ORIGINAL INSTRUCTIONS
USER’S MANUAL
AIR-CONDITIONER
ENGLISH
MANUEL DE L’UTILISATEUR
FRANÇAIS
CLIMATISEUR
ANWENDERHANDBUCH
DEUTSCH
¨T
KLIMAGERA
ISTRUZIONI PER L’USO
SRR25ZJ-S
SRR35ZJ-S
SRR50ZJ-S
SRR60ZJ-S1
ITALIANO
CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
ESPAN˜ OL
ACONDICIONADOR DE AIRE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NEDERLANDS
AIRCONDITIONING
MANUAL DO UTILIZADOR
PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO
Ο∆HΓIΕΣ XPHΣHΣ
EΛΛHNIKA
KΛIMATIΣTIKO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION DIVISION
3-1, Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japan
http ://www.mhi.co.jp
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax: +44-20-7025-2751
http://www.mhiae.com
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
http ://www.mhiaa.com.au
This air conditioner complies with EMC Directive 2004/108/EC,
LV Directive 2006/95/EC.
Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 2004/
108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.
Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.
Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.
Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 2004/108/EC, LV
Direktiven 2006/95/EC.
Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 2004/108/EC e a Directiva LV 2006/95/EC.
Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC: 2004/
108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘
√‰ËÁ›·˜ EMC 2004/108/EK Î·È Ù˘ √‰ËÁ›·˜ LV 2006/95/EK.
PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
RJD012A200G
RJD012A200G_Cover1,4
1
5/27/14, 11:01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Klimas›n› seçti¤iniz için teflekkürler. En iyi ve
en uzun ömürlü performans› elde etmek için, kliman›z› kullanmadan önce lütfen bu
Kullan›m K›lavuzunu okuyun ve talimatlar›na uyun. K›lavuzu okuduktan sonra güvenli bir
yerde saklay›n. Kullan›mla ilgili sorular›n›z oldu¤unda veya herhangi bir aksakl›kla
karfl›laflt›¤›n›zda K›lavuza baflvurun.
Bu klima konutlarda kullan›lmak içindir.
R410A gaz›n› atmosfere boflaltmay›n: R410A, Kyoto Protokolu taraf›ndan Küresel
Is›nma Potensiyeli (Global warming potential - GWP) = 1975 olarak düzenlenmifl bir
flüorlu sera gaz›d›r.
Klima ürününüz bu simgeyle i aretlenmi olabilir. Bu, Atık Elektrikli ve
Elektronik Ekipmanın (2012/19/EU sayılı Direktifteki ekliyle WEEE)
genel ev çöpüyle karı tırılmaması gerekti i anlamına gelir. Klimalar, yetkili
yeniden kullanım, geri dönü üm ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve
belediyenin çöp sisteminde imha edilmemelidir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi
için montajı yapan yerle veya yetkili makamlarla ba lantı kurun.
Klima ürünüzün içerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli
i’nin 2013/56/EU sayılı direktifi 20. maddesi ve II. ek kısmı uyarınca son
kullanıcılara bilgi sa lamaktadır.
Bataryanın ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır. E er
yukarıda gösterilen sembolün altında bir kimyasal madde sembolü
bulunuyorsa, bu bataryanın belirli bir konsantrasyon miktarının üzerinde a
ır metal içermesi anlamına gelir. A a ıdaki gibi gösterilecektir:
Hg:cıva(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)
Lütfen bataryalarınızı gerekti i gibi do ru bir ekilde yerel atık toplama
merkezinize veya geri dönü üm tesislerine götürünüz.
Tüm Kapal› Mekan ve Aç›k Mekanlardan al›nan ses emisyonu bas›nç seviyesi 70 dB’in(A)
alt›ndad›r.
‹çindekiler
Güvenlik önlemleri ....................................... 200
Parçaların adları ve işlevleri ......................... 204
Uzaktan kumandanın kullanımı .................... 206
Uzaktan kumandayla kullanım hatası ........... 206
Geçici çalışma kullanımı .............................. 206
Uzaktan kumanda kullanım
ve ekran bölümü ........................................... 207
Geçerli zaman ayarı ...................................... 207
AUTO (OTOMATİK)
modunun kullanımı ....................................... 208
AUTO (OTOMATİK) çalışma
sırasında sıcaklık ayarı ................................. 208
FAN SPEED (FAN HIZI) ........................... 208
COOL/HEAT/DRY
(SOĞUTMA/ISITMA/NEM ALMA)
modunun kullanımı .......................................... 209
Klima çalışabilir sıcaklık ayarı ..................... 209
HEAT (ISITMA) modunda çalışmanın
özellikleri ...................................................... 209
SLEEP TIMER’ın
(UYKU ZAMANLAYICISI) kullanımı ....... 210
OFF-TIMER’ın (KAPANMA
ZAMANLAYICISI) kullanımı ..................... 210
ON-TIMER’ın (AÇILMA
ZAMANLAYICISI) kullanımı...................... 211
SLEEP TIMER + ON-TIMER’ın (UYKU
ZAMANLAYICISI ve AÇILMA
ZAMANLAYICISI) kullanımı ..................... 211
PROGRAM TIMER’ın (PROGRAM
ZAMANLAYICISI) kullanımı ..................... 212
Hava akışı yön ayarı ..................................... 212 TÜRKÇE
HIGH POWER/ECONOMY’nin
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) kullanımı ..... 213
SELF CLEAN’in (KENDİ KENDİNİ
TEMİZLİK) kullanımı.................................. 214
Otomatik yeniden çalıştırma
fonksiyonu .................................................... 214
Etkili bir kullanım için ipuçları .................... 214
Bakım ........................................................... 215
Doğru montaj ................................................ 216
Sorunların saptanması ve çözülmesi ............ 216
Not ................................................................ 217
Yetkili satıcınızla temasa geçin .................... 218
Çoklu klimalar hakkında .............................. 218
Otomatik arıza tespit fonksiyonu ................. 219
– 199 –
RJD012A200G_TU_199-210
199
7/22/14, 10:12
Güvenlik önlemleri
• Sistemi kullanmaya bafllamadan önce, sistemin uygun biçimde çal›flmas›n› sa¤lamak için bu
“Güvenlik önlemleri”ni dikkatle okuyun.
• Bu kullan›m k›lavuzunu okuduktan sonra lütfen ileride de baflvurmak üzere saklay›n. Klimay›
baflka birisi kullanacaksa, k›lavuzun da yeni kullan›c›ya verilmesini sa¤lay›n.
Yanl›fl bir ifllem can kayb›, a¤›r yaralanma, vb. ciddi bir sonuca yol
UYARI
açabilir.
DIKKAT fiartlara ba¤l› olarak ciddi bir sorun teflkil edebilir.
Güvenli¤iniz aç›s›ndan hayati önem tafl›yan bu önlemlere uymakta büyük özen gösterin.
• Metinde s›k s›k geçen simgelerin anlamlar› afla¤›da verilmifltir:
Kesinlikle yasakt›r.
Talimatlara uymakta
büyük özen gösterin.
Do¤ru topraklama
sa¤lay›n
❚ MONTAJ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER
UYARI
• Bu sistem ev içi kullan›m içindir.
Mühendislik atölyesi gibi zorlu ortamlarda kullan›ld›¤› takdirde cihaz düzgün
çal›flmayabilir.
• Sistem Yetkili Servis taraf›ndan monte edilmelidir.
Sistemin montaj›n› tek bafl›n›za yapman›z tavsiye edilmez, zira hatal› kullan›m su
s›z›nt›s›, elektrik çarpmalar› veya yang›na neden olabilir.
DIKKAT
• Yan›c› gaz kaça¤› olabilecek yerlere monte etmeyin.
Gaz kaça¤› yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
• Montaj yerine ba¤l› olarak bir toprak
• Tahliye hortumunu bütün su tahliye
s›z›nt› kesici gerekebilir.
edilecek flekilde takt›¤›n›zdan emin
olun.
Toprak s›z›nt› kesici monte etmezseniz
elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
Yanl›fl montaj suyun oda içine
damlayarak mobilyalar› ›slatmas›na yol
açabilir.
• Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmal›d›r.
Toprak kablolar› asla gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefonun toprak
kablosuna ba¤lanmamal›d›r. Toprak hatt›n›n yanl›fl ba¤lanmas› elektrik çarpmas›na
yol açabilir.
– 200 –
RJD012A200G_TU_199-210
200
4/24/14, 15:24
❚ Güvenlik önlemleri
❚ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER
UYARI
• Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
• Temizleme ve kullan›c› bak›m›, gözetim
alt›nda tutulmayan çocuklar taraf›ndan
• Kendinizi so¤uk havaya uzun süre maruz
yap›lmamal›d›r.
b›rakmay›n.
Aksi halde vücudunuz etkilenebilir ve • Hava girifline hiçbir fley sokmay›n.
sa¤l›k sorunlar›yla karfl›laflabilirsiniz.
‹ç fan yüksek h›zla döndü¤ünden bu
durum yaralanmaya neden olabilir.
• Bu cihaz, gözetim alt›nda bulundurulduklar› veya cihaz›n kullan›m›yla ilgili talimat
verildi¤i ve ilgili tehlikeleri anlad›klar› takdirde, 8 yafl ve üstündeki çocuklar ve fiziksel,
duyusal ve zihinsel yetenekleri k›s›tl› veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kifliler
taraf›ndan kullan›labilir.
• Uzaktan kumanday› küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yere koyun.
Bu uyar›ya uyulmamas›, pillerin yutulmas›na veya di¤er kazalara yol açabilir.
DIKKAT
• Yaln›zca onayl› sigortalar kullan›n.
Onayl› sigorta yerine çelik veya bak›r tel
kullan›lmas›, cihaz›n bozulmas›na veya
yang›na yol açabilece¤i için kesinlikle
men edilmifltir.
• Dü¤meleri ›slak ellerle tutmay›n.
Aksi halde elektrik çarpmas› meydana
gelebilir.
• ‹ç üniteye as›lmay›n veya sallanmay›n.
‹ç ünite afla¤› düflerse yaralanabilirsiniz.
• Fan›n yak›n›na yan›c› böcek ilac› veya
sprey boya koymay›n, ayr›ca bunlar›
do¤rudan sisteme do¤ru s›kmay›n.
Aksi halde yang›n ç›kabilir.
• Kliman›n önüne, hava ak›m›n› do¤rudan
kesecek biçimde hiçbir ›s›tma cihaz›
konmamal›d›r.
Aksi halde cihaz uygun biçimde
çal›flmayabilir.
• Klimay› suyla y›kamay›n.
Aksi halde elektrik çarpmas› meydana
gelebilir.
• Klima sadece esas amac›na yönelik
olarak kullan›lmal›d›r. G›da maddelerinin,
saks› çiçeklerinin, hayvanlar›n, hassas
cihazlar›n veya sanat yap›tlar›n›n
saklanmas› gibi baflka amaçlarla
kullan›lmamal›d›r.
Klima sadece normal konut odalar›nda
kullan›m içindir. Kliman›n herhangi bir
baflka amaçla kullan›lmas› yiyecek vb
maddelerinin kalitesini bozabilir.
• Kliman›n üzerine vazo vb. gibi içinde su
bulunan kaplar koymay›n.
Klimaya su kaçmas› tesisat›n
bozulmas›na neden olabilir, bu ise
elektrik çarpmas› ile sonuçlanabilir.
• Sistemi, hava ak›fl yönünün bitki veya
hayvanlar›n do¤rudan üzerine gelece¤i
bir yere monte etmeyin.
Aksi halde hayvanlar›n ve çiçeklerin
sa¤l›klar› olumsuz etkilenir.
• Kliman›n üzerine oturmay›n ve üzerine
hiçbir fley koymay›n.
Kliman›n devrilmesi veya üzerindeki
eflyalar›n düflmesi yaralanmaya neden
olabilir.
• Kliman›n alt›ndaki destek yap›s›n›, uzun
bir süre kulland›ktan sonra ara s›ra
kontrol edin.
Herhangi bir hasar› derhal
onarmazsan›z, ünite afla¤› düflerek
kiflisel yaralanmaya yol açabilir.
– 201 –
RJD012A200G_TU_199-210
201
5/27/14, 11:02
❚ Güvenlik önlemleri
DIKKAT
• Hava ›s› eflanjörünün alüminyum
kanatç›klar›na dokunmay›n.
Yaralanmaya yol açabilir.
• Elektrikli ev aletleri veya ev gereçlerini
iç veya d›fl ünitelerin alt›na koymay›n.
Üniteden damlayacak yo¤uflma suyu
cisimleri pasland›rabilir veya kazalara
veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.
• Hava filtresi olmadan sistemi
çal›flt›rmay›n.
Aksi halde ›s› de¤ifltiricinin
t›kanmas›ndan dolay› sistemde ar›za
meydana gelebilir.
• Güç kayna¤›n›, çal›flmay› durdurduktan
hemen sonra kapatmay›n.
En az 5 dakika bekleyin; aksi halde su
kaça¤› veya ar›za durumu do¤abilir.
• Sistemi ana güç kayna¤›ndan kumanda
etmeyin.
Yang›n veya su kaça¤›na neden
olabilir. Ayr›ca fan beklenmedik bir
anda çal›flarak kiflisel yaralanmalara
yol açabilir.
• Bu ünitenin içine su dökmeyin ve bu
üniteye su kab› takmay›n.
Klimaya su kaçmas› tesisat›n
bozulmas›na neden olabilir, bu ise
elektrik çarpmas› ile sonuçlanabilir.
• Sistemi, içinde yanma ifllemi
gerçekleflen bir donan›mla birlikte
çal›flt›rd›¤›n›zda oday› düzenli olarak
havaland›rman›z gerekir.
Yetersiz havaland›rma, oksijen
eksikli¤inden kaynaklanan kazalara
neden olabilir.
• Hava girifl panelini ve filtreleri
ç›kar›rken, ayakl› merdiven gibi dengeli
bir nesnenin üzerine sa¤lam bir flekilde
bas›n.
Aksi takdirde dengesiz nesnelerin
devrilmesi sonucu bir kaza meydana
gelebilir.
• Sistemi temizlerken üniteyi durdurun ve
güç kayna¤›n› kapat›n.
‹ç fan dönerken asla paneli açmay›n.
• D›fl ünitenin yak›n›na cisim koymay›n
veya ünitenin çevresinde yaprak
birikimine izin vermeyin.
D›fl ünitenin etraf›nda cisimler veya
yapraklar varsa, küçük hayvanlar
ünitenin içine girebilir ve elektrikli
parçalarla temas ederek ar›za, duman
veya yang›na yol açabilirler.
• ‹ç ünitenin içini temizletmek için yetkili
sat›c›n›zla temasa geçin. Kendi bafl›n›za
yapmaya kalk›flmay›n.
Onaylanmam›fl deterjanlar veya yanl›fl
y›kama yönteminin kullan›lmas›
ünitenin plastik parçalar›na zarar verip
s›z›nt›lara yol açabilir. Deterjan›n
elektrikli parçalar veya ünitenin
motoruyla temas etmesi hasar, duman
veya yang›na da yol açabilir.
• Gök gürültüsü duyarsan›z veya y›ld›r›m
tehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücü
kapat›n.
Üniteye zarar verebilir.
• Ev içi biriminin içine hava ç›k›fllar›ndan
yabanc› maddelerin girmesine müsaade
etmeyin.
Damperin çal›flmaz hale gelmesine
sebep olabilir.
• Elektrik kordonu hasar görürse, yetkili
servisiniz ya da ehliyetli bir teknisyen ile
temasa geçin.
De¤ifltirilmezse, cihaz›n bozulmas›na
veya yang›na neden olabilir.
– 202 –
RJD012A200G_TU_199-210
202
4/24/14, 10:31
❚ Güvenlik önlemleri
❚ NAKL‹YE VE ONARIMLA ‹LG‹L‹ TEDB‹RLER
UYARI
• Hiçbir onar›m ve de¤ifliklik ifllemini kendi kendinize yapmay›n. Ünitenin onar›lmas›
gerekirse bayiye baflvurun.
Üniteyi kendiniz onar›r ya da de¤ifltirirseniz su kaça¤›, elektrik çarpmas› ya da
yang›na neden olabilirsiniz.
• Onar›m ifllemleri için yetkili sat›c›n›za
dan›fl›n.
Yanl›fl onar›m elektrik çarpmas›na,
yang›na vb neden olabilir.
• Kliman›n yerinin de¤ifltirilmesi
gerekiyorsa, yetkili sat›c›n›z veya
uzman bir montajc›yla temasa geçin.
Yanl›fl montaj su kaça¤›na, elektrik
çarpmas›na, yang›n ç›kmas›na vb
neden olabilir.
Anormal
bir durum (yan›k kokusu, vb.)
•
fark edecek olursan›z, sistemi durdurun,
gücü kapat›n ve yetkili sat›c›n›zla
görüflün.
Kliman›n ola¤and›fl› koflullarda
çal›flt›r›lmaya devam edilmesi ar›zaya,
elektrik çarpmas›na, yang›na vb
neden olabilir.
• Klima oday› so¤utam›yor veya
›s›tam›yorsa, so¤utma s›v›s› kaça¤›
olabilir. Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.
E¤er so¤utucu madde eklemek
gerekirse, bu ifllemin do¤ru yönergeleri
için yetkili sat›c›n›zla görüflün.
So¤utucu akıflkan çıplak deriyle temas
ederse, so¤uk yaralanmaya neden
olabilir.
So¤utucu akıflkan gazı aflırı derecede
solunursa, sinir fonksiyonunda bafl
dönmesi ve bafl a¤rısı gibi bozulmalara
veya kalp fonksiyonunda düzensiz kalp
atıflı ve geçici kalp çarpıntısı gibi
bozulmalara yol açabilir. So¤utucu
akıflkan üniteden bir fan ısıtıcısına,
fırına, portatif ısıtıcıya veya baflka bir
ısı kayna¤ına beklenmedik flekilde
sızarsa, zararlı gazlar ortaya çıkabilir.
– 203 –
RJD012A200G_TU_199-210
203
4/23/14, 11:32
Parçalar›n adlar› ve ifllevleri
‹Ç ÜN‹TE
Hava ç›k›fl›
Hava buradan çıkar.
Hava ç›k›fl›
Emilen havanın içindeki toz ve kiri tutar.
Sayfa 215
Hava emme ›zgaras›
İçerideki havayı emer.
So¤utma s›v›s› boru ba¤lant›s› ve elektrik teli
Ünite gösterge ve çal›flt›rma bölümü
Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›
Drenaj hortumu
İç üniteden suyu çeker
Kablosuz uzaktan kumanda
Sayfa 207
Aksesuarlar
Telsiz uzaktan kontrol
Kablosuz uzaktan
kumanda tutucusu
Tahta vidası (Adet:2)
(uzaktan kumanda tutucusunun
monte edilmesi için)
Pil
(R03 (AAA, Mikro) ×2)
DIfi ÜN‹TE
Hava girifli
(Yan ve arka yüzeyde)
Hava ç›k›fl›
D›fl ünite fan›
Is› eflanjörü
– 204 –
RJD012A200G_TU_199-210
204
4/23/14, 17:06
Parçalar›n adlar› ve ifllevleri
Ünitenin ekran bölümü
RUN (HOT KEEP) ›fl›¤› (yeflil)
• Çalışma sırasında yanar.
• ‘HOT KEEP’ (SICAK TUT) ve ‘CLEAN
operation’ (TEMİZLİK işlemi) nedeniyle hava
akışı durduğunda yanıp söner.
Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›
1.5 sec.
Ünite ON/OFF dü¤mesi
ON
HOT KEEP
(SICAK TUT) OFF
Bu düğme, uzaktan kumanda mevcut olmadığı
zamanlarda üniteyi açmak/kapamak için
kullanılabilir.
Sayfa 206
0.5 sec.
3 sec.
ON
CLEAN
(TEM‹ZL‹K) OFF
ifllemi
HI POWER (Yüksek güç) ›fl›¤› (yeflil)
HIGH POWER (Yüksek güç) çalışması sırasında
yanar.
Isıtma hazırlığı sırasında yanıp söner.
1.5 sec.
ON
1 sec.
Sayfa 214
TIMER ›fl›¤› (sar›)
OFF
TIMER (zaman programıyla) çalışma sırasında
yanar.
0.5 sec.
ECONO ›fl›¤› (turuncu)
ECONOMY çalışması sırasında yanar.
NOT
• Uzaktan kumanda sesli ikaz›
Önceden ayarlanmış 24°C sıcaklık, otomatik işlem ve otomatik hava akışı seçildiğinde (Bip Bip) sesli ikazı duyulur.
ON/OFF düğmesine basarak (TEMİZLİK modu hariç) klima kapatılırsa (Bip) sesli ikaz verilir.
Bu fonksiyon klimayı karanlıkta çalıştırırken faydalıdır.
Hava ak›fl› ayarlamas›
Önceden ayarlanm›fl s›cakl›k
Tipik montaj örne¤i
Gömme tavan tipi
Hava ç›k›fl›
(Yerel düzenlemeler parças›)
Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›
Hava emme ›zgaras›
(‹ste¤e ba¤l› parça veya Yerel
düzenlemeler parças›)
Asma tavan tipi
Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›
Hava ç›k›fl›
(Yerel düzenlemeler parças›)
Hava emme ›zgaras›
(‹ste¤e ba¤l› parça veya Yerel
düzenlemeler parças›)
– 205 –
RJD012A200G_TU_199-210
205
4/23/14, 11:32
Uzaktan kumandan›n kullan›m›
Pillerin de¤ifltirilmesi
Aşağıda, pillerin tükendiği durumlar gösterilmiştir. Eski pilleri çıkarıp yerine yenilerini takın.
• Bir sinyal gönderildiğinde alındı sesi çıkmamaktadır.
• Ekran solarak yok olur.
NOT
1
2
Kapa¤› ç›kar›n ve eski pilleri
ç›kar›n.
• Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
• Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
• JIS veya IEC uyumlu bir pilin tavsiye edilen etkin kullanım süresi normal
kullanımda 6 ila 12 ay olmalıdır. Daha uzun süreyle kullanıldığında ya da
belirtilenden başka pil kullanıldığında pil akarak uzaktan kumandanın bozulmasına
neden olabilir.
• Tavsiye edilen etkin kullanım süresi pilin üzerinde yazılıdır. Birimin üretim tarihine
bağlı olarak bu süre daha kısa olabilir. Bununla birlikte pil nominal ömrünün sona
ermesinden sonra da çalışıyor durumda olabilir.
Yeni pilleri tak›n.
R03 (AAA, Mikro)
2
Mikro)×2
ve
işaretlerine
dikkat edin
■ Ekranda herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACL
dü¤mesine bas›n.
Uzaktan kumanda ask›s›n›n kullan›lmas›
3
4
Kapa¤› kapat›n.
Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda askısı kullanılarak bir
duvara veya sütuna asılabilir. Uzaktan kumandayı
takmadan önce klimanın sinyalleri doğru biçimde
aldığından emin olun.
Bir tükenmez kalem ucuyla ACL
dü¤mesine bas›n.
Zamanlayıcı ayar modu gösterilir.
Uzaktan kumandayı takmak ve çıkarmak için askısı içinde
aşağıya veya yukarıya kaydırın.
Sayfa 207
Uzaktan kumandan›n kullan›m›yla ilgili uyar› notu
Kesinlikle yasakt›r
• Elektrikli hal› veya ›s›t›c› gibi s›cak
yerlere yaklaflt›rmay›n.
• Uzaktan kumanday› do¤rudan günefl
›fl›¤› veya baflka bir güçlü ›fl›k alaca¤›
yerlerde b›rakmay›n.
• Uzaktan kumanday› düflürmeyin.
Dikkatle kullan›n.
• Uzaktan kumanda ile cihaz aras›na
hiçbir engel koymay›n.
• Uzaktan kumandan›n üzerine s›v›
dökmeyin.
• Uzaktan kumandan›n üzerine a¤›r bir
fley koymay›n veya üzerine basmay›n.
Uzaktan kumandayla kullan›m hatas›
• Piller bitiyor mu?
• İşlem başarısız olursa, üniteyi geçici
kullanım fonksiyonuyla çalıştırın.
Uzaktan kumandanın kontrol edilmesi için
yetkili satıcınızla temasa geçin.
“Pillerin değiştirilmesi” yukarıda.
Pilleri yenileriyle değiştirin ve işlemi tekrar deneyin.
Aşağıda
Geçici çal›flma kullan›m›
• Ünite üzerindeki ünite ON/OFF düğmesi uzaktan kumanda kullanılmadığı zaman
geçici olarak klimayı çalıştırma/durdurma işlevini görür.
Çal›flma program›
• OPERATION MODE (ÇALIŞMA KONUMU) :
AUTO
• FAN SPEED (FAN HIZI)
:
Ünite ON/OFF dü¤mesi
AUTO
• Ünite ON/OFF düğmesine basılınca çalışma başlar; düğmeye tekrar
basarsanız çalışma durur.
NOT
• Ünitenin ON/OFF düğmesini 5 saniyeden daha fazla bir süre basılı tutmayın.
(5 saniyeden uzun süreyle basılı tutulduğunda, servis sırasında veya klimanın yerini değiştirirken kullanılan otomatik soğutmaya geçilir.)
– 206 –
RJD012A200G_TU_199-210
206
4/23/14, 11:32
Uzaktan kumanda kullan›m ve ekran bölümü
Çal›flt›rma bölümü
OPERATION MODE (ÇALIfiMA
MODU) göstergesi
FAN SPEED (FAN HIZI) dü¤mesi
Düğmeye her basılışında ekran
sırayla değişir.
Düğmeye her basılışında ekran
değişir.
sırayla
Sayfa 208,209
Sayfa208
HI POWER/ECONO dü¤mesi
ON/OFF (›fl›kl›) dü¤mesi
Bu düğme HIGH POWER/ECONOMY
modunu değiştirir.
Çalışmayı başlatmak için basın, durdurmak
için tekrar basın.
Sayfa 213
AIR FLOW (UP/DOWN) dü¤mesi
Bu düğme hava akış (yukarı/aşağı) yönünü
değiştirir.
Bu düğme kullanılmamaktadır.
(Hava akımının yön ayarı yapılamaz.)
TEMPERATURE (SICAKLIK
AYAR) dü¤mesi
Bu düğmeler oda sıcaklığını ayarlar. (Bu
düğmeler geçerli zaman ve zamanlayıcı
fonksiyonunu ayarlamak için de kullanılır.)
Sayfa 212
ON TIMER dü¤mesi
OFF TIMER dü¤mesi
Bu düğme, ON TIMER çalışma modunu seçer.
Bu düğme, OFF TIMER çalışma modunu seçer.
Sayfa 211
Sayfa 210
SLEEP dü¤mesi
CANCEL dü¤mesi
Bu düğme SLEEP işlemini seçer.
Bu düğme zamanlayıcı ON, zamanlayıcı
OFF veya SLEEP işlemini iptal eder.
Sayfa 210
CLEAN anahtar›
ACL dü¤mesi
Bu anahtar CLEAN moduna geçiş yapar.
• Yukarıdaki şekilde, açıklama amacıyla bütün
göstergelere yer verilmekle birlikte uygulamada yalnız
ilgili parçalar gösterilir.
Sayfa 214
Bu düğme mikroişlemciyi sıfırlamak ve
zamanı ayarlamak içindir.
Sayfa 206
‹letim yöntemi
Uzaktan kumanda klima cihazına yöneltilmiş durumdayken uzaktan kumandanın düğmelerinden herbirine basıldığında bir sinyal gönderilir.
Sinyal doğru biçimde alınınca ünite bir ses çıkarır.
Geçerli zaman ayar›
■ Pilleri takarken, geçerli zaman otomatikman zaman ayar moduna ayarlanır.
Geçerli saat olarak 13:00 gösterilmektedir. Saati gerçek saate göre ayarlayın.
Örnek: 10:30 olarak ayarlayın.
1
ACL anahtar›na bas.
2
“
3
Bir tükenmez kalem (ucu sivri olmayıp yuvarlak olan) ucu, vb. ile basın.
Zaman ekranı yanıp söner ve geçerli zamana ayarlanabilir.
veya
” dü¤mesine bas›n.
(10:30 olarak ayarlayın)
ON/OFF dü¤mesine bas.
Ekran yanıp sönme durumundan sürekli yanma durumuna değişir ve ayarlama
işlemi tamamlanır.
Adım 2’deki son işlemden sonraki 60 saniye içinde düğmeye basmanız gerekir,
aksi takdirde zaman ayarlanmaz.
NOT
• Zamanlayıcının çalışması saate dayanır, o yüzden lütfen doğru şekilde ayarlayın.
• Saat ayarlandığında uzaktan kumanda verileri sıfırlanır.
– 207 –
RJD012A200G_TU_199-210
207
4/23/14, 17:07
AUTO (OTOMAT‹K) modunun kullan›m›
■ Çalıştırıldığı andaki oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak çalışma modunu (COOL, HEAT, DRY) seçer.
Ünite AUTO modunda değilse:
1
MODE dü¤mesine bas›n.
[
işaretini]
(Auto) konumuna alın.
Uzaktan kumandayı klimaya doğru tutun ve
2
ON/OFF dü¤mesine bas›n.
Durdurmak için:
NOT
ON/OFF dü¤mesine bas›n.
AUTO modu sadece
ON/OFF düğmesine
basmak suretiyle
çalıştırılabilir.
• Çalışma sırasında dışarı hava
üflenmiyorsa
Sayfa 217
• AUTO (OTOMATİK) mod programını istemiyorsanız,
AUTO yerine COOL (SOĞUTMA), HEAT (ISITMA)
veya DRY (NEM ALMA) ile değiştirin.
OFF konumundaki ekran görüntüsü
• Klima kapatıldığında, geçerli zaman ve
önceden ayarlanmış ÇALIŞMA MODU
görünür.
Sayfa 209
• Hava akımının yönünü ayarlama yöntemi.
Sayfa 212
AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma s›ras›nda s›cakl›k ayar›
■ Otomatik çalışma sırasında da sıcaklık ayarı yapılabilir.
düğmesi ya da
Otomatik çalıştırma sırasında, ısıtma ve soğutma için ön ayar 24°C’dir.
düğmesi ile 6 düzeyde ayar mümkündür.
Sıcaklık değişikliği gerektiğinde.
1
ya da
dü¤mesine bas›n.
Biraz soğuk olduğu zaman
düğmesine basın.
■
düğmeye her basıldığında, anahtar şu sırayla geçiş yapar
–6 → –5 → ............ –1 → ±0 → +1 ............ +6.
+6 göründüğünde
düğmesine basılsa bile gösterge değişmez.
Biraz sıcak olduğu zaman
düğmesine basın.
■
düğmeye her basıldığında, anahtar şu sırayla geçiş yapar
+6 → +5 → ............ +1 → ±0 → –1 ............ –6.
–6 göründüğünde düğmesine basılsa bile gösterge değişmez.
Sıcaklık
ayarı (ºC)
-6
18
-5
19
-4
20
-3
21
Uzaktan Kumanda görüntüsü
+0 +1
-2
-1
+2
22 23
24 25
26
+3
27
+4
28
+5
29
+6
30
FAN SPEED (FAN HIZI)
■ Isıtma veya soğutma modundayken klimanızın kapasitesini seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz çalışma kapasitesi
Mikro bilgisayar tarafından otomatik olarak belirlenir
Yüksek kapasiteli güçlü çalışma
Standart çalışma
Enerji tasarrufu çalışması
FAN SPEED
AUTO
HI
MED
LO
FAN SPEED dü¤mesine bas›n.
[
işaretini] istenen fan hızı konumuna getirin.
AUTO
HI
MED
LO
NOT
• FAN SPEED HI’dan LO’ya değiştirilirken soğutucunun akış
sesi duyulabilir.
– 208 –
RJD012A200G_TU_199-210
208
4/23/14, 11:33
COOL/HEAT/DRY (SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA) modunun kullan›m›
Uzaktan kumandayı klimaya doğru tutun ve
1
MODE dü¤mesine bas›n.
[
işaretini] istenen kullanım konumuna getirin.
(Cool),
2
3
(Heat),
(Dry)
ON/OFF dü¤mesine bas›n.
TEMP dü¤mesine bas›n.
veya
Tercih edilen sıcaklık için
düğmesine basın.
Öneri
4
Hava akımının yönünü ayarlama yöntemi.
FAN SPEED dü¤mesine bas›n.
Fan hızını tercih ettiğiniz şekilde ayarlayın.
Sayfa 212
NOT
Durdurmak için:
ON/OFF dü¤mesine bas›n.
• Isıtma işlemine başladığında dışarı hava üflenmiyorsa.
Sayfa 217
• Çalışma programı klima çalışmıyorken de seçilebilir veya
değiştirilebilir.
Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar›
■ Aşağıda belirtilen çalışma sınırları içinde kullanın. Bu sınırların dışında çalıştırılması, koruma cihazlarının devreye girmesine yol açarak
ünitenin çalışmasını önleyebilir.
So¤utma çal›flmas›
Is›tma çal›flmas›
Dışarıdaki sıcaklık
Yaklaşık -15 ilâ 46°C
Yaklaşık -15 ilâ 24°C
İçerideki sıcaklık
Yaklaşık 18 ilâ 32°C
Yaklaşık 15 ilâ 30°C
İçerideki nem
Yaklaşık %80’in altında
Ünitenin %80’in üzerindeki nem seviyelerinde uzun süre
kullanılması iç ünitenin yüzeyinde kondensasyon
oluşmasına yol açarak su damlamasına neden olabilir.
—
HEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n özellikleri
HEAT modunda çal›flman›n iflleyifli ve kapasitesi
■ ‹flleyifli
• Ünite, dışarıdaki soğuk havadan ısıyı çekerek içeri vermek suretiyle odayı ısıtır. Isı pompası sisteminin bir özelliği olarak, dış hava sıcaklığı
düştükçe ısıtma kapasitesi azalır.
• Klimayı açtıktan sonra sıcak hava gelmesi biraz zaman alabilir.
• Dışarıdaki sıcaklık çok düştüğünde ilave bir ısıtma kaynağı kullanılması uygun olur.
Karlanma önleme
Dışarıdaki sıcaklık düşüp nem oranı yükseldiğinde dış ünitenin ısı eşanjörünün üzeri buz tutar ve bu durum verimli ısıtmayı engeller.
Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme ifllemi s›ras›nda ›s›tma ifllemi 5 ila 15 dakika kadar durur.
• Hem iç hem de dış fan durur ve buz çözme işlemi sırasında RUN ışığı yavaş yavaş yanıp sönmeye başlar (1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF).
• Karlanma önleme sırasında dış üniteden dışarıya bir miktar buhar çıkabilir. Bu, buzun çözülmesi için gereklidir ve bir arıza değildir.
• Karlanma önleme işlemi tamamlanır tamamlanmaz HEAT çalışması yeniden başlar.
– 209 –
RJD012A200G_TU_199-210
209
4/23/14, 17:07
SLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICI
SI
ZAMANLAYICISI
SI)) kullan›m›
■ Ayar süresi sona erdiğinde ünite otomatikman durur.
Aşırı soğutma veya ısıtmayı önlemek için, ayarlanan sıcaklık geçen zamana göre otomatikman ayarlanır.
1
Sayfa 212
SLEEP dü¤mesine bas›n.
■ Ünite kapal›yken bas›ld›¤› takdirde,
SLEEP TIMER’ın (UYKU ZAMANLAYICISI) çalışması bir önceki çalışma
ayarlarıyla başlar ve ayar süresi sonunda klima kapatılır.
■ Ünite çal›fl›rken bas›ld›¤› takdirde,
ayar süresi geçtikten sonra klima kapatılır.
Bu düğmeye her basışınızda gösterge şöyle değişir:
... (Birer saatlik birimler)
Gösterge yok
(iptal)
Örnek: 7 saat sonra durmasını istiyorsunuz.
olarak ayarlayın
Zamanlayıcı ışığı (sarı) yanar.
Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
SLEEP (UYKU) düğmesine basarak yeni bir süre
ayarlayın.
h
• Ayar süresi geçtiğinde ünite durur.
‹ptal etmek için
NOT
SLEEP göstergesini kapatmak için CANCEL
düğmesine basın.
• OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) ile aynı zamanda ayarlanamaz.
OFF-TIMER’›n (KAPANMA ZAMANLAYICI
SI
ZAMANLAYICISI
SI)) kullan›m›
■ Ayar zamanı geldiğinde ünite otomatikman durur.
Klima kapalıyken Adım 1’den, klima çalışıyorken Adım 2’den başlayın.
Örnek: 22:30’da durmasını istiyorsunuz.
1
2
3
ON/OFF dü¤mesine bas›n.
OFF TIMER dü¤mesine bas›n.
OFF TIMER göstergesi
“
veya
yanıp sönmeye başlar.
” dü¤mesine bas›n.
Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:
0:00
0:10
0:20
...
1:00
1:10
(On dakiklık
birimler)
Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:
0:00 23:50
23:40
... 23:00
22:50
(On dakiklık
birimler)
22:30 olarak ayarlaym
4
OFF TIMER dü¤mesine bas›n.
Ekran yanıp sönme durumundan sürekli yanma durumuna geçer ve ayarlama
işlemi tamamlanır.
Zamanlayıcı ışığı (sarı) yanar.
NOT
Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
OFF TIMER düğmesini kullanarak yeni bir zaman
belirleyin.
‹ptal etmek için
Zamanlayıcı ekranını kapatmak için CANCEL
(İPTAL ET) düğmesine basın.
• Ünite, ayarlanan sürenin sonunda durur.
• Adım 3’teki son işlemden sonraki 60 saniye içinde düğmeye basmanız gerekir,
aksi takdirde ayar işlemi tamamlanmaz.
• OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı sırasında geçerli
zaman gösterilmez.
• SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) kullanımından farklı olarak,
OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanımı sırasında otomatik
ayarlı sıcaklık ayarı yapılmaz.
– 210 –
RJD012A200G_TU_199-210
210
4/23/14, 11:33
ON-TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan›m›
■ Oda sıcaklığının ayar zamanında optimum sıcaklığa ulaşması için, çalışma ayar zamanından 5 ila 60 dakika önce başlar.
ON-TIMER işlemi klimanın çalışıp çalışmamasından bağımsız olarak ayarlanabilir.
Sayfa 212
Örnek: Bu durumda tercih edilen oda sıcaklığı saat 8:00’de gerekiyor.
1
ON-TIMER dü¤mesine bas›n.
ON TIMER göstergesi
2
“
veya
yanıp sönmeye başlar.
” dü¤mesine bas›n.
Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:
0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10
(On dakiklık birimler)
Düğmeye her basılışında ekran şu sırada değişir:
0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (On dakiklık birimler)
8:00 olarak ayarlayın
3
Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
ON-TIMER düğmesini kullanarak yeni zaman ayarını yapın.
‹ptal etmek için
Zamanlama göstergesini iptal etmek için CANCEL
düğmesine basın.
ON-TIMER dü¤mesine bas›n.
Ekran yanıp sönme durumundan sürekli yanma durumuna geçer ve ayarlama
işlemi tamamlanır.
Zamanlayıcı ışığı (sarı) yanıktır.
Çalışma sırasında ayarlanmışsa çalışma durur.
NOT
• Çalışma belirlenen zamandan 5 ilâ 60 dakika önce başlar.
• Zamanlayıcı ışığı (sarı) ayarlama sırasında söner.
• Adım 2’teki son işlemden sonraki 60 saniye içinde düğmeye basmanız gerekir,
aksi takdirde ayar işlemi tamamlanm az.
• ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullanımı sırasında geçerli zaman
gösterilmez.
SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›
■ SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ve ON TIMER’ın (AÇILMA ZAMANLAYICISI) birlikte kullanımı.
Örnek: 3 saat sonra durup, saat 8:00’deki belirlenmiş sıcaklığın yakınında olmak üzere
tekrar çalışacak.
■ SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar›
Sayfa 210’deki yöntemle ayarlanır.
olarak ayarlayın
■ ON TIMER çal›flt›rma ayar›
ON TIMER’da (AÇILMA ZAMANLAYICISI) bahsedilen yukarıdaki
prosedürle ayarlayın.
olarak ayarlayın
Bu ünitenin zamanlayıcı ışığının (sarı) yanma ayarı tamamlanmış olur.
h
• SLEEP TIMER’ın (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar süresi geçtikten sonra
çalışma durur ve ON TIMER’ın (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar
zamanından 5 ila 60 dakika önce başlar.
• ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zamanı geldiğinde
zamanlayıcı ışığı söner.
Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
‹ptal etmek için
SLEEP veya ON TIMER düğmesini kullanarak yeni zaman
ayarını yapın.
Zamanlayıcı ekranını kapatmak için CANCEL (İPTAL ET) düğmesine basın.
– 211 –
RJD012A200G_TU_211-220
211
4/23/14, 11:35
PROGRAM TIMER’›n (PROGRAM ZAMANLAYICISI) kullan›m›
■ AÇILMA ve KAPANMA ZAMANLAYICISININ zamanlayıcı çalışmalarının birleşimidir. Bu ayarlandığında, zamanlayıcı çalışmaları AÇMA/
KAPAMA düğmesine basılmadığı takdirde her gün aynı saatte tekrarlanacaktır.
Örnek: 22:30’da durup, saat 8:00’deki ayar sıcaklığının yakınında olmak üzere tekrar
çalışması istendiğinde.
■ OFF TIMER çal›flma ayar›.
Sayfa 210’deki yöntemle ayarlanır.
olarak ayarlayın
■ ON TIMER çal›flma ayar›.
Sayfa 211’deki yöntemle ayarlanır.
olarak ayarlayın
Ayar tamamlandığında ünite üzerindeki zamanlayıcı ışığı (sarı) yanacaktır.
Ayar zamanı uzaktan kumanda ünitesi üzerinde gösterilecektir. Ekran, çalışma
durumuna göre değişecektir.
ON TIMER ile klima çalışmaya başlar. Sonra, OFF
TIMER ile klima durur.
OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) ile klima
çalışmayı durdurur. ON TIMER (AÇMA ZAMANLAYICISI)
ile klima çalışmaya başlar.
Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
OFF TIMER veya ON TIMER düğmesini kullanarak yeni bir zaman belirleyin.
‹ptal etmek için
Zamanlayıcı ekranını kapatmak için CANCEL (İPTAL ET)
düğmesine basın.
UYKU ZAMANLAYICISI
SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) seçildiğinde, ayarlanan sıcaklık
bir süre sonra otomatikman ayarlanarak odanın soğutma sırasında fazla
soğuk, ısıtma sırasında da fazla sıcak olmaması sağlanır.
• Soğutma sırasında: SLEEP çalışması başladığında önceden ayarlanmış
sıcaklık 1°C düşürülür (zamanlayıcı ayarlandığında). Bundan sonra,
sıcaklık saatte bir 1°C artarak mevcut sıcaklıktan 1°C daha yüksek
sıcaklığa ulaşılır.
• Bu fonksiyon hem COOL
(SOĞUTMA) hem de HEAT
(ISITMA) kullanım çalışma
modunda (AUTO (OTOMATİK)
da dahil) kullanılabilir. DRY
modlarında geçerli değildir.
▼
▼
Rahat Bafllatma
ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullanımında, odanın optimum
sıcaklığa ZAMANINDA ulaşması için ünite çalışmaya biraz daha erken
başlar. Buna “Rahat Başlatma” adı verilir.
• İşleyiş
Oda sıcaklığı, AÇILMA
COOL çalışmasında
zamanından 60 dakika önce
(Stop) Çalışma başlıyor.
kontrol edilir.
O sıradaki sıcaklığa bağlı olarak
zamanlayıcı “ON” saatine
(Çalışma)
gelmeden 5 ilâ 60 dakika önce
Belirlenen sıcaklık
klima ‘çalışmaya başlar.
60 dakika
önceden oda
sıcaklığı ölçülür.
önce.
• Isıtma sırasında: SLEEP çalışması başladığında önceden ayarlanmış
sıcaklık 1°C düşürülür (zamanlayıcı ayarlandığında). Bundan sonra
sıcaklık mevcut sıcaklıktan bir saat içinde 3°C, iki saat içinde de 6°C düşer.
Belirlenen
zaman
Hava ak›fl› yön ayar›
Hava ak›m›n›n yönünü afla¤›/yukar› ayarlanmas›
■ “AIR FLOW” düğmesine bastığınızda gösterge değişse de, hava akımının yön ayarı
yapılamaz.
– 212 –
RJD012A200G_TU_211-220
212
4/23/14, 11:35
HIGH POWER/ECONOMY’nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m›
Klima çalışmıyorsa, uzaktan kumandayı klimaya doğrultun ve
1
2
ON/OFF dü¤mesine bas›n.
HI POWER/ECONO dü¤mesine bas›n.
• Çalıştırma modu AUTO, COOL veya HEAT olduğunda
HI POWER/ECONO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine her basılışında
ekran şu sırada değişir:
Görüntü yok
Gösterge
(HIGH POWER)
(ECONOMY)
(Normal çalışma)
• Çalıştırma modu DRY veya PROGRAM TIMER olduğunda
HI POWER/ECONO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine her basılışında
ekran şu sırada değişir:
Gösterge
Görüntü yok
(ECONOMY)
(Normal çalışma)
HIGH POWER çal›flt›rma hakk›nda
HI POWER/ECONO düğmesine basıldığında çalıştırma gücü yoğunlaşır ve 15 dakika sürekli güçlü soğutma veya ısıtma işlemi başlatılır. Uzaktan
kumanda
gösterir ve FAN SPEED (FAN HIZI) görüntüsü kaybolur.
NOT
• HIGH POWER çalıştırma sırasında, oda sıcaklığı kontrol edilmez.
Aşırı soğutma veya ısıtmaya neden olduğu takdirde, HI POWER/
ECONO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) düğmesine tekrar basarak
HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) kullanımını iptal edin.
• HIGH POWER çalıştırma DRY ve program zamanlayıcı işlemleri
sırasında uygulanamaz.
• HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) çalışma işlemi ON TIMER
(ZAMANLAYICI AÇMA) çalışma sonrasında ayarlandığında
HIGH POWER çalışma işlemi ayarlanan zamandan itibaren
başlar.
• Aşağıdaki çalışmalar ayarlandığında, HIGH POWER (YÜKSEK
GÜÇ) kullanımı iptal edilecektir.
1 HI POWER/ECONO düğmesine tekrar basıldığında.
2 Çalıştırma modu değiştiğinde.
3 HIGH POWER çalıştırmanın başlamasından itibaren 15
dakika geçtikten sonra.
• Klima kapalıyken çalıştırılamaz.
ECONOMY çal›flt›rma hakk›nda
HI POWER/ECONO düğmesine basınca aşırı soğuma ve ısınmayı engellemek için gücün azaltıldığı yumuşak bir çalışma başlar.
Ünite, soğutma sırasında ayar sıcaklığından 1,5 °C daha yüksek veya ısıtma sırasında 2,5 °C daha düşük sıcaklıkta çalışır. Uzaktan kumanda
gösterir ve FAN SPEED (FAN HIZI) görüntüsü kaybolur.
NOT
• Klimanın aşağıdaki durumda çalıştığı bir sonraki seferde
ECONOMY (EKONOMİ) kullanımına geçecektir.
1 Klima ECONOMY (EKONOMİ) kullanımı sırasında AÇMA/
KAPAMA düğmesiyle durdurulduğunda.
2 Klima ECONOMY (EKONOMİ) kullanımı sırasında SLEEP
(UYKU) veya OFF TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICISI) kullanımında durdurulduğunda.
3 CLEAN çalıştırması sona erdiğinde.
• Aşağıdaki çalışmalar ayarlandığında, ECONOMY (EKONOMİ)
kullanımı iptal edilecektir.
1 HI POWER/ECONO düğmesine tekrar basıldığında.
• Klima kapalıyken çalıştırılamaz.
– 213 –
RJD012A200G_TU_211-220
213
4/23/14, 11:35
SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹ TEM‹ZL‹K) kullan›m›
■ İç ünite içindeki nemin giderilmesi ve küf ve bakteri gelişiminin önlenmesi için AUTO, COOL veya DRY çalıştırmadan sonra CLEAN işlemi
yapılmalıdır.
1
CLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›n› devreye sokmak çin, bir tükenmez
kalemin ucuyla CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesine bas›n.
CLEAN (TEMİZLİK) düğmesine her basılışında gösterge şu sırada değişir:
Gösterge yok
(CLEAN açık)
(CLEAN kapalı)
NOT
• İki saat sonra klima otomatik olarak durur. Klimayı hemen durdurmak için ON/
OFF düğmesine basın.
• CLEAN (TEMİZLİK) kullanımı HEAT (ISITMA) , OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICISI) ve SLEEP (UYKU) kullanımları sona ermeden
gerçekleşemez.
• İç ünite fanı CLEAN işleminde yaklaşık iki saat çalışır.
• CLEAN çalıştırması sırasında RUN ışığı yanar.
3 sec.
ON
OFF
1 sec.
• CLEAN (TEMİZLİK) kullanımı sırasında SLEEP (UYKU) düğmesi düğmesine
basıldığı takdirde CLEAN kullanımı iptal edilir ve ünite SLEEP kullanımına
geçer.
• Bu işlev; cihazın zaten gerçekleştirdiği küf, mikrop ve kir giderme gibi işlemleri
içermez.
Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu
■ Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu nedir?
• Otomatik yeniden çalıştırma, klima elektrik kesintisi yüzünden kapanmadan hemen önce klimanın çalışma durumunu kaydeder ve elektrik
geldiğinde çalışmasına otomatikman devam eder.
• Aşağıda belirtilen ayarlar iptal edilir:
1 Zamanlayıcı ayarları
2 HIGH POWER (yüksek güç) işlemleri
NOT
• Otomatik yeniden çalıştırma fonksiyonu klimanın fabrika çıkışında ayarlanır. Eğer bu fonksiyonun kapatılmasını istiyorsanız, yetkili
servisinize danışın.
• Güç kesintisi meydana geldiğinde zamanlayıcı ayarı iptal edilir. Güç tekrar geldiğinde zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.
Etkili bir kullan›m için ipuçlar›
■ Klimanızı en ekonomik ve rahat biçimde kullanmak için aşağıdaki hususları yerine getirin.
Klimay› uygun oda s›cakl›¤›na ayarlay›n.
Filtreleri s›k s›k temizleyin.
Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar sağlığınız
için iyi değildir ve elektrik israfına neden
olurlar.
Tıkalı filtreler hava akışını engeller ve
klimanın daha verimsiz çalışmasına yol
açarlar.
Lütfen hava filtresinin temizlenmesini özel
yükleniciden talep edin.
Yerel düzenlemeler parças›n›n dokunma
talimatlar›na uygun olarak, hava ak›m›
yönünü uygun biçimde ayarlay›n.
Klimay› sadece gerekli oldu¤u zaman
çal›flt›r›n.
So¤utma ifllemi s›ras›nda ›s› kayna¤›n›
uzak tutun.
Klimayı sadece gerektiğinde çalıştırmak için
zamanlayıcıyı doğru kullanın.
Isı kaynaklarını mümkün olduğunca odadan
uzak tutun.
Yukarı/aşağı ve sağa/sola hava akımını oda
sıcaklığı her yerde aynı olacak şekilde ayarlayın.
Do¤rudan gün ›fl›¤›ndan ve hava
cereyanlar›ndan sak›n›n.
Soğutma sırasında, perdeleri veya storları
kapatarak odanın doğrudan gün ışığı almasını
önleyin. Havalandırma yaptığınız zamanlar dışında
pencereleri ve kapıları kapalı tutun.
– 214 –
RJD012A200G_TU_211-220
214
4/23/14, 11:35
Bak›m
Bak›mdan önce
Güç kayna¤›n› kapat›n.
fiu maddeleri kullanmay›n:
S›v› dökmeyin.
• Elektrik çarpması tehlikesi.
• Üniteyi yumuşak, kuru bir
bezle silin.
Is› eflanjörünün alüminyum uçlar›na
dokunmay›n.
• Sıcak su (40°C veya daha fazla)
Ünitenin deforme olmasına ve renginin
açılmasına neden olabilir.
• Petrol türevleri, boya tineri, benzin veya
sıvı veya toz deterjan, vb.
Ünitenin deforme olmasına ve
çizilmesine neden olabilirler.
Çal›flma mevsiminde
Hava filtresinin temizlenmesi
Lütfen hava filtresinin temizlenmesini özel yükleniciden talep edin.
* Üniteyle birlikte gelen hava filtresi suyla yıkanamaz.
NOT
Toz vb maddelerle tıkanmış bir filtre soğutma/ısıtmayı etkiler ve çalışma sırasındaki gürültü de artar. Ayrıca klima daha
fazla elektrik de tüketebilir. Lütfen filtreleri uygun aralıklarla temizleyiniz.
Mevsim sonunda
1
Mevsim bafl›nda
S›cakl›k ayar›n› yaklafl›k yar›m gün için 30°C’ye
ayarlay›n ve so¤utma çal›flt›rmas› yap›n.
1
‹ç ve d›fl ünitelerin hava girifl ve ç›k›fl delikleri etraf›nda
hava ak›fl›n› engelleyecek bir cisim bulunmad›¤›ndan
emin olun.
2
3
4
5
6
D›fl ünitenin taban flasisi üzerinde çürüme veya
paslanma olmad›¤›n› kontrol edin.
Ünitenin içini kurutun.
2
3
4
5
Üniteyi durdurun ve güç kayna¤›n› kapat›n.
Ünite çalışmıyorken yaklaşık 2W güç tüketir.
Güç kaynağının kapatılması enerji ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
Hava filtrelerini temizleyin ve yerine tak›n.
* Üniteyle birlikte gelen hava filtresi suyla yıkanamaz.
‹ç ve d›fl üniteleri temizleyin.
Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.
Toprak kablosunun kopmad›¤›ndan veya ç›kmad›¤›ndan
emin olun.
Hava filtrelerinin temiz olmas›na dikkat edin.
* Üniteyle birlikte gelen hava filtresi suyla yıkanamaz.
OGüç kayna¤›n› aç›n.
Uzaktan kumandan›n pillerini tak›n.
– 215 –
RJD012A200G_TU_211-220
215
4/23/14, 11:35
Do¤ru montaj
Montaj yerinin seçimi
• İç ünitenin önüne düzgün havalandırma ve çalışmayı engelleyecek herhangi bir engel koymayın.
• Üniteyi şu yerlerden herhangi birine monte etmeyin.
• Yanıcı gaz kaçağı tehlikesi olan yerler.
• Önemli miktarda yağ sıçrayabilecek yerler.
• Klima sülfürlü gazların oluşabileceği yerlere ya da deniz rüzgârlarına maruz kalan sahillere kurulursa korozyondan kaynaklanan arızalar
görülebilir. Yetkili servisinize başvurun.
• Klima cihazı ve uzaktan kumanda TV veya radyo alıcılarından en az 1 metre uzaklıkta bulunmalıdır.
• Nem giderme sonucu oluşan sıvıyı iç üniteden drenajı iyi olan bir yere boşaltın.
Çal›flma s›ras›nda ç›kan seslere dikkat edin!
• Klimayı monte ederken ünitenin ağırlığını rahatça kaldırabilecek ve çalışma sırasında çıkan sesi ve titreşimi artırmayacak olan bir yer
seçmeye dikkat edin. Eve titreşim yayılıyorsa, üniteyle bağlantıları arasına titreşim önleyici takozlar yerleştirin.
• Soğuk ve sıcak hava, iç ve dış ünitelerden gelen sesin komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
• Dış ünite çıkışının yakınında herhangi bir engel bırakmayın. Bu, arızaya neden olabilir ve çalışma sırasında çıkan sesi artırabilir.
• Çalışma sırasında düzensiz bir ses duyarsanız yetkili servisinize başvurun.
Muayene ve bak›m
Çalışma ortamına bağlı olarak, birkaç yıllık çalışma sonunda klimanın içi kirlenebilir. Bu da performansı düşürür. Normal temizliğin yanında,
kontrol ve bakım yapılmasını tavsiye ederiz. (Bu, klimanın ömrünün sorunsuz bir şekilde uzamasını sağlayabilir.)
• Muayene ve bakım için yetkili servisinize veya dağıtımcı kuruluşa başvurun. (Bu hizmet ücrete tabidir.)
• Muayene ve bakımın sezon dışında yapılmasını tavsiye ediyoruz.
• Eğer bu cihazın elektrik kordonu zedelenirse, değiştirme işlemi özel aletleri gerekli kıldığından sadece imalatçı tarafından atanmış bir tamirci
tarafından değiştirilmelidir.
Sorunlar›n saptanmas› ve çözülmesi
Servise telefon etmeden önce lütfen aşağıdaki kontrolleri yapın:
Klima hiç çal›flm›yor.
Elektrik şalteri kapalı mı?
Zamanlayıcı “ON” konumuna
getirilmiş mi?
Şehir cereyanı kesilmiş mi ya
da sigorta atmış mı?
Soldaki hususları kontrol ettikten
sonra klima gene de doğru
çalışmıyorsa ya da sayfa 217’ya
baktıktan sonra hâlâ bazı
şüpheleriniz kaldıysa ya da sayfa
218’de belirtilen şeyler oluyorsa,
elektrik şalterini kapatıp yetkili
sevisinizle temas kurunuz.
So¤utma veya ›s›tma performans› düflük
Termostatı uygun bir sıcaklığa
ayarladınız mı?
Hava filtresi temiz mi? (Tıkalı
değil?)
Kapı ve pencerelerden herhangi
birini açık mı bıraktınız?
Uygun
sıcaklık
Serinletme performans› düflük
Odaya doğrudan gün ışığı mı
giriyor?
Odanın içinde bir ısı kaynağı
mı var?
Odada çok fazla insan mı var?
Bu klimada alternatif so¤utucu (R410A) kullan›lmaktad›r. Yetkili sat›c›n›zdan servis
veya kontrol ve bak›m talebinde bulunurken durumu aç›klay›n.
– 216 –
RJD012A200G_TU_211-220
216
4/23/14, 11:35
Not
Üniteyi korumak için, siz çalışmayı durdurduktan sonraki 3 dakika
boyunca yeniden çalışma engellenir.
Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çal›flm›yor.
(RUN ışığı yanıyor)
Lütfen üç dakika
bekleyin.
Çalışmıyor
mu?
Mikroişlemci içindeki üç dakikalık koruma zamanlayıcısı
otomatikman yeniden çalıştırır.
HEAT (ISITMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.
RUN ışığı yavaş yavaş yanıp sönüyor
(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)
HEAT (ISITMA) ifllemi s›ras›nda hava 5 ila 10 dakika d›flar›
üflenmiyor veya üflenen hava s›cak de¤il.
RUN ışığı yavaş yavaş yanıp sönüyor
(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)
İç ısı eşanjörü ısınıncaya kadar soğuk havanın dışarıya verilmesini
önlemek üzere hava akımı durduruldu. (2 ilâ 5 dakika) (HOT KEEP
(SICAK TUT) programı)
Dışarıdaki sıcaklık düşük ve nem oranı yüksek olduğunda, ünite bazen
otomatik olarak defrost (buz çözme) işlemi yapar. Lütfen bekleyin.
Defrost işlemi sırasında dış üniteden su veya buhar çıktığı görülebilir.
Kurutulmuş nemin yeniden buharlaşmasını önlemek ve enerji tasarruf
etmek amacıyla iç ünitenin fanı durabilir.
DRY (NEM ALMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.
(RUN ışığı yanıyor)
COOL çal›flmas› s›ras›nda bir miktar buhar ç›k›yor.
Oda sıcaklığı ve nem oranı çok yüksek olduğunda bu durum görülebilir.
Sıcaklık ve nem azaldığında bu sorun hemen ortadan kalkar.
Hafif bir koku var.
Çalılma sırasında dışarı üflenen hava kokabilir. Bunun nedeni üniteye
yapışan tütün veya kozmetik maddelerdir.
Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz.
Buna, ünite içinde hareket eden soğutkan sıvı neden olur.
Hafif bir ç›t›rt› sesi duyuyorsunuz.
Buna, ısı genleşmesi veya daralması neden olur.
Isl›k ya da fl›k›rdama sesi duyars›n›z
Bu, soğutucu kontrol valfları ya da elektrik aksamının çalışmasından kaynaklanır
Elektrik kesintisi sonras›nda, elektrik geldi¤i halde ünite tekrar
çal›flm›yor.
Otomatik yeniden çalışma fonksiyonu ayarlanmamışsa, ünite
otomatikman yeniden çalışmayacaktır. Üniteyi çalıştırmak için
uzaktan kumandayı kullanın.
Uzaktan kumanda sinyalleri al›nm›yor.
Klimanın üzerindeki sinyal alıcı, doğrudan doğruya güneş ışığına
veya başka bir parlak ışığa maruz kalıyorsa uzaktan kumanda
sinyalleri alınmayabilir.
Bu durumda güneş ışığını engelleyin veya başka ışığı azaltın.
Hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflabiliyor.
Ünite uzun süreyle fazla rutubetli bir ortamda çalıştırıldıysa, hava
çıkış ızgaralarında nem oluşup damlamaya başlayabilir.
D›fl üniteden ›sl›k sesi duyulur.
Ses, kompresörün dönme devrinin arttığı veya azaldığı anlamına gelir.
Fan›n dönmesi, ünitenin durdurulmas›n›n hemen sonra durmaz.
İç fan : Eğer CLEAN çalıştırmasına ayarlanmışsa, fan 2 saat sonra
durmaz.
Dış fan : Üniteyi korumak amacıyla fan 1 dakika süre için durmaz.
Çal›flt›rma durduruldu¤u halde RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.
CLEAN işlemi sırasında RUN ışığı açık kalır.
CLEAN işlemi bittikten sonra RUN ışığı söner.
Kapat›lan üniteden bazen k›sa bir süre için “fi›fl” diye bir ses
duyulabilir.
Bu, başka bir iç ünite durdurulduğu zaman duyulan sestir.
– 217 –
RJD012A200G_TU_211-220
217
4/23/14, 11:35
Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin
■ Aşağıdaki durumlarda şalteri derhal kapatıp bayinizi arayın:
Otomatik sigorta sürekli at›yorsa.
Kablo son derece k›zg›n hale geliyorsa.
Kablonun kaplamas› çatlam›flsa.
DIKKAT
Sigorta sık
sık atıyor.
TV, radyo veya di¤er aletlerde ar›za
meydana geliyorsa.
Elektrik kordonu zedelenirse, bir kazaya meydan vermemek için yetkili servisiniz ya da
ehliyetli bir teknisyen tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Dü¤melerden biri düzgün biçimde çal›flm›yorsa.
Anormal olaylar meydana geldi¤inde güç kayna¤›n› derhal
kapat›n ve 3 dakika sonra aç›n. Uzaktan kumandan›n
ÇMA/KAPAMA) dü¤mesiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n
ON/OFF (A
(AÇ
ve anormallikler hala devam eder.
Çal›flma s›ras›nda garip bir ses
duyuyorsan›z.
Ünite ekran›ndaki RUN (ÇALIfiMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI)
›fl›klar› h›zl› flekilde (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) yan›p
sönerler ve çal›flmazlar.
Çoklu klimalar hakk›nda
Ayn› anda çal›flt›rma
• Klima cihazları aynı anda değişik modlarda çalışamazlar. Örneğin bir ünite “Cool” modunda diğer bir ünite “Heat” modunda olamaz.
• Farklı çalışmalar yürütüldüğünde, ilk çalıştırılan klimaya öncelik verilecektir. Böylece sonradan çalıştırılan klima hava üfleyici olarak çalışır.
• Sonradan çalıştırılan klimaya öncelik vermek isterseniz, önceliği olan klimayı durdurabilirsiniz ya da ilk çalıştırılan ünitenin çalışma tipini,
ikinci olarak çalıştırılanın tipine ayarlayınız.
Otomatik çal›flt›rma
• Uzaktan kumanda çalıştırma anahtarı “Auto” modundayken, klima cihazı oda sıcaklığına bağlı olarak çalışmaya başladığında, otomatik olarak
“Cool”, “Dry” ya da “Heat” seçer.
• Klima ünitelerinin aynı anda çalışması sırasında, ayrı ayrı odaların sıcaklıklarına bağlı olarak çalışma modları otomatik olarak değişebilir.
Bunun sonucunda dış ünitenin çalışması duracaktır. Bu durumda AUTO yerine COOL veya HEAT modu kullanılmalıdır (bu yalnızca birden
fazla klima cihazının kullanıldığı durumlarda geçerlidir).
So¤utucu (ya¤) geri alma ifllemi
• İç ünitelerin tümü aynı anda, uzun bir süre çalıştırılmadığında, soğutma veya ısıtma performansı geçici olarak azalabilir. Bunun amacı
durdurulan iç ünite(ler)deki soğutucuyu (yağı) geri almaktır. Bu esnada, soğutucunun akış sesi durdurulan iç ünite(ler)de duyulabilir.
– 218 –
RJD012A200G_TU_211-220
218
5/27/14, 11:03
Otomatik ar›za tespit fonksiyonu
■ Her işlevin çalışmasında normalin dışında bir durumu gösteren kontroller monte ederek, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için sürekli çalışıyoruz:
RUN (çalıştırma) ışığı
Arıza nedeni
Isı eşanjörü sensörü 1 hatası
• Bozuk ısı şanjörü sensörü 1 kablosu, konektör bağlantısı kötü
Yanıp sönüyor (saniyede 2 kez)
Oda sıcaklığı sensörü hatası
• Arızalı oda sıcaklığı sensörü teli, zayıf konnektör bağlantısı
Yanıp sönüyor (saniyede 3 kez)
Isı eşanjörü sensörü 3 hatası
• Bozuk ısı şanjörü sensörü 3 kablosu, konektör bağlantısı kötü
Yanıp sönüyor (saniyede 4 kez)
Drenaj hatası
• Drenaj ters eğimde
• Şamandıralı şalter arızalı
Yanıp sönüyor (saniyede 5 kez)
Aktif filtre gerilim hatası
• Arızalı güç kaynağı
Yanıp sönüyor (saniyede 6 kez)
Oda içi fan motor hatası
• Bozuk fan motoru, zayıf konnektör bağlantısı
Yanıp sönüyor (saniyede 7 kez)
Soğutucu gaz yetersiz
Kapalı servis valfi
Isı eşanjörü sensörü 1 hatası
• Soğutucu gaz yetersiz, sızıntı var
• Kapalı servis valfi
• Arızalı ısı eşanjörü sensörü 1 kablosu, zayıf konektör bağlantısı
Yanıp sönüyor (saniyede 1 kez)
Dışarı sıcaklığı sensör hatası
• Arızalı açık hava sensörü teli, zayıf konnektör bağlantısı
Yanıp sönüyor (saniyede 2 kez)
Açık hava ısı eşanjörü sıvı borusu
sensörü hatası
• Arızali ısı eşanjörü sıvı borusu sensörü teli, zayıf konnektör
bağlantısı
Yanıp sönüyor (saniyede 4 kez)
Boşaltma borusu sensör hatası
• Boşaltma borusu sensör teli kopuk, zayıf konektör bağlantısı
Yanıp sönüyor (saniyede 5 kez)
Emiş borusu sensörü hatası
• Arızalı emiş borusu sensörü kablosu, zayıf konektör bağlantısı.
Yanıp sönüyor (saniyede 1 kez)
Akım kesilmiş
• Kompresör kilitleme, kompresör çıkışında açık faz, güç
transistöründe kısa devre, kapalı servis supabı
Yanıp sönüyor (saniyede 2 kez)
Açık hava ünitesi arızalı
• Güç transistörü bozuk, kompresör teli kopuk
• Arızalı boşaltma borusu sensör teli, zayıf konnektör bağlantısı
• Kompresör tıkalı
Yanıp sönüyor (saniyede 3 kez)
Aşırı akım
• Aşırı yükleme çalıştırması, aşırı sarj
Yanıp sönüyor (saniyede 4 kez)
Güç transistör hatası
• Bozuk güç transistörü
Yanıp sönüyor (saniyede 5 kez)
Kompresör ısındı
Yanıp sönüyor (saniyede 6 kez)
Sinyal transmisyon hatası
• Arızalı güç kaynağı
Bozuk sinyal teli, bozuk oda/açık hava ünite panelleri
Yanıp sönüyor (saniyede 7 kez)
Dıştaki vantilatör motoru hatası
• Kusurlu vantilatör motoru, zayıf konektör bağlantısı
Soğutma yüksek basınç koruması
• Gaz aşırı dolumu, dış ünitede kısa devre
Rotor kilidi
• Arızalı kompresör
• Kompresörde açık faz
• Arızalı dış ünite kartları
Yanıp sönüyor (saniyede 1 kez)
TIMER (zamanlayıcı)
ışığı yanıyor
Arızanın niteliği
TIMER (zamanlayıcı) ışığı
RUN (çalıştırma)
ışığı yanıp sönüyor
RUN (çalıştırma) ışığı açık
Sürekli yanıp sönme
RUN (çalıştırma)
ışığı 2 kere yanıp söner
Yanıp sönüyor (saniyede 2 kez)
• Gaz yetersiz,bozuk boşaltma borusu sensörü, kapalı servis supabı
– 219 –
RJD012A200G_TU_211-220
219
4/23/14, 11:35
– 220 –
RJD012A200G_TU_211-220
220
4/23/14, 11:35
ORIGINAL INSTRUCTIONS
USER’S MANUAL
AIR-CONDITIONER
ENGLISH
MANUEL DE L’UTILISATEUR
FRANÇAIS
CLIMATISEUR
ANWENDERHANDBUCH
DEUTSCH
¨T
KLIMAGERA
ISTRUZIONI PER L’USO
SRR25ZJ-S
SRR35ZJ-S
SRR50ZJ-S
SRR60ZJ-S1
ITALIANO
CONDIZIONATORE D’ARIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
ESPAN˜ OL
ACONDICIONADOR DE AIRE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NEDERLANDS
AIRCONDITIONING
MANUAL DO UTILIZADOR
PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO
Ο∆HΓIΕΣ XPHΣHΣ
EΛΛHNIKA
KΛIMATIΣTIKO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
KULLANIM KILAVUZU
TÜRKÇE
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION DIVISION
3-1, Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japan
http ://www.mhi.co.jp
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax: +44-20-7025-2751
http://www.mhiae.com
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
http ://www.mhiaa.com.au
This air conditioner complies with EMC Directive 2004/108/EC,
LV Directive 2006/95/EC.
Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 2004/
108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.
Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.
Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.
Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 2004/108/EC, LV
Direktiven 2006/95/EC.
Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a
Directiva EMC 2004/108/EC e a Directiva LV 2006/95/EC.
Questo condizionatore d’aria è conforme alla Direttiva EMC: 2004/
108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.
∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘
√‰ËÁ›·˜ EMC 2004/108/EK Î·È Ù˘ √‰ËÁ›·˜ LV 2006/95/EK.
PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
RJD012A200G
RJD012A200G_Cover1,4
1
5/27/14, 11:01
Download

1 - Mitsubishi Heavy Industries