l i f i
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- £ 1 ^ 3 Konu: Muratpaşa 10548 ada lila 8 parseller NİP.
EXP02016
ANTALYA
4 /1 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 190 nolu imar paftasında yer alan Güzeloba
Mahallesi 10548 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin konut alanından ticaret alanına
dönüştürlmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
f? k t 11/2014
Genel Sekreter Yardımcısı V.
arz ederim.
EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
....... /..../2014
Mesut
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklama raporu
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F a x : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: üıfo@.antalva-bld.gov.tr
planlama@.antalva.bel.tr
ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR (MURATPAŞA) BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 10548/1,2,3,4,5,6,7,8
PAFTA NO: 19 O
if f i t * « re ü frliM ü flsg a M i
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
w m w
y u ş w
« «t -*■ # «
®
t g t *
« « gj: I O
j /: j i jpM^Ufiil]
GÖSTERİM (LEJAND)
w
l m
w
m
î- ^ m I I
l jf j
I
^JıII j
e-
GÖSTERİM (LEJAND)
I------------- İPLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
I------------- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
TİCARET ALANI
KONUT ALANI
ÖNERİ PLAN
i 11 Fi I'IF*
I
j ly f - 9 « « k 'it ş
j i r * • • • « < « '* ; î l m
« • « » «
MEVCUT PLAN
ÖLÇEK: 1 /5 0 0 0
PLAN NOTU :
1. Planlama alanında otopark ihtiyacı parselin
kendi içerisinden sağlanacaktır.__________
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (MURATPAŞA) BELEDİYESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
10548 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller
AÇIKLAMA RAPORU
PLANLAMA ALANININ KONUSU
Antalya i l i , Büyükşehir (Muratpaşa) Belediyesi sınırları içinde Güzeloba mahallesinde tapunun
10548 Ada 1,2,3,4,5,67,8 parsel numaralarında kayıtlı 1/5000 ölçekli 19 O paftasında yer alan yaklaşık
0,3 ha alanda imar plan değişikliği hazırlanmıştır..
R e s im : Uydu Fotoğrafı
PLANLAMA ALANININ BÖLGESİ İÇİNDEKİ TANIMI
Planlama alanı Büyükşehir (Muratpaşa) Belediyesi sınırları içinde Güzeloba Mahallesinde , 30 m
genişliğindeki ana ulaşım aksının güneyinde yer almaktadır.
MEVCUT İMAR PLANI DURUMU ve GEÇMİŞ PLAN SÜRECİ (1/5000 Ölçekli ve 1/1000 Ölçekli)
Söz konusu parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 0.60 yapı yoğunluğunda konut a la n ı,
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 2 kat 0.30/0.60 yapı düzenine sahip konut alanıdır.
10548 ada 1 ila 8 parselleri de kapsayan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2008
tarih ve 178 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği , Antalya 2. İdare
Mahkemesinin E:2008/783, K.2009/213 ve Danıştay 6. Dairesinin E:2010/6299, K:2013/2831 sayılı
kararlarıyla iptal edilmişti.
MURATPAŞA BELEDıYESİ
ADA ve PARSEL NO 10548 ADA VE 10522 ADA
1,2,3 4,17 .8,19,20 PARSELLER
PAFTA NO 190
MEVCUT PLAN
C-”.rtfc w ;.£ * > 1 . 2 • i 76 sa ı A n ta lya r yvı^şe»- f
ı 'r ottan -..'
>.©
»•*: ■.. <ıka>vaK*ı l P v> s e r .. . v e tic a re t alaı / . a dfe'vıçfcı •;> •asınaU çtan
1 '^ “i îO ö lçekli t ta zım nm r- p ı , ,
-V.
’d a re M ahkem esin*-,
E \ û ö # ? 8 K 0 0 9 /2 *
c ^ a n î t o / 6 Ü ****tn a n E . > „ K tf2f»9.»* £013,2831
■»yıl» k a r « * 1 ^ '.«*iple* e d ild iğ i «ten ^a r*.* c 'i n o o ^ '. ita n ( '« i u / y ola *'
k o n u t * * * .;ıa >an »çlvîütm c-v
'JLÇEK . 00
ÖNERİ PLAN
Resim 2 :10.09.2013 tarih ve 538 sayılı Antalya Büyükşehir BMK eki plan değişikliği örneği
Mahkeme kararı doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili plan değişikliğini
konu alan ada ve parsellerin iptalden önceki konumlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 10.09.2013 tarih ve 538 sayılı kararı ile uygun bulunarak
onaylanmıştır. (Resim 2)
Bu süreçte 10548 ada 1ila 8 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişmemiş
durumda iken , Muratpaşa Belediyesince hazırlanan 20 m ve üzeri yolların konut parsellerinin zemin
katının ticaret olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan çalışması tamamlandı ve
06.09.2013
tarih ve 270 sayılı Muratpaşa BMK ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediyesine gönderildi ve
12.11.2013
tarihli
Büyükşehir
Belediye
Meclis
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edildi.
Muratpaşa Belediyesinin 1/1000 ölçekli yol boyu ticaret çalışması sırasında 10548 ada 1 ila 8
parseller iptal edilen plan (ticaret) görünümünde olduğundan bu planda yer almamakla birlikte ,
Muratpaşa Belediyesinin teklifi Büyükşehir Belediyesine ulaştığında (12.11.2013) 10548 ada 1 ila 8
parsellerin 1/5000 ölçekli planı onaylanmış ve söz konusu parsellere konut kararı getirilmişti.
Muratpaşa Belediyesinin 10548 ada 1 ila 8 parselleri kapsamayan teklifi 13.01.2014 tarih ve 64
sayılı Büyükşehir BMK ile uygun bulunarak onaylanırken , (Ek 2) söz konusu parsellere ait Büyükşehir
Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli plana göre hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yine aynı
meclis toplantısında imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır.
Büyükşehir Belediye Meclisi 10548 ada 1 ila 8 parselleri mahkeme iptalinden önceki konumuna
getiren 1/1000 ölçekli plan değişikliğini de 11.02.2014
tarih ve 124 sayılı BMK ile uygun bularak
onaylamış ve söz konusu parseller 1/1000 ölçekli planda da iptalden önceki haline yani konut alanına
dönüşmüştür.(Ek 3)
Resim 3 :13.01.2014 tarih ve 64 sayılı Antalya Büyükşehir BMK eki plan değişikliği örneği
Aynı döneme rastlayan ancak hazırlanma şekli ve amacı itibariyle birbirini bütünlemeyen iki ayrı
planın bütüncül bir plan yapılırken birlikte değerlendirilmesi gerekmesine rağmen 10648 ada 1 ila 8
Resim 4 :11.02.2014 tarih ve 124 sayılı Antalya Büyükşehir BMK eki plan değişikliği örneği
10548 ada 1 ila 8 p a rselle r, hukuki ve teknik süreçte özetlendiği şekli ile Antalya'nın önemli bir
ulaşım aksı üzerinde yer almaktadır.
10548 ada 1 ila 8 parsellerin bulunduğu caddenin her iki tarafı yol boyu ticaret ile tanımlanmış
olmakla birlikte , aynı güzergahta bulunmasına rağmen bu kararın yer almadığı 10548 ada 1 ila 8
parsellerin üzerinde hazırlanan plan değişikliği teklifi ile adanın tamamı üzerinde ticaret tanımlaması
getirilmiştir.
Bulunduğu konum , teklifin ada bazında olması ve güzergahındaki tüm parsellere yol boyu
ticaret tanımlaması getirilmesi nedeniyle , 10548 ada 1 ila 8 parselleri kapsayan adanın tamamı
üzerinde de ticaret alanı olarak plan değişikliği teklifi sunulmuştur.
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi