BAŞKANLIK
Adı Soyadı
Ünvanı
Gönül AKIL
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Görevi
Dahili/Tel
418 01 55
NAZAN YAMANEL
Mali Hiz.Uzmanı (Muhasebe Yetkilisi)
İlgili yasa gereği muhasebe yetkilisine verilen tüm görevler, (Gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ve ilgili kurumlara ödeme, gönderme
vb.tüm işler), Taşınır mal yönetmeliği gereği yapılacak işlemler ile Bütçe kesin hesabının hazırlanması.
SELMA KUKUL
Bilgisayar İşletmeni
Başkanlık sekreterya işlemleri
FAİK ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Yazışmalar, Personel dosyaları, Kişilerden alacaklar hesabıyla ilgili tüm işlemler.
1347-1350
1345-1346
1465
• Başkanlığımız Stratejik planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmalar ile ilgili yazışmaları yapmak, verileri
toplamak, tabloları düzenlemek
• Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ile yazışmaları yapmak,ilgili verileri toplamak, konsolide etmek
• Başkanlığımız WEB sitesi koordinatörlüğü görevleri yürütmek,
• İl Brifing Raporlarını hazırlamak
YEŞİM BİLGİÇ
Burhan ÖZTÜRK
Evrak Kayıt Birimi
STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Başkanlığımız birim faaliyet raporunu hazırlamak,
SEBAHAT ER
ÇİĞDEM GÜL
Stratejik Planlama Şube Sorumlusu
•Başkanlığımız sunumlarını ve Brifing raporlarını hazırlamak
1343
Bilgisayar İşletmeni
• Başkanlığımız Stratejik planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmalar ile ilgili yazışmaları yapmak, verileri
toplamak, tabloları düzenlemek
• Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ile yazışmaları yapmak,ilgili verileri toplamak, konsolide etmek
• Başkanlığımız birim faaliyet raporunu hazırlamak,
• İl Brifing Raporlarını hazırlamak
1340
Bilgisayar İşletmeni
• Başkanlığımız Stratejik planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmalar ile ilgili yazışmaları yapmak, verileri
toplamak, tabloları düzenlemek
• Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ile yazışmaları yapmak,ilgili verileri toplamak, konsolide etmek
• Başkanlığımız birim faaliyet raporunu hazırlamak,
• İl Brifing Raporlarını hazırlamak
• Evrak Kayıt Birimine destek olmak.
1062
Bilgisayar İşletmeni
• Ödeme evrağının Ebys’ye kaydı
• Kaydedilen evrağın kişilere ulaştırılması
• Ebys üzerinden gelen bazı yazıların (gerçekleştirme görevlisi gibi) birim sorumlularına ve birimle ilgilenen kişiye bildirilmesi.
• İadeli taahhütlü posta
• Giden yazıların yazı işlerine zimmetle teslimi
• Ödeme evrağının birimlerden teslim alınması
• Dosyalama İşlemi
1344
ATIL DEMİRDAĞ
Şube Müdürü
1451
• Harcama birimlerince hazırlanıp Muhasebe Yetkilisince onaylanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek
idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak
sağlamak, 3 aylık dönemlerde Dönem Bordrosu ve ödeme dekontları ile birlikte Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı başkanlığına yazı ile bildirmek
• Üniversitemiz personelinin kayıtlı olduğu sendika adına maaşlardan yapılan kesintiyi ilgili sendika hesaplarına aktarmak
.Üniversitenin Akademik ve İdari Biriminden gelen satın alma evrakları kontrolü ve danışmanlık ( Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Sağlık
MÜBERRA İŞKİL
Mali Hiz.Uz.Yard.(Taşınır Kons.Görevlisi) Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği)
YASEMİN BEKTAŞ
Memur
Satın alma ve ihale evrakları kontrolü ve danışmanlık (BAPKO) İdari Biriminden gelen telefon, elektirk, su ve doğalgaz faturalarının kontrolü (
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği)
1090
SEMA TEKİN
Bilgisayar İşletmeni
Satın alma ve ihale evrakları kontrolü ve danışmanlık (İdari Mali İşler Daire Başkanlığı,Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı),Üniversitenin
Akademik Biriminden gelen telefon, elektirk, su ve doğalgaz faturalarının kontrolü (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar)
1196
MAHMUT ATAOĞLU
Maaş Birim Sorumlusu
YAĞMUR Y. GÜRLER
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
MEHMET DEMİRHAN
Bilgisayar İşletmeni
AYLİN ÇAKIR
Memur
Maaş Kontrol
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe Kontrol
• Kefalete tabi personelin maaşlarından yapılan kefalet kesintilerinin zamanında Kefalet Sandığı Başkanlığı hesaplarına gönderilmesini
1466
1441
• İlahiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• İşletme Fakültesi
• Siyasal Bilgiler Fakültesi
• Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Yabancı Diller M.Y.O.
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• Personel Daire Başkanlığı (Sözleşmeli-4/C)
• Genel Sekreterlik (Özel Kalem)
• İşçi Maaşları (S.K.S.- İMİD)
Diş Hekimliği Fakültesi
İktisat Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İletişim Fakültesi
Avrupa Birliği Enstitüsü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Gastroenteroloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Koruma-Güvenlik
1469
1454
1470
Maaş Kontrol
Bilgisayar İşletmeni
Emanet-SGKVergileri-Emekli
Kesenekleri
YollukYevmiy
e-Harç
İadeleri
TÜBİT
AK,
İSKA,
SANT
EZ
ERAS
MUS,
Vezne Yevmiye kayıtları
FARA
Bİ,
AB
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ONUR TANİÇER
İlgili birimlerle alakalı;
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane)
Teknoloji Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Takı Tasarımı Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yurtdışı Maaşları
• Gelir Vergisi İşlemleri Muhtasar ve KDV Beyannameleri ödemeleri
• SGK Yabancı Uyruklu ve 31. Madde’ye göre çalışan personelin aylık prim kontrolü ile ilgili hesaplara ödenmesi
• Akademik ve İdari personelin maaşlarından kesilen nafaka ve icra ödemeleri
• Satın alma evraklarından kesilen vergi borcu SGK kesinti ödemeleri
• Tüm emanet işlemleri (emanet hesabına dönen tüm ödemelerin iade işlemleri)
• Alacak karakterli hesaplarda bulunan tutarlarla ilgili tüm işlemler
• Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan kesintilerin zamanında ödemesini yapmak,geçmiş dönemde personelin ödemesinin yapılıp
yapılmadığında dair belgeleri tespit etmek
• Öğrenci harç iadeleri ile yurt depozito iadelerine ait ön ödeme işlemleri yapmak.
• 6245 sayılı kanuna göre ödenecek harcırahlara (yolluk-yevmiye) ilişkin işlemleri yapmak
1455
SEVİM UZUN
Bilgisayar İşletmeni
FATMA NUR ŞAHVELET
Bilgisayar İşletmeni
PELİN GAZİOĞLU
KIZILKAYA
Uzman
TÜBİTAK,BAP,İSKA ve SANTEZ projelerine ilişkin tüm işlemler.
1349
HAYRİYE ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Erasmus,Farabi,AB ve ÖYP Projelerine ilişkin tüm işlemler.
1619
Orhan KOÇ
Bilgisayar İşletmeni
Evrakların Say-2000i sistemine girilmesi ve onay işlemleri.
1453
DEMET ÇETİN BULAT
Bilgisayar İşletmeni
Tüm vezne İşlemleri ve defter kayıtları.
1348
1448
1351
MALİ KONTROL ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MURAT ÖZTÜRK
Şube Müdürü
1341
• Bütçeyi hazırlamak.
• Bütçe Ödeneklerin birimlere dağılımını yapmak.
• Performans Programlarını hazırlamak, Performans Hedefleri ve Gösterge gerçekleşmelerini İzleme ve Değerlendirme işlemlerini yapmak.
• Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak ve kamuoyuna duyurmak.
• Bilgi Yönetim Sistemindeki Öğrenci Otomasyonu verileri ile Banka hesabımızın kayıtları, Konfides Yazılımı aracılığı ile Yemek Gelirleri ve
Banka hesabı kayıtların izlemek.
• Bütçe işlemlerini (Revize-Ekleme-Aktarma-Birimlerarası Ödenek değişikliği) yapmak.
• Hazine Yardımları tertiplerinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek, say2000i onaylarını yapmak ve ilgili yazışmaları takip etmek.
• AHP/AFP düzenlemek.
• Öz gelir (Harçlara ve DÖSE Paylarına ilişkin) takibi, ilgili gelir hesabı kayıtlarını, ödenek göndermelerini, Say2000i işlemlerini ve ilgili
yazışmaları yapmak.
MUSTAFA BARAN
Bilgisayar İşletmeni
ESMA YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
TEHMİNE YAZAR
Şube Müdürü
NEŞE GÜL DİKKANOĞLU Şef
1617
• Kiralamalara ait;
- İşletmelerin kira, elektrik, su, ÜFE artışı, KDV bedellerinin takibini yapmak.
- İlgili hesapların takibi ve kayıtlarını tutmak (120-220-600-380-480).
- İlgili birimlere ödenek göndermek ve say2000i deki onaylarını yapmak.
• Yatırım Projeleri uygulamalarını izlemek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek.
• %10 Mal-Hizmet ve Yapım işlemlerini takibini ve gerekli yazışmalarını yapmak.
1342
1450
Üniversite İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nını oluşturma,koordine etme
1460
• Harcama Birimlerince Yapılan Yapılan 2013 Yılı 147.633,00 TL ve üzeri Mal/Hizmet/Yapım ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili tüm ihale
dosyalarının ön kontrollerini yapmak
• Yapılan Kontroller sonucu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde görüş yazısı düzenlemek
• Mal hizmet Yapım ve Danışmanlık ihalelerine ilişkin sözleşmeye bağlanmış ihale evraklarının sözleşme ve eki belgeleri kontrol etmek
• Ödeme emri evraklarını süresini kontrol etmek
• Harcama birimlerince talep edilen bilgileri sağlamak mali konularda danışmanlık hizmeti vermek
• Birimi ilgilendiren mevzuatla ilgili görüş ve öneri yazıları hakkında huıkuki görüşlere yardımcı olmak
GÜL BUDAMCI
Memur
1468
Download

Adı Soyadı Ünvanı Görevi Dahili/Tel Gönül AKIL Strateji Geliştirme