@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 100
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
ÖZEL RÖPORTAJ
T
ürkiye’nin öncü iki katılım
bankası Albaraka Türk ve
Kuveyt Türk’ün güç birliğinden doğan Katılım Emeklilik,
Türkiye’nin 19’uncu bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketi
olarak faaliyetlerine başladı. 21 milyon TL sermaye ile 9 Mayıs 2014 tarihinde lisansını alan Katılım
Emeklilik, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı alanında katılım esaslı bir anlayışla hizmet veriyor.
Kuveyt Türk ve Albaraka Türk’ün
2.5 milyon civarında kurumsal ve bireysel müşterisi olduğunu söyleyen
Katılım Emeklilik Genel Müdürü
Ayhan Sincek, “İlk etapta hedefimiz
iki ortağımızın mevcut müşterileri
olacak. Bu hedef kitleye Katılım
Emeklilik’i ve ürünlerimizi çok güçlü
Ayhan Sincek:
HEDEFİMİZ
5 YILDA
500 BİN
KATILIMCI
Sigorta ürünlerinde faize
duyarlı yatırımcıların
beklentilerini karşılamak
amacıyla hizmet veren
Katılım Emeklilik, beş yıl
içinde 500 bin katılımcıya
ulaşarak sektöründe ilk 10
sırada yer almayı hedefliyor.
Katılım Emeklilik Genel
Müdürü Ayhan Sincek,
katılımcı sayısı olarak
15 bin, fon büyüklüğünde
ise 36 milyon TL’yi aştıklarını
söylüyor.
100 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni
Bilal Koçak, Katılım Emeklilik
Genel Müdürü Ayhan Sincek’i
ziyaret ederek çalışmalarında
başarılar diledi.
bir biçimde anlatacağız. Önceliğimiz
bireysel müşteriler olacak ve bir yıl
içinde 80 ila 100 bin katılımcıya ulaşıp fon büyüklüğümüzü de yaklaşık
200 milyon TL civarına çıkaracağız”
diyor. Faizsiz sigortacılık anlayışıyla
hizmet verdiklerini belirten Ayhan
Sincek, şirketin yapısı ve Katılım
Emeklilik’in ileriye dönük hedefleriyle
ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.
I S i z i t a n ı y a b i li r mi y i z ?
Sigortacılık sektöründeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1970 Kütahya doğumluyum. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
mezunuyum. 1994-1997 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak
görev yaptım. Sigortacılık kariyerine
1997 yılında T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Sigorta Denetleme
Kurulu'nda Aktüer Yardımcısı olarak
başladım. 2000 yılında Aktüerlik
kadrosuna atanarak 2002-2004 yılları
arasında ABD'de Boston Üniversitesi
Aktüerya Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamladım.
2007-2010 yıllarında Credit Europe
Life Sigorta'nın kuruluşunda Genel
Müdür Yardımcısı unvanıyla görev aldım. Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş.'de 1 Mart 2010 tarihinde
Koordinatör olarak başladığım görevimde 28 Şubat 2011 tarihinde
Genel Müdür Yardımcılığı'na atandım. 1 Ağustos 2013’te Katılım
Emeklilik’in kurucu Genel Müdürü
olarak göreve başladım.
FAİZSİZ SİGORTACILIK
Sincek: “Faizsiz sigortacılık alanında çalışan
şirketimiz, RGA’in Reasürans alanında İslami finans
prensipleri ile çalışan RGA Global Retakaful Malezya
firması ile reasürans sözleşmeleri düzenlenmiştir.”
FAİZSİZ SİGORTACILIKTA YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bireysel emeklilik
ve hayat sigortası lisanslarını aynı anda alan tek sigorta şirketi
olduklarını söylüyor. Sincek; “Katılım Emeklilik, Türkiye’de
ilk kez faizsiz hayat sigortası sunuyor” diyor.
I Faizsiz sigortacılık kavramını nasıl tanımlarsınız? bi şerî uygunsuzluklardan uzak kalarak çalıştırılır. Danışma
kurulu tarafından bu süreç takip edilir. Bu şirketin hedeDünyadaki örnekleri nelerdir?
Öncelikle sigorta ve reasürans kavramını tanımlamak- fi, sigorta hizmetinin sunulmasına yardımcı ve aracı olmaktır.
ta yarar var. Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faali- Dünyanın en iyi şirketleri ile çalıştığımızın altını çizerek, konuya Katılım Emeklilik üzerinden deyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu
vam edeyim; faizsiz sigortacılık alanında
riskleri üstlenecek başka şirketlere
Katılım Emeklilik Genel Müdürü
çalışan şirketimiz, RGA’in Reasürans
(reasürans şirketlerine) tamamen veya
Ayhan Sincek, sundukları ürünlerin
alanında İslami finans prensipleri ile çakısmen devrederek yükümlülüklerini
BES, Kredi Hayat Sigortaları ve
lışan RGA Global Retakaful Malezya
paylaşmasıdır. Bu şekilde sigorta şirFerdi Kaza Sigortaları olarak üçe
firması ile reasürans sözleşmeleri düketleri sundukları güvenceyi genişletme
ayrıldığını söyledi. Devletin yüzde
zenlenmiştir. Yıllık olarak yaptığımız
imkanına sahip olmaktadırlar. Katılım
25 katkı verdiği BES'i de faizsiz
reasürans anlaşmaları sayesinde hayat
Emeklilik, hayat ve kaza sigortaları
olarak değerlendirdiklerini belirten
sigortaları ve kaza branşında geniş
branşındaki sigortalarının reasürans
kapsamlı güvenceleri müşterilerimize
işlemlerinde, dünyanın en büyük reaSincek, toplanan fonların döviz,
sunabilmekteyiz. Reasürörümüz hem
sürans şirketlerinden Reinsurance
altın ve kira sertifikasında değerülkemizde hem de yurtdışında tanınan
Group of America (RGA) ile çalışlendirildiğini kaydetti. Sincek, bir
ve güvenilen, köklü geçmişe sahip,
maktadır. Sudan, Dubai, Tunus ve
kuruş bile faiz karışmasının söz
güçlü sermayeli bir kuruluştur.
Riyad'da İslâmî sigorta şirketleri mevkonusu olmadığını vurguladı.
Reasürörümüz yurt dışındaki bağımcuttur. Şirket esası üzerinde kurulan sisız uluslararası derecelendirme kurugorta düşüncesinde de ortak, hem sigortalı, hem de sigortacıdır. Her ortak, şirketten aldığı his- luşları tarafından yüksek derecelerle değerlendirilmektese nispetinde sigortalı, şirkete ortak olması sebebiyle de si- dir. Hayat sigortacılığı alanında spesifik olarak tecrübesi
gortacıdır. Bu şirkette toplanan tasarruflar, idare meclisi ta- olan şirket, 26 ülkede faaliyet göstermekte olup “Dünyanın
rafından, ortakların faydası doğrultusunda, faiz ve garar gi- en iyi reasürans şirketi” ödülüne de sahiptir.
EKOV‹TR‹N ARALIK 2014 101
@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 102
ÖZEL RÖPORTAJ / AYHAN SİNCEK
KATILIM EMEKLİLİK
TÜRKİYE’NİN 19’UNCU
BİREYSEL EMEKLİLİK
ŞİRKETİ OLDU
I Katılım Emeklilik’in yapısı ve müşterilerine
sunduğu ürünler hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’nin öncü iki katılım bankası Albaraka
Türk ve Kuveyt Türk’ün güç birliğinden doğan
Katılım Emeklilik, Türkiye’nin 19’uncu bireysel
emeklilik ve hayat sigorta şirketi olarak faaliyetlerine başladı. 21 milyon TL sermaye ile 9 Mayıs
2014 tarihinde lisansını alan Katılım Emeklilik, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı alanında katılım esaslı bir anlayışla hizmet veriyor.
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası lisanslarını aynı anda alan tek sigorta şirketiyiz. Bireysel Emeklilik, Kredi Hayat
Sigortaları ve Ferdi Kaza Sigortaları sunuyoruz. Katılım Emeklilik Türkiye’de ilk kez
faizsiz hayat sigortası sunuyor. Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi bir yaklaşım, modern
ve teknolojik yatırımlar, müşteri odaklı anlayışımız ile ürünlerimizi ilk etapta
Albaraka ve Kuveyt Türk bankaları müşterilerine sunmaya başladık.
“BES VE HAYAT
SİGORTASINDA FAİZSİZ
HİZMET SUNUYORUZ”
I Türkiye’de Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde (BES) faiz hassasiyeti
olan insanlar var. Bu durum Katılım
Emeklilik için bir avantaj oluşturacak mı?
Türkiye’de 19 hayat ve emeklilik şirketi var. Bunlardan sadece
Katılım Emeklilik hem BES, hem
de Hayat Sigortaları alanında tamamen faizsiz hizmet sunan tek
şirket olarak öne çıkıyor. Bu bizim
en önemli farkımız. Sorunuzun
yanıtı ‘Evet’. Faiz hassasiyeti
olan tüm vatandaşlarımızdan
son derece memnuniyet verici
geri dönüşler alıyoruz. Bu da durumun avantaja dönüştüğünü, sigorta ile hiç tanışmamış bir kitleyi sigortaya kavuştururken, Türkiye
ekonomisine de tasarruf sağlayarak
katkı sağladığımız sonucunu veriyor.
102 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
BES 35 MİLYAR TL
FON BÜYÜKLÜĞÜNE
ULAŞTI
Türkiye’de 11’inci yılını geride
bırakan Bireysel Emeklilik
Sistemi (BES), devlet katkısı
ile her geçen gün katılımcı
sayısını artırıyor. Sosyal
güvenlik sisteminin
tamamlayıcısı olan BES, 24
Ekim 2014 itibariyle toplam
4 milyon 917 bin katılımcıya
ve 35 milyar TL’nin üzerinde
fon büyüklüğüne ulaştı.
önüne alarak bu adımı attı. Lansman
toplantımızda 2+2’nin 4’ten fazla
olacağını ispatlayacağız demişlerdi.
Bu en ideal güç birliği olduğu için bu
şekilde yola çıkıldı.
UFUK UYAN
Kuveyt Türk
Genel Müdürü
AYHAN SİNCEK
Katılım Emeklilik
Genel Müdürü
FAHRETTİN YAHŞİ
Albaraka Türk
Genel Müdürü
İKİ DEV GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Kuveyt Türk ve Albaraka Türk ortaklığı ile kurulan Katılım Emeklilik
9 Mayıs 2014 tarihinde lisansını alarak faaliyetlerine başladı.
“TOPLADIĞIMIZ FON
36 MİLYON TL’Yİ AŞTI”
Sincek: “Albaraka Türk ve Kuveyt Türk, güç birliğinin
oluşturacağı sinerjiyi, katma değeri göz önüne
alarak bu adımı attı. Bugüne kadar topladığımız
fon da 36 milyon TL’nin üzerine çıktı.”
I Katılım Emeklilik’te şu ana kadar kaç poliçe (Albaraka Türk ve
Kuveyt Türk dahil) imzalandı? Ne kadarlık bir büyüklüğe sahip? Bunun ne
kadarını BES oluşturuyor?
İlk etapta 15 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaştık ki, bu durum
memnuniyet verici. Topladığımız fon
da 36 milyon TL’nin üzerine çıktı.
“BÜYÜK İLGİ
GÖRÜYORUZ”
I Kurumsal poliçelerde mi yoksa bireysel poliçelerde mi büyüme hedefliyorsunuz?
Katılım Emeklilik olarak her iki
gruba da eşit mesafedeyiz. Bununla
birlikte başta Doğu ve Anadolu olmak üzere tüm yurtta hiç sigorta ile
tanışmamış vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyoruz.
“ALBARAKA VE
KUVEYT TÜRK GÜÇ
BİRLİĞİ OLUŞTURDU”
I Sadece iki katılım bankası bu
yapının içinde. Neden diğer katılım
bankaları bu yapının içinde yer almadı?
Bu soruyu, kurucu ortaklarımızın
yanıtlamasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle, lansman
toplantımızda gelen benzer bir soruya
verdikleri yanıtı aktarmak isterim.
Öncelikle iki kurumun kültürü birbiriyle örtüşüyor. Albaraka Türk ve
Kuveyt Türk, güç birliğinin oluşturacağı sinerjiyi, katma değeri göz
“BES’TE KATILIMCI
SAYISI 4 MİLYON 917
BİNE ULAŞTI”
I BES’te 11 yıl geride kaldı. Bu
geçen zaman zarfında gelinen noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de 11’inci yılını geride bırakan Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES), devlet katkısı ile her geçen
gün katılımcı sayısını artırıyor. Sosyal
güvenlik sisteminin tamamlayıcısı
olan BES, 24 Ekim 2014 itibariyle
toplam 4 milyon 917 bin katılımcıya
ve 35 milyar TL’nin üzerinde fon
büyüklüğüne ulaştı. Sektörde faizsiz
bireysel emeklilik fonlarının büyüme
hızının ise genel ortalamanın da üstünde olduğunu söyleyebilirim.
“TASARRUF BİLİNCİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
GEREKİYOR“
I Türk insanının tasarruf bilincini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli
mi? Tasarrufların artırılması için neler yapılmalı sizce?
Ülkemizde tasarruf bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun Türkiye
için en önemli konuların başında
geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle vizyonumuzda; “müşteri adaylarımıza finansal okur-yazarlık kazandırarak
onlara değer katmak” var. Tasarruf bilincinin gelişerek yaygınlaşması, cari
açığın kapanmasından istihdam imkanı sağlayacak yeni yatırımların hayata geçmesine kadar bir çok alanda,
ekonomimizin gelişimine de itici güç
katacak sonuçlar doğuracaktır.
BES’i de bu süreçte en güçlü
araçlardan biri olarak görüyoruz.
BES’in büyümesi ve yaygınlaşması,
tasarruf bilincinin de yaygınlaşması
anlamına geliyor. Bu nedenle Katılım
Emeklilik olarak hem finansal okuryazarlık eğitimleriyle tasarruf bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız
hem de BES’i doğru ve tam anlatarak daha geniş kitlelerin sisteme girmesini sağlayacağız.
EKOV‹TR‹N ARALIK 2014 103
@Ekovitrin_Aralik_2014 BASKI:EKOVITRIN_
11/27/14
11:54 PM
Page 104
ÖZEL RÖPORTAJ / AYHAN SİNCEK
AYHAN SİNCEK
BİREYSEL
TASARRUFLAR
CARİ AÇIĞIN
DÜŞMESİNE
KATKI SAĞLIYOR
“Türkiye’de cari açığın
düşmesine bireyler tasarruf
yaparak katkı sağlarken,
ortaya çıkacak refahtan da
pay alacaklar. Uygulamaları
gereken tek bir reçete var.
İlk önce ayaklarını
yorganlarına göre uzatacaklar.
Önce tasarruf yapacaklar,
ondan sonra yatırım
yapacaklar. Tasarruf yaptıktan
sonra ev alacak, araba alacak,
yazlık alacak, ihtiyaçlarını
görecekler.”
FİNANSAL OKUR-YAZARLIK
Sincek: “Finansal ürünlerin doğru tanınmasının
yanı sıra tasarruf bilincinin de bu süreç içinde
oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.”
I Türkiye’de finansal okur-yazarlığın artırılması gerektiğine dair
ifadeleriniz var. Finansal okur-yazarlık nasıl artırılır? Bireyler bu sayede ne gibi kazanımlar elde eder?
Finansal okur-yazarlık bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını
akıllıca değerlendirip, bütçelerini
doğru yönetebilme yetkinliğine sahip
olabilmesidir. Finansal ürünlerin
doğru tanınmasının yanı sıra tasarruf
bilincinin de bu süreç içinde oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.
Tasarrufun, harcamalardan arta kalan miktarlarla değil de kişilerin önce inanıp karar verdikleri miktarı biriktirip daha sonra harcamalarını
104 EKOV‹TR‹N ARALIK 2014
gerçekleştirerek yapılabileceğini vurgulamak gerektiğini düşünüyoruz.
Türkiye’de cari açığın düşmesine
bireyler tasarruf yaparak katkı sağlarken, ortaya çıkacak refahtan da
pay alacaklar. Uygulamaları gereken
tek bir reçete var. İlk önce ayaklarını yorganlarına göre uzatacaklar.
Önce tasarruf yapacaklar, ondan
sonra yatırım yapacaklar. Tasarruf
yaptıktan sonra ev alacak, araba
alacak, yazlık alacak, ihtiyaçlarını görecekler. Ama ilk önce tasarruf...
Tasarrufu yaptıktan sonra arta kalan
para ile insanlar yaşayabilir, yatırım
yapabilirse, herhangi bir sorun kalmayacaktır zaten.
“ÖNCELİĞİMİZ BİREYSEL
MÜŞTERİLER”
I Katılım Emeklilik’in 2014 ve
sonrasındaki hedefleri nelerdir?
Kuveyt Türk ve Albaraka Türk’ün
2.5 milyon civarında kurumsal ve
bireysel müşterisi var. İlk etapta hedefimiz iki ortağımızın mevcut müşterileri olacak. Bu hedef kitleye
Katılım Emeklilik’i ve ürünlerimizi
çok güçlü bir biçimde anlatacağız.
Önceliğimiz bireysel müşteriler olacak ve bir yıl içinde 80 ila 100 bin katılımcıya ulaşıp fon büyüklüğümüzü
de yaklaşık 200 milyon TL civarına çıkaracağız. Umuyorum ki bu hedeflerimize ulaşacağız zira bizim en büyük avantajımız; bugüne kadar inançlarından dolayı sigorta sektöründen
uzak durmuş ama bu alanda da katılım esaslarına uygun hareket edildiğini, icazet alındığını gördüklerinde
harekete geçecek insanların olması.
5 yılda 500 bin katılımcıya ulaşacak ve
sektörde ilk 10’da yerimizi alacağız.
Download

Özel röportajın devamı