GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma koşullarından ve üretim araçlarından
kaynaklanan sağlık ve güvenlik sorunlarının
önlenmesi veya asgari seviyelere indirilmesi
amacıyla, işyerlerinde yapılan bilimsel, teknik ve
tıbbi çalışmaların tümüne iş sağlığı ve güvenliği
faaliyetleri denir.
Sağlık
Kişinin bedenen, fiziken; sosyal ve psikolojik yönden tam
bir iyilik hali olarak tanımlanıp, sosyal ve çalışma ortamı
ile doğrudan ilişkilendirilmesidir.
Çalışanlar Olarak İSG Konusunda
Ne İstiyorsunuz?
 Güvenli bir iş ortamı
 Temiz ve Düzenli bir iş ortamı
 Çalışanlar arasında olumlu ilişkiler ve dayanışma
 Kazasız çalışmak
Kuruluşunuz İSG Konusunda
Ne İstiyor?
 Kazasız bir işyeri
 Bilinçli çalışanlar
 İstenmeyen olayların gerçekleşmeden önleyici
faaliyetlerle önlenmesi
 Kaza ve sağlık nedeniyle oluşan işgücü ile
maddi kayıpların en aza indirilmesi
ESKİ - YENİ YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI
ESKİ UYGULAMA
YENİ ANLAYIŞ
1
Tespit Bazlı Reaktif
Risk Bazlı Proaktif
2
Sınırlı Noktada Çalışan Katılımı
Her Konuda Geniş Çaplı Çalışan Katılımı
3
Sertifikasız Uzman ve Yetersiz Katkı
Sertifikasyon ve Geniş Uzman Desteği
Kullanımı
4
Sınırlı Bilgilendirme
Haberdar Etme ve Diğer Kişileri Kapsama
5
Sınırlı Eğitim
Programlı ve Nitelikli Eğitim ve Belgeleme
6
Sadece Koruma Anlayışı
Önleme-Koruma-Geliştirmeye Dayalı Anlayış
İSG’de Yeni Yaklaşım








Risk Değerlendirmesi
Çalışanların Katılımı
Uzman Katkısı Sağlanması
Çalışanların Bilgilendirilmesi
Çalışanların Eğitimi
Koruma Önleme Anlayışı
Kayıt ve İstatistik Tutma
Malzeme ve Ekipmanların Kontrolü
İSG’ de Yeni Yaklaşım
 İş sağlığı ve güvenliği koşullarında sürekli iyileşme
 İşyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi
 İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile
tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak önlemlerin
belirlenmesi
 Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapması
İSG’de Yeni Yaklaşım
 İşyeri yönetimi tarafından alınan kararlara çalışanların
katılımı, alınacak önlemler konusunda çalışanlara danışma
 Çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri riskler konusunda
bilgilendirilmesi
 İşyerinde; İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, destek
elemanı ile işçi temsilcisi bulundurulması
Yasal Hak ve Sorumluluklar
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunun beşinci bölümünde 77 ile 90
maddelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler
bulunmasına rağmen,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ABD, İsveç,
Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerdeki gibi bir müstakil bir kanun
olarak düzenlenmiştir.
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunun, 4857 Sayılı İş
kanunundan en önemli ayırt edici yanı Sadece İşçi statüsündeki
çalışanları değil tüm çalışanları kapsamaktadır.
6331 sayılı Kanun Kapsamı
Yasa, kamu, özel sektör ait bütün işlere işyerlerini
kapsama alıyor.
• Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri,
• Çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm
çalışanlarına,
• Faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak (Md.2/1)
Eğitim
6331 Sayılı Kanun 17. Maddesi - Çalışanların Eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe
başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji
uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya
çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve
düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Tarafların Görevleri
1. İŞÇİLER:
1-İş Güvenliği Önlemlerine Riayet Etmek
2-Tehlikeli Hareketlerden Kaçınmak
2. İŞVERENLER:
1- Tedbir Almak
2- İşçileri Eğitmek
3- Kontrol ve Denetim
3. DEVLET:
Yasal Düzenleme Yapmak, Eğitim, Kontrol ve
Denetim yapmak
Eğitimin Amacı
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Madde 8 — Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir
ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını
azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki
riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek
ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış
kazandırmaktır.
Eğitim Çeşitleri
a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara
kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere
düzenlenen programlardır.
b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin
eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek
için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır
c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini
yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen
programlardır.
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde:6
(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş
ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli
olarak eğitilmesini sağlar
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni
riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla
tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa
İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Ne Zaman Verilir?
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
• İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana
işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya
meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
• Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten
uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme
eğitimi verilir.
İşverenin Yükümlülükleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
MADDE 5 - (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
d) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi
düzenlenmesini sağlar.
İşverenin Yükümlülükleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
(2) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve
güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini
sağlar.
(3) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt
işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt
işverenle birlikte sorumludur.
Çalışanın Yükümlülükleri
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19
Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar
doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde,
taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun
şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru
olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve
değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru
kullanmak ve korumak.
Çalışanın Yükümlülükleri
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında
ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya
çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık
ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve
çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
MADDE 9 - (1) Çalışanlar,
uygulamaya konulan eğitim
programları çerçevesinde iş sağlığı
ve güvenliği eğitimlerine katılır ve
bu konudaki talimatlara uyarlar.
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
İSG’de Kullanılan İşaretler
● Uyarıcı
● Emredici
● Yasaklayıcı
● Yangın
● Acil durum
Uyarı İşareti
Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum
hakkında uyarıda bulunan işareti
Yasak İşareti
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir
davranışı yasaklayan işareti
Emredici İşaret
Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret
Yangınla Mücadele İşaretleri
Acil Çıkış Ve İlkyardım İşaretleri
Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili
bilgi veren işaretleri
İSG Yönünden Zararlı Olabilecek Etkenler
Kimyasal Etkenler,
Fiziksel Etkenler,
Biyolojik Etkenler,
Ergonomik Etkenler,
Psikolojik Etkenler,
Psiko-Sosyal Etkenler,
İSG Yönünden Zararlı Olabilecek Etkenler
• Kimyasal etkenler: Ortamda bulunan gaz, toz, buhar, çözücü gibi
maddeler
• Fiziksel etkenler: Isı-Nem-Gürültü- Aydınlatma- HavalandırmaVibrasyon- Basınç-Radyasyon
• Biyolojik etkenler: Bakteri, mantar v.b.
• Ergonomik etkenler: İnsan ve makine arasındaki uyumsuzluklar
• Psikolojik Etkenler: İşin İşçiye Uygunluğu, İşin Monotonluğu, Ağır İş
Şartları
• Psiko – Sosyal Etkenler: Kişinin Çevre İlişkisi ile Oluşan Etkenler
El Aletleri
• El aletlerinin hangi maksat için yapıldıysa onun için
kullanılması gereklidir.
• El aletlerini kullanmadan önce kontrol edin; arızalı,
körelmiş, mantarlaşmış, vb. durumda olanları
kullanmayın.
Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği
Elektrik Kazalarına Neden Olan Durumlar :
1- Elektrik çarpması
2- Elektrik yangınları
şeklindedir.
Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği
Elektrik çarpması
 Kaçak gerilimi
 Gövde kaçağı
 Kısa devre
 Toprak kaçağı
Tertip Düzen
• Çalışma alanınıza ait bütün
giriş-çıkış yollarını, acil
durumlar için açık tutun.
• Çalışmaya başlamadan
önce çevrenizdeki bütün
yanıcı maddeleri
uzaklaştırın.
Biyolojik Etkenler
Bakteri, Mantar, Klima Rahatsızlığı (Legionella) vb.
Özellikle Otel, İş Merkezi, AVM, ve Hastane gibi kalabalık
ortamların havalandırma sistemlerine uygun bakım yapılmazsa,
bunların su bölmeleri; depoları ve filtrelerinde bu ortamı
sevdiği için, 'klima mikrobu' olarak da adlandırılan Legionella
pneumophila bakterisi için çoğalma ortamı oluşturabilir.
FİLTRELERE BAKIM YAPILMASI ŞART
İş Kazası
Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış
beklenmedik bir olaydır ”
ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı)
Önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin araç
ve gereçlerin zarara uğramasına üretimin bir süre durmasına yol
açan bir olaydır.
WHO (Dünya sağlık Örgütü)
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen
özre uğratan olay
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/(g)
İŞ KAZALARI NASIL MEYDANA GELİR?
İş Kazası
(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu Md. 13)
 Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
 Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen
zamanlarda
 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında
 Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanda
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen
özre uğratan olaydır.”
İş Kazasının Hukuksal Sonuçları
A-CEZA HUKUKU AÇISINDAN
 Taksirle ölüme neden olma
 Taksirle yaralanmaya neden olma
B-İŞ HUKUKU AÇISINDAN
 Maddi tazminat
A-Destekten yoksun tazminatı
 Manevi tazminat
B-İş göremezlik tazminatı
C-SİGORTA HUKUKU AÇISINDAN
 Rucu davası
İş Kazalarında Sağlanan Yardımlar
(5510 Sayılı SS ve GSSK/Md:16)





İş kazası halinde sağlanan yardımlar şunlardır:
Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
Sürekli iş göremezlik halinde gelir verilmesi
Tedavi ya da protez için sigortalının başka yere gönderilmesi,
Sigortalının İş kazasında ölmesi halinde, hak sahiplerine gelir
bağlanması
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze
ödeneği verilmesi
Kazalar
• Kazalardan korunmak her
çalışanın sorunudur.
• Çalıştığınız yerin güvenliği
için esas sizlerin çabası
gerekir. İşlerinizi güvenli
yapacak olan da, iş yerinizi
tehlikelerden uzak tutacak
olan da sizsiniz.
Bir İş Kazasının Yapısı
RAHATSIZLIK
GÜVENSİZ HAREKETLER
SONUÇ
GÜVENSİZ DURUMLAR
YARALANMA
SAKATLANMA
ÖLÜM
KATKIDA BULUNAN NEDENLER
GÜVENLİK
YÖNETİMİ
PERFORMANSI
İŞÇİNİN
ZİHİNSEL
DURUMU
İŞÇİNİN
FİZİKSEL
DURUMU
Kazanın Ardından Söylenenler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tehlikeli değildi,
Kimse dikkatli ol demedi,
Dikkatim dağıldı,
Bana bir şey olmaz,
Kolayıma geldi,
Şimdiye kadar hep böyle yaptık,
Acelem vardı,
Böyle olacağı aklıma gelmedi,
Bilmiyordum
KAZALAR
KAZALAR HER ZAMAN GELİYORUM DER !
ÖNEMLİ OLAN BUNUN FARKINA VARMAK
VE
ÖNLEM ALMAKTIR.
Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar
% 10
GÜVENSİZ HAREKET
% 90
GÜVENSİZ ŞARTLAR
Güvensiz Hareketler
Dikkatsiz Çalışma,
Donanımı güvensiz kullanma,
Güvenlik donanımını güvensiz hale getirme,
İşyerinde şakalaşma, şaşırma, kızdırma,
Kişisel koruyucu kullanmama
Güvensiz Hareketlerin Nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim yetersizliği
Eğitim yetersizliği
Denetim yetersizliği
Yatırım yetersizliği
İSG Kurallarına uyulmaması
Personel seçiminde sağlık kontrolünün yapılmaması
Sağlık muayenelerinin gerekli sıklıkla yapılmaması
Özendirme metotlarının uygulanmaması
Güvensiz Şartlar
 Makine Koruyucusunun Olmaması
 Makine Koruyucusunun Uygun Olmaması
 Kusurlu Alet, edevat vb.
 Kişisel Koruyucunun Uygun Olmaması
 Kişisel Koruyucu Verilmemiş Olması
 Ortam Şartları (ısı, ışık, gürültü, havalandırma)
 Ergonomi Koşullarına Uyulmaması
 Servis Kazaları
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
• Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) iş sağlığı ve güvenliğinin
teknik tedbirlere göre sağlanamadığı durumlarda çalışanı
maruz kalabileceği İSG risklerine karşı koruyacak şekilde
tasarlanmış, çalışanca giyilen ya da takılan ekipmanlardır.
• İşyerinde ne kadar önlem alınmış olursa olsun, üretim
sırasında kullanılan araçların çalışmalarından kaynaklanan
olası tehlikelere karşı kişisel koruyucu malzemeleri
kullanmak zorunluluğu vardır.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
• Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazalarına
uğramaları veya meslek hastalıklarına
yakalanmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin
özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma
süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelerdir.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
• Kişisel koruyucu donanımlar, kişiyi çalıştığı işin zararlarından
koruyabilecek, zararlı etkileri en aza indirebilecek özellikte
olmalıdır.
• Kişisel koruyucu donanımlarının tasarımında dikkat edilmesi
gereken hususların başında ergonomi (kişisel koruyucunun
vücutta fazladan ağırlık yapmaması, uzuvlara rahatsızlık
vermemesi) gelir.
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
EL VE KOL KORUYUCULARI
 Özel koruyucu eldivenler:
• Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
• Kimyasallardan
• Elektrik ve ısıdan
 Tek parmaklı eldivenler
 Parmak kılıfları
 Kolluklar
 Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
 Parmaksız eldivenler
 Koruyucu eldivenler
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
 Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar,
güvenlik bot ve çizmeleri
 Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
 Parmak koruyuculu ayakkabılar
 Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
 Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
YANGIN
YANICI MADDE VE OKSİJENİN ISI ENERJİSİ İLE
BİRLEŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME
KİMYASAL REAKSİYON “YANMA”
İSTEĞİMİZ VE BİLGİMİZ DIŞINDA OLUŞAN VE ÇOK KISA
SÜREDE KONTROL DIŞINA ÇIKAN YANMA OLAYI İSE
“YANGIN” DIR.
Yangın Güvenliği Kapsamı
1. Yangın Önleme
Tehlike belirleme, Risk Analizi, Risk Yönetimi
(Çalışma yönergeleri, depolama koşulları, işyeri düzen ve temizliği, bakım,
denetim, raporlama, eğitim, düzeltici çalışmalar)
2. Yangın Korunma
Yangın uyarı ve söndürme sistemi, yapısal önlemler, kaçış yolları, acil
ışıklandırma, yangın su tesisatı, söndürme cihazları
3. Yangın Söndürme
Soğutma,
Oksijeni kesme,
Yakıtı uzaklaştırma
YANGIN SINIFLARI
Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla
yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,
Sınıf B: Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar,
Sınıf C: Gaz yangınları,
Sınıf D: Metal yangınları,
Sınıf F: Pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı (bitkisel veya
hayvansal sıvı ve katı yağlar) yangınları şeklindedir.
A Sınıfı Yangınlar
A SINIFI Yangınlar: Organik kökenli (Katı) madde yangınları. Bu
malzemeler genellikle karbon bileşikleri olan organik yapıda
malzemelerdir ve yanmaları sonucunda karlaşma ve kül meydana
gelir.
— Ahşap, Kömür, Kâğıt, Ot, Selüloz
— Kauçuk, Tekstil Ürünleri, Plastik v.s.
A SINIFI Yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale
edilmek sureti ile soğutularak söndürülür.
B Sınıfı Yangınlar
B SINIFI Yangınlar: Sıvı yanıcı madde (Akaryakıt)
yangınları. Su ile karışanlar ile karışmayanlar
olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
— Benzin, Benzol, Mazot, Fuel-Oil, Madeni Yağlar,
— Vernik, Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton,
Asfalt, Tutkal v.s.
B Sınıfı Yangınlar, yanan madde ile oksijen teması
kesilerek (Boğmak) sureti ile söndürülür.
C Sınıfı Yangınlar
C SINIFI Yangınlar: Gaz halindeki yanıcı madde
yangınları. Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış
gaz haldeki maddelerin yangınlarıdır.
— Doğal ve Üretilmiş Gazlar, Metan, Hidrojen,
Asetilen
— LPG, Propan Doğal Gaz
C Sınıfı Yangınlar, genel kural olarak, gaz yangınlarında,
yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak
söndürülür.
D Sınıfı Yangınlar
D SINIFI Yangınlar: Hafif Metal Yangınları
— Titanyum, Magnezyum, Alüminyum
— Uranyum, Fosfor, Sodyum
D Sınıf Yangınlar, özel amaçla üretilmiş D
sınıfı Kuru Toz ile söndürülür.
F Sınıfı Yangınlar
F SINIFI Yangınlar: Yağ Tavası Yangınları
F Sınıfı yangınlar Bitkisel ve hayvansal
pişirme yağlarının yangınlarını kapsar.
Sulu Kimyasal söndürücüler yada
toz söndürücüler ile söndürülür.
" ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA
VE PATLAMA OLUR."
Yangın Söndürücü Kullanımı
Yangın Söndürücü Kullanımı
Söndürme Ekibi
Yangını söndürmek için yanma sürecindeki önemli
unsurların bir yada birkaçı kısıtlanır veya engellenir.
 Alevli bir yanmada;
 Isı düşürülerek ,
 Yakıtı yada,
 Oksijeni yok ederek yangın söndürülür.
Download

01 – İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi