430
ao'
50 • ' *
is •t \f#-C
*
«7 <
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03■
5 U 5~5~
Konu: Gazipaşa, 1370 ada 14 parsel UİP.
%
^
*
EXP02016
ANTALYA
d ? . /12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 246 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20L-ID nolu imar paftasında yer alan İstiklal Mahallesi 1370 ada 14 parseldeki yapılaşma
koşullarının Emsal değeri 1.20 kalmak şartı ile TAKS:0.50 olarak düzenlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle
Genel
/J
ederim.
Genel Sekreter
BELpDİYE MECLİSİNE
© t ? 14 '
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Çisem SEZGİN
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
Belediye
Meclisini Teşki
Edenlerin Adı
Soyadı
MECLİS KARAR KAĞIDI
03/11/2014
Karar Numarası : 246
Dr.Adil ÇELİK, Kemal SARIYILDIRIM, Tevfık KARAV, Ahmet BUYUKAKÇA,
İbrahim TUNCER, Mustafa TÜRKER, Mustafa AVCI, Semra YALÇIN BİLGİÇ,
Kazım CAN,Mahmut BAŞ,Eşref ÖZDEMİR,Nazmiye GÜL ÖZGÖRÜ, İsmet TOK,
Şema ŞENLİ, İlker ERDOĞAN , Şevket GÜLCAN
Gazipaşa Belediye Meclisi, 2014 KASIM Ayı toplantısının I.Birleşiminin I.Oturumunu
yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince
03/11/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yukarıda isimleri yazılı üyeler huzuru ile Belediye Toplantı
Odasında, Belediye Başkanı Dr.Adil ÇELİK’in Başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekker at
tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususu karara bağladı .
Ali BAŞ’m İstiklal Mahallesi
1370 Ada 14 Nolu Parselle İlgili Tadilat Talebi
Ali BAŞ’m İstiklal Mahallesi 1370 ada 14 parselde emsal sabit kalmak koşuluyla E=1.20
Hmax 12,50 olması talebi , Belediye İmar Komisyonunun 09.09.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş
olup , söz konusu talebin plan değişikliği dosyası hazırlandıktan sonra yeniden değerlendirileceğine
karar verildiği anlaşılmıştır.
Konunun Belediye Meclisinde Görüşülmesi sonucunda; Plan değişikliği dosyasının
hazırlandığı görülmüş olup; İlçemiz İstiklal Mahallesi 1370 ada 14 nolu parselleri kapsayan 20L-ID
nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince kabulüne ve onanmasına, karar suretinin ekli
tadilat dosyasıyla birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(GAZİPAŞA BELEDİYESİ)
KONU: 1370 ADA 14 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde 20L - İD nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 1370 ada 14 parsel üzerinde ticaret alanı yapılabilmesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1380 ada 14 parsel, Gazipaşa İlçesi İstikla Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
o t
1 3 7 2
1
J
---------
-------
3
!
'
L____ 4 --------
I
3
!
10
I
I
14
i
j
1 3 7 0
5
i
13
----------I !
l
■
I
1 ^
------------------------- ;
0
5
9
i-----12 î ^
=
l r ri—
11
- - 7
1
I
J1
|
1
1 3 7 9
I
2
1
.
i
ı
j
;
İ
8
i
IJ
7
9
I n
V
i
I
-
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayit Ü L K E R
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 K a t4 D :8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
\
(
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 1370 ada 14 parsel üzerinde ticaret alanı yapılabilmesini sağlamaktır.
Planlama alanı içerisinde; 1370 ada 14 parsel konut altı ticaret kullanımmdayken yapılan tadilat
sonucu ticaret alanı olarak yeniden planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde herhangi bir emsal artışı yapılmamıştır. E: 1,20 ve Hmax: 4 Kat olarak
verilmiştir. “Taban alanı ticaret ve emsale dahil olmak koşuluyla TAKS= 0.50 dir.” plan notu
eklenmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
GAZİPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL N O : 1370 A D A 14 P A R S EL
İUVtDCâ&aJSfSNM
P A F T A NO : 2 0 L -1 D
PLAN NOTU
1. Tdanafan ScareEne ems^ectaM otıak to$u*jybTAKS-0.50cfr.
M EV CU T PLAN
f
I
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Plarıevi Ş e h ircilik
P la n la m a L td . Şti.
TMMO* ŞEHİR PUNCUM OMU
■i r i
Tescil l c
S tU k
«6*0'
S E Y O İH A N
ÇAMUR
$ e h lr n > n c « ı Ş P O ; H O
O .O .T .Ü .
«S B C -3 3 0 0 4
40171
7 1 /1
«.ArrMKt I «OM M
!»2*-48?M 00
mm ¥.d. * 7»e om m t
T lttttl
tle lj
« ti
» 1 7 (1
2
S a y İt Ü L K E R 1 Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Şehir Plancısı
I Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
ia > 0
Ada
IM pocâı
‘BEVREgUgffİ
pJZKENj
ı/;?/" 1
1 / 5 0 0 0 n îp
rm-ıı/rm
SINIRLAR
O
O OPLAN
&CEOTSEL B O B Y k L ALT YAP
onama s in iri
ALAMI SINIRI
İLKÖĞRETİM
...... v TAŞKIN ALAN I SINIRI
----------- __ JEOLOJİK SAKINCALI ALAN SINIRI
(jXj)(D TURI2M' MERKEZİ SİNİRİ
:
:
: 'M .
4 4 +* + ♦TOPLU KONUT ALANI SINIRI
KONUT YERLEŞME ALANLARI
MESKUN KONUT ALANLARI
O RTAÖ ĞR ETİM
MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM
KÜLTÜREL TESİS
SAĞLIK T E S İS L E R İ
DÜŞÜK YOĞUNLUKTA Brüt 100 ki/ha
DİNİ T E S İS L E R '
ORTA YOĞUNLUKTA Brüt 2 0 0 ki/ha
r
YÜKSEK YOĞUNLUKTA Brüt 350 kİ/ha
GELİŞME' KONUT.ALANLARI
DÜŞÜK YOĞUNLUKTA Brüt 100 ki/ha
KENTSEL SPOR A L^N LÂ R I
S E M T SPOR ALANl^cR,^
TEKNİK ALT YAPI
*
(so)
ORTA YOĞUNLUKTA Brüt 2 0 0 ki/ha
33E
KARAYOLU
KENT İÇİ T R A F İK Y O LL A R I
YÜKSEK YOĞUNLUKTA Brüt 350 ki/ha
YAYA YOLLARI
JJ
föÖŞÜK VOĞUNLUKLt/ KOMUT ALANI
! B fü î
(2
ki/ho,
O TOPAR KLAR
İ DÜ^ÜK YOĞUNLUKLU KONITÎ ALANI
I Brüt 2 5 ki/hp_________ ______________
O TO TER M İN A LLER
o/
T K ~ ~ /TERCİHLİ KONUT ALA N LA R I
TO PLU TAŞIM H A T T I
ÇALIŞMA ALANLARI
AKARYAKIT İSTASYONU
YÖNETİM MERKEZİ
‘ |RESMİ KURUM ALANI
T İC A R E T
İZ
DESE ve K A N A L L A R
mum
mER4l NAKİL HATTI
. XX XX XX M
TOPTAN T İC A R E T
^
^ .O L O J İK ACIDAN TEDBİR
ALAN
ö E K E K TIR E K
TIR PARKI KAMYON'^GgkRA J İ j
S Ü S
PAZARLAMA ALAN LAR I
ANİMASYON M ERKEZİ
TURİZM T E S İS ALANI
& G&
yy
BHT
GÜNÜBİRLİK KULLANIM
BELEDİYE H İZM ET TESİSİ
TİCARİ REKREASYON ALANI <
ACIK VE YEŞİL ALANLAR
PARKLAR
ÇOCUK B A H ÇELER İ
Eo o
m
AĞAÇLAN DIRILACAK ALAN
OYUN ALAN LAR!
I ^ A ^ A j ORMAN ALANLARI
ÜNİVERSİTE
• -LK} * •ANAOKULU
13 ^ 0 Ada
ıı* Pazsel
GAZİPAŞA BELEDİYESİ
U Y G U L A M A İM AR PLAN I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ
G Ö S T E R İM (L E J A N D )
ADA/PARSEL NO: 1370 ADA 14 PARSEL
PAFTA NO: 2 0 L -1 D
ÖLÇEK: 1/1000
P L A N D E Ğ İŞ İK L İĞ İ S IN IR I
MEVCUT PLAN
PLAN N O T U
1. Ta ba n alanı ticaret ve emsale dahil olmak koşuluyla T A K S = 0.50 dir.
ÖNERİ PLAN
Download

Tam sayfa faks yazdırma