Sözel Bildiri Sunumları için:
1- Her sunum için 6 dakika ayrılmıştır. Araştırmacıların sunumlarında bu kurala uymalarını
önemle rica ederiz.
2- Sunumların yer ve saati aşağıdaki gibidir.
SB 1 – SB 10: 10 Nisan Perşembe Turuncu Salon (07:30 – 08:45 arası)
SB 11 – SB 20: 10 Nisan Perşembe Beyaz Salon (07:30 – 08:45 arası)
SB 21 – SB 30: 11 Nisan Cuma Turuncu Salon (07:30 – 08:45 arası)
SB 31 – SB 40: 11 Nisan Perşembe Beyaz Salon (07:30 – 08:45 arası)
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
SB8
SB9
SB10
SB11
SB12
SB13
SB14
SB15
SB16
SÖZEL BİLDİRİ BAŞLIĞI
ARAŞTIRMACILAR
Nonsendromik Otizmli Olgularda Neurexin1 (NRXN1) Genindeki
Mutasyonların Araştırılması
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Annelerinde
Psikopatoloji ve İlişkili Olabilecek Faktörlerin Araştırılması
Yaygın Gelişimsel Bozuklukta Semptom Şiddetinde Vitamin D Eksikliğinin
Olası Rolü
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum D Vitamini
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Yanıtını Etkileyen
Faktörler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kalp Hızı
Değişkenliği ve Bu Değişkenlerin Klinik Parametrelerle İlişkisi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Anti-Gangliozid, Anti Glutamat,
Anti-Gad Antikor Düzeyleri
Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitimi’nin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite
Bozukluğu Olan 7-12 Yaş Arası Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu Belirtileri Üzerine Etkilerinin Araştırıldığı Randomize Kontrollü
Bir Çalışma
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Uzun Etkili Metilfenidat Dozu
ile Plazma Düzeyi İlişkisi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde
Tanı Devamlılığı ve İlişkili Etmenler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olgularında Emosyon Tanıma ve
Sosyal Biliş Becerilerinin Değerlendirilmesi
Üniversite Öğrencilerinden Oluşan Bir Örneklemde Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ile Otistik Özellikler Arasındaki İlişki: Ön
Veriler
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sorunlu
İnternet Kullanımı ile İlişkili Etmenler
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Hastalığa Özgü
İşlevsellikte Bozulmanın Değerlendirilmesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyal Anksiyete
Bozukluğu Komorbiditesi: Anksiyöz Ve Karşı Gelen Çocukların Klinik
Karşılaştırılması
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Talasemi ve Demir Eksikliği
Anemisinin Nöropsikiyatrik Açıdan Karşılaştırılması
Hüseyin Onay ve ark.
Tuba Mutluer ve ark.
Özge Metin ve ark.
İbrahim Adak ve ark.
Gökçe Nur Say ve ark.
Tuğba Yüksel ve ark.
Sevgi Özmen ve ark.
Yusuf Öztürk ve ark.
Özgür Yorbık ve ark.
Ayşe Burcu Ayaz ve
ark.
Sezen Köse ve ark.
Ümit Işık ve ark.
Fatma Hülya Yaylalı
ve ark.
Mahmut
Cem
Tarakçıoğlu ve ark.
Miraç Barış Usta ve
ark.
Gonca Çelik ve ark.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Duygudurum Düzenleme
Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Yapılarının,
Psikiyatrik Eş Tanılarının ve Aile İşlevlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin
Çalışma
Ergenlik Öncesi Yaş Grubunda Risperidon Kullanımının Kilo ve Karaciğer
Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
Atomoksetin Kullanımının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Semptomları Üzerine Etkisi ve Tedavi Sürecine Etki Eden Faktörler
Uçucu Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Anormal Beyaz Madde
Bütünlüğü Ve Bilişsel İşlevlerde Bozulma
Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde miR18a-5p, miR223p, miR24-3p, miR106b-5p, miR107, miR125b-5p ve miR155a-5p
Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Pediatrik Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Toxoplasma Gondii Arasındaki
İlişki
Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitimi’nin Anksiyete Bozukluğu Olan 8-12
Yaş Arası Çocuklarda ve Ebeveynlerde Anksiyete Düzeyi Ve Ruh Sağlığı
Üzerine Etkilerinin Araştırıldığı Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Anksiyete, Anksiyete Duyarlılığı ve Görsel Algı İlişkisi
Depresif Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Klinik Özellikleri
Bipolar Bozukluk Tanılı Ergenlerde Aile Odakli Psikososyal Sağaltim
Uygulamalari; Aile Odakli Terapinin Erken Dönemde Hastalik Belirtileri ve
İşlevsellik Üzerine Etkisi
Mardin İlinde ki Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri İle
Depresyon Şiddeti ve İntihara Eğilimleri Arasındaki İlişki
Pınar Uran ve ark.
SB28
EÜTF Çocuk Psikiyatrisi Yataklı Servis Örneği ve Yatışın İyileşmeye Katkısı
Ebru Yılmaz ve ark.
SB29
Türk Çocuklarında Psikiyatrik Bozuklukların Yaygınlığı: Bozulma Etkisi ve
Sosyodemografik Özellikler
Psikiyatri Kliniğine Başvuran Çocuklarda Mizaç Özellikleri, Aile İşlevleri ve
Çocuk Yetiştirme Tutumları ile İçe Yönelim/Dışa yönelim Sorunları
Arasındaki İlişki
Obezite Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Annelerinin Anksiyete ve Depresyon
Düzeyleri, Ebeveyn Tutumları Ve Aile İşlevselliği
Öznur Bilaç ve ark.
Anoreksiya Nervoza ve Ekzojen Obezite Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ve Davranış Örüntülerinin Yeme Tutumları
İle İlişkisi
Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Yaşam
Kalitesinin Değerlendirilmesi:
Sezen Köse ve ark.
Diş Hekimleri İçin Bir Not: Ağız Hijyeni Bozuk Çocuklarda Davranım
Bozukluğu, Çok Fazla Çürüğü Olan Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu Olma Olasılığı Daha Yüksektir
Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Davranışsal ve Psikolojik
Değişiklikler
Organik Olmayan Göğüs Ağrısı Olan Ergenlerde Somatik Yakınmalar ve
Psikiyatrik Belirtiler
Cinsel İstismar Mağdurlarının Takibi: Bir Ön Çalışma
Onur Burak Dursun ve
ark.
SB17
SB18
SB19
SB20
SB21
SB22
SB23
SB24
SB25
SB26
SB27
SB30
SB31
SB32
SB33
SB34
SB35
SB36
SB37
Burcu Ersöz Alan ve
ark.
Burak Doğangün ve
ark.
Zeki Yüncü ve ark.
Hasan Kandemir ve
ark.
Nursu Çakın Memik
ve ark.
Gonca Özyurt ve ark.
Savaş Yılmaz ve ark.
Çiğdem Yektaş ve ark.
Dilay Karaarslan ve
ark.
Özlem Şireli ve ark.
Halime Şenay Güzel ve
ark.
Aynur Pekcanlar Akay
ve ark.
Bedia İnce Taşdelen ve
ark.
Filiz Uçar ve ark.
Arzu Hergüner ve ark.
Merve Çıkılı Uytun ve
ark.
SB38
SB39
SB40
Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde Rol Oynayan
Faktörlerin Ve Serotonin Gen Polimorfizminin Araştırılması
İstismarda Ve Özkıyımda En Önemli Koruyucu Faktör? Yaş, Cinsiyet, Aile,
Okul?
Prenatal Anne - Bebek Bağlanmasında Oksitosin ve Kortizol Düzeylerinin
Etkisi
Gresa
Çarkaxhiu
Bulut ve ark.
M. Burak Baytunca ve
ark.
Sabri Hergüner ve ark.
Download

Sözel Bildiri Sunumları için: