0DGHQFLOLN&LOW6D\Õ6D\ID0DUW+D]LUDQ
9RO1RSS0DUFK-XQH
$ù,5,göh70(</(0(.$1ø.2/$5$.$.7ø)/(ù7ø5ø/0øù$7,.0(50(5
72=/$5,.8//$1,/$5$.<$3$<92//$6721ø7h5(7ø0øYH.8//$1,0,
3URGXFWLRQDQG8WLOL]DWLRQRI6\QWKHWLF:ROODVWRQLWHE\XVLQJ:DVWH0DUEOH
3RZGHUV$FWLYDWHG0HFKDQLFDOO\YLD,QWHQVLYH0LOOLQJ
0HU\HP*g.7$ù*
g=(7
0XUDW(5'(02ö/8**
%XoDOÕúPDGDDúÕUÕ|÷WPH\ROX\ODPHNDQLNRODUDNDNWLÀHúWLULOPLúPHUPHUVDQD\LWR]DWÕNODUÕoDPXUX
YHNXYDUVWR]XNDUÕúÕPODUÕNXOODQÕODUDN\DSD\YROODVWRQLW&D6L23UHWLPL]HULQGHGXUXOPXúWXU<DSD\
YROODVWRQLWUHWLPLVUHFLQGHPHUPHUYHNXYDUVWR]XNDUÕúÕPÕQÕQNDYXUPDVÕUDVÕQGDNLGDYUDQÕúÕQÕQDúÕUÕ
|÷WPH\OHHWNLOHúLPLQLQRUWD\DoÕNDUÕOPDVÕDPDoODQPÕúWÕU
0HUPHUWR]XYHNXYDUVWR]XQXQDúÕUÕ|÷WPHVRQXQGDNLGDYUDQÕúODUÕQÕJ|]OHPOHPHN]HUHELO\DOÕMHW
GH÷LUPHQNXOODQÕODUDNWHNEDúÕQDYHNDUÕúÕPKDOLQGH|÷WPHWHVWOHULJHUoHNOHúWLULOPLúWLUg÷WOPHPLú
YH |÷WOPú NDUÕúÕPODUÕQ \DSÕVDO YH WHUPDO |]HOOLNOHUL WDQÕPODQPÕúWÕU .DUÕúÕPODUGD ƒƒ&
DUDOÕ÷ÕQGD oHúLWOL VÕFDNOÕNODUGD NDYXUPD LúOHPL\OH ROXúDQ YROODVWRQLWLQ L]OHUL DUDQPÕú YH NDUÕúÕPGDNL
CaCO3 ve SiO2¶QLQ WDPDPÕ\OD &D6L2¶H G|QúW÷ VÕFDNOÕN EHOLUOHQPLúWLU <DSD\ RODUDN UHWLOPLú
YROODVWRQLWYHGR÷DOYROODVWRQLWVHUDPLNNDURoDPXUXUHoHWHVLQHGH÷LúLNRUDQODUGDHNOHQPLúYHHOGH
HGLOHQ WDEOHWOHU ƒƒ& DUDOÕ÷ÕQGD GH÷LúLN VÕFDNOÕNODUGD SLúLULOPLúWLU 3LúLUPH VRQXQGD UHWLOHQ
WDEOHWOHUHoHúLWOL¿]LNVHONLP\DVDOWHUPDOYHPHNDQLNVHOWHVWOHUX\JXODQDUDN\DSD\YHGR÷DOYROODVWRQLWLQ
VHUDPLNPDO]HPH\HVD÷ODGÕ÷Õ|]HOOLNOHUNDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU
6RQXoRODUDNPHUPHUWR]XYHNXYDUVWR]XQXQNDYXUPDLúOHPL|QFHVLQGHDúÕUÕ|÷WPH\ROX\ODPHNDQLN
RODUDNDNWLÀHúWLULOPHVLQLQYROODVWRQLWLQROXúXPVÕFDNOÕ÷ÕQÕGúUG÷YHNXOODQÕOGÕ÷ÕVHUDPLNoDPXUXQD
SLúPHVRQUDVÕROXPOXNDWNÕODUVD÷ODGÕ÷ÕRUWD\DoÕNDUÕOPÕúWÕU
$1$+7$5.(/ø0(/(50HUPHUDWÕNODUÕ'|QúWUPHNDYXUPDVÕYROODVWRQLWPHNDQLNDNWLYDV\RQ
$%675$&7
,QWKLVVWXG\V\QWKHWLFZROODVWRQLWH&D6L23SURGXFWLRQE\XVLQJDPL[WXUHRIPDUEOHLQGXVWU\ZDVWH
VOXGJH SRZGHUV DQG TXDUW] SRZGHUV ZKLFK ZHUH PHFKDQLFDOO\ DFWLYDWHG YLD LQWHQVLYH PLOOLQJ DW WKH
VDPHWLPHZDVHPSKDVL]HG,WKDVEHHQLQWHQGHGWRUHYHDOWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHEHKDYLRXURI
PL[WXUHRIPDUEOHDQGTXDUW]SRZGHUVGXULQJURDVWLQJDQGLQWHQVLYHPLOOLQJLQWKHV\QWKHWLFZROODVWRQLWH
SURGXFWLRQSURFHVV
,QRUGHUWRREVHUYHWKHEHKDYLRXURIPDUEOHSRZGHUDQGTXDUW]SRZGHUPL[WXUHDWWKHHQGRILQWHQVLYH
PLOOLQJ PLOOLQJ WHVWV ZHUH SHUIRUPHG LQGLYLGXDOO\ DQG DV PL[WXUH E\ XVLQJ D MHW EDOO PLOO 6WUXFWXUDO DQG
WKHUPDO VSHFL¿FDWLRQV RI QRQPLOOHG DQG PLOOHG PL[WXUHV ZHUH GH¿QHG 7KH IRRW SULQWV RI ZROODVWRQLWH
IRUPHGE\URDVWLQJSURFHVVDWYDULRXVWHPSHUDWXUHVLQWKHUDQJHRIƒƒ&ZHUHVHDUFKHGIRUZLWKLQ
WKHPL[WXUHVDQGWKHWHPSHUDWXUHDWZKLFKWKH&D&23 and SiO2LQWKHPL[WXUHHQWLUHO\FRQYHUWWR&D6L23
LVGHWHUPLQHG6\QWKHWLFDOO\SURGXFHGZROODVWRQLWHDQGQDWXUDOZROODVWRQLWHZHUHDGGHGWRWKHFHUDPLF
WLOHIRUPXODDQGWDEOHWVDFTXLUHGZHUH¿UHGDWGLIIHUHQWWHPSHUDWXUHVLQWKHUDQJHRIƒƒ&7KH
VSHFL¿FDWLRQVHQDEOHGWRWKHFHUDPLFPDWHULDOE\V\QWKHWLFDQGQDWXUDOZROODVWRQLWHZHUHFRPSDUHGYLD
UXQQLQJYDULRXVSK\VLFDOFKHPLFDOWKHUPDODQGPHFKDQLFDOWHVWVRQWDEOHWVSURGXFHGDWWKHHQGRI¿ULQJ
,QFRQFOXVLRQLWKDVEHHQUHYHDOHGWKDWWKHSURFHVVRIPHFKDQLFDODFWLYDWLRQRIWKHPL[WXUHRIPDUEOH
SRZGHUDQGTXDUW]SRZGHUYLDLQWHQVLYHPLOOLQJSULRUWRWKHURDVWLQJSURFHVVORZHUVWKHWHPSHUDWXUHDW
ZKLFKZROODVWRQLWHLVIRUPHGDQGSURYLGHVIDYRXUDEOHSRVW¿ULQJFRQWULEXWLRQVWRWKHFHUDPLFWLOHVOXGJH
.(<:25'60DUEOHZDVWHFRQYHUVLRQURDVWLQJZROODVWRQLWHPHFKDQLFDODFWLYDWLRQ
**
'U%LOHFLNùH\K(GHEDOLhQY%R]\N0HV<N2NXOX'R÷DO<DSÕ7DúODUÕ%|O%ø/(&ø.
PHU\HPJRNWDV#ELOHFLNHGXWU
3URI'UøQ|QhQY0K)DN0DGHQ0K%|O0$/$7<$
39
*ø5øù
9ROODVWRQLWLQDQDNXOODQÕPDODQÕVHUDPLNVDQD\LGLU6HUDPLNEQ\HOHUGHYROODVWRQLWNXOODQÕPÕQÕQ
HQ|QHPOLDYDQWDMÕSLúLULPVUHVLQLGúUPHVLYH
GúN VÕFDNOÕNODUGD VLQWHUOHQHELOPH NDELOL\HWLGLU
6HUDPLNPDO]HPHOHUUHWLPLQGHIHOGVSDWNDOVLW
NXYDUV GRORPLW WDON JLEL KDPPDGGHOHU \HULQH
YH\D VHUDPLN PDPXOQ EHOLUOL |]HOOLNOHULQLQ G]HQOHQHELOPHVLQGH YROODVWRQLW NXOODQÕOPDNWDGÕU
%XVDQD\LGHYROODVWRQLWVÕKKLWHVLVDWYHoLQLOHUGH
oDWODPD\Õ VÕNÕúWÕUPD\Õ NÕUÕOPD\Õ YH PDPOOHU
]HULQGHNL ÕVÕ JHQOHúPHVLQL |QOHPHVL EDNÕPÕQGDQDUDQDQELUNDWNÕPDGGHVLGLU9ROODVWRQLWNXOODQÕOGÕ÷ÕQGDVHUDPLNUQQJHUHNSODVWLNKDOGH
JHUHNVH NXUXWXOPXú KDOGH LNHQ GD\DQÕPÕ oRN
\NVHNWLU 9ROODVWRQLW D\UÕFD NXUXPD\Õ KÕ]ODQGÕUPDNWDYHQHPOLOLNJHQLúOHPHOHULQLDVJDUL\HLQGLUPHNWHGLU +DPXUGDNL PLNWDUÕ DUWWÕNoD IÕUÕQODPD
VUHFLQGH NÕVDOPD V|] NRQXVX ROGX÷XQGDQ \DNÕWWDGDWDVDUUXIVD÷ODQPDNWDGÕU
(QGVWUL\HOWHVLVOHUGH|÷WPHHQHUMLQLQHQ\D\JÕQ YH HQ YHULPVL] RODUDN NXOODQÕOGÕ÷Õ LúOHP NDGHPHVLGLU g]HOOLNOH WDQH ER\XWX NoOGNoH
WDQHOHULQ NÕUÕOPD\D NDUúÕ RODQ GLUHQoOHULQLQ DUWPDVÕ\ODELUOLNWHWNHWLOHQHQHUMLPLNWDUODUÕGDDúÕUÕ
ELU úHNLOGH DUWPDNWDGÕU %DOiå :DQJ YH
)RUVVEHUJ
&HYKHUOHU]HULQHX\JXODQDQDúÕUÕLQFH|÷WPH\OH LVH LQFH WDQH VD\ÕVÕ DUWPDNWD E|\OHFH GDKD
|QFHRUWD\DoÕNPDPÕúWD]H\]H\OHUROXúPDNWDGÕU%ROG\UHY%XQXQVRQXFXQGD\DUÕNDUDUOÕ WUOHU ROXúXU %X GXUXP |÷WOPHNWH RODQ
PLQHUDOLQ UHDNWLÀL÷LQGH GH÷LúLPH \RO DoWÕ÷Õ LoLQ
PHNDQLNDNWLYDV\RQRODUDNDGODQGÕUÕOÕU0HNDQLN
DNWLYDV\RQ NDYXUPD \D GD OLoLQJ JLEL WHPHO ELU
PHWDOXUMLN VUHo |QFHVLQGH PLQHUDOLQ EX VUHoOHUGHNLGXUXPGH÷LúLPOHULVÕUDVÕQGDNLUHDNWLÀL÷LQL
DUWÕUPDN]HUHX\JXODQDQELU|QLúOHPGLU
%X oDOÕúPDGD PHNDQLN RODUDN DNWLÀHúWLULOPLú
PHUPHU DWÕN WR]ODUÕ NXOODQÕODUDN UHWLOHQ \DSD\
YROODVWRQLWLQNDURVHUDPLNUHWLPLQGHNXOODQÕODELOLUOL÷LDUDúWÕUÕOPDNWDGÕU
0$7(5<$/9(<g17(0
dDOÕúPDGD \DSD\ NDOVL\XP VLOLNDW UHWLPLQGH
NXOODQÕODQ oHúLWOL RUDQODUGD NDUÕúWÕUÕOPÕú $I\RQ
øVFHKLVDU 0HUPHU .DONÕQPD .RRSHUDWL¿¶QLQ $I\RQ7UNL\H DWÕN KDYX]XQGDQ WHPLQ HGLOHQ EH\D]PHUPHUWR]XoDPXUXQXPXQHOHULNXUXWXODUDN
YH(F]DFÕEDúÕ(6$1¶GDQWHPLQHGLOHQNXUXKDOGHNL HQGVWUL\HO NXYDUV WR]X |UQH÷L NXOODQÕOPÕúWÕUùHNLO¶GHGHQH\VHO\|QWHPLQDNÕPúHPDVÕYH
\DSÕODQoDOÕúPDODUÕQ|]HWLYHULOPHNWHGLU*|NWDú
##
Mekanik
• Kuru Ö,$
• '/$"
• !"# & &
'"
Cevherin
##
•
!
•
•
•
Tane boyu
da/// (
" (
(
(
• %"%$/"/ /
• # #'! +
uygun ko%"/ " #
• (
• "("/ / $ / #/
•*", " !%%
De
#//"/ / &!%%
#,"" " #
•#// / " #
•/" "
•""!"/ %'% $#$"
/", ' %'%%
,+,#
/ /#/"
, ' %'%%
$#$
%$#$
#/ $#'/#/$' $!$"
(
ùHNLO 'HQH\VHO \|QWHPLQ DNÕP úHPDVÕ YH \DSÕODQ
oDOÕúPDODUÕQ|]HWL*|NWDú
1XPXQHOHULQLQ NLP\DVDO DQDOL]OHULQGH elde ediOHQ KHVDSODPDODU VRQXFXQGD NXYDUV WR]XQGD
SiO2PLNWDUÕ\DNODúÕNRODUDNEHOLUOHQPLúWLU%HQ]HUúHNLOGHPHUPHUWR]XQGD&D2PLNWDUÕ
LVH\DNODúÕNRODUDNEHOLUOHQPLúWLU
.XUXWXODQ PHUPHU WR]X QXPXQHVL NXYDUV WR]X
QXPXQHVL\OHEHUDEHU|÷WPHLúOHPLQHWDELWXWXOPXúWXUg÷WPHLúOHPLQGH%LO\D.DUÕúÕPD÷ÕUOÕNoD RUDQÕ YH |÷WPH VUHVL EDúOÕFD GH÷LúNHQOHU
RODUDN VHoLOPLúWLU .DUÕúÕPODU GH÷LúLN VUHOHUGH
|÷WOHUHN HQ X\JXQ YROODVWRQLW UHWLPL VD÷OD\DQ |÷WPH NRúXOODUÕ EHOLUOHQPH\H oDOÕúÕOPÕúWÕU
g÷WPH LúOHPL JHQHOGH VÕU KD]ÕUODPDN ]HUH
NXOODQÕODQYHELUWU-HW'H÷LUPHQLRODQaPP
oDSOÕSRUVHOHQELO\DOÕYHFPSRUVHOHQNDYDQR]OX *DEEULHOOL % PDUND GH÷LUPHQGH JHUoHNOHúWLULOPLúWLU -HW 'H÷LUPHQGH |÷WPH RUWDPÕ
RODUDN WRSODP J DGHW DOXPLQD SRUVHOHQ
ELO\D NXOODQÕOPÕúWÕU g÷WOPú NDUÕúÕPODUÕQ GH÷LúLN VÕFDNOÕNODUGD ƒ&¶GH YH GH÷LúLN
VUHOHUGH ¾ VUH\OH NDYXUPD oDOÕúPDODUÕ
LoLQ1YHPDUND0)PRGHONOIÕUÕQÕNXOODQÕOPÕúWÕU9ROODVWRQLWNDWNÕOÕVHUDPLNWDEOHWOHULQUHWLOPHVLLoLQHOGHHGLOHQ|÷WOPúYHNDYUXOPXú
PDO]HPHOHUOH \HU NDURVX PDVVHVLQH YROODVWRQLW
NDWNÕVÕQÕQHWNLVLQLEHOLUOHPHN]HUHPDVVHUHoHWHVLQHRUDQODUÕQGDGR÷DOYH\DSD\YROODVWRQLWHNOHQPLúWLU
%XOJXODUYH7DUWÕúPD
'H÷LúLNVWRNL\RPHWULNRUDQODUGDKD]ÕUODQDQPHUPHU WR]X YH NXYDUV NXPX NDUÕúÕPODUÕ JLELGH÷LúLNELO\DNDUÕúÕPRUDQODUÕQGDGH÷LúLNVUHOHUGH|÷WOPúWUgUQHNOHULQWDQHFLNER\ODUÕQÕEHOLUOHPHN]HUHWDQHER\XGD÷ÕOÕPDQDOL]OHUL
\DSÕOPÕúEXDPDoOD0DOYHUQPDUND0DVWHUVL]HU
PRGHOWDQHER\XDQDOL]FLKD]ÕNXOODQÕOPÕúWÕU
7DQHER\XGD÷ÕOÕPH÷ULOHULQGHNLGH÷LúLPOHULQFHOHQGL÷LQGH |UQH÷LQ GDNLND |÷WOHQ NDUÕúÕPÕQ¶XQXQWDQHER\XQXQȝP¶VLQLQ
WDQHER\XQXQȝP¶ÕQÕQWDQHER\XQXQ
LVHȝPEXOXQPDVÕ\ODGDKDNÕVDVUHOHUGHNL
|÷WPHOHUGHEXOXQDQGGYHGGH÷HUOHULQGHQGDKDE\NWDQHER\ODUÕQÕQRUWD\DoÕNWÕ÷Õ
IDUNHGLOPLúWLU¶|÷WPHVUHVLQGHGL÷HUVUHOHUGHHOGHHGLOHQGH÷LúLPOHWDQHER\XNoOPú
DQFDNGDKDX]XQVUH|÷WPH\OHHOGHHGLOHQGD÷ÕOÕPH÷ULOHULQGHWDQHER\XQXQLULER\ODUDGR÷UX
DUWWÕ÷ÕEHOLUOHQPLúWLU%XGXUXPWDUDPDOÕHOHNWURQ
PLNURVNREX J|UQWOHUL\OH GH WHVSLW HGLOPLúWLU
6|] NRQXVX DUWÕúÕQ NoN WDQHOHULQ GDKD E\N WDQHOHUH ED÷ODQPDVÕ VRQXFX ROGX÷X GúQOPHNWHGLU 0LQHUDOOHU ID]OD |÷WPH\H PDUX]
EÕUDNÕOGÕNODUÕQGDQ G H÷ULVLQGH GDOJDODQPDODU
J|UOPúWU %XQXQ QHGHQL LVH VSHVL¿N \]H\
DODQÕQÕQ DUWÕúÕQÕQ \DQÕQGD ROXúDQ PHNDQLN DNWLYDV\RQGDQ GROD\Õ VRQUDNL SURVHVL HWNLOH\HFHN
RODQ NLP\DVDO \D GD ¿]LNRNLP\DVDO G|QúPOH-
UHPDUX]NDOPDODUÕROGX÷XVRQXFXQDYDUÕOPÕúWÕU
g÷WOPHPLú NDUÕúÕP PDO]HPHOHUL WHSNLPHVL
DPDFÕ\OD|QWHVWOHU\DSÕOPÕúYHGH÷LúLNVÕFDNOÕNODUGDNDYXUPDoDOÕúPDODUÕJHUoHNOHúWLULOPLúWLU%X
úHNLOGHHOGHHGLOHQUQOHUHDLW;5D\'LIIUDFWLRQ
$QDOL];5'GHVHQOHULùHNLO¶GHYHULOPLúWLU
ùHNLOg÷WOPHPLúPDO]HPHQLQNDYUXOPDVÕ\ODHOGH
HGLOHQUQOHULQ;5'GHVHQOHULQLQNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ
%XQDJ|UHƒ&¶GHNDYUXOPDVRQXFXYROODVWRQLW NULVWDOOHUL J|UOPH\H EDúODQPÕú ROXS NXYDUV
YHNLUHFHDLWSLNOHUEHOLUJLQELUúHNLOGHL]OHQPHNWHGLUg÷WOPHPLúNDUÕúÕPÕQƒ&¶GH¶NDYUXOPDVÕ\OD HOGH HGLOHQ UQGH LVH YROODVWRQLWLQ
\DQÕQGD D\UÕFD NXYDUV YH NLUHFLQ GH EXOXQGX÷X
J|UOPHNWHGLU g÷WOPHPLú NDUÕúÕP ƒ&¶GH
NDYUXOPDVÕQD UD÷PHQ KHU QH NDGDU ;5' DQDOL]LQGHJ|UOPHVHGH|QHPOLPLNWDUGDNDOVL\XP
NDUERQDW YH NLUHo LoHUPHNWHGLU &D26L22 RUDQÕ
RODQ YH %LO\D.DUÕúÕP RUDQÕ RODQ PHUPHUWR]XYHNXYDUVWR]XQGDKD]ÕUODQDQNDUÕúÕP
oHúLWOL VUHOHUGH |÷WOPúWU (OGH HGLOHQ UQQ;5'GHVHQOHULLVHùHNLO¶GHYHULOPLúWLU
ùHNLO &D26L22 RUDQÕ RODQ YH %LO\D.DUÕúÕP
RUDQÕ RODQ PHUPHU WR]X YH NXYDUV WR]XQGD
KD]ÕUODQDQ oHúLWOL VUHOHUGH |÷WOPú NDUÕúÕPODUÕQ
;5'GHVHQOHUL
41
;5'GHVHQOHULQGHQGHDQODúÕODFD÷ÕJLEL¶VUHQLQPHNDQLNDNWLYDV\RQLoLQ\HWHUOLROGX÷XVRQXFXQD YDUÕOPÕúWÕU g÷WOPú NDUÕúÕPÕQ ;5'
GHVHQOHULQGH NDOVL\XP NDUERQDWD DLW SLNOHULQ
JHQLúOLNOHULQGH EHOLUJLQ úHNLOGH ELU JHQLúOHPHQLQ
YHSLNúLGGHWOHULQGHLVHNÕVDOPDODUÕQROGX÷XJ|]OHQPLúWLUg÷WPHLúOHPLQLQNDOVL\XPNDUERQDWÕQ
NULVWDO\DSÕVÕQÕER]DUDNDPRUÀDúPDVÕQD\RODoWÕ÷Õ VRQXFXQD YDUÕOPÕúWÕU &D26L22 RUDQÕ RODQ |÷WOPHPLú NDUÕúÕPÕQ7HUPRJUDYLPHWULN
$QDOL]¶L 7*$ YH %LO\D.DUÕúÕP RUDQÕ RODQ
¶VUHLOH|÷WOPúPDO]HPHQLQ7*$DQDOL]L
\DSÕOPÕúWÕU6RQXoODUùHNLO¶GHYHULOPLúWLU
UQOHULQ 6(0 J|UQWOHULQGH NXYDUVÕQ ROGX÷X
JLEL GXUGX÷X VDGHFH PHUPHU WR]XQXQ NDOVLQH
RODUDN ]P VDONÕPÕ úHNOLQGH WRSDNODQGÕ÷Õ DQODúÕOPDNWDGÕU 2\VD ¶ |÷WOPú NDUÕúÕPÕQÕQ
ƒ&¶GH NDYUXOPDVÕ LOH HOGH HGLOHQ UQQ
6(0J|UQWVQGHPHUPHUWR]X\DGDNLUHoYH
NXYDUV WR]X J|UOPHPHNWH J|]HQHNOL \DSÕGDNL
YROODVWRQLWWDQHFLNOHULJ|]OHQPHNWHGLU&D26L22
RUDQÕ RODFDN ELoLPGH KD]ÕUODQDQ PHUPHU
WR]XYHNXYDUVWR]XNDUÕúÕPÕQÕQ¶|÷WOPHVLQGHQVRQUDYHƒ&¶GH¶VUH\OHNDYUXOPDVÕVRQXFXHOGHHGLOHQUQOHULQYH
GR÷DOYROODVWRQLWLQ;5'GHVHQOHULùHNLO¶GHNDUúÕODúWÕUÕOPDNWDGÕU g÷WOPú NDUÕúÕPÕQ ƒ&
GH ¶ VUH\OH NDYUXOPDVÕ VRQXFX HOGH HGLOHQ
UQGHNLUHoEXOXQPDPDNWDGÕUhUQYROODVWRQLWWLUùHNLODƒ&¶GHNDYXUPD\ODHOGHHGLOHQ
UQLVHƒ&¶GHHOGHHGLOHQOHEHQ]HULoHUL÷H
VDKLSROPDNODELUOLNWHGDKDID]ODNULVWDO\DSÕOÕYROODVWRQLWLoHUPHNWHGLUùHNLOEƒ&¶GHHOGH
HGLOHQUQ|QFHNLLNLUQGHQWDPDPÕ\ODIDUNOÕ
RODUDN YROODVWRQLWLQ \NVHN VÕFDNOÕN ID]Õ RODQ YH
SV|GRYROODVWRQLW GH GHQLOHQ ȕ YROODVWRQLW LoHUPHNWHGLUùHNLOF
ùHNLO &D26L22 RUDQÕ RODQ |÷WOPHPLú
NDUÕúÕPÕQ YH %LO\D.DUÕúÕP RUDQÕ RODQ ¶ VUH LOH
|÷WOPúPDO]HPHQLQ7*$JUD¿÷L
7*$DQDOL]LVRQXFXQGD|÷WOPHPLúNDUÕúÕPGD
YH ¶ |÷WOPú NDUÕúÕPGD NWOH ND\EÕ \D GD
NDOVLQDV\RQ VÕFDNOÕ÷ÕQGD EHOLUJLQ ELU GH÷LúLPLQ
ROGX÷XEHOLUOHQPLúWLU%XGH÷LúLP|÷WOPúNDUÕúÕPGDNL NDUERQDWÕQ GDKD GúN VÕFDNOÕNODUGD
SDUoDODQPDVÕúHNOLQGHRUWD\DoÕNPÕúWÕU%|\OHFH
|÷WPHQLQ YROODVWRQLWLQ ROXúXP VÕFDNOÕ÷ÕQÕ GúUPHN ]HUH ELU DNWLYDV\RQD \RO DoWÕ÷Õ RUWD\D
oÕNDUÕOPÕúWÕU'DKDVRQUDNDOVLQDV\RQoDOÕúPDODUÕ\DSÕOPÕúWÕU1XPXQHOHULQLQƒ&¶GH¶
VUH LOH NDOVLQDV\RQX VRQXFX HOGH HGLOHQ UQOHULQ7DUDPDOÕ (OHNWURQ 0LNURVNREX 6(0 DQDOL]OHUL\DSÕOPÕúWÕU&D26L22RUDQÕYH%LO\D
.DUÕúÕPRUDQÕRODQ¶VUH\OH|÷WOPúYH
ƒ&¶GH¶NDOVLQHROPXú|UQHNOHUHDLW6(0
J|UQWVQGHYROODVWRQLWHG|QúPúQXPXQHOHULQ\DQÕQGDoRND]PLNWDUGDNLUHFWHJ|]OHQPLúWLU
%LO\D.DUÕúÕPRUDQÕRODQPHUPHUWR]XYHNXYDUVWR]XNDUÕúÕPODUÕQGDQKD]ÕUODQDQYH¶VUH
LOH |÷WOPú NDUÕúÕPÕQ ƒ& GH ¾ NDYUXOPDVÕ\ODHOGHHGLOHQUQGHoRND]PLNWDUGDNLUHo
EXOXQPDNWDGÕU$QFDNHOGHHGLOHQUQQYROODVWRQLWROGX÷XEHOLUOHQPLúWLUg÷WOPHPLúNDUÕúÕPODUÕQƒ&¶GHNDYUXOPDODUÕVRQXFXHOGHHGLOHQ
42
ùHNLO D E YH F ƒ&¶GH ¾
NDYUXODQ&D26L22RUDQÕ RODQYH%LO\D.DUÕúÕP
D÷ÕUOÕNoD RUDQÕ RODQ |÷WPH RUWDPÕQGD ¶
|÷WOPú PDO]HPHOHULQ YH GR÷DO YROODVWRQLWLQ ;5'
GHVHQOHULQLQNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ
g÷WOPúPDO]HPHOHULQƒ&¶GHNDYUXOPDVÕ
VRQXFX YROODVWRQLW NULVWDOOHUL J|UOPH\H EDúODQGÕ÷ÕLoLQ&D26L22RUDQÕRODQYH%LO\D.DUÕúÕP D÷ÕUOÕNoD RUDQÕ RODQ |÷WPH RUWDPÕQGD
¶ |÷WOPú |UQHNOHULQLQ ƒ& GH oHúLWOL
VUHOHUGH ¶ NDYUXOPDVÕ\OD HOGH HGLOHQ
UQOHULQ ;5' DQDOL]OHUL \DSÕOPÕú YH ùHNLO ¶GD
YHULOPLúWLU
ùHNLO&D26L22RUDQÕ RODQYH%LO\D.DUÕúÕP
D÷ÕUOÕNoD RUDQÕ RODQ PHUPHU WR]X YH NXYDUV
WR]X NDUÕúÕPODUÕQGDQ KD]ÕUODQDQ YH ¶ |÷WOPú
|UQHNOHULQLQƒ&¶GHIDUNOÕVUHOHUGHNDYUXOPDVÕ\OD
HOGHHGLOHQUQOHULQ;5'GHVHQOHUL
&D26L22 RUDQÕ RODQ YH %LO\D.DUÕúÕP
D÷ÕUOÕNoD RUDQÕ RODQ PHUPHU WR]X YH NXYDUV
WR]XQGDQ KD]ÕUODQDQ NDUÕúÕPODUÕQ ¶ |÷WOPHVLYHž&¶GH¶NDYUXOPDVÕVRQXFXHOGH
HGLOHQ UQOHULQ ;5' GHVHQOHUL NDUúÕODúWÕUÕOPÕú
YH ¶ GD GH÷LUPHQGHQ DOÕQDQ PDO]HPH PLNWDUÕ PDNVLPXP G]H\GH ROGX÷XQGDQ HOGH HGLOHQ
UQOHU VHUDPLN WDEOHWOHULQ UHWLOPH NRúXOODUÕQÕQ
EHOLUOHQPHVLLoLQNXOODQÕOPÕúWÕU9ROODVWRQLWVL]NDUÕúÕP GR÷DO YROODVWRQLWOL NDUÕúÕP |÷WOPHPLú
NDUÕúÕP|÷WOPúYHNDYUXOPXúNDUÕúÕPODUGDQ
HOGH HGLOHQ QXPXQHOHU \HU NDURVX PDVVHVL\OH
YHRUDQODUÕQGD'HQYHU
PDUNDELO\DOÕGH÷LUPHQGHa¶VUHLOHNDUÕúWÕUÕODUDN VHUDPLN WDEOHWOHUL UHWPHN ]HUH VHUDPLN
oDPXUODUÕHOGHHGLOPLúWLUIDUNOÕoDPXU××FP
ER\XWODUÕQGDKD]ÕUODQDQDOoÕNDOÕSODUDG|NOPú
YHWRSODPDGHWWDEOHWHOGHHGLOPLúWLU $\UÕFD
\DSD\ YROODVWRQLWLQ NDWNÕVÕQÕ RUWD\D oÕNDUPDN
]HUHSLúPHVÕFDNOÕ÷ÕGHQHPHOHUL\DSÕOPÕúWÕUYH
SLúPH GHQHPHOHUL ELWWLNWHQ VRQUD VÕU GHQHPHVL
LoLQELU\]OHULVÕUODQDUDNƒ&¶GHVDDWVUH
EHNOHWLOPLúWLU
%RQFXNODQPDQÕQJ|UOPHGL÷LNDOÕQYHLQFH\HUOHUGH oDWODPD\D UDVWODQPDGÕ÷Õ EH\D]OÕ÷ÕQÕQ L\L
ƒ&¶GHSLúHQWDEOHWOHULQWÕQÕVHVOHULQLQROGXNoD LQFH YH SRUVHOHQOL÷H ROGXNoD \DNÕQ ROGX÷X
VRQXoODUÕQD YDUÕOPÕúWÕU $\UÕFD IDUNOÕ GHUHFHOHUGH SLúHQ EWQ PDO]HPHOHU ƒ& SLúHQ PDO]HPHOHUOH D\QÕ |]HOOLN J|VWHUPLúWLU .DUÕúÕPGD
D÷ÕUOÕNoDRUDQÕQGD&D26L22RUDQÕ YH %LO\D.DUÕúÕP D÷ÕUOÕNoD RUDQÕ RODQ |÷WPH RUWDPÕQGD ¶ |÷WOPú YH ž&¶GH ¶
NDYUXOPXú PDO]HPH EXOXQDQ VHUDPLN oDPXUXQXQ YH ž& SLúLULOPHVL\OH HOGH
HGLOHQ VHUDPLN UQH DLW DVLW YH ED]D GD\DQÕP
WHVWVRQXoODUÕQDEDNÕOGÕ÷ÕQGDž&¶GHSLúLULOHQ
UQOHULQDVLGHYHED]DGD\DQÕPODUÕQÕQROGXNoD
L\L ROGX÷X VRQXFXQD YDUÕOPÕúWÕU 76 (1 VWDQGDUWODUÕQD J|UH \DSÕODQ WHVWOHUGH RULMLQDO
\]H\GH NÕVPHQ YH WDPDPHQ ER]XQPD J|UOPHPHNWHGLU7DQHER\XWXLQFHOGLNoHROXúWXUXODQ
WDEOHWOHULQSLúPHVRQUDVÕNoOPHGH÷HUOHULDUWPDNWDVXHPPHGH÷HUOHULLVHGúPHNWHGLU .DUÕúÕPGDD÷ÕUOÕNoDRUDQÕQGD&D26L22RUDQÕ YH%LO\D.DUÕúÕPD÷ÕUOÕNoDRUDQÕRODQ
|÷WPHRUWDPÕQGD¶|÷WOPúYHž&¶GH
¶NDYUXOPXúPDO]HPHEXOXQDQVHUDPLNoDPXUXQXQ YH ž&¶GH SLúLULOPHVL\OH
HOGHHGLOHQVHUDPLNUQHDLWSLúPHNoOPHVL
WHVWVRQXoODUÕNDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDSLúPHVÕFDNOÕ÷Õ DUWWÕNoD SLúPH NoOPHVLQGH GH DUWÕú ROGX÷X
J|UOG
(QID]ODNoOPHQLQ\DSD\YROODVWRQLWNDWNÕOÕVHUDPLNUQQž&¶GHSLúLULOPHVL\OHHOGH
HGLOHQVHUDPLNUQHDLWROXSROGX÷XJ|UOPúWU<DSÕODQGLODWRPHWUHDQDOL]OHULQHEDNÕOGÕ÷ÕQGDùHNLOKDQJLPDO]HPHQLQWDQĮGH÷HUL
E\NRODQPDO]HPHQLQJ|VWHUGL÷LJHQOHúPHQLQ
GH E\N ROGX÷X DQODúÕOPDNWDGÕU 2N LOH J|VWHULOHQ QRNWD VLQWHUOHPH VÕFDNOÕ÷ÕQÕ YHUPHNWHGLU
(Q VW FDP ID]D JHoLú VÕFDNOÕ÷Õ ž& ROPDNOD
ELUOLNWH VÕFDNOÕ÷D HQ GD\DQÕNOÕ QXPXQH ROGX÷X
VRQXFXQD YDUÕOPDNWDGÕU %Q\HOHULQ J|VWHUPLú
ROGXNODUÕ oHNPH GDYUDQÕúODUÕ SLúPH NoOPHVL
GDYUDQÕúODUÕQÕ GHVWHNOHPHNWHGLU /LWHUDWUGH \HU
DODQ oDOÕúPDODUGD EHQ]HU GDYUDQÕúODU J|]OHPOHQPLúWLU6DOHPYG2UWVYG
ùHNLO .DUÕúÕPGD D÷ÕUOÕNoD RUDQÕQGD &D26L22
RUDQÕ RODQYH%LO\D.DUÕúÕPD÷ÕUOÕNoDRUDQÕ
RODQ|÷WPHRUWDPÕQGD¶|÷WOPúYHƒ&¶GH
¾ NDYUXOPXú PDO]HPH EXOXQDQ oDPXUXQGDQ HOGH
HGLOHQVHUDPLNWDEOHWHDLWGLODWRPHWUHDQDOL]VRQXoODUÕ
43
PHVLVD\HVLQGHHQGVWUL\HOER\XWWDUHWLOHQ\HU
NDURVXJUDQLWLLoLQUHWLPVÕUDVÕQGDNLHQHUMLPDOL\HWLQLQGúNRODFD÷ÕDQODúÕOPÕúWÕU
7(ù(..h5
%XoDOÕúPDøQ|QhQLYHUVLWHVLWDUDIÕQGDQ%$3%
3URMHGHVWHNOHQPLúWLU
ùHNLORUDQÕQGDƒ&¶GHSLúLULOHQ|÷WOPú
YROODVWRQLWOLVHUDPLNWDEOHWLQLQ6(0J|UQWOHUL
(OGHHGLOHQ6(0J|UQWOHULYH;5'VRQXoODUÕQGD ùHNLO NÕOFDO \DSÕGDNL PXOOLW PLQHUDOOHULQH
YHYROODVWRQLWPLQHUDOOHULQH\HU\HUUDVWODQPÕúWÕU
;5'¶OHUGHUDVWODQDQ0XOOLW$O2O36L22PLQHUDOOHUL UHIUDNWHU YH SRUVHOHQ UQOHUGH |]HOOLNOH
LVWHQLOHQELUID]GÕU0XOOLWLQ\HUNDURODUÕQGDNXOODQÕPDODQÕQDVDKLSROPDVÕQÕQQHGHQLVDKLSROGX÷XVWQ¿]LNVHO|]HOOLNOHUROXSVHUDPLNPDO]HPHGHSLúPHVRQUDVÕGLUHQFLDUWWÕUPDNWDGÕU
6218d/$5
*HUoHNOHúWLULOHQoDOÕúPDODUODDúD÷ÕGDNLVRQXoODUDXODúÕOPÕúWÕU
&D26L22PROPRORUDQÕRODFDNúHNLOGH KD]ÕUODQDQ PHUPHU WR]XNXYDUV WR]X NDUÕúÕPÕ%LO\D.DUÕúÕPD÷ÕUOÕNoDRUDQÕRODQ|÷WPH
NRúXOODUÕQGD ¶ |÷WOG÷QGH YH |÷WOHQ EX
NDUÕúÕP NDYUXOGX÷XQGD ƒ&¶GH HOGH HGLOHQ
UQGHD\QÕRUDQODUGDPDO]HPHOHULoHUHQ|÷WOPHPLú NDUÕúÕPÕQ NDYUXOPDVÕ\OD HOGH HGLOHQ
UQGH LVH DQFDN ƒ&¶GH RUWD\D oÕNDQ YROODVWRQLW L]LQH UDVWODQPÕúWÕU %|\OHFH |÷WOPú
NDUÕúÕP NXOODQÕODUDN GDKD GúN VÕFDNOÕNODUGD
YROODVWRQLWUHWLOHELOHFH÷LVRQXFXQDYDUÕOPÕúWÕU
(OGH HGLOHQ VHUDPLN PDO]HPHOHUH oHúLWOL VHUDPLNWHVWOHULQLQX\JXODQPDVÕVRQXFXQGDPHNDQLNDNWLYDV\RQDX÷UDPÕúNDUÕúÕPODUODHOGHHGLOHQ
YROODVWRQLWLQ VHUDPLN PDO]HPHGH FDPVÕ ID]ÕQ
ROXúXPVÕFDNOÕ÷ÕQÕGúUG÷EHOLUOHQPLúWLU
'LODWRPHWUH DQDOL]OHUL\OH HOGH HGLOHQ EXOJXODUD J|UH HQ VW FDP ID]D JHoLú VÕFDNOÕ÷Õ ƒ&
ROPDNOD ELUOLNWH |÷WOPú NDUÕúÕPÕQ NDYUXOPDVÕ\ODHOGHHGLOHQYROODVWRQLWLQD÷ÕUOÕNoDRODUDN
EXOXQGX÷X VHUDPLN UQQ VÕFDNOÕ÷D HQ GD\DQÕNOÕPDO]HPHROGX÷XEHOLUOHQPLúWLU
'DKDGúNVÕFDNOÕNODUGDUHWLOHQYROODVWRQLWLQ
GDKD GúN VÕFDNOÕNODUGD FDPODúPD\D L]LQ YHU-
44
.$<1$./$5
$QRQ 7UN 6WDQGDUGÕ 76 (1 øOHUL
7HNQRORML6HUDPLNOHUL6HUDPLN.DSODPDODULoLQ'HQH\
0HWRWODUÕ %|OP 0LNUR$úÕQPD 'HQH\L LOH$úÕQPD
'D\DQÕPÕQÕQ7D\LQLKWWSZZZWVHRUJWU
%DOiå 3 ³([WUDFWLYH 0HWDOOXUJ\ RI $FWLYDWHG
0LQHUDOV´(OVHYLHU6FLHQFH%9$PVWHUGDP
%ROG\UHY 99 ³7HQ \HDUV DIWHU WKH ¿UVW
LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH RQ PHFKDQRFKHPLVWU\ DQG
PHFKDQLFDO DOOR\LQJ ZKHUH ZH DUH QRZ"´ - 0DWHU
6FL
*|NWDú0³0HUPHU6DQD\L$WÕNODUÕQGDQ<DSD\
.DOVL\XP6LOLNDWhUHWLPLQGH$úÕUÕg÷WPHQLQ(WNLOHULQLQ
6HUDPLN 0DO]HPHOHU h]HULQGH $UDúWÕUÕOPDVÕ´ øQ|Q
hQLYHUVLWHVL 0DGHQ 0KHQGLVOL÷L $QD %LOLP 'DOÕ
'RNWRUD7H]L
.LQJHU\:'%RZHQ+.YH8KOPDQQ'5
,QWURGXFWLRQWR&HUDPLFV:LOH\6HULHVRI6FLHQFHDQG
7HFKQRORJ\RI0DWHULDOV
2UWV0-(VFDUGLQR$$PRURV-/YH1HJUH)
³0LFURVWUXFWXUDO FKDQJHV GXULQJ WKH ¿ULQJ RI
VWRQHZDUH ÀRRU WLOH´ $SSO &OD\ 6FL ±
6DOHP $ -D]D\HUL 6 + 5DVWHOOL ( YH 7LPHOOLQL
* ³'LODWRPHULF VWXG\ RI VKULQNDJH GXULQJ
VLQWHULQJ SURFHVV IRU SRUFHODLQ VWRQHZDUH ERG\ LQ
SUHVHQFH RI QHSKHOLQH V\HQLWH´ - 0DW 3URFHVV
7HFK±
:DQJ < )RUVVEHUJ ( (QKDQFHPHQW RI
HQHUJ\HI¿FLHQF\IRUPHFKDQLFDOSURGXFWLRQRI¿QHDQG
XOWUD¿QHSDUWLFOHVLQFRPPLQXWLRQ&KLQD3DUWLFXRORJ\
Download

AŞIRI ÖĞÜTMEYLE MEKANİK OLARAK AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ATIK