— 1070 —
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilâve tediye yapılması ve 6462
sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 11. VII. 1956 - Sayı: 9355)
No.
0772
Kabul tarihi
4. VH. 1956
MADDE 1. — Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil serma­
yeli müesseseler, sermayesinin vanamdan fazlası Devlete aidolan şirket ve kurum­
larla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunlaar şü­
mulüne giren iktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kuram, banka, ortak­
lık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan iş Kanununun şümulüne giren ve­
ya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve tş Kanununun muaddel birinci madde­
sindeki tarife göre işçi vasfmda olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun,
her yıl için birer ayhk istihkakları tutarmda ilâve tediye yapılır.
MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin
münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasibolarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilâve tediye
daha yapılır.
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkûr madde­
ler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir ayhk istihkakları
tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilâve te­
diye daha yapılabilir.
MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı îcra Vekilleri He­
yetine e t e sb it olunur.
Ayhk istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri,
ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler
nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının İcabettirdiği prim­
ler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.
Mezkûr ilâve tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadı­
ğına bakılmaksızm işçinin ilâve tediyenin taallûk ettiği yıl içinde o yerde veya
aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetleri­
nin yekûnu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir, işçinin bu tediyelere esas ola­
cak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine
rashyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri
çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılma­
dıkları günler çalışmış gibi sayılır.
MADDE 5. — Birinci maddede sözü geçen iş yerlerinde tatbik edilmekte olan
muhtelif ücret sistemleri ve ücrete müessir sair unsurları, kanuni bir mecburiye­
te müstenidolmıyan sosyal yardımları, bu iş yerlerinin iş ve istihsal nevileri veya
kolları, kurulmuş oldukları mahallerin hususiyetleri, kuruluş ve işleyiş tarzlan
da nazarı itibara alınmak suretiyle muayyen ve yeknesak esaslara bağlanır.
Madenlerde yeraltında çalışan işçilerin asgari ücretleri yerüstü işçilerinin as­
gari ücretlerinden o iş yerinin bağlı olduğu teşekkül tarafından tâyin ve teşekkü­
lün bağlı olduğu vekâletçe tasdik edilecek bir nispette fazla olarak tesbit edilir.
Ko. 6772
— ÎÛ7Î 11.VII. 1956
MADDE 6. — 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun ikinci maddesi kaldı­
rılmıştır.
MUVAKKAT MADDE — 6212 sayılı Kanunun ikinci maddesi ve 6452 sayılı
Kanun hükümleri gereğince 1954 ve 1955 yıllarına ait temettü ikramiyesi ile ilâve
tediyeye hak kazamp da haklarını, bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar al­
mamış olanlara mezkûr hakları ayrıca ödenir.
1956 yılma ait ilâve tediyelerini veya avans olarak temettü ikramiyelerini al­
mış olanlara mezkûr yıl için bu kanunun birinci maddesine göre ayrıca bir tediye
yapılmaz.
MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir,
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur­
dur.
6 Temmuz 1956
Riyaseti Cumhura yazılan teskerenin tarih ve
numarası
: 5 , VII . 1956 ve 2/217
Bu kanunun Hânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
,
6 . VII . 1956 ve 4/293
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
:
9
4
13 9,62:69,75,81,86:89
[İnikat : 85 — 252 sıra sayılı matbua 85 uci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]
Download

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilâve tediye