T.C.
MERSİN va.r,iı,iĞi
iı ıvrııi Eğitim Müdürlüğü
Sayı
T8lIIl201,4
: 34776202184|.0215419005
ACELE VE GÜNLÜDÜR
Konu: Serbest Tüketici Hak.
KAYMAKAMLIGINA
(İlçe
ilgi : Mesleki
8
4
Milli Eğitim Müdürlüğü)
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğtinün
L02 l 5393 522
say
17llIl20|4 tarihli ve 20880154/
ı|ı y a^g.
Bakanlığımız llgi yaz:sı gereği, elektrik ihtiyacının temininde kamu kaynaklarırun
etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak ve Bakanlığımız il ve ilçe milli eğitim
müdi]rltikleri ile bunlara bağlı okul ve kurumların elektrik alımlarını serbest ttiketici
kapsamında yapabilmeleri için hukuki ve teknik a|tyapıları konusunda; araştırma/inceleme
yapılmak iizere;, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilçeniz mesleki ve
teknik oıtaöğretim kurumlarının geçmişe döniik elektrik borç tutarlannn belirlenmesi ile
1|gil;i yazı ve eki form,yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bu doğrultuda; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesi
Okul/Kurum Uygulaması böltimünde bulunan elektrik borcu tespit formunun, ilçenize bağlı
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarınca okul şifresi kullanılarak 2|llll201ı4 tarihi mesai
bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ahmet TÜRKKAN
Vali
a.
Şube Müdürü
EK:
Örnek Tablo
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlıklanna
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Dumlupınar Mah.. Yenişehir/N4ersin
Elektronik Straği3 3 @gov.tr
e-posta: Mustafadal3 [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: MustafaDAL (ŞeQ
Tel: (0 3242) 329 1481 -84
Faks: (0 324) 3273518-|9
vıir,ı,i
n
Ğiriıvı nı.xaNr,rĞı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı
5298282
Konu: Serbest Tüketici Hk.
: 4394209|
13/|112014
1845 /
DAĞITIM BİNMLER1NE
ilve ilçe milli eğitim müdiirlükleri ile bunlara bağlı okul ve kurumların
elektrik
tüketiminde serbest tüketici kapsamında bulunabileceği
çoğunluğunun
Bakanlığımız
öngörülmektedir. Serbest tüketici kapsamında bulunan il ve ilçe milli eğitim müdtirlükleri ile
bunlara bağlı okul ve kurumların elektrik tedariklerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
ilgili mevzuatı çerçevesinde yaparak elektrik dağıtım şirketlerinden anlaşma ile indirim talep
etme hakları bulunmaktadır.
Sayıştay denetimi kapsamına alınan Bakanlığımız il ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerinde gerçekleştirilen denetimlerde il ve ilçe milli eğitim müdürliikleri ile bunlara
bağlı okul ve kurumların çoğunda elektrik dağıtım şirketleri ile böyle bir anlaşmanın
yapılmadığr, serbest ttiketiciler için belirlenen indirimlerden faydalanılmadığı ve daha yiiksek
kullanım bedelleri ödendiği 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporunda giindeme gelmiştir.
Bu nedenle elektrik ihtiyacının temininde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanımını sağlamak ve Bakanlığımız il ve ilçe milli eğitim müdürltikleri ile bunlara
bağlı okul ve kurumların elektrik alımlarının serbest tüketici kapsamında alım
Yapabilmelerinin hukuki ve teknik altyapıları konusunda; araştııınalinceleme yapılmak üzere
Genel N{üdürlüğünüz bi,inyesinde bulunan okul ve kurumların sayısl ve elektrik borç tutarı
toplamları verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekte sunulmuş olan tabloda belirtilen verilerin 25/lll2014 tarihi mesai bitimine
kadar Excel formatında Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arzederim.
Veysel ERDEL
Başkan
,EK:
1-Örnek Tablo
Dağıtım:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdilflüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdtirlüğü
Atattiık Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected]
'
Ayrıntıh bilgi için: Mehmet ÖNER-MHU
Tel: (0 312) 4|31824
Faks: (0312) 4|87539
ğ
uffi#
.tle**:İİ, ş,**
J*
o'*
T.C.
ıvriı,ı,İ B Ğiriivı BAKANLIĞI
Meslelri ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ç.çrr'
Sayı
|7llIl20I4
: 20880154/8 4I.02l 5393522
Konu: Serbest Tüketici Hk.
VALILIGINE
(İ1
iıgi
Sfuateji Geliştirme
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Başkanlığının
13.1 I.2014 tarih
ve 5298282 sayılı yazısı.
Elektrik ihtiyacının temininde kamu kaynaklannın etkili, ekonomik ve verimli
kullanımını sağlamak ve Bakanlığımız il ve ilçe milli eğitim müdürltikleri ile bunlara bağlı
okul ve kurumların elektrik alımlarının serbest tüketici kapsamında alım yapabilmelerinin
hukuki ve teknik altyapıları konusunda; araştırma./inceleme yapılmak izere; Genel
Müdürlüğiimine bağ|ı iliniz mesleki ve teknik ortaöğretİm kurumlarının geçmİşe döniik
elektrik borç tutarlarının belirlenmesi ilgi y azıylatalep edilmektedir.
Bu doğrulfuda; Genel Müdürlüğiimi.iz internet sitesi Okul/I(urum Uygulaması
böliimiinde bulunan Elektrik Borcu Tespit Formunun, iliniz mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlannca okul şifresi kullanarak 2|l|ll2014 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
ibrahim Üzrunr
Bakan a.
Genel MüdiirV.
EK:
Örnek Tablo
DAĞITIM:
B Planı
Atatiirk Blv. 06648 KızılayiANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Selçuk ALTAN
Tel: (0312) 4131246
Faks:(0 312)425 19 67
adresindena75d-Obdb-343a-8890-5a33
kodu ile teyit edilebilir
9
7
zo
|-
9
|-
,C)
m
a
o
C
^
|(^
p
C
o
^
co
c:3
UC
C::E
p>
rUa
(_:
m
6)ç @
x?
-.
ff1
or;
L.,'
-
C
o
C
^
|-
E.
@.
v.
o
^
(,
C
o
C
^
C
^
p
C
a
E
o
9.; o
o:C'c
o-+f=o
l
6o'c
iE
;.oJ4rl
=.=
=-l=
cı5
9^o
=
5
o)
m
d-ö,5
ajf)İ
i:
-j=A
(;,
o
Download

MERSİN va.r,iı,iĞi - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü