1
Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir
Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri,
Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere
Becerileri
Çatışma Yönetimi-II
Mustafa Kemal YALINKILIÇ
İstanbul, 2015
1
İçindekiler
 Çatışma stratejileri
 Stratejileri oyunu
 Çatışma yönetimi
 Çatışma yönetimi tercihi
 Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler
 Çatışma yönetim taktikleri
 Çatışma yönetimi pratiği
 Değerlendirme
2
Çatışma stratejileri
3
 Zorlama
“Köpek Balığı”
 Geri Çekilme
“Kaplumbağa”
 Yapıcı “Ayı
Tedy”
 Uzlaşma “Tilki”
 Problem
Çözme “Baykuş”
3
Zorlama (Köpek balığı)
4
 Amaç
odaklı
 Zorlama
 Kazan-kaybet müzakeresi
 Güç kullanımı
 Yarışmacı
 Saldırganlık içerir
 Düşmanlık
 Kazanma ihtiyacı yüksektir
 İlişki önemsenmediğinde
 Değişim beklentisi çok zayıfsa
 İvedilik söz konusu
4
Geri çekilme (Kaplumbağa)
5
 Kaçınma ve geri çekilme
 En büyük kayıp çözümsüzlük
 Çatışmadan korunmak için
kabuğuna çekilme
 Eğer amaçlar ve başkalarıyla
ilişkileri korumak önemli değilse
 Olumsuz durumlarda seçenek
yoksa sakin olmak ve çekilmek
 Duyguları kontrol etmek
5
Yapıcı (Ayı Tedy)
6
 Kolaylaştırıcı, yapıcı
 İlişki odaklı
 Fedakar
 Bir karar verme gereği zorunlu
 Kaybetmek ilişkide kalmayı
sağlıyorsa
6
Uzlaşma (Tilki)
7
 Amaç ve ilişki odaklı
 Amaçlarından vazgeçebilirler
 Başkalarının da vazgeçmesini
beklerler
 Kazan-kaybet veya kaybet-kaybet
 Kumar oynamak
 Zaman baskısı yoksa
 Basit çözüm veya anlaşma
olamayacaksa
7
Problem çözme (Baykuş)
8
 Amaç ve ilişkiye büyük önem verme
 Kazan-kazan
 Olumsuz duygular yaşanmaz
 Fazla zaman ve enerji ister
 Öğrenme ve gelişim talep ediliyorsa
8
Çatışma stratejileri
9
 Her biri uygulamada beceri ister
 Tek yolla çözüm getirmeye zorlamayın
 Birbirine ihtiyaç duyduğu gibi tek başına yeterli olabilir
 Çözümünde bazen düzenleyici, bazen geri çekilen,
bazen uzlaşan, bazen de problem çözen olmalı
 Bilinçsiz strateji tercihi uyumsuzluğa yöneltir
 Beş strateji de kendi arasında bağımsız
 Biri diğerine göre daha yararlı olabilir
 Kesin görülen stratejiler diğer stratejiler tarafından
bozulabilir
 Örn., Geri çekilen kovalanır veya çekilmeye izin
verilmeyebilir: Güç kullanmak zorunluğu
9
Çatışma stratejileri
10
 Çözme çabası “güç”le karşılanırsa kazan-kaybet taktiği
 Süre kısaysa problem çözme görüşmeleri bozulabilir
 Çözüm veya kazan-kaybet müzakereleri gelecekteki
ilişkilere bağlı
 Kısa vadeli karlar/uzun vadeli zararlar dengesi
İlişkinin önem düzeyi
Olay odağına kızgınlık veya birbirini etkileyen olaylar
sözkonusu olduğundan ilişkiler Önemsizse: Vazgeçirme,
kaçırmaya dönük güç kullanma davranışı ile sadece
kazanmaya yönelim
 Önemli ise: Karşı tarafın da amaçları önemsenir ve
problem çözülür
10
Strateji Oyunu
11
Tilki
Uzlaştırıcı
Risk al-zarlarını salla-şans dile
Ayı Tedy
Kaplumbağa
Düzenleyici
Çözüme kimin daha fazla
Ihtiyacı olduğuna karar
Ver/Verdir Ona insanca değer
Ver, Fırsat ver, Taviz ver
Gülme-Alaya alma
Özür dile
sana çıkışı bulmana yardım eder
Geri çekilme
İstekleri ertele
Problem çözmeyi
her iki tarafta isteyene
kadar bekle
Köpekbalığı
Zorlayıcı
Asla güç kullanma
Baykuş
Yüzleştirici
Tartışma ile yüzleş, görüş
İstekler için çözümler düşün
Eğer bütün bunlar iyi gitmez ve işlemezse bir uzlaştırıcıdan yardım iste!
11
Çatışma yönetimi
Çatışma derecesi
12
T
Grafik: Çatışma düzeyi
Zaman
12
Çatışma yönetimi
13
 Rasyonel yönetilir ve T düzeyinde tutulursa, olumlu
(işlevsel) sonuçlanabilir (Grafik)
 T’den sonra devam etmesine izin verilir ve
yönetilmezse işlevsel sonuçlar vermez
 T sınırından sonra, çatışma yönetimi anlayışına
ihtiyaç duyar
 T’den sonra çatışma yöntemleri ile sınırı geçen
çatışma düzeyinin olumsuz etkileri önlenebilir
 T’ye kadar çatışma bir tehlike değil, bir fırsattır
“Kriz=Fırsat”!
13
Çatışma yönetimi tercihi
İLİŞKİ KURULUR YA DA GELİŞTİRİLİR
Bizim istediğimiz
UZLAŞMA
Bizim zorunda
kaldığımız
Hiçbir şekilde
HÜKMETME
Benim istediğim
GERÇEKLEŞİR
KAÇINMA
İŞBİRLİĞİ
AMAÇ
GERÇEKLEŞMEZ
Senin istediğin
AMAÇ
UYMA
İLİŞKİ ZAYIFLAR
14
Çatışma yönetimi tercihi
15
Kaçınma
 Görmezlikten gelme
 Taraf olunmaz ve direkt müdahale edilmez
 Çatışmanın taraflarca çözülebileceği durumlarda
yararlı
 Verimli olmasa da sıkça kullanılır
 Kısa dönemde geçici bir yöntem
 Uzun dönemde çözümsüzlük
 Konusunun önemli olmadığı durumlarda etkili
Çatışmadan uzak durma, geri çekilme ve çatışma
nedenini baskı altında tutarak açığa vurmama
15
Çatışma yönetimi tercihi
16
Problem Çözme
 Çağdaş yöntem
 Problemin üstüne gitme, yüzleşme
 Tarafları yüz yüze getirerek uzlaşmacı katkısı ile açık
ve ayrıntılı tartışma ortamı sağlama
 Bilgi eksikliği ve İletişim problemli çatışmalarda etkili
 Amacı: Haklı/haksız ayrımı değil, sorunu çözmek
 Varsayımı: Tarafların paylaştıkları ortak noktalar olduğu
 Çatışmada farklılıklar ön planda, ortak noktalar ihmal
 Değer yargılarının çatışması ve karmaşık sorunlarda
daha az başarılı
16
Çatışma yönetimi tercihi
17
Üstün amaçlar saptama
 Karşılıklı bağımlılık içinde olan tarafların
vazgeçilmez ortak amaçları vardır-Vatan, millet,
Sakarya/Ortak çıkar!
 Hedefe ulaşmak tek başına güç ise
 Ortak çaba gerektiğinde
 Böyle amaçlar bulunduğunda etkili
 Tarafların bu amaçlara inanması şarttır
 Bu nedenle “inandırma yöntemi” de denir
 Çatışma sebebi amaçlarda ise etkili olması zor!
17
Çatışma yönetimi tercihi
18
Kaynakların arttırılması
Çatışma kaynakların
yetersizliğinden çıkmışsa
Kaynaklar arttırıldığında neden
ortadan kalkacak
Örn. Bir müdür yardımcılığı için,
çatışan taraflara üç müdür
yardımcısı kadrosu oluşturarak
her birine bu makamın
sağlanması
 Yöntemin uygulanabilirliliği
kaynakla sınırlı
18
Çatışma yönetimi tercihi
19
Uzlaştırma
 Açıkça kazanan ya
da kaybeden yok
 Taraflar pazarlığa
girerek çatışmayı
çözmeye çalışır
 Bir orta nokta aranır,
Örn.Toplu sözleşmeler
 Çatışmanın çözümü
için kaçınmaya benzer
sonuçlar verir
19
Çatışma yönetimi tercihi
20
Güç ve yetki kullanma
 Eski fakat etkisi tartışılır bir yöntem
 “Hakim güç” yetkisini kullanarak çatışmayı ortadan
kaldırır
 “Burada güç benim” yaklaşımı
 Etkisi kısa dönemli
 Karar sadece bir tarafın lehine olabilir
 Sonuç taraflar arasında anlaşma sağlamayabilir
 İki tarafça da kabul edilir, Zor oyunu bozar!
 Sıkça uygulanması yenilikçiliği azaltır
 Çatışmayı çözmez, erteler
20
Çatışma yönetimi tercihi
21
Politik yaklaşım
 Taraflara kaybetme durumunda
destek sözü verilir
 Tarafların önerisine yer vererek
sorunu çözmeye çalışır (Lozan
Konferansı)
 Takas, pazarlık ve uzlaşma başlıca
politik yaklaşımlardandır
(Sırbistan/Bosna Ant.)
 Çözümden çok tarafların tatmini
 Kullanılmaya elverişli, ancak kalıcı
değil
21
Çatışma yönetimi tercihi
22
Hakeme başvurma
Taraflar kendi aralarında anlaşamıyorsa
 Tarafsızlığına güvenilen birinin hakemliği
Yapısal reform
 Formal yapı düzenlemeleri ile ilişkileri değiştirme
Davranış değiştirme
Eğitim
 Kapasite geliştirme
 Yeni yaklaşım benimsetme “duyarlılık eğitimi”
22
Çatışma yönetimi tercihi
23
Yumuşatma
 Ortak çıkarların vurgulanması ve ön
plana çıkarılması
 Farklılıkların öneminin azımsanması
 Durumu olduğundan daha iyi
gösterme
 Çatışmanın kaynaklarına inmeme,
esas nedenleri ele almama
 Kısa vadelidir
 Çatışma yerine işbirliğinin yararları
üzerinde durulur: “Biz bir aile gibiyiz
yaklaşımı”
23
Çatışma yönetimi tercihi
24
Taviz verme
 Tekniğin esası farklılıkların
paylaşılmasıdır
 Taraflar, kendi amaçlarından
fedakarlık yaparak ortada bir
yerde buluşurlar
 Çatışmanın kesin galibi veya
mağlubu yoktur
 Tarafların taviz oranı, nisbi
güçlerine bağlı
24
Çatışma yönetimi tercihi
25
Pazarlık
 Müşterek amaç üzerindeki anlaşmazlıklar sabit olarak
alınır ve uzlaşma aranır
 Açık ya da fiziki çatışmaların kabul edilmiyorsa
 Çatışmanın mutlaka çözülmesi gerekiyorsa
 Karşılıklı önerilerde bulunulur
 Karşı tarafı nispeten uzlaşabilir bir konuma getirmek
için kendi taleplerinden kısmen vazgeçme
 Fırsat yaklaşımlı yönetmek gerektiği durumlarda
 Pazarlık edilemez değerlerde yetersizdir
25
Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler
26
Buldog
 Saldırgan, katı, kavgaya meyilli, gol atma derdinde,
uyarmadan saldırıya geçebilir
 Kemirmeleri için bir kemik verin
 Söyledikleri ile söyleme şeklini birbirinden ayırın
 Soğukkanlı davranın
26
Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler
27
At
 Her şeyi kitabına göre yaparlar
 Zekidir ama her zaman tökezleyebilir
 Onları suya götürün
 Yapmaları için bir şeyler verin
 Yeniden tekrarlayarak ve özetleyerek
görüşlerinden faydalanın
27
Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler
28
Tilki
 Üç kâğıtçı, toplantının altını oyar
 Çok fazla dedikodu yapar
 Potansiyel bir sabotajcı
 Görüşlerini netleştirmeye zorlayın
 Gizli gündemlerini ortaya çıkarın
 Buldogları üzerlerine salın
28
Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler
29
Maymun
 Çok bilmiş, her konuda uzman,
çaktırmadan dedikodu yapar
 Daldan dala atlar
 Her şeye gönüllü olarak balıklama
dalar
 Prosedürü kontrol edin
 Kapalı sorular sorun
 Yapmaları için onlara zor bir iş
verin
.
29
Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler
30
Kirpi
 Dikenli, devamlı mızmızlanır
 Herkesi küçümser, muhtemelen bir
kaç kez ezilmiştir
 Şüpheci, yardımı sevmez, işleri
karıştırma eğilimi vardır
 Onları gıdıklayın
 Uzmanlık alanlarına saygı gösterin
 Yardım etmelerini isteyin
 Sorumluluk vererek onlara belli bir
statü kazandırın (ve tabii ki bir
bardak sıcak süt)
30
Çatışma yönetim taktikleri
31
Etkili dinleme
 Anlamak için dinleme
 En önemli tekniklerindendir
 Etkili dinlemede içerik, anlam ve duygular da
dinlenir
 Doğru ve uygun bir cevap verilmeden, karşı tarafın
anlaşılması ve çatışmanın kabul edilmesi gerekir
 “Anlama” ve “kabul etme” ayrı şeyler
 Anlama: Durumun ardındaki hisleri ve içeriği
algılama + Karşı tarafa duyulduğunu ve anlaşıldığını
hissettirme
31
Çatışma yönetim taktikleri
32
IN
OUT
Ben/Biz böyle düşünüyorum/uz
“Sen” ile başlayan ifadeler
Ben/Biz böyle hissediyorum/uz
Senin bildiklerin
Ben/Bizim nedenlerim/iz
Senin nedenlerin
Kişileri problemlerden
ayrıştırma
Kişiler problemdir
İnsanlara ön yargısız, olaylara
araştırıcı yaklaşma
İnsanlara ön yargılı, olayları
hemen kabullenme
Yeniden ifade fırsatı verme
Söylenen neyse odur
Karşı tarafın yardımını
istiyormuş gibi gözükme
Karşı tarafın yardımına ihtiyaç
yok
Çatışmadaki pozisyonlara değil, Çatışmada pozisyona
nedenlere odaklanma
odaklanma, nedenler önemsiz
Düşünce ve nedenlerini
paylaşma
Düşüncelerini ve sebeplerini
kendine saklamak
32
Çatışma yönetim taktikleri
33
Çözüm dili
 “…bu fikre karşı çıkıyorum…” demek yerine, “…ben
olaya farklı bir açıdan bakıyorum…” diyebilmek
 Karşı tarafı anlamak: sözünü kesmeden ve itiraz
etmeden açıklaması
 “Anladım” yerine, karşı tarafa “söyledikleriniz anlaşıldı”
mesajını vermek için bir soru veya cümle ile ifade etmek
“galiba ....... söylendi, değil mi?”
 Cümle karşı tarafın pozisyonunu ve ihtiyaçlarını
yansıtana kadar açılabilir
 Karşı tarafın dinlemesini bekle ve görüş açıkla
 İki taraf da kaygılarını ortaya koyduktan sonra çözüme
odaklanma
33
Çatışma yönetim taktikleri
34
Duyguları Kontrol Altında Tutma
 Kendi ve diğerlerinin duygularını kontrol etmek
 Çatışmaya odaklanıldığı ve herhangi birine ve
varlığa yöneltilmediği sürece duyguları açığa vurmak
yardımcı olabilir
 Duyguları açığa vurmak kişisel veya fiziksel tepki
şeklinde olmamalı
 Çatışma sırasında kişilerin duyguları
hareketlerine hükmetmeye başlarsa, tartışmaya bir
an önce ara verilmeli
 Aradan sonra asıl problem üzerine yeniden
odaklanma sağlanmalı
34
Çatışma çözme taktikleri
35
Pozisyon Yerine Nedenlere Odaklanmak
Nedenler ve pozisyonlar arasındaki farkın bilincinde
olmak, ortaya çıkarmak
 Pozisyon, çatışmada bulunduğumuz yer ve verilen
karardır
 Pozisyona karar vermeyi nedenler sağlar
 Nedenler pozisyonları doğurur
 Her neden için, farklı bakış açılarında, farklı
pozisyonlar almak mümkündür
 Çatışmanın tarafı en açık, en belirgin pozisyonu alır
 Pozisyonların ardındaki nedenlere göre, taraflara
uygun alternatif pozisyonlar bulunur
35
Çatışma çözme taktikleri
36
Yeniden İfade Etme Fırsatı Vermek
 Çatışmayı ele almada kullanılan en güçlü
araçlardandır
 İfade veya yargıyı yeniden yorumlamaktır
 Yargısız infaz!
Paslaşma
 Çatışmaya giren kişilerin, birbirlerine “pas vermesi”
 Karşı taraftakini konuşturmak, olaya bulaştırmak için,
“ne yapmamı önerirsin?”
 “Nasıl yapalım”
 “Sen bu konuda ne düşünüyorsun” vb sorular sorma
36
Çatışma çözme taktikleri
37
Buzdolabı Kullanma
 “Buzdolabı” çatışma süresince
tarafların mevcut problem üzerine
odaklanabilme aracı
 Tartışma konularını ilerideki bir
tarihte ele alınmak için sanal olarak
“buzdolabına” koyma
Hata: Sorunun “kendisi”ni dondurma
 Mevcut problemlerin daha da
büyümesi tehlikesi
 Buzdolabına neyin konulduğunun
kontrol edilmesi
37
Çatışma çözme taktikleri
38
Üçüncü Bir Tarafın Katılımı
 Taraflarca tarafsızlığı kabul
edilen üçüncü bir tarafın katılımı
 Örn. işveren ile işgören
anlaşmazlığı, işgören
işveren tarafından tehdit
edilmişse, işgören işvereni ile
olan problemini birebir
çözmek istemeyebilir
38
Çatışma çözme taktikleri
39
Uzlaştırıcı-Ombudsman
 Uzlaştırıcı için herkes ve her şey eşittir
 Sistem içinden görevlendirilmiş bir kişi problemin bir
parçası olabilir
 Taraf tutabilir veya taraflar gizli tutulması gereken
bilgileri paylaşmaya gönülsüzdür
 Sürece dahil edilecek dış uzlaştırıcının başarılı
olma olasılığı yüksektir
 Uzlaştırıcı, sorunu gizlilik içinde ele almalı
 Süreç başlamadan taraflara “gizlilik kuralı” hk bilgi
39
Çatışma çözme taktikleri
40
Uzlaştırıcı-Ombudsman
 Dışarıya sızan bilgi-tarafların zarar görmesi
 Gizlilikten şüphe duyan konuşmakta tereddüt eder
 “Uzlaştırıcılı çatışma yönetimi” uzlaştırıcının;
 Dürüstlüğü
 Tarafsızlığı
 Kabiliyetine güven varsa başarıya ulaşır
 Karşılıklı saygı ve tarafların birbirlerine karşı
davranışları başarıyı etkiler
 Taraflar uzlaşamazlarsa, uzlaştırıcı için hassas bir
durum ortaya çıkar
40
Çatışma çözme taktikleri
41
Uzlaştırıcı-Ombudsman
Süreç başarısızlıkla sonuçlanırsa uzlaştırıcı, “hakem”
olarak görevini sürdürebilir
 Bu durumda; her iki tarafın ihtiyaçlarının da
karşılanması yerine, bir tarafın lehine karar verilir.
 Bilgin Kral Solomon’un hakemliği: İki anne örneği
“bebeği ikiye bölmek”
 Tarafların aynı anda ve eşit olarak memnun edilmesi
uzlaşma süreçlerini başarısız kılabilir
 Başarısızlık halinde “adil” olmalı, karar haklı
taraf lehine!
41
Çatışma çözme taktikleri
42
Uzlaştırıcı-Ombudsman
 Vatandaş ile kamu kurumları arasında arabuluculuk,
hakemlik yapan kişi
 Haksız uygulamalara karşı vatandaşları korumak ve
haklarını aramak
 Yürütmeden bağımsız
 Yargı ve idare üzerinde herhangi bir denetim yetkisi
yok
 Çatışmaları araştırarak, çözüm yolları önerir ve
gerekirse çözüm için yargı yoluna başvurabilir
42
Çatışma yönetimi pratiği
1. AŞAMA
 Durumu kontrol altına alın
NİÇİN ÇATIŞMA?
 NELERE ODAKLANILIYOR?
 ÇATIŞMA GEREKÇELERİNİN OBJEKTİF HAKLILIK
ANALİZİ?
 MEVUZAT?
 Taraflar sağlıklı düşünemeyecek kadar kızgın ise ve
duygularını kontrol edemiyorsa uzlaşma sağlanamaz:
 ERTELEYİN!
43
Çatışma yönetimi pratiği
ÇATIŞMA NEDENLERİ
 Haksız engelleme
 Düşünme biçimi çarpıklığı
 Abartma
 Etiketleme-Kategorize etme
 Zorunluluk yükleme
 Zihin okuma
44
Çatışma yönetimi pratiği
ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 Farkına varılması
 Uyarımın anında kontrol edilmesi
 Alternatif varsayımların belirlenmesi
 Nedenlerin tanılanması
 Çatışma yöneticisinin kendini
güçlendirmesi
 Yapıcı yaklaşımla hareket
45
Çatışma yönetim aşamaları
Nelere dikkat etmeli?
 Varsayımları gözden
geçirmek
 Açık ve net olmak
 Tutarlı olmak
 Çatışmanın
sorumluluğunu kabul
etmek
 Karşı tarafı
kızdırmaktan kaçınmak
46
Çatışma yönetim aşamaları
Nelere dikkat etmeli?
Fevri davranmaktan
kaçınmak
 Haklılık ve üstünlük
duygusuna kapılmamak
 Duyarlı olmak
 Kızgınlığı boşaltacak
ifadelere izin vermek
 Pozitif duyguları ifade etmek
 Çözümü ve başarıyı birlikte
kutlamak
47
Çatışma yönetim aşamaları
48
İnsan/Problem Ayrıştırma
 Çatışmada
 Sorunun içeriği
 Çatışmaya dahil olan tarafların
birbiriyle ilişkileri farklıdır
 Bazen kişiler ve problemler
birbirine karıştırılır
 Kişileri problemlerden ayrıştırmak,
ancak duyguları kontrol etmek ve
doğru iletişimi sağlamakla mümkün
48
Çatışma yönetim aşamaları
2. AŞAMA
 Karşı tarafa yaklaşmadan önce empati yap!
 Çatışma tarafları nasıl etkilemektedir?
 Çatışmada taraflar için çıkarlar ve değerler nelerdir?
 Taraflardan her birinin diğerine ilişkin önyargıları ve
varsayımları nelerdir?
 Söz konusu çatışmayı yönetmede ya da
çözümlemede en iyi yaklaşım nedir?
 İşbirliği yapılacaksa, bunu başlatmak için en uygun
yer ve zaman nedir?
49
Çatışma yönetim aşamaları
3. AŞAMA
 Olumlu bir hava oluştur
 Karşı tarafı uzlaşmayakonuşmaya davet et
 İyi niyetli olduğunuzu göster
 Karşı tarafı dikkate aldığınızı ve
önem verdiğinizi göster
50
Çatışma yönetim aşamaları
4. AŞAMA
 Temel kurallara dikkat edin
 Karşı tarafı dikkatle
dinleyin ve sözünü
kesmeyin
 Durumu iyileştirmek için
çalışın
 Sakinliğinizi koruyun
51
Çatışma yönetim aşamaları
5. AŞAMA
Problemi tartışarak tanımlayın
 Taraflar için önemli olan hususları ortaya koyun ve
duyguları paylaşın
 Etkili konuşma ve dinleme tekniklerini kullanın
 İhtiyaçları ve çıkarları belirleyin
 Gerekiyorsa değerleri, varsayımları ve kaygıları
paylaşın
 Ortaya çıkan yeni algı ve anlayışı gözden geçirin
52
Çatışma yönetim aşamaları
6. AŞAMA
 Olası çözümler için beyin fırtınası yapın
 Tarafların ihtiyaç ve çıkarlarının tatmin olabilmesi için
düşünceleri açıkça ortaya koyun
 Bu aşamada düşünceleri eleştirmemek ve
yargılamamak
 Düşüncelere açık olmak
 "Sen" yerine "biz" kullanmaya özen göstermek
53
Çatışma yönetim aşamaları
7. AŞAMA
 Olası çözümleri değerlendirin ve uygun çözümleri
belirleyin
 Çözümlerin nitelikleri:
 Her iki taraf için de kabul edilebilir
 Gerçekçi ve gerçekleştirilebilir
 Belirgin ve dengeli olmalıdır
 Çözümler her iki taraf için de önemli ana hususları
içermelidir
54
Çatışma yönetim aşamaları
8. AŞAMA
 Çözümlerin işlerliğini izleyin
 Belirli bir süre sonra
çözümlerin işleyip
işlemediğini kontrol edin
 İşlemiyorsa, yukarıdaki
basamakları tekrarlayarak
çözümleri yeniden gözden
geçirin
 Katılımcı ve paylaşımcı
olun…
55
Değerlendirme
56
Teşekkürler..
Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ
[email protected]
Kaynaklar:
1. ŞİRİN, H. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. EYTEP ABD
2. ATIKER, M. Konya Tic. Odası Raporu, 35/35
3. EGM, Çatışma Yönetimi Raporu, 2014
4. MEB ilgili yayınlar
56
Download

Tr.