TAM KAPALTVE TAM OTOMAT|K DOKU TAKip C|HAZTTEKNIK $ARTNAMES|
1-Patoloji laboratuvartnda dokularrn incelenmeye uygun hale getirilmesinde kullanrlacaktrr.
2-En az 300 kaset kapasitesine sahip olan cihazda, iglem esnasrnda dokularrn solUsyonsuz kalmasrnr
dnleyecek, srvr seviyesini kontrol edebilen optik sensOr bulunmahdrr.
3- Tam kapalt ve tam otomatik sisteme sahip olan cihazda en az Ug temizleme istasyonu bulunmah ve
cihazrn bUtUn fonksiyonlarr mikroiglemci ile kontrol edilebilmelidir
4-lglem strastnda olugabilecek sorunlarr monit6rden g6sterecek olan cihaz, elektrik kesintisi veya
azalmastyla durduktan sonra elektri$in gelmesiyle igleme kaldr$l yerden otomatik olarak devam
edebilmelidir.
5-Anzalarda devreye girecek alarma sahip olan cihaz dokularr koruma 6zelligine sahip olmahdrr.
6-Qok ktsa sUre iginde dolacak hazne (dokulann bulundulu) ve sepetler paslanmaz gelikten veya
pasfanmaz malzemeden imal edilmig olmah ve haznenin kapasitesi en az 4 litre olmahdrr, ancak
paslanmaz malzemeden imal edilmig hazne teklif eden firma bu hazneden en az dort adet yedek
olarak vermelidir.
7-Hazne temizli$i htzlt gekilde yaprlmah ve parafin temizleme programt olmahdrr
8- Doku takip iglemlerinin her agamasrnda vakum ve basrng 6zelligisegilebilmelidir
9-Kilit ve gifre sistemi bulunan cihazda, gaz kontrol sistemi ile agrrr tstnma ve agtn basrnca kargr
koruma sistemi olmahdrr.
10-Kullantmt kolay ekranda iglemler gorulebilmeli, programlama yaprlabilmeli, iglem baglatma ve
bitirme sUresi gecikmeli olarak programlanabilmelidir.
11-220 V-50 Hz enerji ile gahgacak cihazda manyetik karrgtrrrcr veya agitasyon ozelligi bulunmaldrr
12-Birden fazla sayrda doku takip igteminin yaprlmasrna imkan saglamahdrr.
13-Cihazda, kimyasal solusyonun en kirli olanrnr otomatik olarak en baga, en temiz olanrnr ise en sona
getirecek sistem bulunmalrd r.
I
14-Birbiriyle uyumsuz kimyasal solusyonlartn kirlenmesine kargr tam koruma 6zelligi bulunan cihazda
kimyasal solusyonlar dtgartdan dolabilmeli, atrlacak kimyasal solusyonlar
ve parafin ise
otomatik
olarak bogalmaldrr.
15- Parafin igin rsr ayan 45-65
'C
arasrnda, kimyasallar igin ise tst ayan, oda srcakhgr ile 55 .C
arasrnda ayarlanabilmelidir.
16-Cihaz fabrikasyon ve imalat hatalanna kargr 3 yrl ucretsiz, mUteakip 10 yrl ucreti mukabili yedek
parga, bakrm ve onanm garantili olmahdrr.
17-Teklif veren firmalar TSE iaraftndan onayh "Teknik Servis Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmalrdrr.
18-Firma, galtgrr durumda tcslim edece$i cihazrn kullanrmryla ilgili olarak, belirlenen kigilere yeterli
e$itimi verecektir.
ROTARY M|KROTOM TEKNIK $ARTNAMESI
1
-Patoloji laboratuvan nda doku
larr
n kesilmesinde kullan lacaktrr.
r
2-Tam otomatik motorize sisteme sahip olan ve mikroiglemgi ile kontrol edilen cihazda manuel olarak
da galrgrlabilmelidir.
3-Btga$tn direkt olarak konulabildiQi, kilitleme sistemine de sahip olan, low profil brgaklarla uyumlu
brgak tutucusunun
alt
krsmrnrn hareketleriyle, agr ayan bozulmadan brgak maksimum derecede
kullanrlabilmelidir.
4-Kesitalmaaralt$t 0.5 ile 100 mikrometrearasrndaolmah,0.5, 1,5ve 10 mikronlukartrglarla kesitler
yaprlabilmelidir.
S-Plastik veya blok tutuculara uygun adaptdrlere sahip olan cihazda mikrometre mekanizmasr ve kaba
besleme sistemi kapah bir sistem iginde olmahdrr.
6-Otomatik geri gekme (retraction), otomatik trraglama (trimming) sistemleri ve acil durumlarda cihazr
devre drgr brrakan dU$me bulunmahdrr.
7-Cihazda yer alan ekranda gorUlen fonksiyonlar (Trraglama kahnhgt, kesit kahnh$r, kesit sayrsr vd)
kontrol edilebilmelidir
8-220 V / 50-60 Hz ile gahgacak cihaz cihazda iki dne ve iki arkaya kaba besleme hrzr bulunmahdtr.
9-Qevirme kolunda kilit sistemi bulunmalr ve arEa durumunda sinyal vermelidir.
10-Seriveya tek tek kesit almaya, istenilen hrz, agr ve hassasiyette kesit alma imkanr saglamaldrr.
11-Atrk maddelerin biriktigi, buyuk, kolay kullanrlan bir kap bulunmahdrr.
12- Cihazla birlikte doku yuzdurme banyosu, toz ortusU, cihazrn arka aydrnlatmasr ile ilgili baglantr
soketive numune aydtnlatmasr ve cihaza monte edilebilen so$utucu tabla verilmelidir.
13- Doku yUzdUrme banyosunun ozellikleri:
-Patoloji laboratuvannda, mikrotomda kesilen dokulann gerdirilmesinde kullanrlacaktlr
-En az 2 litre kapasiteli ve ig yuzeyi yansrmayan siyah renkte olmahdrr.
-220
v /50 Hz'de gahgacak cihaz uzerinde agma-kapama dugmesi olmahdrr.
- Termostatik tst kontrol sistemi ile rsl 70 dereceye kadar ayarlanabilmeli ve gergek rsryt g6stermelidir.
14- So$utucu tablanrn (plaka) Ozellikleri
-220
v /50 Hz'de gahgacak cihaz uzerinde agma-kapama d0gmesi olma|drr.
-Patoloji laboratuarr nda doku bloklarr
nr
sogutmak igin kullanr lacaktr
r.
-Yaklagtk yetmig parafin blok kapasiteli plakanrn dr9 kenarlarr buguyu engelleyecek tazda rsrtrlmrg
olmahdlr.
-+18/+40'C'lik ortam stcaklr$tnda gahgabilecek cihazrn so!utucu
tst ayal
-S"C'ye kadar
ayarlanabilmelidir.
15- Mikrotom, doku yuzdurme banyosu ve sogutucu tabla; fabrikasyon ve imalat hatalanna
kargr 3 yrl
ucretsiz, muteakip 10 yrl ucreti mukabili yedek parga, baktm ve onanm garantili olmalrdrr.
16- Teklif veren firmalar TSE taraftndan onayh "Teknik Servis Yeterlilik Belgesi"ne sahip
olmalrdrr.
17- Frma, gahgtr durumda teslim edece$i cihazlann (Mikrotom, doku yUzdUrme banyosu
tabla) kullanrmryla ilgili otarak, betirtenen kigilere yeterliegitimiverecektir
ve so$utucu
Download

Teknik Şartname için tıklayınız.