26 Ekim 2014 PAZAR
Sayı : 29157
Resmî Gazete
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI
KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMĠK YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/43)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin desteklenmesi,
tarımsal pazarlama altyapısının geliĢtirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluĢturulması,
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalıĢmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluĢturulmasına iliĢkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kiĢilerin ekonomik faaliyetlere
yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının
Desteklenmesine ĠliĢkin Karara dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif enerji: Jeotermal, biyogaz, güneĢ ve rüzgar enerjisini,
b) Avan proje: BaĢvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan
plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Elektronik ağ: www.tarim.gov.tr’yi,
d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
e) Gerçek kiĢi baĢvurusu ve yatırımı: BelirlenmiĢ nitelikleri taĢıyan birey tarafından yapılacak baĢvuru ve gerçekleĢtirilecek
yatırımları,
f) Hibe sözleĢmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve
sorumluluklarını düzenleyen sözleĢmeyi,
g) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,
1
ğ) Ġl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) Ġl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı baĢkanlığında; il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme
koordinasyon baĢkanlığı veya il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve Ģehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası baĢkanlığı ile
ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluĢu ve kamu kurumu temsilcilerinden en
az beĢ kiĢiden oluĢturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan hibe baĢvurularını değerlendiren komisyonu,
ı) Ġl proje yürütme birimi: Ġl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden
sorumlu olan, yapılacak iĢ ve iĢlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili Ģube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer
kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluĢturulan en az üç kiĢilik birimi,
i) Ġlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iĢ gerçekleĢme raporunu,
j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalıĢma ve üretim izinleri baĢvuru sahibi
adına olmak üzere yasal izinleri alınmıĢ ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün iĢlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak
yapılmıĢ tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas
proje tutarının en fazla %80’ine kadar inĢaat giderini kapsayan yatırımı,
k) Kısmen yapılmıĢ yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün iĢlenmesi, depolanması,
paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak inĢaatı yarım kalmıĢ tesislerin inĢaatının
tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inĢaatı tamamlanmıĢ tesislerin makine ekipman alımlarını içeren projeyi,
l) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Ġl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler
sonucunda uygun görülen proje baĢvurularına ait değerlendirme raporlarını, bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve
Genel Müdürlükçe oluĢturulan komisyonu,
m) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte
hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,
n) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inĢaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini
kapsayan tabloyu,
o) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,
ö) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiĢ nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kiĢilerin gerçekleĢtirecekleri yatırım
projelerini,
p) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleĢtirilen ayni katkı
tutarının toplamını,
r) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar: BüyükbaĢ, küçükbaĢ ve kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür
mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesislerini,
s) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,
Ģ) Tatbikat projesi: BaĢvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmıĢ, yapı elemanları kesitlerinin
ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inĢaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile
maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,
t) Tüzel kiĢi baĢvurusu ve yatırımı: BelirlenmiĢ nitelikleri sağlayan bireylerin yasal olarak oluĢturdukları ortaklıklar tarafından
yapılacak baĢvuru ve gerçekleĢtirilecek yatırımları,
u) Uygulama sözleĢmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inĢaat iĢlerini sağlayan
yükleniciler arasında yapılacak akdi,
ü) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp baĢvuruda bulunan ve baĢvurusu kabul edilerek hibe sözleĢmesi imzalayan
gerçek ve tüzel kiĢileri,
v) Yüklenici: Hibe sözleĢmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak makine, ekipman ve
malzeme ile inĢaat iĢlerini sağlayan bağımsız kiĢi ve kuruluĢları,
2
y) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün iĢlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve
tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamıĢ yatırım yerinde temelden yapılacak
inĢaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri
Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalıĢmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Program kapsamında yapılacak
çalıĢmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir Ģekilde yürütülmesine destek verir.
(2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve
bu tekliflerin kabulü için gerekli çalıĢmaları yapar.
(3) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) Program kapsamındaki çalıĢmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki,
mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir Ģekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalıĢmaların il bazında
uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.
İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi
MADDE 7 – (1) Ġl Proje Değerlendirme Komisyonu;
a) Program kapsamında alınan hibe baĢvurularının idari uygunluğunu, baĢvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder,
baĢvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını tespit eder,
değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.
b) BaĢvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur.
Komisyon en az beĢ kiĢiden oluĢturulur.
(2) Ġl proje yürütme birimi;
a) Ġl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beĢ yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak
yapılacak iĢ ve iĢlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim; ilgili Ģube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu
kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kiĢiden oluĢur.
b) Ġl düzeyinde proje hazırlanması aĢamasında potansiyel baĢvuru sahiplerini program hakkında ve proje baĢvurularının hazırlanması
konusunda bilgilendirir.
c) Ġl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilemez. Ġl proje değerlendirme
komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir Ģekilde il proje yürütme birimi elemanlarından oluĢturulamaz.
ç) Hibe sözleĢmesi imzalanmadan önce; baĢvuru aĢamasında elektronik ortama giriĢi yapılan bilgi ve belgelerle, sunulan hibe
sözleĢmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uygunluğunu inceler. Ġnceleme sonucunu bir rapora bağlar ve hibe sözleĢmesi imzalamaya
yetkili il müdürüne sunar.
d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama
rehberi, satın alma kitabı, genelgeler ve uygulama talimatları hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
3
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları ve Yatırım Süresi
Yatırım konuları
MADDE 8 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve
teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmıĢ yatırımların tamamlanması,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmıĢ veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere;
alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneĢ verüzgar enerjisinden elektrik üreten
tesislerin yapımı,
e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
f) Hayvansal orjinli gübre iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
(3) Tarımsal ürünlerin iĢlenmesi kapsamında, baĢka bir yatırım tesisinde ilk iĢlemesi yapılan mamul ürünün ikincil iĢlenmesine ve
paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi baĢvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve
kapasite artırımı dıĢındaki baĢvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaĢ çay üretiminin yapıldığı illerdeki baĢvurular kabul edilir.
(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis baĢvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği
kapsamında değerlendirilir.
(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje baĢvurusunda bulunabilir.
(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe
desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe baĢvurusu yapılamaz.
(8) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmıĢ tesislerin
tamamlanmasına yönelik baĢvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka baĢvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı
veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.
(9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik baĢvurularda yatırım yerinin baĢvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il
özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas
organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden baĢvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak
tesis edilmiĢ veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmıĢ olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik
baĢvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dıĢındaki kiralamalar da kabul edilir.
(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava
deposu dıĢında kalan yeni tesis baĢvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleĢmesi imzalanması aĢamasında il
müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
Uygulama illeri
MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya,
Manisa, KahramanmaraĢ, Mardin, MuĢ, NevĢehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, ġanlıurfa, UĢak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman,
4
Ardahan illerinde; yaĢ meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif
enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için baĢvurular kabul edilir.
(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, EskiĢehir, Gaziantep, GümüĢhane,Hakkari, Ġstanbul,
Ġzmir, Kayseri, Kırklareli, KırĢehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale,
Batman, ġırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise; bitkisel ürünlerin iĢlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması, hayvansal ürünlerin iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk
hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinligübre iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji
üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için baĢvurular kabul edilir.
Yatırım süresi
MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015’tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların
talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aĢmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BaĢvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler
Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleĢtirmek üzere hazırlanacak proje baĢvuruları gerçek ve tüzel
kiĢiler tarafından yapılır.
(2) BaĢvuru sahibi gerçek ve tüzel kiĢilerin Bakanlık tarafından oluĢturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından
oluĢturulmuĢ diğer kayıt sistemlerine son baĢvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına baĢvurabilecek gerçek ve tüzel kiĢilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız
olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları Ģirketler ise bu kapsam dıĢındadır. Ancak bu Ģirketlerdeki köylere hizmet
götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.
(4) Ekonomik yatırımlar için son baĢvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif Ģirket, limited Ģirket ve anonim Ģirket Ģeklinde kurulmuĢ olan Ģirketler ve bunların aralarında oluĢturdukları ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kiĢilik olarak baĢvurabilirler.
(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluĢlar, kuruluĢ tüzüklerinde/ ana sözleĢmelerinde belirtilen faaliyet alanları
ile ilgili yatırım konularına baĢvurabilir.
(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluĢların proje baĢvurusu, hibe sözleĢmesi imzalanması ve uygulamaların
gerçekleĢtirilmesi konularında yetkili kurullarından son baĢvuru tarihinden önce yetki almıĢ olması ve bu yetki belgesini proje baĢvurularında
ibraz etmiĢ olmaları gerekir.
Kimler başvuramaz
MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kiĢilikler haricindekiler baĢvuramaz.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;
a) Bitkisel ürün iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaĢ meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama
5
yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dıĢında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orjinli gübre iĢlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmıĢ veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere;
alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneĢ verüzgar enerjisinden elektrik üreten
tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiĢtiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara
1.000.000 Türk Lirası, büyükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaĢ ve kanatlı hayvan
yetiĢtiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.
(2) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı baĢvuru sahipleri kendi
kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
(3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
(4) Proje toplam tutarının; yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aĢması durumunda, artan kısma ait iĢlerin proje sahiplerince
ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe baĢvurusu ile beraber taahhüt edilmesi
Ģarttır.
(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, baĢvuruda belirtilen proje
toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleĢmesi sağlanmalıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Proje Giderleri
Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleĢmesinden sonra gerçekleĢtirilmesi,
b) Hibe sözleĢmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiĢ olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer
alması,
c) Hibe sözleĢmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderlerinin, tüm baĢvurularda 13 üncü maddede
belirtilen limitlerin içerisinde kalması,
ç) Hibe sözleĢmesi ekinde sunulan iĢ planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleĢmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin
Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleĢtirilmesi ve belgelere dayandırılması,
gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete
geçmesi için kaçınılmaz olan aĢağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında
6
değerlendirilir.
(2) Yatırım uygulamalarına ait;
a) ĠnĢaat iĢleri alım giderlerine,
b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
hibe desteği verilir.
(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inĢaat iĢleri
ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleĢmeler kapsamında sağlanır.
(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıĢtırılan veya düzenli ya da dönüĢümlü olarak iĢe alınmıĢ kiĢiler, kamu çalıĢanları,
kamu kurumları ile kamu tüzel kiĢiliğini haiz kuruluĢlar yüklenici olamaz.
(5) Hibeye esas proje tutarını oluĢturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine
dayandırılmalı ve proje baĢvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
(6) Hibe sözleĢmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleĢmeye bağlanan tutarı aĢmamak
kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.
(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inĢaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir
ihale Ģeklinde de gerçekleĢtirebilir.
İnşaat işleri alım giderleri
MADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inĢaat iĢleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz
olan inĢaat iĢlerini kapsar.
(2) Yeni yatırım baĢvurularında hibeye esas proje gideri sadece inĢaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava
deposu ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inĢaat faaliyetinden ibaret olabilir.
(3) ĠnĢaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inĢaat iĢleriyle doğrudan ilgili malzeme, iĢçilik,
makine, ekipman kullanım veya iĢ makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva
eden taslak yapım Ģartnameleri ve uygulama aĢamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iĢ programı da proje baĢvuruları ekinde sunulur.
(4) ĠnĢaat iĢleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keĢif özetlerinin
hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleĢmesi ekinde sunulmuĢ olması gerekir.
(5) Ġdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inĢaat giderinin %20’sini aĢamaz.
(6) Ġdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teĢhir ve satıĢ reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin
düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beĢinci fıkrası gereği iĢlem görür.
(7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje baĢvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
(8) ĠnĢaat iĢleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim iĢleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu
olan tüm iĢlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.
(9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inĢaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla
olamaz.
Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri
MADDE 17 – (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün
parçası olduğu takdirde finanse edilir.
(2) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırım baĢvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine
ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.
7
(3) Tamamlama ile kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine
ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
(4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası Ģeklinde
düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
(5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik Ģartname proje baĢvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
(6) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaĢ eĢya, mobilya, mefruĢat alımı gibi giderler ve tesis
tamamlandıktan sonra tesisin iĢletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.
(7) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
(8) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
(9) Yeni tesis ve tamamlama konusu dıĢında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dıĢında kalan giderler
Ģunlardır:
a) Her türlü borçlanma giderleri.
b) Faizler.
c) BaĢka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
ç) Kira giderleri.
d) Kur farkı giderleri.
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
g) Ayrı faturalandırılmıĢ nakliye, montaj giderleri.
ğ) Bankacılık giderleri.
h) Denetim giderleri.
ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.
i) Ġkinci el mal alım giderleri.
j) Proje yönetim ve danıĢmanlık giderleri.
k) Makine tamir ve parça alım giderleri.
(2) Program kapsamında; hibe sözleĢmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karĢılanmaz, bu giderlerden dolayı
herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleĢtirilmeyen,
belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karĢılanmaz.
Ayni katkılar
MADDE 19 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya iĢbirliği yapılan kiĢi ve kuruluĢlardan herhangi biri tarafından hibe
8
sözleĢmesi öncesi edinilmiĢ arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarınadahil edilmez.
(2) Hibe sözleĢmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dıĢında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından
bina, malzeme, makine ve ekipman ile iĢgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koĢulu ile
ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iĢ takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik
kullanımlar yapılmadan önce veya eĢzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleĢtirilmesi zorunludur. BaĢvuru sahipleri, bu
hususları baĢvuru formlarında taahhüt ederler.
(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüĢ satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleĢmeler
Ģeklinde yapılır.
(4) BaĢvuru aĢamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen iĢlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleĢtirilmesi Ģarttır.
(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Proje BaĢvuruları
Başvuru süresi
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan baĢvuru dosyasının giriĢi bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren altmıĢ gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.
(2) Son baĢvuru tarihi bitiminde elektronik ağ baĢvurular için veri giriĢine kapatılır.
(3) Yapılan baĢvurular son haliyle iĢleme alınır.
Başvuracaklara sağlanacak teknik destek
MADDE 21 – (1) BaĢvuracak gerçek ve tüzel kiĢiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi
alabilirler.
(2) Ġl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karĢılaĢılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin
kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taĢımaz.
(3) Ġl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.
(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, baĢvuru formları ve bilgilendirici
dokümanlar ile satın alma kitabı www.tarim.gov.tr web sayfasından temin edilebilir.
(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıĢtay, bilgilendirme toplantılarıyla ve www.tarim.gov.tr web adresinden ilgililere bilgi
aktarılır.
Başvurulacak yerler
MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kiĢiler baĢvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.
Başvuru şekli
MADDE 23 – (1) Proje baĢvuruları;
a) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleĢtirmek amacıyla hazırlanır.
b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılır.
c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan baĢvuru dosyasının giriĢi elektronik ağ üzerinden yapılır.
9
(3) BaĢvurunun gerçekleĢmesi için baĢvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden giriĢinin yapılması Ģarttır.
(4) Elektronik ağ, baĢvuru giriĢine kapatıldıktan sonra baĢvuru dosyasına belge ilave edilemez, hiçbir belgede düzeltme yapılamaz.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Proje BaĢvurularının Ġl Düzeyinde Değerlendirilmesi
İl proje değerlendirme komisyonu
MADDE 24 – (1) Program kapsamında, baĢvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk değerlendirmeleri bu bölümde
belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. BaĢvuruların, tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine
uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur.
(2) Ġl proje değerlendirme komisyonunun oluĢturulma ve çalıĢma Ģekilleri valilik tarafından son baĢvuru tarihinden önce belirlenir ve
taraflara duyurulur. Ġl proje değerlendirme komisyonu en az beĢ temsilciden oluĢur.
(3) Ġl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların
düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin muhafazası gibi konularda çalıĢtırılması amacı ile diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarından personel görevlendirilebilir.
(4) Değerlendirme; son baĢvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk toplantıda belirlenen kriterleregöre elektronik ağ
üzerinden değerlendirilmeye baĢlanır.
(5) Komisyon, bu değerlendirmeleri son baĢvuru tarihini takiben en geç otuz gün içerisinde tamamlar ve komisyonun görevi sona erer.
Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 25 – (1) Ġl proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje baĢvurularını ek-1’de yer alan “BaĢvuruların Ġdari
Uygunluk Kontrol Listesi”ne göre eksiksiz ve içeriğinin uygun olması yönünden inceler.
(2) Ġdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan baĢvurular ve ekleri, 26 ncı maddede açıklanan, baĢvuru sahibi ve
projenin uygunluğu açısından değerlendirmeye alınır.
Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi
MADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre baĢvuru sahiplerinin, eğer varsa iliĢkili kurumların ve projenin
uygunluğunun incelenmesi ek-2’de yer alan “BaĢvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.
(2) 25 inci madde ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde elektronik ağ üzerinde düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep
edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan proje baĢvuruları değerlendirme dıĢında tutulur. BaĢvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk
Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen baĢvurular ön değerlendirmeye alınır.
Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Proje baĢvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; baĢvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği,
istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, baĢvuru sahibinin daha önce
hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibikriterleri göz önüne alınır.
(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri ek-3’te belirtilmiĢtir. Proje ön değerlendirmekriterlerinden toplam olarak
altmıĢ ve üzerinde proje puanı almıĢ olan baĢvurular genel değerlendirmeye alınır.
Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmıĢ ve üzerinde proje puanı almıĢ
olan proje baĢvuruları, değerlendirme rehberi ve ek-4’te yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu
puanlamalarda;
a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve
yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
10
b) Teklif edilen projeyi baĢarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,
dikkate alınır.
(2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet
etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.
(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıĢtır. Her alt bölüme, aĢağıdaki kurallar
uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:
1 = Çok zayıf,
2 = Zayıf,
3 = Yeterli,
4 = Ġyi,
5 = Çok iyi.
(4) Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje GerçekleĢtirebilme
Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine
devam edilmez.
(5) Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır.
Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.
(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmıĢbeĢ ve üzeri puan alan yatırım baĢvurularının değerlendirilmesine devam edilir.
İl proje değerlendirme raporu
MADDE 29 – (1) Proje baĢvurusunda bulunmuĢ ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerindenaltmıĢ ve üzeri, genel
değerlendirme kriterlerinden de altmıĢbeĢ ve üzeri puan alan baĢvurulara ait; ön değerlendirme puanının %60’ı ve genel değerlendirme
puanının %40’ı toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.
(2) Nihai puanı belirlenen baĢvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmıĢ sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her
gruba ait baĢvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Nihai puanların eĢit olması halinde evrak kayıt tarih ve
numarasına göre daha önce yapılan baĢvuru tercih edilir. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif
listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.
(3) BaĢvuru sahiplerince elektronik ağ üzerinden yapılan baĢvurular Bakanlığın uygun gördüğü süre boyunca muhafaza edilir.
Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri
MADDE 30 – (1) Ġl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje
baĢvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Genel Müdürlük onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine
bildirilir.
(2) BaĢvuruyu reddetme kararının aĢağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:
a) BaĢvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
b) BaĢvuru sahibinin ve ortaklarının tebliğde belirtilen Ģartlara sahip olmaması.
c) BaĢvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.
ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında tamamlama, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için hibe baĢvurusu yapılması.
d) BaĢvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aĢması.
11
e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuĢ olan azami miktarı aĢması.
f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması.
g) BaĢvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.
ğ) Yatırımla ilgili baĢvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım yerinin uyumsuz olması.
h) BaĢvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiĢ minimum puanın altında kalması.
ı) BaĢvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiĢ minimum puanın üzerinde olmasına rağmen genel değerlendirme
kriterlerine göre belirlenmiĢ minimum puanın altında kalması.
i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu kapsamında konulan Ģerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmıĢ yatırım yerleri ile Organize
Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Ġhtisas Küçük Sanayi Sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek
veya Ģerh hariç yatırım yerinin ipotekli, Ģerhli, icraya verilmiĢ ve mahkemelik olması.
j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile iliĢkili olarak bankalarca baĢvuru sahibi adına daha
önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge alınmıĢ olanlar ile
program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmıĢ olan tesisler için sözleĢmeleri gereği konulan Ģerhler hariç yatırım yerinin
ipotekli, Ģerhli, icraya verilmiĢ ve mahkemelik olması.
k) BaĢvurunun elektronik ağ üzerinden yapılmamıĢ olması.
l) BaĢvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre eksik veya uygun hazırlanmaması.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe SözleĢmesi
Nihai değerlendirme kararı
MADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme, aĢağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca
yapılır.
a) Komisyonca; Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiĢ olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal
üretim değeri, iĢletme sayısı ve sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik endeksi dikkate alınarak illerin katsayısı hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumunun uygulama illerinin dıĢında kalan illerin katsayısı ayrıca üç ile çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur. Bu nihai
katsayılara göre de illerin yaklaĢık bütçesi belirlenir.
b) Ġlin bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan tüm baĢvurular yatırım programına alınır.
c) Bütçe yetersiz ise; sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan baĢvurudan baĢlanarak, o il için
belirlenen bütçe kapsamında sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sektörlerdeki birinci sırada yer
alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkanları dahilinde aynı yöntem ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilir.
ç) Ġllerin varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında dağıtılır. Bu iĢleme programa ayrılan bütçe
bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluĢturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.
(2) Nihai değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleĢir.
(3) Bakanlığın bir baĢvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 32 – (1) KesinleĢen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe
desteğine hak kazanan baĢvuru sahiplerine ait proje numaraları www.tarim.gov.tr web sitesinde yayımlanarak ilan edilir.
(2) Ġl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, baĢvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.
12
Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması
MADDE 33 – (1) BaĢvuru aĢamasında, tatbikat projelerini hazırlamamıĢ olan proje sahipleri hibe sözleĢmesi imzalamadan önce
mutlaka baĢvuru konusu ve amacına uygun tatbikat projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin,
ruhsat ve onay iĢlemlerini tamamlamak zorundadırlar.
(2) BaĢvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede oluĢacak girdi fiyatlarındaki değiĢimlerden
dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması aĢamasında proje sahipleri hibe sözleĢmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.
a) Bütçe değiĢiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarında
artırım yapmamak Ģartıyla toplamı oluĢturan gider kalemleri arasındaki değiĢiklikleri içerebilir.
b) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje baĢvuru sahibinin bu miktar iĢi ayni olarak hibe desteği
dıĢında %100 kendisinin gerçekleĢtirmesi koĢuluyla kabul edilebilir.
(3) Hibe sözleĢmesi öncesi yatırım yeri değiĢikliği de dahil baĢvuruya esas projede yapılacak değiĢikliklerin onaylanması il
müdürlüğünün yetkisindedir.
(4) Yapılacak değiĢiklikler projenin konusunda, amacında ve niteliğinde bir değiĢikliğe neden olamayacağı gibi
değerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan azalmasına neden olamaz.
Hibe sözleşmesi
MADDE 34 – (1) Hibe sözleĢmesi, il müdürü ile hibe baĢvuru sahibi arasında akdedilir.
(2) Hibe sözleĢmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.
(3) BaĢvuru sahipleri hibe sözleĢmesi aĢamasında elektronik ağ üzerinden giriĢleri yapılan bilgi ve belgeler ile bu Tebliğin 33 üncü
maddesi gereğince yapılan değiĢiklikler ve hibe sözleĢmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunacaktır.
Sunulan bilgi ve belgeler imzalı/paraflı olacaktır.
(4) BaĢvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleĢmesi eki dokümanları tamamlayarak hibe sözleĢmesini
imzalaması önkoĢuldur.
(5) Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/5/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleĢmesi imzalamayan
baĢvuru sahiplerinin proje baĢvuruları ve bunlara iliĢkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.
(6) BaĢvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleĢmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa karĢılıklı müzakere edilerek
hibe sözleĢmesi imzalanır.
(7) Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe baĢvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe
sözleĢmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu baĢvuru sahipleri ile hibe sözleĢmesi imzalanmaz.
Hibe sözleşmelerinde teminat alınması
MADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında süresiz limitdahilinde banka
teminat mektubunu hibe sözleĢmesi ile birlikte il müdürlüğüne verir veya hibe sözleĢmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının % 5’ini il
müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. Ġl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe
müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.
(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az olmamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat
mektubu alınabilir.
(3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleĢmesini takiben yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiĢ vergi borcu
olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar
kendisine iade edilir.
(4) Hibe sözleĢmesinin, sözleĢmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatırımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp
yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.
13
Hibe sözleşmesi akdi
MADDE 36 – (1) Hibe sözleĢmesi, il müdürlüğü ve baĢvuru sahibi arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleĢmesinin taraflarca
imzalanmıĢ metninin bir adedi ve ekleri il müdürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.
Hibenin nihai tutarı
MADDE 37 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleĢmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleĢmesinde yer
alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleĢmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.
(2) Hibe miktarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aĢamaz.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleĢmesi koĢullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri
yapmama ve/veya hibe sözleĢmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe
kaynaklarından ödenmiĢ olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.
(2) Hibe sözleĢmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe
sözleĢmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.
ONUNCU BÖLÜM
Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler
Proje uygulamalarının izlenmesi
MADDE 39 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleĢmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyi hibe sözleĢmesi hükümlerine göre il
müdürlüğünün bilgisi dahilinde süresi içerisinde uygulamaya baĢlar.
(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince yapılır. Gerek duyulması halinde il proje yürütme
birimlerinde ilgili kamu kurumu elemanları da görev alabilir.
(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.
(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili geliĢmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai
rapor ile birlikte iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaĢ kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama
rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.
(5) Proje uygulamalarının Tebliğ ve hibe sözleĢmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa
bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleĢmesi hükümlerine uygun olarak
yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir.
(6) Yazının karĢı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Tebliğ ve hibe sözleĢmesi hükümlerine uygun olarak
yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüĢü doğrultusunda hibe sözleĢmesinin fesih
iĢlemini baĢlatır.
Satın alma ve uygulama sözleşmeleri
MADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inĢaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma
iĢlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.
(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keĢif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleĢmeleri
tutarları ve uygulamalara iliĢkin hakediĢ tutarları, hibe sözleĢmesinde o gider için belirtilmiĢ tutarın kesinlikle üstünde olamaz.
(3) Yatırımcılar, hibe sözleĢmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inĢaat, makine,ekipman ve malzeme
alımlarına iliĢkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleĢme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler.
Yatırımcılar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiĢ vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiĢ prim borcu olmadığına
dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.
(4) Ġl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beĢ iĢ günü içerisinde inceler, ihalenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı
14
olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı yatırımcıya iade edilir.
(5) Satın alma iĢleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklenici ile sözleĢme yaparak sipariĢ
mektubunu düzenler.
(6) Ġl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulunmaması durumunda, yatırımcı satın alma iĢlemini
uyarılar doğrultusunda yeniler.
(7) Yatırımcılar, sipariĢ mektupları ile imzalanan uygulama sözleĢmelerinin aslı ve suretini, il proje yürütme birimlerine teslim
ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.
(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceler.
Proje harcamalarının kontrolü
MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inĢaat, makine ve ekipman alım iĢlerine ait fiili gerçekleĢmelerden sonra ödeme taleplerini
ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim ederler.
(2) Ġl Müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; onbeĢ gün içerisinde mevzuat, hibe sözleĢmesi ve proje amaçlarına uygunluğu
açısından kontrol edilip onayladıktan sonra bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına giriĢi yapılır. Her ay sonunda o aya ait hakediĢ bilgilerini
içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme tutarı da hibeye esas proje tutarının % 20’sinden
az olamaz.
Ödemeler
MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluĢturulmuĢ veri tabanına il müdürlüklerince uygun görülerek
giriĢleri yapılan hakediĢler Genel Müdürlükçe yatırımcının hesabına aktarılır.
(2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından belgelendirmek suretiyle yerine getirilmiĢ olması gereklidir.
(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmıĢ ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü tarafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük
gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri incelenmek üzere ister.
(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır.
(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A Sıra No:2) gereğince yatırımcı
tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aĢamasında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik
Kurumuna vadesi geçmiĢ prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.
Proje hesapları
MADDE 43 – (1) Yatırımcı, projenin uygulanmasına iliĢkin hesaplara ait kayıtları düzenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.
Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler
MADDE 44 – (1) Hibe sözleĢmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaĢtıracak veya geciktirecek herhangi bir
mücbir sebep, kamulaĢtırma, imar plan değiĢikliği ve yasal mevzuat değiĢikliği söz konusu ise, hibe sözleĢmesi uygulamanın herhangi bir
safhasında mevzuata uygun olarak değiĢtirilebilir.
(2) Proje değiĢiklikleri satın alma öncesinde ve sonrasında teknik gereklilik hallerinde yapılabilir. Satın alma iĢleminden sonra
yapılacak değiĢiklikler için Genel Müdürlüğün uygun görüĢü alınır. Proje değiĢiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artıĢı
öngöremez.
(3) Hibe sözleĢmesi imzalandıktan sonra mücbir sebep, kamulaĢtırma, imar plan değiĢikliği ve yasal mevzuat değiĢikliği olmadıkça
yatırım yeri değiĢtirilemez ve değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değiĢiklikleri içeremez. Projenin konusu ve
amacı ise hiç bir Ģekilde değiĢtirilemez. Yer değiĢtirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.
Bütçe içi değişiklikler
15
MADDE 45 – (1) Hibe sözleĢmesinde bütçe içi değiĢiklikler, hibeye esas proje tutarında bir artıĢa yol açmamak ve projenin temel
amacını etkilememek Ģartıyla satın alma iĢleminden önce bir kez yapılabilir.
(2) Bütçe içi değiĢiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inĢaat iĢleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz.
(3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inĢaat iĢlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değiĢiklikler,
aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla % 20’si oranında değiĢiklik gerçekleĢtirilebilir.
(4) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değiĢikliği talebini gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. Ġl
müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna iĢlenir.
(5) Bütçe içi değiĢiklikler ayni katkıyı kapsamaz.
Uygulama sorumluluğu
MADDE 46 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleĢmesinde belirtilen usul ve
esaslara göre gerçekleĢtirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.
(2) Yatırımcılarca gerçekleĢtirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleĢmesinde belirtilen
usul ve esaslara göre gerçekleĢtirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden,
onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.
Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti
MADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözleĢmesi kapsamında sağlanmıĢ tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin
mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beĢ yıl içinde değiĢtiremez.
(2) Hibe sözleĢmesi kapsamında sağlanmıĢ tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje
yatırımının bitiminden sonraki beĢ yıl içerisinde değiĢtirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan
tahsil edilir.
ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM
Denetim ve Cezai Hükümler
Denetim
MADDE 48 – (1) Program kapsamında yapılan tüm iĢlemler Bakanlık Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığı tarafından denetlenir. Bu
denetimler sırasında yapılan iĢlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.
Cezai hükümler
MADDE 49 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kiĢiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müĢtereken sorumlu tutulurlar.
(2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen
üreticiler, beĢ yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
ONĠKĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Diğer desteklerden yararlanma
MADDE 50 – (1) BaĢvuruya esas projenin hibe desteği dıĢında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının
desteklerinden yararlanılamaz.
16
Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel
Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler www.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanır. Bu yayımlar
Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler. Tebliğde ve bu yayımlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri
ile Genel Müdürlüğün görüĢ ve talimatları geçerlidir.
Sektörel bazda proje konularına göre il önceliklerinin yayımlanması
MADDE 52 – (1) Ġllerin bu Tebliğ ekinde yer alan sektörel bazdaki proje konularına ait öncelik sıralamaları tebliğin yayımı
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde www.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17
Download

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.