26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
GENEL SEÇİMİ
SANDIK KURULU EĞİTİM
SEMİNERİNE
HOŞGELDİNİZ
HAZIRLAYAN: YASİN BALTACI
EĞİTİM SEMİNERİ İÇERİĞİ
1. SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER
 SEÇİM KURULUNDAN TORBANIN TESLİM ALINMASI
 SANDIK ALANININ DÜZENLENMESİ
2. SEÇİM GÜNÜ YAPILACAK İŞLEMLER
 SANDIK KURULUNUN OLUŞUMU
 ZARF ve PUSULALARIN MÜHÜRLENMESİ
 SANDIĞIN MÜHÜRLENMESİ
 OY VERME İŞLEMİ
 SAYIM DÖKÜM İŞLEMİ
 SEÇİM EVRAKLARININ SEÇİM KURULUNA TESLİMİ
1. SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCE
YAPILACAK İŞLEMLER
SEÇİM MALZEMELERİNİN
KONULDUĞU TORBANIN
SEÇİM KURULUNDAN TESLİM
ALINMASI
TORBANIN İÇİNDE BULUNANLAR
Sandık kurulu mührü
2 Adet “EVET” Mührü
2 Adet sandık seçmen listesi
1 paket İstanbul(1) bölge birleşik oy pusulası
Seçmen sayısı kadar oy zarfı
Onaylı tutanak defteri
10 nüsha Sandık sonuç tutanağı ( Örnek:86)
4 nüsha sayım döküm cetveli ( Örnek:85 )
Çalışma tutanağı (Örnek 4)
135 Sayılı Genelge
TORBANIN İÇİNDE BULUNANLAR
Kapalı oy verme yerine asılacak Örnek:19
Sandık alanına asılacak Örnek:20
2 Adet Kapalı oy verme yerine asılacak
Aday listesi örneği (Örnek 44)
Sandık numarası etiketi
Yön levhaları
Istampa
Istampa mürekkebi ( Bina sorumlusundan alınacak)
3 Adet tükenmez kalem
Mum, ip, mühürleme kartonu, boş A4
1. SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCE YAPILACAK
İŞLEMLER
(31 Ekim 2015 Cumartesi )
SANDIK ÇEVRESİNİN OY VERME
İŞLEMİNE HAZIR HALE
GETİRİLMESİ
1. SANDIK ÇEVRESİNİN
DÜZENLENMESİ
 SAAT 15:00’E KADAR GÖREVLİ OLDUĞUNUZ OKULA GİDİNİZ
 OKULUN BİNA SORUMLUSUNU BULARAK GÖREVLİ OLDUĞUNUZ
SANDIĞIN KURULACAĞI YERİ ÖĞRENİNİZ
 SANDIĞIN KONULACAĞI YERDE FİZİKİ ŞARTLAR TESPİT EDİLİR.
 OY VERME SERBESTLİĞİNİ VE GİZLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE
2 ADET OY KABİNİNİ KURUNUZ. HER KABİNİN İÇİNE BİR MASA KOYUNUZ.
 YÖN LEVHALARININ BİNA SORUMLUSU TARAFINDAN SEÇMENLERİN
GÖREBİLECEĞİ YERLERE KOYULUP KOYULMADIĞINA BAKINIZ.
 TUTANAK DEFTERİNİN İLK SAYFASINI BİNA SORUMLUSUNA İMZALATINIZ
2.SEÇİM GÜNÜ YAPILACAK İŞLEMLER
Sabah 07:00’de sandık alanında hazır bulunmak
Hazır bulunan sandık kurulu üyelerinin kimlik
Tespiti yapıldıktan sonra birer birer And içmesi
Hazır bulunan sandık kurulu önünde içi boş olan
Oy sandığının kapağı kapatılarak mühürlenmesi
SANDIK KURULU OLUŞUMU
Sandık kurulunda görevli olanların isimleri Çalışma Tutanağında (Örnek 4) yazılmıştır.
Çalışma tutanağında ismi olmayan kişiler görev yapamaz
Siyasi partiler adına görevlilerden Asıl Üye görev yapabilir, asıl üye gelmediyse
yedek üye ismi bildirilmişse bu kişi görev yapabilir.
Yedek üye sıfatıyla da olsa Çalışma Tutanağında ismi yoksa hiç kimse bir siyasi
parti adına sandıkta görev alamaz. Görev alsa dahi ücret alamaz
Sandık Kurulu görevli sayısı 4 kişinin altına düşmesi halinde, Sandık Seçmen
Listesinde ismi yazılı seçmenlerden görevlendirmek kaydıyla görevli sayısı 4’e
tamamlanır. Görevlendirilen bu kişi SEÇMEN ÜYE olarak Çalışma Tutanağına
eklenir.
Görevlendireceğiz SEÇMEN ÜYE bir siyasi parti adına başka bir sandıkta görevli
olabilir. Görevlendirme yapmadan önce İlçe Seçim Kurulunu arayarak görev
sorgulaması yaptırınız. Bu kişilerin başka bir sandıkta görevi varsa ÜCRET
ALAMAZLAR
OY PUSULALARININ SAYILMASI VE MÜHÜRLENMESİ
ÖRNEKLER
Sandık kurulu önünde size verilen oy pusulası paketi dikkatlice açılır.
Oy Pusulası paketinin üzerinde 390 Adet yazsa da, bu pusulalar
sandık kurulunun önünde 2 defa sayılır.
Sayım esnasında pusulaları 50’ şerli şekilde gruplayarak saymanız
hata yapma oranınızı azaltacaktır.
Sayılan oy pusulalarının arka yüzü sandık kurulu mührü ile
mühürlenir. Mühürleme esnasında diğer oy pusulasına mürekkep
bulaşmaması için gerekli özen gösterilir.
OY ZARFLARININ SAYILMASI VE MÜHÜRLENMESİ
Oy Zarfı paketinin üzerinde zarf sayısı yazsa da , bu zarflar sandık
kurulunun önünde 2 defa sayılır.
Sayım esnasında zarfları 50’ şerli şekilde gruplayarak saymanız hata
yapma oranınızı azaltacaktır.
Sayılan oy zarflarının arka yüzü sandık kurulu mührü ile
mühürlenir. Mühürleme esnasında diğer oy zarflarına mürekkep
bulaşmaması için gerekli özen gösterilir.
2.SEÇİM GÜNÜ YAPILACAK İŞLEMLER
Sandık seçmen listesinin bir nüshasını seçmenlerin
görebileceği bir yere asılması (ipli olan asılacak)
Örnek 19’ un Kapalı oy verme kabinin içine asılması
Örnek 20’nin seçmenlerin görebileceği yerlere asılması
Sandık yerini gösteren işaret levhalarının asılması ya da
asılan levhaların tekrar kontrol edilmesi
Aday listesi örneğinin (Örnek 44) kapalı oy verme
Kabinine asılması
OY VERME İŞLEMİNE BAŞLAMADAN
ÖNCE;
Oy pusulalarının sayısından
Oy pusulalarının arka yüzünü mühürlediğinizden
Oy zarflarının sayısından
Oy zarflarının arka yüzünü mühürlediğinizden
Diğer matbu evrakları yerlerine astığınızdan
EMİN OLUNUZ!
PRATİK BİLGİLER
Oy zarflarını 50’ şerli gruplar halinde ayırırsanız
Oy Kullandırma işleminin devamı sırasında. Oy Kullanan
Seçmen sayısı ile zarf sayısı kıyası yapılarak kendinizi
Teyit etmiş olursunuz.
Örnek
Sabah 350 Adet oy zarfını 50’ şerli gruplar halinde 7
paket zarf grubu yaptınız. Saat 11:00 gibi oy kullanan
seçmen sayısını 110 olarak saydınız. Kalan zarf sayıda
240 ise. Oy kullandırma işleminde hata yapmamışsınız
demektir.
OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI
OY VERME İŞLEMİNDE KİMLİK
TESPİTİ
 Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarasını taşıyan;
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen
soğuk damgalı kimlik kartı,
3- Pasaport,
4- Evlenme cüzdanı,
5- Sürücü belgesi,
6- Avukatlık kimlik belgesi,
7- Üzerinde T.C. Kimlik numarası olmayan resimli ve resmi kimlik
belgesi ibraz eden seçmen nüfus müdürlüklerinden verilmiş
nüfus kayıt örneğini de ibraz etmesi şarttır.
OY VERME İŞLEMİNDE İZLENECEK YOL
1-Seçmen, kabul edilen kimlik belgelerinden birini
varsa seçmen bilgi kağıdını başkana vererek
kimliğini ispat eder.
2-Görevli üye tarafından seçmenin adı T.C Kimlik numarası
Kontrol edilerek sandık seçmen listesinde bulunur.
3- Seçmene bir adet seçim kurulu ve sandık kurulu
mührünü taşıyan birleşik oy pusulası ile üzerinde
Yüksek seçim kurulu filigranı bulunan seçim kurulu
ve sandık kurulu mührünü taşıyan bir adet zarf
verilerek boş olan bir oy kabinine yönlendirilir.
4- Seçmenin oyunun geçerli olması için oy vermek
istediği siyasi parti ya da bağımsız aday için ayrılmış
alandaki dairenin içine EVET ya da TERCİH mührünü
basması gerektiği, birden fazla siyasi parti ya da
bağımsız adaya oy vermesi halinde, EVET ya da TERCİH
mührünün oy verdiği siyasi parti ya da bağımsız aday
için ayrılmış alanının dışına taşarak başka bir adaya ait
ayrılmış alana taşması halinde, pusula üzerinde başka
bir yere imza ya da işaret koyması durumunda oyunun
geçersiz sayılacağı,
Örnek 20’de yazan uyarıları dikkate alması gerektiği
hususları açıklanır.
5- Oy verme kabininden çıkan seçmen oyunu sandığa atar ve
sandık seçmen listesinde isminin karşısında ki imza sütununa
imza cetveli vasıtasıyla imza atar. İmza atmayı bilmeyen
seçmen Sol elinin baş parmağını basar.Sol elinin baş parmağı
olmayan seçmen başka bir parmağını basar ve sandık görevlisi
hangi seçmenin hangi parmağı bastığı listenin imza bölümüne
yazılır. Hiç parmağı olmayan seçmenin ismi yazılır ve başkan
tarafından imzalanır.
OY VERME İŞLEMİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Seçmenleri oy kullandırmadan önce sandık seçmen listesinde
kayıtlı olduğundan emin olunuz. Seçmenin kontrolünü T.C.
Kimlik Numarasını eşleştirerek kontrol ediniz.
Kişiye has olan T.C. Kimlik Numarasıdır.
Aynı Ad ve Soyada Sahip binlerce kişi
olabilir
Oy kullanan seçmenleri sandık seçmen listesinde kendinize
özel bir işaret ile işaretlemeniz oy kullanan seçmenleri
sayarken size kolaylık sağlayacaktır.
ENGELLİLERİN OY KULLANMASI
MADDE 32- Görme engelliler, felçliler,
elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni
engelleri açıkça belli olanlar o seçim
çevresi seçmeni olan ve o sırada
sandık alanında bulunan akrabalarından
birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile
oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım
edemez(298/93-2).
Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere
yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy
kullanma sırasında yardım edemez.
OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN
OY KULLANMASI
Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği
takdirde sandık kurulu başkanı, adaylara nasıl oy verileceğini
açıklar.
Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuma - yazma
bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek
amacıyla oy verme yerine giremez; oy kullanma sırasında
yardım edemez.
OY KULLANMADA ÖNCELİK
Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden
oylarını verirler. Engellilere yardım edenler ile
yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin
verilebilir (298/90).
OY VERME İŞLEMİNİN
SONLANDIRILMASI
OY VERME İŞLEMİNİN
SONLANDIRILMASI
 Oy verme süresinin sonunda, kurul başkanı bunu yüksek sesle
ilan eder ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir.
 Oy verme süresinin sonunda, oy kullanmak üzere sırada bekleyen
seçmen varsa sandık başkanı tarafından sırada bekleyen seçmenlerin
kimlik belgeleri toplanır. Bu işlem ve oy vermenin bittiği saat tutanak
defterine işlenir.
 Sandık seçmen listesinde kayıtlı bütün seçmenlerin saat 17:00’den
önce oylarını kullanmış olmaları halinde bile sandık zamanından önce
açılmayacaktır.
SAYIM ve DÖKÜM İŞLEMİ
Sandık seçmen listesinden oy kullanan seçmen
sayısı sayılır. (müsvette kağıda not alınır)
Kullanılmayarak artan oy pusulası sayılır, artan oy
pusulası sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı
toplanarak. Sandık kurulunuza teslim edilen oy
pusulası toplamına eşit olup olmadığı tespit edilir.
Kullanılmayarak artan oy pusulaları paket haline
getirilerek mühürlenir ve üzerine “Kullanılmayarak
Artan Oy Pusulası ….. Adet “ yazılır. Bu işlem
tutanak defterine işlenir.
SAYIM ve DÖKÜM İŞLEMİ
Kullanılmayarak artan zarf sayılır, artan zarf sayısı
ile oy kullanan seçmen sayısı toplanarak. Sandık
kurulunuza teslim edilen zarf toplamına eşit olup
olmadığı tespit edilir.
Kullanılmayarak artan oy zarflar paket haline
getirilerek mühürlenir ve üzerine “Kullanılmayarak
Artan Zarf …… Adet “ yazılır. Bu işlem tutanak
defterine işlenir.
OY KULLANAN
SEÇMEN SAYISI
OY KULLANAN
SEÇMEN SAYISI
+
+
ARTAN OY
PUSULASI SAYISI
ARTAN ZARF
SAYISI
=
=
KURULA TESLİM
EDİLEN OY PUSULASI
SAYISI
KURULA TESLİM
EDİLEN ZARF SAYISI
SANDIĞIN AÇILMASI
Sandıktan çıkan zarflar sandık kurulu başkanı
tarafından yüksek sesle iki defa sayılır.
ZARFLARIN GEÇERLİ OLUP OLMAMASIN KONTROL EDİLMESİ (135 / M.41)
a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan
b) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Filigranı olmayan
c) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü olmayan
d) Tamamı yırtılmış olan
e) İlçe seçim kurulu mührü ve sandık kurulu mührü dışında herhangi
bir mühür, imza, yazı, Parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan
Zarflar geçersiz sayılır.
Ancak;
Zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel bir
İşaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmaması halinde,
Bu zarflar geçerli sayılır
Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının
toplam sayısı ayrı ayrı tutanağın ilgili yerine işlenir.
Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek
üzerine “GEÇERSİZ ZARFLAR ….. ADET” yazılır. Bu zarflar saklanır
ve kesinlikle açılmaz.(M.41 Sayfa 22========= M.46/6)
Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve
geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı
karşılaştırılır.
Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir
işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmenden az ise zarf sayısı oy
kullanan seçmen sayısı olarak kabul edilir.
Zarf Sayısı
Oy Kullanan Seçmen sayısından fazla ise
 Eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarflardan düşüm yapılır.
 Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa,
sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda
zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir.
İmha edilen zarf sayısı, tutanak defterine işlenir.
 Örnek:
Sandıktan çıkan zarf sayısı =201
Geçerli zarf sayısı =198
Geçersiz zarf sayısı =3
Oy Kullanan seçmen sayısı =200

Sandıktan çıkan zarf sayısı – Oy kullanan seçmen sayısı =Düşüm Yapılacak Zarf Sayısı
201

-
200
=
1
Düşüm yapılacak zarf sayısı(1) <= Geçersiz zarf sayısı(3) ise ;
eşitlik düşüm yapılacak zarfla sağlanır. İmha etmeye gerek yoktur.
 Örnek:
Sandıktan çıkan zarf sayısı =201
Geçerli zarf sayısı =200
Geçersiz zarf sayısı =1
Oy Kullanan seçmen sayısı =199

Sandıktan çıkan zarf sayısı – Oy kullanan seçmen sayısı =Düşüm Yapılacak Zarf Sayısı
201

-
199
=
2
Düşüm yapılacak zarf sayısı(2) > Geçersiz zarf sayısı(1) ise ;
Eşitliği sağlamak için 2 adet zarf düşümü yapılacaktır. Bunun 1 adeti geçersiz olan
Zarflardan karşılandığından kalan 1 adet oy zarfı geçerli zarflar arasından rastgele
seçilerek imha edilir.

Düşüm yapılacak zarf sayısı(2) – Geçersiz zarf sayısı (1) = 1 adet
1 Adet Oy Zarfı İmha edilir.
ZARFLARIN AÇILMASI
Sandık kurulu başkanı, oy sayım ve dökümünün düzenini sağlarken;
a) Bir üyeyi sandıktaki zarfları kendisine vermek,
b) İki üyeyi okunan oy pusulalarını sayım döküm cetveline işlemek,
c) Bir üyeyi okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları
masa üzerinde düzenli bir şekilde yerleştirmek ve korumak
üzere görevlendirir.
ZARFLARIN AÇILMASI
ZARFI AÇARKEN GEÇERSİZ SAYILACAK OY ZARFLARI;
İçinden oy pusulası çıkmayan zarflar ( üzerine GEÇERSİZ-Boş Zarf)
(Örnek 86’da 11 numaralı alana yazılacak )
İçinden oy pusulası dışında herhangi bir şey çıkarsa (Örn:Seçmen bilgi
Kağıdı, el broşürü, başka herhangi bir madde) ( Madde 44 )
(Örnek 86’da 13 numaralı alana yazılacak )
HESABA KATILMAYAN OY ZARFLARININ PAKETLENİP MÜHÜRLENMESİ
Türü
Adet
Örnek 86 hane No
Geçersiz Zarf Sayısı
10
(10)
Boş Oy Zarfı
1
(11)
Başka bir madde çıkan zarf sayısı
1
(13)
Hesaba Katılmayan Zarf Sayısı
12
(14)
Varsa , GEÇERSİZ ZARFLAR(saklanan)’ ın paket ve mührü açılmadan üzerine Zarfı açarken
geçersiz sayılan oy zarfları konarak ikici bir paketleme yapılarak mühürlenir.
Paketin üzerine “HESABA KATILMAYAN ZARFLAR ……..ADET” yazılır
GEÇERSİZ OY PUSULALARI (Bu pusulalar zarfın içine tekrar konacak);
Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,
Zarfın içinden farklı bir bölgeye ait oy pusulası çıkarsa
(İptal-Farklı oy pusulası)
Arkasında sandık kurulu mührü olmayan,
Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış olan,
Birden fazla siyasi parti ya da bağımsız adaya oy verilmiş ise
Üzerinde adaylara verilen oy işareti dışında herhangi bir çizik, şekil,
yazı bulunan
Kurulun iptal edilmesine karar verdiği oy pusulaları tekrar zarfın içine
konur
İptal edilen oy pusulaları sayılarak paketlenir,mühürlenir.
Üzerine “GEÇERSİZ OY PUSULASI ……. ADET” yazılır.
GEÇERLİ OY PUSULASI ve ZARFLAR
Geçerli oy pusulaları paketlenip mühürlenerek üzerine
“Geçerli Oy Pusulaları …… Adet” Yazılır.
Geçerli Oy Pusulası sayısı Sandık Sonuç Tutanağı(Örnek 86) na yazılır.
Geçerli oy zarfları paketlenip mühürlenerek üzerine
“Geçerli Oy Zarfları ……. Adet” Yazılır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Oy pusulasının geçerli olup olmadığı kontrol edilmeden sayım döküm
Cetveline kesinlikle işaretleme yaptırmayın.
SAYIM DÖKÜM CETVELİNİN
DOLDURULMASI
(Örnek 85)
Sandık Başkanı tarafından geçerli bir oy pusulasındaki oy alan siyasi
parti adı ya da bağımsız adayın ismini söyler. Sayım döküm cetvelini
tutan üyeler ismi okunan siyasi parti ya da bağımsız adayın isminin
bulunduğu alandaki oy sayısını işaretleme yaparak bir arttırır.
Sayım Döküm Cetveli 2 nüsha olarak tutulur ( 2 Üye Tutacak)
SONUÇ TUTANAĞININ DOLDURULMASI
(Örnek 86)
Sayım döküm cetveli iki üye tarafından tutulduğundan, sandık sonuç
Tutanağına adayın aldığı oyu yazmadan, İki sayım döküm cetvelindeki
siyasi parti ve bağımsız adayların aldıkları oylar karşılaştırılır.
Adayların aldıkları oylar sayım döküm cetvellerinde bir birinden
Farklıysa. Oylar tekrar sayılır.
Eğer hata yoksa sayım döküm cetvelindeki sonuçlar sandık sonuç
tutanağındaki siyasi parti ya da bağımsız aday için ayrılan alana yazılır.
Oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy pusulası ve geçersiz oy pusulası
Sayısı, sonuç tutanağında ilgili yerlere yazılır.
Sandık Sonuç Tutanağı( Örnek 86) her sayfası mühürlü en az 8 nüsha düzenlenir.
1 Tane Oy Torbasına konulacak ( ÖRNEK 100 NOLU ZARFIN İÇİNDE
1 Tane Sandık alanına ASILACAK
1 Tane Seçim Kuruluna teslim edilecek Telli Dosyaya Konulacak (ÖRNEK 200 )
1’er Tane Kurulun Siyasi parti üyelerine
MÜHÜRLÜ SEÇİM TORBASINA KONACAKLAR
Paketlenip mühürlenmiş ve üzerine türü yazılmış şekilde;
Geçerli Oy Zarfları, Artan Oy Zarfları
Geçerli Oy Pusulaları, Artan Oy Pusulaları
Geçersiz Oy Pusulaları
Hesaba katılmayan Oy Zarfları
Seçim Torbasına Girecek Evrak Zarfı İçerisinde ( ÖRNEK 100 )
Sandık seçmen listesi, imzasız olan ( Sınıfın kapısına asılmış olan )
1 Adet Sandık Sonuç Tutanağı (Örnek 86) her sayfası mühürlü ve
kurul üyelerince imzalı ( 3 Sayfa )
1 Adet Sayım Döküm Cetveli (Örnek 85) her sayfası mühürlü ve
kurul üyelerince imzalı
Kullanılmayan Yedek Sayım Döküm Cetvelleri
Artan Matbu Evraklar
İçine konan malzemelerden sonra torbanın ağzı bağlanarak mühürlenir,
diğer evraklarla birlikte SEÇİM KURULU’ na teslim edilir
SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLECEKLER
Mühürlü Oy Torbası
Telli Dosya İçinde bulunan her şeffaf dosyaya sırasıyla konan
Torba teslim tutanağı ( Örnek 88 )
1 Adet Sandık sonuç tutanağı (Örnek 86)
1 Adet Sayım Döküm Cetveli (Örnek 85)
İmzalı sandık seçmen listesi
Çalışma tutanağı, tutanak defteri
SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLECEKLER
Kilitli Poşet İçinde
Sandık Kurulu Mührü
2 Adet EVET Mührü
Istampa
5 Adet Tükenmez Kalem
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM
SANDIK ALANINDA HEPİNİZE
BAŞARILAR DİLERİM
www.pendiksecim.com
Download

eğitim semineri sunumu