-l
f t
t
rTltlnltt KunilHut*$l vt Ayilrilll,ATtlmAsl Dttruril
tf
TLJIAililI
cinin Korunmasl ve Aydrnlatrlmasr Derneii tarafindan haztnlanan bu
rhberin, "Bandrol Uygufamasrna ili5kin Usul ve Esaslar Hakkrnda yonetmelisin
inci maddesinin ikincifrkrast Cergevesinde bandrol tagrmasr zorunlu de$ildir.,,
dnsoe
:
Triketicinin,korunmasr
ve friketim bilincinin
dpgrrd4 hernekadart;Tirk;.i
V*;,"oitii-t,?y#fr,;,1trJ?:lf,,J:I,1:iT,i
;lf'T:l*ffi T*:Hi:l*';;t1
ilf::l
$##,6'tgnu',ne*oo-i,iiJ#;:'llo*
ff fi1T*r:","t"t:::f€l:idemeklerinebrivuksorurnrurukdrisrnektedir.
hiketiciler i\e yarutilabilir.-
.
Bu
o"etTfi
;;;,"::
tf.nyo
dawanan
hakrannr ciffenmesi
oru$tururmas::.:"* ragraniak-;l;,
T:]to**
u" rrr.orJn-Liliu*,eto. ve
bu rehberin hak arama
&
r",*a""'loffi*
,"r*,,.rtlrXTfj]!rmrz
6502 sAytlf
y,tNirtirErici
,ruilv
mr diler,
j(ANUN
AKfs.
Resmi Gazete,de yayrmlanan
yti rti rl tif e girm
igtf r.
, .
yeni Ttiketici yasasrndan
nefefsir., hizmet sunanlar
ve mal tj
Toplumda her bi
bir afanr dtizenlencliEi i
.
ffi'
Mayrs Zet4 tarihi itibariyfe
eticiler
r ile
ryW,
ttiketici iglemlerinin yasal
sonuglan
ttlketiciler. nelere dikkat
.,r.f, .f rrnO.,.
.,,J3:#,:*1.:l.l,,y::rs,
gci z
an
nun
kuraflarl
rk Tica
n
r
n n e de n li ge n is
feyen yasafarrn da
ize edilmesi kagrnrlmazdlr.
bakrldrgr
yrlrnda
r.,
f,',;?,,',oul'.;'J i: ]: f_",':' :i ? Ko ru n m
*Ka :n unffiu n[ dar t[:il:H:
ri o egis*r rcr.," ii. e a-;;;:
i, I:TIH'XJII
tryte G502
i
sayrlr yasayr
hazrrfamlgti.l-'*'
ff H
a
s,
I
Triketicinin Korunrna$ /e
v rAy
A ddrnf ahlmasl Dernefi
t:ll *:jtndi Mah. Tercriman Sit.
A_10 BtokIK:i:7 D:!
D:30 Cevizliiba|
ret: 05p2 $7 45
lZeytinbu rRu - isrnNgut
23 I Fax:0212 s7r
a472luWWW.tU
tw,tu kader. org.
,
tr
I
[email protected] org.
tr
40. SORUI}A YEN+TUfiET}€}YASASININ IfiPSAMI
1-) +iRAM
ir sisrrM
:
yAsAKTANDt
Halk arastnda "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satrs sistem iyASAKLANDI
80. Maddesinde Piramitsat,rgrn tantmr " katrlrmcrlarrna bir miktar para veya
_^,._^ ,:tgt.sayrlryasanrn
oltaya, koymak karSrlrirnda, sisteme aynr gartlar altrnda bagka katrlrmcrlar bulma ko5uluyla
L:f:11'9'
brr
veya m alvarltir kazanct olana$r iim ldi veren ve malvarlrf r kazanctntn elde
edilm esini tam am en
la,ra
di[e,r katrhrncrlartn da kogul[ara uygun d,avranmasrna bagtr krtan, gercekgi otmayan veya
::ll I::T:n gok gtic olan kazang beklentisi sistemidir.
" 5ektinde yaprlarak bu sistemin kurulmasr,
9:-191"_Il"9tesi
yaylf m asl veya tavsiye edilm esiyasakfanarak
lraiptrrrm r trapis cezasrna baglanor.
I 2-) CEZALAR YENiDEN DUZErulrruoi
para cezalarrntn yanl srra, bir krsrm ceza,larda nispilik ilkesi benimsendi,
bazr
,,-- l,- T1n,Y
t:i:ii.1a,n aynr para cezasl ciddi srktntrlar yaratrrken bazrlarr agrsrndan_&drnoboylece
otm ayacak
llT-P-':l
kalan cezalar yerine firmalarrn gayrisa.fi hdsrlatarr dikkate arrn6ffianiyete
uysun
:::::":j...1::il
-w
yaptrnm sistem igetirildi.
6$pP
3-) yAsA KApsAM I rUKErici lrHiru E GENi5le
riloi
%.
.fu*
-:_t...',:n:."TUketiciHukukukapsamtndade[erlendiri|m"u"n4$*,,..,ffi%n,,".
e.si gibi siizle5m eler, artrk taraflarrndan birinin tu ketici otm**iffiatinde
[email protected] i sayrtarak
:6.t11:T
ihtillf halinde Ttiketici Kanununun saSladrsr korum adan triketiciniffirartr"&;t;;rru;;,.
4-) S0ZLESM ELER "OKUNAB|LiR "
.%tr
OLDU
w
::;N*;l::::'-"jil',,.,'Ji.l,;r:il":'I,-:",,5:tl,,olo,.|",,oiill
soN
s-) DEr_i oul RUL UcRET|NE
Bankalar tiiketicilerd,en gegitli isimler altrnda gO@ [icret v W
A.rtrk ti:keticirerin taraf ordu!u sozresmererre#'{k&*,,*,.*rffi:dff:IJ:l:lJ:?'JL",:Tjjtevdirer'
ree*.
K
;l;:trJ;;:':,:?'Ti:;:ffi".J;xxii::;"J-:Mlffi""ruhunauy8uno|arakbir
6-) rU KErici igrrnlr LERiN DE
EFESix [email protected]
-T0rk
Bo.rg|],.*."nr-1r., B.nka
ffirtlan u" ffiartlarr Kanunu, Tr.irk Ticaret Kanunu ve Kanuni
Temerriit Faizine [email protected]
piyasada tiiketici iqtemlerinde bitegik faiz
fe
devam
editmedffilreffiy'
'vc",f:masrna.
..."[email protected] Bu nedente biteSik faiz uygulamasrnr
Fatz
I:ii[':',";l,?H;.,'ffi,Iro:,@uygu|ama5lyapan|arhakkrndae","i.liince|eme
7
-) r u *
&
i so zr
rfu
*
i*fu,
o*r,,
sA Rr LA R D E N E'LE N E c
EK
lar hem Trirk Borglar kanunu hem de TiiketiciKanunu,nda
eye yazrrm am 15 sayrrryordu. yeni Kanunda Giim rrik ve Ticaret
haksrz gartla.n mevcut orup ormadr$rnrn denetimi, tespiti ve
rilm igtir.
aksrz
$m
ara s rfl d
zor u nlu
eni
ayo ao
gu g eti
tirrl
iilke genelinde yayrn yapan radyo ve tetevizyon kururu5larr 0g.00-22.00
saatleri
dakikadan az olm am ak r.izere tilketicinin bilinglendirilm esi am acryla yayrn
yapma
TUIKE
:E'T icii$r
ARis ETM EDiGi M ALDAN SoRUM LU DEGiL
eni yya:l5 a ilrle, siparig edilmeyen bir mal tilketiciye gonderildiiinde satrcr
t0keticiye karSr
her'hra nlo0 bir h akklilfAeriisii rtilem eyecek, malveya hizm etin ttketiciye
sunulm
ug
olm
asr
halinde
ti,iketicinin
SeSlsiizk:a m asltyiva A
dalm al veya hizmeti kuilanmrg olmasr, sozlegmenin
kurul."r,na
yonerik bir kabul
bey'd tnt o arak
ri yo rlul
IMr lar
avrrca tuketicinin marr geri yoilamak veya muhafaza etmek gibi
bir
:iT^.]:,::k,
yrik u
o de b u
ri ugu
uluunrm
6
ayacaktrr.
'T'l
10 -) IHBARRSSUIRESI KALDIRILDI
Aytplr malda tiiketicinin d6rt segimlik haklarrndan faydalanabilmesi
igin 4o77 sayrlr yasa ile
lirl$ nen 30 giinl0k siire iginde ayrbr ihbar.."ir:.yi.ikrimlrilLigri
kaldrrrldr.
Trike,tici
2 yrllrk zamanasrml
) ii resi iginde ayrbrtespir etti6i stirece segim lik haklarrnr
da kullanabirecek.
be
Ayrrca m alrn sattst veya hizm etin ifasrndan
.itibaren ilk 6 ay igin ispat karinesi tersine gevrildi.
tarihinden itibaren ilk 6 ay igin m alrn veya hizmetin
ayrplr olmadl$rnrn ispatr konusunda satlcr
v iikiinl lii tutuldu, yeni d0zenlemeye gore malrn teslim i veya
hizm etin ifasrndan itibaren G ay iginde
o rtaya grkan ayrplann teslim /ifa anrnda var oldu!u
kabuledilecek.
TI
es lim
11-) TAKS'TU sATt$ scizleSrurreni
cRyrue otizrNlLel,Joi
Taksit-fe safrglanda ttlketi,ci, ,,
7 g1n iginde ,, herhangi bir gerekge gcistermeksizin
cidemeksizin taks,itfe satrg s0zfeg*"r,nU"n
ve cezai gart
cayma hakkrna sahip olacak.
iginde matr trlketieiye teslini
Ancak,.ti.i
..yrna
sUresi
a#iSr", triketicinin, malr ola$an
tilgtidf kulfanabileeek, aksi hafJe
bir gcizden gegirm.nin g.r.t
tirdi$i
i.ilo.ri.i cayma hakkrnr kullanamayacak,
yine cayma hakkr stiresi
6nce, tuketieinin onr}l, ile
3oJ'a lrmeden
hizmerin ifasrna bagfanmrg
ise triketici ..Vrn. hakkrnr yine
k'ullarif mayaeak,
12.1 T0 KETlei kREO isiLl oeini
eeylreeiLeceK
Tt'iketici Kredilerinde, ttiketici
14 gtin iginde
odem$ksizin ttlketici kredisi sdzlegmesinden..yr.herh.angi bir gerekge 96stermeksizin ve cezaig
zali gart
hakkrna ruilip oracat. cayma
tLiketidinin krediden faydalandrgr'hallerde,
hakkrnr kulrar
u ll:anan
ttit.iti, anaparayr've kredinin kuranrrdrgr
anaparanrn geri 6dendigi tarihe
tarihr
a ril
ihten
kadar oran stireJe-ia-iatt<uk eden
faizi e
ri kkredi
;
::i i; p #, l tf#L
c
,,i k e,
ffi ;;ft{:
#trri',.i',r,tf#
r r1:. : T:i"' "'T'"in'-tf,r# .:
rnsoioe sie oRrA
",,.n
rs-; rneoi HE'ABTNDo"
t,
pla
antn
ltna
ride
den
rktitim
n
or,"nfuffi
,e,"ii",u#ffi:.
|eirg|i
)ra n
/eya
:sini
;in in
,plar
lam
drig
deme
n ruIrsr;rnda
;
;lrt::l
,orffi,
gelirli stire
edileme{ecek.
ffi
plaanan
gAR.l
jtriketicinin asrk tatebi
altrna alrndr.
rk
irt"iltft,"iiil
toptam
ll"-o'llr1kadar matiyetinin V.i.iramasi durumunda
kullanrlabilecektir. Efektif faiz
::nyn.
oranr old]
m.ltlVltlnil..h.esaplanmasrnda
atrnacak akdi faiz
gekilde yeniden belirrenecektir
"r*
YYt.tf
ve bu hallerl
dtizenlef ecektir.
1a-)
:
;:,fi.:l.f#,:,"",,.i:i:
Ayr
:reedi
d
;iil?ifi:
alep
lep
re-) eioa$
Bankalartn
kredi ka.rtr
ffilnrtffi::fffiit'
ttirrign
rru
erken 6 me ta
agan kred : :,
6o
1
) MAKETTE
0
odemeli
ut satrgr
k
izi
lemede,
:'ro"k;
6demeli
ve benzeri isimrer artrnda
ticre*ahsir etmedikrerii bir
bir
redisinde erken odeme tazminatl
ytjzde 2' iken, yeni kanunda
j:,:,:'^1"^':
a va n k re d u,u
*
rj t
e
o
e
1'ni,
v..i,
kalan vadesi otuz altr ayt
1l
T
2's in i
*"rur.u#E'
i
;;;fi ;il:;:'
r
Ttg YASAK
5jlffliiT::1'.;:l,jl.o","r'reden
insaat ruhsatr atmamrs ise
triketiciterte on
6ru 6oErueli sarrglAR TApu
VEYA NOTERDE YAPITACAK
TtlIeticilerin korunmasrna yonelik
getirilen en cinemli
s6zlesm ellrin resm i
tedbirlerden birisi de cin
sekil sartrna tabi tututmasr. yeni
6demeli
drizenlemeve eore on odemefi
f<oriut satrsrnrn
20,1 M ureaHsioleR
KAgAMAYACAK
am aclyla,
M 0stegarl
zo ru n lu lu$
r to-pravarak
tuPlayaraK piya.sadan
pivasadan gekilmelerini
:";jjj,"",i'li""I::,,',:i"Tli::i.tlls]:lr
cidemeli konut satrprna
sekirmererini engeflemek
ba5lam"d"n 6]'''
,lil,'lil'''"necek
ca belirlen"..L-oi.n
oran bina
bina 1;;;;',.r:=[T;:Il,l
r,..,*,^.]lu, l.psamr, kogultarr u. rvcul.;J.urrrlr'
Herino
aslarr Hazine
getirildi
m
rlteahhit tarafrndan y.pt,.,tr.ri
21-l 6N
oornnrli rorvuT sATt$tNoa rUrrriciyr cAyMA
rANrNDl
konut satrSlartnda, ttiketici, 14 gtin iginde herhangi bir gerekge
g6stermeksizin ve
?n..o,ourneli
cezai Sart
odemeksizin on odemeli konut satrg soziegmesinden
cayma hakkrna sahip olacak. cayma
ha(krnrn kullanrldr$rna dair bildirimin bu srire iginde rrt,.,y, yoneltilmig
olmasr yeterli sayrlacak.
22-l 6N 6oennEri sATtgrA sOZLESMEDEN D6NME
HAKKT
o,1
konut sattgrnda ttiketici konutun devir ve teslim edilmesine
kadar herhangi bir
idemeli
sozle5meden donebilecek. Ancak bu hailerde satrcr ttiketiciden
konutun satrsl
::.r,[o::.,t"0:::t:eden
veyP s€tl$ vaadi sozle5mesi nedeniyle olugan vergi, harg
ve benzeri yasal yuktimltilrlklerden dofan
l:f",fl.lt'J:. toplam satr$ bedelinin %2'sinden fazla olmamak tizere tazminat 6demesini
-^-1,-
isteVeb ilece ktir.
23-) KAPTDAN SATtgtARA DUZENLEME
sadece Bakanlrkga yetki belgesi verilmig satrcr veya saSlayrcrlar
, f tptdan.satrglar
tarafrndan
yapllacak'
Bu belgeye sahip olmayan satrcr veya saflayrcrlar tarafrndan
kurulan.'!€ilg.lrelerde t0ketici
:"ylT.tethakkrnl kullanmak igin herhangi bir srire ile baglr olmayacak, satrcr v,g;g saS{q:y,rcr, tr.tketicinin
t;nfi
vazrsr i.te. sozregme tarihini yazmasrnr ve s6zregmeyi imzaramasrnr
t.3gia*.;.:;;;;gJrenin oir
vermek ve mar veya hizmeti trrketic.iye sunmakra
Lu.r|1r,rr':rtriketic.iye
-"-tu;;
satrglarda ttrketicinin agrk ve anragrrrr gekirde birgirendirirmesi v.g,!0mrQ.g-tac,3jgr,A.y,qre,3.(aprdan
lJ"iuri*,.,","
.,6*ntu
bilgilendirildi$ine iligkin ispat yiikri satrcr veya saitayrcrya;';;l;;."k-',.,,,.,:,;t"'
r,.:...,,.
"'trri
24-l MESAFELi soztEsM ELERDE ruxe ricivE KoRU MA
.
,,.,*
:.,
soztegmelerde (tetefon, internet, r:kl:.p,.,19.fs
. Yesafeli
siUi..ly.asrtataria,,:,,:yr;;r" satrglar
ttikdticinin,
agtk, anla5tltr bir gekilde satrcr veya sagtavtel
)
t?g{1a"dan.,..rgi1eil.qr1dirilmesi gerekiyor.
Her$angi bir uyugmazlrk grktritnda bu bilgilendirmenjg,,ii,aprtd'g';,
it-,pt.iJ etm.g,,yriikr;mlrjltistj satrcr veya
olacak'
sattct veva saglavrcr, t0keticinin sipf,llipinin ["noi.id!,-l.riig;andan
itiir..n en sec
yerine getirecek. Satrcr vev'{3.S,laV,.,n,n i,,..sure
igerisinde edimini yerine
:?-gu"
Setir]memesi durumunda tr.iketici sozlegmeyi feshedeOiiec.e,&...nyrrca.,,triketici
14 grin iginde herhangi
bir gprekge gostermeksizin ve cezaigart odem.:!.r,li! s,irtegmeden,;g.yri;;.kkrna
sahip oracak.
2s-) F|NANSAT M ESAFELi SAT|SLAR DA DUZENDi
Finansal mesafeli satr5 lar, her itirtl o-1nrca hi7m.eti,
kredi, sigorta, bireyser emekririk, yatr.m ve
6derh e ile ilgili hizm etleri kaps
sag.layrcr;-tiiketiciyi sozre5menin kururmasrna iriSkin iradesini
agrklpmadan cince, cayma hak :t:.1,,rd.,r..
v.ermesi hatinde yrikrimtutrjk attrna girecegi
ve ayrrntrla rr yonetm elikle bel :?'|1:T::nin,kabul,b,e.yanr
dige.f hususrar.da, aErk, anra5rrrr ve kuilanrran iretiSim
aragrarrni
uygun bir gekilde bilgilend.irm 'li:::l
eK zorunda. Ayrrca. bu satr5larda triketicirere 14 grinltik
cayma hakkr
tantrim r5trr'
l1glf..o'tlot
igind.e,taahhrid0nti
.,,,..
"'..',',,:. l:.
'l.tr:,|,
26-) DEVRE TATiLLERE Dtize mle*,s
Devre tatilka.psamtna de'vre'mrjlkldr ve alternatif
tatil 0yelikleri de dahil edildi.
Devre tatillerde s6zleSmer stlresi L yrla indirildi ve
devre-yat gibi
altndt' Devre tatile konu tagrnmaz igin yapr ruhsatr alrnmaJan uygulamalar da Kanun
lSo,tittna
on odemeli devre tatil
sdzle$mesi yaprlamayacak,' Ttiketici sozlegme kurulmadan
once on bilgilendirilecek ve devre mrllk
hakkl ve.re.n sol,legmeler harig olmak tizere, cayma
suresi dormadan saticr veya sa$layrcr, trjketiciden
herh;ingi bir isin1.' 3ltlnda odeme yapmasrnr veya triketiciyi
borg altrna sokan herhangi bir belge
verm psin i isteye
m eyec.ek
27-) (iN
6oruELi sATlsrA MUTEAHHiDE sicoRrA zoRUNruru6u
GET|R|LDi.
Bakanlrkga projedeki devre sayrsr ya da projenin
toplam bedeli kriterlerine g6re belirlenecek
btlytl(ltl$tin tizerindeki projeler igin sattcr veya saflayrcrnrn
6n odemeri devre tatire konu tasrnmazrn
satlSlna baSlamadan once kapsam l, kogullan - ve
uygulama esaslarr Hazine M ristegarlr$rnca
belirl$necek o.lan bina tamamlama sigortasr yaptrrmasr
zorunluluIu getirildi.
2S-) SdZLESMEDEN D6NME HAKKI
Devre tatile kohu ta$lnmazln on odemeli satrlmasr
durumunda, devir veya teslim tarihine
kadar ttlketicinin herhangi bir gerekge gostermeden
sozlegmeden donme hakkr getirildi. sozle5meden
donrilfnesi durumunda, tuketic-iye iade edilmesi gereken
tutar ve triketiciyi borg altrna sokan her t0rlij
bildiriminin sattcrya ulaStr$r tarihten itibaren en geg doksan
grin igerisinde geriverilecek
?"'t:'9.:nt"
ttlketicinin sozleSmeden donmesi durumunda; satrcr, sozle5me
bedelinin /o2,sinekadar tazminat
f lCat
sattct, yrikrimltiltiklerini hig ya da gereIi gibi yerine getirmezse
|ile,n
iugnilecek'
tijketiciden herhangi
bir bepel talep edem eyecek
l, iil;^r::dlil^ ;;:;'::Tjj*,u,,
..
vare'rtanabilecek.. scizteem
verifm
totuntutug,
katrtantar da tu
t0keticiye,- on "i;,;;:t;r,rl"'l'"jl.rll-ii:iii
^uruln'astndan on."
"ni;"'k'ue::,rl::^"i__ruLr
g.iirill'i."
"l
p,a,e, H::tr:i,:?i,I:T;JJ;:J;:l:;t:iTiiii?
olduEu bedeli e
t"t
t"'"li;'i1l'l:""*1
ifli:;i,'liliL.;f
J,:ii:ii:J,
s<izresri
vedi eiin isinde iad"
"J"t"tl'r,iretici,
30-) Hen
vtldan
abonelik
'::: :'::
kanun
o,." u"iiirilu';:;;,1'psam Ina dahil e.lird.i.,.riiketicirer berirsiz.s0reri
veya sriresi bir
;; i:;:';: n r"' h ; ;;i;
i;'::ril;:: :i fiftil? i : il 1ffiilil||ilff
'''"'':,',1iil i:
promosv.
ra
"r"
rilnr0 aBoNErir yesAyA
cinoi
Her ttirl0
,:i:t1,T;,i,J,*.,!
,ykrrrrrk t,rrreiinJe
tazm inat
iiff :
:
iT
J;
:*ff
r,":1i:;i"1'i,,Ji,T,iji:;i:i,,J
rr a
;it
:
i1",,;5
ltav
J
:""
"
t..;g;ffi
ii,l";;:;:i",JJ?,a
"';
"
"i:"
rd
."# r:x r#
:
iu
v
:+i;r
e'd
"r T,'J'rr
a 7 5 g,i
VFind|;:*;ru"':.".#ii',,^,B.rriniirEc;r.,mayrnlarda
;:;
n{i:: :i j; ,,"","'nitil t'#f
f
1,",1,ii- U UO,, r,',
rANr.rMA vE KUTTANMA
KrrAVuz
;rjlJ|.:j.-cE
kullanrm,
kuranT;';,i.;';;r:,",1'::T '
kururum, bak,m v
zorunturu!u ;;;';;J;: ve serektifinde ulutt"'.r.r,'r""1
34-) BAKA$uKTAN.yENi
ceneNri erlcesi
€
i;r:;;#;,i;i}fl,*li,tIil,ili":
llH*'|l'iru#
;::[::i::iii.r;::,
hr+ii,:tfiir;riTri;ni
!lo'A^--:
i;:ji:."l,'*i:":ffififrruffiJj?;i".i,j'i:,:i:"""J.|:j.,|]1'.t.Verenservis
;,1;:l;ru.iJ"1jT&*: b;;;;=;""'j;::,'#Tl:,":ii".l,;i:n:J,_,11"," n",i.,,ril,..
stiresi bolTunca
s
,;.,;;,ru,;:::.ru,T]1w'u..,"r,'["";;;fi,1'',T,",',';J:ii"',";i-;;;.'l;i"r'],"",'1,,
-.*€ yApMA
sERarsrresri
o [tgffire ka b
::t-:
vererek-bffisr,rm
atr r
W.',i,i,""JTu.,il.,l,l,,J."j;;1:;,jjlj.:fnarnaslkogu|uy|amarkaismi
;i;:
gibitica;'
;.:;H:l
.o' o.o * ; ii:::i'j.'::';rr
;; ;; -,'i" Jl
;l,,ru';JH:::
tiiketicin'r
li;;:::'re[oe
"tu''"'rif,":ll'::t'I".:.
rekram rardan doravr
sorum,u tuturdu
burunan,.sattcr,
l:j:,i1"^o3,
trireticin'n"''t""'n' saf rayrcr, kredi,veren, 0retici, itharatsl
"irir"v";';i;."k her t0rr0 har,,. ti..,.i
rAKEM HEyErIERiwi'\r
-::'tarartndin
aa6layrr KARAR AtMA
slNtRr ARTTI
heyetlerinin hrxt-.-
,lrfr
Haicem
, s,
Deieri 2000. TL,nin
altrnda
ruytikgehir statiisii
oulrn"n"ii,"l.' oulunan uyusm azlrkiarda itce trik(
uyusm azlrkfa16,
i1 ,,1,.d-1
,,,sr
ue tS€ 3000
TL,ye
:;;:til jj*,tf:;::1,;t;ln:,*":*lr',ri*iT.,i",',iliiili;
40., u*.,,,JfiT,1::T
- -'^ 16'r)rN DURDURUtMAsI
yaprlan drj,
Duzerutrruol
.
Dakanrrk, tuketiciteli.il:1.:.1" scire sa
sa,,m a ..,,i.'i
ii; :
:J;,';,t, T 1,,n a y rp,r o,m
;l :if:
",
rn top
;jJ
r, r, r,,r, ;' j j,J" ""rr.",
"
f, :1T;t1
"
:"f
it.,#fi:i;.li;,
r
i,i
j
":;'; ; llrt;,, :! I : :
:
i
PRnriK
eileileR
h
Ttiketicinin Korunmast Hakkrndaki Kanun
kapsamrndakiuyugmazll!giir, gdzrim yerleri;
ttiketicinin malveya
tun"ticinin ikametgahrnrn bulundugu
rtiketici
verdeki
sorunta.
Hakem
Heyetteri ite
,ilj|1"*i:rl;[:
T
:
TUketici Mahkemererinde agrracak davarar
her ttirrti resirn ve hargtan muaftrr.
Ttiketici sorunlarl Hakem Heyetleri tarafrndan
verilen kararlara kargr taraflar 15 grin iginde
Triketici
resine itiraz edebilirler.
20L4
y*
igin deferi 2'000,00-TL'nin altrnda burunan
uyugmazrrkrarda Ttiketici Sorunlarr Hakem
Heyeti'ne
olup
baglayrcrdrr.
t
icra
daireleri
)
sr ile tahsil olunabilir.
masr zorunludur. Bu miktar g6zetilerek
verilen kararlar ilam niteliginde
vas
Aydrn
trn:r -
MerKezerendi Mah. Terciiman Sit. A-10 Slok
K:7 O:30 Cevizlibag
Fax: O2r257f0472l
Dahili:302
sorunlafl il Heyeti Barkanh!r ( istanbut igin
)
Tet$2!t srTsa rr r"p,j
3-) Tiikdtici
Sor!rlarr ilge Hatem Heyet:e.i
: Alem dar M
-2-)_Tiiketici
sk Eminl6nil/caEalo!lulistanbut
asrm l(dpriisil
72 5!4 70 80
gikayetleriniz
nezdinde
utrur.
ve
4-) Tiikelici M ahkem eleri { istanW
alanr drsirnda kalan ilgele&hlldres :
kdy Adljyesi crjrev
Mah. Abide-iEiirriyet Cad. No:223
aoatet.gov.tr
Bal<rrtdy Adltyesi { Bakrrkby, Zeytinburnu, Baff
Eulval, Osmaniye Ma!&lLlesi, p.K:34144, B
r, Esenler. )Adres: ismail
tsrez
SantralTelefon:0212
olli
A n ad
A
d
Web: www.bakir
tiye si
ah. E-5 Yan yol
303 33 33 Web;
5-) Sanayi
Adres
Tiiket
5-)
BakankEr Tiiket
vprnai
Tnrkiie Bankalar Birl
7-) Reklam Kurulu Bagkanlr!
::i;:]lj"rj::
i,ll:l""r1Xt":::fllAdres:
o
v.tr
:39 Kartal,/ ista nb ul Santral Telefo n: 0216
13 Etiler 34340 istanbul
: sanayi ve Ticaret Bakanltir Eskigehir yolu 7.
Km ODTU Kargrsr
L2-2a6 03 65 / Web: www.sanayr.gov.ff
Bakanr,€, Eskj5ehir yoru 7.
www.sanayi.gov.tr
/i",::I:.::-r:::,-*
Bjlkent Plaza B3 Blok PK: 06s30 Birkent
/
Km oDru Ka,lrs, No:1s4
ANKARA
rer
o3t2-266 6s 6e
I
1o-) Birgijreknorojirerive iretitim Ku.qmu yeSirrrmak
sokak No:16 06430 Demirtepe/Ankara
Tel0312-F50 50 95 / vww.tk.gov.tr
11-) Bankacrftk Diirenreme ve Denetteme
KururuAdres: Atat'rk Burva. No:191 B Brok
I ANKARA Tet 0312_4Ss es oof ,**tiat."rrl"
12-)Ttrk 5tandartrarr €nstittisii Adres: Necatibey
cad. No 112 06100 BakanrrkrarANKARA
KAVAKLID;ERE
06680
7elO372-4f7 83 30/ www.tse.org.tr
ls-; l.c.iarrmveKaiyister;gakanrrgr
Adres:Eskigehjryorug.Km LodumruAnkara
/ www.atolz4.Eov.tr/
Adres:ye5irrrmakSokakNo;15Demi.tepe06430ANKARA
0312
33 60 (10 hat) / ALO GtDA HATII t74
.re1j
]287
14-) Sirgilekrorojireriveireti'imKurumu
Tel:0
3121 2s472OO
I
bu brogrirdeki bilgilerin spesifik
hukuki iglemlere temel alinmasr
nedeniyle TUketicinin Korunmasl
stoi( Kat:ls-l6 06530 06100 ANKARA,/ web
igin lr-O rZS rAket:c: pattrii-a"r;;;;;,;;J,;
: Nispetiye CaddesiAkmerkez B3 Blok Kat
No:154 ANKARA Santral Tele
:i]_'^'ffti":
ANKARA
:Iel O3t2-2A6 03 G5
let,g
Ca
orunm asr Genel M ijdii rlljg[i
j,l::r.i,!ryFi.c
::,::
ri hakkrnda bilgi almak
larr ve
6502 Sayrlr
Bu brogUrdeki higbir bilgi kesin bilgi
veya dneri olarak kabul edilmemeli
ve herhangi bir karar veya eyleme
temel olugturmamahdrr. Her hukuki
iligki veya ihtilafrn kendisine has
ozellikleri bulunmakta ve gdzUmtj
uzmanhk getirmektedir: Bu itibarla
ve Aydrnlaillmasr Derne$i ve yazarlar
kesinlikle sorumluluf safriOi be$ildir.
$u unutmamaltdtr ki, tUketici
derneklerinin, barolann ve hukukgulann
kapllan triketicilere her zaman iqktlr.
rUrericinriN
KoRU NMAst vE AyDt
yoruniu
Nt
ATt LnaRsr
oeRrurdi
KURUr.u BA$KAN LtGtNA
..,0n":::::1,::::,:,:;:,.k;;;;#;ffi
l?'JT':5ilJt1'r?iJ-,:Hjir;i::::,lii::y:
sar'arrn, tas,yorurn,
t,iziikte yazdr trim
,",ma
ilfd,;:1,:il,,IT,:,j,lT,?r"llil,
,:"""^;:;;r";,..
xi rvrr.ix siLaiLenirvt
r.c rludx
wo
ADIVESQYADT
BABAVEANNEADI
oo6urrl yrRi vs
rnniHi
:
:
:
:
KoRUNMASI vE AyDf
ydlEriu
N
LATtrMAst oenrurGi
KURuru aegrRruu6rrun
bulundufu irgede triketici
temsircisi ofmak istiyorum,
gerefini tarep ederim.
Adl Soyadr
imza
Tiiltqtiicinin Korunmasr
ve Aydrnrahtmasr Derne$i
Merke4efe{rdiMah. Terctiman
Sit. A_1.0.Btok K:7 D:30
Cevizlibag
Tel: 0532 437 45 23
gzti
| Fax:
slt a4 72 / www.tukader.ori. /ZeVtrnburnu iSfnNgUf
i t u,triotukader.org.rr
_
i
Download

bu rehberi hazırlamıştır.