Paydaş Katılım Planı
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz
Boru Hattı – Türkiye Bölümü
Belge No:
URS-EIA-MAN-201962
Harici Belge No:
Paydaş Katılım Planı
Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı – Türkiye Bölümü
Düzenlenme Tarihi:
Haziran 2014
Ekler
Ek A
ÇED Sürecindeki Halkın Katılımının, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yasal Çerçevesi
Ek B
Belirlenen Paydaşların Listesi
Ek C
Tamamlanan Paydaş Katılım Faaliyetleri
Ek D
Görüş ve Geri Bildirimlerin Özeti
Ek E
Kamu Duyurularının Kopyaları
Ek F
Örnek Görüş Formu
Ek A:
ÇED Sürecinde Halkın Katılımı
Aşamasının, Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki Yasal Çerçevesi
1.
ÇED Sürecinin Özeti
Türkiye’de, ÇED raporunun hazırlanması ve paydaşlarla ilgili katılımları yürütmek için gereklikler
aşağıdaki mevzuat dahilinde tanımlanmıştır:
•
2006 yılında 5491 Sayılı Kanunla değiştirilen Çevre Kanunu’nun (1983, No. 2872) 10. Maddesi;
ve
•
2872 Sayılı Çevre Kanunu’na (1983, No. 2872) dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
tarafından yayımlanan ÇED Yönetmeliği (03 Ekim 2013 tarih, 28784 No) (Ancak Proje’nin tabi
olduğu yönetmelik Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan mülga ÇED
Yönetmeliği’dir (2008, RG 26939)).
Bu mülga Yönetmelik uyarınca, önerilen projeler Ek 1 ya da Ek 2’deki projeler olarak
sınıflandırılacakları bir seçme-eleme sürecine tabi tutulurlar. Ek 1, ulusal öneme sahip veya
potansiyel çevre etkilerinin önemli olduğu değerlendirilen büyük ölçekli projeleri kapsar. Ek 1
kapsamındaki Projeler Bakanlık düzeyinde değerlendirilmektedir. Ek 2, ÇED gerektiren veya
gerektirmeyebilecek olan daha küçük ölçekli projeleri kapsar. Bu Projeler İl Müdürlüğü düzeyinde
değerlendirilir.
Projeler ÇED Yönetmeliği Ek 1’e uygun olarak değerlendirilmektedir. Ek 1 (mülga) uyarınca Proje
için değerlendirme süreci aşağıdaki adımları kapsar:
•
ÇED Başvuru Dosyasının (ÇEDBD), uygun formatta ÇŞB’ne sunulması. Bu başvuru dosyası
Proje’nin olası etkileri ve başlıca tehlike azaltma önlemlerine ilişkin detaylı Proje bilgilerini
içerir;
•
ÇEDBD’nin ÇŞB tarafından incelenmesi ve kabulü ile dosyanın bir nüshasının ÇED sürecinin
başladığının halka duyurulması için (Projenin geliştirileceği/ ilgili olduğu illerde) ilgili Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne (ÇŞİM) gönderilmesi;
•
ÇŞİM/ÇŞB tarafından ele alınan Projeyle ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı hakkında Halkın
Bilgilendirilmesi. Tüm ÇED süreci boyunca inceleme yapılması ve görüşlerin ÇŞİM/ÇŞB’ye
gönderilmesi için, ÇEDBD internetten erişilebilir durumdadır;
•
ÇŞB ilgili bakanlık ve kurum uzmanlarından oluşan bir İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
(İDK), kurar. Bu komisyon ÇŞB ve ÇŞİM’lerle birlikte ÇED süreci için yetkili değerlendirme
organını oluşturmaktadır;
•
Proje Sahibi ile ÇŞB/ÇŞİM arasında Halkın Katılımı toplantıları kararlaştırılır ve Proje Sahibi
tarafından en az bir ulusal ve bir yerel gazetede/ ilgili her bir İl için il gazetesinde
toplantı(lar)dan en az 10 gün önceden duyurulur (aşağıda Bölüm 2’de daha detaylı bilgi
verilmektedir);
•
Halkın Katılımı toplantısından (toplantılarından) sonraki bir hafta içerisinde ÇŞB tarafından bir
Kapsam ve Özel Format Belirleme (KÖFB) toplantısı yapılır. KÖFB toplantısına İDK üyelerinin
görüşlerini yazılı olarak talep edecek olan ÇŞB başkanlık eder. İDK üyeleri görüş bildirmeden
önce, Proje sahibinden, Projeye ilişkin ek detaylar talep edebilir. ÇED raporu Özel Formatı İDK
üyelerinin taleplerine göre belirlenir ve Proje sahibine ÇŞB tarafından ÇED Raporu’nun izlemesi
gereken içindekiler tablosu şeklinde sunulur;
•
Proje sahibi ÇED Raporu’nu ÇŞB’na Özel Format’ın teslim alınmasından itibaren bir yıl
içerisinde Bakanlığa sunmak zorundadır. Taslak ÇED Raporu’nun Bakanlığa sunulmasının
ardından, taslak ÇED Raporu ÇŞB/ÇŞİM tarafından halkın görüş ve önerilerini almak üzere on
işgünü görüşe açılır. ÇED Raporu’nu incelemek isteyen paydaşlar ÇŞB’de ya da projenin
bulunduğu ilin ÇŞİM’inde duyurulan zaman sınırı içerisinde görüşlerini belirtmek için raporu
inceleyebilirler. ÇŞİM halkın görüşlerini İDK’ya gönderir. projeyle ilgili karar alma sürecinde bu
görüşler, Bakanlıkça dikkate alınır. Taslak ÇED Raporunun sunulmasının ardından, ek Halkın
Katılımı toplantısı düzenlemek için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca ÇŞB, taslak
ÇED Raporuyla ilgili İDK üyelerinin resmi görüşüne başvu rur.
•
ÇŞB tarafından, Taslak ÇED Raporu hakkındaki geribildirimlerini sunmak amacıyla İDK üyeleri
ve Proje sahibi ile bir İnceleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantının
sonucuna göre ÇŞB, proje sahibinden, ÇED Raporun eklenmek üzere, ilave bilgi sağlamasını
veya mevcut durumun veya etki değerlendirmesi ve sonuçların yetersiz bulunması halinde,
ÇED Raporu için, ilave çalışmalar gerçekleştirilmesini isteyebilir. Ek çalışmalar
gerçekleştirilmesi halinde, başka bir İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı gerekebilir ve bu
durumda taslak ÇED Raporu yeniden Bakanlığa sunulur, kamuoyu tarafından değerlendirme
ve görüşe açılır ve İDK üyelerinin tekrar görüşleri istenir.
•
Bakanlık, proje için, nihai ÇED Raporunun sunulmasının ardından beş işgünü içinde, İDK
üyelerinin rapor hakkındaki fikirlerini ve halkın görüşlerini dikkate alarak, , "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir. Bu karar,
proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. İlgili Valilik, alınan kararın
içeriğini, karara esas gerekçeleri ile şartlarını ve halkın, Nihai ÇED Raporuna yansıtılan görüş
ve önerilerini, uygun araçlarla halka duyurur.
2.
Halkın Katılımı
Halkın Katılımı (HK) toplantısı(arı), KÖFB toplantısından önce, Proje sahibi ve ÇED danışmanı (ÇED
Raporu’nu hazırlayacak kurum) tarafından, Proje alanında (veya ÇŞB tarafından belirlenen özel
bir yerde), teklif edilen Proje hakkında halkı bilgilendirmek ve görüş ve önerilerini almak amacıyla,
düzenlenir. Toplantının (ların) tarihi ÇŞB ile birlikte kararlaştırılır.
Proje HK toplantısının (larının) yerleri, ÇŞB ve Proje sahibi tarafından belirlenir. Toplantı yer(ler)ine
karar verirken, projeden en fazla etkilenen yerel halka ulaşılabilir olunması gözönünde
bulundurulur.. Proje sahibi HK toplantısını (larını) toplantıdan en az on gün önce, tarih, zaman,
yer ve konuya ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, ulusal ve yerel gazetelerde duyurur.
Paydaşların HK toplantısına (larına) katılmaları için davetler, ÇŞB/ÇŞİM’ininsiyatifine göre yapılır.
HK toplantısına (larına) ÇŞİM İl Müdürü veya onun görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder.
Halkın Katılımı toplantısı (ları), Proje sahibi ve proje ÇED danışmanının, halktan soruları almadan
önce Projeyi sunmaya davet edildiği, açık oturumlar olarak yürütülür. Projeye ilişkin ek bilgiler,
HK toplantısı (ları) sırasında, broşür gibi promosyonel araçlar aracılığıyla halka duyurulur. Toplantı
tutanakları ÇŞİM tarafından tutulur ve ÇED Özel Formatı’nın belirlenmesinde dikkate alınmak
üzere, ÇŞB’na gönderilir.
Ek B:
Belirlenen Paydaşlar Listesi
Paydaş Grubu
Paydaş
Departman/Alt Kuruluş
Merkezi Hükümet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Endüstriyel Yatırımlar Çevresel Etki Değerlendirmesi
Dairesi Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı (DİB)
Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü
Denizcilik ve Havacılık Genel Müdürlüğü ı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (İlgili kuruluş)
Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Bağlı
kuruluş)
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel
Müdürlüğü (İlgili kuruluş)
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS)
Genel Müdürlüğü (İlgili uruluş)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü
İl İdaresi
Türk Deniz Kuvvetleri
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri
Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıkları: Sahil Güvenlik
Karadeniz Bölge Komutanlığı
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Yerel İdare
Sinop Muhtarlık Bürosu
Paydaş Grubu
Paydaş
Balıkçılık ve Deniz
Alanı Kullanıcıları
Ulusal Su Ürünleri ve Balıkçılık
Kooperatifi (İstanbul)
Departman/Alt Kuruluş
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği – SUR-KOOP (Ankara)
Balıkçılık Kooperatifleri Merkez
Birliği (Ankara)
Doğu Karadeniz Balıkçılık
Kooperatifleri Birliği (Trabzon)
(SUR-KOOP’a bağlı)
Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi
Arsın Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Araklı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Beşikdüzü (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Yomra İlçesi Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Kirazlık (Vakfıkebir/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Balıklı Köyü (Sürmene/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Fenerköy (Çarşıbaşı/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Of İlçesi Merkezi ve Eskipazar Kasabası (Of/Trabzon)
Su Ürünleri Kooperatifi
Akçaabat Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Akçakale Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri
Kooperatifi
Darıca Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri
Kooperatifi
Mersin Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri
Kooperatifi
Salacık Köyü (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri
Kooperatifi
Söğütlü (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Yıldızlı Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri
Kooperatifi
Çarşıbaşı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
100. Yıl (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Akyazı Kasabası (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Çınaraltı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi
Büyükliman (Vakfıkebir/Trabzon) Su Ürünleri
Kooperatifi
Paydaş Grubu
Paydaş
Departman/Alt Kuruluş
Samsun Bölgesel Su Ürünleri
Kooperatifleri Birliği *
Merkez Su Ürünleri Kooperatifi -Samsun
Sinop Bölgesel Su Ürünleri
Kooperatifleri Birliği *
Merkez Su Ürünleri Kooperatifi -Sinop
17 Kooperatif
Abalı (Sinop) Su Ürünleri Kooperatifi
Korucuk (Sinop) Su Ürünleri Kooperatifi
Ticaret ve Ticaret
Odaları
Ticaret ve Sanayi Odası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası
Limanlar
Alport Trabzon Liman İşletmesi ve Nakil Lojistik A.Ş
Samsunport Internasyonel/CEY Grup
Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi A.Ş.
Akademik ve/veya
Bilimsel Kuruluşlar
Ulusal
Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Deniz
Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Türkiye Deniz Araştırma Vakfı
(TÜDAV) (İstanbul)
Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı
(İstanbul)
Sualtı Araştırmaları Derneği
(Ankara)
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Deniz Bilimleri Fakültesi (Trabzon)
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Maçka Meslek Yüksekokulu, Su
Ürünleri Bölümü (Trabzon)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Deniz Bilimleri Fakültesi (Ankara)
Trabzon Merkez Balıkçılık Araştırma
Enstitüsü
Paydaş Grubu
Paydaş
Departman/Alt Kuruluş
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri
Derneği (BTMD) (Trabzon)
Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Konseyi (TÜBİTAK)
DERİNSU Sualtı Mühendislik ve
Danışmanlık Ltd. (Ankara)
Uluslararası
Uluslararası Karadeniz Araştırmaları
Merkezi (Atina)
Karadeniz Üniversiteler Ağı (KÜA)
STKlar
Uluslararası Daimi Sekreterliği (Köstence)
Ulusal
Bölgesel Çevre Merkezi (Ankara)
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
Türkiye (İstanbul)
Yeşil Barış Örgütü Türkiye
(İstanbul)
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Derneği
Karadeniz STK Ağı
KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları
Derneği " (İstanbul)
Karadeniz Çevrecileri/Doğal Çevreyi Koruma Derneği
(Trabzon)
BAKÇEP Batı Karadeniz Çevre
Platformu (İstanbul)
Türkiye Çevre Koruma Vakfı
(TÜÇEV) (İstanbul)
Tabiatı Koruma Derneği (Ankara)
Türkiye Çevre Vakfı (Ankara)
Türk Deniz Çevre Koruma Derneği
(TURMEPA)
İstanbul merkez ofis ve Samsun şubesi
Paydaş Grubu
Paydaş
Departman/Alt Kuruluş
Türkiye Çevre Mühendisleri Odası
(Ankara)
Türkiye Anıt, Çevre ve Turizm
Değerlerini Koruma Vakfı (İstanbul)
Tarih Çevre ve Kültür Mirasımızı
Koruma Derneği (TAÇDER)
(Istanbul)
Su Ürünlerini Koruma ve Islah
Vakfı (İstanbul)
Arkeologlar Derneği (İstanbul)
ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtma Vakfı
(İstanbul)
Türkiye Doğal Hayatı Koruma
Derneği (DHKD) (İstanbul)
Su Ürünlerini Koruma Derneği
(İstanbul)
Uluslararası
Hükümetlerarası
Örgütler
Uluslararası Karadeniz Kulübü
Daimi Sekreterliği (Varna)
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı
Korunmasına ilişkin Komisyon
Daimi Sekreterliği (İstanbul)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü (KEİÖ)
Daimi Sekreterliği (İstanbul)
Karadeniz, Akdeniz ve Atlantik
Alanında Deniz Memelilerinin
Korunması Antlaşması
Daimi Sekreterliği (Monako)
Avrupa Komisyonu
Ek C:
Tamamlanan Paydaş Katılım
Faaliyetlerinin Özeti
Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Kaydı (Mayis 2014 sonu itibariyle)
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
28 Ara 2011
Gelen mektup
Dışişleri Bakanlığı
İzin gereksinimleri
7 Mart 2012
Toplantı
Dışişleri Bakanlığı
Tanıtım (Giriş) Toplantısı
11 Haz 2012
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇSED / ÇED ile ilgili Tanıtım (Giriş) Toplantısı
6 Eyl 2012
Toplantı
• Dışişleri Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED süreci ile ilgili ortak takip toplantısı
15 Eki 2012
Gelen mektup
Dışişleri Bakanlığı
Veriler ve izin gereksinimlerinin teyidi
5 Kas 2012
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Başvuru Dosyası kapsamının tartışılması
8 Kas 12
Gönderilen mektup
Dışişleri Bakanlığı
Yetkili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle iletişime geçme
talebi
12 Kas 2012
Toplantı
Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası
Tanıtım (Giriş) toplantısı
20 Kas 2012
Gönderilen mektup
Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası
21-22 Kasım 2012’de düzenlenen Yıllık genel kurul toplantısı
sırasında Karadeniz Komisyonu üyelerine dağıtılmak üzere
gönderilen proje bilgileri ve sunum
28 Ara 2012
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Taslak ÇED Başvuru Dosyasını görüşmek
11 Oca 2013
Toplantı
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmak, ÇED prosedürlerini
netleştirmek ve KMÖ ile ilgili olarak, MEB dahilinde,
Türkiye’nin pozisyonunu netleştirmek
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
7 Şub 2013
Gönderilen mektup
Dışişleri Bakanlığı
Proje alanında bulunan KMÖ’lerin bildirimi
7 Şub 2013
Gönderilen mektup
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Proje alanında bulunan KMÖ’lerin bildirimi
7 Şub 2013
Gelen E-posta
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yetkili
kurumlarının ÇSB ile iletişimini koordine edeceğinin teyidi
25 Mar 2013
Gönderilen mektup
Dışişleri Bakanlığı
Türkiye’nin Espoo ile ilgili durumunun teyidi talebi
28 Mar 2013
Gönderilen mektup
Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası
ÇED/ÇSED güncellemesi
22 May 2013
Teslim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Başvuru Dosyası’nın Teslimi
23 May 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED’in sonraki adımlarının görüşülmesi
24 May 2013
Teslim
Dışişleri Bakanlığı
ÇED Başvuru Dosyası’nın bilgi amacıyla teslimi
5 Haz 2013
Kamu Bilgilendirmesi
Halk
ÇED Başvuru Dosyası’nın ÇŞB Bakanlığı internet sitesinde
yayınlanması
12 Haz 2013
Toplantı
Dışişleri Bakanlığı
Su altı KMÖ için yetkili kuruluşu tartışma ve netleştirme,
teknik normları görüşme ve prosedürleri netleştirme
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
13 Haz 2013
Gelen mektup
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Kapsamı ve Özel Format Belirleme toplantısı daveti
13 Haz 2013
Toplantı
BOTAS (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
Dizayn kodlarını (standartları) görüşmek için giriş toplantısı
13 Haz 2013
Toplantı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Türkiye MEB’inde petrol ve doğalgaz aramayı tartışmak için
giriş toplantısı
13 Haz 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Halkın Katılımı toplantısı detaylarını tartışma
14 Haz 2013
Toplantı
21 Haz 2013
Duyuru
2 Tem 2013
Toplantı
3 Tem 2013
Toplantı
4 Tem 2013
Toplantı
Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çeşitli kuruluşlar
•
•
•
•
•
•
•
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Sinop halkı
Dışişleri Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Deniz Kuvvetleri: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru
Hatları Dairesi
• Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
• Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
• Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
•
•
•
•
Sinop’ta Halkın Katılımı toplantısı organizasyonu
Sinop’taki ÇED Halkın Katılımı toplantısının ayrıntıları
Sinop’taki ÇED Halkın Katılımı toplantısı
KMÖ ve araştırma verilerinin teslimi görüşmesi
ÇED Kapsamı ve Özel Format Belirleme Toplantısı
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
12 Tem 2013
Gönderilen mektup
12 Tem 2013
Gönderilen mektup
12 Tem 2013
Gönderilen mektup
12 Tem 2013
Gönderilen mektup
12 Tem 2013
Gönderilen mektup
Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop’ta görüş kutusu koyulması talebi
17 Tem 2013
Halkın Bilgilendirmesi
Halk
Türkiye ÇSED Kapsam Belirleme Raporu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA)
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye
Yeşil Barış Örgütü Türkiye
Karadeniz STK Ağı Türkiye ofisi (KADOS, "Kadıköyü Bilim,
Kültür ve Sanat Dostları Derneği”)
Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Genel Merkez)
Bölgesel Çevre Merkezi (REC)
Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)
Sualtı Araştırmaları Derneği
Doğa Koruma Merkezi (DKM)
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR)
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)
(Ankara)
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Trabzon)
(21 kooperatif)
• Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
• Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE)
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
• Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD)
• Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu,
Su Ürünleri Bölümü
• Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
Kısa Tanım
İstanbul’daki ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri’ne
davet
Ankara’daki ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri’ne davet
Trabzon’daki 1.ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri’ne
davet
Trabzon’daki 2. ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri’ne
davet
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
17 Tem 2013
Görüş Kutusu
Sinop Muhtarlığı
Görüş kutusu koyulması
17 Tem 2013
Paydaşlara gönderilen
Kapsam Belirleme
Raporu
•
•
•
•
•
•
E-postayla ve basılı şekilde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17 Tem 2013
Gönderilen mektup
Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA)
Türk Deniz Araştırma Vakfı (TÜDAV)
Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye
Yeşil Barış Örgütü Türkiye
Karadeniz STK Ağı Türkiye ofisi (KADOS, "Kadıköyü Bilim,
Kültür ve Sanat Dostları Derneği”)
Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Genel Merkez)
Bölgesel Çevre Merkezi (REC)
Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)
Sualtı Araştırmaları Derneği
Doğa Koruma Merkezi (DKM)
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR)
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)
(Ankara)
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Trabzon)
(21 kooperatif)
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE)
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD)
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su
Ürünleri Bölümü
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
• Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (17 kooperatif)
• Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Samsun
Şubesi
Kapsam Belirleme Raporu ve e-postayla ya da basılı olarak
gönderilen rapor hakkında görüşte bulunma imkanı
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
• Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği (SÜR-KOOP’a
bağlı) (13 kooperatif)
• Sinop Ticaret ve Sanayi Odası
• Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
17 Tem 2013
Gönderilen mektup
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇSED Kapsam
sunulması
Belirleme
Raporu’nun
bilgi
amacıyla
17 Tem 2013
Gönderilen mektup
Dışişleri Bakanlığı
ÇSED Kapsam
sunulması
Belirleme
Raporu’nun
bilgi
amacıyla
22 Tem 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Raporu kapsamı ve içeriğini tartışma
23 Tem 2013
Gelen mektup
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Özel Formatı alındı
30 Tem 2013
Kapsam Belirleme
Toplantısı
• Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA)
• DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd.
Kapsam Belirleme Müzakeresi - İstanbul STK’ları
30 Tem 2013
Gelen Görüş Formu
STK
Kapsam Belirleme Rapora yapılan görüşler
31 Tem 2013
Kapsam Belirleme
Toplantısı
• Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR)
Kapsam Belirleme Müzakeresi – Ankara STK’ları ve Su
Ürünleri Organizasyonları
• Doğa Koruma Merkezi (DKM)
• Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SUR-KOOP)
• DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd.
Yok
Gelen Görüş Formu
Sinop vatandaşı
Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
1 Ağu 2013
Kapsam Belirleme
Müzakeresi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi: Deniz Bilimleri Fakültesi
• Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
• Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Kapsam Belirleme Müzakeresi – Trabzon Akademik ve
Araştırma Enstitüleri
2 Ağu 2013
Kapsam Belirleme
Müzakeresi
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği
Kapsam Belirleme Müzakeresi – Trabzon Balıkçıları
4 Ağu 2013
Gelen Görüş Formu
Sinop vatandaşı
Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş
5 Ağu 2013
Gelen Görüş Formu
Sinop vatandaşı
Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş
12 Ağu 2013
Gelen Görüş Formu
Sinop vatandaşı
Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş
13 Ağu 2013
Toplantı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü
Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme
15 Ağu 2013
Toplantı
Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları
Dairesi
Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme
15 Ağu 2013
Toplantı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Veri toplama takip toplantısı ve ÇED Başvuru Dosyası
görüşünü netleştirme
15 Ağu 2013
Toplantı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
• Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Genel Müdürlüğü
Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme
21 Ağu 2013
Toplantı
Türk Silahlı Kuvvetleri: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge
Komutanlığı
Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme
22 Ağu 2013
Gönderilen mektup
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü
ÇED Başvuru Dosyası’yla ilgili görüş isteme
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
23 Ağu 2013
Toplantı
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü
Projeyi tanıtmak, olasi KMÖ buluntularını, kaçınma (uzak
durma) kriterlerini görüşmek ve ÇED Raporu gereksinimleri
için görüş ve öneri alma
30 Ağu 2013
Gönderilen mektup
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
TPAO faaliyetleriyle ilgi veri talebi ve Proje aktiviteleri ile
ilgili bilgi
20 Eyl 2013
Gelen mektup
TPAO
Petrol ve doğalgaz arama verileri ve tavsiyeleri
20 Eyl 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED
20 Eyl 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Türkiye MEB’i için geçerli çevre yönetmeliklerini görüşme
27 Eyl 2013
Toplantı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü
Proje hakkında bilgi açıklama ve 22 Ağustos 2013’te
gönderilen ÇED Başvuru Dosyası Görüş mektubunu
görüşme
30 Eyl 2013
Gönderilen mektup
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre yönetmelikleriyle
kavuşturma’ talebi
30 Eyl 2013
Gönderilen mektup
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Boru hattı güzergahı düzenlenmesini ve optimizasyonunu
açıklama ve tasarlanan işletim güvenliği açısından kullanıma
kapalı bölgeyi görüşme talebi
1 Eki 2013
Toplantı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Tasarlanan İşletim Güvenliği açısından kullanıma kapatılan
bölgeyi görüşme
1 Eki 2013
Gelen mektup
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü
ÇED Başvuru Dosyası görüşü talebine yanıt
Raporu’nun
bakış
ilgili
açılarını
‘resmi
görüşme
olarak
açıklığa
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
3 Eki 2013
Gelen mektup
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü
KMÖ’lerle ilgili ÇED Başvuru Dosyası görüşü
7 Eki 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
İlgili çevre yönetmeliklerini görüşmek için takip toplantısı
7 Eki 2013
Gönderilen mektup
BOTAS (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
Boru hattı güzergahı düzenlenmesini ve optimizasyonunu
açıklama ve tasarlanan işletim güvenliği açısından kullanıma
kapatılan bölgeyi teyit talebi
9 Eki 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ÇED İDK’ya davet
edilmesini görüşme
21 Eki 2013
Gönderilen mektup
Dışişleri Bakanlığı
Rusya Büyükelçiliği
verilerinin teslimi
7 Kas 2013
Gönderilen e-posta
Dışişleri Bakanlığı
ÇED ile ilgili durum güncellemesi ve açık deniz araştırma
verilerinin paylaşım prosedürü
15 Kas 2013
Gelen mektup
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
ÇED Başvuru Dosyası içeriği
yönetmelikleri hakkında görüş
20 Kas 2013
Teslim
Türk Deniz Kuvvetleri: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
ÇED gereksinimlerine uygun olarak Seyir, Hidrografi ve
Oşinografi Raporu’nun teslimi.
26 Kas 2013
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Taslak ÇED Raporu teslimini görüşme
28 Kas 2013
Teslim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Taslak ÇED Raporu
29 Kas 2013
Teslim
Dışişleri Bakanlığı
Taslak ÇED Raporunun bilgi amacıyla teslimi
5 Ara 2013
Gönderilen mektup
Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası
ÇED/ÇSED güncellemesi
vasıtasıyla
açık
ve
deniz
ilgili
araştırma
Türkiye
atık
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
19 Ara 2013
Kamu Bilgilendirmesi
Halk
ÇED Raporu’nun ÇŞB web sitesinde yayınlanması
19 Ara 2013
Toplantı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge
20 Ara 2013
Toplantı
Dışişleri Bakanlığı
İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge
26 Ara 2013
Gönderilen e-posta
Dışişleri Bakanlığı
İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge
8 Oca 2014
Toplantı
9 Oca 2014
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Raporu’nu nihai hale getirmek için atılması gereken
adımlar
17 Oca 2014
Toplantı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED Raporu için Çevresel İzleme
20 Oca 2014
Gönderilen mektup
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Toplantı talebi ve boru hattı güzergahıyla ilgili teknik bilgi
20 Oca 2014
Gönderilen mektup
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz yakıtındaki kükürt içeriği teyidi
22 Oca 2014
Toplantı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Boru hattı güzergahıyla ilgili teknik toplantı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
• Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru
Hatları Dairesi
• Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
• Türk Silahlı Kuvvetleri: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge
Komutanlığı
• Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
Tarih
Müzakere Yöntemi
Paydaş İsmi (leri)
Kısa Tanım
7 Mar 2014
Gelen mektup
TPAO
Eşzamanlı operasyonlar hakkında görüş birilğine varma
4 Nis 2014
Giden mektup
TPAO
Boru hatlarının 420 m’lik koridor içine alınmasının teyidi
25 Nis 2014
Gelen mektup
Dışişleri Bakanlığı
Türk MEB’i içinde 420 m lik boru hattı koridorunun tahsis
edilmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi
•
•
•
•
Doğa Koruma Merkezi (DKM)
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR)
Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA)
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi
Proje hakkında güncelleme
1 May 2014
Giden mektup
9 May 2014
Teslim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Nihai ÇED Raporu
15 May 2014
Toplantı
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği
Proje güncelleme ve ÇSED yayınlama planlaması
16 May 2014
Toplantı
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği
Proje güncelleme ve ÇSED yayınlama planlaması
23 May 2014
Telefon görüşmesi
Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği
23 May 2014
Kamu Bilgilendirmesi
Halk
ÇSED yayınlama planlaması
ÇŞB’nin internet sitesinde yayınlanan Nihai ÇED Raporu
Ek D:
Görüş ve Geri Bildirimlerin Özeti
Ek D.1 Yetkili Resmi Kurumlardan Alınan Görüşler
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Onay ve Yetkililerin Katılım ı
İnceleme verilerinin Türk resmi kurumları ve
bilimsel kuruluşlar ile paylaşımıni netleştirme.
Proje tarafından elde edilen tüm araştırma verileri,
ilgili Türk makamları ve kurumları ile paylaşma
yetkisine sahip olan Dışişleri Bakanlığı’na sunulmuştur.
Aynı prosedür, bundan sonra toplanacak araştırma
verileri için de geçerli olacaktır.
Kültürel M iras
Proje, tespit edilen herhangi bir Kültürel Miras
Öğesi’ne (KMÖ) zarar vermemelidir. Türk
yetkilileri, araştırma veya boru döşeme
faaliyetleri sırasında belirlenen potansiyel
KMÖ’ler hakkında derhal haberdar edilmelidir.
Türkiye MEB’indeki 2 km’lik araştırma koridoru içinde
tespit edilen tüm potansiyel KMÖ’ler, Proje tarafından,
Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bildirilmiş ve ilgili veriler bu kurumlara sunulmuştur.
Proje, bilinen tüm KMÖ’lerden en az 150 m mesafe
bırakmayı ve böylelikle bu öğeler üzerindeki
potansiyel olumsuz etkileri sınırlamayı taahhüt
etmektedir. Bu, uzak durma (kaçınma) stratejisi
hakkında, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile iletişime geçilmiştir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, bilinen KMÖ’ler için 100 m'lik bir tampon
uzak durma mesafesi önermiştir. İnşaat sırasında,
varlığı önceden bilinmeyen bir KMÖ’ye rastlanması
halinde, Proje tarafından Tesadüfi Buluntu
Prosedürleri uygulanacak ve ilgili Türk yetkilillerine
haber verilecektir.
P roje Dizaynı ve Zam an Çizelgesi
Türkiye MEB’inde İnşaat Aşamasının süresi
sorulmuştur.
Türkiye Bölümü’ndeki inşaat faaliyetlerinin 2015 yılı
başından 2017 yılının ortalarına kadar devam etmesi
planlanmaktadır. İnşaat için öngörülen zaman
çizelgesi ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı’nda
verilmektedir. Bu çizelge, Türk yetkililere bildirilmiş ve
ayrıca ÇED Başvuru Dosyası, Kapsam Belirleme
Raporu ve ÇED Raporu’nda sunulmuştur. İnşaat için
öngörülen çizelgede herhangi bir değişiklik söz
konusu olması durumunda, ilgili Türk resmi
makamlarına bilgi verilecektir.
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Boru hatlarının nasıl döşeneceği ve boru
hattının deniz tabanına sabitlenmesi için
herhangi bir ekipman ya da malzeme kullanılıp
kullanılmayacağı sorulmuştur.
Boru hatları, doğrudan deniz tabanı üzerine
döşenecektir. Boru döşeme tekniği, Türkiye
Bölümü’nde herhangi bir kazı veya dolgunun (deniz
tabanına müdahale) gerekli olmayacağının teyit
edildiği ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı
kısmında açıklanmaktadır. Bu bilgiler, Türk yetkililerle
iletişime geçilerek paylaşılmış ve ayrıca ÇED
Raporu’na dahil edilmiştir.
Bir gaz sızıntısı halinde ne olacağı ve sızıntının
nasıl tespit edileceği sorulmuştur.
Boru hatları sürekli olarak Rusya ve Bulgaristan'daki
kıyı yaklaşım tesislerinde ve Amsterdam'daki kontrol
odasında gerçek zamanlı olarak izlenecektir. Olasılığı
düşük de olsa, herhangi bir sızıntı olması durumunda,
boru hattı derhal kapatılacaktır. ÇSED, gaz sızıntısı
gibi beklenmeyen olaylardan kaynaklanabilecek
potansiyel etkilere ilişkin bir değerlendirmeyi, ÇSED
Raporu Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar kısmında
içermektedir. Bu bilgiler Türk yetkililerle iletişime
geçilerek paylaşılmış ve ayrıca ÇED Raporu
kapsamında sunulmuştur.
Boru hattındaki onarım çalışmaları ile ilgili
prosedürlerin neler olduğu sorulmuştur.
Doğru şekilde dizayn edilmiş ve döşenmiş boru
hattında arıza olması olasılığı ihmal edilebilir düzeyde
olsa da, South Stream Transport, Güney Akım Açık
Deniz Boru Hattı’ndaki herhangi bir hasar durumunda
uygulanmak üzere, Boru Hattı Acil Durum Onarım
Stratejisi oluşturacaktır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi,
ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı’nda
bulunabilir.
Çevre Korum a (Deniz Ortam ı)
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Proje, Karadeniz’deki ticari balıkçılık faaliyetleri
ile açık denizde göç hareketlerinde bulunan
pelajik balık türleri üzerindeki potansiyel
etkilerini değerlendirmelidir.
South Stream Transport, Projenin Türk balıkçılık
faaliyetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir.
İngiltere kökenli uluslararası bir uzman firma, Proje
için bir balıkçılık araştırması gerçekleştirmiştir. ÇSED
sürecinde, balıkçılık ve balık göçü ile ilgili konuların
değerlendirilmesi amacıyla, yerel balıkçıların,
konusunda deneyimli Türk balıkçılık uzmanlarının ve
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın görüşüne başvurulmuştur. Balıkçılık
araştırması, ticari açıdan önemli balık türlerinin göç
yollarını incelemiştir. Önemli balık türlerinden sadece
hamsi türünün, söz konusu Proje sahası içinden
geçerek göç ettiği bilinmektedir. Projenin, Türkiye
MEB’inde gerçekleşen balık göçü ve/veya balıkçılık
faaliyetleri üzerinde, önemli derecede etki oluşturması
beklenmemektedir. Daha detaylı açıklama, ÇSED
Raporu Bölüm 9 Sosyo-Ekonomi’de ve Ek-9
Balıkçılık Araştırması’nda bulunabilir. Yukarıda
belirtilen bilgiler, Türk resmi kurumları ile iletişime
geçilerek paylaşılmış ve ÇED Raporu’na dahil
edilmiştir.
Türkiye MEB’i içinde oluşan veya Güney Akım
Açık Deniz Boru Hattı’nın Bulgaristan ve Rusya
bölümlerinde oluşup, sınır aşırı olarak Türk
MEB’ine etki eden herhangi bir kirliliğe karşı
tazmin önlemleri mutlaka yer almalıdır.
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı inşaatı ve işletimi
sırasında, Türkiye MEB’i içinde veya sınırı dışında,
olması düşük ihtimalli önemli derecede kirlilik
oluşması olaylarında, Türkiye’nin, Türk MEB’ini ve
bölgesel sularını ve kıyılarını da kapsayan karasuları
yetki alanı içindeki hasarının karşılanması için, ilgili
makamlarla koordinasyon sağlanarak, gerekli
önlemler alınacaktır. Yukarıda belirtilen önlemlere
ilişkin taahhütler, ÇED Raporu’nda yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen türde olayların oluşma ihtimalini en
aza indirmeye ve bu türde olaylara müdahaleye
yönelik yönetim planları ve etki azaltma önlemlerine
ilişkin detaylı bilgiler, ÇSED Raporu Bölüm 13
Beklenmeyen Olaylar ve Bölüm 16 Çevresel ve
Sosyal Yönetim’de bulunabilir.
Karadeniz’in deniz habitatının özel statüsü
sebebiyle, Proje tarafından, atıkların mutlaka
ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun
olarak bertaraf edilmesi sağlamalıdır.
Proje dahilindeki gemiler, MARPOL şartları ve ulusal
mevzuat ile uyumlu olacaklardır. Bu uygunluk, ÇED
süreci sırasında ilgili Türk makamlarıyla görüşülmüş,
onaylanmış ve ÇED Başvuru Dosyası, Kapsam
Belirleme Raporu ve ÇED Raporu’na dahil edilmiştir.
Detaylı bilgi ÇSED Raporu Bölüm 12 Atık
Yönetimi’nde yer almaktadır.
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Proje süresince, çevre üzerindeki potansiyel
etkilerin kontrol edilmesi için, izleme faaliyetleri
gerçekleştirilmelidir.
Proje için izleme faaliyetlerinin gerekliliği, bu ÇSED
Raporu’nun teknik bölümlerinde açıklanmaktadır.
Projedeki izleme/kontrol gereklilikleri, aynı zamanda
ÇED sürecinin bir bölümü olarak, ÇŞB ile
değerlendirilerek görüş birliğine varılmış ve bu
gereklilikler ÇED Raporu’na dahil edilmiştir.
Sağlık ve Güvenlik
Proje tarafından bir Acil Durum Müdahale Planı,
ilgili Türk yetkililerle koordine edilerek
hazırlanmalıdır.
Acil Durum Müdahale Planları (ADMP’ler), Proje için
inşaat yüklenicisi tarafından hazırlanacaktır. South
Stream Transport, yüklenicinin ADMP’lerinin South
Stream Transport tarafından hazırlanan ve Proje’nin
tamamını kapsayan Acil Durum Hazırlık ve Müdahale
Planı gibi Proje’nin diğer müdahale planlarına entegre
edilmesini sağlayacaktır. Bir Acil Durum Risk
Değerlendirmesi de ÇŞB’nın talebi üzerine lisanslı bir
Türk enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır ve bu
değerlendirme ÇED onay sürecinin bir bölümünü
oluşturacaktır. Bu plan Proje’nin geniş kapsamlı Acil
Durum Hazırlık ve Müdahale Planı’na dahil edilecektir.
Daha detaylı bilgi, ÇSED Raporu Bölüm 13
Beklenmeyen Olaylar’da ve Bölüm 16 Çevresel
ve Sosyal Yönetim’de bulunabilir.
İnşaat faaliyetleri başlamadan önce, yaşam,
eşya, seyir ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli
önlemlerin alınması için ilgili resmi kurumlarla
koordinasyonun sağlanması.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri dahil
ilgili denizcilik kurumları ile, Proje hakkında
bilgilendirmek ve gerekli seyir önlemlerini ve
prosedürlerini belirlemeye yönelik geri bildirim almak
amacıyla, katılım faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu
katılım faaliyetleri tüm inşaat süresince devam
edecektir. İnşaat konumu ve aktivitileri ile ilgili olarak,
resmi denizcilik kurumlarına düzenli bildirimler
yapılacaktır.
P rojenin konum u, güzergahı ve
alternatifler
Boru hattı güzergahının Türk MEB’inden
geçmesinin nedeni sorulmuştur.
Türkiye’deki önerilen boru hattı güzergahı, Rusya ve
Bulgaristan’daki kıyı yaklaşım tesislerinin ve kıtasal
eğimlerin konumlarından etkilenmiştir. Anapa’dan
(Rusya) Varna’ya (Bulgaristan) Türkiye MEB’i
üzerinden uzanan güzergâhın ticari, çevresel, sosyoekonomik ve teknik kriterlere göre en uygun
güzergah olduğu kanıtlanmıştır. Türk sularında önemli
bir mühendislik, çevresel ve sosyal kısıtlamalar
belirlenmemiştir ve bu direkt güzergah, başta tercih
edilen koridora adapte edilmiştir. Güzergahın Türkiye
MEB’i üzerinden geçmesi ayrıca, Türk ve Rus
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Hükümetleri arasındaki çift taraflı iki sözleşmeye
tabidir. Bu sözleşmeler Proje’nin inşası ile ilgili
sağlanması gereken koşulları belirlemektedir. Bu
konuda daha fazla bilgiye ÇSED Raporu Bölüm 2
Politik, Yasal ve İdari Çerçeve ve Bölüm 4
Alternatiflerin Değerlendirilmesi bölümlerinden
ulaşılabilir.
Karadeniz’de patlamamış muhimmat (UXO)
yerleştirilmiş alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar,
Karadeniz çevresindeki ülkelerin askeri güçleri
tarafından bilinmektedir. Bu alanlar, South
Stream Transport’un Proje alanı içinde
bulunmasa bile; Proje bu alanların yerlerini
bilmeli ve inşaat aşaması sırasında uzak
durmalıdır.
Proje, askeri bölgeler ve patlamamış muhimmatın
bulunduğu alanlar ile ilişkili olarak, ilgili Türk denizcilik
makamları ile iletişime geçmiştir.
South Stream Transport, Proje güzergahında herhangi
bir patlamamış muhimmat bulunmadığını teyit etmek
amacıyla, boru döşeme öncesinde, Türkiye
MEB’indeki güzergah boyunca bir inceleme yapacaktır.
South Stream Transport gerekirse, uygun zamanda ve
ilgili resmi kurumlarla yakın işbirliği halinde bir
patlamamış muhimmat temizleme planı geliştirecektir.
Petrol ve gaz ruhsat sahalarından geçiş ile ilgili
konular; ve özellikle muhtemel arama ve sondaj
faaliyetleri konularındaki handikapları.
Projenin geçtiği petrol ve gaz ruhsat sahalarından
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
sorumludur, ve bu konuda TPAO ile iletişim tüm ÇED
ve ÇSED süreçleri boyunca devam etmiştir. TPAO’nun
boru hattı güzergahının genişliği ile ilgili ortaya
koyduğu görüşlere cevap olarak ve TPAO’nun isteği
doğrultusunda, Proje’nin kapladığı toplam alanı 420
m’ye düşüren dört boru hattı ve en dıştaki boru
hatlarının her iki tarafındaki güvenlik alanını içeren bir
güzergah düzenlemesi yapılmıştır.
İnşaat sırasında, Proje ile olası askeri tatbikat
sahaları arasındaki etkileşim
değerlendirilmelidir. South Stream Transport,
tatbikat dönemleriyle ilgili bilgilendirilmeli ve
ilgili taraflara deniz/seyir güvenliği açısından
gerekli bildirimleri yapmalıdır.
Proje’nin belirlenmiş bir askeri tatbikat alanından
geçtiği bilinmektedir. İnşaat sırasında, boru hattı gemi
hareketlerinin bildirimleri, düzenli olarak ilgili Türk
resmi kurumlarına yapılacaktır ve bu taahhüt ÇED
Raporu’nda belirtilmiştir.
Ek D.2 Halkın ve Diğer Paydaşların Görüşlerinin Özeti
Görüşler
Çevre Korum a (Deniz Ortam ı)
Değerlendirme ve Yanıt
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Su ürünleri kuruluşları, özellikle
Karadeniz bölgesinde avlanan balık
miktarlarına bağımlı olduklarından, ticari
açıdan önemli bazı balık türlerinin göç
yollarının önemini vurgulamışlardır.
Planlanan inşaat takvimiyle ilgili ve
Proje’nin hamsi türünün göç dönemini
ve Türkiye’deki balıkçılık faaliyetlerini
etkileyip etkilemeyeceğini araştıran
sorular sormuşlardır.
South Stream Transport, Türkiye’deki balıkçılık faaliyetleri
üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmiştir. İngiltere’den
bu alanda uluslararası uzmanlık sahibi bir firma bu ÇSED
Raporu’nun Ek 9.1’inde anlatılan ayrı bir balıkçılık çalışması
gerçekleştirmiştir. ÇSED sürecinde, yerel su ürünleri
kooperatifleri, su ürünleri alanındaki Türk uzmanlar ve
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
paydaş görüşmelerinde bulunularak, balıkçılık ve balık göçü
konuları değerlendirilmiştir.
İstilâcı türlerin Karadeniz’e girmesinden
kaynaklanacak potansiyel etkilerin
değerlendirilmesi ve Proje balast
sularının Karadeniz’e deşarjının
yönetilmesi konuları gündeme
getirilmiştir.
Karadeniz’de istilâcı türlerin geçmişte neden olduğu sorunlar
göz önünde bulundurularak, South Stream Transport, balast
suyu yönetiminin bu bölge için çok önemli olduğunu
kavramaktadır. Balast suyunun deşarjı konusu, ÇED Başvuru
Dosyası’nda, Kapsam Belirleme Raporu’nda ve ÇED
Raporu’nda değerlendirilmiştir. Proje için çalışacak olan
gemiler, gönüllü olarak IMO Balast Suyu Konvansiyonu’nu
benimseyecek ve Proje için hazırlanmakta olan çevresel ve
sosyal yönetim planlarının bir parçası olarak bir balast suyu
yönetim planı geliştirilecektir. Detaylı bilgiler ÇSED Raporu
Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar’da yer almaktadır.
Boruların ve boru döşeme gemilerinin
nereden geleceği ve eğer gemiler
Karadeniz dışından geliyorsa, balast
sularını Karadeniz’e boşaltıp
boşaltmayacağına dair sorular
sorulmuştur.
Boru döşeme faaliyetleri sebebiyle deniz
tabanı sedimanlarının bozulması ve
bunun potansiyel olarak deniz ortamını
etkilemesine ilişkin sorular yöneltilmiştir.
İnşaat takvimi ve hamsilerin Proje alanından geçerek göç
etmeleri arasındaki potansiyel etkileşim ÇED ve ÇSED
Raporları’nda değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya, hamsi göçü
üzerinde sualtı gürültüsünün potansiyel etkilerinin
değerlendirilmesi de dâhil edilmiştir. Türkiye MEB’inde, balık
göçleri veya su ürünleri faaliyetleri üzerinde önemli herhangi
bir etki öngörülmemektedir. Balıkçılık üzerindeki etkiler ÇSED
Raporu Bölüm 9 Sosyo-Ekonomi’de, balıklar üzerindeki
etkiler ise ÇSED Raporu Bölüm 8 Biyolojik Çevre’de
değerlendirilmektedir. Balıkçılık çalışmasının sonuçları, ÇED
Raporu’nda da paylaşılmaktadır.
2011’de sediman özelliklerini araştıran araştırmalar
yapılmıştır. Ağır metallerin ve kirleticilerin derinliği ve düşük
konsantrasyonları ve ayrıca ekolojik alıcılara olan uzaklık
nedeniyle, South Stream Transport su veya sediman kalitesi
üzerinde önemli bir etki öngörmemektedir.
Borular doğrudan deniz tabanına döşenecektir ve Türkiye
bölümünde deniz tabanı üzerinde herhangi bir müdahale
gerçekleşmeyecektir. Boru döşeme sırasında dağılan
sedimanlar, söz konusu derinlikte akıntılar zayıf olduğu ve
sedimanların yeniden deniz tabanı üzerinde çökmesine neden
olduğu için, fazla uzağa yayılmayacaktır. Daha detaylı bilgi
ÇSED Raporu Bölüm 7 Jeofiziksel Çevre’de ve ayrıca ÇED
Raporu’nda bulunabilir.
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Bir gaz veya petrol sızıntısı durumunda
deniz ortamı ve deniz türleri üzerindeki
etkiler hakkında sorular sorulmuştur.
Gazın yoğunluğunun sudan daha düşük
olması sebebiyle, gaz sızıntısı
durumunda yüzey deniz yaşamının
(plankton, balık) etkilenebileceği görüşü
iletilmiştir.
Bu tür olayların gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Böyle
bir durumun ortaya çıkması hâlinde, uygulanan tasarım
kontrolleri ve etki azaltma önlemleri, olası sonuçların sınırlı,
geçici ve lokal nitelikte olmasını sağlayacak ve böylelikle
deniz üzerinde ve altında, herhangi bir ekolojik tür üzerinde
önemli bir etki meydana gelmeyecektir. Daha ayrıntılı bilgi
ÇSED Raporu Bölüm 13 Beklenmeyen Olaylar’da
verilmiştir.
Sağlık ve Güvenlik
Proje’ye ilişkin potansiyel gaz sızıntıları
ve kazalar ve bunların kıyı nüfusu için bir
tehlike arz edebileceğine ilişkin kaygılar
dile getirilmiştir.
Proje’de beklenmeyen olaylara nasıl
müdahale edileceği ve bu tür
durumların yönetilmesi için ne gibi
planlar ve prosedürlerin yürürlükte
olduğu sorulmuştur.
Riskleri azaltmak için uygulanacak
emniyet ve güvenlik önlemleri ve boru
hattının bakımının nasıl sağlanacağına
dair sorular sorulmuştur.
Bu tür durumların meydana gelme olasılığı çok ufak da olsa,
kazalara ve diğer beklenmeyen olaylara anında müdahale
sağlayan tüm planlar yürürlükte olacaktır.
Türkiye kıyılarında, Proje’nin Türkiye anakarasına olan
uzaklığı (110 km’den fazla) nedeniyle önemli herhangi bir
etki öngörülmemektedir. Beklenmeyen olayların gerçekleşme
riski, bunların sonuçları ve Proje’nin etki azaltma önlemleri ve
yönetim planları bu tür olaylardan kaçınılması ve bunlara
müdahale edilmesi, ÇSED Raporu Bölüm 13 Beklenmeyen
Olaylar’da tartışılmıştır.
South Stream Transport boru hattının katı kalite ve emniyet
standartlarına göre tasarımını, inşasını ve işletimini
gerçekleştirmeyi tahhüt etmektedir. Boru hattı, boru hattı
endüstrisi standartlarına, özellikle Det Norske Veritas (DNV),
ve gerektiğinde de ilave kılavuz olarak Avrupa Standartlarına
uyumlu şekilde inşa edilecektir.
Boru hatları Rusya ve Bulgaristan’daki kıyı yaklaşım
tesislerinden ve Amsterdam’daki bir kontrol odasından
gerçek zamanlı ve sürekli olarak izlenecektir. Ayrıca bir
Uzaktan Kontrollü Araç kullanılarak düzenli, görsel sualtı
incelemeleri gerçekleştirilecektir. Pek olası görülmeyen bir
sızıntı gerçekleşmesi hâlinde, boru hattı derhal kapatılacaktır.
ÇSED, gaz sızıntısı gibi beklenmeyen olaylarla ilgili potansiyel
etkilerin değerlendirmesini de içermektedir. Acil Durum
Müdaale Planları da uygulanacaktır. Daha ayrıntılı bilgiye
ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı ve Bölüm 13
Beklenmeyen Olaylar’da erişilebilir.
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Bir sızıntı olması durumunda ortaya
çıkacak gaz miktarı sorulmuştur.
Proje Alanı’nın belli bölgelerinde, boru hattının işletim basıncı
çevreleyen su basıncından daha düşük olacaktır; bu nedenle,
bu bölgelerde bir kaza durumunda gazın boru hattı dışına
sızması yerine, boru hattına su girişi gerçekleşecektir. Gaz
basıncının dış ortam basıncından daha yüksek olduğu
bölümlerde ise, herhangi bir gaz sızıntısı geniş bir alana
yayılacak ve su yüzeyine eriştiğinde ise atmosfere
salınacaktır. Herhangi bir gaz kaçağı, boru hatlarının sürekli
izlenmesi ve borularda kırılma/parçalanma olması halinde gaz
akışı kesilmesi sebebiyle ancak kısa süreli olarak
gerçekleşebilir. Sağlık, emniyet veya çevre üzerinde önemli
herhangi bir etki gerçekleşmesi öngörülmemektedir. Bu
konular, ÇSED Raporu Bölüm 13 Beklenmeyen
Olaylar’da ele alınmıştır.
Karadeniz’in yoğun bir deniz trafiğine
sahip olması sebebiyle, bir geminin
batması ve boru hattına zarar vermesi
durumunda ortaya çıkan tehlikelere
ilişkin kaygılar dile getirilmiştir.
Mevcut durum değerlendirmesi, Proje Alanı’nın çeşitli deniz
taşımacılığı güzergâhları ile kesiştiğini göstermektedir. South
Stream Transport, diğer gemilerin inşaat gemilerinin konumu
ve inşaat yayılımı çevresindeki kısıtlamalardan haberdar
olmalarını sağlamak için ilgili denizcilik yetkilileriyle işbirliği
içinde çalışacaktır. Proje için yapılan çarpışma risk analizi,
inşaat sırasında bir çarpışma olması riskinin son derece
düşük olduğunu göstermiştir. ÇSED Raporu Bölüm 13
Beklenmeyen Olaylar’da, bir geminin batma ve boru
hattına zarar verme riskinin çok düşük olduğu
açıklanmaktadır.
Ayrıca boru hattı tasarımının emniyet
bileşenlerine ilişkin, Türkiye Bölümü’nde
valflerin veya ‘kapama noktalarının’
mevcut olup olmadığı sorulmuştur.
Türkiye Bölümü’nde herhangi bir valf bulunmayacaktır; ancak
boru hattının açık deniz bölümünün tamamı, bir kaza
durumunda, Rusya ve Bulgaristan’daki kıyı yaklaşım
tesislerinden kapatılabilir. Boru hatları emniyet bileşenlerine
dair ayrıntılar, ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı’nda yer
almaktadır.
Gece çalışmaları sırasında boru döşeme
gemisinde kullanılan ışıklandırma
balıkları kendine çekebilir. Bu durum,
büyük ticari balıkçı gemilerinin avlanma
amacıyla balıkları ışığın kaynağına doğru
takip ederek, boru döşeme gemisinin
çevresine gelmelerine ve dolayısıyla bir
sağlık veya emniyet riskinin ortaya
çıkmasına nden olabilir. Bu nedenle,
balıkçı gemileri inşaat faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirilmelidirler.
İnşaat sırasında boru döşeme gemilerinin etrafında, seyir
güvenliği için 2 km yarıçapında olması önerilen bir Girişe
Kapalı Bölge oluşturulacaktır. Bu durum, Türk Sahil Güvenlik
Komutanlığı dahil tüm ilgili denizcilik kurumlarına bildirilecek,
ayrıca Türk resmi makamlarına boru döşeme gemilerinin
konumları ile ilgili düzenli bildirimler yapılacaktır. Mayıs
2014’te su ürünleri kooperatifleri ile yapılan görüşmeler, bu
bildirim prosedürlerinin gemilerin girişe kapalı bölgeye girme
teşebbüsünde bulunmasının engellenmesi için yeterli
olacağını ortaya koymuştur, zira balıkçı gemileri Türk Sahil
Güvenliği tarafından kısıtlamalar konusunda
bilgilendirilmektedir.
Türk sularındaki inşaat faaliyetleri başlamadan önce, resmi
önlemlere ek olarak Proje, Proje faaliyetlerinden ve alınan
seyir güvenlik tedbirlerinden haberdar olduklarından emin
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
olmak amacıyla doğrudan bilgi vermek üzere balıkçılar ve
gemi operatörleri ile iletişime geçecektir.
Seyir güvenlik önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÇSED Raporu
Bölüm 5 Proje Tanıtımı ve Bölüm 13 Beklenmeyen
Olaylar ‘da verilmektedir.
ÇED/ ÇSED Süreçleri ve R aporlar
South Stream Transport’un, Boru Hattı
güzergahı boyunca gerçekleştirilen deniz
incelemelerine ilişkin verileri paylaşması
istenmiştir.
South Stream Transport, bugüne dek deniz incelemelerinden
elde edilmiş verilerin Türk paydaşlar, özellikle de bilim
camiası için taşıdığı önemin farkındadır. South Stream
Transport, yetkili makamlarla veri paylaşmaktadır ve
paylaşmayı sürdürecektir. ÇSED ve ÇED raporlarında verilen
mevcut durum bilgilerinde, araştırmalardan elde edilen
verilerin önemli bir kısmı yer almaktadır. ÇED ve ÇSED
raporlarının hazırlığı kapsamında, Proje için kısa bir süre önce
yapılmış olan çalışmalar ve değerlendirmeler, eklerde yer
almaktadır.
Taslak ÇED Raporu’ndaki bütün
taahhütlerin South Stream Transport
tarafından gerçekleştirilip
gerçekleştirilmeyeceği sorulmuştur.
ÇED ve ÇSED raporları, sırasıyla, ulusal ve uluslararası
gerekliliklere göre hazırlanmıştır. Bu raporlar, etkilerin
azaltılması için çeşitli taahhütlerde bulunmaktadır. Tüm
taahhütler, Proje’nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi
planları çerçevesinde yerine getirilecektir. Proje etkilerinin
azaltılması için, etki azaltma önlemlerinin ve yönetim
planlarının etkinliğinin sağlanması amacıyla, izleme
faaliyetleri uygulanacaktır. Detaylı bilgiler, ÇSED Raporu
Bölüm 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim’de yer
almaktadır.
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Mevcut durum verilerinin toplanması ve
numune alım metodolojisi, özellikle
biyolojik çeşitlilik açısından, etki
değerlendirmesi ve analizlerin önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Paydaş
katılımı, bu sürece dahil edilmelidir.
Bu ÇSED Raporunun teknik bölümlerinde Proje alanındaki
mevcut koşulların değerlendirilmesi için gereken numune
alım metodolojisi ve kriterleri açıklanmaktadır. İlgili yerlerde,
paydaş girdileri mevcut durum çalışmalarına ve etki
değerlendirmelerine rehber olmuş ve mevcut koşullar ve etki
değerlendirilmesine dahil edilmiştir.
Biyolojik çeşitliliğe özel vurgu yapmakta olan ÇSED, belli
deniz kuşları ve deniz memelileri için Karadeniz’i kritik bir
habitat olarak tanımlamıştır; bu nedenle biyolojik çeşitliliğin
izlenmesi/araştırılması için ek bir gereklilik ortaya çıkmıştır.
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve muhafaza edilmesi için, ek
fırsatların tanımlamasıyla net biyolojik çeşitlilik kazanımları
elde etmek üzere, bir Biyoçeşitlilik Eylem Planı
geliştirilecektir. Proje’nin izleme programı (özellikle kuşlar ve
memeliler bağlamında), bilimsel bilginin güçlendirilmesini ve
böylelikle koruma altındaki türler için koruyucu tedbirlerin
tanımlanmasını sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. Bu tür
programların kapsamı, maksimum faydanın elde edilmesini
sağlayacak şekilde ilgili taraflarla görüşmeler halinde
geliştirilecektir. Detaylı bilgiler ÇSED Raporu Bölüm 8
Biyolojik Çevre’de ve Bölüm 16 Çevresel ve Sosyal
Yönetim’de yer almaktadır.
P aydaş Katılım ı
Paydaşların ve ilgili organizasyonların
Proje’ye
katılımlarının
Türkiye’deki
mevcut yasal gerekliliklerin üzerinde bir
seviyede sağlanması gerektiğine dikkat
çekilmiştir.
South Stream Transport, ulusal ve uluslararası gerekliliklerle
uyumlu bir paydaş katılımı yürütmüştür. Bugüne kadar
gerçekleşen ve planlanmış olan katılım faaliyetleri,
Türkiye’deki minimum gerekliliklerin ötesine geçmiştir.
Paydaş katılımı, ÇSED Raporu Bölüm 6 Paydaş
Katılımı’nda tarif edilmektedir.
Proje faaliyetlerinden haberdar
olmalarını sağlamak için, balıkçılarla
iletişim faaliyetlerine devam edilmelidir.
Proje, ÇSED süreci boyunca, mevcut durum verileri ve
Proje’nin potansiyel etkileri ile ilgili geri bildirimler toplamak
amacıyla, balıkçılarla iletişim halinde olmuştur. ÇSED
Raporu’nun yayınlanmasi sırasında, balıkçıları Proje hakkında
bilgilendirmek ve etki değerlendirme ve uygulanacak etki
azaltma ve yönetim önlemleri ile ilgili görüşlerini bildirmeleri
için, bir olanak daha vermek amacıyla, tekrar iletişim
kurulacaktır.
Gürültü ve Titreşim
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Boru döşeme işlemini gerçekleştiren
gemilerinden kaynaklanan sualtı
gürültüsü ve titreşimin deniz türlerini
etkileyebileceği ifade edilmiştir. İnşaat
gemilerinin neden olduğu gürültü,
titeşim ve aydınlatma, hamsilerin göçü
üzerinde etkili olabilir.
Sualtı gürültüsünün deniz memelileri üzerindeki etkisine
yönelik paydaş kaygılarına yanıt olarak, South Stream
Transport bu konuya özgü bir sualtı gürültüsü modellemesi
yaptırarak (ÇSED, Ek 8.1), oluşacak sualtı gürültüsü ve
titreşimin potansiyel düzeyini ve bunun Karadeniz’deki balık
türlerini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmiştir. Sualtı
gürültüsü ve aydınlatma çalışmalarının deniz türleri
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve önerilen etki azaltma
önlemleri, ÇSED Raporu Bölüm 8 Biyolojik Çevre’de yer
almaktadır.
Sosyal
Çoğu yumurtlama kafesinin Türkiye
kıyılarından 1 km uzaklıkta bulunması
sebebiyle, Proje’nin denizdeki su
ürünleri yetiştiriciliğini etkilemesi olası
görülmezken, yakından geçen inşaat
destek gemilerinin veya bir gaz veya
petrol sızıntısının muhtemel etkisi
vurgulanmıştır.
Türkiye’deki limanlar kullanılmayacağı için, kıyılardaki su
ürünleri yetiştiriciliği üzerinde herhangi bir etki
öngörülmemektedir. Türkiye kıyılarını etkileyebilecek
dökülme/sızıntı gibi olayların gerçekleşme ihtimali çok düşük
görülmekte; bu olaylar, ÇSED Raporu Bölüm 13
Beklenmeyen Olaylar’da ve petrol dökülmesi/sızıntısı
modellemesi Ek 13.1’de tartışılmıştır.
Proje Alanı’nda balıkçılık yapılmamasına
karşın Proje Alanı yakınlarıında kısa bir
süre
önce
Atlantik
palamutu
yakalandığına dikkat çekilerek, gelecekte
bu alanda yine balıkçılık faaliyetileri
gerçekleşebileceği ifade edilmiştir.
Balıkçılık faaliyetlerinin çoğunluğunun Türkiye’nin kıyı
sularında gerçekleşmesinden dolayı, Proje’nin Türkiye
kıyılarına olan uzaklığı (en az 110 km) düşünüldüğünde,
ticari avlanma faaliyetleri üzerinde Proje kaynaklı etkilerin
oluşması olası görülmemektedir. Yerel balıkçılık sektörü
çalışanlarının, su ürünleri kooperatiflerinin ve birliklerinin,
balıkçılık uzmanlarının ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü’nün bildirdiği görüşler de bu değerlendirmeyi teyit
etmektedir. Daha detaylı bilgiye ÇSED Raporu Bölüm 9
Sosyo-Ekonomi’de erişilebilir.
Proje’nin, Türkiye MEB’inde bulunan,
deniz altı kabloları üzerindeki potansiyel
etkileri dikkate alması gerektiği
belirtilmiştir.
Proje Alanı ile kesişebilecek, bilinen ya da planlanan, bilinen
herhangi bir deniz altı kablosu söz konusu değildir. Bu bilgi,
Türk yetkili makamları tarafından doğrulanmıştır.
Proje tarafından, ne tür çevresel ve
sosyal yatırım programlarının
yapılmasının düşünüldüğü sorulmuştur.
South Stream Transport, tüm Güney Akım Açık Deniz Boru
Hattı için, Toplum Yatırım Programları geliştirmeyi
planlamaktadır. Bu programlara ilişkin girişimler, paydaşlarla
geliştirilecek olup, henüz tanımlanmamıştır.
Görüşler
Değerlendirme ve Yanıt
Paydaşlar, Proje’nin bölgedeki işsizliği
azaltması yönündeki beklentileri dile
getirilmiştir.
Türkiye’de South Stream Transport tarafından herhangi bir
tesis inşa edilmeyecek ve hiçbir Türk limanı
kullanılmayacaktır.
Açık denizdeki inşaat işgücünün önemli bir bölümü oldukça
vasıflı, konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır ve
Türkiye dışından gelmeleri beklenmektedir. Açık deniz inşaat
faaliyetleri sırasında işe alınan personelin yönetimi, inşaat
yüklenicisi tarafından gerçekleştirilecektir.
Sınırötesi Etk iler
Son 3-4 yılda, Bulgaristan’dan başlayıp
Batı Karadeniz kıyısından Türkiye’ye
uzanan yeni bir hamsi göç kolu
oluşmuştur. Bu iç-göç Şubat ayında
başlar ve bu dönemde birçok Türk
balıkçı gemisi hamsi avlamak amacıyla
Batı Karadeniz bölgesine gelmektedir.
Bulgaristan’daki inşaat faaliyetleri
hamsilerin Turkiye’ye olan iç-göçlerini
etkilerse, bu durum Türkiye’deki hamsi
avını etkileyebilir.
Su ürünleri çalışmasında, sınır ötesi etkiler dahil, Türkiye,
Bulgaristan ve Rusya’daki balıklar ve balıkçılık üzerindeki
etkiler değerlendirilmiştir. Çalışmada, Güney Akım Açık Deniz
Boru Hattı’nın Bulgaristan Bölümü’nde hamsi göçleri üzerinde
inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklı önemli bir etkinin
oluşmayacağı, dolayısıyla Türkiye Bölümü’nde avlanma ile
ilgili bir etki beklenmediği sonucuna varılmıştır. Balıkçılık
çalışmasının sonuçları, Mayıs 2014’te Trabzon ve
Samsun’daki su ürünleri kooperatifleri birlikleri ile
paylaşılmıştır. Her iki birlik de sonuçlar ile onların Projenin
balıkçılık üzerindeki potansiyel etkileri hakkındaki görüşlerinin
örtüştüğünü belirtmişlerdir.
South Stream Transport, Proje faaliyetlerinden kaynaklanan
etkilerin gerçek seviyelerinin ÇSED Raporu’nda öngörülenden
daha yüksek olmadığından emin olunması için, Türk
balıkçılarıyla sürekli olarak iletişim halinde olacaktır. Balıkçılık
üzerindeki etkiler ve önerilen etki azaltma ve yönetim
önlemleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ÇSED Raporu Bölüm 9
Sosyo-ekonomi ve Ek 9.1 Balıkçılık Araştırması’nda
verilmektedir.
Ek E:
K amu Duyurularının Kopyaları
ŞEKİL 1: HALKIN KATILIMI TOPLANTISI İÇİN GAZETE İLANI
ŞEKİL 2: KAPSAM BELİRLEME RAPORU YAYINLAMA DUYURUSU, TÜRK ULUSAL GAZETESİ HÜRRİYET
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi – Türkiye Bölümü
Kapsam Belirleme Raporu Yayınlama Duyurusu
South Stream Transport B.V., Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı – Türkiye Bölümü Projesi (“Proje”)
kapsamında yürütülmekte olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması için
hazırlanan Kapsam Belirleme Raporu’nun yayınlandığını duyurur.
Proje Hakkında Bilgiler
Planlanan Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı, Rusya kıyılarındaki Anapa kenti yakınlarından
başlayıp, Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden (MEB) geçerek, Bulgaristan kıyılarındaki Varna
kenti yakınlarına kadar Karadeniz boyunca uzanan, yaklaşık 930 kilometre uzunluğunda birbirine
paralel dört adet 32 inç (813 mm) çapında çelik boru hattından oluşmaktadır. . Güney Akım Açık
Deniz Boru Hattı, tamamlandığında Rusya’dan Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğal gaz
taşıyacak olan Güney Akım Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi’nin bir parçası olacaktır. Ticari işletim
faaliyetlerinin 2015’in sonlarında başlaması planlamaktadır.
Açık deniz boru hattının Türkiye Bölümü, yaklaşık 470 km uzunluktadır ve doğuda Rusya MEB
sınırından, batıda Bulgaristan MEB sınırına kadar Türkiye MEB’si içinden devam eder.. Boru hatları
Türkiye MEB’si içinde, yaklaşık 2.000 ilâ 2.200 m derinlikte, doğrudan deniz tabanına döşenecektir.
Türkiye kıyılarında herhangi bir tesis inşası planlanmamaktadır.
Proje, Türkiye, uluslararası ve Avrupa Birliği mevzuat ve standartlarına göre, yürürlükteki projeyle
ilgili tüm emniyet mevzuatı ve uluslararası iyi endüstriyel uygulamalarla uyumlu bir şekilde
geliştirilecektir.
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), finans kuruluşlarının belirlediği standartlar ve
kılavuz ilkeler ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir. South Stream Transport, aşağıdaki konuları
içeren bir “Kapsam Belirleme Raporu” yayınlamıştır:
•
•
•
•
Proje’nin ön tanımı;
Proje Alanı’nın var olan (“mevcut koşullardaki”) çevresel, sosyal ve kültürel miras
özelliklerinin ön tanımı;
Oluşması muhtemel etkilerin yanı sıra, ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesi,
bu etkilerden kaçınılması veya herhangi bir olumsuz etkinin şiddetinin azaltılması ve
faydalı etkilerinin artırılması için alınacak önlemlerin bir ön değerlendirmesi; ve
ÇSED Raporu’nun önerilen kapsamı ve içeriği.
Kapsam Belirleme Raporu uluslararası ÇSED gerekliliklerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır ve
planlanan ÇSED çalışmalarının temelini oluşturacaktır.
South Stream Transport ayrıca, Türk Çevre Mevzuatı kapsamında bulunan ÇED Yönetmeliği
uyarınca, bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması da yürütmektedir. Türk ÇED süreci,
Mayıs 2013’de ÇED Başvuru Dosyası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunumu ile başlamıştır ve
Karadeniz kıyı kenti olan Sinop’ta, 2 Temmuz 2013’de Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir.
Kapsam Belirleme Raporu hakkında Görüşlerin Bildirilmesi
Proje paydaşları, Kapsam Belirleme Raporu’nu inceleyebilir ve South Stream Transport’a
görüşlerini bildirebilirler. Geri bildirim ÇSED Raporu’nun geliştirilmesinde göz önünde
bulundurulacaktır.
Kapsam Belirleme Raporu’na ve Teknik Olmayan Özet’e, internet üzerinden: http://www.southstream-offshore.com/tr/csed-ve-izinler/turkiyede-csed/ adresinden erişilebilmektedir.
Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüşler, 16 Ağustos 2013 tarihine kadar, e-posta yoluyla
[email protected] adresine veya posta kanalıyla aşağıdaki adreslere iletilebilir:
ELC Group A.Ş.
Çevre Grubu
South Stream Transport B.V.
(South Stream Transport B.V. Dikkatine)
ESIA & Permitting Team
(ÇSED ve İzinler Ekibi) dikkatine
Rüzgarlı Bahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza No: 2/6
34805 Kavacık/Istanbul Türkiye
Parnassusweg 809
1082 LZ Amsterdam
The Netherlands
South Stream Transport B.V. hakkında
South Stream Transport B.V., Karadeniz’den geçecek olan açık deniz boru hattının planlanması,
inşası ve işletimi için kurulmuş uluslararası bir ortak teşebbüstür. Bu ortak teşebbüste, Rus şirketi
OAO Gazprom’un %50 hissesi, İtalyan şirketi Eni S.p.A.’nın %20 hissesi ve Fransız enerji şirketi
EDF ile Alman şirketi Wintershall Holding GmbH (BASF Group)’in %15’er hisseleri bulunmaktadır.
Proje hakkında daha fazla bilgiye www.south-stream-offshore.com adresinden ulaşılabilir.
Ek F:
Örnek Görüş Formları
Görüş Formu
Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi - Türkiye Bölümü
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
Tarih: …………………………………
Lütfen, Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi ile ilgili görüş ve/veya endişelerinizi belirtiniz.
Çevrenin ve toplumun korunması için Projeye dahil edilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz önlemler
varsa, bunları belirtiniz.
Önerilen Projeyle ilgili genel görüşünüz nedir? Lütfen bakış açınızı en iyi tanımlayan uygun şıkkı daire içine
alınız.
1 - Olumlu
2 - Tarafsız
3 - Olumsuz
4 - Bilmiyorum
Lütfen, yukarıda yaptığınız seçim ile ilgili nedeni buraya yazınız.
Size göre Proje hakkında bilgi almak için en uygun iletişim you nedir? (Sadece bir tanesini seçiniz)
1 - Yerel gazeteler
2 - Yerel Radyo/TV
3 - Yerel yönetim duyuruları
4 - Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi web sitesine erişim
5 - E-posta (eğer bu sayfanın sonunda e-posta adresinizi verdiyseniz)
6 - Yerel toplum merkezi / yerel sivil toplum örgütü, lütfen belirtiniz:
7 - Ibadet yeri, lütfen belirtiniz:
8 - Diğer, lütfen belirtiniz:
9 - Daha fazla bilgi almak istemiyorum
Lütfen eklemek istediğiniz herhangi bir ek gözlem, görüş ya da endişeniz varsa belirtiniz:
İletişim ve Kişisel Bilgiler (Eğer görüşlerinizi isimsiz olarak bildirmeyi tercih ediyorsanız, bu
bölümü boş bırakınız. İsminizi ve iletişim bilgilerinizi bildirmeseniz dahi görüşleriniz Güney
Akım Transport B.V. tarafından dikkate alınacaktır.)
İsim:
Cinsiyet (E/K):
Organizasyon/Kurum
(mevcut ise):
Tarih:
Posta adresi:
Yaş grubu:
□ 0-18 yaş
□ 19-60 yaş
□ 61 yaş ve üzeri
Telefon numarası:
E-posta
adresi:
Projenin e-posta listesine dahil olmak isterseniz lütfen burayı işaretleyin:
Bu formu toplantı alanlarında/yaşadığınız bölgede temin edilmiş kutulara atabilirsiniz veya aşağıda belirtilen
adreslere posta yoluyla iletebilirsiniz:
ELC Group A.Ş., Rüzgarlı Bahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Energy Plaza No: 2/6
34805 Kavacık/Istanbul Turkiye
veya
South Stream Transport B.V., ESIA and Permitting Department, Parnassusweg 809,
1082 LZ Amsterdam, The Netherlands
veya
e-posta ile iletebilirsiniz:
[email protected]
Kişisel bilgileriniz, Güney Akım Transport BV' nin paydaş katılım/bilgilendirme faaliyetleri kapsamında veri analizleri amacıyla ve/ veya, ilgili yerlerde, Güney
Akım Transport BV veya Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi hakkında daha fazla bilgi edinme taleplerinize yanıt vermek amacıyla kaydedilecektir. Kişisel
bilgileriniz, Güney Akım projesine katılan diğer taraflar ile gerekirse paylaşılabilecektir, ancak satılmayacak veya herhangi bir üçüncü taraf ile
paylaşılmayacaktır. Kişisel bilgilerinizi güncellemek için dilediğiniz zaman Güney Akım Transport B.V. ile iletişime geçebilme ve uygun olmadığını hissettiğiniz
durumlarda ise Güney Akım Transport B.V.'den kişisel bilgilerinizin iptal edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Download

Paydaş Katılım Planı - South Stream Transport BV