ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI
Başvuru Koşulları
Lise düzeyinde bir okulun son sınıfında olan ya da mezun durumda olan ve aşağıdaki şartları
taşıyanların yurtdışından alınacak öğrenci kontenjanlarına başvuruda bulunabilirler.

Yabancı uyruklu olanlar.

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler. (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik
birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından
kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde
yarar bulunmaktadır.)

Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu
durumdaki çift uyruklular.

TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar. (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)

KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar.
Adayların Üniversiteye kabul edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti uyruklu olduklarına ilişkin ya da Türk soyundan geldiklerine ilişkin belge getirmeleri
kabul esnasındaki statülerini değiştirmez.
Öğrenciler mezun oluncaya kadar her bakımdan yurtdışından kabul edilen öğrenci işlemi
göreceklerdir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- Başvuru Formu: (Form için buraya tıklayınız)
2- Lise Diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası (Türkçe olmalıdır). Başvurusu kabul
edilenlerden diplomanın aslı kayıt sırasında istenecektir.
Not: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek
"Denklik Belgesi" kayıt sırasında istenecektir.
3- Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise
Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları
gerekmektedir. Transkript Türkçe değilse, Türkçe’ye çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte
sunulmalıdır.
4- Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru için kullanılacak olan sınav (aşağıda belirtilmiştir) sonucunun aslı
veya onaylı kopyası.
5- a) Resimli kimlik kartı.
b) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi.
Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese posta yoluyla ya da kişisel olarak ulaştırılabilir. Eksik evrakla
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adres
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
.................................................. Fakültesi Dekanlığı'na / Yüksekokulu Müdürlüğü'ne
İzzet Baysal Kampüsü
14280 Gölköy / BOLU
Takvim
Başvurular: 23 Haziran – 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında öğrenim görmek istediği Fakülte
Dekanlığı'na ve/veya Yüksekokul Müdürlüğü'ne yapılacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesinden sonra kesin kayıt hakkı elde eden adaylar “http://oidb.ibu.edu.tr“
web adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından bir kabul
mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın)
Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş
yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
Kesin kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin asılları teslim edilecektir.
Kesin Kayıt Tarihleri: 18 – 22 Ağustos 2014 (Tıp Fakültesi: 11 – 15 Ağustos 2014)
Eğitim Dili
Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi'nin Fen Bölümleri
Fakültede/Yüksekokullarda eğitim Türkçe yapılmaktadır.
hariç
diğer
bölümlerde
ve
Bu nedenle, öğrenciler kayıt sırasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından kabul edilen Yabancı
Dil ve Türkçe Yeterlik Sınav Sonucu belgesi sunacaklardır.
a) Yabancı Dil Yeterlik Sınav Sonucu sunamayan öğrenciler istedikleri bir yerde bir yıl Yabancı dil
eğitimi alacaklar ve Yabancı Dil Yeterlik Sonucu belgesini (Uluslararası nitelikteki kuruluşlar
tarafından verilen TOEFL, ELTS, CAMB, PROF. KPDS vb.) sunduktan sonra eğitime
alınacakladır.
b) Türkçe Yeterlik Sınav Sonucu sunamayan öğrenciler, Ankara Üniversitesi TÖMER, Gazi
Üniversitesi TÖMER veya ÖSYM Kitapçığında bulunan üniversitelerin birinden Türkçe eğitimi
alacaklar ve Türkçe Yeterlik Sonucu Belgesini sunduktan sonra eğitime alınacakladır.
Kesin Kayıt sırasında, geçerli bir Yabancı Dil-Türkçe Yeterlik Belgesi sunan öğrenciler ise Hazırlık
Sınıfı'ndan muaf tutulacak ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabileceklerdir.
Önemli Not:
 Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Abant İzzet Baysal
Üniversitesi’nin yetkisindedir.
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir
 Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar, ilan edilen sınavların dışında
ayrıca özel yetenek sınavına da tabi tutulurlar.
Değerlendirme; Adayların başvuruları; İlgili Fakülteler/Yüksekokullar tarafından oluşturulan
komisyonlarca değerlendirilerek yönetim kurullarında karara bağlandıktan sonra, sonuçlar Rektörlüğe
gönderilecektir.
Kontenjanlar; Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasında ilan edilecektir. (Kontenjanlar için
tıklayınız.)
Öğrenim Ücreti (Harç) Miktarları; Yurtdışından kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı
veya öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Sınavlara İlişkin Şartlar:
Sınav Türü
Puan ve Koşullar
1000 puan ve üstü
SAT - I
a) Sayısal Bölümler için en az 600 matematik
b) Sözel Bölümler için 600 sözel puan.
a) Tıp Fakültesi, Mühendislik M. Fakültesi 24 puan ve üstü.
ACT
b) Diğer sayısal puan türlerinden 22 puan ve üstü
c) Sözel, Dil ve EA puan türlerinden 21 puan ve üstü
INTERNATIONAL
BACCALAUREATE
Başvuracak adayların 4 sınavdan (biri başvuru alanında olmak üzere) en az 24
puan almak
ABITUR (Almanya)
En az 2,5 almış olmak.
a)Tıp Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi İçin Scientific Stream'den 85
puan ve üstü
TAWJIHI
b) Diğer sayısal puan türlerinden Scientific Stream'den 80 puan ve üstü
c) EA puan türleri için Industrial ve/veya Commercial Stream'den 80 puan ve üstü
d) Sözel ve Dil puan türleri için Literary Stream'den 75 puan ve üstü
a)Tıp Fakültesi için Matematikten 1A Level Fizik, Kimya ve Biyolojiden
herhangi ikisinden 2A Level alanlar
b)Mühendislik Fakülteleri için, Matematik, Fizik ve Kimyadan 3A Level alan
adaylar.
GCE
c)Diğer Sayısal puan türleri için Matematik ve Fizikten 2A Level ve herhangi bir
diğer alandan 1A Level alan adaylar
d)EA puan türü için Matematikten 1A Level ve herhangi diğer iki konudan 2A
Level alan adaylar
e) Sözel ve Dil puan türleri için biri kendi ana konusu olmak üzere 3A Level alan
adaylar
a)Tıp Fakültesi için Scientific Stream'den en az 216 almak
b)Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümü için Scientific
Stream'den en az 204 puan almak
BACCALAUREATE
(Suriye)
c) İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir bölümü için Scientific
Stream'den en az 200 puan almak
d)Sayısal Puan esasına göre diğer bölümler için Scientific Stream'den en az 173
puan almak
e) EA puan esasına göre diğer bölümler için Literary Stream'den en az 165 almak
(İkt. İdr. Bil. Fak. Hariç)
f)Dil puan esasına göre Language Stream'den en az 27 puan almak.
BACCALAUREATE
LIBANAIS (Lübnan)
a)Başvuracağı Sayısal puan türünden en az 14/20 puan almak
GAOKAO
(Çin Halk Cumhuriyeti)
a)Başvuracağı Sayısal puan türünden en az 600 puan almak
KCSE (Kenya)
En az C+ almış olmak.
FRANSIZ
BAKALORYASI
West African
Examinations Council
(International)
Basvurulan programla ilgili dalda 20 üzerinden en az 12 puan.
National University Test
(Kazakistan)
b) Başvuracağı Sözel puan türünden en az 14/20 puan almak
b)Başvuracağı Sözel puan türünden 750 üzerinden en az 600 puan almak
"West African Examination Council- (International) Senior School Certificate
Examination (WAEC - SSCE)" sonuçlarına göre altı konunun her birinden en çok
3 ve altı konu toplamı 15'i geçmeyen notlar.
2013 veya 2014 sınav sonuçlarına göre; a) Tıp, Dis Hekimligi ve Eczacılık
Fakülteleri için en az 90 puan, b) Saglık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi Için en az 85 puan, c) Diger Fakülte ve Yüksekokullar için en az 80
puan.
Pisdanesgahi (Iran)
TQDK (Azerbaycan)
Matura
Kırgızistan
Moğolistan
Batı Karadeniz
Üniversiteleri Birliği Yurt
Dışından Öğrenci Kabul
Sınavı
Üniversite Öncesi Egitimi (Pishdaneshgahi) bitirme notu 20 üzerinden; Tıp, Dis
Hekimligi Ve Eczacılık Fakülteleri için en az 18, Diger Programlar için en az 15.
2013 veya 2014 sınav sonuçlarına göre a)Tıp, Dis Hekimligi ve Eczacılık
Fakülteleri için 700 üzerinden en az 600 puan b)Saglık Bilimleri Fakültesi,
Mühendislik ve Fen Fakültesi için en az 550 puan, c) Diger fakülte ve
yüksekokullar için en az 500 puan.
Diploma tam puanının en az %65 'ine sahip olmak.
2013 veya 2014 sınav sonuçlarına göre Ulusal Üniversite Giris Sınavından (ORT)
250 üzerinden en az 195 puan.
2013 veya 2014 sınav sonuçlarına göre Merkezi Üniversite Giris Sınavında
basvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 650 puan.
En az 50 puan almış olmak.
AÇIKLAMALAR
1) Yurt dışından öğrenci kabulünde öncelik SAT ve ACT sınav sonuçlarına verilecektir.
2) Yerleştirme işlemlerinde SAT ve ACT sınavlarından sonra ikinci öncelik ulusal düzeydeki lise bitirme
sınavlarına verilecektir. (GCE, TAWJIHI, LÜBNAN BAKALORYASI, SURIYE BAKALORYASI,
ULUSLARARASI BAKALORYA, FRANSIZ BAKALORYASI, WAEC, PISDENESGAHI, ABITUR,
MATURA, KCSE)
3) Yerleştirme işlemlerinde üçüncü öncelik her ülkenin kendi merkezi sınav sonuçlarına verilecektir.
(GAOKAO-Çin,Kazakistan Merkezi Üniversite Sınavı, TQDK-Azerbaycan, ORT-Kırgızistan, Moğolistan
Merkezi Üniversite Sınavı)
4) Yukarıda belirtilen sınavlar dışında, Karadeniz Üniversiteleri Birliği tarafından yapılan Yurt Dışından
Öğrenci Kabul Sınavı sonucuna göre de öğrenci kabul edilecektir.
Not: Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin
yurtdışından öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE,
Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur. Ancak, üniversite giriş sınavı statüsünde olan
sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.
Download

Lisans- Önlisans Programlarına Öğrenci Kabulünde Aranan Şartlar