T.C
GÜLNAR KA YMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SZ-ÜT-
14/11/2014
Sayı :14249564-821Konu rZeynep Cemali Öykü Yarışması
.MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/11/2014 tarih ve 821/5154439 sayılı “Zeynep Cemali
Öykü Yarışması” ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Fatih BURĞUT
Müdür
EKİ:
1-Yazı (5 Sayfa)
DAĞITIM:
OrtaokulMüd.
iii7i®i*y0sa
H acıpınar M ah. A tatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Gülııar/M ERSÎN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: gulnar33@ rneb.gov.tr
Elektronik Ağ : gulnar.m eb.gov.tr
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl M illi Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 93525931/821.05/5154439
10/11/2014
Konu: Zeynep Cemali Ö ykü Yarılm ası
...............................KAYM AKAM LIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İ l g i : Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğünün, 07.11.2014 tarihli
ve 5135948 sayılı yazısı.
Günışığı Kitaplığı' nın, resmi/özel tüm ortaokul düzeyi öğrencilerine yönelik; "Zeynep
C em ali Ö ykü Yarışması" düzenleneceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu yarılm a şartnamesi ekte gönderilmiş olup; ilçeniz ortaokullarına
duyurulmasını; katılacak eserlerin doğrudan şartnamede belirtilen adrese gönderilmesini rica
ederim.
Ahm et AYDOGAN
Vali a.
M üdür Yardımcısı
İlçe Milli Eğitim MüdürJÛ&i
U U L u .2jJ ^
kaymakam
EKLER:
1-Yazı
( 1 sayfa)
2-Şartnam e ( 3 sayfa)
D A Ğ IT IM :
-13 İlçe K aym akam lıklarına ....~ .......
-13 İlçe Milli Eğitim M üdürlüklerine
I
* 2 _ L f ....
..........*— -----O'.İVn""'1 I
İ<P
n
ili
A d re s : M ersin İl M illi Eğitim M üdürlüğü Dum lupınar Malı. GMK. B ulvarı 33130 Y e n işeh ir/M E R S IN
T e l : 0 (324 )3 2 9 14 81 -84
D a h ili: 309
Fax : 0 (324)327 35 18 - 19 E -posta : k u ltu r3 3 @ m eb .g o v .tr
B ilg i İçin : K orhan N. ŞA HİN (M e m u r)
"
,A ', n i
w v > f _ f l Q H 1 ko d u
ile teyit edilebilir.
Gümşığı Kitaplığı
ZEYNEP C E M A L İ ÖYKÜ Y A R IŞ M A S I 2014 Ş A R T N A M E S İ
ADI
Zeynep Cemali Öykü Yarışması
D Ü ZENLEYEN K U R U M
Günışığı Kitaplığı (Türk ve dünya edebiyatından çocuklar ve gençler için çağdaş kitaplar yayımlayan uzman yayınevi)
KO N U SU
~
Çocuk edebiyatımızın usta yazarı Zeynep Cem ali'nin öykülerinde ve romanlarında sıklıkla işlediği "C e sa re t" 2015'in ana
teması olarak belirlenmiştir. Öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali'nin G üzelce'de Bir Koçak. M e m o kitabında geçen
şu cüm leden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir; Yüzlerindeki kararlılık, gelecek günlerin m ustusu aibivdi.
T ÜRÜ
Öykü Yarışması
AMACI
Yarışma, ülkemizin bugün en çok okunan çocuk kitabı yazarları arasında yer alan ve çocuk edebiyatımıza ustalara yakışan
bir dil ve anlatım zenginliği katan öykücü Zeynep Cemali'nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini
yazarak ifade etmeye özendirm ek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşm esine katkı sağlamak; çocukların öğrenim
yaşam ını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirm ek ve geleceğin yazarlarının yetişm esine öncülük etm e k amacıyla
düzenlenmiştir.
H EDEF KİTLE
Bu yarışm aya Türkiye genelinde tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilirler. Öğrencilerin yazdıkları öykülerin, okul
yönetim lerince herhangi bir ön elem eye tabi tutulmadan tamamının gönderilm esi teşvik edilmelidir. Katılımcıların
öykülerini kurgulam adan önce, öykü sanatının inceliklerine ilişkin olarak
http://gunisigikitapligi.com/usta-ovkucuden-eenc-ovkuculere/ adresinde yer alan yazıyı okum alarını öneriyoruz.
ZAMANI
A şağıda belirtilen katılım koşullarına uygu n olarak yapılacak başvurular 20 M a y ıs 2 0 1 5 tarihîne ka d ar kabul edilecek, Ödül
töreni 201 5 yılı Ekim-Kasım aylarında düzenlenecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsam ında İsta n bu l'da yapılacaktır.
K A T IL IM KG ŞÜLLARî
1. Yarışmaya Türkiye genelinde tüm ilköğretim kurumlarının 2014-2015 öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan
öğrencilerinin katılım hakkı vardır.
2.
Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3.
Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
4.
Metin, öykü türüne uygun o larak yazılmalıdır.
5.
6.
Öykü Türkçe dilinde yazılmalıdır.
Öykü "C e sa re t" tem asında yazılmalıdır. Verilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması eerekli değildir.
7.
Öykü A4 boyutunda d osya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto "T im es N e w R o m a n " yazı karakteriyle ya da
S.
okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
Ö ykünün uzunluğunun l.S satır aralığıyla, iki (2) A 4 sayfadan az, dört (4) A 4 sayfadan fazla olm am ası önerilir.
9.
Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı öykünün başında belirtilmelidir.
10. öyk ü n ü n posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.
11. Yarışmaya son başvuru tarihi 2 0 M a yıs 2015'tir.
12. Gönderilecek öykünün en so n sayfasında, öğrencinin ve Türkçe öğretm eninin aşağıdaki bilgileri yer almalıdır;
Ö ğrencinin:
A dı ve soyadı
Öğretm eninin:
A d ı ve soyadı
O ku lun un adı
Sınıfı
Yaşı
Okul adresi ve telefon numarası
Z eynep Cem ali Ö ykü Yanşm ası'na daha önce katıldı m ı? Katıldıysa yılı.
13. Şartnam eye uygun olarak ve zam anında teslim edilen aday öyküler ön ele m e de n geçirilerek, seçici kurul
tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen öğrencilere v e ilgili öğretm enine
ödülleri İstanbul'da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk üç dere ce n in yanı sıra seçici kurul uygu n
gördüğü öykülere özel ödüller verebilir. Dereceye giren öykülerin yanı sıra, dikkat ç e k e n öyküler de Günrşığı
Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan ödüllü öyküler kitabında y e r alır.
14. Yarışm aya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığına geçmiş
old uğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışm aya katılan öyküler
üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz
o larak Günışığı Kitaplığı'na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektîr.
15. Ö nceki yıllarda Zeynep Cem ali Ö ykü Y arışm ası'n a katılarak dereceye girm iş öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa,
yarışm aya tekrar katılamazlar.
16. Yarışm aya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girm emiş olması, başkası
—
tarafmdan^yazılmamış olm ası^kısm en ya da tam amen-başka bir metinden_kopya edilmemiş ve-dahaörtce
herhangi bir yerde yayınlanm am ış olm ası gerekmektedir,___________ _ _ _ _ ____________________ _____________
17. Yarışm aya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması
yapılabilir, fazla sayıda noktalam a ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirm e dışı bırakılabilir.
13. G ünışığı Kitaplığı'na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirm eye alınmayacaktır.
B A Ş V U R U N U N Y A PILA C A Ğ I YER
Başvu rular G ün ışığı Kitaplığı, Profilo Plaza, C em al Sahîr Sok. 26/28 B3 M e c id iye kö y 3 4 3 8 7 İstanbul adresine kapalı zarf
içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; [email protected] adresine e*posta ekinde de
gönderilebilir. Günışığı Kitaplığı'na son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirm eye alınmayacaktır.
P o sta/ ka rgo ile yapılacak başvurular
A şağıdaki örne ğe uygun olarak hazırlanmış bir zarf içine, arkasında katılım koşullarının 10, m addesinde belirtilen tüm
bilgilerin ye r aldığı öykü metni konularak gönderilmelidir.
G ön d e re n (Başvuru sahibi öğrencinin
adı, soyadı, posta adresi)
G Ü N IŞIĞ I KİTAPLIĞI
ZEYNEP C E M A Lİ Ö Y K Ü Y A R IŞ M A S I
Profîlo Plaza Cem al Sahlr So k. 26/28 B3
M e c id iye kö y 3 4387
İSTA N B U L
E-posta ile yapılacak başvurular
Yarışm aya gönderilecek öykü .doc uzantılı "w o rd " dosyası formatmda, konu bölüm ünde "Zeynep Cemali Öykü Yarışm ası"
ibaresi yer alan bir e-posta ekinde varisma(5)gunisigikitapllgi.com adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan
başvurularda da, katılım koşullarının 10- m addesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.
Yarışm a koşullarıyla ilgili bilgi alm ak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etm ek için başvuru sahipleri, Günışığı
Kitaplığı'yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
İlgili Kişi:
Tuğçe Keleş
Tel:
E-posta :
(0 2 1 2 )2 1 2 9 9 73
yarism a@ gunlsiglkitapligl.com
Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorum lu
değildir.
SEÇİCİ K U R U L
Yarışma seçici kurulu, isimleri aşağıda belirtilen yazar, akademisyen ve editörlerden oluşmaktadır.
Behçet Çelik
Ne slihan Ö nderoğlu
(Yazar)
(Yazar)
Yalvaç Ural
A yfe r Gürdal Ünal
M ü r e n Beykan
(Yazar)
(Araştırmacı, yazar)
(Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetm eni)
Raportör: H ande Dem irtaş
D E Ğ E R L E N D İR M E ŞEKLİ VE SÜRECİ
1.
Başvuruların şartnam eye uygunluğu Günışığı Kitaplığı tarafından denetlendikten ve gerekli ön elem e yapıldıktan
sonra, belirlenen öykülerden birer kopya o k un m a k ve değerlendirilmek üzere seçici kurul üyelerine
ulaştırılacaktır.
2.
Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra, 201 5 yılının Ağustos-Eyliil
dönem inde belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek dereceye giren öyküleri (ve varsa Özel ödüle, değer
b uluna nları d a ) belirleyeceklerdir._______________________________________________
3.
Ödül almaya hak kazanan öyküler 2 015 yılı Eylül ayı içinde ilan edilecektir.
Ö D Ü L T Ü R Ü VE M İK T A R I
Birincilik Ödülü:
1 adet tablet bilgisayar + Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika
İkincilik Ö dülü:
1 adet cep telefonu + Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika
Ü çüncülük Ödülü:
Seçici Kurul Özel Ödülü:
1 adet dijital fotoğraf makinesi + Zeynep Cem ali kitapları seti + Sertifika
Zeynep Cemali kitapları seti + Sertifika
Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri Öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak
destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kü tüphan elerine de 20
kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi a rm ağan edilecektir.
Ö DÜLTÖ RENİ
Ödül töreni 2015 yılı Ekim-Kasım ayları İçinde G ünışığı Kitaplığı tarafından gerçekleştirilecek Zeynep C em ali Edebiyat
Günü kapsam ında İstanbul'da yapılacaktır. Ödü l törenine İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri v e öğretmenleri
yarışm ayı düzenleyen kurum un davetlisi olarak İsta nbul'da ağırlanacaklardır. U laşım v e konaklam a giderleri yarışmayı
düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır.
Y A R IŞ M A T A K V İM İ
20 M a yıs 2015:
10 Tem m uz 2015:
Son başvuru tarihi
Şartnam eye uygun eserlerin Günışığı Kitaplığı tarafından seçici kurul üyelerine
Ağustos/Eylül 2015:
iletilmesi için son tarih
Seçici kurul üyelerinin toplanarak ödüle değer eserleri belirlem e tarihi
Ekim/Kasım 2015:
ö d ü l Töreni
G Ü N IŞIĞ I KİTAPLIĞI İLE T İŞİM BİLGİLERİ
İlgili Kişi: Tuğçe Keleş
Adres:
GÜnışiğt Kitaplığı, Profîlo Plaza, Cem al Sa h îr Sok. 26/28 B3 M e c id iye k ö y 3 43 8 7 İstanbul
Telefon: (0212) 212 9 9 73
e-posta: (başvurular v e bilgi için) ya rism a@ gunisigikitapligi.com
M İLLİ EGITIM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğü
Sayı : 88013337/8-21.05/5135948
K o n u : Ö y k ü Y arılm ası
. ____________ 07/11/2014
.............._ .
....................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Günışığı Kitaplığı’nm 04.11.2014 tarihli yazısı.
Güm şığı Kitaplığı’nın Türkiye geneli resmi/özel ttim ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıf
öğrencilerine yönelik “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” düzenlem ek istediklerine ilişkin ilgi
yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlem elerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etm eyecek ve öğrencilerin telif haklarının Kültür ve Turizm
B akanlığı’nm 5846 sayılı Kanunda yer verildiği üzere korunması kaydı ile denetimleri ilgili
okul, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilm ek üzere söz konusu
etkinliğin yapılması uygun görülmüştür
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK : İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel M üdürlüğü
Din Öğretimi Genel M üdürlüğü
Özel Öğretim K urum lan Genel Müdürlüğü
Atatürk Blv. 06648 K.ızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@ meb.gov.tr
A yrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Unvan
T el:(0 312) X X X XX XX
Faks: (0 3 1 2 ) XXX XX XX
ı-«««».« -<oi> n n v tr a d re s in d e n
cfcc-1332-3dc3-91 Î3-9686 k o d u
ile teyit e dileb ilir.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü