ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ruhsat Şube Müdürlüğü
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Başvuru/Beyan formu (FORM-1)
Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış)
Kira sözleşmesi
İmza sirküleri
Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması
gereken izin
Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise
gerekli izin (Yapı Kullanma İzin Belgesi)
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri
ise gerekli izin (Geçiş Yolu İzin Belgesi)
İtfaiye raporu gerektiren iş yerleri için itfaiye
raporu
Ustalık Belgesi
Mesul müdür beyannamesi
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde
Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi
ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı
Bulunmadığına dair Beyanname
Çalışanlara ait beyan formu
Çeşitli alkol ve tütün mamullerinin satışında
bulunmak isteyen işletmeler tarafından
hazırlanmış işyerinin örgün eğitim
kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları,
ibadethanelere olan mesafelerini belirten
ölçüm krokisi
Risk Analiz Raporu
Acil durum eylem planı
Personel eğitimi yapıldığına dair belge
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Hakkında Beyanname
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
İlgili Tapu Müdürlüğünden (Mülkiyeti Belediyemize
ait olan yerlerden alınmaz)
Noter
Kat maliklerinden muvafakat
İlçe Belediye Başkanlığından
ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Trafik Şb.Md.
ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığından
Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenilmez
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
İşyeri sahibi / işletmeci
Beyanname örneğini web sayfamızdan temin
edebilirsiniz.
*
Gıda ile ilgili faaliyetlerde bulunan işyerlerine yönelik çalışanlara ait bulaşıcı hastalığı
olmadığına dair sağlık raporu beyanı istenecektir.
*
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ekindeki ortak şartlar ile faaliyet
konusuna özel şartlar aranmaktadır.
*
*
*
Başvurularda belgelerin asılları suretleriyle birlikte sunulacaktır.
Başvuru için gerekli belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.
Başvuru sahibi yerine işlemleri vekil takip edecekse noter onaylı vekaletname
istenecektir.
Download

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin