SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
SINAV ÖNCESİ
Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az beş dakika” önce sınav salonundaki
yerlerini almalıdırlar.
Öğrenci Sınava Okul Kimlik Kartı olmadan girilemez. Diğer kimliklerle sınava
girilmesine Nöbetçi İdareci karar verir.
Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazı, çizim vb. bilgilerden ve sıra
altındaki ve etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava
başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli
veya sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir. Sıraların üzerine, sınav
öncesinde veya sınav esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı ve yazı yazma
eyleminde bulunulmamalıdır.
Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıtlarının üzerinde ayrılan yere
imzanızı atınız. Sınavda koyu kurşun kalemden başka kalem kullanılmaz.
Sınavın başında öğrenci “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalar. Bu tutanakta imzası
bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.
Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz
konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb.
materyalleri bulundurmaları (açık düzen sınavlar hariç) yasaktır. Bu sebeple, bahsi
geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere
bırakılmalıdır.
Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır.
Sınav süresince sınav gözetmenleriyle sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları
dışında konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav süresince sınıfta tek yetkili
gözetmendir. Gözetmen isterse kurallara aykırı davranış gösteren öğrencilerin
yerlerini değiştirebilir, sınav salonundan çıkarabilir ve itiraz eden öğrenciler Nöbetçi
İdareciye bildirilecektir.
SINAV SÜRESİ
Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek
yasaktır. Gözetmenler uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.
Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak
kullanımı yasaktır. Sınavlarda iz bırakmayan yumuşak silgi kullanınız.
Öğrenciler cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin görmeyeceği şekilde tutmalı aksi
durumlarda gözetmen uyarmaksızın öğrencinin sınavına “Kopya” muamelesi yapma
hakkına sahiptir.
Sınav süresince cep telefonunuz kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve
telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir (Cep telefonunun sessiz vb.
konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında üzerinde cep
telefonunu bulunduran öğrenci(ler) tutanakla tespit edilip haklarında işlem
başlatılacaktır). Sınav sorumlusu/gözetmeni gerekli gördükleri takdirde sınav
öncesinde veya sınav anında, söz konusu cep telefonlarını öğrencilerden toplama ve
sınav sonuna kadar muhafaza etme hakkına sahiptirler.
5) Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Sınav sırasında sözlük, hesap
cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim
araçlarının açık olması veya kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz
halinde sınavınıza “Kopya” muamelesi yapılacaktır.
6) Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, sadece sınavın gerektirdiği kadar işlemi
yapacak özellikleri bünyesinde barındırmalıdır. Data bank vb. gelişmiş bilgi depolama
ve işlem yapabilme özellikleri olan makineler(EXE, STORE, RUN, vb. tuşlar),
grafik çizmek vb. nitelikleri taşıyan ileri düzey hesap makineleri ve cep
bilgisayarlarının kullanılması, aksi belirtilmediği sürece yasaktır.
7) Eğer sınavda kopya çekilmiş ise gözetmen kopya tutanağı hazırlayacaktır. Bu
tutanakta sınavın adı, sınavın klasik veya test olduğu, soru kâğıdı ve cevap kâğıdının
ayrı olup olmadığı, sınav başlangıç saati ve kopya işleminin gerçekleştiği saat, kopya
çekmenin niteliği (sağa sola veya öne arkaya bakarak, konuşarak, yazılı bir
materyalden bakarak vb.) belirtilecek, varsa kopya materyalleri de tutanağa
eklenecektir. Tutanakta gözetmenin kopya işlemine müdahalede bulunmasından sonra
öğrencinin sınav düzenini bozucu davranışlarının olup olmadığına ilişkin bilgiler de
belirtilecektir.
8) Her öğrenci ilân edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır. Kimlik belgeleri
sınav boyunca sıranın üzerinde durmalıdır. Başka adayın sınav evrakını kullanmanız
ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınıza “Kopya”
muamelesi yapılacaktır.
9) Sınav anında koridorlarda ve dersliklerin önünde dolaşmak yasaktır. Öğrencilerin
sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması
yasaktır.
10) Gözetmen sınav süresince cep telefonunu sessiz konumunda tutmalı, sınavla ilgili
zorunlu haller dışında telefonla konuşmamalı ve kullanmamalıdır. Aksi halde sınav
sonunda ilgili idareciye bildirilmelidir.
11) Gözetmenler istendiği veya gerekli gördüğü hallerde sınav başlamadan önce sınav
kurallarını hatırlatabilir.
12) Gözetmen sınav esnasında gazete, dergi, kitap gibi materyal bulunduramaz ve
okuyamaz, öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde birbirleriyle konuşamaz, gürültü
yapamaz. Aksi halde sınav sonunda ilgili idareciye bildirilmelidir.
13) Sınav soru ve cevap kâğıtlarını buruşturmayınız, katlamayınız, kirletmeyiniz ve temiz
tutunuz.
1)
2)
3)
4)
5)
SINAV SONRASI
Sınav bitiminde soru ve cevap kâğıtlarını salon görevlilerine teslim ediniz.
Gözetmenler sınav evrakını saymak ve kontrol etmek zorundadır.
Her sınav kâğıdı tasnif edilip ayrı ayrı şeffaf dosyaya konulur.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti
halinde sınavınıza “Kopya” muamelesi yapılacaktır.
“SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR” ına uymayan
öğrenciler için “ORTAK SINAV KOPYA TUTANAĞI” düzenlenir.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILAR DİLERİZ.
SINAV KOMİSYONU
Download

sınavlarda uyulacak kurallar