TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN:
Ait olduğu idare
: Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Cinsi ve Miktarı
: 75 Adet İkinci El Modül Sistem Kaynaksız Teknoloji Konteynır
Konut (21 m2’lik)
Bulunduğu Yer
: Çatalca Kaleiçi Mh. 6 ada 33 ve 60 parseller üzeri
Tahmini Bedeli
: 142.500,00 TL
Geçici Teminatı
: 15.000,00 TL
İhale Tarihi ve Saati
: 17/10/2014 Cuma Günü saat 11.00
İhale Yeri
: Çatalca Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Çatalca/İSTANBUL
İhale Usulü
: 2886 Sayılı Yasanın 51/C maddesine göre
Özellikleri
:
Kullanım Süresi: Yaklaşık 5 yıldır konut
amaçlı kullanılmaktadır.
Oda sayısı: 1 adet
Mutfak: 1 adet
Tuvalet-banyo: Bir arada 1 adet
Dış Yükseklik: 260 cm
Dış Uzunluk: 700 cm
Dış Genişlik: 300 cm
İç Yükseklik: 237 cm
Dış Yüzey Kaplama:30 mm hadve
derinliğinde 0,50 mm kalınlığında COLIL
COATING sistem hazır boyalı trapet sac
İç Yüzey: PVC Lambri
Dış Kapı: 84,5 cm-196 cm izolasyonlu sac
kapı
İç Kapı: 84 cm-196 cm MDF-Lam pres
kapı
Pencere: 100 cm-117 cm pvc
MADDE 1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır malın satış ihalesi, belirlenen gün ve saatte
Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca oluşturulan komisyon
huzurunda yapılacaktır.
MADDE 2- İhaleye katılmak isteyenler,
A)
Gerçek Kişilerden; 1) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 2) Geçici Teminat
Mektubu/Makbuzu, 3) Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname,
B) Tüzel Kişilerden; 1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından veya esnaf ve sanatkârlar odasından, 2014 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü, 3) Geçici
Teminat Mektubu/Makbuzu, 4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletnameyi ihale tarih ve
saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilecektir.
MADDE 3- Geçici teminat bedeli Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığının Vakıflar Bankası Çatalca Şubesindeki TR24 0001 5001 5800 7289 9955 16
nolu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik
tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.12.2014. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından
belirlenir.
MADDE 4- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya
gerek bilvasıta ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak girenler üzerine ihale yapılmış
bulunursa bozulur ve 85.madde hükmü de tatbik edilir.
MADDE 5- İhale kararı, karar tarihi itibari ile aynı gün içinde onaylanır veya iptal edilir.
Karar Aynı gün içinde alıcı kişi veya firmaya tebliğ edilir. Alıcı kişi veya firma tebliği
beklemekle yükümlüdür.
MADDE 6-İhalesi yapılan mal bulunduğu yerde ve bedeli ile şartnamenin 7. maddesinde
yazılı tazminat ve masraflar tamamen ödendikten sonra teslim edilir.
MADDE 7-Müşteri ihale bedelini ödediği tarihten itibaren 3 gün içinde(idare, bu süreyi 15
güne kadar uzatmaya yetkilidir) satın aldığı malı teslim alıp kaldıracaktır. Aksi takdirde geçen
her gün için ihale bedelinin binde iki buçuğu nispetinde tazminat ödeyecek olup ayrıca satılan
malın muhafazası hususunda çıkacak masrafları da ödemeye mecburdur. Süresi içinde
tesellüm edilip kaldırılmayan taşınırlar hakkında genel hükümler tatbik edilir.
MADDE 8-Konteynırların söküm, işçilik, teslim tesellüm ve nakil masrafları ile sair bilcümle
masraf ve ihale bedeli üzerinden hesaplanacak her türlü KDV, vergi, resim, harçlar vb.
giderler müşteriye aittir.
MADDE 9-İhale bedelinin ödenmesinden sonra malın kısmen veya tamamen teslim
edilmemesi halinde tazminat vesaire iddiası geçerli olamaz. Sadece bedelde teslim edilmeyen
kısım nispetinde tenzilat yapılır.
MADDE 10-İhaleye girenler satılığa çıkarılan malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş
sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilmez.
MADDE 11-İhale bedeli nakit olarak Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığının Vakıflar Bankası Çatalca Şubesindeki TR24 0001 5001 5800 7289 9955 16
nolu hesabına yatıracak olup, müşterinin süresi içerisinde taşınır malları teslim almaması
halinde ise kanunun 59. maddesi gereği tatbik edilir.
MADDE 12-İhale bedeli, mevcut alan üzerine selzede ailelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından kalıcı konut yapılacağından ve işin ihalesinin bitmiş olması ve yapılan anlaşma
gereği müteahhide yer tesliminin yapılması gerektiğinden dolayı ihale kararı tebliğinden
itibaren 3 (üç) gün içinde ilgili hesaba ödenir.
MADDE 13- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 14- İhaleye Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 15-İhaleye katılacaklar Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadırlar.
MADDE 16-İhtilafların çözüm yeri Çatalca Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
MADDE 17-Müşteri ihale konusu olan konteynır konutları Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığının belirleyeceği tarihte ve görevlendireceği bir personel
gözetiminde mesai saatleri içerisinde teslim alacaktır.
MADDE 18-Bu sözleşme 18 (OnSekiz ) maddeden ibarettir.
Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit
tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.
MÜŞTERİNİN
TC. Kimlik No
Adı Soyadı
Tebligat Adresi
Tarihi
İmzası
:
:
:
: ….../…../2014
:
Download

taşınır mal satış şartnamesi