Download

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj