İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Kepez Belediyesi
Mahalle
: Karşıyaka
Pafta
: 025A-09C-2C
Ada/ P arsel: 5419 ada 18, 30, 31 ve 32 parseller
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 60 sayılı kararı ile uygun
bulunan; 025A-09C-2C nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada
18,30,31,32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.05.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğinin 13.01.2014 gün ve 48 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar henüz Büyükşehir Belediye Meclisince
değerlendirilmediğinden ve kendinden önceki akaryakıt istasyonu ile 1 km. mesafe
tahdidini sağlamadığından uygun olmadığına dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2014 gün ve
48 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG
İstasyonu olarak planlıdır.
Süreç devam ederken ilgilisince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
kilometre tahdidine ilişkin görüş istenmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
07.05.2014 tarih ve 28784 sayılı yazısının son paragrafında “...herhangi bir istasyona
ilişkin yapı kullanma izni, istasyonun üzerinde kurulduğu parselin tamamını
kapsıyorsa o zaman yola dik açı oluşturan düzlemlerin parselin uç noktalarından
çekilmesi, parselin bir kısmını kapsıyorsa bu durumda sadece kapsadığı alanın uç
sınırlarından çekilmesi gerektiği...” denmektedir. Bu görüş doğrultusunda ilgilisince
özel ölçüm yaptırılarak mesafe 1043 metre olarak tespit edilmiştir. Bu tespit ilgilisince
10.07.2014 tarihinde verilen dilekçe ekinde Belediyemize iletilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
23.07.2014
Q
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 31. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 60 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2C nolu imar
paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30,
31, 32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG
İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 60 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2C nolu imar
paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30,
31, 32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG
İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, 13.01.2014 gün ve 48 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar henüz Büyükşehir Belediye Meclisince
değerlendirilmediğinden ve kendinden önceki akaryakıt
istasyonu ile 1 km. mesafe tahdidini sağlamadığından
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyonu Râporu^rmza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunyMuştur.
/
h
Kerirrf BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Oytun Eyfem DOĞMUŞ'
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali İRBAN
v İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üj
eşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İiftar Kom. Lfccesi
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
/il}',
m i)
Karar Tarihi
03/03/2014
Karar No
60
Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Rüştü PEKER
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Ozü: Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 5419 ada 18, 30, 31 ve 32 nolu parsellerde hazırlanmış
olan imar planı değişikliği konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Müdürlüğü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta. ve No:26/02/2013-3495
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 3. toplantısı olan 03/03/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de
yaptığı Mart ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2013-60 sayılı kararıdır._____
KARAR
:
Gündemin 13. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisi’nin 03/02/2014 tarih ve 41 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi Karşıyaka .Mahallesi sınırları içerisinde 025A-09C-2C nolu imar plan paftasında yer alan, 5419
ada 18-30-31 ve 32. nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun;
' Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 26/02/2014 gün ve 3495 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 19/02/2014
Karar No
: 229
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 41 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 025A-09C-2C nolu imar plan
paftasında yer alan 5419 ada 18-30-31 ve 32 nolu parsellere 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun
olarak Akaryakıt ve LPG İstasyonu kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliğinin uygun
olduğu kanaatine varılmıştır.
Ramazan ECİŞ
İmar Kom. Bşk.
(İmza)
Rüştü PEKER
İkinci Başkan
(İmza)
İsmail HAYYAR
' Üye
Ü.V
(İmza)
5143
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
______ Yapılan değerlendirme sonucunda;
Adnan KABAAGAÇ
Katip Üye
(İmza)
Servet YILDIZ’a
Üye
fİmza)
Başkan; gündemin bu maddesini de komisyondan geldiği şekli ile kabulü yönünde oylarınıza
sunuyorum.
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye M eclisi’nin 03/02/2014 tarih ve 41 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 025A-09C-2C nolu imar plan
paftasında yer alan, 5419 ada 18-30-31 ve 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194
sayılı Yasanın 8/b maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
KEPEZ BELEDİYESİ
PLAN NOTLARI:
1/5000 ölçekli Nazım imar planına göre
yeniden düzenlenmesi.
ADA/PARSEL NO:5419/18,30,31,32
PAFTA N0:025A-C)9C-2C
PARSEL ALANI: 2.193 M2
MEVCUT PLAN
I
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), KEPEZ BELEDİYESİ,
KONU; KARŞIYAKA MAHALLESİ, 5419 ADA 18, 30, 31, 32 PARSELLER
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Kepez ilçesi, Karşıyaka mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 025a-09-c-2c imar planı
paftasına giren 5419 ada 18, 30, 31, 32 parseller imar planında 30 m. genişliğindeki Yıldırım Beyazıt
caddesi üzerinde yer almaktadır.
2. PLAN LAMAN İN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya ili, Kepez ilçesi,
Yıldırım Beyazıt caddesi 5419 ada
18, 30, 31, 32 nolu parseller
üzerinde, (tevhid edilerek), Akaryakıt ve Lpg istasyonu yapılmak istenmektedir.
Söz konusu parsellerde Akaryakıt ve Lpg İstasyonu yer almasına yönelik imar yönetmeliği, TS
12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet kuralları" standardına, 11939 sayılı LPG standartları ve
Petrol piyasası kanuna göre konu incelendiğinde;
Parselin yeterli büyüklükte olduğu, yönetmelik koşullarını ve mesafe koşullarını sağladığı
görülmüştür.
Bu nedenle Akaryakıt ve Lpg istasyonuna dönüştürülmesi uygun bulunmuştur.
Şöyle ki;
-Ana ulaşım yolları üzerinde bulunması istenmektedir ki söz konusu parseller 30.00 m
genişliğindeki şehir içi ana yola cephelidir.
-Akaryakıt ve Lpg istasyonları arasındaki mesafeler şehir içi yollarda bir km. den az olamayacağı
petrol piyasası kanununda belirtilmiştir. 1 km.iik mesafe içerisinde başka akaryakıt istasyonu
bulunmamaktadır.
-En az cephe genişliği ve parsel alanı koşulları da tablo uyarınca sağlanmaktadır. Tabloda
akaryakıt istasyonu yapımı için en az cephe boyunun 40.00 m olması koşulu bulunmaktadır. Bu akaryakıt
istasyonunun 30 m lik şehir içi yola cephesinin boyu 57 m. ve alanı da 2194 m2 dir.
-Trafik açısından kavşaklara olan giriş çıkış mesafesinin en az 50 m olması konusu dikkate
alındığında ise yakın mesafede trafik kavşağı bulunmamaktadır.
3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
15419 Ada 18, 30, 31, 32 no lu parseller imar uygulaması ile oluşmuş olup, parsellerin içerisinde ruhsatlı
herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parseller plan değişikliği sonrası tevhid edilecektir.
t |
t
4. PLAN LAMA KARARLARI
İmar kanunu ve yönetm eliklerine, Petrol piyasası kanununa ve TS 12820 ve 11939
standartlarına göre gerekli koşulları sağlayan 5419 ada 18,30,31,32 nolu parsellerde 1/5.000
nazım im ar planına uygun olarak Akaryakıt ve Lpg İstasyonu yapılması için 1/1.000 ölçekli
İmar Planı değişikliği önerisi hazırlanmış olup ekte sunulmaktadır.
Ayrıca plan üzerine E=0.10 ve maxh=5.50m olarak eklenmiştir.
P L A N -S A N
P ia n la m a M im .M iih.İnşaat laah.T arım .T urizm
Oto
KiralamO
to K
îr a la m â T » Ve
v» San.LlcLŞti.
' • - * <='-•
T a h ılp a z a r r M a h . 4 7 7
K .:2N o:5
T e l.: 0 2 4 2 2 4 3 6 1
A n t .K u r u m la r
^
No:
730
T S ıS N o : 0 7 .'
ık V e re bakaliş Merkezt0 ANTALYAhI
,.0
ix : 0 2 4 2 2 4 ^ 3 6
H 30 T iaâJp İ9 > < ^6 i4 G
o Tl 3 /
8 69
7)
NİL^FSKlTÖrfçCCĞLU
£ehir Ptarcısı
YetlffaiM Karn/ Grubu {Al
Ip.No: 59,01 ODTÜ 1973
Oda Sicil No: 127,
I
Evrak Tarih ve Sayısı: 07/05/2014-28784
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı
ENERJİ PİYASASI
VI.WFER
DÜZENLEME KURUMU
Sayı : 98957590-622.02Konu : Bilgi verilmesi hk.
_ / _ / 2 0 __
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İlgi :
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, 07/04/2014 Tarihli ve 98957590- 622.02- 20973
Sayılı Yazı.
Nida Bilal KURT'a cevaben gönderilen ilgide kayıtlı yazımızın bir örneği, ilgilinin
talebi üzerine bilgi edinilmesi amacıyla ekte Belediye Başkanlığınıza gönderilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Taner MUTLU
Başkan a.
Daire Başkanı
EK LER :
İlgi yazı
İşçi B lo k ları M a h allesi M u h sin Y a zıcıo ğ lu C addesi
N o :5 1 /C 0 6 5 3 0 Y ü zü n cü y ıl/Ç a n k ay a/A N K A R A
A y rın tılı bilgi için irtibat:
M e h m et S u at K A Y IK Ç I
T el: (0 3 1 2 )2 0 1 4 4 6 3
http: vvww .ep d k .o rg .tr _
E -P o sta: m sk a y ik c i@ e p d k .o rg .tr
F a x :(0 3 1 2 )2 0 1 4 4 9 1
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 07/04/2014-20973
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEM E KURUMU
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı
VI.WFEB
:but 2 0 1 S
ENERJİ PİYASASI
DÜZENLEME KURUMU
Sayı : 9 8 9 5 7 5 9 0 - 6 2 2 . 0 2 - ^ 0 0 ^ . 3
Konu : İKİ İSTASYON ARASINDAKİ KİLOM ETRE TAHDİDİNE İLİŞKİN
ESASLAR
_ / _ / 2 0 __
Sayın NİDA BİLAL KURT
TAHILPAZARI MAH. 477.SOK. YERE-BAKAN İŞ M ERKEZİ KAT:2 N 0 :5 ANTALYA
İlg i:
a) 06/01/2014 tarihli ve 484 sayılı yazı.
b) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, 14/01/2014 Tarihli ve 98957590- 045.01- 2579 Sayılı Yazı.
c) 28/03/2014 tarihli ve Bila sayılı yazı.
İlgi (c)'de kayıtlı yazınızla, özetle, Antalya Büyükşehir Başkanlığının Kurumumuzdan kilometre tahdidi ile
ilgili olarak görüş talebine ilişkin ilgi (a) yazısına cevaben verilen ilgi (b) yazımızda, Kurum umuz internet
sayfasında sıkça sorulan sorulara cevaben yapılan açıklamalarda asgari mesafe ölçüm başlangıç noktalarına ilişkin
"Kilometre tahdidi mesafesinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerde, istasyonların yapı kullanma iznine konu
alanının, uç noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm yapılan yöndeki karayolu
mesafesi dikkate alınmalıdır." açıklaması bulunmasına rağmen yazım ızda bu açıklamaya yer verilmediği, ancak
ölçümün nasıl yapılacağına dair örnek bir krokinin yazımız ekinde gönderildiği, ne var ki verdiğimiz kroki ile
yazım ız içeriğindeki açıklamaların tutarsız olduğu ve yanıltıcı olduğu belirtilerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığına verilen cevabın yeniden değerlendirilmesi ve yazımız ekindeki krokinin münferit olayı
bağlamayacağına dair bilgi verilmesi istenmektedir.
Öncelikle, bahse konu cevap yazımızda da ifade edildiği üzere Kanun uyarınca Kurumumuz kilometre
tahdidi konusunda sadece genel düzenleyici kararlar almakta olup, istasyonların kurulacağı alanlar hakkında
münferit değerlendirme yapılm am akta ve görüş verilmemektedir. Bu doğrultuda, söz konusu cevap yazımız da,
kilometre tahdidi uygulaması ile ilgili genel değerlendirmelerin yer aldığı bir görüş olup, münferit bir yerle ilgili
münferit bir değerlendirme içermemektedir.
Cevap yazım ızda "Kilometre tahdidi mesafesinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerde, istasyonların yapı
kullanma iznine konu alanının, uç noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm yapılan
yöndeki karayolu mesafesi dikkate alınmalıdır." açıklamasına ayrıca yer verilmemesinin sebebi ise, Antalya
Büyükşehir Başkanlığının görüş talep yazısında zaten bu açıklamaya yer verilerek, açıklamanın ne şekilde
yorumlanacağı konusunda görüş istenmiş olmasıdır. Cevap yazım ızda bahsi geçen açıklamanın tekrar edilmesine
gerek duyulmamış, ancak mezkur açıklamaya atıf yapılarak ne şekilde yorumlanacağını somutlaştırmak amacıyla
örnek bir kroki çizilerek yazım ız ekinde gönderilmiştir. Krokinin incelenmesinden, mesafe ölçümüne esas
mesafenin başlangıç noktalarının, istasyona ilişkin yapı kullanma iznine konu alanın uç noktalarından geçen ve
yola dik açı oluşturan düzlemlerle belirlendiği görülecektir.
Öte yandan, söz konusu yazımızda "yapı kullanma iznine konu alan" ibaresinin yapının bulunduğu
parselin tamamını kapsayacağı ya da aksi yönde bir açıklamamız olmamıştır. Herhangi bir istasyona ilişkin yapı
kullanma izni, istasyonun üzerinde kurulduğu parselin tamamını kapsıyorsa o zaman yola dik açı oluşturan
düzlemlerin parselin uç noktalarından çekilmesi, parselin bir kısmını kapsıyorsa bu durumda sadece kapsadığı
alanın uç sınırlarından çekilmesi gerektiği ortadadır. Bu hususun, ilgili mahalli idare tarafından her bir tesis için
ayrı ayrı ve mevcut yapı kullanma iznine göre göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bu evrakın 5070 Sayılı Kanun
gereğince E-İMZA ile imzalandığı
Tasdik olunur. 09*05T2O.< \ f
Taner MUTLU
Başkan a.
Daire Başkanı
İmzası
_____________________________________________________________________________ 1_
Doğrulamak İçiıı:http://www8.epdk.org.tr/Dogrula/ND35UDB
İşçi B lo k ları M a h allesi M u h sin Y a zıcıo ğ lu C ad d esi
N o :5 1 /C 0 6 5 3 0 Y ü z ü n cü y ıl/Ç a n k ay a/A N K A R A
Pin : 41602
A y rın tılı b ilgi için irtibat:
M e h m et S u at K A Y IK Ç I
T el: (0312 )2 0 1 4 4 6 3
Bu belge 507^ttIayı)ı^îlferofi'îk İmza Kanununun 5. M a d e k t r o r f i r ^ e f i & ° }
Ianmıştır.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
ANTALYA
EPDK'nın verdiği 07.04.2014 tarihinde 20973 sayılı yazısı ile vermiş
olduğu akaryakıt istasyonları arasındaki asgari mesafe tarifine göre aşağıdaki
istasyonlar
arasındaki
"yapı
kullanım
durumuna
göre"
mesafe
Harita
mühendisi Alper ÖRSMEN 'e tarafımızca ölçüm yaptırılm ıştır.
Antalya ili Kepez ilçesinde bulunan ve im ar planı çalışması yapılan 5419
ada 1 8 -3 0 -3 1 -3 2 parseller ile m evcut 2621 adada akaryakıt istasyonun
arasındaki mesafe 1043 m.dir.
Not: M evcut akaryakıt istasyonun Fatih caddesi üzerindeki cephesinin
asgari şartı sağlayamaması nedeniyle yan yoldan cephe almıştır. Bu nedenle
ölçüm lem e buna göre yapılmıştır.
Sonuçlar ekli dosyada gösterilm iştir.
Nida
lal Kurt
Adres: Tahılpazarı mahallesi
477 sk. Yerebakan işmerkezi
Kat2: No:5
ANTALYA
7
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T a r ih le ,,c- r y > , U
Ekler
■I
^^
KOORDİNASYON
1 [Sayı
^ Cy 1 X A İ-
\_______________ ________
Evrak Tarih ve Sayısı: 07/04/2014-20973
* B E N D 3 5 U D B
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı
ENERJİ PİYASASI
\A.WFER
DÜZENLEME KURUMU
Sayı : 98957590-622.02Konu : İKİ İSTASYON ARASINDAKİ KİLOM ETRE TAHDİDİNE İLİŞKİN
ESASLAR
/
/20
Sayın NİDA BİLAL KURT
TAHILPAZARI MAH. 477.SOK. YERE-BAKAN İŞ M ERKEZİ KAT:2 NO:5 ANTALYA
İlgi :
a) 06/01/2014 tarihli ve 484 sayılı yazı.
b) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, 14/01/2014 Tarihli ve 98957590- 045.01- 2579 Sayılı Yazı.
c) 28/03./2014 tarihli ve Bila sayılı yazı.
İlgi (c)'de kayıtlı yazınızla, özetle, Antalya Büyükşehir Başkanlığının Kurumumuzdan kilometre tahdidi ile
ilgili olarak görüş talebine ilişkin ilgi (a) yazısına cevaben verilen ilgi (b) yazımızda, Kurumumuz internet
sayfasında sıkça sorulan sorulara cevaben yapılan açıklamalarda asgari mesafe ölçüm başlangıç noktalarına ilişkin
"Kilometre tahdidi mesafesinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerde, istasyonların yapı kullanma iznine konu
alanının, uç noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm yapılan yöndeki karayolu
mesafesi dikkate alınm alıdır” açıklaması bulunmasına r?ğmen yazım ızda bu açıklamaya yer verilmediği, ancak
ölçümün nasıl yapılacağına dair örnek bir krokinin yazım ız ekinde gönderildiği, ne var ki verdiğimiz kroki ile
yazım ız içeriğindeki açıklamaların tutarsız olduğu ve yanıltıcı olduğu belirtilerek, A ntalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığına verilen cevabın yeniden değerlendirilmesi ve yazımız ekindeki krokinin münferit olayı
bağlamayacağına dair bilgi verilmesi istenmektedir.
Öncelikle, bahse konu cevap yazım ızda da ifade edildiği üzere Kanun uyarınca Kurum umuz kilometre
tahdidi konusunda sadece genel düzenleyici kararlar almakta olup, istasyonların kurulacağı alanlar hakkında
münferit değerlendirme yapılmamakta ve görüş verilmemektedir. Bu doğrultuda, söz konusu cevap yazımız da,
kilometre tahdidi uygulaması ile ilgili genel değerlendirmelerin yer aldığı bir görüş olup, münferit bir yerle ilgili
münferit bir değerlendirme içermemektedir.
Cevap yazım ızda "Kilometre tahdidi mesafesinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerde, istasyonların yapı
kullanma iznine konu alanının, uç noktalarından geçen ve yola dik açı oluşturan düzlemlerinin ölçüm yapılan
yöndeki karayolu mesafesi dikkate a lın m a lıd ır açıklamasına ayrıca yer verilmemesinin sebebi ise, Antalya
Büyükşehir Başkanlığının görüş talep yazısında zaten bu açıklamaya yer verilerek, açıklamanın ne şekilde
yorumlanacağı konusunda görüş istenmiş olmasıdır. Cevap yazımızda bahsi geçen açıklamanın tekrar edilmesine
gerek duyulmamış, ancak mezkur açıklamaya atıf yapılarak ne şekilde yorumlanacağım somutlaştırmak amacıyla
örnek bir kroki çizilerek yazım ız ekinde gönderilmiştir. Krokinin incelenmesinden, mesafe ölçümüne esas
mesafenin başlangıç noktalarının, istasyona ilişkin yapı kullanma iznine konu alanın uç noktalarından geçen ve
yola dik açı oluşturan düzlemlerle belirlendiği görülecektir.
Öte yandan, söz konusu yazım ızda "yapı kullanma iznine konu alan" ibaresinin yapının bulunduğu
parselin tamamını kapsayacağı ya da aksi yönde^^^açıklanTâm lz^Im am lştır. H erhangi bir istasyona ilişkin yapı
kullanm a izni, istasyonun üzerinde kurulduğu parselin tamamını kapsıyorsa o zaman yola dik açı oluşturan
düzlemlerin parselin uç noktalarından çekilmesi, parselin bir kısmını kapsıyorsa bu durumda sadece kapsadığa
alanın uç sınırlarından çekilmesi gerektiği ortadadır. Bu hususun, ilgili mahalli idare tarafından her bir tesis için
a y rfly rı ve m evcut yapiTcullanma iznine göre göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Başkşiı a.
Daire Bjişkanı
Doğrulamak İçin:http:/Avwv8.epdk.org.tr/Dogrula/ND3SUDB
İşçi B lo k ları M ah allesi M u h sin Y azıcıo ğ lu C ad d esi
N o :5 1 /C 0 6 530 Y ü zü n cü y 11/Ç ankay a/A N K A R A
Bu belge 50T e la y ı 1r % f f jfrBc İmza Kanununun 5.
Pin : 41602
A y rın tılı bilgi için irtibat:
M ehm et S uat K A Y IK Ç I
Tel: (0312 )2 0 1 4 4 6 3
--------
y
D
LANLANAN
AKARYAKIT
İSTASYONU
YA D RUHSA
U ALAN
A
SER
IS
ISTASYDNU
MF
YA D RUHS AT I NA
KD NU A _AN
Download

Gündemin 32.Maddesi - Antalya Belediyesi