Download

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti podľa § 588