SİRKÜLER
SAYI
: 2014 / 38
İstanbul,03.07.2014
KONU : 6545 sayılı Kanun ile Vergi Davalarını İlgilendiren Yasal Değişiklikler Yapıldı
28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; diğer bazı Kanunların yanı sıra 2576 sayılı Bölge
İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında
Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‟nda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan bu değişiklikler vergi ihtilaflarına ilişkin yargı safhalarını da ilgilendirmektedir. 6545
sayılı Kanun son bölümde sunulmuş olup, çok kısa olarak vergi ihtilaflarına yönelik değişiklikleri
şu şekilde özetleyebiliriz:
Eski uygulamada Vergi Mahkemelerinin sadece tek hakimle verdikleri nihai kararlara karşı Bölge İdare
Mahkemelerine itiraz edilebilmekte, Danıştay‟a temyiz yoluna gidilememekteydi. Öte yandan, Bölge
İdare Mahkemelerinin bu şekilde verdikleri kararlar kesin olup bunların temyizi mümkün değildi. Buna
karşılık, Vergi Mahkemelerinin kurul halinde verdikleri nihai kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesi‟ne
itiraz edilmesi sözkonusu olmayıp doğrudan Danıştay‟a temyiz başvuru yapılabilmekteydi.
6545 sayılı Kanun ile 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikler ile aşağıda belirtilen yeni
uygulamalar getirilmiştir:
* Bölge İdare Mahkemeleri yeniden yapılandırılmıştır.
* Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluyla başvuru ile ilgili (2577 sayılı Kanun‟un 45. Maddesi) Madde
“istinaf” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.
* Vergi Mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştaya temyize gitme imkanı kaldırılmıştır. Bu
kararlara karşı öncelikle Bölge İdare Mahkemelerine istinaf yoluyla başvurulacaktır.
* 5.000 TL‟ nı geçmeyen vergi davalarında ise Vergi Mahkemelerinin kararları kesin olup, bunlarla
ilgili olarak Bölge İdare Mahkemelerine istinaf yoluyla gidilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
* Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf yoluyla incelediği ve karara bağladığı vergi davalarında, dava
konusu tutar 100.000‟ TL nı aşıyorsa, Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı Danıştaya temyiz
suretiyle başvurulabilecektir. Ancak, ihtilaf konusu tutar 100.000 TL „ nı aşmıyorsa Bölge İdare
Mahkemesi kararları temyiz edilemeyecektir.
Özetle, eski düzenlemelerden farklı olarak Vergi Mahkemesine dava açma, Vergi Mahkemesi
kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluyla başvurma, Bölge İdare Mahkemesi
kararlarına karşı ise Danıştaya temyize gitme şeklinde üç aşamalı bir yargı modeli oluşturulmuştur.
Ancak, belli tutarı geçmeyen davalarda bir üst mahkemeye başvurulamayacaktır.
2577 sayılı Kanun‟a eklenen Geçici 8. Madde uyarınca; yapılan bu yasal değişiklikler; 2576 sayılı
Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta
göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacaktır. Bu tarihten önce
verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler
uygulanacaktır.
Saygılarımızla,
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

SİRKÜLER SAYI : 2014 / 38 İstanbul,03.07.2014 KONU : 6545 sayılı