Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir
Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri,
Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere
Becerileri
Maliyet etkinlik analizi
Malta’an bir eşleştirme projesi örneği
Yannick Pochon
Istanbul, 2015
Malta’nın durumu
İkili
Risk
analizi
gözden geçirmesi
Review
of risk-assessment
Identification of significant water management
Önemli su yönetimiissues
konularının belirlenmesi
1st
workshop
Paydaşlarla
with
1.çalıştay
stakeholders
Identification
of potential
measures
Olası tedbirlerin
belirlenmesi
Tedbirler veritabanı oluşturulması
Building the measure database – information on
– maliyet,
etkinlik bilgileri
costs, effectiveness,
Maliyet etkinlik analizi ve iyi su statüsü
2nd workshop
Paydaşlarla
with
stakeholders
2.çalıştay
Cost-effectiveness analysis and selection measures
için
tebirlerin
seçilmesi
for
restoring
good
water
status presented and discussed during workshops and updated .
Draft document
submitted
to consultation,
Finansman
karşılanması
Financing––maliyetlerin
and link to cost-recovery
and ve
of the WFDilişki
SÇD obligations
yükümlülükleriyle
Paydaşlarla
Final
workshop
son
çalıştay
toplantılar
aracılığıyla
çeşitli sektörlerden
uzmanlarla
with experts from
and interaction
Communication
görüşmeler
iletişim
meetings
bilateral
throughve
various sectors
Initial meeting ilk
Paydaşlarla
with
toplantı
stakeholders
Draft
Programme
measures
Taslak
TebirlerofProgramı
Malta’nın yeraltı suları için temel altı yönetim konusu belirlendi
 Aşırı su çekimi, Malta genelinde yeraltı suları için oldukça önemli bir sorun teşkil etmekte. Aşırı su
çekimi sorunun ele alınması, varolan su kullanıcıları için yeraltı su çekimini azaltmak anlamına geliyor.
 Yüksek nitrat seviyeleri, içme suyu kalite standartlarının üzerinde kaydedilmekte. Bazı durumlarda,
izin verilen litrede 50mg nitrat seviyesinden 5 kat fazla değerler görülüyor
 SÇD çevresel hedeflerinin karşılanabilmesi ve Avrupa düzeyinde bir ihlale sebep olunmaması için
yeraltı suları için daha ciddi düzenleme ve kontroller gerekiyor.
 Su sektörünün finansmanı, ciddi bir sorun. Su sektöründe yapılacak yüksek maliyetli yatırımlar
gözönüne alındığında, varolan yüksek sübvansiyonların uzun vadede sürdürülebilir olması mükün değil.
Zaten söz konusu destekler hem SÇD tarafından teşvik edilen maliyetlerin karşılanması
yükümlülükleriyle uyumlu değil hem de Avrupa fonlarıyla bağlantılılar.
 Malta genelinden, yeraltı suları konusunda kısıtlı bir farkındalık söz konusu. Bu durum sorumlulukları
gizlemekle birlikte yenilikçi çözümler bulunmasını da engellemekte.
 Malta’nın yeraltı kaynaklarının etkili yönetimi için daha fazla bilgi gerekmekte.
Tedbirlerin gözden geçirilmesi (Kantitatif)
Hane, sanayi ve çiftçiler için su tasarrufu
yöntemlerinin teşvik edilmesi
Özel sondaj kuyusu sahiplerinin (çiftçiler, sanayi,
hane) yeraltı su çekimini azaltmak için ekonomik
araçların kullanımı (saat+çevre vergisi)
Yağmur suyu toplamanın artırılması (hane,
sanayi ve çiftçiler)
Uygun olan su kaynaklarının artırılması:
tuzdan arındırma (WSC, oteller) ve atık su
yeniden kullanımı (hane, tarım ve sanayi)
Su tasarrufu uygulamalarının teşvik edilmesi
Haneler
Hayvan
çiftlikleri
Sanayi
Su tasarrufu sözleşmeleri: ekipman, iyi
uygulama, saat ve hacim tavanı uygulamaları
için sübvansiyon
Büyük/orta ölçekli çiftlikler(60% =540)
Yatırım 3500 Lm/çiftlik (su toplama…)
1800 m3/yıl/çiftlik
Su tasarruf cihazları
dağıtımı (havalandırıcı…)
15% azalan su
kullanımı (sifon, musluklar)
Maliyet: 1LM/hane
50% hane tarafından
kabul edildi
Su tasarrufu cihazlarında
vergi indirimi (25%)
40% azalan su kullanımı
(musluk/sifon/çamaşır mak.)
Ek maliyet= 250 LM/hane
25% hane tarafından
kabul edildi
+ farkındalık artırma ve bilgi kampanyaları
En iyi
teknolojiler
(sanayi
süreçlerinde
değişim)
Yağmur suyu toplamanın artışı
Haneler
Çiftlikler
Yeni sarnıç inşaat
Hedef: 35% hane
Kabul: 20%
= 5000 hane
Yatırım: 3600 Lm
Su tasarrufu: 60 m3
Hayvan çiftlikleri için
RWH sistemi
Hedef: 60% en büyük
Çiftlikler= 540
Yatırım 6600 Lm/farm
Su tasarrufu: 120 m3
Eski sarnıç
restorasyonu
6000 hane
Yatırım: 700 Lm
Su tasarrufu:
60m3/hane
Sanayi
Oteller
Hayvan çiftlikleri için
RWH sistemi
Hedef: 90% sanayi
GBR + izin gerekli
Yatırım 12,000 Lm/çiftlik
Su tasarrufu: 150 m3
Ekin tarlaları için yüzey
akış deposu
Kuyulara saat takılması +
tanklar için sübvansiyon
(10%)
Hedef: 10% kayıtlı kuyusu
olan çiftçiler (= 529)
Yatırım 12,000 Lm/çiftlik
Su tasarrufu: 500 m3
Oteller için
RWH sistemleri
Hedef: 50% 3 yıldız
(4&5 yıldızlar var zaten)
= 27 otel
Yatırım 8600 Lm/otel
Su tasarrufu: 120 m3
Uygun olan su kaynaklarının artması
Tuzdan arındırma (RO)
WSC bitkileri için
RO artışı
Yatırım yok
0,225 Lm/m3
15 M m3/yıl
Atık su yeniden kullanımı
Otellerde atık su yeniden
kullanımı
4&5 yıldız + 50%
3 yıldız (50 otel)
Yatırım 50,000 Lm/otel
O&M=0,10 Lm/m3
70 litre/kişi başı/gün
Ters Osmos (RO) sistemlerinin
otellerde kurulumu
4&5 yıldız+ 50%
Sanayide atık su yeniden
3 yıldız
kullanımı
Yatırım 40,000 Lm/otel
MIP tarafından yönetilen
O&M=0,40 Lm/m3
2-3 sanayi bölgesinde
150 litre/kişibaşı/gün
(tedbir tam olarak
tanımlanmamış)
Hanelerde gri su
yeniden kullanımı
Yatırım 40,000 Lm
O&M=0,40 Lm/m3
150 litre/kişi başı/gün
Sulama için TSE
merkezi dağıtımı
RO ile atık su arıtımı &
merkezi dağıtım sistemi +
sondaj kuyuları kapatıldı
Yatırım 25 M Lm (?)
O&M=0,15 Lm/m3
20,000 m3/gün(ortalama)
Özel sondaj kuyularının vergilendirilmesi
ekonomik yaklaşımı
Verginin gerekçelendirilmesi:
 Özel sondaj kuyusu sahiplerince yeraltı sularından
aşırı çekim çevresel bir maliyet yaratmakta (tuzlu su
girişi)
 Çevresel maliyet, yenileme maliyeti yönetimiyle
değerlendirilebilir: fazladan çekilen her kübik metre,
ek bir kübik metre suyun tuzdan arındırılmasını
(maliyet 1.1Lm/m3) gerektirecek
 Dolayısıyla, çevre vergisinin maksimum değeri
1.1Lm/m3’e eşit olabilir
 Daha düşük rakamlar (0.1 ila 0.25 Lm/m3)
düşünülebilir, ancak bu seçenek tartışmaya açıktır
Özel sondaj kuyularının vergilendirilmesi
ekonomik yaklaşımı
Haneler
Vergi= 0,2 Lm/m3
Saatlerin takılması
Hedef: 2000 sondaj kuyusu
Ortalama kullanım 800m3/yıl
40% su tasarrufu
Sanayi
Çiftlikler
Tankerciler
Vergi= 0,2 Lm/m3
Saatlerin takılması
Hedef: 50 en büyük GW kullanıcısı
Ortalama GW kullanıcısı 20,000m3/yıl
30% su tasarrufu
Tax = 0,1 Lm/m3
Saatlerin takılması
Hedef: 5000 sondaj kuyusu
Sulama 3500 ha
Ortalama GW kullanıcısı
Tüketimde vergi
3000m3/year
etkisinin belirsizliği
20% su tasarrufu
+ yasal yeraltı düzenlemeleri yürütmesi
çerçeve (REG 1_1)
Vergi= 0,25 Lm/m3
Satış kayıtları, kalite kontrol
TSE erişimi
Hedef: 25 işletme
Ortalama GW kullanım
2 M. m3/year
50% su satış azalması,
Kısmen TSE ile yer değiştirdi
+ tarımda atık su kullanımı
(QUAN 5_1)
Maliyet etkinlik analizi
N a m e o f m e a s u re
VToplam
o lu m e
shacim
aved
Tedbir
D istribute
free
ater saving
devices
households
Haneler
için
su wtasarrufu
cihazları
dağıtımı
R ehabilitate
existing
rainw aterrestorasyonu
harvesting households
Hanelerde
varolan
sarnıçların
Levy a tax
on industrial
boreholes
Sanayide
kullanılan
sondaj
kuyuları için vergi
Levy a tax
on agricultural
boreholed
Tarımda
kullanılan
sondaj kuyuları
için vergi
Levy a tax kullanılan
on dom estic
boreholes
Hanelerde
sondaj
kuyuları için vergi
Increasealtyapıyla
desalination
w itharındırmaya
existing infrastructure
Varolan
tuzdan
arttır
Levy a tax on
sers
Pompacılar
içinbow
vergi
Hayvan
çiftlilklerinde
su intasarrufu
W ater saving
practices
livestockuygulamaları
farm s
Sulama
için TSE'nin
merkezi
dağıtımı
C entralised
distribution
of T S
E for irrigation
Otellerde
atıkreuse
su yeniden
kullanımı
W aste w ater
in hotels
Su
tasarrufu
cihazları
için vergi
iadesi (haneler)
T ax
rebate for
w ater saving
appliances
(households)
Oteller
için tuzdan
D esalination
plantsarındırıcı
for hotelsbitkiler
(R O )
Sulama
içinnew
yenirun
yüzey
akış depoları
yapılması
C onstruct
off storage
reservoirs
for irrigation
Haneler
griwsu
geridönüşümü
yapılması
D evelopiçin
grey
ater
recycling system
s for households
Büyük
hayvan
çiftliklerinde
yağmuinsuyu
D evelop
of rain
w ater harvesting
largetoplama
livestock farm s
Sanayide
suyuharvesting
toplama sistemleri
C onstructyağmur
rain w ater
system s for industry
Haneler
içinrainw
yağmur
toplama
sistemleri
C onstruct
ater suyu
harvesting
system
s for households
Otellerde
yağmur
suyu
toplamainsistemleri
D evelop rain
w ater
harvesting
hotels
m3/yıl
(m
3 /y e a r)
Toplam
T o ta l c o s t
maliyet
(L m /y e a r)
Lm/yıl
Maliyet
C ost
etkinlik
e ffe c tiv e n e s s
Lm/m3
(L m /m 3 )
• Yatırım maliyeti (yıllık değer,
faaliyet süresi ekipmanları
dahil)
• Tekrar eden maliyetler
(operasyon & bakım)
• Dolaylı maliyetler, özel
aktörler için
• İdari maliyet, tedbirlerin
uygulanması (teftiş, bilgi
sisitemi oluşturma vs.)
• Çevresel maliyet (CO2 emisyon
değeri düzeyi 14 €/Ton)
Maliyet etkinlik analizi
N a m e o f m e a s u re
VToplam
o lu m e
Toplam
T o ta l c o s t
maliyet
(L m /y e a r)
Lm/yıl
shacim
aved
Tedbir
D istribute
free
ater saving
devices
households
Haneler
için
su wtasarrufu
cihazları
dağıtımı
R ehabilitate
existing
rainw aterrestorasyonu
harvesting households
Hanelerde
varolan
sarnıçların
Levy a tax
on industrial
boreholes
Sanayide
kullanılan
sondaj
kuyuları için vergi
Levy a tax
on agricultural
boreholed
Tarımda
kullanılan
sondaj kuyuları
için vergi
Levy a tax kullanılan
on dom estic
boreholes
Hanelerde
sondaj
kuyuları için vergi
Increasealtyapıyla
desalination
w itharındırmaya
existing infrastructure
Varolan
tuzdan
arttır
Levy a tax on
sers
Pompacılar
içinbow
vergi
Hayvan
çiftlilklerinde
su intasarrufu
W ater saving
practices
livestockuygulamaları
farm s
Sulama
için TSE'nin
merkezi
dağıtımı
C entralised
distribution
of T S
E for irrigation
Otellerde
atıkreuse
su yeniden
kullanımı
W aste w ater
in hotels
Su
tasarrufu
cihazları
için vergi
iadesi (haneler)
T ax
rebate for
w ater saving
appliances
(households)
Oteller
için tuzdan
D esalination
plantsarındırıcı
for hotelsbitkiler
(R O )
Sulama
içinnew
yenirun
yüzey
akış depoları
yapılması
C onstruct
off storage
reservoirs
for irrigation
Haneler
griwsu
geridönüşümü
yapılması
D evelopiçin
grey
ater
recycling system
s for households
Büyük
hayvan
çiftliklerinde
yağmuinsuyu
D evelop
of rain
w ater harvesting
largetoplama
livestock farm s
Sanayide
suyuharvesting
toplama sistemleri
C onstructyağmur
rain w ater
system s for industry
Haneler
içinrainw
yağmur
toplama
sistemleri
C onstruct
ater suyu
harvesting
system
s for households
Otellerde
yağmur
suyu
toplamainsistemleri
D evelop rain
w ater
harvesting
hotels
m3/yıl
(m
3 /y e a r)
2
15
1
7
194
154
300
100
640
000
060
394
300
43
160
35
264
156
68
553
90
1
388
955
000
000
000
000
000
200
000
182
992
088
500
520
850
590
300
017
-454
-45
7
204
69
3 685
345
131
3 847
38
189
49
386
322
183
4 073
734
10
Maliyet
C ost
etkinlik
e ffe c tiv e n e s s
Lm/m3
(L m /m 3 )
960
002
664
086
644
944
230
990
505
928
203
103
943
973
608
412
630
166
-2,34
-0,29
0,03
0,10
0,11
0,25
0,33
0,33
0,53
0,90
1,18
1,40
1,46
2,06
2,67
7,36
8,14
10,00
Haneler için su tasarrufu cihazları dağıtımı
Hanelerde varolan sarnıçların restorasyonu
Sanayide kullanılan sondaj kuyuları için vergi
Tarımda kullanılan sondaj kuyuları için vergi
Hanelerde kullanılan sondaj kuyuları için vergi
Varolan altyapıyla tuzdan arındırmaya arttır
Pompacılar için vergi
Hayvan çiftlilklerinde su tasarrufu uygulamaları
Sulama için TSE'nin merkezi dağıtımı
Otellerde atık su yeniden kullanımı
Su tasarrufu cihazları için vergi iadesi (haneler)
Oteller için tuzdan arındırıcı bitkiler
Sulama için yeni yüzey akış depoları yapılması
Haneler için gri su geridönüşümü yapılması
Büyük hayvan çiftliklerinde yağmu suyu toplama
Sanayide yağmur suyu toplama sistemleri
Haneler için yağmur suyu toplama sistemleri
Otellerde yağmur suyu toplama sistemleri
• Aşırı çekim = 4 milyon m3 (ortalama hesap)
• Dengesizliğin azaltılması için en maliyet etkin tedbirlerin
uygulanması
N a m e o f m e a s u re
VToplam
o lu m e
TToplam
o ta l c o s t
Maliyet
C
ost
Tedbir
m3/yıl
(m
3 /y e a r)
Lm/yıl
Lm/m3
(L
m /m 3 )
D istribute
free
ater saving
devices
households
Haneler
için
su wtasarrufu
cihazları
dağıtımı
R ehabilitatevarolan
existing
rainw aterrestorasyonu
harvesting households
Hanelerde
sarnıçların
Levy a taxkullanılan
on industrial
boreholes
Sanayide
sondaj
kuyuları için vergi
Levy a tax
on agricultural
Tarımda
kullanılan
sondaj boreholed
kuyuları için vergi
Levy a tax kullanılan
on dom estic
boreholes
Hanelerde
sondaj
kuyuları için vergi
Increasealtyapıyla
desalination
w itharındırmaya
existing infrastructure
Varolan
tuzdan
arttır
Levy a tax on
sers
Pompacılar
içinbow
vergi
W ater saving
practices
livestockuygulamaları
farm s
Hayvan
çiftlilklerinde
suintasarrufu
C entralised
distribution
of T Sdağıtımı
E for irrigation
Sulama
için TSE'nin
merkezi
W aste w ater
in hotels
Otellerde
atıkreuse
su yeniden
kullanımı
T axtasarrufu
rebate for
w ater saving
appliances
(households)
Su
cihazları
için vergi
iadesi (haneler)
Oteller
için tuzdan
D esalination
plantsarındırıcı
for hotelsbitkiler
(R O )
Sulama
içinnew
yenirun
yüzey
akış depoları
yapılması
C onstruct
off storage
reservoirs
for irrigation
Haneler
geridönüşümü
yapılması
D evelop için
greygriw su
ater
recycling system
s for households
Büyük
hayvan
yağmuinsuyu
D evelop
of rainçiftliklerinde
w ater harvesting
largetoplama
livestock farm s
Sanayide
suyu
toplama sistemleri
C onstructyağmur
rain w ater
harvesting
system s for industry
Haneler
için
yağmur
suyu toplama
sistemleri
C onstruct
rainw
ater harvesting
system
s for households
Otellerde
yağmur
toplamainsistemleri
D evelop rain
w atersuyu
harvesting
hotels
shacim
aved
2
15
1
7
194
154
300
100
640
000
060
394
300
43
160
35
264
156
68
553
90
1
maliyet
(L
m /y e a r)
388
955
000
000
000
000
000
200
000
182
992
088
500
520
850
590
300
017
-4 5 4
-4 5
7
204
69
147
960
002
664
086
644
438
eetkinlik
ffe c tiv e n e s s
= 3,4 M. m3
Tuzdan
arındırılan
ek hacim
0,6 M m3
Net sosyal fayda
= 70 000 Lm /yıl
Toplam yatırım maliyeti
= 5,8 M Lm
İçme suyu tüketicilerine
maliyet = 1,38 M Lm
Devlet için fayda
(vergi verenler) = -1,6 M Lm
Sanayiye mal. = 0,14 M Lm
Çevresel mal. = 0,012 M Lm
 Hangi tedbirin uygulanacağını ekonomi belirlemez, başka
kriterler de olmalı
N am e o f m easu re
Tedbir
Haneler
içinfree
su tasarrufu
cihazları
dağıtımı
D istribute
w ater saving
devices
households
Hanelerde
varolan
sarnıçların
restorasyonu
R ehabilitate existing rainw ater harvesting households
Sanayide
kullanılan
sondaj
kuyuları için vergi
Levy a tax
on industrial
boreholes
Tarımda
sondaj kuyuları
için vergi
Levy a kullanılan
tax on agricultural
boreholed
Hanelerde
sondaj
kuyuları için vergi
Levy a taxkullanılan
on dom estic
boreholes
Varolan
altyapıyla
tuzdan
arındırmaya
arttır
Increase
desalination
w ith
existing infrastructure
Pompacılar
vergisers
Levy a tax için
on bow
Hayvan
su tasarrufu
uygulamaları
W ater çiftlilklerinde
saving practices
in livestock
farm s
Sulama
için TSE'nin
merkezi
C entralised
distribution
of Tdağıtımı
S E for irrigation
Otellerde
yeniden
kullanımı
W aste w atık
ater su
reuse
in hotels
SuT ax
tasarrufu
vergiappliances
iadesi (haneler)
rebate cihazları
for w ater için
saving
(households)
Oteller
için tuzdan
arındırıcı
bitkiler
D esalination
plants
for hotels
(R O )
Sulama
için new
yeni run
yüzey
depoları
yapılması
C onstruct
off akış
storage
reservoirs
for irrigation
Haneler
gri wsuater
geridönüşümü
yapılması
D evelopiçin
grey
recycling system
s for households
Büyük
hayvan
çiftliklerinde
yağmuinsuyu
toplama
D evelop
of rain
w ater harvesting
large
livestock farm s
Sanayide
yağmur
toplama sistemleri
C onstruct
rain w suyu
ater harvesting
system s for industry
Haneler
içinrainw
yağmur
toplama
sistemleri
C onstruct
atersuyu
harvesting
system
s for households
D evelop yağmur
rain w ater
harvesting
hotels
Otellerde
suyu
toplama insistemleri
Maliyet
C ost
etkinlik
e ffe c tiv e n e s s
Lm/m3
(L m /m 3 )
-2 ,3 4
-0 ,2 9
0 ,0 3
0 ,1 0
0 ,1 1
0 ,2 5
0 ,3 3
0 ,3 3
0 ,5 3
0 ,9 0
1 ,1 8
1 ,4 0
1 ,4 6
2 ,0 6
2 ,6 7
7 ,3 6
8 ,1 4
1 0 ,0 0
 Sosyal kabul: ısrarla
değişimlerin
uygulanması (saatler,
kuyu kayıtları, çevresel
vergi…)
 Ekonomik faaliyetler
üzerinde ekonomik etki
(örneğin, tarım)
 Varolan düzenleyici
çerçeveyle tutarlılık
Tedbirlerin seçimi hala,
çoklu kriterler bağlı,
politik bir seçim olarak
devam etmekte
Potential
costskurulu
effects
on various
sectors
for the
Miktar üzerine
3 senaryo
için çeşitli
sektörlerdeki
potansiyelbuilt
maliyet
3 scenarios
on etkileri
quantity.
Lm/year
3 000 000
Devlete
(vergi
Cost for maliyet
Govt (tax
verenler)
payers)
İçme
Cost suyu
for drinking water
kullanıcılarına
maliyet
users
2 000 000
Cost for agriculture
Tarım
için maliyet
1 000 000
Cost for tourism
0
Turizmi için maliyet
Scenario 1
-1 000 000
Scenario 2
Scenario 3
Cost for Industry
Sanayi için maliyet
Cost for environment
-2 000 000
Çevresel maliyet
-3 000 000
Diğer sektörler için
(Bowsers, etc)
maliyet
Cost for other sectors
Toplam Yatırım
Tedbir Kodu
Maliyeti
Yıllık
Yatırım
Maliyeti
(Lm/yıl)
cost (Lm/year)
investment
Annual
Investment cost
Code Total
Measure
QUAN_1_1a
QUAN_3_2
QUAN_5_2a
QUAN_4_2
QUAN_1_3
QUAN_4_1
QUAN_5_1
QUAN_2_1
QUAN_2_2c
QUAN_1_1b
QUAN_4_4
QUAN_2_2b
QUAN_6_1
QUAN_2_2a
QUAN_3_4
QUAN_3_1
QUAN_5_2b
QUAN_3_3
QUAN_3_5
Toplam Yıllık Maliyet
(Lm/yıl)
cost (Lm/year)
Total annual
52 282 -529 006 -531 542
43 145
45 680
203 360
-99 656 -151 894
257 115 460 555
309 352
4204200
-49 238
-33 085
79 504 142 410
95 656
1300000
-22 025
-14 271
79 398
49 808
57 562
640 000
104 528 138 346 127 182 117 980
113 731
765 720
1 528 918 2 738 662 5 225 488 4 914 862
25 000 000 1 839 543
2 232 496 4 866 818 3 817 505 3 158 496
50 000 000 2 891 505
0 330 996 330 996
0
0
0
84 680
85 164
7 948
6 180
6 664
40 000
542 717 759 623 189 992 130 499
601 043
4 875 000
283 438 617 891 386 943 303 275
367 105
6348000
79 476 247 144 242 305
61 805
66 644
400 000
7 787 204 626 203 572
3 572
4 626
80000
154 512 198 691 9 596 642 9 584 544
166 610
1000000
135 262 294 871 183 804 143 875
175 191
3029400
770 575 1 380 286 688 780 532 225
927 130
12600000
498 472 794 597 519 634 440 482
576 073
6 405 000
129 163 231 362 164 053 137 812
155 405
2112000
16 228
19 902
32 387
18 081
21 754
295650
-522 404
51 547
13 669
7 565
151 797
6 124 606
5 792 818
330 996
86 448
351 743
637 729
259 976
207 787
9 628 723
303 484
1 141 936
742 529
240 011
30 535
Maliyet
Etkinlik Oranı
Sıralama
Ranking
ratio
Cost effectiveness
-2,261
-0,515
-0,512
-0,300
0,323
0,348
0,523
0,552
0,852
1,103
1,463
2,471
2,950
4,570
5,006
6,112
6,207
6,935
21,951
-2,272
-0,785
-0,761
-0,462
0,2993
0,3277
0,4327
0,552
0,8468
0,7577
1,1466
2,423
2,935
4,5641
3,9182
4,7225
5,2614
5,826
17,899
-2,233
0,267
0,211
0,159
0,385
0,408
0,794
0,552
0,864
2,042
2,411
2,600
2,996
4,585
8,265
10,133
8,869
10,147
33,678
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
15
14
16
17
18
19
1
4
3
2
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15
17
16
18
19
İlk sonuçlar
 Araştırmacı yaklaşım, teknik ve sosyal kabul sorunları
bir yana, bütün olası tedbirler değerlendirildi
 Yönetim gösterilmesi: yol gösterme
 Tartışmalar teşvik edildi
Planlama sürecinde ekonominin rolü
 Olası seçenekler arasında tercih için destek
 Toplam maliyet ve aktörlerle sektörler arasındaki
dağılımı hesaplama
 Ancak politik kararlara rehberlik açısından, birçok
kriterden sadece bir tanesi
Download

Tr.