2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 YILI FAALİYET
RAPORU
AMASYA
2013 YILI FAALİYET RAPORU
T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2013 YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulan Bakanlığımız Çevre ve
Şehircilik alanlarında geniş yetki ve sorumlukla çalışlarını sürdürmektedir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak;
Bakanlığımızın “Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler”vizyonu önderliğinde,
sürdürülebilir çevre, yaşanabilir kentler ve standartlara uygun malzemelerle afetlere
karşıhazır, yaşam kalitesini yüksek ve özgün mimariye dayalı kentsel estetiğin sağlanması
amacıyla el ele vererek yerel yönetimlere de yol göstererekçalışmalarımıza ara vermeden
hızla devam etmekteyiz.
Bu kapsamda Müdürlüğümüzün 2013 yılında yer alan faaliyetleri ve yatırım
programında yer alan projeler çerçevesinde yürüttüğü hizmetleri hakkında kapsamlı bir
rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2013 Yılı Faaliyet Raporu ” ilgililerin bilgi ve
takdirlerine sunulmuştur.
Ömer BOLAT
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
2013 YILI FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
I- Genel Bilgiler
1- İlimiz Hakkında Genel Bilgiler
2- Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
A- Tarihçesi
B- Yetki Görev Ve Sorumlulukları
C- Teşkilat Bilgileri
3- Amasya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A- Vizyonu
B- Misyonu
C- Temel Değerleri
D- Fiziksel Durumu
a- Hizmet Binası
b- Sosyal Tesisler
E- Teşkilat Yapısı
a- Teşkilat Şeması
b- Organizasyon Yapısı
F- Kadro Ve Personel Durumu
G- Personel Bilgi Çizelgeleri
a- Şube Müdürlüklerine Göre Dağılımı
b- Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
c- İstihdam Şekline Göre Dağılımı
d- Hizmet Şekline Göre Dağılımı
e- Personellerin Rapor Ve İzin Durumuna Göre Dağılımı
f- Donanım Envanteri
g- Araç, Makine Parkı Ve Tesisat Durumu
II- Mali Bilgiler
A- Personel Giderleri
B- Yolluklar
C- Cari Transferler
D- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
a- Kırtasiye -Temizlik-Su-Yakacak-Elektrik Alımı
b- Posta- Telefon- Hizmet Alımları
c- Büro-Taşıt-İşyeri Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı
d- Mamul Mal Alımları
e- Diğer Mamul Mal Alımları
f- Yemekhane Gelir Ve Gider Tablosu
g- Misafirhane Gelir Ve Gider Tablosu
1
2
3
3
3
5
6
6
6
6
6
6
7
8
8
8
9
10
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
19
19
20
21
22
22
23
23
2013 YILI FAALİYET RAPORU
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi, Belge Ve Değerlendirmeler
24
1- İmar Ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü
25
A- Görevleri
B- 3621 Sayılı Kanunu Kapsamında Çalışmaları
C- Belediyelere Yapılan Yardım Ödenekleri
D- Turizm Düzenlemesi Ödeneğinden Belediyeler Yapılan
Yardım Ödenekleri
E- Plana Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Raporları
F- Hali Hazır Harita Yapım Çalışmaları
G- İdarelerce Düzenlenen Ruhsat Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri
H- Onaylanan / Onaylanacak Çevre Düzeni Planları
İ- İncelenen / İncelenecek İmar Planları /İmar Planı Değişiklikleri
J- Görüş Bildirilen Tescil, Kiralama, Satış ve İnşaat İzni
K- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
25
27
27
28
29
31
31
32
32
33
34
2- Proje Ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
35
A- Görevleri
B- Genel Bütçe Yatırım Programı
C- Denetimi Yapılan Diğer Kurumlara Ait Yatırımlar
D- Program Dışı Faaliyet Planları
E- Denetim İşleri Yapılan İnşaatlara Ait Bilgiler
F- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle İlgili Çalışmalar
G- 5543 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Çalışmalar
H- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
35
37
37
40
41
58
58
59
3- Yapı Denetimi Ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
A- Görevleri
B- Yapı Denetim Firmaları
C- Yapı Denetim Çalışmaları
D- Yapı Denetim Sistemi Başvuruları Akış Tablosu
E- Yapı Malzemeleri Denetim Çalışmaları
F- İlimizde Faaliyet Gösteren PVC Üretim ve Dağıtım Firmaları
G- Laboratuvar Çalışmaları
H- Yapılan Denetimlerde Uygulanan İdari Yaptırımlar
İ- YAMBİS Sisteminde Düzenlenen Ustalık Belgeleri
J- YAMBİS Sisteminde Düzenlenen Müteahhitlik Yetki Belgeleri
K- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
60
60
62
63
64
64
65
68
69
69
70
70
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4- ÇED, İzin Ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü
A- Görevleri
B- ÇED Uygulamaları
C- ÇED İzleme Kontrol Çalışmaları
D- Faaliyeti Durdurma İşlemleri Ve Uygulanan İdari Yaptırımlar
E- Çevre İzni Ve Lisansı Çalışmaları
F- Çevre Kirliliği Konusunda Yapılan Şikayete İstinaden Yapılan İş ve İşlemler
G- İl Çevre Durum Raporu, İl Çevre Sorunları Ve Öncelikleri Envanteri
H- Yapılan Denetimler
İ- Birleşik Denetimler
J- Çevre Kanunu Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları
K- ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme Faaliyeti
L- Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme Faaliyeti
M- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
5- Çevre Yönetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü
A- Görevleri
B- Çevre Gelirlerinden Yapılan Yardımlar
C- Hava Kirliliği Kontrolü
D- Gürültü Kontrolü
E- Su Kirliliği Kontrolü
F- Madencilik Faaliyetleri
G- Tıbbı Atıkların Kontrolü
H- Özel Atıklar-Atık Yağların Kontrolü
İ- Tehlikeli Atıkların Kontrolü
J- Tehlikesiz Atıkların Kontrolü
K- Ambalaj Atıklarının Kontrolü
L- Diğer İş Ve İşlemler
M- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
6- Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü
A- Görevleri
B- Doğal Tescilli Sit Alanları
C- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
7- Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
A- Görevleri
B- Bakanlığa Gönderilen Riskli Alan Tespitleri
C- A.R.A.A.D.Net Sistemine Girilen Riskli Binalar
D- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
71
71
73
74
74
75
77
80
81
101
102
102
102
103
104
104
106
107
109
111
111
111
111
111
111
112
112
113
114
114
116
117
118
118
119
120
122
2013 YILI FAALİYET RAPORU
8- Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Ve Destek
Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
A- Görevleri
B- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo
9- Faaliyetler
IV- Eğitim, Seminer Ve Toplantılar
123
124
126
127
134
1- Düzenlenen Eğitimler
a- Hizmet içi Eğitimler
135
135
2- Düzenlenen Toplantılar
140
V- İhtiyaçlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
1- Sorunlar
2- Talepler
a- Personel Olarak
b- Hizmet Binası Ve Sosyal Tesisler Olarak
c- Araç-Gereç Olarak
149
150
150
150
150
151
VI- Basın Haberleri
152
VII- İletişim Bilgileri
249
Kurum İletişim Bilgilerimiz:
250
2013 YILI FAALİYET RAPORU
I. GENEL BİLGİLER
1
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1- İLİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Amasya Yeşilırmak nehrinin doğu-batı doğrultusunu aldığı kesimde bu nehrin iki kıyısında
kurulmuştur. Yeşilırmak’ın kuzey kıyısında kale kalıntıları, kral mezarları ile Yeşilırmak arasında
yerleşim alanı dar olduğundan, yerleşme ince bir şerit oluşturur. Şehrin asıl yerleşim ve gelişim alanı
Yeşilırmak’ın güney kıyısındadır. Yeşilırmak tarafından ikiye ayrılan mahalleler nehir üzerindeki 7 köprü
ile birbirine bağlanır.
Amasya şehrinin önemi, bu şehrin dar bir vadide kurulmuş olmasıdır. Yeşilırmak, Amasya
ovasından çıkıp, Ferhat Boğazından geçtikten sonra âdeta saklı bir vadiye girmektedir. Her döneminde
şehrin ilk kurulduğu yerde bulunmasının sebebi bu konumuyla ilgili olmalıdır.
Vadi tabanında dar bir kesim yerleşmeye elverişlidir. Şehir geliştikçe vadi yamaçlarına doğru
gelişmiştir, ama elverişsiz konumu nedeniyle yamaçlardan fazla yükselmeye imkân bulunmamıştır; bu da
şehrin Yeşilırmak vadisi boyunca doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına yayılma göstermesine sebep
olmuştur. Böylece şehir eski çekirdeğini kısmen de olsa korumayı başarmıştır.
Günümüzde şehir bir vadide saklı konumunu korumakta ve Anadolu’da "V" şekilli bir vadi
tabanında kurulmuş tek büyük şehir olarak varlığını devam ettirmektedir. Şehrin gelişimi, ekonomik
nedenleri hızlı olamamıştır. Bu da şehrin günümüze kadar korunarak gelmesini sağlamıştır. Bu özelliği ile
Amasya turizm açısından çekici olmakta, bozulmamış kültürel değerleri ile ilgi çekmektedir.
Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden
Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir.
İlin yüzölçümü 5.701 km2 dir.
Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km,
Çorum’la 152 km. sınır uzunluğu vardır.
İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) 1.150 m, il merkezinin ise 411,69 m
dir.
34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” Doğu Boylamları ile 41° 04’ 54” - 40° 16’ 16” Kuzey Enlemleri
arasındadır.
Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıkta olan Amasya’nın komşu illere uzaklıklara ise
Çorum’a 92 km, Samsun’a 131 km, Tokat’a 114 km, Yozgat’a ise 196 km dir.
1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken, Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit
edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı
genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada yer almıştır. 2009 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre ise 81 İl arasında 56. sırada bulunmaktadır.
2
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
A- TARİHÇESİ
1848 yılında “Nafıa Nezareti” adı altında çalışmalarına başlayan Bayındırlık Bakanlığı 20.05.1920
tarih ve 3 sayılı Kanunla “Nafıa Vekâleti” adını almıştır.
Bakanlık 26.05.1934 tarih ve 2443 sayılı Kuruluş Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve
köprüler inşa etmek, PTT tesislerini kurup işletmek, su işlerini düzenlemek ve devlet daire ve
müesseselerinin her türlü yapı işlerini yapmakla görevlendirilmiştir.
26.05.1939 tarih ve 3611 sayılı Kanun, işletmeleri teşkilat dışı bırakarak Bakanlığı yatırımcı bir
kuruluş haline getirmiştir. 13.07.1972 tarih ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığının kuruluş ve
görevleri yeniden düzenlenmiştir.
Daha sonra 1958 yılında 7116 sayılı Kanun ile kurulan ve bölge, Şehir kasaba ve köylerin
planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak, afetlerden önce ve sonra gerekli
tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleştirmek, belediyelerle ilişkileri düzenlemek konularında
görevlendirilen İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı
13.12.1983 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince birleştirilerek Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı adını almıştır. 08.06.1984 tarih ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Bakanlığın kuruluşve görevleri yeniden düzenlenmiştir.
Temmuz 2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 17 Ağustos 2011
tarih ve 28028 sayılı resmi gazetede yayımlanan (648-662 KHK ile değişik) sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Bakanlığın kuruluş ve görevleri yeniden düzenlen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak
hizmetine devam etmektedir.
B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 04.07.2011 tarihli ve 644 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş ve 06.07.2011 tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte de bu yeni
Bakanlık faaliyetlerine başlamıştır.
Büyük bir kalkınma hamlesi içinde olan ülkemizin bu doğrultudaki Şehirleşmesi ve Türkiye'nin
deprem kuşağında olduğu dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımız görevleri ve teşkilat yapısında
değişiklikler yapılmıştır. Bu meyandaki görev, yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.
Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak,
uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki Hizmetlerin norm ve
standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve denetimlerin daha sağlıklı
yapılabilmesini sağlamak amacı ile ilgililerin kayıtlarını tutmak.
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar
tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma,
projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit
etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya
oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile
ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek,
denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak.
Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve
standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar
ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde
yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel
güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre
3
2013 YILI FAALİYET RAPORU
düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak,
yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma
yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.
Mekânsal Strateji Planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve
mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.
Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı Hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına
bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç talepleri halinde
kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje
ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa,
güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini
sağlamak.
Yapı denetimi sistemini oluşturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri
yapmak, yönetmek, izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak.
Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı
kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca
Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına
çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm
uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu
nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren
yapılaşmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan,
parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım
işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını
sağlamak.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya
kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri
tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce üç ay içerisinde onaylanmayan etüt,
harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve
değişikliklerini ilgili idarelerin başvurusu üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden
itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma
izni vermek.
Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve
bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi
Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak,
mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin
kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.
Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
Tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve
yayımlamak.
Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları
belirlemek.
Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda
bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.
Mevzuatlara Bakanlığa verilen diğer görev ve Hizmetleri yapmak.
4
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- TEŞKİLAT BİLGİLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile sürekli kurul, Şura ve çalışma
gruplarından oluşur.
Bakanlık Merkez Teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır:
1- ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
2- KURULLAR
abcde-
Mahalli Çevre Kurulları
Yüksek Çevre Kurulu
Çevre ve Şehircilik Şurası
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
3- BİRİMLER
abcdefghij-
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
4- GENEL MÜDÜRLÜKLER
abcdefghi-
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
5- BAĞLI KURULUŞLAR
a- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
b- İlbank A.Ş.Genel Müdürlüğü
Taşra Teşkilatıaşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (81 Adet)
5
2013 YILI FAALİYET RAPORU
3- AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
A- VİZYONU
“Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler” Bakanlığımız vizyonunu en iyi şekilde temsil ederek,
İlimizde gerçekleşmesini sağlamaktır.
B- MİSYONU
Bakanlığımızın temel ilkeleri doğrultusunda daha verimli, daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet
sunarak yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, yerel şartları ve ihtiyaçları da gözeten ve katılımcı bir
anlayışla kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, yaşanabilir bir çevre
oluşturmak üzere; sürdürülebilirlik ve ulusal öncelikler gözetilerek, Bakanlığımızca hazırlanan strateji ve
mevzuatı uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını,
kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır.
C- TEMEL DEĞERLERİ
-
Çözüm ve Hizmet Odaklılık
Öncülük ve rehberlik
Sürdürülebilirlik
Korumacılık
Güvenilirlik
Katılımcılık
Yenilikçilik
Bilimsellik
Verimlilik
Şeffaflık
D- FİZİKSEL DURUMU
İl Müdürlüğümüz Kirazlıdere Mah. Kemal Ilıcak Cad. No: 4 /AMASYA adresinde hizmet
vermektedir.
a- Hizmet Binası
Amasya Merkez Kirazlıdere Mahallesi Kemal Ilıcak Caddesi üzerinde Mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait 779 ada 90 parsel de kayıtlı 7.990,86 m2 arsa üzerine kayıtlı bulunan hizmet binamızda
Mayıs 1997 tarihinden itibaren Hizmetlerimiz yürütülmektedir.
Hizmet binası iki bloktan oluşmaktadır. İdare bloğu zemin + 4 katlı, sosyal tesis bloğu ise zemin+2
katlı betonarme taşıyıcı sistemli, ısıtma doğalgazlı kalorifer sistemlidir. Toplam inşaat alanı 2658 m2’dir.
Hizmet binası bloğunun 4 (son) katı Amasya Valiliğinin 23.01.2008 tarih ve 216 sayılı olurları ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak yeni yapılanmadan dolayı
Müdürlüğümüzce bu alana ihtiyaç duyulmuş, tahsis işleminin iptali için gerekli işlemler başlatılmış olup
halen ilgili idarece kullanılmaktadır.
6
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Hizmet binamız zemin +4 olup;
1) Zemin Katta: Kazan Dairesi, Danışman, Nöbetçi Memur Odası, Beton Laboratuvarı,
2) Birinci Katta: Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri, İnsan
Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
3) İkinci Katta: İdari Makam
4) Üçüncü Katta: Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü, İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube
Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
5) Dördüncü Katta: ÇED, İzin ve Denetim İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile Çevre
Yönetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
Hizmet Binası
b- Sosyal Tesisler
İl Müdürlüğümüz hizmet binasına bitişik bulunan sosyal tesis bloğu zemin +2 olup; zemin katta
laboratuvar, 1. Katta yemekhane, 2. Katta ise 1 adet süit oda 5 adet iki kişilik oda olmak üzere 11 yataklı
misafirhane bulunmaktadır. Misafirhane ve yemekhane 03.01.2011 tarihinden itibaren faal olarak hizmet
vermektedir.
Yemekhanemizden Müdürlüğümüz personelinin yanı sıra 10 kişi Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, 14
kişi Esnaf ve Kefalet Odası ve 6 kişi Gümrük Ticaret İl Müdürlüğü olarak 87 personel yararlanmaktadır
Misafirhanemiz
Yemekhanemiz
7
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E- TEŞKİLAT YAPISI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşradaki ( C ) tipi şemaya göre Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü olarak kurulmuş 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 7 Şube Müdürü mevcut olup bu görevler
asaleten ve vekâleten yürütülmektedir.
a- TEŞKİLAT ŞEMASI
b- ORGANİZASYON YAPISI
12345678-
İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü
Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
ÇED, İzin ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğünü
Çevre Yönetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
8
2013 YILI FAALİYET RAPORU
F- KADRO VE PERSONEL DURUMU
İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 27.12.2013 tarihi itibariyle personelin meslek-unvan ve sayısal durumu;
TOPLAM PERSONEL
75
Müdürlüğümüz Kadrolu Personeli: 67
Diğer personel: 8
Memur
Sözleşmeli Sözlş.
İşçi
Geçici
Hizmet
İşçi(4/C)
Görevli
Alımı
60
6
1
3
5
YÖNETİM KADROSU
İl Müdürü
1
Müdür Yardımcısı
1*
Şube Müdürü
7*
*2 Müdür Yardımcısı Vekâleten Yürütülmektedir.
*5 Şube Müdürlüğü Vekaleten Yürütülmektedir.
PERSONEL DAĞILIMI
GENEL İDARİ HİZMETLER = 3
Müdür
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
TEKNİK HİZMETLERİ = 43
İnşaat Müh.*
Mimar*
Elektrik-Elektronik Müh.
Makine Müh.
Jeoloji Müh.
Harita Müh.
Çevre Müh.
Ziraat Müh.*
Şehir Plancısı
Peyzaj Mimar
Kimya Müh.
Jeofizik Müh.
Jeomorfolog
4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Hizmetli
6
İŞÇİ SINIFI PERSONEL KADRO DURUMLARI
Teknisyen
Sürveyan
Düz İşçi
Şoför
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ
1. İmar ve Planlamadan Sorumlu Şb.Md.
2. Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şb.Md.
3.Altyapı ve Kentsel Dön.Hiz.Sor. Şb.Md.
4.Yapı Den. ve Yapı Mal. Sor. Şb. Md.
5.ÇED, İzin ve Den. Sorumlu Şb.Md.
6. Çevre Yön. Sorumlu Şb. Md.
7. Tabiat Varlıklarını Kor.Sorumlu Şb. Md.
8.Bilgi Tek.,İn.Kay. ve Destek Hiz.Sor. Şb. Md.
1
2
Makina Teknikeri
1
İnşaat Teknikeri*
5
Elektrik Teknikeri
2
Teknisyen
3
İDARİ PERSONELİ =14
Araştırmacı
Şef
Ayniyat Saymanı*
Memur
Hizmetli
Güvenlik Görevlisi
Santral Görevlisi
V.H.K.İ.
Şoför
Bekçi
Kaloriferci
10
6
3
5
2
1
3
1
1
-
1
2
1
1
7
1
1
TOPLAM:6
1
-
GECİCİ GÖREVLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREVLİ PERSONEL
Amasya İl Özel İd. Milli Eğitim Md.
Şoför
1
Şoför
1
TOPLAM:1
TOPLAM:3
İl Afet ve Acil Dr.Md
Tekn.
1
GECİCİ GÖREVLE GÖREVLENDİRİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİ
9
2013 YILI FAALİYET RAPORU
G- PERSONEL BİLGİ ÇİZELGELERİ
2013 yılı İl Müdürlüğümüz bünyesinde 1 İl Müdürü, 2 Şube Müdürü, 43 teknik personel, 14 idari
personel,1 İşçi Personel, 6 4/C sözleşmeli personelimiz olup toplam kadrolu 67 personelin; çalıştığı
birim, öğrenim durumu, istihdam şekli, hizmet yılına göre dağılımı, izin ve raporları ile donanımına ait
çizelgeler aşağıda verilmiştir.
a- Şube Müdürlüklerine Göre Dağılımı
Sıra
No
1
2
3
Birim
İdari Bölüm
İmar ve Planlamadan Sor. Şb. Müdürlüğü
Proje ve Yapım İşl. Sor. Şube Müdürlüğü
Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sor.
Şube Müdürlüğü
Yapı Den.ve Yapı Malz.İşl. Sor. Şb.Md
ÇED, İzin ve Denetimden Sor.Şube Md.
Çevre Yönetim İşl. Sorumlu Şb.Md.lüğü
Bilgi Tekn. İnsan Kay. veDes.Hz.İşl. Sor. Şb.Md.lüğü
Tabiat Var.Kor.İşl. Sor. Şb.Md.lüğü
TOPLAM
4
5
6
7
8
9
Personel
Sayısı
11
4
13
Oran (%)
16
6
19
4
7
4
4
18
2
67
6
10
6
6
27
3
100
Çizelge-1: Müdürlüğümüz Personellerinin Şube Müdürlüklerine Göre
Dağılımı
İdari Bölüm
3%
İmar ve Planlamadan Sor. Şb.
Müdürlüğü
16%
27%
6%
19%
6%
6%
11%
6%
Proje ve Yapım İşl. Sor. Şube
Müdürlüğü
Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetlerinden Sor. Şube
Müdürlüğü
Yapı Den.ve Yapı Malz.İşl. Sor.
Şb.Md
ÇED, İzin ve Denetimden Sor.Şube
Md.
Çevre Yönetim İşl. Sorumlu
Şb.Md.lüğü
Bilgi Tekn. İnsan Kay. ve Des. Hz.
İşl. Sor. Şb.Md.lüğü
Çizelge 1 baktığımızda Müdürlüğümüz personellerinin şube müdürlüklerine göre dağılımında
Bilgi Tekn. İnsan Kay. veDes. Hz. İşl. Sor. Şb.Md.lüğü%27 ile pasta diliminde en fazla yer alırken, %3lik
bir payla en düşük Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yer almaktadır.
10
2013 YILI FAALİYET RAPORU
b- Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Sıra
No
1
2
3
4
5
Öğrenim Durumu
Personel Sayısı
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
TOPLAM
8
8
12
37
2
67
Oran (%)
12
12
18
56
3
100
Çizelge-2 : Müdürlüğümüz Personelinin Ögrenim Durumuna
Göre Dağılımı
3%
İlköğretim
12%
12%
Lise
Ön Lisans
55%
18%
Lisans
Çizelge-2 ‘de Müdürlüğümüz personelinin öğrenim durumuna göre dağılımlarına baktığımızda 38
personelin lisans mezunu olarak %56oranında pasta üzerinde en fazla yere sahip olduğu görülmektedir.
İkinci sırayı ise %18 ile ön lisans mezunları yer almaktadır.
11
2013 YILI FAALİYET RAPORU
c- İstihdam Şekline Göre Dağılımı
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İstihdam Şekli
İdari Hizmetler
Teknik Hizmetler
Genel İdari Hizmetler
Yardımcı Hizmetler
İşçi
Geçici Personel
Sözleşmeli personel
Hizmet Alımı
Geçici Görevlendirme
TOPLAM
Personel Sayısı
11
38
8
3
1
6
5
3
75
Oran(%)
15
51
11
4
1
8
7
3
100
Çizelge-3 : Müdürlüğümüz Personelinin İstihdam Şekline Göre
Dağılımı
0%
1%
4%
7%
4%
İdari Hizmetler
15%
Teknik Hizmetler
8%
Genel İdari Hizmetler
Yardımcı Hizmetler
11%
İşçi
50%
Geçici Personel
Sözleşmeli personel
Hizmet Alım sonucu
Geçici Görevlendirme
Çizelge 3 de Müdürlüğümüz personelinin istihdam şekline göre dağılımına bakıldığında %50lik
bir pay ile teknik Hizmetler sınıfının en fazla yer aldığı görülmektedir.
12
2013 YILI FAALİYET RAPORU
d- Hizmet Yılına Göre Dağılımı
Yıl Aralığı
Personel Sayısı
Oran (%)
0-5
18
25
6-10
7
10
11-15
5
9
16-20
12
18
21-25
13
19
26-30
9
13
31 ve üzeri
3
6
TOPLAM
67
100
Çizelge- 4 :Müdürlüğümüz Personellerinin Hizmet Yılına GöreDağılımı
5%
13%
0-5
27%
06-10
11-10
16-20
19%
10%
18%
8%
21-25
26-30
31 ve üzeri
Çizelge -4 de Müdürlüğümüz personellerinin hizmet yılına göre dağılımında %27 lük bir dilime
sahip olarak 0-5 hizmet yılı aralığında yer alan genç bir personel kısmının bulunduğu görülmektedir.
13
2013 YILI FAALİYET RAPORU
e- Personelin Kullanmış Oldukları Rapor ve İzin Durumu
İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 27.12.2013 tarihi itibariyle personel raporlarının sayısal durumu;
Rapor
Kullanan
Personel Sayısı Rapor (Gün)
36
315
Heyet Rapor (Gün)
422
Doğum Raporu
(Gün)
215
İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 66 personelimizden 36’sı rapor kullanmış olup 8
personelimiz heyet raporu, 1 personelimiz doğum izni kullanmıştır.
İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 27.12.2013 tarihi itibariyle personel izinlerinin sayısal durumu;
İzin Kullanan 2012-2013 Kullanılan
Personel Sayısı Yıllık İzin
2013 Yılı Mazeret İzin 2013 İdari İzin
(Gün)
(Gün)
(Gün)
60
1390
62
5
İl Müdürlüğümüz personellerinden 2012 - 2013 yılı izinlerini kullanan 60 personelimiz toplam
1390 gün, 1 personelimiz 7 gün Ölüm izni, 2 personelimiz 14 gün mazeret (Evlilik)izni, 1 personelimiz
10 gün mazeret (Doğum) izni, 6 personelimiz 22 gün mazeret izni, 2 Personelimiz 5 gün idari izin
kullanmışlardır.
İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 27.12.2013 tarihi itibariyle personel ücretsiz izinlerinin sayısal durumu;
İzin Kullanan 2012-2013 Kullanılan
Personel Sayısı Ücretsiz Yıllık İzin
2013 Yılı Ücretsiz İzin
(Ay)
(Gün)
2
24
385
İl Müdürlüğümüz personellerinden biri 2012-2013 yılı içerisinde bir personelimiz 2013-2014 yılı
içerisinde ücretsiz izine ayrılmıştır.
İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 27.12.2013 tarihi itibariyle personel asker izinlerinin sayısal durumu;
İzin Kullanan 2013 Kullanılan
Personel Sayısı Asker Yıllık İzin
(Ay)
3
18
2013 Yılı Askerlik İzin
(Gün)
540
İl Müdürlüğümüz 3 (üç) personeli de 2013-2014 yılı içerisindeaskerlik görevleri için ayrılmışlardır.
Halen bu görevleri devam etmektedir.
14
2013 YILI FAALİYET RAPORU
f- Donanım Envanteri
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
Donanım Araçları
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Faks
Projeksiyon
Fotokopi Makinesi
Klima
Adet
80
12
34
2
1
1
2
2
g- Araç, Makine Parkı Ve Tesisat Durumu
Türü :
Renault Safran
2000
Nissan Navara
2011
Isuzu D - Max
2011
Renault Master 17+1 2012
Renault Clio
2012
Hyundai SM
2009
Renault Symbol 2009
Adedi:
1 (Özel İdare)
1
1
1(Kiralama)
1(Kiralama)
1(Kiralama)
1(Kiralama)
Plaka
05 AU 864
05 EZ 874
05 RA 649
05 EV396
05 RD 158
05 DD 457
05 ES 697
Durumu
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
15
2013 YILI FAALİYET RAPORU
II. MALİ BİLGİLER
16
2013 YILI FAALİYET RAPORU
27.12.2013 tarihi itibariyle il Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneklerin sayısal durumları aşağıda
gösterilmektedir.
A- PERSONEL GİDERLERİ
Sıra
No
Gider Adı
Harcama
1
Memur personellerin maaşları
2.669.348,63
2
İşçi personellerin maaşları
3
4/C li personellerin maaşları
113.087,04
4
4/B li personellerin maaşları
18.787,35
5
Ek özel hizmet tazminatı
58.209,33
6
Giyim yardımı
63.998,27
4.866,99
TOPLAM
3.000.000 TL
2.500.000 TL
2.000.000 TL
1.500.000 TL
1.000.000 TL
500.000 TL
Giyim yardımı
Ek özel hizmet tazminatı
4/B li personellerin maaşları
4/C li personellerin maaşları
İşçi personellerin maaşları
Memur personellerin maaşları
0 TL
Çizelge - 5’e baktığımızda personel giderlerinde yapılan harcamaların içerisinde memur
personellerinin maaşlarının en yüksek olduğu, en düşük harcama olarak ise giyim yardımı görülmektedir.
17
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- YOLLUKLAR
Sıra
No
1
2
3
Yolluklar
Geçici Görev Yolluğu
Sürekli Görev Yolluğu
Seyyar Görev Tazminatı
TOPLAM
Harcama
55.672,87
5.399,32
22.662,42
25.000 TL
20.000 TL
15.000 TL
10.000 TL
5.000 TL
0 TL
Geçici Görev Yolluğu
Sürekli Görev Yolluğu
Seyyar Görev Tazminatı
Çizelge 6’ da Müdürlüğümüz personellerine ödenen yolluklar ve seyyar görev tazminatlarına
bakıldığındaen fazla ödemenin geçici görev yolluğu en düşük olanın ise az bir fark ile seyyar görev
tazminatı olduğu görülmektedir.
18
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
a- Kırtasiye -Temizlik-Su-Yakacak-Elektrik Alımı
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03.02 Harcama Kalemi
Büro Malzeme Alımı
Temizlik Malzemeleri Alımı
Tören Malzeme Alımı
Baskı ve Cilt
Diğer Özel Malz. Alımı
Doğalgaz Alımı
Elektrik Alımı
Akaryakıt ve Yağ Alımı
Su Alımı
TOPLAM
Harcama
12.747,34
5.020,31
1.300,01
19.359,67
17.373,35
11.268,14
7.308,97
74.377,79
20.000 TL
18.000 TL
16.000 TL
14.000 TL
12.000 TL
10.000 TL
8.000 TL
6.000 TL
4.000 TL
2.000 TL
Su Alımı
Akaryakıt ve Yağ Alımı
Elektrik Alımı
Doğalgaz Alımı
Diğer Özel Malz. Alımı
Baskı ve Cilt
Tören Malzeme Alımı
Temizlik Malzemeleri Alımı
Büro Malzeme Alımı
0 TL
Çizelge 7’e baktığımızda hizmet binamız ve sosyal tesisler bloğunda kullanılmak üzere toplam
genel giderlerin (doğalgaz, elektrik, ) grafiğimizde daha fazla harcamaya tekabül ettiği görülmektedir.
19
2013 YILI FAALİYET RAPORU
b- Posta- Telefon Hizmet Alımları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
03.05 Harcama Kalemi
Posta Pulu Alımı
Telefon ADSL
Sigorta Gideri
Araç Kiralama (4 Araç)
Temizlik Hizmet Alımı(5 Kişi)
İlan Giderleri
TOPLAM
Harcama
9.655,00
5.066,30
1.271,12
96.662,00
87.923,57
15.876,19
216.54,18
100.000 TL
90.000 TL
80.000 TL
70.000 TL
60.000 TL
50.000 TL
40.000 TL
30.000 TL
20.000 TL
10.000 TL
İlan Giderleri
Temizlik Hizmet Alımı
Araç Kiralama
Sigorta Gideri
Telefon ADSL
Posta Pulu Alımı
0 TL
Çizelge 8’ de Müdürlüğümüz Hizmetlerinin daha hızlı ve verimli olmasını sağlamak amacı ile
hizmet alımının grafiğimizde en fazla yer teşkil ettiği görülmektedir.
20
2013 YILI FAALİYET RAPORU
c- Büro-Taşıt-İşyeri Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
Sıra
No
1
2
3
03.07 Harcama Kalemi
Büro ve İşyeri Makine Bak.On.
Taşıt Bakım ve Onarım
Mak.Teç.Bakım Onarım
TOPLAM
Harcama
235,00
8.327,72
4.042,60
12.605,32
9.000 TL
8.000 TL
7.000 TL
6.000 TL
5.000 TL
4.000 TL
3.000 TL
2.000 TL
1.000 TL
0 TL
Büro ve İşyeri Makine
Bak.On.
Taşıt Bakım ve Onarım
Mak.Teç.Bakım
Onarım
Çizelge-9 ‘ da Müdürlüğümüz taşıtları ile hizmet binamıza ait makine teçhizat bakım onarımları için
gelen ödenekten en fazla makine teçhizat bakım onarım için kullanılmış olup, diğer bakım ve onarımlar
için ödenek üstü talep edilerek gerekli bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir.
21
2013 YILI FAALİYET RAPORU
d- Mamul Mal Alımları
Sıra
No
1
2
3
06.01 Harcama Kalemi
Büro ve işyeri Malzeme Alımı
Bilgisayar Alımı
Diğer Yayın Alımı
TOPLAM
Harcama
18.982,07
18.982,07
20.000 TL
18.000 TL
16.000 TL
14.000 TL
12.000 TL
10.000 TL
8.000 TL
6.000 TL
4.000 TL
2.000 TL
0 TL
Büro ve işyeri
Malzeme Alımı
Bilgisayar Alımı
Diğer Yayın Alımı
Çizelge -10 Müdürlüğümüz personellerindeki artış nedeniyle Müdürlüğümüz Hizmetlerinin daha
hızlı, daha verimli, daha etkin olmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan büro ve işyeri malzemesi alımı
grafikte yüksek olarak görülmektedir.
e- Diğer Mamul Mal Alımları
Sıra
No
06.07 Harcama Kalemi
1
Makine Techizat Alımı
2
Sıhhı Tesisat Gideri
Harcama
Ödenek
Kalan
TOPLAM
22
2013 YILI FAALİYET RAPORU
f- Yemekhane Gelir ve Gider Tablosu
Sıra
No
1
2
3
Yemekhane
2013 Devir
Katkı Payı
Elde Edilen Gelir
Gelir
Gider
81.044,90
77.409,10
3.635,80
27.103,18
53.941,64
g- Misafirhane Gelir ve Gider Tablosu
Sıra
No
1
2
1
2
Misafirhane
2013 Devir
Mal ve Hiz.Satışı
Gelir Toplamı
Mal ve Hiz. Alımı
Diğer Gider
Gider Toplamı
Gelir
10.083,40
Gider
1.934,04
Banka
10.083,40
1.638,40
8.445,00
1.934,04
1.934,04
12.000 TL
10.000 TL
8.000 TL
6.000 TL
4.000 TL
2.000 TL
0 TL
Gelir
Gider
Banka
23
2013 YILI FAALİYET RAPORU
III. FAALİYETLERE AİT
BİLGİ, BELGE VE
DEĞERLENDİRMELER
24
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1-İMAR VEPLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin
uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri
üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak,
2- Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi aşamalarında,
plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak gerekli katkılarda
bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu stratejilere göre
yürütülmesini sağlamak,
3- Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
4- Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde gerekli
çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile
koordinasyonu sağlamak,
5- Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını
sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve
denetlemek,
6- Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt
ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak
ve Bakanlığa bilgi vermek,
7- Planlama çalışmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yer seçimi veya
tespit çalışmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek,
8- Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli
araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait
arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlıkça istenilen her tür
ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak,
9- İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça
yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon sağlamak
ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek,
10- İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre
gerçekleştirilecek arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin konularda inceleme yapmak ve teknik görüş
vermek,
11- Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri,
şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine
katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve yapı
projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti
kurulmasını temin etmek,
12- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu
Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve
ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini
gerçekleştirmek,
13- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum veya
kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde
kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerce
hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan harita,
parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle ilgili inceleme
ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek,
25
2013 YILI FAALİYET RAPORU
14- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin kıyı kenar
çizgisi tespit ve aktarım iş ve işlemlerini yürütmek, bu alanlardaki imar planı tekliflerine ilişkin iş ve
işlemleri “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğe” uygun olarak
yürütmek,
15- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin
uygulamaya esas görüş vermek; tereddüte düşülen konularda gerekli tüm teknik bilgi ve belgelerin
aslı gibidir onaylı örnekleri ile birlikte varsa her tür ve ölçekteki onaylı imar plan bilgileriyle birlikte
bir rapor dahilinde görüş alınmak üzere Bakanlığa iletmek,
16- Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
17- Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra teşkilatına ait iş
ve işlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin projeye esas mali yardım talep
dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaşık maliyetlerin onaylanması
ve yapım aşamasında işlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim yapmak ve rapor hazırlamak,
18- Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin, mahallinde çalışmalar
yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara katılmak, sürecin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
19- İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek
onaylamak,
20- Bakanlık talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordine sağlayarak mikrobölgeleme etüt
çalışmalarına katılmak,
21- 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h) bentleri
ile 7’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
düzenlemek,
22- Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düşülen konularda 3194 sayılı
İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüş vermek,
23- Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız yapılaşma, kaçak
eklentiler vb. konulara dair şikâyetleri, illerin yetki sınırları dahilinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri
kapsamında incelemek,
24- 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılan işlemlerle ilgili
Bakanlığımız aleyhinde açılan davalarda Hukuk Müşavirliğine görüş vermek,
25- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ve satışına esas
yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü)
Mal Müdürlüğüne görüş vermek,
26- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili mevzuatlar
uyarınca imar planına esas görüş bildirmek,
27- 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp
gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek,
28- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
26
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- 3621 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1- İlimiz sınırlarında 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, Yeşilırmak Nehri ile Kelkit Çayının
birleştiği nokta ile Hasan Uğurlu Barajının ilimiz sınırlarındaki yaklaşık 20 km kısmı girmekte
olup, söz konusu olanlara ait kıyı kenar tespitine esas 1/1000 veya 1/1500 ölçekli hali hazır haritalar
bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili Harita Genel Komutanlığından, Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğünden, Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünden yazıyla istenmiş olup, gelen cevabi yazılara
göre istenilen bölgelere ait sayısal haritaların mevcut olmadığı bildirilmiştir.
2- Söz konusu kıyı kenar tespiti işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan KDV hariç 145.750.00
TL’lik keşif özeti hazırlanarak 23.11.2010 tarihinde İl Özel İdaresine gönderilmiş ve Amasya İl
Özel İdaresinin 24.12.2010 tarihli yazısına istinaden kıyı kenar tespiti için ihale işlemleri
başlatıldığı belirtilmiştir.
3- Valilik Makamının 07.01.2014 tarih ve 151 sayılı olurları ile Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu
oluşturulmuştur.
C- BELEDİYELERE YAPILAN YARDIM ÖDENEKLERİ
SN BELEDİYE
ADI
1
Hamamözü
Belediyesi
2
Uluköy
Belediyesi
3
Esençay
Belediyesi
4
Gümüşhacıköy
Belediyesi
5
Gümüşhacıköy
Belediyesi
6
Göynücek
Belediyesi
7
Ziyaret
Belediyesi
8
Hamamözü
Belediyesi
9
Esençay
Belediyesi
KONUSU
NEREYE
AÇIKLAMASI
Saray
Mah.
Sedef
sevinç acar örnek onur
yaprak cuvan ömür sok.
düz.
Cumhuriyet Mah. Fevzi
paşa Cad. ara sok.
Sinan paşa Mah. Ömerli
Cad. yol düz
Aydınlar Mah. Cadde
ve sok. yol düz.
Mekânsal
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
Planlama Genel TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
Müdürlüğü
Gelmedi
Mekânsal
04/02/2013/1845 sayılı Bakanlık
Planlama Genel yazısı
ile
bitmemiş
projesi
Müdürlüğü
olduğundan iade
Mekânsal
Eksikliklerden dolayı iade
Planlama Genel
Müdürlüğü
İmirlerAğapınar
Mekânsal
Bitmemiş projeler göründüğünden
Kemalpaşa Cumhuriyet Planlama Genel iade
Cad. cum. Mey. İle park Müdürlüğü
sok. tretuvar yapı.
Cami
kebir
Mah. Mekânsal
Bitmemiş projeler göründüğünden
Meydan mev. Park yap. Planlama Genel iade
Müdürlüğü
Cumhuriyet ve Yeni Mekânsal
TÖYB başvurusunda bulundu
Mah. İmar yollarının Planlama Genel beklemede
düz.
Müdürlüğü
Yukarı
Mah.
Gazi Mekânsal
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
Cad.yolu üzeri İstinad Planlama Genel TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
Duvarı yap.
Müdürlüğü
Gelmedi
Saray
Mah.
Sedef Mekânsal
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
sevinç acar örnek onur Planlama Genel TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
yaprak cuvan ömür sok. Müdürlüğü
Gelmedi
düz.
Aydınlar Mah. Cadde Mekânsal
2013
TÖYB
Olduğundan
ve sok. yol düz.
Planlama Genel Değerlendirmeye Alındı
Müdürlüğü
27
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Uluköy
Belediyesi
10
11
Gümüşhacıköy
Belediyesi
12
Alpaslan
Belediyesi
13
Gümüşhacıköy
Belediyesi
14
Taşova
Belediyesi
15
Ballıdere
Belediyesi
16
Merzifon
Belediyesi
Cumhuriyet Mah. Fevzi
Paşa Cad. Sinan paşa
Mah. Ömerli Cad. yol
yap.
Cami
kebir
Mah.
Meydan mev. Park yap.
Mekânsal
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
Planlama Genel TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
Müdürlüğü
Gelmedi
İmirlerAğapınar
Kemalpaşa Cumhuriyet
Cad. cum. Mey. İle park
sok. tretuvar yapımı.
Yeşilırmak
Mah.
M.kemalCadd.
Ve
otopark düz.
Yol düzenlemesi
Mekânsal
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
Planlama Genel TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
Müdürlüğü
Gelmedi
Mekânsal
Planlama Genel
Müdürlüğü
Doğanşar Mah. Akı Mekânsal
2013 TÖYB olmadığından iade
Çınar 2 Hacı Ali ve Planlama Genel
okul Sokak Parke döş.
Müdürlüğü
Mekânsal
Planlama Genel
Müdürlüğü
Mekânsal
Planlama Genel
Müdürlüğü
Gazimahbup
Mah. Mekânsal
Camiceditmahl.
Planlama Genel
Tarihicami etrafı yol Müdürlüğü
düzenlemesi
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
Gelmedi
Değerlendirmeye Alınacak
Değerlendirmeye Alındı.50.000,00
TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri
Gelmedi
D- TURİZM DÜZENLEMESİ ÖDENEĞİNDEN BELEDİYELERE YAPILAN YARDIM
ÖDENEKLERİ
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
BELEDİYE ADI
KONUSU
Ziyaret
Yukarı mahalle Gazi Caddesi üzeri İstinat duvarı yapılması
Belediyesi
Aydınca
Belediye sentetik çim sahası yanı hizmet binası yapılması
Belediyesi
Ezine
pazar Hoca Ahmet Yesevi Yol yapım projesi
Belediyesi
Taşova
Yeşilırmak Mah. Mustafa Kemal Cad. ve otopark
Belediyesi
düzenlemesi
Taşova Uluköy
Belediyesi
Taşova Belevi
Belediyesi
Gümüşhacıköy
Belediyesi
Hamamözü
Belediyesi
ÖDENEK
MİKTARI
50.000,00 TL
ÖDENDİ
50.000,00 TL
ÖDENDİ
50.000,00 TL
ÖDENDİ
50.000,00 TL
ÖDENDİ
Cumhuriyet Mah. Fevzi Paşa Cad. ve ara sokaklar ile Sinan 50.000,00 TL
Paşa Mah. Ömerli Cad. ve ara sokak Düzenlemesi
ÖDENDİ
Kemal Paşa ve İsmet Paşa Mah. yol düzenlemesi
50.000,00 TL
ÖDENDİ
Cumhuriyet, Kemal Paşa, Ağapınar, İmirler Caddeleri ile 50.000,00 TL
Cumhuriyet Meydanı ve Park sok. tretuvar düzenlemesi
ÖDENDİ
Saray Mah. Sedef, Sevinç, Acar, Örnek, Onur, Yaprak, 50.000,00 TL
Başak, Civan, Ömür, Mercan Sok. düzenlemesi
ÖDENDİ
28
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E- PLANA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI
Açıklama
No
İlçe
Mahalle Köy
Parsel/Ada
İşin Adı
Kat Artırımı
1
2
3
4
5
6
Suluova
Suluova
Maarif Mah.
346 Ada 2 Parsel
Hacıhayta Mah. 180 Ada 3 Parsel
Suluova
Hacıhayta Mah. 180 Ada 6 Parsel
Merzifon
Gazimahlup
Mah.
571 Ada- 9 Parsel
Artıkabat
Mahallesi
Pafta:30.30t,
Gümüşhacıköy Keklikçe Mevkii
Ada:62, Parsel:20
Merkez
Akbilek MaH.
7
Gümüşhacıköy Artıkabat
8
Suluova
Revize İmar Planına Esas
Revize İmar Planına Esas
Revize İmar Planına Esas
Mevzi İmar Planına Esas
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
Pafta: G35-C-12-A1-A, Ada 606
Parsel:5-6-7
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
Pafta;3027aaAda:64
9Parsel:42
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
Ada:182Parsel:23
Merkez
Kayrak Köyü
G35C21C3C ve
H35B03B2A
Mevzi İmar Planına Esas Hes İnşaat Alanı
pafta,102 ada, 1-2
parsel
10
Merkez
pafta: G35-c-07-d4-c, 1675 ve 1686
Hızırpaşa Mah.
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
ada , 1-2-3-4 ve
1 nolu parseller
11
Hamamözü
Saray Mah.
9
G34a21b01d
pafta,3899 parsel
Revize İmar Planına Esas
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Saluca Mevkii
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
29
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Kat Artırımı
12
Hamamözü
30K.1.C pafta
Revize İmar Planına Esas
13
Merzifon
Çavundur Köyü
14
Merkez
Bağlarüstü Köyü 3192 parsel
Mevzi İmar Planına Esas
15
Merkez
Boğaz Köyü
130ada,35 parsel
Mevzi İmar Planına Esas
16
Suluova
Samsun Yolu
Merzifon
Kavşağı
1277 ada-3 parsel
Revize İmar Planına Esas Yoğunluk Artırımı
17
Suluova
Yeni Mah.
18
Suluova
Yüzbey Köyü
G35a12a pafta,7-8
Mevzi İmar Planına Esas
parsel
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
G35a-1b-19d 1956
parsele
G35d05d3aG35d05d3b, 478
parsele
1065 ada 1-5-1920-21 parseller
19
Suluova
Merkez
20
Gümüşhacıköy
pafta:30.27.I.A,
Cumara mahalle
ada:111, 5-16si Çay mevkii
17 nolu parsel
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
Mevzi İmar Planına Esas
Ticari Amaçlı
Yapı Yapılacak
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı
30
2013 YILI FAALİYET RAPORU
F- HALİ HAZIR HARİTA YAPIM ÇALIŞMALARI
İller Bankası A.Ş. ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü arasında 30.03.2011 tarihinde yapılan protokol gereği; Taşova Belediyesi ve Gümüşhacıköy
Belediyesine ait hali hazır harita yapım işleri yapılmıştır.
İŞİN ADI
Taşova Belediyesine
Ait Hali Hazır Harita
Yapım İşleri
Gümüşhacıköy
Belediyesine Ait Hali
Hazır Harita Yapım
İşleri
YÜKLENİCİ
SÖZLEŞME
BEDELİ
Birlik Harita İmar İnş.
139.000,00 TL
Ve Tic. Ltd. Şti.
Denge Harita İnş. Ve 417.000,00 TL
Yapı Elemanları San.
Tic. Ltd. Şti.
YER TESLİM
TARİHİ
DURUMU
27.04.2012
TAMAMLANDI
27.04.2012
TAMAMLANDI
G- İDARELERCE DÜZENLENEN RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ
No
Geldiği Yer
Ruhsat
Yıkım
Ruhsatı
Ek Adedi
Yapı Kullanma
İzin Belgesi
1
Amasya İl Özel İdaresi
21
0
28
2
Amasya Belediyesi
98
25
61
3
Merzifon Belediyesi
77
0
77
4
Taşova Belediyesi
16
0
0
5
Gümüşhacıköy Belediyesi
17
0
4
6
Ziyaret Belediyesi
7
0
0
7
Aydınca Belediyesi
4
0
0
TOPLAM
Toplam
49
184
154
16
21
7
4
435
31
2013 YILI FAALİYET RAPORU
H- ONAYLANAN / ONAYLANACAK ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
No
Durumu
Geldiği Yer
Hüseyin ALTUNÇAĞ
1
ONAYLANDI
Aktif Çevre Uluslararası Çevre Yatırımları Müh. Ve Dan. Ltd. Şti.
2
Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş.
3
ONAYLANDI
Gür-Ak Canlı Hayvan Süt Ürünleri Tarım Gıda İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
4
Ppm Kirlilik Önleme Ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
5
Sebahattin Yıldız Adına Ferhat Kılıç
6
ONAYLANDI
Amasya Üniversitesi
9
ONAYLANDI
ONAYLANDI
Betosan Hazır Beton
8
ONAYLANDI
ONAYLANDI
Plt Madencilik Tur. Ener. San. Ve Tic. A.Ş.
7
ONAYLANDI
ONAYLANDI
10 Ppm Kirlilik Önleme Ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
ONAYLANDI
11 Ppm Kirlilik Önleme Ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
ONAYLANDI
ONAYLANDI
12 Agrolino Tarım Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
ONAYLANDI
13 Nks Tur. Nak. Pat. Madd. San. Ve Tic.Ltd. Şti.
İ- İNCELENEN / İNCELENECEK İMAR PLANLARI / İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ
Sıra
No
Geldiği Yer
Adet
Konusu
1
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
İmar Planı Değişikliği
2
Amasya Belediyesi
İmar Planı Değişikliği
3
Amasya İl Özel İdaresi
Uygulama İmar Planı Değişikliği
4
Amasya İl Özel İdaresi
İmar Planı Değişikliği
5
Milli Eğitim Müdürlüğü
İmar Planı Değişikliği
6
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
İmar Planı Tadilatı
1
9
2
1
2
1
32
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7
Suluova Diyanet Vakfı Şubesi Başkanlığı
İmar Planı Değişikliği
8
Suluova İlçe Dernek Büro Şefliği
İmar Planı Değişikliği
9
Merzifon Belediyesi
İmar Planı Değişikliği
10 Suluova Belediyesi
İmar Planı Değişikliği
11 Gümüşhacıköy Belediyesi
İmar Planı Değişikliği
12 Suluova Belediyesi
İmar Planı Değişikliği
13 Taşova Belediyesi
İmar Planı Tadilatı
14 Ziyaret Belediyesi
İmar Planı Değişikliği
1
1
18
4
7
4
2
4
J- GÖRÜŞ BİLDİRİLEN TESCİL, KİRALAMA, SATIŞ VE İNŞAAT İZİNLERİ
Sıra
No
Geldiği Yer
1
Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü )
Satış/ Kiralama
2
Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü )
Tescil
3
Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü )
Tescil ve Satış
4
Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü )
Tescil ve Kiralama
5
Amasya İl Özel İdare (İmar Ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğü)
İnşaat İzni
6
Merzifon Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü)
Tahsis
7
Suluova Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü)
Satış
8
Göynücek Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü)
İdari Yoldan Tescil Ve Satış
9
Göynücek Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü)
Satış
10 Gümüşhacıköy Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü) Satış ve Tahsis
11 Taşova Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü
Adet
Konusu
Kiralama
7
15
13
1
22
1
1
3
1
1
2
33
2013 YILI FAALİYET RAPORU
K- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLOLAR
1%
0%
6%
1% 0%
2%
0%
1%
28%
10%
2%
5%
1%
19%
24%
Kentsel ve mekansal gelişme,strateji konularında veri üretmek planlama uygulamaların
güncellenmesi ile ilgili yazılar.
Bakanlığımıza sunulacak 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli imar plan teklifleriyle ilgili iş ve işlem yazıları.
Çevre düzeni planları ile ilgili plan teklifleriyle ilgili gelen yazılar.
Planlama çalışmaları kapsamında diger kurumların koordinasyonunda yürütülecek yerseçimi ve
tespit çalışmalarına eleman görevlendirilmesi ile ilgili yazılar.
İdarelerin ihtilafı halinde,genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere bakanlıkça her tür iş ve
işlemlere ait yazılar.
İmar kanununun arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilşkin teknik görüş ile ilgili yazılar.
3621 sayılı kıyı kanunu ile ilgili gelen ve cevaplanan yazılar.
Belediye mücavir alan tekliflerine ilşkin iş ve işlemler.
Mahalli idarelerden(belediye) gelen yardım talebi.
Mahalli idarelere(belediye) yapılan yardımlar.
plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları.
Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili yapılan şikayetler.
Defterdarlık( Milli Emlak Müdürlügü) kiralama, satış ve tescil yazıları.
Belediyeler ve il özel idarelerince yapılan imar planı tadilatıyla ilgili işlemler.
çeşitli yazılar.
Çizelge 11’ e baktığımızda Şube tarafından hazırlanan 462 adet işlemin çeşitli yazışmalar %28
ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
34
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2-PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLUŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluşlardan gelen
projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik
problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje
ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,
2- Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin
mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü
inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak,
güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını
sağlamak,
3- Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme
yapmak, çözümler üretmek,
4- Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin etmek ve
uygulamaları takip etmek,
5- Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaşık maliyet, ihale, süre, kabul komisyonlarının
teşkilini sağlamak, görevlendirme ve takip işlerini yapmak,
6- Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun
malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,
7- Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine ilişkinBakanlık tarafından
belirlenen prensip, görüş ve talimatları uygulamak,
8- Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak yapım yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,
9- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı özel hastaneler ve
özel sağlık birimlerine ait binaların kontrol formlarını doldurmak, görüş ve kanaat belirtmek,
muayenehanelere ait deprem etkileri altındaki performans raporlarını incelemek, özel sağlık ve
sosyal hizmet kuruluşlarına görüş vermek,
10- Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine
mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik
bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını
sağlamak,
11- Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında
bulunan bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik
mühendisliği projelerini, teknik şartnamelerini hazırlamak, hazırlatmak,
12- Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda mimarlık ve mühendislik branşlarında
teknik uygunluk görüşü vermek,
13- Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branş projelerinin arşivlenmesini
sağlamak,
14- Yatırım programındaki işlerin parsele yönelik jeolojik zemin etüt raporlarını incelemek ve
onaylamak,
15- Yatırım programı ile ilgili işlerin hazırlıklarını yapmak,
16- İl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım programlarını
hazırlamak,
17- Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak,
18- Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme,
tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak,
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
19- Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici
kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin maliyet
hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
35
2013 YILI FAALİYET RAPORU
20- Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak,
21- Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait
inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek,
22- Kontrollük Hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
23- Yapım Hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre
işlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde bulunmak,
24- Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri
vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin
etmek,
25- Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri
yaparak ilgili birimlere göndermek,
26- İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu
müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek,
27- Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına ait bilgileri
Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel olarak işlemek,
28- 4734 sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama işlemlerini
yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak ihalelere katılmalarını
önlemek,
29- İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini
düzenlemek,
30- Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve
göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak
veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile
koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer Hizmetleri yürütmek,
31- Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet
nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği
çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
32- İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların
tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma, kredilendirme iş ve
işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
koordineli olarak iskân Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler
geliştirmek,
33- Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla yeni kurulacak yapı kooperatifleri için arsa üretimi ve
kredilendirme işlemlerini yapmak, yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin kuruluş ve anasözleşme
değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek; kooperatiflerin kayıt ve sicillerini tutarak uygulamalarını
denetlemek, kooperatifler ile ilgili uygulamaları e-kooperatif sistemine giriş işlemlerini ve
güncellemeleri yapmak,
34- Vatandaşlardan, kamu kurum-kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst
birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
35- Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen şikâyetlere esas
denetim taleplerini karşılamak,
36- Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi
görevlendirmek,
37- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
36
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- GENEL BÜTÇE YATIRIM PROGRAMI
Proje No
Sekrörü
Projenin Adı
1986A020020
Tarım
İl Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası
1986A020020
Tarım
Merzifon İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası
1986A020020
Tarım
Gümüşhacıköy İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası
Eğitim
Yurt İnşaatı
2005H032940
Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik) Arsası Sondajlı Zemin Etüdü
İşi
Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik) Uygulama ve Detay
Projelerinin (Mimari,Statik,Altyapı, Mekanik ve Elektrik
Tesisatı)Hazırlanması
Aydınca Jandarma Personel Lojmanı Etüt Projelerinin
Hazırlanması
2005H032940
Eğitim
2005H032940
Eğitim
2013G000350
Konut
2013K090150
Genel İdare
Taşova Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı
2001K070010
Kırsal Alan
Planlaması
2013K090080
Genel İdare
Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması.
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası
Onarımı (Engelli Asansörü Rampa ve Wc Yapımı)
C- DENETİMİ YAPILAN DİĞER KURUMLARA AİT YATIRIMLAR
İŞİN ADI
Amasya Toplum Sağlığı Merkezi
SÖZLEŞME
BEDELİ
1.515.151,00 TL
2.777.000,00 TL
Merzifon Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
Amasya Merkez 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi 200 Kişilik Pansiyon
Ve Bekçi Kulübesi Yapımı İşi
4.466.000,00 TL
Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi
721.100,00 TL
Amasya Şeyhcui 20 Derslikli İ.Ö.O. Yapımı İşi
1.897.000,00 TL
1.839.000,00 TL
Merzifon 288 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı
118.000,00 TL
Amasya Aile Sağlığı Merkezine Bağlı Birimlerin Yapım Ve Onarımı
22.000,00 TL
Amasya İl Müftülüğü Hizmet Binası Bakım Onarımı
37
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Amasya Merkez Gökmedrese ( 15 Derslikli ) Serdar Zeren İ.Ö.O.
Zemin Etüt Yapılması İşi
1.250,00 TL
Suluova Marif Mahallesi ( 12 Derslikli ) İlköğretim Okulu Zemin Etüt
Yapılması
980,00 TL
Merkez Alptekin Anadolu Lisesi Yanı Anaokulu Zemin Etüt Yapılması
İşi
1.700,00 TL
Merzifon Mehmet Akif Ersoy Mahalllesi ( 8 Derslikli ) İlköğretim
Okulu Zemin Etüt Yapılması İşi
975,00 TL
Merzifon MahsenMahlallesi Fatih İlköğretim Okulu Zemin Etüt
Yapılması İşi
970,00 TL
Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Ve Afet Acil Durum Müd. Hiz. Binası
İnş. Yeri Ve Jeofi. Zemin Etütü
1.850,00 TL
Aydınca Kasabası 8 Derslikli Okul Yapımı İşi
1.162.500,00 TL
116.600,00 TL
Emniyet Müdürlüğü Tuvalet Onarım İşi
75.000,00 TL
30 Daireli (Kurşunlu) Emniyet Lojmanı Doğalgaz Dönüşüm İşi
96.000,00 TL
Hamamözü Halısaha Yapım İşi
10.450,00 TL
Atatürk Lisesi Güçlendirme Projesi Kontrol İşi
209.060 ,00 TL
İl Halk Kütüphanesi Doğalgaz Dönüşümü Ve Onarımı
1.146.575 TL
Taşova Sağlık Meslek Lisesi İkmal İnşaatı
561.250,00 TL
55 Evler Anaokulu Yapım İşi
71.500,00 TL
Suluova Hükümet Konağı Asansör Yapım
1.289.416,72 TL
Taşova Meslek Yüksek Okulu İnşaatı
93.000,00 TL
Hamit Kaplan Spor Salonu Ve Lojman Doğalgaz Dönüşüm İşi
1.838.294,90 TL
Amasya Hükümet Konağı , Restorasyon, Güçlendirme ve Genel Onarım
İşi
1.220,00,00 TL
Gümüşhacıköy Mehmet Paşa İ.Ö.O Yapım İşi
1.117.822,00 TL
Suluova12 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu
38
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Amasya Kurşunlu Polis Lojmanları Onarımı İşi
Suluova Hükümet Konağı Çevre Düzenleme İşi
Gümüşhacıköy ve Taşova Devlet Hastanesi Yakıt Dönüşümü İşi
Merzifon Yeni Mahalle İmam Hatip Ortaokul Yapımı İşi
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Duvarı Yapımı İşi
38.240,00 TL
38.500,00 TL
163.400,00 TL
1.293.000,00 TL
114.300,00 TL
59.000,00 TL
Amasya Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Onarımı
31.700,00 TL
Merzifon Hükümet Konağı Jenaratör Yapım İşi
29.000,00 TL
Defterdarlık Hizmet Binası Dış Cephe Onarımı
Teknik Hizmet Verilen Yatırımların Sayısal Listesi
Genel Bütçe
Diğer Kurumlar
:10
:37
28.328.166,00 TL
22.662.333,62 TL
Toplam
:47
50.990.499,62 TL
39
2013 YILI FAALİYET RAPORU
D- PROGRAM DIŞI FAALİYET ÇALIŞMALARI
31.12.2013 Tarihi itibariyle Yatırım Takip Sisteminde 619 adet işlem yapılmıştır.
Proje Yapılması
38
Proje Revizesi Yapılması
5
Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı
218
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
60
İhale Komisyon Teşkili
7
Kontrollük Yapılması
113
Hakediş Düzenlemesi
60
İnşaat Yapı Alanı
48025 m2
Teknik Rapor
94
Analiz Güçlendirme Projesi Yapılması
1
Zemin ve Temel Etüdü İşleri
21
0%
0%
16%
1%
6%
10%
37%
19%
10%
1%
Proje Yapılması
Öd.Tem.Esas Tah.Bedel Hesabı
İhale Komisyon Teşkili
Hakediş Düzenlemesi
Analiz Güçl. Prj. Yapılması
Proje Revizesi Yapılması
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
Kontrolluk Yapılması
Teknik Rapor
Zemin ve Temel Etüdü İşleri
40
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E- DENETİM İŞLERİ YAPILAN İNŞAATLARA AİT BİLGİLER
AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI HİZMET BİNASI YAPIMI
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.515.151,00 TL
11.06.2012
09.08.2012
15.08.2012
200 TAKVİM GÜNÜ
04.03.2013
HAVZA YAPI TAŞIMACILIK
İNŞ. TURZ. ELEK.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
41
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA MERKEZ 55 EVLER ANAOKULU YAPIMI
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
561.250,00 TL
22.06.2012
25.07.2012
31.07.2013
180 TAKVİM GÜNÜ
26.01.2013
İLKSEN İNŞAAT TEMİZLİK
GIDA NAK.TEKS. TİC. VE SAN.
LTD.ŞTİ
42
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA ŞEYHCUİ 20 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.897.000,00 TL
28.08.2012
30.10.2012
12.11.2012
250 TAKVİM GÜNÜ
20.07.2013
KAZANCIOĞLU İNŞAAT MUSTAFA KAZANCIOĞLU
43
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA MERKEZ 16 DERSLİKLİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ 200 KİŞİLİK PANSİYON
VE BEKÇİ KULUBESİ YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
4.466.000,00 TL
13.08.2012
13.09.2012
19.09.2012
500 TAKVİM GÜNÜ
12.02.2014
YAŞAR İNŞAAT TURZ. TAAH.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
44
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA MERKEZ TOKİ 15 DERSLİKLİ İ.Ö.O YAPIM İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.450.000,00 TL
10.07.2012
03.08.2012
08.08.2012
180 TAKVİM GÜNÜ
05.02.02013
Gülhan ALKİRAZ
45
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GÜMÜŞHACIKÖY ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
721.100,00 TL
09.08.2013
19.09.2012
25.08.2012
200 TAKVİM GÜNÜ
09.04.02013
İLKSEN İNŞAAT TEMİZLİK
GIDA NAK.TEKS. TİC. VE SAN.
LTD.ŞTİ
46
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA TAŞOVA SAĞLIK MESLEK LİSESİ İKMAL İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.146.000,58 TL
03.05.2013
08.09.2013
12.09.2013
120 TAKVİM GÜNÜ
06.09.2013
HAVZA YAPI TAŞIMACILIK
İNŞ. TURZ. ELEK.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
47
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA AYDINCA 8 DERSLİKLİ İ.Ö.O YAPIM İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.897.000,00 TL
26.03.2013
26.04.2013
31.05.2013
210 TAKVİM GÜNÜ
26.12.2013
Gülhan ALKİRAZ
48
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA HÜKÜMET KONAĞI, RESTORASYON,
GÜÇLENDİRME VE GENEL ONARIM İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.838.294,90 TL
14.06.2013
15.07.2013
14.08.2013
400 TAKVİM GÜNÜ
18.09.2014
EKİM Yatırım Taah. Paz. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
49
2013 YILI FAALİYET RAPORU
MERZİFON 288 KİŞİİLİK YURT İNŞAATI
SÖZLEŞME BEDELİ
1.838.000,90 TL
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
01.04.2013
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
250 TAKVİM GÜNÜ
05.02.2013
Haskaya İnşaat San. Ve Dış Tic.
Ltd.Şti.
50
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA MERKEZ 15 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.337.000,00 TL
17.07.2013
18.09.2013
23.12.2013
350 TAKVİM GÜNÜ
08.12.2014
ŞAM İNŞ. MİM.LTD.ŞTİ.
51
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY MEHMET PAŞA 15 DERSLİKLİ İ.Ö.O. YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.220.000,00 TL
09.07.2013
03.09.2013
10.09.2013
350 TAKVİM GÜNÜ
25.08.2014
ÖZ ÜMİT İNŞ.SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
52
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA MERZİFON YENİ MAHALLE İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.293.300,00 TL
30.07.2013
27.09.2013
10.10.2013
350 TAKVİM GÜNÜ
25.09.2014
Haskaya İnşaat San. Ve Dış Tic.
Ltd.Şti
53
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA SULUOVA 12 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
1.117.822,00 TL
23.07.2013
04.09.2013
20.09.2013
300 TAKVİM GÜNÜ
17.07.2014
HAVZA YAPI
TAŞ.İNŞ.TURZ.ELK.SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ
54
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI
(ENGELLİ ASANSÖRÜ RAMPA VE WC YAPIMI)
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
211.000,00 TL
28.06.2013
15.07.2013
23.07.2013
100 TAKVİM GÜNÜ
30.10.2013
ORTADOĞU PRJ YAP. İNŞ. OR.
ÜRÜ. MAD. VE HAY. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
55
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYATAŞOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI
SÖZLEŞME BEDELİ
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
173.173,73 TL
23.07.2013
04.09.2013
12.09.2013
75 GÜN TAKVİM GÜNÜ
25.11.2013
ASYA MİM. MÜT.TEM.HİZ.TİC
VE SAN.LTD.ŞTİ.
56
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ
3.535.000,00TL
İHALE TARİHİ
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
İŞİN SÜRESİ
BİTİŞ TARİHİ
YÜKLENİCİ:
24.10.2013
31.10.2013
360 GÜN TAKVİM GÜNÜ
26.10.2013
HASEM İNŞAAT SAN VE TİC.
LTD. ŞTİ.
57
2013 YILI FAALİYET RAPORU
F- 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Çalışmalarımız merkez ve ilçelerinde mevcut olan Kooperatifler Sanayi ve Ticaret İl
Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze 13.12.2010 tarihi itibariyle devir edilen kooperatiflerimiz son durumu
şöyledir.
KOOPERATİFLER
KONUT YAPI
KOOPERATİFLERİ
KÜÇÜK SANAYİ
SİTESİ YAPI
KOOPERATİFLERİ
TOPLU İŞYERLERİ
YAPI
KOOPERATİFLERİ
YAPI
KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
TOPLAM
TOPLAM
FAAL OLAN
MÜNFESİH
TASFİYE
TERKİN
11
5
20
319
355
0
2
6
6
6
1
1
328
368
4
24
5
20
G- 5543 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İskân Kanunun 16. Maddesi fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında İlimiz Saz köyündeki
hak sahipliği kabul edilen ailelerden kredi kullanan ve yatırım programında yer alan 2012 yılında 47
ailenin konutları bitmiştir.2013 yılında 2 ailenin konutuna henüz başlanmamıştır.
İskân Kanunun 16. Maddesi fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında İlimiz Abacı Köyüne
uygun görülmüş ve 26.03.2013 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Halk Sahipliği işlemleri
yapılmış olup, yeni yerleşim tahsisi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü yazı yazılmıştır.
Gümüşhacıköy Çitli Bağlıca Köyü fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında uygun görülmüş
olup, yerinde 21.08.2013 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 23 adet halk sahipliği başvurusu
olmuş, işlemleri devam etmektedir.
Suluova İlçesine Bağlı Bayırlı Köyünün mevcut yerleşim yerlerinin gelişime elverişsizliği
nedeninden dolayı, köy hudutları dâhilin de tespit edilen yeni yerleşim yerine 5543 Sayılı İskan Kanunu
kapsamında taşınması uygulamasına ilişkin 25.10.2013 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmış olup
Kurum görüşleri toplanmaktadır.
58
2013 YILI FAALİYET RAPORU
H- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO
18%
26%
6%
0%
4%
2%
6%
0%
2%
7%
4%
4%
0%
0%
2%
6%
6%
1%
0%
0%
0% 1%
0%
1%
0%
0%
Ödenek Teminine Esas Keşif Özeti Haz.
Yaklaşık Maliyet Çalışmaları
Yapı Denetim Görevlendirme
Geçici Kabul - Kesin Kabul
Personel Görevlendirmeler
Mahkeme Bilirkişi Görevlendirme
Hakediş Raporu
Proje İnceleme
Adaptasyon Projesi Çizimi
Uygulama Projesi Çizimi
Plankote Tanzimi - Vaziyet Planı Çizimi
Revize Proje Yapılması
As - Built Projesi Yapımı
Arsa Hukuki Bilgileri
Zemin Etüdü
İl Planlama Koordinasyon - Brifing
Teknik Rapor Düzenleme
Özel Eğitim Kurumu Raporları
5543 S.Y. Kapsamında Yapılan Yazışmalar
5543 S.Y. Kapsamında Mahkeme Yazışmaları
5543 S.Y. Kapsamında Ödenen Hakedişler
Kooperatif Açma Kapatma İş ve İşlemleri
Kooperatif Yazışmaları - Temsilci Raporu
Koop. İçin Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme
Düzenlenen Seminer Eğitim Çalışmaları
Diğer Yazışmalar
Çizelge 12’ e baktığımızda Şube tarafından hazırlanan 1024 adet diğer yazılar %26 ile pasta
diliminde en fazla yer almaktadır.
59
2013 YILI FAALİYET RAPORU
3-YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen şikâyetler
doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu
faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına
işlemek,
2- Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı
malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak,
sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
3- Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde
bilgilendirmek,
4- Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüş vermek,
5- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşların ara denetimlerinin yerine
getirilmesini sağlamak,
6- Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak,
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan PGD kapsamında gelen deney taleplerini
gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak ve yapı malzemeleri denetim sistemine girişini yapmak,
8- İl laboratuvarlarının ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve ekipman taleplerini yapı malzemeleri
denetim sistemi üzerinden yapmak,
9- Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli
denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki
mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek,
10- İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak,
11- Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yetki belgesi
müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek heyet tarafından,
kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında rapor
düzenlemek,
12- Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında gelecek olan
şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
13- İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarının faaliyetlerini yürütmek,
PGD ve ücretli yapı malzemelerine yönelik testleri yapmak, taze beton, karot ve demir çelik
deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak,
14- Kamu binalarındaki donatı tespitini yapmak ve raporlamak,
15- Yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluşturmak,
16- Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak olan kalorifer kazanı ve basınçlı kapların standartlara
uygunluk ve güvenilirlik kontrolünü yapmak,
17- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri
yürütmek,
18- Yapı laboratuvarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam genişletme
incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuvarlarının belgelendirme, vize, onay ve ara
denetimlerini ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuvarların belgelendirme incelemesini
yapmak,
19- Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yapı denetim kuruluşu
çalışanları, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini yürütmek,
şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
60
2013 YILI FAALİYET RAPORU
20- Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuvarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması
işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere
kontör yüklemek,
21- Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında gereğinin
yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,
22- Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama denetçisi,
kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri, işe başlatma
işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek,
23- Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize işlemlerini
yürütmek,
24- Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek,
25- Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,
26- Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek,
27- Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun
tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine ilişkin
gerekli işlemleri yürütmek,
28- İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
29- Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek,
30- Yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanıp, ilgili idarelerce onaylanan hakediş raporlarını tahakkuka
bağlanmak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine göndermek,
31- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne
bildirimde bulunmak,
32- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde
bulunmak,
33- Yapı denetim kuruluşlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek,
34- Kontrol, yardımcı kontrol elemanları ile proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
35- Denetçi belgesi vize işlemlerini gerçekleştirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve
yardımcı kontrol elemanlarının işe başlama ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek,
36- Denetçi ve kontrol, yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek, denetim
faaliyeti durdurulan kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında suç duyurusunda
bulunmak,
37- Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen işlemleri
yürütmek,
38- Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren gerçek
veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takibini sağlamak,
39- İnşaat ve tesisat müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası“ verilmesine ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek ve inşaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak,
“Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” iptali ve iptalin kaldırılmasına ilişkin gerekli işlemleri
yapmak,
40- Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,
41- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
61
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- YAPI DENETİM FİRMALARI
YAPI DENETİM
ADRESİ
FİRMASI
Dk Yapı Denetim
Hacı Süleyman Mah. Ulus Cad.
Ltd.Şti.
No:6/1 Merzifon/ AMASYA
Kılavuz Yapı Denetim Dere Mah. Atatürk Cad. Kat:2
Ltd.Şti.
Meltem Yapı Denetim
Ltd.Şti.
No:48 AMASYA
TELEFON NO
E-POSTA
0 358 291 00 12
[email protected]
0 358 222 00 23
[email protected]
0 358 222 00 32
[email protected]
Hacı İlyas Mah. Halim Hafız Sk.
Kat:2 No:9/1 Sim İş Merkezi
AMASYA
Aksu Yapı Denetim
Hacı İlyas Mah. Hal sok.
Ltd. Şti.
Demirel Apt. No:5/9 AMASYA 0358 213 10 55
[email protected]
Özçimen Yapı Denetim firmasının 16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazetede ilan edildiği
üzere 1 ( bir ) süreli faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur.
Amasya Yapı Denetim Firması faaliyetine son vermiştir.
Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti. firmasının 27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazetede ilan
edildiği üzere 1 ( bir ) süreli faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur.
AMASYA’ DAKİ YAPI DENETİM UYGULAMALARI
Amasya’daki Yapı Denetim Kuruluşlarının 31.12.2013 itibariyle
YİBF sayısı:676
Denetlendiği Toplam Alan: 694,114 m2
62
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- YAPI DENETİMİ ÇALIŞMALARI
ŞANTİYE DENETİMİ
BÜRO DENETİMİ
DK YAPI DENETİM
LTD.ŞTİ.
42
14
KILAVUZ YAPI
DENETİM LTD.ŞTİ.
27
12
MELTEM YAPI
DENETİM LTD.ŞTİ.
33
12
AKSU YAPI DENETİM
25
9
AKBİLEK YAPI
DENETİM LTD. ŞTİ.
21
11
KURTULUŞ YAPI DE
N. TD. ŞTİ / SAMSUN
20
LTD. ŞTİ.
Toplam
HMST laboratuvarı
GÜMÜŞ YAPI ZEMİN laboratuvarı
138
58
DENETİM
1
1
63
2013 YILI FAALİYET RAPORU
D- YAPI DENETİM SİSTEMİ BAŞVURULARI AKIŞ TABLOSU
Başvuru Konusu
Başvuru Yapılacak Kurum
Çevre ve
İlgili İare
Yapı Denetim
Şehircilik İl
( Belediye, OSB,
Komisyon
Müdürlüğü
Serbest Bölge)
Başkanlığı
x
m2 Değişimi
x
Yapı Sahibi Değişimi
YİBF
Değişikliği Proje Müellifi Değişimi
Personel Değişimi, Seviye
Tespit Onayı
Hakediş onayı, Ruhsat ile ilgili
İşler
Personel İstifası, işe başlama
Denetim
Bilgi
Değişikliği Kontör Yükleme
Fesih name
x
x
x
x
x
x
Yapı Denetim İzin Belgesi
Genel
Denetçi Belgesi
Kuruluş ve Şahıs Bilgilerinde
Değişiklik
x
x
x
E- YAPI MALZEMELERİ DENETİM ÇALIŞMALARI
AB uyum süreci içinde Yapı Malzemeleri Direktifi’ nin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek
üzere Bakanlığımız görevlendirilmiştir. 4703 Sayılı kanunla ürünlere ilişkin teknik mevzuatın
hazırlanması ve uygulanması yasalaşmış ve buna bağlı olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği CE ve G
uygunluk işareti ile ilgili yönetmelik ve uygulama kriterleri hazırlanmış bu yönetmelik gereği
Müdürlüğümüz Amasya ili sınırı içinde faaliyet gösteren Hazır Beton Firmalarının beton imalatlarının
denetimi yapılmaktadır.
Her beton firması Ayda en az bir defa denetlenmekte ve numuneler alınarak laboratuvarda beton
mukavemeti test edilmektedir.
11 Mart 2013 tarih ve 2250sayılı yazı ekinde yer alan 2013 yılı PGD programı doğrultusunda
gerçekleştirilen denetim faaliyetleri:
a) Hazır Beton Denetimleri:
 İlimiz sınırları içerisinde 6 adet aktif beton santrali bulunmaktadır.
 Hazır beton alanında takip usulü numune alınarak gerçekleştirilen toplam 11adet denetiminden 6
adedine idari yaptırım kararı uygulanmıştır
64
2013 YILI FAALİYET RAPORU
 Hazır beton alanında beton santrallerinde “G” işaretlemesine yönelik olarak gerçekleştirilen 11 adet
denetimden 6 adedine idari yaptırım kararı uygulanmıştır.
 Hazır Beton alanında numune alınarak tespit edilen güvensiz ürünler için toplam 95.144,00 TL idari
para cezası,beton santrallerinde “G” işaretlemesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde tespit
edilen aykırılıklar için toplam 6.795,00 idari para cezası uygulanmıştır. Bu tutarların yatırıldığına dair
makbuzlar Müdürlüğümüze ulaşmamıştır.
b) Hazır Beton Dışı Malzeme Denetimleri:
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Pencere ve Kapı Sistemleri alanında toplam 68adet
denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Pencere ve Kapı Sistemleri alanında gerçekleştirilen
68adet denetim resen (denetim programına bağlı) olarak gerçekleştirilmiştir.
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Pencere ve Kapı Sistemleri alanında gerçekleştirilen 68
adedi yerli ürünler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında toplam 1 adet denetim
faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında gerçekleştirilen 1adet
denetim resen (denetim programına bağlı) olarak gerçekleştirilmiştir
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında gerçekleştirilen 1 adedi
yerli ürünler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında toplam 1 adet firmaya
aykırılığın giderilmesi için süre öngörülmüştür.
65
2013 YILI FAALİYET RAPORU
İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN PVC ÜRETİCİ VE DAĞITICI FİRMALARI
AMASYA MERKEZ İLÇE PVC FİRMALARI
S.NO
FİRMA ADI
1
DÜŞ PVC kimyevi madde inş.paz.san.tic.ltd.şti
Sanayi sitesi metal bölümü No:20 AMASYA Tel:2324596
2
ÖZ ALİMİNYUM İNŞ.DOĞ.SAN. İlhami BODUR
Yeni sanayi E blok No:5 AMASYA Tel:2324005
3
TOKATPEN PVC ve Aliminyum doğ. Niyazi SARIBAŞ
Gümüşlü Mah.Hançer sok.No:3/B AMASYA Tel:2121160
4
YEŞİLIRMAK PVC cam aliminyuminş.san.tic.ltd.şti.
Gümüşlü mah.Atatürkcad.Çavuşoğlu pasajı No:3 AMASYA
5
ALTUNÇPEN doğ.nak.tur.inş.oto.gıdatur.hay.san.tic.
Gümüşlü mah.Döner Apt. No:20/B AMASYA Tel:2125210
6
AMASYA plastik metal inş.gıda tekstil san.tic.ltd.şti
Kiriş apt.No:30/A AMASYA Tel:2130520
7
ERPEN pencere sis.san.t.c.ltd.şti
Kirazlıderemah.Mehmetvarinli cad.86/A AMASYA Tel:2123546
8
KARACA oto.komisyoneviPVCdem.doğ.Güner KARACA
Yeni sanayi sitesi 2.blok No:12 AMASYA Tel:2324481
9
KÖŞEM doğrama mobilya dek. Muhammed ACA
Yeni sanayi sit.D3 blok No:9 AMASYA Tel:2324175
10
LETAŞ aliminyum Levent TAŞDEMİR
Yeni sanayi sit. F1 Blok. No:3 AMASYA Tel:0536 566 0799
11
CANLARPEN PVC işleri Metin KELEŞ
MKP cad.Gökmedrese mah.113/A AMASYA Tel:2123404
12
ŞEHZADE cam balkon Halim BİLİR
M.paşamah.Atatürk cad.No:26/2 AMASYA Tel:2123319
MERZİFON İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI
S.N
O
FİRMA ADI
1 CEYLAN PEN PVC kapı-pencere sis.yet.üretici bayii
Hacıhasanmah.A.Rızaİzgin Bul. No:4/C MERZİFON Tel:5139832
2 MERPEN PVC kapı-pencere sis.san.ltd.şti
Sanayi sitesi 4.blok No:411/A MERZİFON Tel:5139549
3 AHMET CEHRİ PVC DOĞRAMA
Sanayi sitesi 8.blok No:290/A MERZİFON Tel:5130208
4 GÜLPEN PVC kalıp mak.mermersan.tic.ltd.şti
100 yıl sanayi sitesi 6.blok No:2 MERZİFON Tel:5143018
5 KIRMIZIGÜL PEN Bilal KIRMIZIGÜL
100 yıl sanayi sitesi 6.blok No:491/A MERZİFON Tel:5145120
6 EKOLPEN plastik aliminyum kapı-pen.sis.san.tic.ltd.şti
M.Akif Ersoy cad. Ankara yolu No:32/A MERZİFON Tel:5136095
7 TURGUT EROL VE HÜSEYİN ÇEVİK ORTAKLIĞI (LOWE)
100 yıl sanayi sitesi 4.blok No:372/A MERZİFON Tel:5131887
66
2013 YILI FAALİYET RAPORU
8
9
10
11
AZİM YAPI PINAR DURAN
Sanayi sitesi 6.blok No:174/A MERZİFON Tel:5140406
MERYAP san.tic.ltd.şti
sanayi sitesi 6.blok No:143/A MERZİFON Tel:5146249
ALPEREN İNŞAAT ltd.şti
Camiceditmah.M.yazıcıoğlu cad.No:2 MERZİFON Tel:5141732
YILMAZ YAPI PVC Şevket YILMAZ
Hocasüleymanmah.çakal sok. No:4/A MERZİFON Tel:5143081
SULUOVA İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI
S.NO
1
FİRMA ADI
FAHRİ BAHADIR PVC DOĞRAMA
Sanayi sitesi A blok No:6 SULUOVA Tel:4179074
2
DAMLAPEN Fatih ALUÇ Hazır Pvcpen.-kapı alım satımı
Orta mah.Fatihcad. No:47/B SULUOVA Tel:4171220
3
YILMAZPEN dek.san.tic.ltd.şti
Atamah.kurtuluş sok.No:8 SULUOVA Tel:4175937
4
VOLKANPEN doğ.aksesuarsan.tic.ltd.şti.
sanayi sitesi B/1 blok No:2 SULUOVA Tel:4172298
5
ERDOĞANPEN Paşa ERDOĞAN Aliminyum PVC doğ.
Küçük san.sitesi A/1 blok No:3 SULUOVA Tel:4172431
6
AKSAN ahşap ve PVC doğ.sanayi
Küçük san.sitesi A/3 blok No:1 SULUOVA Tel:4173263
7
AYDINLAR tarım hay.yemmamül.dek.nak.paz.san.tic.ltd.şti.
Ata mah.Kurtuluş sok.No:6 SULUOVA Tel:4176981
8
ERDEMPEN Mehmet SEPETÇİ
Pazar mah.hacımolla cad.No:20 SULUOVA Tel:4179277
9
MUSTAFA CONTA PVC ahşap doğ.montajı ve satışı
Cumhuriyet mah.H.mustafacad. No:18 SULUOVA Tel:4070080
10
ABAYPEN ve ağaç döşeme Saffet ABAY
Yenidoğanmah.istiklalcad.SULUOVA Tel:4179745
11
SİNAN TİCARET Sinan KÖSE
Sanayi sitesi B blok No:3 SULUOVA Tel:4171908
12
POLATPEN İnş. San.ltd.şti
Sanayi sitesi B2 blok No:4 SULUOVA Tel:4178664
TAŞOVA İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI
S.NO
FİRMA ADI
1
2
GÖYNÜCEK İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI
S.NO
1
FİRMA ADI
MUSTAFA GENÇ
Yeni mah. Yozgat cad. GÖYNÜCEK Tel:0554 970 6030
GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI
S.NO
1
FİRMA ADI
ÖZGÜR DOĞRAMA Özgür ÇİMİN
Sanayi sitesi.Marangozlar blok No:15 G.HACIKÖY Tel:7176267
67
2013 YILI FAALİYET RAPORU
F- LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
4703 sayılı Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim ve Denetimi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanun gereği Müdürlüğümüz bünyesinde beton ve çelik laboratuvarı kurularak 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren faaliyete geçmiştir.
Laboratuvarımızda yeni ve teknolojik cihazlarla beton basınç deneyi, betonarme çeliğinin akma,
uzama ve kopma deneyi, karot numunesi alınması ve karot basınç deneyi, beton test çekiç deneyi, donatı
tespiti gibi deneyler yapılmaktadır.
2013 yılı içerisinde 24.12.2013 tarihi itibariyle Laboratuvarda yapılan deneyler
Deney Adı
Beton Basınç
Çelik Çekme Kopma uzama
PGD Beton
Takım
106Takım
58 Takım
11 Takım
Laboratuvarda Mevcut Bulunan Alet ve Cihazlar
-Paslanmaz Çelik Tepsi
-Numune Tepsisi
-Özgül Ağırlık Terazisi
-Etüv 25 Lt’ lik
-Birim Ağırlık Kabı
-Betonyer
-Terazi
- Elektronik Terazi
-KarotMak. Ve Avadanlık.
-Kumpas Seti
-Mengene
-Balon Joje
-150 kg Baskül
-Çelik Spatula
-Cam Mezür
10 ad.
2 “
1 “
1“
1 Tk.
1 Ad.
3 Ad.
1”
1 Ad
1 Tk.
1 Ad.
10 “
1“
1 ad.
10 “
-Beton Test Çekici
-Kalibrasyon Örsü
-Kür Tankı
-Masa Tipi Karot Kes. Mak
-Kompresör
-200 ton Kapasiteli Hidrolik
Basınç Test Presi
-Donatı Tespit Cihazı
-60 ton Kapasiteli Hidrolik
Çekme Basma Test Cihazı
-Slump Takımı
-Laboratuvar Tipi Vibratör
1 Ad
1 Ad
2 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
2 Ad.
1“
68
2013 YILI FAALİYET RAPORU
G- YAPILAN DENETİMLERDE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
İdari Para Cezası
Hazır beton denetimlerinde
95.144,00 TL
G belgesine yönelik
16.307,00 TL
CE işaretlemesine yönelik
16.302,00 TL
H- YAMBİS SİSTEMİNDE DÜZENLENEN USTALIK BELGELERİ
3194 sayılı İmar Kanunun 28. Maddesi ve 16.10.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında
Yönetmelik” gereği ustalara geçici ustalık belgesi verilmektedir.
Müdürlüğümüz tarafından 2734 adet geçici ustalık belgesi düzenlenmiştir.
İ- YAMBİS SİSTEMİNDE DÜZENLENEN MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGELERİ
3194 sayılı İmar Kanunun 28. Maddesi ve 16.10.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında
Yönetmelik” gereği ustalara geçici ustalık belgesi verilmektedir.
Müdürlüğümüz tarafından 879 adet müteahhitlik yetki belgesi düzenlenmiştir.
69
2013 YILI FAALİYET RAPORU
J- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO
1%
0%
0%
3%
2%
10%
0%
2% 2%
1%
1%
6%
53%
12%
0%
0%
4%
2%
0%
1%
PİYASA GÖZETİM VE DENETİM
PİYASA RAYİÇ TESPİTİ
HAZIR BETON BASINÇ DENEY RAPORU
DONATI ÇELİĞİ ÇEKME DENEY RAPORU
KAROT NUMUNESİ DENEY RAPORU
YAPI DENETİM KURULUŞUNA ELEMAN GİRİŞİ
YAPI DENETİM KURULUŞUNDAN ELEMAN İSTİFASI
YAPI DENETİM KURULUŞUNA KONTOR YÜKLENMESİ
YAPI DENETİM KURULUŞUNUN BÜRO DENETİMİ
YAPI DENETİM KURULUŞUNUN ŞANTİYE DENETİMİ
YAPI DENETİM KURULUŞU HAKKINDA ŞİKÂYETLER
ŞANTİYE ŞEFİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
KURUMLAR ARASI YAZIŞMALAR
MAHKEME BİLİRKİŞİLİĞİ
GEÇİCİ USTALIK BELGESİ
MÜTEAHHİTLİK SİCİL NUMARASI VERİLMESİ
GEÇİCİ MÜTEAHİTLİK SİCİL NUMARASI VERİLMESİ
YAPI DENETİM KURULUŞLARINA HAKEDİŞ ÖDEMESİ
YİBF FESİH
İDARİ YAPTIRIMLAR
Çizelge 13’ e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 2869 adet işlemin Hakediş ödemesi %53ile
pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
70
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4-ÇED, İZİN VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi
yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak,
2- ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek,
3- ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen “Halkın Katılımı Toplantısı” yerini proje sahibi ile
birlikte belirlemek ve toplantı yeri, günü ve saati hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın
Katılımı Toplantısı ile ilgili zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak,
4- Halkın Katılımı Toplantısı’nı İl Çevre ve Şehircilik Müdürünün veya görevlendireceği bir
yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve
önerilerinin alınmasını sağlamak ve toplantı tutanağının bir suretini Bakanlığa göndermek, halkın
görüş ve önerilerini belirlenen takvim içerisinde komisyona sunmak,
5- ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz”
kararının içeriğinin, karara esas gerekçelerin ve halkın görüş ve önerilerinin nihai ÇED Raporuna
yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak,
6- ÇED Yönetmeliği’nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu
projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek,
7- “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Bakanlıkça verilen iş ve işlemleri yapmak,
8- ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerle
ilgili olarak, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
9- Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak,
çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını
yapmak, çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre sorunları ve
öncelikleri envanterinin hazırlanması çalışmalarını yapmak,
10- Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri girişini sağlamak,
11- İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve
lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici
faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi
iptal etmek,
12- İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı işlemlerinde
kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk
yazıları, valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması
durumunda bu belgeleri vermek,
13- Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden
yazılım programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek,
14- Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını
sağlamak,
15- Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,yetkili
istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç listeleri ve
aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
16- Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin
devreye alınması için kabul ve onay işlemlerini yapmak,
17- İkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık Geçerlilik Testini (YGT)
incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite, KGS2
ve YGT raporlarını Bakanlığa sunmak,
18- Serbest bölgeler de dahil olmak üzere il sınırları içerisinde; büyük endüstriyel kaza riski taşıyan
tesislerin denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil tüm denetim, gözetim işlerini
yapmak/yaptırmak, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımları uygulamak,
71
2013 YILI FAALİYET RAPORU
19- Görev alanına ilişkin plan, proje ve yıllık denetim programını hazırlamak, onay için Bakanlığa
sunmak, denetim raporlarını hazırlamak, Bakanlığın hazırlayacağı çevre denetim planlarına katkı
sağlamak, onaylanmış programları kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak
uygulamak,
20- Çevre Kanunu kapsamında kurum/kuruluşların denetim yetki devrine ilişkin iş ve işlemleri takip
etmek,
21- Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
22- Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ÇED Yeterlik ve Çevre Danışmanlık Belgesi alan
firmaların denetimlerini yapmak ve/veya Bakanlıkça yapılacak denetimlere katılmak,
23- Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin çalışmasını kontrol etmek, denetlemek,
24- Bakanlıkça belirlenen alıcı ortamlarda izleme çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak,
25- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; sistemlerin düzenli
çalışmasını kontrol etmek, denetlemek,
26- Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki denetimleri yapmak, egzoz emisyon
yetki belgesi almış işletme/tesisleri denetlemek, asayiş birimleri ile koordineli egzoz emisyon
pulu denetimi yapmak,
27- Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının bakım, onarım ve kalibrasyon işlerini düzenli olarak kontrol
etmek, istasyonların elektrik kesintisi, güvenlik, kabin fiziksel kontrolü, istasyon teknik arıza
durumlarını ve ölçüm sonuçlarını takip etmek,
28- Alınan numuneye ait şahit numuneleri belirli aralıklarla Bakanlıklaboratuarına ya da Bakanlıkça
yetkilendirilmiş diğer laboratuarlara göndermek, analiz sonuçlarını karşılaştırarak olası
uygunsuzluklarda Bakanlığa bilgi vermek,
29- ÇED Yönetmeliğine göre kabul edilen projeleri; inşaat, gerçekleşme ve işletme süreçlerinde
yönetmelik hükümlerine göre izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli
koordinasyonu sağlamak,
30- Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılmayan alanlarda gürültü kaynaklarına ilişkin şikâyetlere
istinadendenetim yapmak, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel
gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmek,
gerektiğinde idari yaptırım uygulamak.
31- Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile bunlarla
alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve
aldırmak, tesis ve faaliyetleri denetlemek,
32- Kış sezonunda ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini önlemeye yönelik olarak Belediyelerle
koordineli şekildebina/apartman/sitelerin yakıt ve emisyon denetimlerini yapmak,
33- 2872 sayılı Çevre Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında atıksu arıtma ve evsel nitelikli
katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi
bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin atıksu arıtma tesisi ve evsel nitelikli
katı atık bertaraf tesislerinin iş termin planlarını takip etmek, gerekli denetimleri ve işlemleri
yapmak,
34- 2872 sayılı Çevre Kanununa göre ceza kesme işlemlerini yapmak,
35- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
72
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- ÇED UYGULAMALARI
5
2
1*
Maden
TarımOrman-Gıda
1
TurizmKonut
Sanayi
-
Ulaşım-Kıyı
Petrokimya,
İlaç ve
Atıkları
2013
Enerji
FAALİYET YILI
FAALİYET KONUSU
12
ÇED
GEREKLİ
DEĞİLDİR
KARARI
ÇED
OLUMLU
KARARI
20
1*
TOPLAM
Bakanlığımız, ÇEDİzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2013 tarih ve 27894554-220.0216550 sayılı yazısı ile 03.10.2013 tarih ve 28787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince, “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (EK II)
Listesi” kapsamında yer alan projelere ilişkin “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararlarını
verme yetkisi Valiliklere devredilmiştir.
21
* ÇED Olumlu Kararı
İlimizde 2013 yılında Valiliğimizce 20 adet proje içinÇED Gerekli Değildir Kararı, Bakanlığımız
tarafından 1 tane proje için ÇED Olumlu Kararı verilmiştir.
İlimizde yapılması planlanan ve/veya kapasite artışı nedeniyle ÇED Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilen projelere ilişkin olarak Valiliğimize ve Bakanlığımıza sunulanprojelerin ÇED süreçleri
devam etmektedir.
İlimizde yapılması planlanan projelere ilişkin olarak Valiliğimize yapılan müracaatlar 03.10.2013
tarih ve 28787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte olup, konuyla ilgili Kurum görüşlerimiz faaliyet
sahiplerine bildirilmektedir.
73
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI:
3
3
1
3
TOPLAM
ÇGD:ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projeler
ÇED:ÇED Olumlu Kararı Verilen Projeler
ÇED
TOPLAM
ÇGD
ÇED
TURİZMKONUT
ÇGD
ÇED
ULAŞIMKIYI
ÇGD
ÇED
TARIMGIDA
ÇGD
ÇED
ÇGD
ATIKKİMYA
MADEN
ÇED
ÇGD
ENERJİ
2
ÇED
ÇGD
ÇED
ÇGD
2.Dönem 1.Dönem DÖNEM
2013
YIL
SANAYİ
ÇED VE ÇGD FAALİYETLERİ
6
2013 Yılı içerisinde; 6 tane faaliyetin ÇED İzleme ve Kontrolü, Müdürlüğümüz teknik
elemanlarınca yapılmıştır.
D- FAALİYETİ DURDURMA İŞLEMLERİ VE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR:
ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabii olduğu halde, ÇED Yönetmeliği yükümlülüklerini yerine
getirmeyen veya ÇED süreci devam ederken kurulduğu veya üretim çalışmalarına başlandığı tespit edilen
faaliyetler için faaliyeti durdurma kararı alınmış ve proje bedellerinin %2’si oranında idari yaptırımlar
uygulanmıştır.
YILLAR
Faaliyeti
Durdurma
2013
Sayısı
2
İdari para cezası
(Proje bedelinin %2’si) (TL)
13.720,00 TL
İşlemi devam eden firma sayısı
2
74
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E- ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ÇALIŞMALARI:
29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 01 Nisan 2010 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik,
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve
tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren tek bir çevre iznini veya geri kazanım, geri
dönüşüm, bertaraf v.b konulara ilişkin verilecek olan tek bir çevre izni ve lisansını içermektedir. İlgili
Yönetmekten önce, kurum, kuruluş ve tesislere çevreye verdikleri etkinin boyutuna bağlı olarak, ilgili
mevzuat kapsamında, emisyon deşarj v.b izinler ayrı ayrı olarak verilmekteydi. Ancak söz konusu
yönetmelik ile bu izinler tek bir çatı altında toplanmıştır.
01.07.2010 tarihi itibari ile tüm illerde başvurular elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.
Yönetmeliğin EK-1 bulunan faaliyetlerin Çevre İzni işlemleri Bakanlığımız tarafından, EK-2 sinde yer
alan faaliyetlerin Çevre İzni işlemleri ise Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
Elektronik ortamda iki aşamada gerçekleşen Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı sürecinde; ilk
aşamada tesislere Geçici Faaliyet Belgesi verilmektedir. Geçici faaliyet belgesinde sorun bulunmayan
tesislere ise “Çevre İzni” veya “Çevre İzni ve Lisansı” belgesi uygun bulunması halinde Müdürlüğümüz
ya da Bakanlığımız tarafından verilmektedir.(Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sine bağlı olarak)
İZİN/ İZİN ve LİSANS BELGESİ DÜZENLENEN İŞLETMELER
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
FİRMA ADI
LİSTE EK1/EK-2
İZİN LİSANS
KONULARI
İZİN LİSANS
DÜZENLENME
TARİHİ
İZİN LİSANS
GEÇERLİLİK
TARİHİ
Bakraç Süt Ve Süt
Ürünleri İmalatı
Gıda Pazarlama
İthalat İhracat
Ticaret Ltd. Şti.
Akiktaş Madencilik
İnşaat Taahhüt
Turizim Tekstil
Nakliye Ve
Otomotiv Sanayi Ve
Ticaret Limited
Şirketi
Özen Hafriyat Kum
Nakliye İnşaat
Mermer Tic. San.
Ltd. Şti (Kapıkaya
Hazır Beton Tesisi)
Silverline Endüstri
Ve Ticaret Anonim
Şirketi
Özen Hafriyat Kum
Nakliye İnşaat
Mermer Tic. Ve San.
Ltd. Şti. Hazır Beton
Tesisi(Merzifon)
Apaydın Metal
Ürünleri Sanayi
Ticare T A.Ş.
Ek-2
Hava Emisyon,
Atıksu Deşarjı
18.01.2013
18.01.2018
Ek-2
Atıksu Deşarjı
18.01.2013
18.01.2018
Ek-2
Atıksu Deşarjı, Hava
Emisyon
18.01.2013
18.01.2018
Ek-2
Hava Emisyon
18.01.2013
18.01.2018
Ek-2
Hava Emisyon
25.01.2013
25.01.2018
Ek-2
Hava Emisyon
31.01.2013
31.01.2018
75
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7
Turanlar Çevre Tek.
Müh.İnşTah.Tic.Ltd.
Şti.(Amasya
İl,İlçe,Beldeleri
Tıbbi At.Ster.Tesisi)
Ek-1
Tıbbi Atık
Sterilizasyon
18.02.2013
18.02.2018
8
Tarım Kredi Gıda
Sanayi Ve Ticaret
Aş. Taşova Şubesi
Ek-2
Hava Emisyon
02.04.2013
02.04.2018
9
Gülşim Un Ve İrmik
Ticaret Sanayi A.Ş.
Ek-2
Atıksu Deşarjı
16.04.2013
16.04.2018
10
Erbaa İkizler
Teks.Or.Ür.İnş.Oto.
Gıd.Mad San. Ve
Tic.A.Ş. Taşova
Şubesi
Ek-2
Hava Emisyon
02.07.2013
02.07.2018
11
Karayolları 72.Şube
Şefliği Asfalt Plent
Tesisi Amasya
Ek-2
Hava Emisyon
11.07.2013
11.07.2018
12
Karayolları
Boğazköy Asfalt
Depolama Tesisi
(Amasya)
Ek-2
Hava Emisyon
11.07.2013
11.07.2018
13
Oğraş Toprak Ve
Gıdasan Tic.Ltd.Şti
.
Serdaroğlu
Otomotiv-Hami
Başalan
Ek-2
Hava Emisyon
11.07.2013
11.07.2018
Ek-1
Ömrünü
Tamamlamış Araç
Geçici Depolama
02.10.2013
02.10.2018
15
Ozmaya Amasya
Ek-2
08.11.2013
08.11.2018
16
Gürmin Enerji
Madencilik San. Ve
TİC. A.Ş.Amasya
Şb.
EK-2
Hava
Emisyon,Atıksu
Deşarjı
AtıksuDeşarjı,Hava
Emisyon
08.11.2013
08.11.2018
17
Aktan Gıda Sanayii
Ve Ticaret A.Ş.
Ek-2
Atıksu Deşarjı
08.11.2013
08.11.2018
14
76
2013 YILI FAALİYET RAPORU
F- ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN ŞİKÂYETE İSTİNADEN YAPILAN İŞ VE
İŞLEMLER
SIRA
NO
TARİH
ŞİKAYET
EDEN
MERCİ
DENETİM
KONUSU
Çevre
Kirliliği
1
01.01.2013 Bimer
2
23.01.2013
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
3
12.02.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
VERİLEN CEVAP
10.01.2013 tarih ve 000205 sayılı dağıtımlı yazı ile
mahallinde yaptığımız denetimde sorunun
çözüldüğünün tarafımızdan tesbit edildiği Amasya
Valiliği'ne ve Alev Ekim'e iletildi.
22.02.2013 tarih ve 001369 sayılı yazımızla
sözkonusu fosseptik çukuru ile ilgili sorunun İl
Müdürlüğümüz Mevzuatında yer almayıp, Sağlık
Bakanlığı Lağım Mecraları Yönetmeliği kapsamında
değerlendirildiği iletildi.
08.05.2013 tarih ve 003248 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi.
4
14.02.2013
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
14.03.2013 tarih ve 001896 sayılı yazımızla
sözkonusu sorunun 442 Sayılı Köy Kanununca
Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
5
18.02.2013
Abdulkadir
Çevre
Eginli Suluova Kirliliği
26.03.2013 tarih ve 002216 sayılı yazımızla söz
konusu sorunun giderildiği iletildi.
6
7
26.02.2013
tarih ve bila
26.02.2013
sayılı dilekçe
sahibi
Muharrem
KELCE
08.03.2013
Kızılkışlacık
Köyü Muhtarı
Çevre
Kirliliği
08.05.2013 tarih ve 003247 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir
olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi.
Çevre
Kirliliği
08.03.2013 tarih ve 001762 sayılı yazımızla gereği
Kızılkışlacık Köyü Muhtarlığına iletildi.
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
23.05.2013 tarih ve 003687 sayılı yazı ile Suluova
Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi.
8
08.03.2013
9
Jandarma
08.03.2013 Komutanlığı
Amasya
10
Jandarma
08.03.2013 Komutanlığı
Amasya
Çevre
Kirliliği
11
08.03.2013 Bimer
Çevre
Kirliliği
Çevre
Kirliliği
26.03.2013 tarih ve 002218 sayılı yazımızla söz
konusu sorunun giderildiği iletildi.
Yıldız Köyü Muhtarlığına ilettiğimiz 26.03.2013
tarih ve 002219 sayılı yazımızla sözkonusu sorunun
442 Sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Kapıkaya Köyü Muhtarlığına ilettiğimiz 26.03.2013
tarih ve 002220 sayılı yazımızla sözkonusu sorunun
442 Sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
77
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Yedikır Barajı Çevre
Sulama Birliği Kirliliği
10.04.2013 tarih ve 002646 sayılı yazı ile sorunun
giderildiği iletildi.
12
08.03.2013
13
İlçe Jandarma
25.03.2013 Komutanlığı
Merzifon
Çevre
Kirliliği
08.07.2013 tarih ve 004980 sayılı yazı ile Merzifon
İlçe Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği
iletildi.
14
Jandarma
26.03.2013 Komutanlığı
Amasya
Çevre
Kirliliği
10.04.2013 tarih ve 002648 sayılı yazı ile gereği
iletildi.
15
26.03.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
14.05.2013 tarih ve 003381 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi.
16
29.03.2013
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
17
29.03.2013
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
18
31.03.2013
tarih ve bila
31.03.2013
sayılı dilekçe
sahibi
Çevre
Kirliliği
08.05.2013 tarih ve 003246 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir
olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi.
19
Jandarma
01.04.2013 Komutanlığı
Amasya
Çevre
Kirliliği
10.04.2013 tarih ve 002648 sayılı yazı ile sorunun
mevzuatımız kapsamı dışında olmasından dolayı,
Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü'ne iletildiği
belirtildi.
20
Jandarma
01.04.2013 Komutanlığı
Amasya
Çevre
Kirliliği
30.05.2013 tarih ve 003866 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi.
21
11.04.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası
uygulanmıştır.
22
11.04.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası
uygulanmıştır.
23
11.04.2013
tarih ve bila
11.04.2013
sayılı dilekçe
sahibi
Çevre
Kirliliği
08.05.2013 tarih ve 003245 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir
olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi.
24
Taşova
Çevre
12.04.2013
Kaymakamlığı Kirliliği
20.05.2013 tarih ve 003515 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir
olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi.
20.05.2013 tarih ve 003525 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği ve
mevzuat kapsamında bir olumsuzluğa rastlanmadığı
iletildi.
09.07.2013 tarih ve 005099 sayılı dağıtımlı yazı
Taşova Kaymakamlığı ve Uluköy Belediye
Başkanlığına iletildi.
78
2013 YILI FAALİYET RAPORU
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
24.07.2013 tarih ve 005435 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi.
Çevre
Kirliliği
08.05.2013 tarih ve 003243 sayılı yazı ile Halil
Kaya'ya gereği iletildi.
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası
uygulanmıştır.
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası
uygulanmıştır.
29
Halk Sağlığı
18.04.2013 Müdürlüğü
Amasya
Çevre
Kirliliği
23.05.2013 tarih ve 003653 sayılı yazı ile İl Halk
Sağlığı Müdürlüğüne sorunun giderildiği iletildi.
30
19.04.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
40.660 TL (kırkbinaltıyüzaltmış) idari para cezası
uygulanmıştır.
31
22.04.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
Çevre
Kirliliği
14.05.2013 tarih ve 003379 sayılı yazı ile İl
Jandarma Komutanlığına gereğinin yapıldığı iletildi.
32
03.05.2013 BİMER
Hayvansal
atıklar
2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası
uygulanmıştır.
33
03.05.2013
Çevre
Kirliliği
22.05.2013 tarih ve 003607 sayılı yazı ile Fadime
Tekin bilgilendirildi.
34
Suluova
Çevre
07.05.2013
Kaymakamlığı Kirliliği
30.05.2013 tarih ve 003869 sayılı yazı ile Suluova
Kaymakamlığı sorunun giderildiği hakkında
bilgilendirildi.
35
07.05.2013
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
08.07.2013 tarih ve 004984 sayılı yazı ile Suluova
Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi.
36
07.05.2013
Suluova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
08.07.2013 tarih ve 004985 sayılı yazı ile Suluova
Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi.
37
09.05.2013
Taşova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
20.06.2013 tarih ve 004452 sayılı yazı ile Taşova
Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi.
38
28.05.2013
Taşova
Çevre
Kaymakamlığı Kirliliği
03.07.2013 tarih ve 004799 sayılı yazı ile Taşova
Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi.
25
12.04.2013
26
Halil Kaya
15.04.2013 Mahmatlar
Köyü
27
18.04.2013
28
18.04.2013
Fadime Tekin
Suluova
79
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Albayrak Köyü Muhtarlığına 4.7.2013 tarih ve
004869 sayılı yazıyla; 442 sayılı Köy Kanununca
Kanalizasyon
Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde sorunun
değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması rica edildi.
09.07.2013 tarih ve 005013 sayılı yazı ile Merzifon
Çevre
İlçe Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği
Kirliliği
iletildi.
39
Halk Sağlığı
30.05.2013
Müdürlüğü
40
İlçe Jandarma
30.05.2013 Komutanlığı
Merzifon
41
Amasya Halk
07.06.2013 Sağlığı
Müdürlüğü
Çevre
Kirliliği
42
Merzifon İlçe
10.06.2013 Jandarma
Komutanlığı
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığına 11.7.2013
Evsel nitelikli
tarih ve 005099 sayılı İdari Yaptırım Kararı
atık sular.
Uygulanması Hakkındaki yazımız iletilmiştir.
43
Metin Karakaş
Çevre
13.06.2013 Sarılar Köyü
Kirliliği
Amasya
44
27.06.2013 Bimer
45
27.06.2013
Çevre
Kirliliği
09.07.2013 tarih ve 005024 sayılı yazı ile sorunun
çözüldüğü Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletildi.
03.07.2013 tarih ve 004798 sayılı yazı ile Sarılar
Köyü Muhtarlığı'na sorunun giderildiği iletildi.
12.07.2013 tarih ve 005136 sayılı yazı ile Ferhat
Geçici'ye şikayete sebep olan etkenlere mahallinde
yaptığımız tespitlerde rastlanılmadığı iletildi.
Suluova
Hayvansal
Kaymakamlığı atıklar
19.07.2013 tarih ve 005313 sayılı yazımızla sorunun
tespit edilip giderildiği iletildi.
Hayvansal
atıklar
22.07.2013 tarih ve 005345 sayılı yazımızla Tatar
Köyü Muhtarlığına ilettiğimiz yazıda; 442 sayılı Köy
Kanununca Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde
sorunun değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması,
müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi, rica edilip, aksi
halde ilgili idareye yasal işlemin uygulanacağı
iletildi.
Hayvansal
atıklar
2.029,00 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası
uygulanmıştır.
46
28.06.2013 Bimer
47
09.07.2013
İl Jandarma
Komutanlığı
G- İL ÇEVRE DURUM RAPORU, İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ
ENVANTERİ:
İl Çevre Durum Raporu 2013 hazırlanma çalışmalarına başlanılmıştır.
80
2013 YILI FAALİYET RAPORU
H- YAPILAN DENETİMLER
Egzoz
Emisyon
Otomotiv
Ani
1
2
105092
Merkez
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Egzoz
Emisyon
Otomotiv
Ani
1
3
105093
Merkez
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Egzoz
Emisyon
Otomotiv
Ani
1
4
105094
Merkez
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Egzoz
Emisyon
Otomotiv
Ani
1
5
105095
Merkez
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Egzoz
Emisyon
Otomotiv
Ani
1
6
105097
Merkez
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Otomotiv
Ani
1
7
105098
Merkez
Otomotiv
Ani
1
8
189657
Merkez
Otomotiv
Ani
1
9
189658
Merkez
Otomotiv
Ani
1
10
189659
Merkez
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Otomotiv
Ani
1
11
A012052
Merkez
Yeşilırmak 22.01.2013 Tüzel Kişi
Ulaşım
Ani
1
12
071306
Merkez
Yeşilırmak 24.01.2013
Gerçek
Kişi
13
071307
Merkez
Yeşilırmak 24.01.2013
Gerçek
Kişi
14
189669
Merkez
Yeşilırmak 25.01.2013 Tüzel Kişi
15
105167
Merzifon
16
A012101
Merkez
Yeşilırmak 26.01.2013 Tüzel Kişi Otel
17
A012151
Merkez
Yeşilırmak 29.01.2013 Tüzel Kişi
Egzoz
Emisyon
18
A012251
Merkez
Yeşilırmak 30.01.2013 Tüzel Kişi
Tarım ve
TarımAni
Hayvancılık Hayvancılık
19
A012301
Merkez
Yeşilırmak 31.01.2013 Tüzel Kişi Tarım
Egzoz
Emisyon
Asfalt yol
yapımı
Ağılların
temizliği
Hayvancılık Ani
Akü Bayileri Otomotiv
Hidroelektrik
Enerji
Santalı
Taş ocağı,
Yeşilırmak 26.01.2013 Tüzel Kişi
İnşaat
kırma, eleme
Ani
Ani
1
1
Ani
1
1
Turizm
Şikayet
Otomotiv
Ani
Gıda
Ani
AÇIKLAMA
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
ÇED
Merkez
GÜRÜLTÜ
105091
ATIK
1
SU
HAVZASI
TOPRAK
SIRA TUTANAK
İLÇE
NO NO
Egzoz
Emisyon
Egzoz
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Emisyon
Egzoz
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Emisyon
Egzoz
Yeşilırmak 02.01.2013 Tüzel Kişi
Emisyon
DENETİM
TÜRÜ*
HAVA
DENETİM
FAALİYET
STATÜSÜ
SEKTÖR
TARİHİ
KONUSU
BİRLEŞİK
1- Ocak
1
Temizlendi
.
1
_
1
1
1
1
1
81
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Ağılların
temizliği
Plastik
21 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 01.02.2013 Tüzel Kişi
paketleme
20 Hamamözü
Yeşilırmak 01.02.2013 Gerçek Kişi
Hayvancı
Şikayet
lık
AÇIKLAMA
İDARİ PARA
CEZASI (TL)****
VARSA İKİNCİ
BİRİNCİ
Temizlendi
.
1
Ambalaj Ani
KİMYASALLAR
ÇED
GÜRÜLTÜ
ATIK
TOPRAK
SU
İLÇE
HAVA
S.N.
DENETİ
FAALİYET
DENETİM
HAVZASI M STATÜSÜ
SEKTÖR
KONUSU
TÜRÜ*
TARİHİ
BİRLEŞİK
2- Şubat
1
22 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
23 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
24 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
25 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
26 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
27 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
28 Merkez
Yeşilırmak 04.02.2013 Tüzel Kişi Akü
Otomotiv Ani
1
29 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
30 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
31 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
__
32 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
33 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
34 Gümüşhacıköy Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
35 Merzifon
Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
36 Merzifon
Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
37 Merzifon
Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
38 Merzifon
Yeşilırmak 05.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
82
2013 YILI FAALİYET RAPORU
39 Merzifon
Yeşilırmak 05.02.2013 Tüzel Kişi Akü
40 Merzifon
Yeşilırmak 12.02.2013 Tüzel Kişi
41 Merzifon
42 Taşova
43 Merkez
Otomotiv Ani
Akaryakıt ve
Enerji
LPG Satışı
1
Ani
Temperli ve
isiya
Yeşilırmak 12.02.2013 Tüzel Kişi
Ev Eşyası Ani
dayanıklı
cam işleme
Hazır beton
Yeşilırmak 13.02.2013 Tüzel Kişi
İnşaat Ani
üretimi
Hidroelektrik
Yeşilırmak 14.02.2013 Tüzel Kişi
Enerji Şikayet
Santalı
1
1
1
1
1
1
44 Taşova
Yeşilırmak 18.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
45 Taşova
Yeşilırmak 18.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
46 Taşova
Yeşilırmak 18.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
47 Taşova
Yeşilırmak 18.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
48 Suluova
Yeşilırmak 19.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
49 Suluova
Yeşilırmak 19.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
50 Suluova
Yeşilırmak 19.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
51 Suluova
Yeşilırmak 19.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
_
52 Merzifon
Tarım
Yeşilırmak 19.02.2013 Tüzel Kişi
makinaları
53 Merzifon
Yeşilırmak 19.02.2013 Tüzel Kişi Fırça üretimi Otomotiv Ani
54 Suluova
Yeşilırmak 19.02.2013 Tüzel Kişi Akü
55 Merkez
Yeşilırmak 20.02.2013 Tüzel Kişi
56 Merzifon
Yeşilırmak 22.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
57 Merzifon
Yeşilırmak 22.02.2013 Tüzel Kişi Akü
Otomotiv Ani
1
58 Merzifon
Yeşilırmak 25.02.2013 Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani
1
59 Merzifon
Yeşilırmak 26.02.2013 Gerçek Kişi LPG
Enerji
Ani
1
60 Merkez
Büyükbaş
Yeşilırmak 26.02.2013 Tüzel Kişi hayvan
üretimi
TarımHayvancı Ani
lık
1
Mermer
üretimi
TarımHayvancı Ani
lık
Otomotiv Ani
İnşaat
1
1
1
1
Ani
1
_
_
Muafiyet
83
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Suluova
Yeşilırmak 01.03.2013
Tüzel Kişi Sucuk üretimi Gıda
Ani
2
Merkez
Yeşilırmak 08.03.2013
Gerçek
Kişi
Canlı müzikTurizm
eğlence
Şikayet
3
Merkez
Yeşilırmak 08.03.2013
Gerçek
Kişi
Otel
Turizm
Şikayet
Organize
sanayii
Ani
Enerji
Ani
1
Atık su
Tüzel Kişi arıtma
hizmetleri
Gerçek
Katı Yakıt
Kişi
Merzifon
Yeşilırmak 11.03.2013
5
Merzifon
Yeşilırmak 13.03.2013
6
Merzifon
Yeşilırmak 13.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
7
Merzifon
Yeşilırmak 13.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
8
Merzifon
Yeşilırmak 13.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
9
Merzifon
Yeşilırmak 14.03.2013
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
10
Merzifon
Yeşilırmak 14.03.2013
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
11
Merzifon
Yeşilırmak 14.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
12
Merzifon
Yeşilırmak 14.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
13
Merzifon
Yeşilırmak 14.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
14
Merzifon
Yeşilırmak 14.03.2013
Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
15
Merkez
Yeşilırmak 15.03.2013
Tüzel Kişi
16
Suluova
Yeşilırmak 18.03.2013
17
Suluova
Yeşilırmak 18.03.2013
18
Merkez
Yeşilırmak 18.03.2013
19
Göynücek Yeşilırmak 19.03.2013
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Et
Gıda
Tavukçuluğu
Besi
Hayvancılığı
Besi
Hayvancılığı
Buğday
üretimi,
Tüzel Kişi
depolama ve
satışı
Gerçek
Tavuk
Kişi
kümesi
Ani
Tarım
Ani
Hayvancılı
Tarım
Hayvancılı Ani
k
Ölçüm
sonuçları
uygun
Ölçüm
sonuçları
uygun
1
4
AÇIKLAMA
1
1
KİMYASALLAR
DENETİM
TÜRÜ*
ÇED
SEKTÖR
GÜRÜLTÜ
DENETİM
FAALİYET
STATÜSÜ
TARİHİ
KONUSU
ATIK
HAVZASI
TOPRAK
İLÇE
SU
S.N.
HAVA
3- Mart
1
1
1
Muafiyet
1
Muafiyet
Gıda
Ani
1
Gıda
Ani
1
Muafiyet
84
2013 YILI FAALİYET RAPORU
20
Suluova
Gerçek
Yeşilırmak 20.03.2013
Kişi
21
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
22
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
23
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
24
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
25
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
26
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
27
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013
28
Suluova
Yeşilırmak 20.03.2013 Tüzel Kişi
29
Suluova
Yeşilırmak 21.03.2013
30
Suluova
Yeşilırmak 21.03.2013
31
Suluova
Yeşilırmak 22.03.2013
32
Suluova
Yeşilırmak 22.03.2013
33
Suluova
Yeşilırmak 22.03.2013
34
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Tarım
Besi
Hayvancılı Ani
Hayvancılığı
k
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Beyaz ve
kırmızı et
Gıda
Ani
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Katı Yakıt
Enerji
Ani
1
Suluova
Yeşilırmak 22.03.2013 Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
35
Suluova
Yeşilırmak 22.03.2013 Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
36
Suluova
Yeşilırmak 22.03.2013 Tüzel Kişi Katı yakıt
Enerji
Ani
1
37
Merkez
Yeşilırmak 25.03.2013
38
Suluova
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Süt ve Süt
Gıda
Ürünleri
Tahıl işleme
Yeşilırmak 27.03.2013 Tüzel Kişi
Gıda
ve depolama
1
Ani
Ani
Muafiyet
Muafiyet
1
85
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1
Yeşilırmak 01.04.2013
Tüzel Kişi
2
"
02.04.2013
Tüzel Kişi
3
"
03.04.2013
Tüzel Kişi
4
"
04.04.2013
Tüzel Kişi
5
"
04.04.2013 Gerçek Kişi
6
Yeşilırmak 04.04.2013 Gerçek Kişi
Kömür Ocağı
Eleme Tesisi
Taş ocağı,
kırma, eleme
Asfalt yol
yapımı
KafeKıraathane
Lokantanın
"
05.04.2013
8
"
09.04.2013 Gerçek Kişi Oto Hurdacısı
9
"
09.04.2013
11
12
"
"
Tüzel Kişi
11.04.2013 Gerçek Kişi
11.04.2013 Gerçek Kişi
Yeşilırmak 12.04.2013 Gerçek Kişi İnternet Kafe
13
"
15.04.2013
Tüzel Kişi
14
"
16.04.2013
Tüzel Kişi
15
"
17.04.2013
Tüzel Kişi
AÇIKLAMA
ÇED
İDARİ PARA
CEZASI
(TL)****
_
20 e)
maddesinin
1 50.787
birinci
paragrafı
Ani
Maden
Ani
1
_
Maden
Ani
1
_
Turizm
Şikayet
tarım Gıda
Şikayet
sanyi
Süt Sığırcılığı tarım gıda
Ahırların
temizliği
1
Maden
Şeker üretimi tarım gıda
Ahırların
temizliği
Şikayet
GÜRÜLTÜ
tarım Gıda
ATIK
Et Ürünleri
KARAR DENETİM
TARİHİ TÜRÜ*
SU
SEKTÖR
7
10
Tüzel Kişi
FAALİYET
KONUSU
TOPRAK
DENETİM
STATÜSÜ
TARİHİ
HAVA
S.N. HAVZASI
BİRLEŞİK
4- Nisan
tarım gıda
Ani
_
1
_
1
_
Ani
1
Şikayet
Şikayet
Turizm
Ani
Ani
Ani
Ani
_
1
Ani
tarım gıda
Besin
maddesi
tarım gıda
üretimi
Sağlık
Sağlık
hizmetleri
Kömür Ocağı
maden
Eleme Tesisi
1
_
1
2872 çevre
Kanunu
2.029
20/n
maddesine
istinaden
1
2872 çevre
Kanunu
2.029
20/n
maddesine
istinaden
1
_
1
_
1
_
1
_
86
2013 YILI FAALİYET RAPORU
16
17
18
"
"
17.04.2013 Tüzel Kişi
18.04.2013 Gerçek Kişi
Yeşilırmak 18.04.2013 Gerçek Kişi
19
"
18.04.2013 Tüzel Kişi
20
"
19.04.2013 Tüzel Kişi
21
"
22.04.2013 Gerçek Kişi
22
"
22.04.2013 Tüzel Kişi
23
"
25.04.2013 Tüzel Kişi
24
Yeşilırmak 25.04.2013 Tüzel Kişi
25
"
26.04.2013 Tüzel Kişi
26
"
30.04.2013 Tüzel Kişi
27
"
30.04.2013 Tüzel Kişi
Sağlık
hizmetleri
Ahırların
temizliği
Ahırların
temizliği
Sağlık
tarım gıda
tarım gıda
Sağlık
Sağlık
hizmetleri
Benzin,
Motorin, LPG
sanayi
satışı ve
market (büfe)
Aile Piknik
Turizm
Yeri
Elektrik
Enerji
Üretimi
Kanatlı kümes
tarım gıda
hayvanı
Akaryakıt ve
Enerji
LPG
Sağlık
Sağlık
hizmetleri
Asfalt yol
Ulaşım
yapımı
Asfalt yol
Ulaşım
yapımı
Ani
1
Şikayet
Şikayet
_
1
2872 çevre
Kanunu
2.029
20/n
maddesine
istinaden
1
2872 çevre
Kanunu
2.029
20/n
maddesine
istinaden
1
_
Ani
1
_
Şikayet
1
_
Ani
1
_
Şikayet
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
87
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Hava
Ulaşımı
Mermer
Tüzel Kişi
üretimi
Mobilya
Tüzel Kişi
Üretimi
Lokantanın
Gerçek Kişi
temizliği
AkaryakıtGerçek Kişi
LPG-Market
1
"
02.05.2013 Tüzel Kişi
Ulaşım
Ani
2
"
02.05.2013
maden
Ani
3
Yeşilırmak 03.05.2013
4
"
03.05.2013
5
"
03.05.2013
6
"
03.05.2013 Gerçek Kişi
Ahırların
temizliği
Ahırların
temizliği
Taşocağı
8 "
08.05.2013 Gerçek Kişi kırma-eleme
tesisi
Eğitim
9 Yeşilırmak 08.05.2013 Tüzel Kişi
Hizmeti
Ahırların
10 "
13.05.2013 Gerçek Kişi
temizliği
7
"
11 "
07.05.2013 Gerçek Kişi
13.05.2013 Gerçek Kişi Kıraathane
Mermer
üretimi
Sağlık
13 "
16.05.2013 Tüzel Kişi
hizmetleri
Dere yatağı
14 "
16.05.2013 Tüzel Kişi
ıslahı
Dere yatağı
15 Yeşilırmak 16.05.2013 Tüzel Kişi
ıslahı
12 "
16 "
15.05.2013 Tüzel Kişi
17.05.2013 Tüzel Kişi
Mermer
üretimi
1
AÇIKLAMA
İDARİ PARA
CEZASI
(TL)****
ÇED
GÜRÜLTÜ
ATIK
TOPRAK
DENETİM
FAALİYET
DENETİM
STATÜSÜ
SEKTÖR
TARİHİ
KONUSU
TÜRÜ*
SU
S.N. HAVZASI
HAVA
5- Mayıs
_
1
_
tarım gıda
Şikayet
orman
1
_
turzm
Şikayet
1
_
Enerji
Ani
1
_
Tarım gıda Şikayet
1
2872 çevre
Kanunu
20/n
maddesine
istinaden
Tarım gıda Şikayet
1
_
Maden
Ani
1
_
Eğitim
Ani
2.029
1
Tarım gıda Ani
_
1
_
Turizm
Şikayet
maden
Ani
1
_
Sağlık
Ani
1
_
maden
Ani
1
_
maden
Ani
1
_
maden
Ani
1
1
_
15.705
20 e)
maddesinin
birinci
paragrafı
88
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Dere yatağı
maden
ıslahı
17 "
20.05.2013 Tüzel Kişi
18 "
21.05.2013 Gerçek Kişi Evsel Atıklar Konut
19 "
22.05.2013 Tüzel Kişi
İnşaat
20 "
23.05.2013
Tarım gıda Ani
21 Yeşilırmak 27.05.2013
Yapı
malzemeleri
Ahırların
Gerçek Kişi
temizliği
Dere yatağı
Tüzel Kişi
ıslahı
Dere yatağı
Tüzel Kişi
ıslahı
Dere yatağı
Tüzel Kişi
ıslahı
Ani
_
Şikayet
1
_
Şikayet
1
_
1
_
maden
Ani
1
_
maden
Ani
1
_
maden
Ani
1
_
22 "
27.05.2013
23 "
28.05.2013
24 "
28.05.2013 Tüzel Kişi Et Ürünleri tarım -gıda Şikayet
25 "
31.05.2013 Tüzel Kişi
Parke taşı
maden
üretimi
Dere yatağı
31.05.2013 Tüzel Kişi
maden
ıslahı
26 "
1
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
Restaurant
Mermer
üretimi
2
"
07.06.2013 Tüzel Kişi
maden
Ani
3
"
10.06.2013 Tüzel Kişi Un Üretimi
4
"
12.06.2013
Gerçek
Kişi
Hidroelektrik
Santralı
Enerji
5
"
14.06.2013
Gerçek
Kişi
Ahırların
temizliği
Tarımgıda Ani
6
"
Hazır beton
17.06.2013 Tüzel Kişi üretimi, kum
çakıl yıkama
Tarım Gıda Ani
İnşaat
1
1
_
842
1
Ani
Ani
1
İDARİ PARA
CEZASI
(TL)****
AÇIKLAMA
Ani
ÇED
Turizm
GÜRÜLTÜ
Gerçek
Kişi
ATIK
Yeşilırmak 07.06.2013
DENETİM
TÜRÜ*
TOPRAK
1
SEKTÖR
SU
HAVZASI
HAVA
DENETİM
FAALİYET
STATÜSÜ
TARİHİ
KONUSU
S.N.
BİRLEŞİK
6- Haziran
_
1
_
1
1
20 (a) ek:
4.md. idari
para cezası
uygulandı
_
_
89
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7
Yeşilırmak 19.06.2013
Gerçek
Kişi
Akaryakıt-LPGEnerji
Market
8
"
19.06.2013
Gerçek
Kişi
9
"
20.06.2013
Gerçek
Kişi
Ahırların
temizliği
Dolgu ve taş
duvar
çalışması
10
"
20.06.2013 Tüzel Kişi
11
Ani
1
_
Hayvancılı
Ani
k
1
_
sanayi
Şikayet
sanayi
Ani
1
_
"
21.06.2013 Tüzel Kişi Süt Sığırcılığı Tarım gıda Ani
1
_
12
"
21.06.2013 Tüzel Kişi Süt Sığırcılığı Tarım gıda Ani
1
_
13
Yeşilırmak 21.06.2013 Tüzel Kişi
Elektrik İletim
Enerji
Hattı Projesi
Ani
1
_
14
"
Sağlık
hizmetleri
Ani
1
_
15
"
16
"
17
"
22.06.2013 Tüzel Kişi
Asfalt plent
tesisi
Sağlık
Lpg boş tüpü,
otogaz tankı,
24.06.2013 Tüzel Kişi basınçlı kaplar Enerji
semi tryler
imalatı
Gerçek
Yeşilırmağın
28.06.2013
Kişi
tetkiki
25Gerçek
Yeşilırmağın
26.06.2013 Kişi
tetkiki
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
AÇIKLAMA
4
İDARİ PARA
CEZASI
(TL)****
3
ÇED
"
GÜRÜLTÜ
2
Gerçek
Kişi
ATIK
Yeşilırmak 01.07.2013
DENETİM
TÜRÜ*
TOPRAK
1
SEKTÖR
SU
HAVZASI
HAVA
DENETİM
FAALİYET
STATÜSÜ
TARİHİ
KONUSU
S.N.
BİRLEŞİK
7- Temmuz
Ahırların
temizliği
Hayvancılık Şikayet
1
_
"
"
Şikayet
1
_
Yeşilırmak 01.07.2013 Tüzel Kişi
Sağlık
hizmetleri
Sağlık
Ani
1
_
"
Yumurta
tarım gıda
Tavukçulugu
Şikayet
1
_
01.07.2013 "
01.07.2013 "
90
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Gerçek
Kişi
5
Yeşilırmak 02.07.2013
Ani
1
_
6
"
03.07.2013 "
Canlı Kanatlı
Tarım
Hayvan
gıdaGıda
Yetiştirme
Şikayet
1
_
7
"
03.07.2013 "
hayvancılık
Tarım gıda Şikayet
1
_
8
Yeşilırmak 03.07.2013 Tüzel Kişi
Yol-asfalt
yapımı
Altyapı
ulaşım
Şikayet
1
_
9
"
03.07.2013 "
Kanal-bent
yapımı
Altyapı
ulaşım
Ani
1
_
10
"
04.07.2013 "
Yol-asfalt
yapımı
Altyapı
ulaşım
Ani
1
_
11
Yeşilırmak 04.07.2013
Ahırların
temizliği
Hayvancılık Şikayet
1
_
12
Yeşilırmak 05.07.2013 Tüzel Kişi
Kanal-bent
yapımı
Altyapı
ulaşım
Ani
1
_
13
Yeşilırmak 08.07.2013
Taşocağı
kırma-eleme
tesisi
maden
Ani
1
_
14
Yeşilırmak 08.07.2013 "
15
Yeşilırmak 08.07.2013 Tüzel Kişi Konut-yol
16
"
08.07.2013 "
17
"
08.07.2013 "
18
Yeşilırmak 08.07.2013 Tüzel Kişi
19
Yeşilırmak 09.07.2013
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
Hafriyat
Maden
Haşhaş,kayıs
ı,üzüm
Gıda
kurusu
Şikayet
1
_
maden
Ani
1
Taş ocağı
kırma-eleme
Maden
Ani
1
_
Yol-asfalt
yapımı
İnşaat
Ani
1
_
Atıkların
kontrolü
atık
Büyükbaş
Hayvan
Yetiştirici
tarım gıda
1
Şikayet
_
_
1
91
2013 YILI FAALİYET RAPORU
20
Gerçek
Yeşilırmak 09.07.2013
Kişi
Büyükbaş
Hayvan
Yetiştirici
21
"
Hurda-metalplastik-karton Sanayii
toplama
22
Hazır beton
üretimi, taş
Yeşilırmak 09.07.2013 Tüzel Kişi
ocağı, parke
üretimi
23
"
09.07.2013 "
24
"
09.07.2013 "
tarım gıda
Şikayet
1
Ani
1
2.029
2872 çevre
Kanunu 20/n
maddesine
istinaden
_
Saanyi
Ani
1
_
Lokanta
İşletmeciliği
Gıda
Ani
1
_
09.07.2013 "
Kömür
maden
Şikayet
1
_
09.07.2013 "
Hazır beton
üretimi, taş
ocağı, parke
üretimi
maden
Ani
1
_
25
"
26
Yeşilırmak 10.07.2013 Tüzel Kişi
Lokanta
İşletmeciliği
Eğlence
Şikayet
27
"
Mermer
üretimi
maden
Ani
1
_
28
Yeşilırmak 11.07.2013
Ani
1
_
29
"
30
Yeşilırmak 11.07.2013 Tüzel Kişi Hazır Beton
10.07.2013 "
Gerçek
Kişi
11.07.2013 "
13.07.2013 "
İnşaat
Sanayii
Malzemesi
Mısır,
buğday, arpa
Gıda
kırma ve
öğütme
Kapsül,
düğme,
perçin, ripet, Sanayii
aksesuar
üretimi
Büyükbaş
Hayvan
tarım gıda
Yetiştirici
Büyükbaş
Hayvan
tarım gıda
Yetiştirici
31
"
32
Yeşilırmak 15.07.2013
33
"
34
Yeşilırmak 17.07.2013 Tüzel Kişi
Tel direk
imalatı
35
"
17.07.2013 "
36
"
17.07.2013 "
Gerçek
Kişi
17.07.2013 "
Sanayii
Sanayii
1
_
Ani
1
_
Ani
1
_
Ani
Şikayet
1
_
1
Şikayet
_
1
_
Ani
1
_
Linyit Kömür
Enerji
İşletmeciliği
Şikayet
1
_
AkaryakıtDinlenmeLPG
Şikayet
1
_
Sanayii
92
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Gerçek
Kişi
37
Yeşilırmak 19.07.2013
38
"
22.07.2013 "
39
"
23.07.2013 "
40
41
Büyükbaş
Hayvan
Yetiştirici
Ömrünü
tamamlamış
araç
depolama
Büyükbaş
Hayvan
Yetiştirici
tarımgıda
Şikayet
1
_
Sanayii
Ani
1
_
tarım gıda
Şikayet
1
_
Yeşilırmak 22.07.2013 Tüzel Kişi Kömür
maden
Ani
1
Kamp-EvSanayi
Yeşilırmak 23.07.2013 Tüzel Kişi
Tüpleri
üretimi
Sanayii
Ani
1
_
Ani
1
_
42
"
23.07.2013 "
Lpg boş
tüpü, otogaz
tankı, basınçlı Sanayii
kaplar semi
tryler imalatı
43
"
24.07.2013 "
Sebze-Meyve Gıda
Ani
44
"
25.07.2013 "
AkaryakıtDinlenmeLPG
sanaii
Ani
1
_
45
Yeşilırmak 25.07.2013 Tüzel Kişi "
Sanayii
Ani
1
_
46
Yeşilırmak 26.07.2013
"
Şikayet
1
_
47
Yeşilırmak 26.07.2013 Tüzel Kişi Kömür
maden
Şikayet
1
_
48
"
Ani
1
_
49
Gerçek
Yeşilırmak 30.07.2013
Kişi
50
Yeşilırmak 30.07.2013
Gerçek
Kişi
30.07.2013 "
Gerçek
Kişi
"
Kent
çalışmaları, maden
imar, inş. Vs.
1
_
Hususu Oto Sanayii
Ani
1
842
20 (a) ek: 4.md.
idari para cezası
uygulandı
"
Ani
1
842
20 (a) ek: 4.md.
idari para cezası
uygulandı
Sanayii
93
2013 YILI FAALİYET RAPORU
"
Sanayii
Ani
1
842
20 (a) ek: 4.md.
idari para cezası
uygulandı
Yeşilırmak 30.07.2013 Tüzel Kişi
Elektrik ve
İnşaat
İnşaat
Ani
1
842
20 (a) ek: 4.md.
idari para cezası
uygulandı
53
Yeşilırmak 30.07.2013 Tüzel Kişi
Hayvan Paz.
tarım-gıda
Gıda San
Ani
1
842
20 (a) ek: 4.md.
idari para cezası
uygulandı
54
Hazır beton
üretimi, taş
Yeşilırmak 30.07.2013 Tüzel Kişi
Sanayii
ocağı, parke
üretimi
Ani
1
842
20 (a) ek: 4.md.
idari para cezası
uygulandı
55
Yeşilırmak 31.07.2013
56
Yeşilırmak 31.07.2013 Tüzel Kişi Eğitim
51
Yeşilırmak 30.07.2013
52
Gerçek
Kişi
Gerçek
Kişi
atık
tarımgıda
Ani
1
_
Eğitim
Şikayet
1
_
Kanalizasyon Konut
3
"
12.08.2013 "
Ahırların
temizliği
4
Yeşilırmak
Akaryakıt13.08.2013 Tüzel Kişi DinlenmeLPG
5
Yeşilırmak
14.08.2013
6
Yeşilırmak
Tel, çivi,
14.08.2013 Tüzel Kişi gabion, panel Sanayii
çit
7
"
19.08.2013
Gerçek
Kişi
"
Büyükbaş
Hayvan
Yetiştirici
Kanal-bent
yapımı
1
AÇIKLAMA
12.08.2013 "
tarım gıda Ani
İDARİ PARA
CEZASI (TL)****
"
Hayvancılık
KİMYASALLAR
2
Gerçek
Kişi
ÇED
01.08.2013
GÜRÜLTÜ
Yeşilırmak
DENETİM
TÜRÜ*
ATIK
1
SEKTÖR
TOPRAK
DENETİM
FAALİYET
STATÜSÜ
TARİHİ
KONUSU
SU
HAVZASI
HAVA
S.N.
BİRLEŞİK
8- Ağustos
_
Ani
1
_
tarım gıda Ani
1
_
Sanayii
1
_
1
_
1
_
Ani
tarım gıda Şikayet
Altyapı
ulaşım
Ani
Ani
1
_
94
2013 YILI FAALİYET RAPORU
8
"
19.08.2013 "
Kanal-bent
yapımı
Altyapı
ulaşım
Ani
9
"
21.08.2013 "
Galvenize
eşya üretimi
metal
Ani
10
Yeşilırmak
22.08.2013
11
"
22.08.2013 "
12
Yeşilırmak
22.08.2013 Tüzel Kişi
Belediye
hizmetleri
İmar, İskan
Ani
vs.
1
_
13
"
23.08.2013 "
AkaryakıtDinlenmeLPG
Sanayii
Ani
1
_
Sanayii
Ani
Gerçek
Kişi
1
_
1
Canlı Kanatlı
Hayvan
tarım Gıda Ani
Yetiştirme
Lunapark
Eğlence
Ani
İşletmeciliği
1
_
_
1
_
14
"
23.08.2013 "
Kırma-eleme
tesisi, parke
bordür taşı
üretimi
15
"
02.09.2013 "
kırma-eleme
Sanayii
Ani
1
_
16
"
04.09.2013 "
Kömür
maden
Ani
1
_
17
"
09.09.2013 "
Et
tarm Gıda Ani
Kesimhanesi
18
Yeşilırmak
10.09.2013
Gerçek
Kişi
19
Yeşilırmak
11.09.2013
Gerçek
Kişi
20
Yeşilırmak
Tarla
Tarım
Şikayet
Plastik kapı-pencere
Konut
Şikayet
1
1
_
_
1
_
1
17.09.2013 Tüzel Kişi
Kırma-eleme
hazır beton,
Sanayii
Planlı
1
2872 çevre
Kanunu
50.790 20/g
maddesine
istinaden
Sanayii
Planlı
1
_
Altyapı
ulaşım
Ani
21
"
17.09.2013 "
Kırma-eleme
tesisi, parke
bordür taşı
üretimi
22
"
18.09.2013 "
Kanal-bent
yapımı
1
_
95
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AÇIKLAMA
İDARİ PARA
CEZASI (TL)****
KİMYASALLAR
GÜRÜLTÜ
ATIK
TOPRAK
HAVA
BİRLEŞİK
9- Eylül
DENETİM
FAALİYET
STATÜSÜ
TARİHİ
KONUSU
SEKTÖR
DENETİM
TÜRÜ*
1
"
02.09.2013 "
kırma-eleme
Sanayii
Ani
1
_
2
"
04.09.2013 "
Kömür
maden
Ani
1
_
3
"
09.09.2013 "
Et
tarm Gıda Ani
Kesimhanesi
4
Yeşilırmak 10.09.2013 Gerçek Kişi Tarla
5
Yeşilırmak 11.09.2013 Gerçek Kişi
6
Kırma-eleme
Yeşilırmak 17.09.2013 Tüzel Kişi
Sanayii
hazır beton,
Planlı
1
7
"
17.09.2013 "
Kırma-eleme
tesisi, parke
Sanayii
bordür taşı
üretimi
Planlı
1
8
"
18.09.2013 "
Kanal-bent
yapımı
Altyapı
ulaşım
Ani
9
Taşocağı
Yeşilırmak 19.09.2013 Gerçek Kişi kırma-eleme
tesisi
Sanayii
Ani
1
_
10
Yeşilırmak 20.09.2013 Tüzel Kişi
Egzoz Gazı
Ölçümü
Sanayii
Ani
1
_
11
Yeşilırmak 23.09.2013 Gerçek Kişi
Seracılık
tarım Gıda Şikayet
1
12
"
26.09.2013 "
Un-YemekYem İmalatı
tarım Gıda Ani
1
13
"
26.09.2013 "
Güneş Enerji
Sistemleri
Enerji
14
Yeşilırmak 27.09.2013 Tüzel Kişi
Tarım
Şikayet
Plastik kapı-pencere
Konut
Şikayet
Mermer
üretimi
maden
1
_
1
_
1
2872 çevre
Kanunu 20/g
50.790
maddesine
istinaden
_
1
Ani
Ani
ÇED
HAVZASI
SU
S.N.
1
1
_
_
_
_
_
96
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1
Yeşilırmak 01.10.2013
Tüzel Kişi
Maya üretimi Gıda
Şikayet
1
2
Yeşilırmak 01.10.2013
Tüzel Kişi
Plaka mermer
İnşaat
üretimi
Ani
1
3
Yeşilırmak 02.10.2013
Tüzel Kişi
Taş ocağı
kırma-eleme
Ani
4
Yeşilırmak 02.10.2013
Gerçek Kişi Evsel atıklar Konut
Şikayet
5
Yeşilırmak 02.10.2013
Gerçek Kişi Taş ocağı
Ani
İnşaat
Maden
Yeşilırmak 04.10.2013
Tüzel Kişi
7
Yeşilırmak 08.10.2013
Gerçek Kişi Evsel atıklar Konut
8
Yeşilırmak 08.10.2013
Gerçek Kişi
9
Yeşilırmak 10.10.2013
10
AÇIKLAMA
1
1
1
1
Hayvansal
atıklar
Hayvancılık Şikayet
1
Tüzel Kişi
Taş ocağı
kırma-eleme
İnşaat
Şikayet
Yeşilırmak 10.10.2013
Tüzel Kişi
Hafriyat
İnşaat
Şikayet
11
Yeşilırmak 10.10.2013
Gerçek Kişi
Eğlence
Merkezi
Turizm
Planlı
12
Yeşilırmak 21.10.2013
Gerçek Kişi
Hayvansal
atıklar
Tarım-gıda
Ani
13
Yeşilırmak 22.10.2013
Tüzel Kişi
Yem İmalatı
Hayvancılık Planlı
16.929
2872 çevre
Kanunu 20/e
maddesine
istinaden
1
1
1
1
1
14
Yeşilırmak 23.10.2013
Tüzel Kişi
Büyükbaş ve
küçükbaş
Hayvancılık Ani
hayvan
kesimi
15
Yeşilırmak 23.10.2013
Tüzel Kişi
Sıvılaştırılmış
Enerji
LPG dolumu
Planlı
1
16
Yeşilırmak 24.10.2013
Tüzel Kişi
Mobilya
Üretimi
Planlı
1
17
Yeşilırmak 25.10.2013
Tüzel Kişi
Rüzgar Enerji
Enerji
Santrali
Ani
İDARİ PARA
CEZASI (TL)****
1
Şikayet
Ev Eşyası
KİMYASALLAR
_
Büyükbaş ve
küçükbaş
Hayvancılık Ani
hayvan
kesimi
6
ÇED
DENETİM
TÜRÜ*
GÜRÜLTÜ
SEKTÖR
ATIK
FAALİYET
KONUSU
TOPRAK
STATÜSÜ
SU
DENETİM
TARİHİ
HAVA
S.N. HAVZASI
BİRLEŞİK
10- Ekim
2872 çevre
Kanunu 20/f
101.595
maddesine
istinaden
1
1
97
2013 YILI FAALİYET RAPORU
18 Yeşilırmak 26.10.2013
Tersakan
Gerçek Kişi Çayının
kirliliği
19 Yeşilırmak 30.10.2013
Tüzel Kişi
20 Yeşilırmak 31.10.2013
Hayvansal
Gerçek Kişi
Tarım-gıda
atıklar
Ani
1
2.029
21 Yeşilırmak 31.10.2013
Gerçek Kişi
Hayvansal
atıklar
Ani
1
2.029
Irmağın
kendisi
Tarım
Şikayet
Nehir
Planlı
Tarım-gıda
1
2.029
2872 çevre
Kanunu 20/n
maddesine
istinaden
1
2872 çevre
Kanunu 20/n
maddesine
istinaden
2872 çevre
Kanunu 20/n
maddesine
istinaden
1
Yeşilırmak 01.11.2013 Tüzel Kişi
Köprü
yapımı
İnşaat
Ani
2
Yeşilırmak 04.11.2013 Tüzel Kişi
Hidroelektri
Enerji
k Santrali
Ani
1
3
Yeşilırmak 04.11.2013 Tüzel Kişi
Büyükbaş
ve
küçükbaş
hayvan
kesimi
Hayvancıl
Ani
ık
1
4
Yeşilırmak 05.11.2013 Tüzel Kişi
Elekrikli ev
aletleri
Elektronik Ani
1
5
Yeşilırmak 05.11.2013 Gerçek Kişi Evsel atıklar Gıda
6
Yeşilırmak 06.11.2013 Tüzel Kişi
Mobilya
Üretimi
7
Yeşilırmak 07.11.2013 Tüzel Kişi
Taş ocağı
Maden
kırma-eleme
Yeşilırmak 08.11.2013 Tüzel Kişi
Büyükbaş
hayvan
yetiştirme
8
1
Ani
Ev Eşyası Planlı
Planlı
Hayvancıl
Ani
ık
AÇIKLAMA
HAVZASI
İDARİ PARA CEZASI
(TL)****
S.N.
KİMYASALLAR
ÇED
GÜRÜLTÜ
ATIK
TOPRAK
SU
HAVA
DENETİM
FAALİYET
DENETİM
STATÜSÜ
SEKTÖR
TARİHİ
KONUSU
TÜRÜ*
BİRLEŞİK
11- Kasım
1
1
1
1
2872 çevre
Kanunu
40.636 20/j
maddesine
istinaden
98
2013 YILI FAALİYET RAPORU
9
10
11
12
Rüzgar
Türbini
Rüzgar
Yeşilırmak 08.11.2013 Gerçek Kişi
Türbini
Büyükbaş
Yeşilırmak 08.11.2013 Gerçek Kişi
Hayvan
Kömür
Yeşilırmak 11.11.2013 Gerçek Kişi
üretimi
Yeşilırmak 08.11.2013 Gerçek Kişi
Devlet Su
İşleri
Enerji
Ani
1
Enerji
Ani
1
Hayvancıl
Ani
ık
1
Maden
Şikayet
1
Tarım
Ani
İnşaat
Planlı
Sağlık
Planlı
1
Ani
1
Ev Eşyası Ani
1
13
Yeşilırmak 18.11.2013 Tüzel Kişi
14
Yeşilırmak 20.11.2013 Tüzel Kişi Hafriyat
15
Yeşilırmak 20.11.2013 Tüzel Kişi
Sağlık
hizmetleri
16
Yeşilırmak 20.11.2013 Tüzel Kişi
Kum- çakıl
İnşaat
ocağı
17
Ankastre
mutfak
Yeşilırmak 22.11.2013 Tüzel Kişi
ürünleri
imalatı
Hazır beton
İnşaat
üretimi
Şikayet
1
1
18
Yeşilırmak 24.11.2013 Tüzel Kişi
1
1
19
Asfalt
üretim ve
Yeşilırmak 26.11.2013 Tüzel Kişi
Sanayi
kırma-eleme
tesisi
Planlı
1
20
Linyit
Yeşilırmak 26.11.2013 Tüzel Kişi Kömür
üretimi
Maden
Ani
1
21
Yeşilırmak 26.11.2013 Tüzel Kişi
Beton parke
Sanayi
taşı imalatı
Ani
1
22
Asfalt
üretim ve
Yeşilırmak 28.11.2013 Tüzel Kişi
İnşaat
kırma-eleme
tesisi
Ani
1
99
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1
Yeşilırmak
02.12.2013
Tüzel Kişi
Yeşilırmak 05.12.2013 Tüzel Kişi
2
Yeşilırmak 05.12.2013 Tüzel Kişi
3
4
5
6
7
8
9
Hafriyat
İnşaat
Ani
Aspiratör,
Ev Eşyası
davlumbaz,
ambalaj malz. imal
Ani
Aspiratör,
Ev Eşyası
davlumbaz,
ambalaj malz. imal
Planlı
AÇIKLAMA
1
Ani
Otel
Turizm
Şikayet
1
Oto Yıkama
Sanayi
Şikayet
1
Yeşilırmak 12.12.2013 Tüzel Kişi Hastane
Sağlık
Ani
Yeşilırmak 12.12.2013 Tüzel Kişi Mezbahane
Gıda
Planlı
1
Yeşilırmak 13.12.2013 Tüzel Kişi
Hayvan kesimi ve
Gıda
et ürünleri işleme
Planlı
1
Yeşilırmak 16.12.2013 Tüzel Kişi
Hazır beton
üretimi
Enerji
Ani
1
Yeşilırmak 16.12.2013 Tüzel Kişi
Taş ocağı kırmaİnşaat
eleme
Ani
1
Yeşilırmak 16.12.2013 Tüzel Kişi
Süt ve besi
sığırcılığı
Yeşilırmak 16.12.2013 Tüzel Kişi
Asfalt üretim ve
İnşaat
kırma-eleme tesisi
Ani
1
Yeşilırmak 16.12.2013 Tüzel Kişi
Taş ocağı kırmaİnşaat
eleme
Ani
1
Gerçek
Kişi
Gerçek
Yeşilırmak 09.12.2013
Kişi
İDARİ PARA CEZASI
(TL)****
1
Ev Eşyası
Yeşilırmak 09.12.2013
KİMYASALLAR
1
Mutfak
Aspiratörü
Yeşilırmak 06.12.2013 Tüzel Kişi
ÇED
DENETİM
TÜRÜ*
GÜRÜLTÜ
SEKTÖR
ATIK
FAALİYET
KONUSU
TOPRAK
DENETİM
STATÜSÜ
TARİHİ
SU
HAVZASI
HAVA
S.N.
BİRLEŞİK
12- Aralık
1
1
10
11
12
13
14
Hayvancılık
Ani
1
100
2013 YILI FAALİYET RAPORU
15
16
17
18
19
Kırma-eleme,
Yeşilırmak 18.12.2013 Tüzel Kişi asfaltplent ve
plentmiks
İnşaat
Ani
1
1
Yeşilırmak 19.12.2013 Tüzel Kişi
Hazır beton
üretimi
İnşaat
Ani
Yeşilırmak 20.12.2013 Tüzel Kişi
Plastik boru
imalatı
Sanayi
Ani
1
Yeşilırmak 23.12.2013
Gerçek
Kişi
Hayvansal atıklar Tarım-gıda
Şikayet
1
Yeşilırmak 24.12.2013
Gerçek
Kişi
Lokanta
Gıda
Şikayet
1
Yeşilırmak 26.12.2013 Tüzel Kişi
Etlik piliç
üreticiliği
Tarım-gıda
Ani
1
Yeşilırmak 26.12.2013 Tüzel Kişi
150 yataklı
hastane
Sağlık
Ani
1
Yeşilırmak 30.12.2013 Tüzel Kişi
Linyit Kömür
üretimi
Maden
Ani
20
21
22
1
İ- BİRLEŞİK DENETİMLER:
DENETİM SAYISI
2013
PLANLI DENETİM
10
PLANSIZ DENETİM
351
101
2013 YILI FAALİYET RAPORU
J- ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
Çevre Yönetimi İş ve İşlemleri
Kapsamında
ÇED Yönetmeliği İş ve İşlemleri
Kapsamında
Cezanın Uygulandığı Yıl
Cezanın Miktarı
2013
392.054,24 TL
2013
128.551,00 TL
520.605,24 TL
TOPLAM
Kimya,
Petrokimya,
İlaç ve
Atıklar
Madencilik
Tarım,
Orman, Su
Kültürü ve
Gıda
Ulaşım,
Alt Yapı ve
Kıyı Yapıları
Sanayi
Tesisleri
Turizm
Konut
Toplam
ÇED GEREKLİ
DEĞİLDİR KARARLARI
ÇED OLUMLU
KARARLARI
Enerji
J- ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME FAALİYETİ
21
9
130
15
1
11
6
193
3
2
2
3
2
-
-
12
K- ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME
FAALİYETİ
1
1
5
1
Toplam
3
Ulaşım
21
Metal
2
Petrokimya
Ağaç
16
Depolama
Doldurma
Maden
23
Hayvancılık
2
Gıda
Yapı
Malzemeleri
Sağlık
ÇEVRE İZNİNE TABİ OLAN TESİSLER
75
ÇEVRE LİSANSI KAPSAMINDA OLANLAR
Gıda
Atık Bertaraf
Atık Geri Kazanım
Toplam
1
2
3
6
102
2013 YILI FAALİYET RAPORU
L- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO
Çizelge 14’ e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 998 adet işlemin idari yaptırımlar%19 ile
pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
103
2013 YILI FAALİYET RAPORU
5-ÇEVRE YÖNETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar
gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların
uygulanmasını sağlamak,
2- Faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden ilgili mevzuat
kapsamında görüş vermek,atıksu arıtma tesisleri işleyiş projelerinin onayını yapmak,
3- Yer üstü, yer altı sularına ve içme suyu kaynaklarına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz
etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz
etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, havza
koruma eylem planlarının takibini yapmak,
4- Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve yerinde incelemeleri yaparak Bakanlığa raporlamak, ulusal ve
bölgesel acil müdahale planları kapsamında yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
5- Karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlara, balıkçı
barınaklarına ve yat yanaşma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarına Şube Müdürlüğünce
belirlenecek kapasite ve kriterde atık kabul tesislerini kurdurmak ve takibini yapmak,
6- Atık ve kimyasallarla kirlenmiş veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile kirlenmeye sebep olan veya
olması muhtemel sektörleri tespit etmek, kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmaları yapmak,
yaptırmak,
7- Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda Bakanlık tarafından elektronik ortamda oluşturulan atık
takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin uygulanmasını sağlamak, endüstriyel işletmelere
ilişkin bilgiler dahil ulusal emisyon envanterine yönelik verileri toplamak, kullanıcı kodu ve şifre
vermek, takibini yapmak ve Bakanlıkça gönderilen çevresel envanter formlarını doldurarak
Bakanlığa göndermek,
8- Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satışına yönelik taleplerin değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılmasını sağlamak, katı yakıtlara ilişkin Bakanlıkça talep edilen envanter bilgilerini
göndermek,
9- Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum
örgütleriyle planlanan çalışmaları yürütmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmış
ürünlerin kullanımını özendirmek,
10- Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî verileri
temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim
planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak,
11- Üretici sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenleri, tedarikçileri, satış noktalarını, aktarma
merkezleri, sanayi işletmeleri ile her türlü atık üreticilerini kayıt altına almak, yıllık beyanları
değerlendirmek,
12- Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafın da uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu
aracılığıyla belirlemek,
13- Orman sayılan alanlarda katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine verilecek izin
aşamasında seçilen yer ile ilgili olarak mahalli çevre kurulu kararı almak,
14- Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, hava kalitesi planları ve eylem planlarının
hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek/koordine etmek,
halkın bilgilendirilmesi ve Bakanlığa raporlama işlemlerini gerçekleştirmek,
15- Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, çevre mevzuatında
belirlenen esaslar çerçevesinde Mahalli Çevre Kurul kararlarının alınması maksadıyla gerekli
çalışmaları yapmak ve alınan kararları Bakanlığa bildirmek,
104
2013 YILI FAALİYET RAPORU
16- İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve
kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların uygulanmasını sağlamak, çevre ve insan
sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve
yaptırmak,
17- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda faaliyetleri düzenlemek ve
takibini yapmak,
18- Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan kritozil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere,
kritozil asbest liflerini içeren eşyaları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme yapmalarını
sağlamak,
19- Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına yönelik izin vermek,
20- Kirlenmiş veya kirlenme riski olan sahaları saptamak, kirlenmiş sahalarda alınacak tedbirleri
belirlemek ve kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak,
21- Tekstil üreticileri tarafından hazırlanan/hazırlattırılan temiz üretim planlarını onaylamak,
uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, temiz üretim planlarına ait gelişme raporlarını
değerlendirmek ve uygulamaları kontrol etmek,
22- “Arıtma Tesisi Belgesi” ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
23- Atık alım gemilerinin lisanslandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
24- Atık kabul tesisi onay belgeli tesislerin il müdürlüğü tarafından denetlenmesi, mevzuata aykırılık
veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanmasını sağlamak,
25- İklim değişikliği ve ozon tabakasını incelten maddeler ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça
belirlenen mevzuat, hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak ve İklim Değişikliği
Eylem Planı'nın il düzeyinde izlenmesine yönelik koordinasyon görevini yürütmek,
26- Limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesisleri ile uygulamaların takibini yapmak, limanlardaki
atıkların bertaraf/geri dönüşüme komisyon marifetiyle gönderilmesini sağlamak,
27- “Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara
Dair Yönetmelik” çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek,
28- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında, katı atık bertaraf
tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon projesi, müşavirlik Hizmetleri ve çevre kirliliğinin
giderilmesi projeleri için şartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerini incelemek,
yerinde inceleme yaparak tetkik formlarını oluşturmak ve eksikliklerini gidererek Bakanlığa
göndermek,
29- Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili piyasaya sürenleri, tedarikçileri, ambalaj üreticilerini kayıt
altına almak ve ilgili tüm tarafları denetlemek, eğitim faaliyeti yapmak, geçici faaliyet belgeli
veya lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine ekonomik işletmelere ve belediyelere
ambalaj atıkları elektronik yazılım programı kullanıcı kodu ve şifre vermek, ambalaj atıkları
yönetim planı kapsamında belediyeleri izlemek, denetlemek, belgelendirmeleri incelemek,
30- Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu oluşan atıkların geri kazanım veya bertaraf amacıyla
bölgeden çıkarılmasına onay vermek,
31- İl sınırları içinde faaliyet gösteren ve çevre izin/lisansına tabi olmayan araç lisansı ile geçici
depolama, ömrünü tamamlamış araç teslim yeri, ömrünü tamamlamış lastik geçici depolama
yerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek, takibini yapmak, gerekli durumlarda belgeyi
iptal etmek,
32- Belediye birliklerinin/belediyelerin/büyükşehir belediyelerinin hazırlamış olduğu entegre atık
yönetim planının Bakanlığa sunulmasını ve planın uygulanmasını sağlamak,
33- Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formunun süresi
içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
34- Katı atık düzenli depolama tesislerinin ÇED aşamasından lisans aşamasına kadar olan süreçte
bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimini yapmak, gerekli görülmesi halinde Bakanlığa rapor
etmek,
105
2013 YILI FAALİYET RAPORU
35- İl sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve
inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistikî bilgileri belediyelerden temin etmek, yılsonunda
Bakanlığa göndermek ve ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına
kadar tüm süreci kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak,
36- Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermek, lisans verilen araç, belediye ve firma bilgileri
ile ilgili raporlama yaparak yılsonunda Bakanlığa göndermek,
37- İl sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgileri sağlık
kuruluşlarından ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yılsonunda rapor halinde
Bakanlığa göndermek, tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve
bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili
personeline eğitim vermek,
38- AAT tip proje başvuruları kapsamında, AAT tip proje yerinde inceleme formlarını doldurmak ve
tip proje başvuru dosyasını Bakanlığa göndermek,
39- Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit etmek,
etikeTLeme yapmalarını sağlamak,
40- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
B- ÇEVRE GELİRLERİNİN YAPILAN YARDIMLAR:
SIRA YARDIM ALAN
NO
BELEDİYE
NE İÇİN
ALINDIĞI
MİKTAR
YAPILAN
HARCAMA
MİKTARI
TARİH
1
Taşova Belediyesi.
Aat
359.700
132.392,04
15.03.2013
2
3
Özbaraklı Belediyesi.
Kanalizasyon
30.000
30.022,51
25.03.2013
Taşova Belediyesi.
Çevre Kir.Gid.
60.000,00
30.000,01
26.03.2013
Akınoğlu Belediyesi
30.000,00
29.994,85
12.02.2013
Ziyaret Belediyesi.
Çevre Kir.Gid
Çevre Kir.Gid Araç
Alımı
70.000,00
30.000
19.02.2013
Gediksaray Belediyesi.
Çevre Kir.Gid
30.000,00
30.000
19.03.2013
Hamamözü Belediyesi.
Çevre Kir.Gid
30.000,00
29.924
01.02.2013
8
Ballıdere Belediyesi.
Çevre Kir.Gid
30.000,00
30.000
02.04.2013
9
10
11
Çevre Kir.Gid
Çevre Kir.Gid
Çevre Kir.Gid
30.000,00 30.000
100.000,00 50.740
100.000,00 100.000,00
16.05.2013
04.05.2013
14.06.2013
12
13
14
15
16
Yassıçal Belediyesi
Suluova Belediyesi
Gümüşhacıköy
Belediyesi
Taşova Belediyesi.
Destek Belediyesi
Alpaslan Belediyesi
Suluova Belediyesi
Aydınca Belediyesi
Çevre Kir.Gid
Çevre Kir.Gid
Kanalizasyon
Çevre Kir.Gid
Çevre Kir.Gid
50.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000
30.000
94.757
48.427
30.000
04.09.2013
10.07.2013
20.05.2013
18.09.2013
13.09.2013
17
EsençayBelediyesi
Çevre Kir.Gid
50.000,00
50.000
10.07.2013
4
5
6
7
106
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- HAVA KİRLİLİĞİKONTROLÜ:
Bakanlığımız 2012/16 nolu; “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi” Genelgesinde il ve
ilçelerin 2012-2013 kış sezonu için yapılan kirlilik derecelendirmesinde; Amasya İl Merkezi “I. Grup
Kirli İller”, ilçeler ise “II. Grup Kirli İlçeler” kapsamında değerlendirilmiştir. İlimizde hava kirliliği ile
mücadele çerçevesinde; 2012–2013 ısınma dönemi uygulamaları ile ilgili olarak 31.05.2012 tarih ve
2012/4 nolu İl Mahalli Çevre Kurul Kararı alınarak bu doğrultuda uygulamalar yapılmaktadır.
Bakanlığımız tarafından yurt genelinde başlatılan hava kalitesi izleme çalışmaları kapsamında,
ilimizde Meteoroloji İstasyonu bahçesinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurularak Rüzgar Hızı,
Rüzgar Yönü, Hava Sıcaklığı, Bağıl Nem, Hava Basıncı, Kükürt dioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM)
ölçümü tam otomatik yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları, http://www.havaizleme.gov.tr adresinden
yayınlanmakta olup saatlik, günlük, haftalık, aylık, vb. takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.
27.12.2012 tarih ve 2012/10 sayılı MÇK kararı ile; 06/06/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan HKDY Yönetmeliği kapsamında hava kalitesi limit değerlerinin azaltılarak AB
standartlarına uyum sağlamaya yönelik olarak Temiz Hava Eylem Planlarının hazırlanması ve hava
kalitesi konusunda İlimizde hava kirliliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
yapılacak çalışmaların ve ilave alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Amasya Belediyesi, İl
Emniyet Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilim, San. ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Meteoroloji
Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzün katılımıyla komisyon oluşturulmuş olup, hazırlanan Amasya İli Temiz
Hava Eylem Planı 2013 yılı ocak ayında kabul edilmiştir.
Hava kirliliği ile mücadele kapsamında; ilimizde satışı yapılacak katı yakıtlarla ilgili olarak ilgili
firmalara “Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belgesi”, katı yakıt satışı yapan bayi ve mahrukatçılara ise
“Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” verilmekte olup ilimizde satışı yapılan ve ısınma amaçlı kullanılacak
yakıtların denetim ve kontrolü yapılmaktadır.
2013 Yılı İtibariyle Yakıtla İlgili Belge Sayıları
Kömür Uygunluk
Belgesi Sayısı
Yıl
2013
2
Kömür Satış İzin
Belgesi Sayısı
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt
Belgesi alan Tesis sayısı
2
96
Alınan Katı Yakıt Numune Listesi
SIRA
NO
1
1
FİRMA ADI
NUMUNE ALMA TARİHİ
Yeni Çeltek Linyit İşletmesi
09.01.2013
Beşler Yeni Doğuş Madencilik
22.07.2013
107
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Egzoz Emisyon Ölçümü Yapan İstasyonların Listesi
SIRA NO
İSTASYON ADI
1
Oruçlar Otomotiv İnş. Ltd. Şti.
2
Yusuf Avni Dumlu ve Halefleri Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti.
3
Başaran Oto - Celal BAŞ
4
Amasya Otomotiv Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
5
Tamaş Taşıt Muayene İstasyonuları İşletim A.Ş. Amasya (Merkez) Araç Muayene
İstasyonu
6
Tamaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Amasya (Mobil) Araç Muayene
İstasyonu
7
Meroto Otomotiv San ve Tic. A.Ş.(Merzifon)
8
Tamaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Merzifon Araç Muayene İstasyonu
9
İnançlar Otomotiv İnşaat San. Tic.Ltd.Şti. (Merzifon)
10
Ayanlar Otogaz - Vehbi AYAN
2013 Yılı Egzoz Emisyon Ölçümleri Toplamı
Muayene Edilen Araç Sayısı
Pul Sayısı
Ruhsat Sayısı
30161
30132
5829
108
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine İlişkin Denetim-Ceza Çizelgesi
YIL:
2013
İL:
AMASYA
Uygunsuzluklar ve
Cezalar
Denetlenen Araç Sayısı
AYLAR
1 2 3
45 6
7
8
9
10 11 12
Binek Otomobil
7 8 6 5 10
1
5
12 14 18
Kamyonet
7 7 7 1
4
5
8
12
1
Minibüs
1
1
1
3
4
Kamyon
8 8
1
1
6
1
2
5
Otobüs
Diğer
Uygunsuz Emisyon
Geğeri Nedeniyle Ceza
Kesilen Araç Sayısı
Emisyon Pulu Olmadığı
İçin Ceza Kesilen Araç
Sayısı
1 2 9 2
2
5
5
10 11
D- GÜRÜLTÜKONTROLÜ:
İlgili yönetmelik kapsamında İlimizde yetki devri yapılan herhangi bir Belediye ve İl Özel İdare
birimi bulunmamaktadır.
İlimiz genelinde çevresel gürültü kapsamındaki iş ve işlemler Müdürlüğümüz aracılığıyla
yapılmaktadır. Bu kapsamda, 29.112012 tarih ve 2012/9 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile;
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile bu yönetmelik kapsamında çıkarılan “Eğlence
Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü” konulu 2011/11 nolu Genelge doğrultusunda;
İl ve ilçe merkezlerinde, çok hassas kullanım alanları ve bu alanları etkileyen açık yarı açık
eğlence mekanları, 26. Madde (ğ) bendi doğrultusunda “Eğlence amacıyla patlayıcı madde, maytap, havai
fişek ve benzeri şeylerin kullanılması, ateşlenmesi ile ilgili faaliyetlerin hassas ve az hassas kullanımların
bulunduğu alanlarda yapılabileceği yerler tespit edilmiştir.
İlgili Yönetmeliğin 24. maddesi ğ) bendi gereği ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve canlı
müzik izni almak isteyen eğlence mekânlarına ilişkin olarak kurumumuzca Canlı Müzik izni görüşü
verilmektedir. Gerekli görülmesi halinde söz konusu işletmelere Çevresel Gürültü Seviye Değerlendirme
Raporu hazırlattırılmakta ve incelenen rapor neticesinde kurum görüşümüz canlı müzik izni verecek ilgili
kuruma( Belediyeler ve İl Özel İdaresi) gönderilmektedir. 2013 yılı içerisinde 9 adet uygun görüş
verilmiştir.
Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak; İl Merkez nüfusu 100.000 altında
olduğundan dolayı Yönetmelik gereğince gürültü haritası hazırlanmayacaktır.
109
2013 YILI FAALİYET RAPORU
SIRA
TARİH
NO
DENETİM
KONUSU
VERİLEN CEVAP
1
Gürültü
Şikayeti
26.03.2013 tarih ve 002217 sayılı yazımızla
sözkonusu sorunun giderildiği iletildi.
Gürültü
Şikayeti
08.03.2013 tarih ve 001763 sayılı yazımızla
gereği iletildi.
Gürültü
Şikayeti
10.04.2013 tarih ve 002645 sayılı yazı ile
sorunun giderildiği iletildi.
Gürültü
Şikayeti
06.05.2013/003123 yazı ile Özen Bakırcılığa,
06.05.2013/003123 yazı ile Selim Akkurt'a,
06.05.2013/003154 yazı ile de Amasya Belediye
Başkanlığına iletildi.
Gürültü
Şikayeti
30.04.2013 tarih ve 003047 sayılı yazı ile İl
Emniyet Müdürlüğüne gereği iletildi.
Gürültü
Şikayeti
Gürültü
Şikayeti
2
3
4
5
ŞİKAYET
EDEN MERCİ
M.Kemal
23.01.2013 Kavlak
Amasya
Hüseyin
28.02.2013
Taşova
Amasya
06.03.2013 İl Emniyet
Müdürlüğü
03.04.2013 Selim Akkurt
Amasya
09.04.2013 İl Emniyet
Müdürlüğü
Mücahit
01.07.2013
Arslan
Suluova
10.07.2013
Belediyesi
8
11.07.2013
İbrahim
Elmacı
Gürültü
Şikayeti
9
26.07.2013
Selim
AKKURT
Gürültü
Şikayeti
12.07.2013 tarih ve 005138 sayılı yazı ile
Mücahid Arslan bilgilendirildi.
31.05.2013 tarih ve 003935 İlgili kuruma
gereği iletildi.
22.07.2013 tarih ve 005348 sayılı yazı ile yüksek
sesli müzik nedeniyle,gürültü kirliliği yapan
mağaza uyarıldı.
26.08.2013 tarih ve 006142 sayılı yazı ile
Toplama Ayırma Belgesi almadan faaliyetine izin
verilmemesi için belediyeye iletildi.
Gürültü
Şikayeti
21.08.2013 tarih ve 006054 sayılı yazı ile
Belediye hoparlörü ses seviyesi ile ilgili
belediyeye iletildi.
6
7
10
30.07.2013
Hamdullah
KÖSE
11
30.07.2013 Turan TEMİZ
Gürültü
Şikayeti
12
12.09.2013 Simre OTEL
Gürültü
Şikayeti
13
Mustafa
12.11.2013
YILMAZ
14
Gürültü
Şikayeti
Gürültü
24.12.2013 Aysen BULUT Şikayeti
21.08.2013 tarih ve 006053 sayılı yazı ile
Lunaparkın geçici olarak orada bulunduğu
yönünde belediyeye iletildi.
Eylül Buğusu isimli işletmede Ölçüm
yapıldı.Ölçüm verilerinin sınır değerleri sağladığı
görüldü.
Saray Otel isimli işletmede ölçüm yapılacak.
Eylül Buğusu isimli işletmede ölçüm yapılacak.
110
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E- SU KONTROLÜ:
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre, ilimizde tesisler çevre izin kapsamında
değerlendirilmekte olup 2013 yılında 24 adet numune alınmıştır.
F- MADENCİLİK FAALİYETLERİ
Doğaya Yeniden Kazandırma planı doğrultuda Müdürlüğümüze herhangi bir müracaat
olmamıştır.
G- TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ:
İlimizde 2013 yılı için belirlenen tıbbi atık bertaraf ücretleri ile ilgili olarak 18.12.2013 tarih ve
2013/08Nolu İlimiz Mahalli Çevre Kurul Kararı alınmıştır.
İlimiz genelinde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 2013 yılı tıbbi atık miktarı 197343 kg olup
Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Bakanlığımıza bildirilmiş 2013 yılı sterilizasyon tesisi faaliyete başlamış
olup, 197343 kg tıbbı atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edilmiştir.
H- ÖZEL ATIKLAR (ATIK YAĞ –Bitkisel atık yağ- Akü,Pil ) KONTROLÜ:
İlimizde özel atık kapsamında; 01.01.2013–31.12.2013 tarihleri arasında ise firmalar tarafından
taşıtılan atık yağ miktarı 41518 kg’dır.(firmalardan gelen ulusal atık taşıma formları bilgilerinden). 2013
tarihleri itibariyle yemekhane, lokanta v.b yerleri olan firma, tesis, kurum ve kuruluşlardan oluşan toplam
bitkisel atık yağ miktarı ise 2320 kg dır.
2013 tarihleri arasında toplam 7780 kg ömrünü tamamlamış lastik, 34185 kg hurda akü, 158945 kg
tehlikeli atık firmalar tarafından lisanslı taşıyıcılar aracılığı ile taşıtılmıştır.
İlimizde oluşan atık yağ ve akülerle ilgili bilgiler Bakanlığımıza gönderilecektir. (2013 yılına ait) 2013
yılına ait bilgiler ise 2014 yılında firma kurum ve kuruluşların göndereceği atık beyan formları
değerlendirilerek oluşturulacaktır.
İl genelinde firma kurum ve kuruluşlardan oluşan atık yağların, akü ve pillerin toplanarak belirli
noktalarda biriktirildiği bir ara depolama ünitesi, geri kazanım ve bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Atık
yağ üreticileri, atık akü ve pil üreticileri tesislerinde oluşan söz konusu atıkları tesis alanları içerisinde
geçici olarak depolamakta ve lisanslı taşıma firmaları ile atıklarını tesisi dışındaki geri kazanım ve ya
bertaraf tesislerine göndermektedirler.
Suluova İlçesinde ki kirlenmenin ana sebebi hayvansal ve evsel kaynaklı kirlik olduğu belirlenmiş
olup, kirliğin en aza indirilmesi amacıyla, ilçemizde yapılacak çalışmalar ile ilgili kararlar alınmıştır.
İ- TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ:
Firma, kurum ve kuruluşlar 2012 yılına ait tehlikeli atık bildirimleri tamamlanmış
değerlendirmeleri yapılmaktadır 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 126 tesise kullanıcı adı
ve şifre verilmiştir. 01.01.2013–31.12.2013 tarihleri arasında 368200 kg tehlikeli atık firmalar tarafından
lisanslı taşıyıcılar aracılığı ile taşıtılmıştır
111
2013 YILI FAALİYET RAPORU
J- TEHLİKESİZ ATIKLARIN KONTROLÜ:
Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı kapsamında ilimizde 1adet Tehlikesiz Atık Toplama
Ayırma belgesi verilmiştir. 2013 yılında Müdürlüğümüze konu ile ilgili müracaat olmamıştır.
K- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ:
Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; İlimizde 2012 yılına kadar 50 firma kayıtlı
iken 31.12. 2013 tarihi itibari ile 33 adet firma yeni kayıt yapılmıştır.
İlimiz genelinde ambalajlı ürünlerin satışını yapan 200 m2’lik alana sahip (market, süpermarket,
mağaza vb) satış noktaları denetlenmektedir.
İlimiz genelinde Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Yapma ve İşletme Birliği (AKAB)’a üye belediyeler tarafından belediye mücavir alan sınırına
yerleştirilen atık kumbaralarından (cam,plastik,kağıt,metal) karışık gelen ambalaj türlerine göre
ayrılmaktadır. Bu kapsamda 249.94 ton ambalaj atığı ayrıştırılması yapılmıştır.
L- DİĞER İŞ VE İŞLEMLER:
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (Mikro ve Makro Havzalarda Suda ve Topraktaki
Tarımsal Kirliliğin Ölçülmesi ve İzlenmesi) bileşeni olan GEF projesi kapsamında yürütülen Ezine pazar
ve Büyük Kızılca Mikro Havzası Projesinin takibi Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte
yapılmaktadır.
Gerek telefonla gerekse yazılı yapılan ihbar ve şikayet başvuruları incelenerek mer’i mevzuat
çerçevesinde çözümlenmiş ve/veya ilgili kuruma yönlendirilmiştir.
112
2013 YILI FAALİYET RAPORU
M- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO
Çizelge 15’ e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 661 adet işlemin ambalaj atıkları %24
ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
113
2013 YILI FAALİYET RAPORU
6-TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya Hizmetlerini yürütmek, mevzuat
çerçevesinde konuların önemi ve özelliğini göz önüne alarak toplantı tarihi ve gündem sırasını
belirlemek, başvurulara ilişkin eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak,
2- Yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman raporuyla
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit
edilen başvurulara yazılı olarak yanıt vermek,
3- Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara ilişkin teklif dosyalarını 3194 sayılı İmar
Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”
hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve belgeler ile
düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak,
4- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı kararlarına
uygun her türlü inşa faaliyeti, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj, ÇED sürecine
ilişkin görüş ve bunun gibi taleplere ilişkin iş ve işlemleri ilke kararları doğrultusunda
sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak,
5- TVK Bölge Komisyonlarınca alınan kararın mevzuatla çelişmesi halinde üyelere bilgi vermek,
karar onaylanmadan ve dağıtımı yapılmadan, durumu belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa
ileterek görüş istemek, Bakanlık görüşünün, TVK Bölge Komisyonunun ilk toplantısında
değerlendirilerek karara bağlanmasını sağlayarak kararlara ilişkin dosyaları il, ilçe, köy, mahalle,
pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alarak hazırlamak, tasnif ederek arşivlemek,
6- Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat varlıkları
ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü ve 14 üncü
maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere ilişkin
başvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili iş ve
işlemlere ilişkin başvuruları, yapılan araştırma sonucu hazırlanan uzman raporu ile TVK Bölge
Komisyonuna sunmak,
7- Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri
koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen talimatlar
doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
8- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay,
değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır ve
koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,
9- Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve
doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak
kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaların
tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,
10- Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalışmalarını yaparak bu
konulara ilişkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep dosyasındaki
eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunmasıgerekli tabiat varlıkları ve
doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi ve kamu tesisleri, ticari amaçlı yapılar, sanayi
yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür tesisleri, akaryakıt servis
istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta günübirlik alanlarda yapılacak
tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı düzenlemeleri, yeşil alanlar, parklar ve
rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek projelerinin (mimari-peyzaj) incelenerek yasal
mevzuat doğrultusunda uygunluk görüşlerini vermek,
114
2013 YILI FAALİYET RAPORU
11- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini yürütmek,
denetlemek ve takibini yapmak,
12- Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme konularıyla ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
13- Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı tekliflerini Bölge Komisyonu kararı ile birlikte,
tabiat varlıkları ve doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma statülerinin
çakıştığı alanlarda ise ilgili bakanlıkların görüşü alındıktan sonra, Bölge Komisyonu kararı ile
birlikte Bakanlığa sunmak,
14- Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa sunmak,
15- İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, mevzuata aykırı
yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
16- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı
getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da
kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
17- Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyo-ekonomik yapı,
katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleştirilecek her türlü proje ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediş ve kabul işlemlerini yapmak,
18- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi
incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu TVK Bölge
Komisyonuna intikalini sağlamak, bulunmaması halinde Bakanlığa göndermek,
19- Bakanlık veya komisyonlara sunulmak üzere hazırlanan araştırma raporlarının ön incelemesini
yapmak üzere araştırma raporu değerlendirme ekibi kurmak, gerektiğinde araştırma çalışmalarını
yerinde denetlemek,
20- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili kontrollük
işlemleri, hakedişve kabul işlemlerini yapmak,
21- İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, ÖÇK bölgelerinde
kaçak yapı denetimlerini yapmak ve mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
22- Ağaç kesimi, ağaçlandırma, parsellerin tel çit, taş duvar vb. ile çevrilmesi, dere temizliği amacıyla
malzeme alımı vb. konularla ilgili talepleri, imar planı kararları ve ilgili yerel idarelerin görüşleri
doğrultusunda değerlendirerek sonuçlandırmak,
23- Kıyı kullanımlarıyla ilgili taleplere yönelik inceleme ve değerlendirme yapmak, ihale ve
protokollere esas teknik şartnameleri hazırlayarak Bakanlıktan uygun görüş almak,
24- Plan hükümleri doğrultusunda her türlü taş, kum, çakıl, maden ocakları ile yer altı ve yüzeysel
içme suyu kaynaklarının kullanımına ilişkin görüş vermek,
25- Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve hassasiyeti
nedeniyle, kullanım hakları sınırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel
mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da
kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
26- Aşağıda verilmekte olan projelerin içerisinde bulunmak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak;
a. Kara alanları ve deniz alanları biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri,
b. Tür ve habitat araştırma, koruma ve izleme projeleri,
c. Yönetim planı hazırlama projeleri, katı atık yönetimi
d. Su kaynakları araştırma projeleri, su kalitesi izleme projeleri,
e. İyi tarım uygulamalarına yönelik araştırma ve uygulama projeleri,
f. Yenilenebilir enerji projeleri, araştırma, izleme ve planlama çalışmalarının CBS ortamına
aktarılması projeleri,
g. Sosyo-ekonomik yapının araştırılmasına yönelik projeler,
27- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
115
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- DOĞAL TESCİLLİ SİT ALANLARI
SIRA TESCİLLİ ALAN
NO
ADI
1
2
3
4
5
Yedikır BarajıYedikuğular Kuş
Cenneti
Borabay GÖLÜ
Mercimek Köyü
Mezarlık Alanı
Amasya Kalesi
Yukarı Baraklı
Köyü Alacakıran
Mevkii Katabaşı
Ören Yeri
TESCİL
TARİH/SAYI
17.08.1989/489
sayılı karar
26.05.1992/2424
sayılı Karar
09.11.1993/3256
sayılı Karar
05.05.1992/2364
sayılı karar
09.11.1993/3257
sayılı Karar
6
Yeşil Yenice
Gölbaşı Parkı İçinde 25.09.1995/4183
Bulunan Çınar
sayılı Karar
Ağacı
7
Amasya Merkezde
Bulunan Cami ve
Türbelerin
11.09.2008/1785
Bahçelerinde
sayılı Karar
Bulunan Ağaçların
Budanması İle ilgili
Karar
TESCİL
KONUSU
AÇIKLAMALAR
Kayseri Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
1.Derece Doğal Sit
Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir
Alanı
1. Derece ve III.
Derece Doğal Sit
Alanı
Doğal Sit ve
Mezarlık Alanı
1. Derece
Arkeolojik ve
Doğal Sit Alanı
1. Derece
Arkeolojik ve
Doğal Sit Alanı
Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir
Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir
Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir
Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir
Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
Korunması Gerekli Korunması Gerekli Anıt Ağaç
olarak Tescil Edilmiştir
Anıt Ağaç
Ağaçların
Budanması ve
Kesilmesi
Samsun Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunca
Krumuş Ağaçların Budanması ve
Kesilmesinin Uygun Olduğu
Yönündeki Karar
116
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
Çizelge 16’ e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 136 adet işlemin Hazine Arazileri Satış
Görüş Yazıları%30ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
117
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7-ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİNDEN
A- GÖREVLERİ
1- 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik
çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini incelemek,
konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek,
2- Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım,
tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek,
3- Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti,
gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin tespitine
yönelik çalışmalarda bulunmak,
4- Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak
acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir ve uzlaşma
komisyonlarının kurulması konusunda teklifte bulunmak,
5- İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü uygulamaları
ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
6- Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında, verilen
görevler dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak,
imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma
iş ve işlemlerini yürütmek,
7- 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi,
kamulaştırılması ve satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek,
8- 6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan başvuruları kabul
etmek, incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek,
9- 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi vb. talepleri
toplamak, değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10- Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu Müdürlüğüne
bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak,
11- Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve çalışması ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
12- Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
13- Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel yönetimlerin
taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında alanlara ait teknik bilgileri,
mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa iletmek,
14- Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi
amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik
özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun
alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve
imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
15- Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler ve
kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını
sağlamak,
16- Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait envanterin
tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
17- İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
118
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- BAKANLIĞA GÖNDERİLEN RİSKLİ ALAN TESPİTLERİ
No
1
2
3
4
İli
İlçesi
Amasya
Amasya
Amasya
Amasya
Merkez
Suluova
Merzifon
Merkez
5 Amasya Taşova
6 Amasya Suluova
Alan (m2)
Mahallesi
Alandaki
Yapı Sayısı
Alan
Nüfusu
Kirazlıdere - Hızırpaşa
Beyazıt
Abide Hatun
Dere-Şehirüstü-Üçler
Gökmerese-Fethiye
42.214,00
65.409,00
21.630,00
265.865,10
190
63
77
1060
265
96
147
6200
Doğu
Beyazıt, Ata
35.296,16
82.000,00
106
112
341
189
TOPLAM
512.414,52 1608
7238
Ayrıca 02.09.2013 tarih ve 28753 sayılı Resmi Gazete’ de Amasya İli, Merkez İlçe, Kirazlıdere
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.07.2013 tarihli ve 4344 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
01.08.2013 tarihinde kararlaştırıldı.
C- A.R.A.A.D.NET SİSTEMİNE GİRİLEN RİSKLİ BİNALAR
Yapının
YKN UAVT
Bina
Kodu
Adı
Yapı Malikinin
Soyadı
Yapının
İlçesi
Mahallesi
Bina
No
Onay Durumu
1
4206
1646846
Bekir
AYDIN
Merkez
Şeyhcui
3
YIKILDI
17.09.2013
2
4233
12188178
Hami
KAVAKLIOĞLU
Merkez
Akbilek
13
Beld.Yık.Yazıldı
26.09.2013
3
4249
1641902
Hasan
SÖZKESEN
Merkez
Hızırpaşa
1
Beld.Yık.Yazıldı
12.09.2013
4
4336
27239342
Hami
KAVAKLIOĞLU
Merkez
Akbilek
15
Beld.Yık.Yazıldı
26.09.2013
5
4522
1643672
Murat
DEMİR
Merkez
Kirazlıdere
8
Beld.Yık.Yazıldı
30.09.2013
6
4687
19967020
Hatice
USLU
Merkez
Hızırpaşa
132
Beld.Yık.Yazıldı
07.10.2013
7
5093
12969861
Fikret
KIRLANGIÇ
Merkez
Bahçeleriçi
34
Beld.Yık.Yazıldı
19.09.2013
8
5242
1647409
Mustafa
İŞLEYEN
Merkez
Şeyhcui
18
YIKILDI
12.09.2013
9
5327
1646566
Bekir
AYDIN
Merkez
Şeyhcui
57
YIKILDI
17.09.2013
10 5376
11 5377
24403383
Yusuf
MENÇ
Merkez
Gökmedrese
9
Beld.Yık.Yazıldı
09.10.2013
1642617
Celal
BAŞ
Merkez
İhsaniye
9
Beld.Yık.Yazıldı
12.09.2013
12 5378
13 5700
1676614
Rafet
ÖZTÜRK
Merkez
Şeyhcui
105
Beld.Yık.Yazıldı
17.09.2013
1647351
Ahmet
BÜYÜKİSKİLİP
Merkez
Şeyhcui
11
Beld.Yık.Yazıldı
17.09.2013
14 5729
15 5770
1635815
!!!
Neşet
YEZEK
Merkez
Akbilek
11
Onaylandı
20.09.2013
Mustafa
KARAMAN
Merkez
Hızırpaşa
30
Yeni Kayıt
20.08.2013
16 5860
17 5886
18 6154
1629789
Oktay
BEYAZGÜL
G.hacıköy
Cumara
1
Beld.Yık.Yazıldı
26.08.2013
27187299
Mahmut Z. ATAKAN
Merkez
Hızırpaşa
55
YIKILDI
23.09.2013
1641800
Ömer
TECİR
Merkez
Helvacı
67
Beld.Yık.Yazıldı
01.11.2013
19 6274
20 6404
15796871
Tuncay
BIYIK
Merzifon
Mahsen
97
Onaylandı
05.09.2013
13785156
Meryem
ŞERBETÇİ
Merzifon
Sofular
28
Beld.Yık.Yazıldı
14.11.2013
119
2013 YILI FAALİYET RAPORU
21 6427
22 6549
23 6694
1661598
Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Suluova
Pazar
13
YIKILDI
10.10.2013
1646845
Bekir
AYDIN
Merkez
Şeyhcui
2
YIKILDI
10.10.2013
1641900
Ahmet
TEKMEN
Merkez
Hızırpaşa
12
Onaylandı
20.09.2013
24 6952
25 7816
1640730
Mahmut
ALINMAZ
Merkez
Gökmedrese
3
Beld.Yık.Yazıldı
01.11.2013
16275248
Mevlüt
USALIR
Merkez
Şehirüstü
8
Beld.Yık.Yazıldı
01.11.2013
26 7861
27 7938
1643520
Rifat
KIRCA
Merkez
Kirazlıdere
27/1
Onaylandı
03.10.2013
14090466
Saibe
ÇEKDEMİR
Merkez
Şeyhcui
28
Onaylandı
03.10.2013
28 8080
29 8455
1627734
Mehmet
KOÇYİĞİT
G.hacıköy
Adatepe
1
Onaylandı
14.11.2013
10379055
Zeki
TOKMAK
Merkez
Ziyaret
1
Beld.Yık.Yazıldı
01.11.2013
30 8463
31 8512
1640569
Kadir
SATILMIŞ
Merkez
Hacılar Mey.
11
Beld.Yık.Yazıldı
01.11.2013
1633018
Hamza
ÖZBAL
G.hacıköy
Saray
20
Beld.Yık.Yazıldı
25.11.2013
32 8513
33 8676
28604880
Veysel
NİBAT
G.hacıköy
Artıkabat
10
Beld.Yık.Yazıldı
26.11.2013
1626561
Salih
GÜNEBAKMAZ
G.hacıköy
Cami kebir
18
Onaylandı
09.12.2013
34 8682
35 8711
1647316
Özkar İnşaat
Merkez
Şeyhcui
54
Onaylandı
25.10.2013
26838226
Esta - Başyapı İnşaat
Merkez
Gökmedrese
156/6 Onaylandı
10.12.2013
36 8905
37 9284
15205221
Zeynel
ARSLAN
Merzifon
Abide Hatun
14
Beld.Yık.Yazıldı
26.11.2013
1638390
Sabri
ERGEN
Merkez
Dere
2
Beld.Yık.Yazıldı
11.11.2013
38 9509
39 9860
10997524
Gülden
DOĞAN
Merkez
Hacı İlyas
126
Onaylandı
06.11.2013
1642616
Kemal
ALTINAY
Merkez
İhsaniye
7
Onaylandı
02.12.2013
40 10038 1629021
41 10336 1646788
Selami
TİLKİCİOĞLU
G.hacıköy
Artıkabat
4/1
Onaylandı
09.12.2013
Nebahat
KELEŞ
Merkez
Şeyhcui
34
Onaylandı
06.11.2013
42 10340 1646789
43 10347 1646790
Nebahat
KELEŞ
Merkez
Şeyhcui
36
Onaylandı
06.11.2013
Nebahat
KELEŞ
Merkez
Şeyhcui
38
Onaylandı
06.11.2013
ÖZER
Merzifon
Yeni
98
Beld.Yık.Yazıldı
06.11.2013
Turabi
G.hacıköy
Adatepe
69/B
Onaylandı
28.11.2013
ARSLANAĞZI
Merzifon
Harmanlar
1
Onaylandı
10.12.2013
47 10821 1650057 Serkan
ZEYBEK
48 10832 15061655 EPA İnşaat
Merzifon
Harmanlar
25
Onaylandı
03.12.2013
Merzifon
Mahzen
36
Onaylandı
11.11.2013
49
Onaylandı
12.12.2013
44 10436 15899799 Veysel
45 10473 1627396 Ömer S.
46 10571 1650357 Osman
11179 1632786
Muazzez
ŞAHBAZ
Merkez
Saray
Ayten
ÖZTÜRK
Merkez
Yüzevler
32
Onaylandı
14.11.2013
Aytekin
BULUT
Merkez
12
Onaylandı
12.12.2013
52 11411 15314050 Celal
53 11577 1632757 Muazzez
54 11694 1627999 Selime
AKTAŞ
Merzifon
Mehmetpaşa
Sarıköy
2
Onaylandı
12.12.2013
ŞAHBAZ
Merkez
Saray
1
Onaylandı
12.12.2013
OLCAYTU
G.hacıköy
Artıkabat
6/A
Onaylandı
12.12.2013
55 11810 12809496 Şeref
56 11820 12809545 Hüseyin
57 11822 1645245 Beren
AYGÜL
G.hacıköy
Doluca Köyü
86/1
Onaylandı
12.12.2013
AYGUT
G.hacıköy
Doluca Köyü
89
Onaylandı
27.11.2013
KILINÇ
Merkez
Pirinççi
33
Tescilli Srldu
29.11.2013
58 11823 1645246 Beren
KILINÇ
59 11900 13781807 Saz Yapı İnş. (Zafer Atağ)
Merkez
Pirinççi
35
Tescilli Srldu
29.11.2013
Merzifon
Sofular
1
Onaylandı
29.11.2013
60 11929 13781442 Saz Yapı İnş. (Zafer Atağ)
61 11958 13782262 Fatih
BAYRAKTAR
62 11965 1650232 Bülent
COŞKUN
Merzifon
Sofular
6
Onaylandı
29.11.2013
Merzifon
Sofular
3
Onaylandı
29.11.2013
Merzifon
Harmanlar
6
Onaylandı
29.11.2013
50 11208 1648423
51 11214 1637049
120
2013 YILI FAALİYET RAPORU
63 12209
64 12210
65 12214
66 12529
67 12584
12809549
Mehmet
BOLAT
G.hacıköy
Doluca Köyü
93
Onaylandı
12.12.2013
12809550
Sadık
BOLAT
G.hacıköy
Doluca Köyü
94
Onaylandı
12.12.2013
1627419
Rıza
KOLAYLIOĞLU
G.hacıköy
Adatepe
15
Onaylandı
02.12.2013
!!!
Ali
NACAK
G.hacıköy
Eslemez Köyü
44
Yeni Kayıt
26.11.2013
20765069
Fatih R.
KELEŞ
Merkez
Kaplıca
46/A Onaylandı
02.12.2013
68 12623 20765067 Fatih R.
69 12626 20765069 Fatih R.
70 12739 12198958 Muhterem
KELEŞ
Merkez
Kaplıca
45/A Kapsam Dışı
17.12.2013
KELEŞ
Merkez
Kaplıca
45
Onaylandı
12.12.2013
TÜRKMEN
Merkez
Akbilek
17/1
Onaylandı
03.12.2013
71 12752 12198959 Muhterem
72 13026 1641916 Hüseyin
73 13345 1646443 Yusuf
TÜRKMEN
Merkez
Akbilek
17/2
Onaylandı
03.12.2013
YILMAZ
Merkez
Hızırpaşa
28
Onaylandı
04.12.2013
EKİZ
Merkez
Şeyhcui
4
Onaylandı
04.12.2013
74 13616 11076472 Dursun
75 13722 1642863 Dursun
76 13742 15797704 Veli
ÇETİN
G.hacıköy
Balıklı Köyü
45
Kapsam Dışı
17.12.2013
USTA
Merkez
İhsaniye
35
Geri Bildr.
18.12.2013
CEYLAN
Merzifon
Bahçelievler
6
Yeni Kayıt
07.12.2013
77 13923 1630967 Niyazi
78 13951 12809560 Recep
Zeytünlü
G.hacıköy
Hacıyahya
53
Yeni Kayıt
09.12.2013
TAŞA
G.hacıköy
Doluca Köyü
104
Geri Bildr.
17.12.2013
79 13953 12809547 Derruni
80 13956 11761155 Ali
81 13959 12809591 Necati
AYDIN
G.hacıköy
Doluca Köyü
91
Geri Bildr.
17.12.2013
NACAK
G.hacıköy
Eslemez Köyü
44/1
Geri Bildr.
17.12.2013
AYGÜL
G.hacıköy
Doluca Köyü
135
Yeni Kayıt
10.12.2013
82 13972 15063349 Hasan
83 14135 1644140 Kemal
84 14261 !!!
Hüsnü
GÜZELSU
Merzifon
Mahzen
34
Yeni Kayıt
10.12.2013
HARMANCI
Merkez
Kurşunlu
46
Geri Bildr.
18.12.2013
KÜRKÇÜ
Merkez
Gökmedrese
28
Yeni Kayıt
12.12.2013
85 14444 10186469 İl Genel Meclis - Pasaj
86 14614 1650403 Mehmet
AKIN
87 14874 1635053 Mustafa
BAŞPINAR
Merkez
Dere
7
Yeni Kayıt
13.12.2013
Merzifon
Harmanlar
9
Yeni Kayıt
17.12.2013
Merkez
!!!
14
Yeni Kayıt
19.12.2013
88 14886 15061943 Güneş
89 14902 15899678 Raif
90 15084 1631313 Sadık
KILIÇ
Merzifon
Mahsen
80
Yeni Kayıt
19.12.2013
SAĞIR
Merzifon
Yenimahalle
3
Yeni Kayıt
19.12.2013
CULUK
G.hacıköy
Hacıyahya
4
Yeni Kayıt
21.12.2013
91 15689 13474439 Erol
92 15694 13474570 Tayyar
93 15697 13473645 Adnan
ERHAN
Merzifon
Hacıhasan
11/A Yeni Kayıt
26.12.2013
TOPAL
Merzifon
Hacıhasan
2/A
Yeni Kayıt
26.12.2013
TOPAL
Merzifon
Hacıhasan
71/A Yeni Kayıt
26.12.2013
94 15698 20447276 Tayyar
TOPAL
Merzifon
Hacıhasan
77/A Yeni Kayıt
26.12.2013
RİSKLİ YAPI TESPİTİ
TESPİTİ YAPILAN
TESPİTİ ONAYLANAN
94
70
YIKIMI
TAMAMLANAN
18
121
2013 YILI FAALİYET RAPORU
D- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
1%
0%
4%
13%
3%
22%
23%
4%
10%
0%
0%
17%
1% 2%
Rezerv Alan Talebi
Riskli Alan
Riskli Bina Şahıs Başvurusu
Riskli Bina Lisanslı Kuruluş Başvurusu
Lisanslı Kuruluş Açılma Başvurusu
Kredi Desteği
Kira Yardımı
Riskli Bina İtirazı /Yıkım
Noter İhtarı
İfraz / Tevhid
Tapuya Şerh Düşme
Belediyeye Kesintileri Alınmaması
Bakanlık Bilgi Yazıları
Çeşitli Yazılar
Çizelge 17’ e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 354 adet işlemin Belediyeye Kesintileri
Alınmaması%23ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
122
2013 YILI FAALİYET RAPORU
8-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK
HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A- GÖREVLERİ
1- İl müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan
algılama ile ilgili çalışmaları Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek,
2- İl müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını
belirlemek, geliştirmek,
3- İl müdürlüğü bilgi ve iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini
tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak,
4- Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak il müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaç
duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak,
5- İl müdürlüğü network ağı işletimini Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek,
6- İnternet erişim ve iletişim Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7- Bilgi ve iletişim konularında gereken eğitimlerin yapılmasını sağlamak,
8- İl Müdürlüğü bünyesinde oluşan donanım taleplerini değerlendirmek, alınması kararlaştırılan
donanımların onayını merkeze sunmak,
9- İl Müdürlüğünün web sayfasını kurumsal standartlara uygun hazırlamak, güncellenmesini
sağlamak.
10- İl Müdürlüğü bilişim projelerini Bakanlık koordinasyonluğunda yürütmek,
11- Coğrafi verilerin diğer birimler ve kurumlardan temin edilmesi amacıyla gerekli koordinasyonu
sağlamak, yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,
12- Personel ihtiyacını karşılamak için Bakanlığa teklifte bulunmak,
13- Kurum içi, kurum dışı nakil ve açıktan atama, müktesep üstü kadrolara atama, vekâlet ve geçici
görevlendirmelerde, göreve başlama ve ayrılış tarihlerini bildirmek,
14- Personelin SGK sigortalı işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini yapmak, Bakanlığa göndermek,
15- Asaleti tasdik edilecek personelin Bakanlığa teklifini yapmak, tasdik edilen personele "Yemin
Belgesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek,
16- Yeni işe başlayan memurlara "Etik Sözleşmesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek,
17- Personelin her türlü izin işlemlerini takip etmek,
18- 4483 sayılı Kanun uyarınca personel hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturma safahatını
takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, disiplin işlemi yapılan personele ilişkin
tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek,
19- Emekliye ayrılan işçi ve geçici personele kıdem tazminatının ödenebilmesi için Bakanlığa teklifte
bulunmak,
20- Birimler itibariyle memur, işçi, sözleşmeli ve geçici personelin unvanlarına göre sayısal ortamda
takibini yapmak,
21- İl Müdürlüğü lojmanlarında ikamet eden il teşkilatı personelinin takibini yapmak, kurumdan
ayrılanları veya atananları Bakanlığa bildirmek,
22- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde e-posta yolu ile yapılan başvuruları
cevaplandırmak ve ilgili birime havale işlemlerini yapmak,
23- Çalışan personelin sendikaya üyelik ve çekilme işlemlerini takip etmek,
24- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yetkili sendika ile kurum idari kurulu
toplantısında alınan kararları takip etmek,
25- Yetkili sendikanın belirlenmesi için tutanakları hazırlamak ve Bakanlıkla koordinasyonu
sağlamak,
123
2013 YILI FAALİYET RAPORU
26- Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan derece-kademe terfilerinin maaş bordrolarına
girilmesini sağlamak,
27- SGK’ya tabi geçen Hizmetler ile okul bitirme, hazırlık sınıfı okuma, yüksek lisans, doktora ve
askerlik hizmeti hakkında yapılan intibak işlemlerini maaş bordrolarına girmek,
28- Maaş ve kesenek karşılıklarını hesaplamak, kesenek karşılığını Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına
yatırmak, kişiye alacağının ödenmesini sağlamak,
29- Bakanlık tarafından aylık rutin olarak gönderilen kıdem aylığına esas hizmet süresi olurlarının
personelin maaşına yansıtmak üzere saymanlığa göndermek,
30- Personelin SGK’ya tabi geçen Hizmetlerini (TH sınıfında olanların çalışma belge asıllarının ilgili
personelden temin ettirilerek) birleştirmek ve emekliliğe esas fiili hizmet süresi ile ilgili talepleri
Bakanlığa göndermek,
31- Emeklilik talebinde bulunan personelin talep dilekçesini Bakanlığa iletmek ve alınan emekliye
sevk olurunu ilgili personele tebellüğ ettirmek, emekli ikramiye ve maaşı bağlanabilmesi için
tahsis işlemlerine esas olmak üzere istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek,
32- Vefat eden personelin dul ve yetimlerine maaş bağlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri vefat
eden personel yakınlarından temin ederek Bakanlığa göndermek,
33- Hizmet borçlanması talebinde bulunan personelin (askerlik, ücretsiz izin, yurtdışında geçen
Hizmetlerini vb.) borçlanma dilekçesi ile borçlanmaya ait bilgi ve belgelerini Bakanlığa
göndermek,
34- Egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatlarını Bakanlıktan tedarik etmek, muhafaza etmek ve
egzoz gazı emisyon ölçümü yapmaya yetkili istasyonlara dağıtımının yapılmasını sağlamak,
35- Satış işlemleri yapılan her tür (Egzoz Pulu, Egzoz Emisyon Ruhsatı, Ulusal Atık Taşıma Formu,
Gemi Transfer Formu, 1/100.000 ölçekli plan pafta örneği vb.) matbu belgelerin takip, giriş-çıkış
ve temin işlemlerini yürütmek,
36- Yemekhane ve misafirhane ile ilgili gelir ve giderlerin hesabını yapmak, mevzuata uygun olarak
defter tutmak, ilgili yerlere gelir ve giderleri kaydetmek,
37- Genel Evrak ve arşiv işlemlerinin, posta ve kurye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
38- Arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak, arşivde bulunan evrakların uygun koşullarda muhafaza
edilmesini sağlamak, mevzuata göre miadı dolmuş evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, arşivler
arası evrakların transferini yapmak, yılsonunda üst makamlara gönderilmesi gereken raporları
düzenleyerek raporların üst makamlara ulaşmasını temin etmek,
39- Yangınla ilgili olarak söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak, gerekli
olan talimatları hazırlayıp uygun yerlere asılmasını sağlamak, bina güvenliği için gerekli olan
tedbiri almak, aldırmak binada bulunması gereken yangın söndürme ile ilgili alet edevat ve
tüplerin periyodik dolum ve bakımını yaptırmak, sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri takip
etmek,
40- Aylık icmallerin Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
41- Hizmet binası ihtiyaçlarını belirlemek, giderilmesi ve takibini sağlamak,
42- Rutin Hizmetlerin yürütülmesinde hizmet ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak,
hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek, 4734 ve 4735 sayılı Kanuna göre; İl Müdürlüğünün
malzeme ve hizmet alımı ihtiyacını karşılamak,
43- Hizmet binasının temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak,
44- Hizmet binasının güvenliğini sağlamak, güvenlik görevlilerinin sevk ve idare edilmesini
sağlamak,
124
2013 YILI FAALİYET RAPORU
45- Hizmet binasının bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,
46- İşyeri tabldot işlerini yürütmek,
47- Ulaşım giderleri ile ilgili alım işleri ve işlemleri yürütmek,
48- Sosyal tesis Hizmetleri koordine ve takip etmek, sosyal tesislerin (lojman, misafirhane,
yemekhane vb.) iş ve işlemlerini yapmak,
49- Ödemesi yapılacak hak edişleri Saymanlığa göndermek üzere koordine etmek ve tahakkuka
bağlamak, icra işleri ile mahkeme işlerini yürütmek,
50- Hakediş ödemelerinde teminat işlerini takip edip işlemleri bitince neticesinde teminat iadelerini
yapmak,
51- Ayniyat işlemlerini takip etmek ve Bakanlığa bilgi vermek,
52- Memur ve İşçi personelin giyim yardımlarını yönetmelik uyarınca iş ve işlemlerini yapmak,
53- Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kurumsal Hesabına yatırılan tüm hizmet
bedellerinin elektronik sistem üzerinden takip ve teyit işlemini yapmak ve ilgili firma veya kişiye
hizmet bedeli karşılığı fatura düzenlemek,
54- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile yine aynı Kanuna tabi 4/b ve 4/c’li
personelin yıllık ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bakanlıktan talep etmek,
55- İş Kanununa tabi çalışan personelin yıllık ödeneklerini tespit ederek Bakanlıktan talep etmek,
56- Müdürlüğün elektrik, su, telefon, internet ve ilan giderlerini alacaklı kurum ve kuruluşlara
ödemek,
57- 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi hizmet veren araçların sevk ve idaresini sağlamak, taşıtların tamir
ve bakımını yaptırmak, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene işlemlerini takip etmek, akaryakıt
ve tamir giderlerini kontrol ederek kaydını yapmak,
58- Su, doğalgaz, elektrik, telefon, kalorifer, pis su, klima asansör vb. tesisatlarına işletilmesi,
bakımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,
59- İl Müdürlüğü Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi kayıtlarını tutmak,
60- Personele verilen ödül ve başarı belgelerini Bakanlığa göndermek,
61- Görevden uzaklaştırılan personele ait işlemleri takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi
vermek,
62- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
125
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
9%
7%
8%
2%
54%
13%
3%
0%2%0%
0%1%
1%
İzin Oluru
Hastalık İzin Oluru
Görevlendirme Oluru
Genel Olur
Ödeme Emri Belgesi
Ödenek Gönderme Belgesi
Muhasebe İşlem Fişi
İhale Talimatı
Doğrudan Teminle Yapılan İşlemler
Staj Talebi
Personel Hareketleri Onayı
BİMER
Çeşitli Yazışmalar
Çizelge 18’ e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 2542adet işlemin Çeşitli Yazılar %54ile
pasta diliminde en fazla yer almaktadır.
126
2013 YILI FAALİYET RAPORU
9- FAALİYETLER
A- ENGELLİLERİN ULAŞILABİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI RAPORU
01.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5378 Sayılı “ Özürlüler ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişikler Yapılması Hakkında” Kanun kapsamında kamu
kurum ve kuruluşları, kamuya açık alanlar, ana caddeler, kaldırımlar, otobüs durakları, park ve bahçeler ,
bankalar, eczaneler ve okullar gezilerek değerlendirilmiş ve Müdürlüğümüzce kurulan komisyon
tarafından bir rapor hazırlanmıştır.
ENGELLİLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİĞİN
SAĞLANMASI KOMİSYONU
RAPOR
NİSAN 2013 AMASYA
127
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B- ALT YAPI VE KENSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA AFİŞ VE BROŞÜR DAĞITIMI
Bakanlık Makamından gönderilen broşürlere ek olarak 10000 adet broşür bastırılarak dağıtıldı
Ayrıca Merkez ve İlçelerde el broşürler dağıtılarak, afişler asıldı
128
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C- (KENTGES ) KENTLEŞME VE MEKÂNSAL İNCELEME RAPORU
Müdürlüğümüzce, KENTGES (Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 20102023) sürecinde İlimizin sahip olduğu potansiyelleri ortaya koymak, kente genel bir bakışla bundan
sonraki yapılacak çalışmalara altlık ve kaynak teşkil edebilmek için Amasya Kentsel ve Mekânsal
İnceleme Raporu-2013 hazırlanmıştır.
129
2013 YILI FAALİYET RAPORU
D- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL ATMA TÖRENİ
Müdürlüğümüz 2013 yatırım programında yer alan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nün
yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Törene Amasya Valisi İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZ, Amasya
Milletvekilleri Dr. Avni ERDEMİR ile Prof. Dr. Naci BOSTANCI, Amasya Belediye Başkanı Cafer
ÖZDEMİR, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Kasım KAYIHAN, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Ömer BOLAT çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.
Törende sırası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit GÜLBAY, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Kasım KAYIHAN, Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR ve
Amasya Milletvekilleri Avni ERDEMİR ile Naci BOSTANCI ise konuşmalarında Amasya’nın tarımsal
ve hayvansal gelişimi ve potansiyelini vurgulayarak yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde
bulundular.
130
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E- YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN KASIM KAYIHAN’ IN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
ZİYARETİ
21.12.2013 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma törenine
katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü sayın Kasım KAYIHAN temel atma
töreninden sonra İl Müdürlüğümüze ziyarette bulundular.
İl Müdürümüz Ömer BOLAT, İl Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz tarafından
karşılanan Sayın Genel Müdürümüz Kasım KAYIHAN ile yapılan görüşmede, İl Müdürümüz Ömer
BOLAT tarafından İl Müdürlüğümüz faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüz
sorunları da dile getirildi.
Genel Müdürümüz Kasım KAYIHAN, İl Müdürlüğümüz olarak hizmetlerimizden memnun
olduklarını ve çalışmalarımızın devamını, sorunlarımızın çözümü için Bakanlığımız ilgili yerlere
ileteceğini söyleyerek personellerimiz adına teşekkürlerini sundular.
131
2013 YILI FAALİYET RAPORU
F- TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI TAMAMLANDI
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, işsizlerin kısa süreli istihdam ve
eğitimini amaçlayan doğrudan veya yüklenici marifetiyle toplum yararına bir iş veya hizmetin
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Kamu Yararına Yönelik TYÇP ların düzenlenebileceği alanlar
içerisinde bulunan çevre temizliği, çevre düzenlenmesi, temizlik işleri yapılması, fidan dikilmesi, doğal
alanların korunması ve vadi dere ıslahı gibi çalışmaları gerçekleştirilebilmesi için Çalışma ve İş kurumu
ile İl Müdürlüğümüz tarafından imzalanan 23/09/2013 tarihli sözleşme ile Amasya Merkez ve Suluova da
istihdam edilecek proje çerçevesinde toplam 7 kişi ile 10.10.2013 -31.12.2013 tarihleri arası toplam 64
günlük çalışma programı 31.12.2013 tarihi itibariyle başarı ile tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında
kara yolları kenarları Yeşilırmak ve Tersakan ırmak kenarları kısa program dahilinde bulunan kaba kağıt
poşet ambalaj atıkların temizliği yaptırılmıştır.
Program bitimi nedeni ile İl Müdürümüz Ömer BOLAT çalışanları makamında kabul ederek,
hizmetlerinden dolayı teşekkürleri sunarak hediyelerini takdim ederek bundan sonraki çalışmalarında
başarılar diledi.
132
2013 YILI FAALİYET RAPORU
G- SAYIN VALİMİZ İ. HALİL ÇOMAKTEKİN’ İN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ZİYARETİ
Sayın Valimiz İ. Halil ÇOMAKTEKİN Müdürlüğümüzü ziyarette bulundu. İl Müdürümüz Ömer
BOLAT tarafından karşılanan Sayın Valimiz İ. Halil ÇOMAKTEKİN hizmet binamızda tüm birimleri
gezerek personelimiz ile her birisi tanıştı.
İl Müdürümüz tarafından Müdürlük makamında Sayın valimize çalışma alanları ve faaliyetleri
hakkında slayt gösterisi eşliğinde detaylı bir sunum yapıldı.
Sayın Valimiz İ. Halil ÇOMAKTEKİN yaptığı açıklamada: “Bilindiği üzere sağlıklı bir yaşam
için temiz bir çevre şarttır, bu kapsamda yaşam alanlarımızın, içme ve sulama sularının , toprağın ve
atmosferin kirletilmemesi için ilimiz genelinde gerekli denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Önemli
doğal güzelliklere sahip olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiği Amasya’nın daha
temiz ve yaşanabilir bir il olması için ilgili arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmaları yapmaya devam
edeceğiz. “ dedi
İl Müdürümüz Ömer BOLAT ise yaptığı konuşmada “ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
olarak düzenli kentleşme, kentsel dönüşüm ve yapı denetimleri noktasında da gerekli çalışmaları yerine
getirmekteyiz. Deprem bölgesinde yer alan ilimizde olası bir deprem öncesinde can ve mal kayıplarının
önlenmesi için bu tedbirlerin alınması son derece önemlidir. Biz müdürlük olarak bu konularda yapı
denetimi sitemi piyasa gözetim ve denetimi olarak da oldukça yoğun faaliyet göstermekteyiz.
Ayrıca Mevcut imkanlar dahilinde tüm personel arkadaşların görev sahası alanı içerisinde mesai
saati gözetmeden şehrimizi yaşanabilir bir kent olması çevre yönetimi ve denetimi alanında toprak su
hava kirliliğine neden olacak her türlü işlemlerin engellenmesi için çaba göstermeyiz bu konuda zaman
zaman mevzuat gereği idari yaptırımlar yani cezai işlemler uygulanmaktadır. Sonuç olarak havamızın
suyumuzun temiz kalması için sürekli denetimler yapı sektöründe kalitenin korunması ve artırılması için
denetimler sürekli artarak devam etmektedir.
2014 yılında ise Bakanlığımızca onaylanan İl Müdürlüğümüze talim atlandırılan denetim
programları 2013 yılının 3 katı olacağı tespit edilmiş bu nedenle sektör bazında işletmeler programlı
denetimler geçen yıla göre en az üç kat olacağı buna mükaabil program dışı denetimlerde bu aranda
artarak devam edecektir. Dedi
133
2013 YILI FAALİYET RAPORU
IV.EĞİTİM, SEMİNER
VE TOPLANTILAR
134
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1- DÜZENLENEN EĞİTİMLER
A- HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
1) Binalarda Isı Yalıtım ve Gazbeton Eğitimi Verildi
Binalarda Isı Yalıtımı Ve Gaz Beton Yapı Elemanları Konusunda AkgGazbeton Firması
Yetkilileri Tarafından Teknik Seminer Verildi
2) Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme İstasyonları Projesi
İl Müdürlüğümüz Hizmet Binası toplantı salonunda 28.05.2013 Salı günü Yeşilırmak ve Tersakan
ırmağına kurulması planlanan “ Gerçek zamanlı Atıksu İzleme İstasyonları” Projesi için Thermomed
firması tarafından eğitim sunumu gerçekleştirilmiştir.
135
2013 YILI FAALİYET RAPORU
3) Müdürlüğümüz Personeline Kanser Konulu Eğitim Verildi.
Müdürlüğümüz personeline "Kolon, Rahim Ağzı, Meme Kanseri" ile ilgili olarak Kanser Erken
Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarından eğitimi verildi.
4) PVC Gergi Sistemleri Ve Led Aydınlatma İle İlgili Eğitim Düzenlendi
Mayıs Yapı iç ve Dış Tic. Ltd.şti. tarafından yapı kimyasalları ve izolasyonları, PVC gergi
sistemleri ve LED aydınlatma ile ilgili seminer verildi.
136
2013 YILI FAALİYET RAPORU
5) Şube Müdürlerine Hukuki Konularda Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
Bakanlığımız Hukuk Müşavirleri Seda TOPRAK, Tuğba Gülçin BAYRAK, tarafından
26.04.2013 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan iş
ve işlemler sırasında karşılaşa bilecekleri hukuki sorunlar ile ilgili olarak Müdürlüğümüz Şube
Müdürlerine bilgilendirme toplantısı yaptılar
6) Şubeler Arası Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
İl Müdürümüz Sayın Ömer BOLAT Müdürlüğümüz personelleri ile 06.03.2013 tarih saat : 08:30 ‘
toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yaptı.
Yapılan toplantıda il Müdürümüz Ömer BOLAT müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olan
iş/işlemler hakkında personellerimizi bilgilendirerek sorunları hakkında görüş alış verişinde bulundu.
137
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7) Elektrikcad Proje EğitimiYapıldı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülmekte olan 2013 Yılı Teknik Destek
Programı 2. Dönem kapsamında, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından önerilen Proje
ile ElektrikCAD9.0 eğitimi konusunda teknik destek talebi yapılmış olup, Başarılı bulanan ve Sözleşme
akdedilen projemiz akabinde, TR83/2013/TD/007 numaralı proje ElektrikCAD eğitimi konusunda teknik
destek projesi eğitimleri 24.06.2013 tarihinde Müdürlüğümüz eğitim ve toplantı salonunda sabah ve
öğleden sonra olmak üzere iki bölüm halinde teknik personele ElektrikCAD eğitimi verilmiştir.
8) Rehabilite ve İletişimin Güçlendirilmesi Konulu Seminer Yapıldı
İl Müdürlüğümüz personellerine profesyonelleşme kapsamında iş verimliliği performansı
arttırmak amacıyla “Rehabilite ve İletişimin Güçlendirilmesi” konulu, 27.06.2013 tarih saat 10:30 da
Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Meslek
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Banu ÖZGÜR ARSLANYILMAZ tarafından seminer verilmiştir.
138
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2-
DÜZENLENEN TOPLANTILAR
1- Özbaraklı Gölet’i Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Amasya Taşova-Özbaraklı Göleti Kapsamında Malzeme Sahaları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Ve
Hazır Beton Santrali Projesinin Halkın Katılımı Toplantısı Gerçekleştirildi
2- Göynücek KaratuzlaGöleti Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
Amasya Göynücek KaratuzlaGöleti, Sulaması, Malzeme Sahaları, Kırma-Yıkama Tesisi Ve Hazır
Beton Santrali Projesinin Halkın Katılımı Toplantısı Gerçekleştirildi
139
2013 YILI FAALİYET RAPORU
3- Tatlı Pınar Köyü GöletiBilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
21.05.2013 tarihinde saat 14:00 ‘ de Taşova İlçesi TaTLıpınar Köyü Göleti Halkı Bilgilendirme
Toplantısı Yapıldı.
4- Abacı Köyü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Abacı köyünün dağınık yerleşim ünitelerinden oluşması ve mevcut
yerleşim yerlerinin gelişime elverişsizliği nedenlerinden dolayı, köy huduTLarıdahilinde bulunan
Yarımca Yaylası Mevkiinde tespit edilen yeni yerleşim yerine 5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında
taşınması uygulamasına ilişkin 26.03.2013 Salı günü saat 09:00 ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer
BOLAT ve görevli personellerin katılımı ile Abacı Köyü Okulunda köy halkına bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
140
2013 YILI FAALİYET RAPORU
5- Jeoloji Ve Jeofizik Mühendisleri İle Toplantısı Yapıldı.
İl Müdürlüğümüzde 07.05.2013 Salı günü İl Müdürümüz Sn. Ömer BOLAT başkanlığında
Amasya Merkez ve İlçelerinde jeolojik – jeoteknik etüt ve zemin etüTLeri konularında hizmet veren
Mühendislik firmaları temsilcileri ile toplantı yapılmıştır.
Toplantıda mühendislik mesleği ahlakına ve etik kurallarına uygun çalışılması, yüklenici firma ile
Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan jeoloji mühendisleri arasında koordinasyon sağlanması,
yapılmakta olan ve yapılacak yerbilimsel etüt işlerinin fen ve teknik norm ve standarTLarına uygun
yapılması gerekliliği konuları gündeme getirilmiş karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak mutabakata
varılmıştır
6- Mahalli Çevre KuruluToplantısı Yapıldı.
26.04.2013,30.05.2013,27.06.2013,25.07.2013,28.08.2013 ,19.12.2013 tarihlerin de İlimiz Mahalli
Çevre Kurul toplantısı Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılmıştır.
141
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliği İle ilgili Çalıştayı Düzenlendi.
10.07.2013 - 12.07.2013 tarihleri arasında Müdürlüğümüz toplantı salonunda 01.06.2013 tarihli ve
28664 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğinde
yapılan değişiklikler ” ile ilgili Çalıştay Düzenlenmiştir.
8- İlimizde Hayvancılık Sektörü ve Çevreye Olan Etkileri Konulu Toplantı Yapıldı
03.07.2013 tarih saat 14:00 de İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda “ İlimizde hayvancılık
Sektörü ve Çevreye Olan Etkileri” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
142
2013 YILI FAALİYET RAPORU
9- 380 Kv Kayabaşı-Eser Enerji İletim Hattı Projesi Projesinin Halkın Katılımı Toplantısı
Yapıldı
İlimiz Merkez İlçesi, Çorum İli Sungurlu, Uludağ, Merkez ve Mecitözü İlçeleri, Çankırı İli
Kızılırmak İlçesi, Ankara İli Kalecik İlçesi, Kırıkkale İli Yahşiyan, Merkez ve Salkurut İlçeleri sınırları
dahilinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “380 kv Kayabaşı-Eser Enerji İletim
Hattı” Projesi ile ilgili olarak; 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen hüküm gereğince ÇED sürecine halkın katılımını
sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş, soru ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Sayın Ömer BOLAT’ın başkanlığında Bakanlığımız, Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 7. Bölge
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Proje sahibi TEİAŞ
Genel Müdürlüğü ve Bahse konu projeye ilişkin ÇED Başvuru Dosyasını hazırlayan ELEM TEK
Elektirik Tesisleri Mühendislik Müteahhitlik Dan. ve Tic. A.Ş. temsilcileri, proje ve proje etki alanında
bulunan Doğantepe Belediyesi, Kayabaşı, Yıldızköy, Aydoğdu, Çavuş, Bağlıca, Beke Köyü sakinlerinin
katılımı ile 15.08.2013 tarihinde saat:15.00’da İlimiz Merkez Çavuş Köyü Kahvehanesinde “Halkın
Katılım Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
143
2013 YILI FAALİYET RAPORU
10- Gümüşhacıköy Çitlibağlıca Köyü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
İlimiz Gümüşhacıköy İlçesine Bağlı Çitlibağlıca köyünün mevcut yerleşim yerlerinin gelişime
elverişsizliği nedeninden dolayı, köy hudutları dahilin de tespit edilen yeni yerleşim yerine 5543 Sayılı
İskan Kanunu kapsamında taşınması uygulamasına ilişkin 21.08.2013 Çarşamba günü saat 10:00' da
Çevre ve Şehircilik il Müdürü Ömer BOLAT ve görevli personellerin katılımı ile Çitlibağlıca Köyü
Okulunda köy halkına bilgilendirme toplantısı yapılmıştır
144
2013 YILI FAALİYET RAPORU
11- Gürmin Enerji Termik Santrali Projesi Projesinin Halkın Katılımı Toplantısı Gerçekleştirildi
İlimiz Merzifon ve Suluova İlçeleri sınırları dahilinde Gürmin Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Gürmin Enerji Termik Santrali 3x150 mw e/149 mw m/1.114 mwt
(termik santral, kül depolama sahası, Kömür ocakları, Kireç ocakları, lavyer ve kırma-eleme tesisleri”
Projesi ile ilgili olarak; 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen hüküm gereğince ÇED sürecine halkın katılımını
sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş, soru ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Sayın Ömer BOLAT’ın başkanlığında Bakanlığımız, Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 7. Bölge
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Proje sahibi Gürmin
Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Bahse konu projeye ilişkin ÇED Başvuru Dosyasını
hazırlayan EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Dan. Har. İmar İnş. LTD ŞTİ. temsilcileri, proje ve proje
etki alanında bulunan Merzifon ve Suluova İlçeleri sakinlerinin katılımı ile 13.09.2013 tarihinde
saat:15.00’da İlimiz Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu “Halkın Katılım Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir.
145
2013 YILI FAALİYET RAPORU
12- Amasya'daki Yapı Denetim Firmaları İle Toplantı
Amasya’da faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları ile 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliği ve yönetmelikteki değişiklikler, İnşaatlarda kullanılan malzemelerde aranacak CE
ve G belgesi ile ilgili olarak istişare toplantısı yapıldı.
23.09.2013 Pazartesi saat 13.00 te Müdürlüğümüzde yapılan toplantıda İmar Kanunundaki
değişikliklerin Yapı Denetimi ile ilgili olan bölümleri açıklandı. Bina yapımında kullanılacak
malzemelerde aranacak standartlar ve CE belgesi anlatıldı.
13- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliği Çalıştayı Yapıldı
25.09.2013 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda, 08.09.2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili Çalıştay Düzenlenmiştir.
Çalıştay da değişen ve ilave edilen maddeler tartışılmış, uygulamada karşılaşılan sorunlar
görüşülmüş olup tespit edilen eksiklikler ve sunulan önerilerle ilgili Müdürlüğümüzce rapor
hazırlanacaktır.
146
2013 YILI FAALİYET RAPORU
14-
Suluova Bayırlı Köyünde bilgilendirme toplantısı Yapıldı
İlimiz Suluova İlçesine Bağlı Bayırlı Köyünün mevcut yerleşim yerlerinin gelişime elverişsizliği
nedeninden dolayı, köy hudutları dahilin de tespit edilen yeni yerleşim yerine 5543 Sayılı İskan Kanunu
kapsamında taşınması uygulamasına ilişkin 25.10.2013 Cuma günü saat 11:00' da Çevre ve Şehircilik il
Müdürü Ömer BOLAT, İl Müdür Yardımcısı Seçkin ALTINÇAĞ, Şube Müdürü Necmettin ŞEKER ve
Harita Yüksek Mühendisi Nazım ALTINÇAĞ’ ın katılımı ile Bayırlı Köyü Camii bahçesinde köy halkına
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır
15- Kentsel Dönüşüm “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
İş Bankası Genel Müdürlüğünün sponsorluğu ile düzenlenen “Kentsel Dönüşüm” 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullandırılan krediler ve finansal
desteklere ilişkin bilgilendirme 02.10.2013 tarihinde gerçekleştirildi.
147
2013 YILI FAALİYET RAPORU
16-
Tıbbi Atık Kabulü İçin Fiyat Belirleme Toplantısı Yapıldı
28.11.2013 günü saat:10.00 da Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Ömer BOLAT ' ın
Başkanlığında Sağlık sektörü temsilcileri ve AKAP tarafından işletilen Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisine
Tıbbi Atık kabulü için fiyat belirleme toplantısı yapıldı. 2014 yılı Tıbbi Atık fiyat belirleme toplantısı M.
Ç. K sunulmak üzere 2014 Tıbbi Atık fiyat tutanağı hazırlanmıştır.
17-
Hayvansal Atık Yönetimi” Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Bakanlığımızın Müşteri Kurum Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Organize Besi Bölgesi Müdürü, Çevre Danışman Firmaları, Hayvancılık Faaliyeti
yapan firma temsilcileri katılımıyla bakanlığımız tarafından yürütülen“Hayvansal Atık Yönetimi” ve
Türk Alman Biyogaz projesi kapsamında 04.12.2013 tarihinde bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
148
2013 YILI FAALİYET RAPORU
V. İHTİYAÇLAR VE
SORUNLAR
149
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1- SORUNLAR:
1. Personel Yetersizliği
2. Hizmet binası ve sosyal tesislerin genel onarıma ihtiyacı olması.
Hizmet binamızın 4. Katı (son) Amasya Valiliğinin 23.01.2008 tarih ve 216 sayılı Olur’ları ile
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
Bilindiği üzere 04.07.2011/27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı KHK ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı olarak yeniden yapılanma sağlanmış mülga Çevre ve Orman Bakanlığının Çevre
Birimi ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucu birleşme
tamamlanmıştır. İlimiz mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Çevre birimi personellerinin ve
demirbaş malzemelerinin yapılan ön protokolle devir işlemleri tamamlanmış olup Müdürlüğümüz
bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.
Bununla beraber 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilat yapısı ile kadro dağılımına ilişkin olarak İl MüdürlüğümüzdeC
Tipi Teşkilat Şemasına göre şubeler oluşturulmuştur.
Personel sayımızda yeni atamalar ve nakil ile gelen artışların olmasıyer sorunumuzu ortaya
çıkarmıştır. İl Müdürlüğümüz görevlerinin etkin, verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için
ihtiyacımıza binaen hizmet binamızın 4. Katı (son) nın boşaltılarak geri iadesi gerekmektedir.
2- TALEPLER:
a- PERSONEL OLARAK:
1- İnşaat Mühendisi
2-Çevre Mühendisi
3-Mimar
4-Kimya Mühendisi
5-Kimyager
6-Jeoloji Mühendisi
7- Peyzaj Mimar
8-Harita Mühendisi
9-Metalurji ve Malz.Müh.
10-Elektrik Mühendisi
13-Çevre Teknikeri
14-Harita Teknikeri
15-İnşaat Teknikeri
10-Biolog
3 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
3 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet
17- Kimya Teknikeri
18- Bilgisayar Teknisyeni
19- İnşaat Teknisyeni
20- Ambar Memuru
21- Bilgisayar İşletmeni
22- Memur
23- Mutemet
24- Sekreter
25- Şoför
26- Aşçı
27- Güvenlik Görevlisi
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
3 Adet
1 Adet
2 Adet
İlimizde hizmet yılını dolduran Müdürlüğümüz teknik personellerimizin başka bölgelere tayin
veya emekliliklerini isteyerek gitmesi, sürekli personel değişimi söz konusunu meydana getirmektedir.
Dolayısıyla da tecrübeli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle hizmetin devamlılığı ve personelin
gerekli deneyim elde edebilmesi için dönemsel yeni teknik elamanlara acilen ihtiyaç vardır.
Ayrıca, hizmet binası müstakil ve şehir merkezi dışında olduğundan güvenlik görevlisi, şoför,
bilgi işlem, arşiv, ayniyat ve muhasebe servislerinde ve rutin işlerde görevlendirilmek üzere acilen memur
sınıfı personele ihtiyacımız vardır.
150
2013 YILI FAALİYET RAPORU
b- HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLER OLARAK:
Tüm binaların dış cephe sıvalarında ve cephe boyalarında yer yer dökülmeler, kapı ve pencere
doğramalarında yıpranmalar, balkon ve korkulukların boyalarının yıpranarak paslı hale gelmesi, çatı
örtülerinde, saçaklarında yıpranmalar, tretuvarlarda bozulmalar, iç mahalde, tesisatlarında(sıhhi tesisat ve
elektrik) genel yıpranmalar mevcuttur.
c-
ARAÇ-GEREÇ OLARAK:
1234-
Bilgisayar
Yazıcı
Plotter
Scanner
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
2013 YILINDA BASINDA
YER ALAN HABERLERİ
İÇİN TIKLAYINIZ…
( BÖLÜM 1 )
151
2013 YILI FAALİYET RAPORU
152
Download

2013 Yılı Brifingi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı