
28.082.906
9.806.543
Özel Portföy yönetim ücreti gelirleri
13.
1 Temmuz-
1 Ocak30 Eylül
1 Ocak30 Eylül
Pazarlama
832.71 i
19.827.968
278.289
6.690.451
Giderleri
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-
Genel yönetim giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Toplam faaliyet giderleri
1 Temmuz-
1 Ocak-
1 Temmuz-
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
(5.927.91 i)
(19.513.447)
(6.971.553)
(16.706.353)
(138.299)
(49.356)
(764.849)
(279.406)
(19.651.746)
(7.020.909)
(17.471.202)
(6.207.317)
17
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHi iTiBARIYLA ÖZET FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇıKLA yıeı DiPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13.
Genel Yönetim Giderleri,
Pazarlama
Giderleri
(devamı)
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:
Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri
Veri aktarım ve lisans giderleri
Yazılım ve teknik hizmet giderleri
Kira ve bina giderleri
Amortisman ve itfa payları
Taşıt giderleri
Haberleşme giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Stopaj ve diğer vergi, resim ve
harçlar
Danışmanlık giderleri
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz30 Eylül
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz30 Eylül
2014
2014
2013
2013
(I 2.923.460)
( 1.326.567)
(1.109.152)
(1.805.070)
(656.242)
(718.713)
(157.961)
(162.790)
(4.6 i0.090)
(476.358)
(394.651 )
(740.640)
(222.676)
(222.056)
(73.815)
(58.803)
(11.419.043)
(1.153.614)
(1.016.826)
(1.025.826)
(602.835)
(700.700)
(152.441)
(144.062)
(4.143.288)
(382.071)
(323.933)
(364.345)
(201.881 )
(250.018)
(47.011)
(49.610)
(288.962)
(83.949)
(246.124)
(92.467)
(130.810)
(38.804)
(76.456)
(23.827)
Dava karşılıkları
Seyahat giderleri
(87.807)
(17.239)
(82.794)
(24.746)
Bağışlar
(50.210)
(12.650)
(35.525)
(i 0.325)
Diğer
(95.703)
(19.822)
(50.107)
(14.389)
(19.513.447)
(6.971.553)
(16.706.353)
(5.927.911)
Toplam genel yönetim giderleri
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla genel yönetim giderleri içerisindeki personel
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Temmuz1 Ocak1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
Personel giderleri
Ücret giderleri
(8.772. i90)
(3.246.903)
(8.072.637)
(2.942.382)
Personel prim karşılıkları
(2.970.000)
(1.0 i0.000)
(2.560.000)
(855.000)
(471.343)
(137.762)
(417.689)
(139.688)
(341.218)
(122.373)
(131.314)
(3 i.429)
(368.709)
(93.052)
(237.403)
(174.789)
(12.923.460)
(4.610.090)
(11.419.043)
(4.143.288)
Sosyal yardımlar
Eğitim, organizasyon ve proje
giderleri
Diğer personel giderleri (*)
Toplam personel giderleri
(*) Kıdem tazminatı ve izin karşılığı giderleri, diğer personel giderleri altına sınıflanmıştır.
Şirket, ilişikteki finansal tablolarında giderleri fonksiyon esasına göre sınıflamıştır.
18
GARANTİ
PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
AÇıKLA yıeı DiPNOTLAR
(Tüm tutarlar
13.
ÖZET FiNANSAL
TABLOLARA
iLİŞKİN
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Genel Yönetim Giderleri,
Pazarlama
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri
Giderleri
itibarıyla
(devamı)
satış ve pazarlama
giderleri
aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz30 Eylül
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz30 Eylül
2014
2014
2013
2013
Satış ve pazar/ama gider/eri:
Reklam ve sponsorluk
Temsil ve ağırlama
Pazarlama
giderleri
- satış ürün giderleri
Danışmanlık
Seyahat
giderleri
giderleri
giderleri
Haberleşme
giderleri
Toplam satış pazarlama
14.
giderleri
Yatırım faaliyetlerinden
(32.013)
(7.613)
(664.93 i)
(228.669)
(42.640)
(26.24 i)
(14.158)
(\3.140)
(20.429)
(7.530)
(18.125)
(3.820)
(I .327)
(9.056)
(5.546)
(36.430)
(5.839)
(54.395)
(24.685)
(2.967)
(806)
(4. i84)
(I .407)
(138.299)
(49.356)
(764.849)
(279.406)
gelirler
30 Eylül 20 i4 ve 30 Eylül 20 i3 tarihleri
itibarıyla
yatırım faaliyetlerinden
1 Ocak-
Menkul
gelirler aşağıdaki
1 Temmuz-
1 Ocak30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
2.212
36.3 12
149.219
36.051
49.056
49.056
i.330.55 i
1.264.709
40.693
Toplam
1.444.015
1.266.921
238.968
(*) Vade süresi 3 aydan daha uzun vadeli
faaliyetlerinden
gelir olarak sınıflandırılmıştır.
hesap
itibarıyla
esas faaliyetlerden
1 Ocak-
Vadeli hesap faiz geliri(**)
Menkul
kıymet reeskont
kıymet satış karı
Konusu
kalmayan
Diğer
açılışıarından
elde
edilen
85.107
faiz
gelirleri
yatırım
diğer gelirler
30 Eylül 20 i4 ve 30 Eylül 2013 tarihleri
Menkul
1 Temmuz-
30 Eylül
Maddi duran varlık satış karı, net
Esas faaliyetlerden
gibidir:
30 Eylül
77.152
kıymet faiz geliri
Vadeli hesap faiz geliri (*)
15.
(5.959)
geliri, net
diğer gelirler aşağıdaki
1 Temmuz-
1 Ocak-
gibidir:
1 Temmuz-
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
1.086.768
360.163
660.790
267.773
214.327
66.258
26.700
8.953
33.608
(5.069)
48.824
127.414
14.995
59.550
1.477.333
468.116
802.001
karşılıklar
4.027
39. i00
(**) Vade süresİ 3 aydan daha kısa vadeli hesap açılışıarından
diğer gelir olarak sınıflandırılmıştır.
19
elde edilen faiz gelirleri
10.68 i
277.412
esas faaliyetlerden
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
16.
Esas faaliyetlerden
diğer giderler
30 Eylül 20 i4 ve 30 Eylül 20 i3 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki gibidir:
Kur farkı gideri, net
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz-
30 Eylül
30 Eylül
2014
2013
2013
(47.855)
(5.222)
(47.855)
(5.222)
(2.314)
(2.314)
(94)
(94)
17.
Pay başına kazanç
Şirket'in payları borsada işlem görmediğinden
hesaplanmamıştır.
18.
1 Ocak-
dolayı, ekli finansal tablolarda pay başına kazanç tutarı
İlişkili taraf açıklamaları
30 Eylül 20 i4 ve 3 i Aralık 20 i3 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki
\
gibidir:
31 Aralık 2013
30 Eylül 2014
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Fon ve özel portföy yönetimi ücret alacakları
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Fonları
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yatırım Fonları
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Fonları
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
Garanti Bilişim Teknoloji A.Ş.
567.116
1.747.039
1.830.600
4.805
24.758
2. i88.552
7.989
15.145
6.458
i1.258
5.226
5.610
1.725
i.67 i
5.0 i i
23.934
BBV A Durbana International Fund
Fon yönetimi ve performans ücreti tahakkukları
6.957.480
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Fonları
BBV A Durbana International Fund
39.234
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Personelden alacaklar
Doğuş Spor Kompleksi Yatırım A.Ş.
Antur Turizm A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
9.454.078
3.989.533
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
221.662
116.829
9.292
4.913
62.996
17.978
5.164
Garanti Filo Yönetimi A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1.770.000
2.087.092
121.742
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in banka mevduatının 6.193.042 TL (31 Aralık 2013: 12.249.159 TL)
tutarındaki kısmı Şirket'in ana hissedarı olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'deki hesaplarında
bulunmaktadır.
20
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 20 i4 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
18.
İlişkili taraf açıklamaları
(devamı)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
263.497
284.719
172
İlişkili taraflara ticari borçlar
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
11.737
19.673
Antur Turizm A.Ş.
Doğuş Oto Pazarlama ve Tic. AŞ
23.376
3.400
3.062
1.940
Personele borçlar
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
Doğuş Spor Kompleksi Yatırım A.Ş.
Garanti Bilişim Teknoloji A.Ş.
Doğuş Holding A.Ş.
BBY A Durbana International Fund
53.789
12.248
687
690.598
3
39. i52
380.766
1.027.287
30 Eylül 20 i4 ve 30 Eylül 20 i3 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait ilişkili taraflarla işlemler
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Temmuz1 Ocak1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
980.627
323.554
709.845
316.828
323.554
709.845
316.828
Vadeli mevduat/aizi ve menkul kıymet/aiz
geliri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Toplam
20.307
1.000.934
1 Ocak-
1 Temmuz-
1 Ocak-
1 Temmuz-
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
16.391.409
5.288.747
14.633.144
4.958.036
3.661.448
1.626.282
1.958.0 i2
686.942
209.001
69.832
208.39 i
69.371
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yatırım Fonları
56.602
23.613
i i 1.642
29.082
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
Garanti Bilişim Teknoloji A.Ş.
40.606
46.246
14.471
13.925
37.216
i2.4 i9
16.252
45.198
13.727
15.580
4.645
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
87.175
96.396
38.455
790.553
Fon ve özel portföy yönetim ücretleri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yatırım Fonları
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik
Fonları
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
5.021
40.201
Fon yönetimi performans veyönetim ücreti
tahakkukları
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
BBY A Durbana International Fund
Toplam
6.957.481
2.566.626
46.644
2.239.586
83.046
27.547.485
9.697.143
19.343.312
21
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 20 i4 TARİHi iTiBARIYLA ÖZET FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇıKLA yıeı DipNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
18.
ilişkili taraf açıklamaları (devamı)
30 Eylül
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz30 Eylül
2014
2014
2013
2013
Kira giderleri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
499.854
44.475
586.62 i
208.450
Organizasyon, proje ve seyahat giderleri
Antur Turizm A.Ş.
Arena Giyim San. Turizm ve Tic A.Ş.
113.912
2.279
42.205
99.269
1.262
23.269
1.262
622.533
207.51 i
1 Ocak30 Eylül
1 Temmuz-
Reklam ve sponsorluk giderleri
Doğuş Yayın Grubu A.Ş.
Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme
A.Ş.
18.195
7.841
8.924
Komisyon giderleri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
118.717
45.046
141.250
51.740
Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
56.396
24.537
49.403
18.879
Yazılım ve teknik hizmet giderleri
Garanti Bilişim Teknoloji AŞ
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
2.886
809.797
270.275
Temsil ve ağırlama giderleri
Göktrans Turizm ve Ticaret AŞ
Taşıt giderleri
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ
Doğuş Oto Pazarlama ve Tic. AŞ
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic.A.Ş.
Toplam
730.956
202.956
489
486.979
152.420
1.200
382
2.107.711
438.088
157.254
6.623
2.551
200
586.799
2.688.504
873.872
29 Ağustos2014 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.' ye net defter değeri 735.291 TL olan
maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 2.000.000 TL bedelle satılmıştır.
Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerine 30 Eylül 2014 tarihinde
3.923.444 TL (30 Eylül 2013: 3.3 12.854 TL) tutarında fayda sağlanmıştır.
19.
Finansal Araçlardan
Kaynaklanan
sona eren dönemde
toplam
Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No: 34
sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" ("Seri: V. No: 34
sayılı Tebliğ") kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak
risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya
bildirmekle yükümlüdür.
19.1
Piyasa riski
Kur riski
I~.ş.
:2
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
19.
Finansal Araçlardan
19.1
Piyasa riski (devamı)
Kaynaklanan
Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
Kur riski (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket'in yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Dövİz
POZİSYONU
TABLOSU
31 Aralık 2013
30 Eylül 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,
Banka hesapları dahil)
40.640
GBP
CHF
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD
Doları
AVRO
GBP
-
-
-
-
-
-
-
793
11.160
1.335
770
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal Varlıklar
AVRO
-
-
i. Ticari Alacaklar
2b. ParasalOlmayan
ABD
Doları
3. Diger
308.627
109.744
19.788
142
552
1.941
96
422
140
4.DiJnen Varlıklar (/+2+3)
349.267
110.537
30.948
1.477
1.322
1.941
96
422
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7. Diğer
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
-
1.477
1.322
1.941
96
422
140
-
-
(84.050)
(1.291)
5. Ticari Alacaklar
-
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. ParasalOlmayan
Finansal Varlıklar
9. Toplam Varlıklar (4+8)
iO.Ticari borçlar
349.267
110.537
(120.600)
(52.960)
i I.Finansal YOkOmlülOkler
12a.Parasal Olan Diger Yükümlülükler
i2b. ParasalOlmayan
Yükümlülükler
Diger
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler
(10+11+12)
30.948
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(120.600)
(52.960)
-
-
-
-
-
-
-
-
(37.603)
(84.050)
(37.603)
(1.291)
-
i5.Finansal YükOmlülOkler
-
16a.Parasal Olan Diger Yükümlülükler
-
-
i6b. ParasalOlmayan
YOkOmlülükler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(84.050)
(37.603)
(1.291)
-
1.477
1.322
(82.109)
(37.507)
(869)
140
i4.Ticari borçlar
Diger
i7. Uzun Vadeli Yükümlülükler
(14+15+16)
18. Toplam
Yükümlülükler
20. Net yabancı para
varlıkl(yükümlülük)
(13+7)
pozisyonu
(9-18)
(120.600)
(52.960)
228.667
57.577
30.948
23
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 20 i4 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİşKİN
AÇıKLA yıeı DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
19.
Finansal Araçlardan
19.1
Piyasa riski (devamı)
Kaynaklanan
Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
Kur riski (devamı)
Dövİz
KURU DUYARLILIK
ANALİz
TABLOSU
30 EylUl 2014
Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
değer kazanması
Özkaynak
Yabancı paranın
değer
kaybetmesi
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer
kaybetmesi
ABD Doları kurunun % iO değişmesi halinde
i-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
i3. 112
(13. 112)
13. 112
(13.112)
13.112
(13.112)
13.ıı2
(13.112)
2-ABD Doları riskinden korunan kısım(-)
3-ABD Doları Net Etkisi(1 +2)
Avro kurunun %10 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
8.896
(8.896)
8.896
(8.896)
8.896
(8.896)
8.896
(8.896)
5-Avro riskinden korunan kısım(-)
6-Avro Net Etkisi(4+5)
Diğer Yabancı Paranın % iO değişmesi halinde
7-Diğer yp net varlık/yükümlülüğü
859
(859)
859
(859)
859
(859)
859
(859)
22.867
(22.867)
22.867
(22.867)
8- Diğer yp riskinden korunan kısım( -)
9-Diğer yp Net Etkisi(7+8)
Toplam (3+6+9)
31 Aralık 2013
Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
değer kazanması
Özkaynak
Yabancı paranın
değer
kaybetmesi
Yabancı paranın
Yabancı paranın .
değer kazanması
değer
kaybetmesi
ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde
I-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(8.005)
8.005
(8.005)
8.005
(8.005)
8.005
(8.005)
8.005
2-ABD Doları riskinden korunan kısım(-)
3-ABD Doları Net Etkisi(H2)
Avro kurunun % iO değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
(255)
255
(255)
255
(255)
255
(255)
255
5-A vro riskinden korunan kısım( -)
6-Avro Net Etkisi(4+5)
Diğer Yabancı Paranın %10 değişmesi halinde
7-Diğer yp net varlık/yükümlülüğü
49
(49)
49
(49)
49
(49)
49
(49)
(8.211)
8.211
8- Diğer yp riskinden korunan kısım( -)
9-Diğer yp Net Etkisi(7+8)
Toplam (3+6+9)
24
(8.2ıı)
8.211
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHi iTiBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA iLişKİN
AÇıKLA yıeı DiPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
20.
Finansal Araçlar
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
17.023.300
17.023.300
2.699.258
92.478
9.667.526
2.087.092
2.699.258
92.209
9.667.526
2.087.092
1.995.931
49.771
1.995.931
49.771
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
8.334.238
4.189.014
8.334.238
4.189.014
2.485.153
1.750.904
509.693
4.040.909
121.742
2.485.153
1.750.904
509.693
4.040.909
121.742
677.121
29.158
677.121
29.158
30 Eylül 2014
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar (*)
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
3 aydan uzun vadeli mevduatlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıkları
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar (*)
(*) Ödenecek vergi, resim ve harçlar hariç tutulmuştur.
Gerçeğe uygun değer açzklamalarz
Şirket, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.
Yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olması sebebi ile dönem
sonu kurları kullanılarak TL'ye çevrilmektedir. Finansal aktiflerin ve pasiflerin kısa vadeli olmalarından
dolayı rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Gerçeğe uygun değer ölçümünün sznzjlandzrzlmasz
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir.
Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Seviye i: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktifpiyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye i'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki
veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
25
GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇıKLA
DİPNOTLAR
yıeı
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
20.
Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Yükümlülükler
(devamı)
/ Finansal
Yatırım Fonu (alım satım amaçlı)
Ozel kesim tahvilleri
21.
Raporlama
Döneminden
Gerçe~e u
30 Eylül
2014
2.699.258
Gerçeğe
uygun
sevi esi
Değerleme
teknn
I.Sevi e
I.Sevi e
Sonraki Olaylar
Bulunmamaktadır.
22.
Finansal
Tabloları
Önemli
Ölçüde
Etkileyen
Yada
Finansal
Tabloların
Yorumlanabilir
ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
Bulunmamaktadır.
26
AÇık,
Download

2014 Eylül - Garanti Portföy Yönetimi