50 Hz
GHV20-GHV30-GHV40
Serisi
e-SV™ SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ
Kod 191000771 Rev.B Baský 02/2012
ÝÇÝNDEKÝLER
Giriþ ..................................................................................................................................................
3
Seçim ve tercih .................................................................................................................................
7
GHV.../SV Serisi .........................................................................................................................
25
Aralýk ...........................................................................................................................................
27
Elektrikli pompalarýn özellikleri ..................................................................................................
28
Hidrolik performans tablolarý .........................................................................................................
33
Elektrik veri tablolarý ....................................................................................................................
42
GHV20 Serisi ...............................................................................................................................
45
GHV30 Serisi ...............................................................................................................................
59
GHV40 Serisi ...............................................................................................................................
75
30 — 50 Hz aralýðýnda çalýþma karakteristikleri ...........................................................................
90
Hc pasýnç düþme eðrisi .........................................................................................................
113
Aksesuarlar ............................................................................................................................
117
Teknik Bilgiler ........................................................................................................................
121
2
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI
Lowara GHV serisi hidrofor sistemleri aþaðýdaki alanlarda suyun taþýnmasý ve basýnçlandýrýlmasý amacýyla
tasarlanmýþtýr:
• Hastaneler
• Okullar
• Kamu binalarý
• Sanayi
• Oteller
• Apartmanlar
• Spor tesisleri
• Þebeke suyu sistemleri
GHV serisi paket hidroforlar, e-SV serisine ait iki ila dört adet dikey çok kademeli pompadan oluþan pompa
istasyonlarýdýr.
Pompalar birbirleriyle emme ve basma borularýyla baðlýdýr ve tek bir kaideye sabitlenmiþlerdir. Pompalar
manifoldlara vana ve çekvalf ile baðlýdýrlar.
Kaide üzerine bir destek yardýmýyla elektrik korumasý ve kontrol paneli monte edilir.
GHV serisi paket hidroforlar, farklý çalýþma seçeneklerine sahip olup aþaðýdaki modellere sahiptir:
GHV Multi - Master serisi
2 ila 4 adet e-SV serisi pompadan oluþan paket hidroforlar. Paket hidrofordaki her bir pompa için Hydrovar® Master
tipi frekans dönüþtürücü kullanýlmaktadýr. Ayný hýzda çalýþan pompalarýn farklý hýzlarda çalýþmasý mümkündür.
GHV Master + Basic serisi
2 ila 4 adet e-SV serisi pompadan oluþan paket hidroforlar. Paket hidrofordaki her bir pompa için Hydrovar® Master
veya Basic tipi frekans dönüþtürücü kullanýlmaktadýr. Detaylý bilgi için sayfa 15’e bakýn. Ayný hýzda çalýþan pompalarýn
farklý hýzlarda çalýþmasý mümkündür.
GHC Cascade kontrol serisi
2 ila 4 adet e-SV serisi pompadan oluþan paket hidroforlar. Tek bir pompa Hydrovar® frekans dönüþtürücüye
sahiptir. Detaylý bilgi için sayfa 16’ya bakýn. Diðer pompalar sistem gereksinimlerine göre seçilir ve sabit hýzda
çalýþýr.
Hydrovar® pompadaki hýz ayarlanarak sabit basýnç elde edilir.
GHV serisi paket hidroforlarda olduðu gibi, elektrikli motor hýzlarýnýn düzenlendiði sistemler þu uygulamalarda
kullanýlýr:
• Günlük tüketimin sýk sýk deðiþiklik gösterdiði çok fazla kullanýcýnýn olduðu sistemler.
• Sabit basýncýn gerekli olduðu sistemler.
• Pompa istasyonu performansýnýn takibi ve kontrolünün mümkün olduðu denetlenebilen sistemler.
GHV serisi paket hidroforlarda olduðu gibi, elektrikli motor hýzlarýnýn düzenlendiði sistemler þu uygulamalarda
kullanýlýr:
• Günlük tüketimin sýk sýk deðiþiklik gösterdiði çok fazla kullanýcýnýn olduðu sistemler.
• Sabit basýncýn gerekli olduðu sistemler.
• Pompa istasyonu performansýnýn takibi ve kontrolünün mümkün olduðu denetlenebilen sistemler.
Bu tip sistemlerde son kullanýcýnýn rahatlýðý üst seviyededir, gürültü düzeyi düþük, motor hýzlarýnýn kademeli
azaltýlmasý sayesinde “su darbesi” minimum seviyededir.
3
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
ÇALIÞMA TANIMI
Lowara GHV serisi paket hidroforlarýn tüm pompalarý deðiþken hýzda çalýþabilir.
Pompalar, motor fan kapaðýna doðrudan montajlý bir frekans dönüþtürücüye baðlýdýr.
Tüm pompalar (maksimum dört adet) kendi frekans dönüþtürücüsüne baðlý hareket eder.
Pompalar sistem ihtiyacýna göre otomatik olarak devreye girer. Her bir pompa basýnç deðiþikliðini tespit eden bir
basýnç sensörüne sahiptir. Kaydedilen deðer frekans dönüþtürücüye iletilir.
Ýnvertör tarafýndan yönetilen pompa, hýzýný sistem ihtiyacýna göre deðiþtirir. Alternatif pompa sistem çalýþmaya
baþladýðýnda ve belirlenmiþ zaman aralýklarýnda otomatik olarak devreye girer.
Pompalarýn çalýþmasý ve durmasý frekans dönüþtürücü menüsündeki basýnç ayar deðerine göre belirlenir.
Üç pompadan oluþan bir GHV serisi paketin örnek çalýþmasý.
Pompalar motoruna doðrudan baðlý frekans dönüþtürücüsü tarafýndan kontrol edilir. Her
yeni çalýþma döngüsünün baþýnda pompalarýn çalýþma önceliði deðiþir. Böylece eþit
yaþlandýrma saðlanmýþ olmaktadýr. Tüm pompalarýn hýz ayarý birlikte yapýlýr. Tüm pompalar
ayný hýzda çalýþýr.
Suya talep azaldýðýnda pompalar kademeli olarak durur.
Frekans dönüþtürücülere baðlý pompalar motor devrini deðiþtirerek basýncý sabitlerler.
Pompalar çalýþýrken ve dururken kademeli olarak hýzlanýr ve yavaþlar. Böylece su
darbesinde ve gürültü seviyesinde azalma saðlanýr.
Üç pompadan oluþan bir GHC serisi paketin örnek çalýþmasý.
Pompalarýn biri elektrikli motora doðrudan baðlý bir Master tipi frekans dönüþtürücüyle
kontrol edilir. Diðer pompalar harici bir açma/kapatma sinyaliyle kontrol edilir ve sabit
hýzda çalýþýrlar. Hýz ayarlamasý yalnýzca frekans dönüþtürücüye baðlý pompa üzerinde
yapýlabilir. Diðer çalýþmaya baþlayan pompalar elektrik panosundaki kontaktörleri kullanýr.
Ýlk olarak frekans dönüþtürücüye baðlý pompa çalýþmaya baþlar, diðerleri takip eder.
Çalýþma yükünün eþit daðýlýmý için otomatik deðiþmeli yolverme de mümkündür. Böylece
eþit yaþlandýrma saðlanmýþ olmaktadýr.
Suya talep azaldýðýnda pompalar kademeli olarak durur. Ýnvertör tarafýndan yönetilen
pompa en son durur.
Ýlk pompanýn hýzý ayarlanarak sabit basýnç elde edilir.
Lowara GHV serisi paket hidroforlar aþaðýdaki örnekte görüleceði gibi sistemde sabit basýnç saðlarlar:
H
6HWEDV×QF×
Q
4
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
ÇALIÞMA TANIMI
Sistemde suya ihtiyaç duyulduðunda, dönüþtürücü tarafýndan kontrol edilen pompa çalýþmaya baþlar ve set basýnç
deðeri için gereken hýza ulaþýr. Su talebi arttýðýnda diðer pompalar deðiþken hýzlarda ve sabit basýnç elde etmek
için sabit hýz deðerinde çalýþmaya baþlar.
H
6HWEDV×QF×
Q
Su talebi azaldýðýnda pompalar kademeli olarak kapanýr ve ilk pompa tamamen kapanmadan önce belirlenmiþ
minimum devirde çalýþýr.
Sabit basýnç deðerinin düzenlenmesi
GHC serisi paket hidroforlar, su tüketiminde yaþanan sýk deðiþiklikler esnasýnda bile sistemde sabit basýncý garanti
ederler.
Hidrofor sisteme baðlandýðýnda, basýnç deðeri basma manifolduna baðlý basýnç sensörü tarafýndan okunur. Okunan
deðer set deðeriyle karþýlaþtýrýlýr. Okunan deðer ile set deðeri arasýndaki kontrol, motor hýzlanma ve yavaþlama
rampalarý (frekans) oluþturarak zaman içinde pompa performansýný deðiþtiren Hydrovar® dahili “kontrolörü” tarafýndan
gerçekleþtirilir.
Frekans dönüþtürücülerinden biri arýzalanýrsa diðeri çalýþmaya devam ederek diðer pompalarýn kontrolünü ve sabit
basýncýn devamýný saðlar. Herbir hydrovar - frekans invertöründe mikroiþlemci ünitesi olmasý nedeni ile sistem her
zaman sorunsuz yönetilir.
Kontrol tipi
GHV serisi paket hidroforlar basýnç kontrolü için standart olarak bir sensör kullanýrlar.
Her bir paket hidroforun sensör sayýsý pompa sayýsýna eþittir. Sensörün arýzalanmasý durumunda pompaya baðlý
dönüþtürücü çalýþmayý keser. Ölçü birimini bar, psi, m3/sa, °C, °F, l/s, l/dk, % olarak deðiþtirmek mümkündür. Bu
durumda seçili ölçü birimine baðlý olarak debi ve sýcaklýk sensörü gibi farklý sensörler kullanmak mümkündür
Set Deðeri
Farklý iki set deðeri belirlemek mümkündür. Böylece paket hidroforu farklý basýnç kullaným deðerleri gerektiren
sistemlerde kullanmak mümkündür. Örneðin, bir yamaçtaki sulama sistemi için farklý bir set deðerleri kullanýlabilir
ya da bir set deðeri gündüz evsel su temini için kullanýlýrken ikinci bir set deðeri gece sulama için kullanýlabilir.
Set deðeri deðiþiklikleri harici bir cihaz yardýmýyla gerçekleþtirilebilir.
5
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
ÇALIÞMA TANIMI
Pompalarýn periyodik görev deðiþimi
GHV ve GHC serilerinde pompalarýn periyodik görev deðiþimi mümkündür. GHV serisinde sistemin her yeniden
baþlayýþýnda veya çalýþma menüsündeki dahili saat yoluyla her pompa için istenen zamanda görev deðiþimi
gerçekleþir.
GHC serisinde periyodik görev deðiþimi sadece elektrik pano üzerinden kontrol edilen sabit hýzlý pompalar arasýnda
gerçekleþir. Doðrudan motora baðlý pompa daima önce çalýþýr.
Kuru çalýþmaya karþý koruma
Kuru çalýþmaya karþý koruma iþlevi, hidroforun baðlý olduðu su rezervinin minimum emiþ seviyesinin altýna düþmesiyle
devreye girer.
GHV serisi paket hidroforlarda su seviyesi þamandýra, seviye sensörleri veya minimum basýnç anahtarýyla kontrol
edilebilir.
Basýnç sensörlerinden sinyal alan Hydrovar® kontrol paneli menüsüne doðrudan bir minimum basýnç deðeri girerek
de bu iþlev gerçekleþtirilebilir.
6
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
SEÇÝM VE TERCÝH
Paket hidrofor seçiminde þu koþullar göz önünde bulundurulmalýdýr:
• Sistemin debi ve basýnç ihtiyacý karþýlanmalýdýr.
• Gereksiz montaj ve iþletme maliyetinden kaçýnmak için paket hidroforun boyutu fazla büyük seçilmemelidir.
Evler ya da hastane ve otel gibi binalarýn su daðýtým sistemleri genellikle “deðiþken” bir su tüketim profiline sahiptir.
24 saatlik süre içinde tüketimde öngörülmesi güç ani deðiþiklikler yaþanabilir.
24 saat içinde bir tüketim modeli ortaya çýkabilir ancak paket hidroforun günlük çalýþmasý farklý debilerde de
gerçekleþebilir.
Bu tip sistemlerin debisi karmaþýk bir sistem olan bir “olasýlýk hesabýna” veya sistemlerin boyutlandýrýlmasý böylece
maksimum anlýk debinin hesaplanmasýna yardýmcý ulusal standartlara ait tablo veya þemalarla bulunmaktadýr.
Q (m³/s)
40
30
20
10
3
6
9
12
15
18
21
24
saat
24 saatte tüketim
24 saat üzerinden hesaplanan paket hidroforun çalýþma süresi, farklý debilerde günlük çalýþma oraný hakkýnda bize
bir fikir verir.
Kýsa zaman aralýklarýnda maksimum debinin oluþtuðu günlük maksimum pikler yaþanabilir. Aþaðýda verilen örnekte
çalýþma süresinin %20’sinde 40 m³/s’lik bir tüketim varken, sürenin %100'ünde 4 m³/s’lik bir tüketim görülebilir.
Q (m³/s)
40
30
20
10
20
50
75
dDO×üPDVUHVL
7
100
% VDDWJQ
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
SEÇÝM VE TERCÝH
Paket hidroforu seçerken genellikle sistemi tasarlayan kiþi tarafýndan verilen sistemin tüketim deðeri göz önünde
bulundurulmalýdýr.
Tüketimin sürekli ve ani deðiþiklik gösterdiði sistemlerde deðiþken pompa hýzý regülasyonuna sahip GHV serisi
paket hidroforlarýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
Paket hidroforun boyut hesabý (performans ve pompa sayýsý) çalýþma deðerine ve buna baðlý olarak aþaðýdaki
etkenler göz önünde bulundurularak bulunan tüketim deðerine baðlýdýr:
• Pik tüketim deðeri
• Randýman
• Net Pozitif Emme Yüksekliði
• Yedek pompalar
• Pilot pompalar
• Diyafram tanklarý
Deðiþken hýzlý paket hidroforlarýn çalýþmalarýný zamana göre ayarlayarak son kullanýcýya saðladýðý enerji tasarrufu,
elektrik panosuna takýlan bir ölçüm modülüyle kontrol panelinde doðrudan hesaplanabilir.
Böylece çok fazla kullanýcýnýn ve tüketim aralýklarýnýn bulunduðu karmaþýk sistemlerde sistem randýmaný kontrol
edilebilir.
Pompa istasyonunda ilave bir güvenlik tedbiri gerekliyse yedek bir pompa monte edilebilir.
Bu durum, hastaneler, fabrikalar veya sulama gibi belirli öneme sahip sistemler için genel bir uygulamadýr.
Ayný sistemde küçük çaplý kullaným gerekiyorsa, pilot pompa kurulumu yapýlmasý tavsiye edilir. Daha güçlü ana
pompayý çalýþtýrmak yerine daha küçük bir pompayla ve daha düþük enerji tüketimiyle ayný hizmet saðlanabilir.
GHV serisi paket hidroforlarýn diyafram tanklarýnýn olmasý gerekir (tankýn boyutu için bu katalogdaki ilgili bölüme
bakýn).
Paket hidroforun basma tarafýna tek bir tank ya da toplam hacmi koruyarak birkaç küçük tank monte edilebilir.
Diyafram tanklarý, sistem ve pompalara zarar veren su darbesi riskini azaltýr.
Tüketimde sýk ve ani deðiþikliklerin yaþandýðý sistemlerde genellikle sabit basýncý saðlamak için GHV serisi gibi
deðiþken pompa hýzýna sahip paket hidroforlar seçilmelidir.
POMPA SEÇÝMÝ
Hangi tipte pompa seçilmeli?
Pompa seçiminde genellikle mümkün olan en yüksek deðerin seçildiði sistemin çalýþma noktasý baz alýnýr. Maksimum
talep deðeri genellikle kýsa periyotlar için geçerlidir, bu yüzden pompanýn hizmet ömrü boyunca farklý isteklere
cevap verebilmesi gerekmektedir.
8
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
POMPA SEÇÝMÝ
Pompa seçiminde genellikle performans eðrisi baz alýnýr ve en iyi verim noktasýna yakýn olmalýdýr. Pompa nominal
performans aralýðýnda çalýþmalýdýr.
Paket hidrofor boyutu olasý maksimum tüketime göre seçildiðinden pompa çalýþma noktasý performans eðrisinin
sað tarafýnda olmalýdýr. Böylece tüketimde azalma olduðunda randýmanda azalma olmaz.
K
7DYVL\HHGLOHQ
DUDO×N
Q
3RPSDSHUIRUPDQVHùULVL
Pompa karakteristik eðrisi üzerinde bir tercih yapýldýðýnda ideal konum aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir:
H
Q
gQHULOHQVHoLPDODQ×
Pompa seçiminde göz önünde bulundurulmasý gereken bir baþka faktör de npsh (net pozitif emme yükü) deðeridir.
Çalýþma noktasý npsh eðrisinin sað tarafýndan uzakta yer alan bir pompa kesinlikle seçilmemelidir.
Pompa emiþinin yeterli olmamasý yanlýþ montaj tipiyle (negatif emiþ) daha da ciddi bir boyuta ulaþabilir.
Bu tip durumlarda kavitasyon tehlikesi vardýr.
Pompanýn talep edilen maksimum debideki net pozitif emme yükü daima kontrol edilmelidir.
npsh
(net pozitif
emme
\NVHNOLùL
7DYVL\HHGLOHQDUDO×N
1SVKHùULVL
9
÷
Q
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
POMPA SEÇÝMÝ
Bu yüzden pompa tercihi debiye baðlý olarak pompanýn karakteristik eðrisine ve sistemin için gerekli basýnca
baðlýdýr. Debi ihtiyacýndan aþaðýya yatay basýnç çizgisiyle birleþene kadar dik bir çizgi çizilir. Çizgilerin kesiþim
noktasý sistem için gerekli pompa tipi ve sayýsýný verir.
22SV10
100
0
200
100
200
300
300
400
400
Q [US gpm]
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
500
H [m]
180
160
500
140
Yandaki örnekte 60 m³/s debi ihtiyacý ve 110 metre su sütunu
gösterilmektedir.
400
120
100
300
80
1P
2P
3P
Seçimden görüldüðü üzere sisteme üç adet tablonun sol
üst köþesinde belirtilen 22SV10 tipi pompa gerekmektedir.
4P
200
60
Ayrýca çalýþma noktasý düþük kavitasyon riskine sahip en
soldaki npsh bölgesine düþüyor.
40
100
20
15
NPSH [ft]
0
NPSH [m]
0
6
4
10
2
5
0
0
0
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
77082_A_CH
0
Elde edilen deðerler pompa performans deðerleridir. Paket hidroforun kendi yük kaybý ve montaj koþullarý nedeniyle
net basýnç deðerinin kontrolü doðru yapýlmalýdýr.
Bu nedenle bu katalogda yer alan konuyla ilgili bölümün okunmasý tavsiye edilir.
10
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
NET BASINCI HESAPLAMA
GHV serisi hidrofor ünitelerini seçerken pompa performansýna bakýlmalýdýr.
Performans, pompalarýn karakteristik eðrilerinden hesaplanýr ve hidrofor ünitelerindeki gibi boru ve valflerin oluþturduðu
basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
Doðru hidroforu seçmeye ve basma manifoldundaki doðru basýncý hesaplamaya yardýmcý olmasý için aþaðýda bir
örnek gösterilmektedir:
Kesiþim noktasý Q = 42 m3/s H = 105 mss ve iki pompa çalýþýyorsa, en uygun karakteristik eðriye sahip pompa,
yani gerekli debi ve basma yüksekliði deðerlerini saðlayan eðriye sahip pompa seçilir.
22SV10
ISO 9906 - Ek A
100
0
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
400
Q [US gpm]
H [ft]
0
500
H [m]
180
Örnekte, sistem performansýný karþýlayan 22SV10 serisi
pompayý seçtik. Pompa eðrisi biraz büyüktür ancak bu,
hidrofor ünitesi borularýndaki basýnç düþüþlerine karþý
koymak için bir güvenlik payý saðlamaktadýr.
Basma manifoldundaki etkin basýncý öðrenmek için her bir
pompanýn emme ve basma hatlarýndaki basýnç düþüþleri
hesaplanýr.
160
500
140
400
120
100
300
80
1P
2P
3P
4P
Hesaplamalarý basitleþtirmek için bu katalogun 113.
sayfasýndaki pompa basýnç düþüþ eðrileri kullanýlýr.
200
60
40
100
20
15
NPSH [ft]
0
NPSH [m]
0
6
Emme hattýndaki çek valfli bir hidroforun seçildiðini
varsayarsak (Hc basýnç düþüþlerinin B eðrisi), bu aþaðýdaki
þekilde devam eder:
4
10
2
5
0
0
0
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
77082_A_CH
0
Pompa emiþ hattýndaki Hc basýnç düþüþleri “B” eðrisinde deðerlendirilecektir. 21 m3/h debide Hc = 2,8 m’dir.
Benzer þekilde pompanýn basma hattýndaki Hc basýnç düþüþleri “B” eðrisinde deðerlendirildiði gibi analiz edilir. 21
m3/s debide Hc = 0,035 m’dir.
Bu nedenle basma ve emme hatlarýndaki toplam basýnç düþüþü 2,84 m’dir.
Emme ve basma manifoldlarýndaki basýnç düþüþü, pompa emme ve basmasýndaki basýnç düþüþüne göre %5
olarak düþünülebilir.
Bu durumda bu deðer, 0,142 m’dir.
Toplam basýnç düþüþü yaklaþýk: 3 m.
42 m3/h akýþ hýzýndaki ünite performansý analiz edildiðinde, basma yüksekliði H 115 m’dir.
Basma manifoldundaki net basýnç 115 – 3 = 112 m’dir.
Bu deðer nominal deðerle karþýlaþtýrýldýðýnda, 112 m > 105 m’dir.
Bu nedenle ünite, sistemin talebini karþýlayabilir.
11
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
EMÝÞ KOÞULLARI
Yukarýdaki örnekte, hidrofor ünitesinin son performansý benzer þekilde etkileyen emme koþullarý dikkate alýnmamýþtýr.
Bu nedenle emiþ hattýnýn her zaman, özellikle de pozitif basma yüksekliði olan montajlar söz konusu olduðunda,
kontrol edilmesi iyidir.
Yukarýda durumla ilgili olarak pozitif basma yüksekliðine sahip bir montaja örnek aþaðýda gösterilmektedir:
Pozitif basma yüksekliðine sahip bir montajda
tasarýmcý, kavitasyonu ve böylece pompanýn
havasýnýn alýnmasýný önlemek için güvenlik
koþullarýndaki pompanýn minimum montaj
yüksekliðini (Hg) hesaplamalýdýr.
Kontrol edilmesi gereken ve bu ölçümle ilgili olan
baðýntý aþaðýda verilmiþtir:
Eþitliðin sýnýr koþul olduðu yerde NPSH mevcut ≥
NPSH istenen.
NPSH mevcut = Patm + Hg - ∑ basýnç düþüþü.
Burada:
Patm 10,33 m’ye eþit olan atmosferik basýnçtýr
HG, jeodezik seviye farkýdýr
Basýnç düþüþleri emme borularýna ve ilgili valflere
(taban ve kesme valfi) baðlýdýr
NPSH istenen pompanýn performans eðrisinden
alýnan bir pompa parametresidir, bizim
durumumuzda bu, 21 m3/s debide 2,5 m’ye karþýlýk
gelir.
NPSH mevcut deðerini hesaplamadan önce, çelik
gibi bir malzeme düþünülerek bu katalogun
131-132. sayfalarýndaki tablolar kullanýlarak emme
basýncý düþüþleri hesaplanýr.
Emme borusunun seçilen çapý DN80’dir.
90° eðri DN80 = 2,11 m
Sönümleyici DN80 = 0,28 m
Tahliye valfi DN80 = 0,3 m (tedarikçinin verilerinden hesaplanýr)
Borular DN80 = 0,61 m (2,5 m uzunluðunda olduðu varsayýlýr)
Borular DN80, emme manifoldu = 0,04 m (manifoldun uzunluðu 0,61 m)
Pompa emme tarafýndaki basýnç düþüþü (eðri B) = 2,8 m
∑ basýnç düþüþleri = 6,1 m
Not: NPSH mevcut = 10,33 + Hg - 6,1
Deðiþtirme: 10,33 + Hg - 6,1 ≥ 2,5
Hg = 2,5 + 6,1 – 10,33 = - 1,73 m sýnýrý gösterir, bu nedenle: NPSH mevcut = NPSH istenen
Bu nedenle genel anlamda, kavitasyon riski söz konusu olduðunda doðru çalýþma koþullarýný saðlamak için
pompanýn, emme yüksekliðinin1,73 m sýnýr deðerinden daha düþük olmasý amacýyla tank seviyesinin üzerine
yerleþtirilmesi gerekir.
12
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
KURULUM
GHV serisi paket hidroforlarýn kurulumu donmaya karþý korunaklý ve motoru soðutacak yeterli havalandýrmaya
sahip ortamlara yapýlmalýdýr. Sistemdeki titreþim ve rezonansý sýnýrlamak için emiþ ve basma hatlarýnýn baðlantýlarýný
titreþim düþürücü parçalarla yapmak doðru bir uygulamadýr.
Basma
titreþim önleyici baðlantý
Emiþ
GHV serisi paket hidroforlar sistem için yeterli kapasiteye sahip basýnçlý tanklara baðlanmalýdýr. Bu tanklar sabit
hýzda çalýþan pompanýn aniden durmasýyla ortaya çýkan su darbesinin neden olacaðý tüm sorunlardan korunabilir.
Bu tür bir sistem için normal basýnçlý sistemlerdeki gibi su depolama gereði olmadýðýndan basýnç sönümleme iþlevi
gören 24 litre hacimli diyafram tanklarý kullanýlabilir. Tasarýmlarý nedeniyle deðiþken hýzlý paket hidroforlar pompa
hýzýný deðiþtirerek kullanýcý ihtiyaçlarýný karþýlayabilirler. Her zaman kurulacak sistemin türünü kontrol etmeniz ve
buna uygun doðru diyafram tankýný seçmeniz tavsiye edilir.
Diyafram tanký boyut seçimi için bu katalogdaki ilgili bölüme bakýn.
Deðiþken hýzlý pompalarýn sistemdeki basýnç deðiþimlerine karþý yüksek hassasiyeti de göz önünde
bulundurulduðunda, su talebinin olmadýðý veya çok düþük olduðu zamanlarda diyafram tanklarý basýncýn sabit
kalmasýný saðlayarak pompanýn çalýþmasýný kesmeyerek minimum hýzda çalýþmaya devam etmesini engeller.
Basýnç deðeri hidrofora uygun bir tank seçmek için maksimum pompa basýnç deðerini kontrol etmeniz önerilir.
Emiþ
Basma
13
PAKET KÝMLÝK KODU
GHV
30
RA
/ 22SV02F022T
/
M
/ DW
/
PA
Seçenekler
_
DW
A304
A316
= Standart model.
= Ýçme suyu modeli.
= Özel model AISI 304.
= Özel model AISI 316.
_ = Üç fazlý (2,2 kW üstü).
_ = Üç fazlý (2,2 kW altý).
M = Tek fazlý (2,2 kW altý).
Elektrikli pompa.
Tabloya bakýn.
Çekvalf.
_ = Basma tarafý.
RA = Emiþ tarafý.
20 = 2 pompa.
30 = 3 pompa.
40 = 4 pompa.
Seri adý.
SEÇENEKLER (TALEP ÜZERINE)
2S
BAP
BF
C9
CM
CP
CV
HFD
HFD
HWM
IP65
KV
MA
PA
*NL
SA
SC
SCA
SCM
SQ
*UK
VA
WM
*
Hydrovar® çift sensörlü model
Basma manifolduna monte edilmiþ yüksek basýnç anahtarý
Üç fazlý model için “B” tipi filtreli Hydrovar®
90° dirsekli basma manifoldu
Standart boyuttan daha büyük emme veya basma manifoldu
Kuru kontaklý elektrik panosu
Genleþme tanký montajý (24 litre) ayrý olarak montajý yapýlýp tedarik edilmez
Basma tarafýnda kaide üzerine monteli Hydrovar® ve elektrik paneli.
22kW’a kadar güç seçeneði mevcuttur. Panel WM, Hydrovar® modelleri HWM’dir.
Emiþ tarafýnda kaide üzerine monteli Hydrovar® ve elektrik paneli.
22kW’a kadar güç seçeneði mevcuttur. Panel WM, Hydrovar® modelleri HWM’dir.
Hydrovar® duvara monte model, motor kablo uzunluðu 5 m.
IP65 model kontrol paneli
Faz anahtarlý voltmetre kiti
Emme manifolduna takýlan basýnç göstergesi
Kuru çalýþma korumasý için emme manifolduna takýlan minimum basýnç göstergesi
Hollanda pazarýna yönelik model
Giriþ yok: emiþ valfi ve emiþ manifoldu yok
Basýnç anahtarý ya da transmiter gibi kontrol cihazlarý olmayan grup; manometre vardýr
Emiþ manifoldu yok (emiþ valfleri var)
Basma manifoldu yok (basýnç sensörü ve manometre yok, basma valfi var)
Kontrol paneli ve mesnedi yok. Verici ve Hydrovar® var
Ýngiltere pazarýna yönelik model
Analog voltmetre ve ampermetre takýlý elektrik kontrol paneli
Sabitleme týrnaklarý olan duvara monte edilen elektrik paneli. Kablolar L= 5m
Ürün konfigürasyonuyla ilgili olarak Müþteri Hizmetlerimize baþvurun.
MEVCUT MODELLER
GHV
GHV
GHC
Multi - Master serisi. Her elektrikli pompa için bir Hydrovar® Master tipi frekans dönüþtürücü.
Master + Basic serisi. Her elektrikli pompa için bir Hydrovar® frekans dönüþtürücü.
Hydrovar® Master ve/veya Basic tipi.
GHC Kademeli kontrol serileri. Paket baþýna bir Hydrovar® Master tipi frekans dönüþtürücü. Diðer elektrikli
pompalar dönüþtürücü olmadan sabit hýzda çalýþýr.
14
GHV SERÝSÝ
DEÐÝÞKEN HIZLI POMPA SÝSTEMLERÝ
Mekanik açýdan HYDROVAR® Modül konsepti iki bölüme ayrýlýr: motor aksamý güç ünitesi (güç ünitesi) ve
kontrol paneli. Tek motor aksamýnýn bulunduðu basit konfigürasyonda HYDROVAR®, kontrol paneline gerek
olmadan “Temel Ünite (BASIC)” olarak kullanýlabilir. Bu konfigürasyonda HYDROVAR® en az bir ana invertöre
sahip çok pompalý sistemde sýralý pompa olarak kullanýlabilir.
“Temel invertörün” ilave kontrol paneli ve LCD ekran ile büyütülmesiyle, HYDROVAR® “Ana Ünite” farklý modlarda
çalýþmaya uygun hale gelir birden çok modüle uygulanarak büyütülebilir.
GHV MODELÝ, MASTER + BASIC SERÝSÝ
Bu mod farklý HYDROVAR® modellerinin farklý kombinasyonlarýný sunar.
Genel olarak her pompada bir HYDROVAR® ünitesi bulunur. Sistemdeki her pompa (pompa sayýsý 8’e kadar çýkabilir)
bir HYDROVAR® ünitesine sahiptir (en azýndan biri “Ana ünite” ve diðerleri “temel ünite”). Üniteler birbirlerine
seri arayüzle baðlýdýr.
Minimum gerekler: bir pompa “ana ünite”, diðer pompalar “temel ünite” donanýmlý.
Tüm kontrol süreci “ana ünite” tarafýndan gerçekleþtirilir. Temel invertörler tarafýndan kontrol edilen pompalarýn eþit
sürede çalýþmasýný saðlamak için yedek pompa görev deðiþimini paylaþtýrmak da mümkündür.
Aþaðýdaki modeller mevcuttur:
• 2,2kW ile 11 kW’lýk güce sahip motor.
Hidrofor adýnýn genel açýklamasý:
GHV [ ][ ]: Ýlk basamak: toplam pompa sayýsý, Ýkinci basamak: temel ünite sayýsý.
Örnek:
- GHV21: bir “Master Ýnvertör” ve bir “Basic Ýnvertör” konfigürasyonlu iki pompalý paket hidrofor.
- GHV31: iki “Master Ýnvertör” ve bir “Basic Ýnvertör” konfigürasyonlu üç pompalý paket hidrofor.
- GHV32: bir “Master Ýnvertör” ve iki “Basic Ýnvertör” konfigürasyonlu üç pompalý paket hidrofor.
GHV43/..
MASTER
ÝNVERTÖR
BASIC
ÝNVERTÖR
BASIC
ÝNVERTÖR
RS 485
BAÐLANTISI
15
BASIC
ÝNVERTÖR
GHV MODELÝ, MULTI MASTER SERÝSÝ
Her elektrikli pompa HYDROVAR® tipi “Master Üniteye” sahiptir.
Eþit yaþlanma daðýlýmý çalýþma saatlerinin optimizasyonu için elektrikli pompalarýn otomatik görev deðiþimi saðlanýr.
Aþaðýdaki güç aralýklarý mevcuttur:
• 2,2 kW ila 22 kW’lýk güce sahip motor (maksimum 8 ünite)
GHV40/..
MASTER
ÝNVERTÖR
MASTER
ÝNVERTÖR
MASTER
ÝNVERTÖR
MASTER
ÝNVERTÖR
RS 485
BAÐLANTISI
GHC MODELÝ, KADEMELÝ KONTROL SERÝSÝ
Bir pompada HYDROVAR® “Ana ünite” takýlýyken, beþe kadar sabit hýzlý pompa isteðe baðlý olarak açma kapatma
sinyaliyle çalýþtýrýlabilir.
Bu amaç için “ana ünite” içinde 5 röleli bir ilave röle kartý kullanýlmýþtýr. Özellikle sinyal terminali olarak
kullanýldýklarýndan HYDROVAR® röleleri pompalarý doðrudan yönlendirmezler. Bu yüzden harici bir elektrik paneline
baþvurmak gerekir.
Bu çalýþma modunda eþit süreli çalýþma daðýlýmýný saðlamak üzere sabit hýzlý pompalarýn otomatik görev deðiþimi
mümkündür. Ýnvertör daima ayný elektrikli pompayý besler.
Aþaðýdaki güç aralýklarý mevcuttur:
• 2,2 kW ila 22 kW’lýk güce sahip motor (maksimum 6 elektrikli pompa)
Örnek:
- GHC20: iki pompadan oluþan basýnçlý hidrofor grubu, bir “Master invertör” ve sabit hýzda çalýþan bir elektrikli
pompa.
- GHC30: üç pompadan oluþan basýnçlý hidrofor grubu, bir “Master invertör” ve sabit hýzda çalýþan iki elektrikli
pompa.
MASTER
ÝNVERTÖR
HARÝCÝ PANEL
16
GHV, GHC SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLARDA KULLANILAN FREKANS
DÖNÜÞTÜRÜCÜLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ
GHV, GHC serisi paket hidroforlar, sistemdeki sabit basýncý korumak için elektrikli pompalarýn hýzýný
ayarlayan bir Hydrovar® frekans dönüþtürücü kullanýrlar.
22 kW’a kadar güce sahip dönüþtürücüler doðrudan motor
üzerine monte edilebilir. 22 kW’a kadar güce sahip
opsiyonel fan kitine sahip modeller duvara da monte
edilebilir. 22 kW üzeri güce sahip modeller (45 kW’a kadar)
yalnýzca duvara monte edilebilirler.
Basýnç, standart 4..20 mA sinyali kullanan bir basýnç
sensörü tarafýndan ölçülür. Sistem basýncý dönüþtürücü
ekranýndan okunabilir.
Kolay kullanýcý arayüzü yardýmýyla optimum ayar için
istenen basýnç deðerini girebilir, çalýþma saati ve alarmlar
gibi çalýþma verilerini görüntüleyebilirsiniz.
Sýcaklýk, akým ve gerilim deðerlerini görüntüleyen Hydrovar®
taný menüsü, arýza ve taný analizine yardýmcý olur.
Gösterge ýþýklarý güç, pompa çalýþma ve arýza sinyalleri
gönderir.
Debi direnç telafisi, harici kontrol, periyodik test gibi
kontrol gereklerine göre dönüþtürücüyü ayarlamak
üzere hassas ayarlara eriþebilmek için bir parola
gereklidir.
Birden fazla pompa kullanýldýðýnda dönüþtürücüler, 8
Hydrovar® cihazý ve uzaktan kumanda için bir harici ünitenin
baðlanabildiði RS485 seri hattý üzerinden birbirleriyle bilgi
alýþveriþinde bulunurlar.
Hydrovar®’a baðlý Pump-link ve Pump-watcher kurulu sistemler,
mobil ya da sabit telefon sistemiyle uzaktan kumanda edilebilir.
Modbus® seri veriyoluyla Hydrovar® dönüþtürücüleri kontrol
etmeyi saðlayan RS485 seri arayüzü, 22 kW’a kadar güce
sahiptir.
Dönüþtürücü, pompanýn çalýþma ve arýza durumu uzak
sinyali ve frekans veya basýnç sinyali için programlanabilir
gerilim analog çýkýþý olmak üzere iki potansiyelsiz
röle çýkýþýna sahiptir.
Ýki sensör giriþli standart model, tek bir sistemde iki sinyal
(min/maks, fark) gönderilebilir veya güvenlik nedenleriyle
ikinci bir sensör kullanýlabilir.
Su basmasý, motorun aþýrý ýsýnmasýna karþý
koruma ve harici sinyal ve uzaktan kumanda imkaný için
özel dijital giriþler kullanýlýr.
Dönüþtürücü, ayarlanabilir minimum basýnç kontrolü ile
ayný zamanda kuru çalýþmaya karþý koruma saðlamýþ olur.
Hydrovar® HV2.015 - HV4.110
Hydrovar® HV4.150 - HV4.220
Hydrovar® HV3.30 - HV3.45
Hydrovar® üç fazlý güç kaynaðý için A Sýnýfý filtre standardý. Örneðin, özel trafolardan beslenen endüstriyel
alanlarda kullaným için.
Hydrovar® tek fazlý güç kaynaðý için B Sýnýfý filtre standardý. Örneðin, evler, apartmanlar, konut içindeki ticari
binalar veya ofislerde kullaným için.
Ayrýntýlý bilgi için Hydrovar® kýlavuzuna bakabilirsiniz.
17
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
'|QüWUF
Model *
HV 2.015
HV 2.022
HV 4.022
HV 4.030
HV 4.040
HV 4.055
HV 4.075
HV 4.110
HV 4.150
HV 4.185
HV 4.220
(HV 3.30)
(HV 3.37)
(HV 3.45)
Motor
Elektrik beslemesi (V)
,36×Q×I×
Montaj
Elektrik beslemesi (V)
Güç (kW)
1x230
1x230
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
IP 54
IP 54
IP 54
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Wall
Duvar
Wall
Duvar
Duvar
Wall
3x230
3x230
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
0,75-1,5
2,2
1,1-2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
* +\GURYDUN:·DNDGDUWHNID]O×N:LODN:DUDV×QGDoID]O×HOHNWULNEHVOHPHVLQHVDKLSWLU
gcom_hv-2SHQBGBWH
ELEKTRÝK PANELLERÝ - GHV SERÝSÝ
GHV serisi hidroforlar her bir dönüþtürücü için otomatik hat koruyucu devre
kesici bulunan elektrik paneline sahiptirler.
Ýki veya daha fazla üç fazlý elektrikli pompanýn (iki pompa 4kW üstü) bulunduðu
sistemler, ana þalter ve devre kesicilere sahip metal gövdeli elektrik paneline
sahiptirler.
Panele isteðe baðlý olarak kuru çalýþmaya karþý koruma için cihazlar
baðlanabilir: flatör, minimum basýnç anahtarý veya elektrot problar. Probun
kullanýldýðý durumlarda hassasiyet ayarlanabilir.
Uzaktan kumanda için istek üzerine röle klemens kontak numaralarýna sahip
özel elektrik panelleri temin edilebilir.
Üç fazlý panel
REFERANS STANDARTLAR
• Lowara paket hidroforlar aþaðýdaki direktiflere uygun CE iþaretine sahiptirler:
- Makine Direktifi: 2006/42/EC.
- Düþük Voltaj Direktifi 2006/95/EC.
- Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2004/108/EC.
• Elektrikli pompa performansý aþaðýdaki standart ile uyumludur:
ISO 9906-A Rotodinamik pompalar – hidrolik performans kabul testleri.
18
ENERJÝ TASARRUFU
Dünya çapýnda enerji talebi sürekli büyümekte ve talep artarken üreticiler, çevre ve hammaddeyle ilgili sorunlarla
karþýlaþmaktadýr. Baþka bir ifadeyle, enerji, özellikle çevreci bakýþ açýsýyla, tüketimi optimize etme seçenekleri
sunarak, günden güne daha deðerli hale gelen bir varlýktýr.
En iyi teknik performansýn yaný sýra, çevrenin koruma ve enerji tasarrufu parametrelerine sahip yeni teknolojiler, bu
konuda çok önemli bir rol oynar. Elektrikli motor hareket mekanizmalarý bu kategori altýndadýr. Enerji tüketimine ve
bunun sonucu olarak çevrenin korunmasýna katkýsýnýn yaný sýra, bir çok uygulamalada, kurulumlarýn iþletme
maliyetlerinde de belirgin bir düþüþ saðlarlar.
Elektrikli Motor Hareket Mekanizmalarý
Asenkron alternatif akým motorlarýna (genel olarak üç fazlý indüksiyon motoru) ait elektronik hareket mekanizmalarý,
sistem ve kurulumlarýn kalitesinin geliþimiyle en fazla iliþkili elektronik hareket mekanizmalarýdýr. Ýki ana kategori
altýnda toplanabilirler:
• Deðiþken voltajlý hareket
• Deðiþken frekanslý hareket
“Yol vericiler” ya da “yumuþak yol vericiler” olarak adlandýrýlan ilki, sýnýrlý akýma sahip, voltajýn dozunu ayarlayan ve
sabit frekansla çalýþan (ana þebekenin) cihazlardýr.
“Yumuþak yol vericinin” normal çalýþmasý aþaðýdaki þekilde
V
gösterilmektedir:
þekil 1
(volt)
“Ýnvertörler” ya da “frekans dönüþtürücüler” adý verilen
ikincisi, enerji tasarrufu açýsýndan en önemli olanlardýr
ve motora sabit akýþ (tork) ya da güçle, pratikte 0 Hz’lik
bir deðerden, nominal bir frekans deðerine veya daha
fazlasýna kadar olan bir sinüsoidal akým (PMW)
saðlayabilirler. Tipik örnek için þekil 2:
Vmax
$N×POLPLWL
0
Bu iki hareket kategorisinin kullaným avantajlarý aþaðýda
belirtilmektedir.
Yumuþak yol verici
Asenkron motora doðrudan yolverilmesi, baþlangýç
aþamasýdaki pik akýmdan ötürü önemli güçlüklere yol
V
þekil 2
açar. Genel olarak, baþlangýç akým deðeri, motorun
(volt)
nominal akým deðerinden 7-8 kat fazladýr.
Doðrudan yol verme sistemleri bu nedenle; daha çok
Vnom
güç kaynaðý þebekelerinin (anahtarlar, sigortalar, vb.)
Sabit güç
büyüklüðünü artýrma ihtiyacýndan ve baþlangýç
aþamasýndaki aþýrý akýmdan ve torktan kaynaklanan ve
orta/uzun vadede zararlý olabilecek mekanik sorunlar
yüzünden, genelde uygun deðildir (düþük güç hariç).
Sabit tork
Elektrik sanayii, sorunlara çeþitli pratik çözümler
Vboost
bulmuþ durumdadýr. Bunlarýn en önemlileri aþaðýda
belirtilmiþtir:
f nom
• Çift sarýmlý özel motorlar
• Oto trafo ile yolverme
• Yýldýz/üçgen yol verme
Bu yol verme sistemleri, doðrudan yol verme için kesinlikle bir geliþmedir ancak sorunu çözmezler.
Elektronik yol vericilerin (“yumuþak yol vericiler”) geliþi, sorunu çözmeye belirleyici bir katký yapmýþtýr.
19
t (sn)
f (Hz)
ENERJÝ TASARRUFU
Bu hareket türü, þu performans avantajlarýný saðlar:
• Geniþ zaman sýnýrlarý içinde düzenlenebilir süreli voltaj rampasýyla kademeli yol verme.
• Nominal deðerin % 100'ü ila % 500'ü olarak ayarlanabilecek bir deðeri olan sýnýrlý akým baþlangýcý.
• Geniþ zaman sýnýrlarý içinde düzenlenebilir süreli azalan voltaj rampasý.
• Yol verme ve durdurma esnasýndaki voltaj rampalarý belirli iþlemlere (pompalar) uyabilen.
• Belirli uygulamalar için, ters çevrilebilir çalýþma yönlü, düþük hýzlý iþlem.
• Uzun süren düþük kapasiteli yük durumunda voltajýn/akýmýn otomatik düþürülmesi özelliðine sahip “Enerji Tasarrufu”
iþlevi.
• Motorun aþýrý ýsýnmasýný, çok fazla/çok düþük akýmý, çok fazla/çok düþük voltajý engelleyebilecek þekilde
ayarlanabilen güvenlik cihazlarý.
• Uzun süren ya da çok sýk yolvermeleri engelleyebilecek þekilde ayarlanabilen güvenlik cihazlarý.
• Yol vermeden sonra, tüm güvenlik cihazlarýný etkin tutacak baypas iþlemi olasýlýðý.
Tüm bu özellikler, elektronik yol vericiyi, belirtmiþ olduðumuz sorunlarý çözmek için uygun bir araç haline getirmektedir.
Son dönemde tasarlanan hem analog hem dijital kontrollü yol vericilerle, baþka bir elektromekanik sistemin
yapabileceðinden çok daha yumuþak ve etkili yol vermeler elde etmek mümkündür. Ayrýca, yol vericinin kendi
kontrol ve koruma sistemleri sayesinde, sistemde gerekli olacak diðer koruma ekipmanlarýnýn kullanýmýna gerek
kalmaz.
Sonuç olarak, birçok uygulamada, aþaðýdaki noktalarda tasarruf saðlanabilir:
• Güç besleme sisteminin yapýsý ve yardýmcý ekipmaný.
• Mekanik sistemin aþýrý akým ve torka karþý korunmasý.
Hýz Ayarý
Hýz ayar sistemleri, kullanýcý talebine göre sistem kullanýmýyla orantýlý enerji tüketimi saðlar. Günlük çalýþan
sistemlerde (24 saat) önemli ölçüde tasarruf saðlanýr.
Elektrikli motorlarýn sabit hýzda, sabit voltajla ve frekansla çalýþmasýný gerektiren uygulamalarýn yaný sýra, elektrikli
motorun dönüþ hýzýný (frekans) deðiþtirmesi gereken uygulamalar da vardýr. Ayrýca, birçok uygulamada,hýzý deðiþtirerek
elde edilen iþlem kontrolü (debinin, basýncýn, vb. ayarlanmasý), diðer ayarlama yöntemlerinden çok daha kullanýþlýdýr.
Bu uygulamalar için en uygun hareket mekanizmalarý, kesinlikle, aþaðýda “Ýnvertörler” olarak belirtilen, motora
birkaç dev/dk’dan nominal hýza istenen torku saðlayabilen (bu deðerlerin yukarýsýnda da sabit güçte ve azalan tork
deðeriyle çalýþabilirler) frekans dönüþtürücülerdir, Elektromekanik kontrollere kýyasla invertör çok daha verimli bir
performansa sahiptir.
Yol vermesi aðýr (pompa) ve zamanla deðiþken (debi) bir yük için yumuþak yol verme elde etmek, frekans
dönüþtürücülerin faydalý bir uygulamasý olabilir. Yumuþak yol verme her durumda, tüm invertör kontrollü sistemlerde,
hýz ayarýnýn gerekmediði durumlarda bile motora yol vermek için avantajlýdýr.
Ýnvertör, nominal torku sýfýr frekanstan saðlayabilir (nominal akýma göre % 150 aþýrý yük olasýlýðýyla). Motor için
invertör tarafýndan üretilen voltaj, yolvermeden (motor çalýþmýyorsa) itibaren devir hýzýyla ayný evrede olduðu için
bu mümkündür . Bu þekilde, motordaki kayýplar önemli ölçüde azaltýlýr.
Ýnvertör kullanýlarak elde edilebilecek baþlangýç torku, yumuþak yol vericiyle elde edilenden daha büyüktür ve
baþlangýç aþamasýnýn tamanýndaki akým talebi çok daha düþüktür.
40000 Kwh’lýk güç kaybý için, elektromekanik yol vermeyle 2000 avroya kadar yýllýk tasarruf elde edilebilir.
Pompa hýz kontrol sistemlerin güvenilirliði ve etkinliði, tüketim, iþlem ve tasarruf optimizasyonu anlamýna gelir.
Pompalama sistemlerinde, pompalarýn daha esnek çalýþabilmesi, çok daha yüksek ve uygun performans eðrileri
sayesinde bu sistemlerin kullanýmýndan anýnda sonuç elde edilebilir. En büyük avantaj ise, farklý kurulumlardan
baðýmsýz olarak, pompanýn optimum koþullarda daha az yýpranma ve daha az arýzayla birlikte sürekli çalýþýr durumda
olan bir pompanýn varlýðýdýr. Yani, arýza süresinden kaynaklý daha az sorun ve daha az sýklýkta bakým. Ayrýca,
pompalarýn invertörle kontrol edildiði bir kurulum daha verimlidir ve daha az aþýnmaya maruz kalýr:
• su darbesi yok (geleneksel yöntemle çalýþan pompalarý kapatýrken gerçekleþir);
• basýnçlý ya da piezometrik tanklý sistemlere göre daha düþük çalýþma basýnçlarý;
• basýnç ve debi koþullarý daima talepleri karþýlar, çünkü invertör, pompayý gerçek zamanda, kurulumdaki basýnç
eðilimine göre kademeli olarak ayarlayabilir.
20
ENERJÝ TASARRUFU
Bu yüzden, daðýtým aðýndaki tüm bileþenler daha az aþýnmaya maruz kalýr. Böylece daha az bakým gerekir, daha
güvenilir çalýþma temin edilir ve iþletim maliyetleri düþer.
Kýsaca, bir ya da daha fazla deðiþken hýzlý pompalý bir sistemi kullanmak þu anlama gelir:
Enerji tasarrufu;
Kaynaklarýn ve proseslerin optimizasyonu;
Yönetim, kontrol ve gözetim sistemlerinin tamamen entegre olabilmesi;
Kurulumlarýn ömrünün uzatýlmasý;
Bakým maliyetlerinin düþürülmesi;
Tesisatýn üretkenliðinin ve veriminin artýrýlmasý.
Yol verme sistemlerinin karþýlaþtýrmasý
Elektrikli motorlar için gerçekleþtirilebilecek çeþitli yol verme sistemlerini incelemiþ olduk. Doðrudan yol verme,
yýldýz/üçgen, yumuþak yol verici ve invertör, emilen akýmlar ve böylelikle enerji tüketimleri analiz edilerek
karþýlaþtýrýlabilir (akým = enerji = kWh = PARA)
I
7 x In
'RùUXGDQ<RO9HUPH
I
t
0
<×OG×]oJHQ\ROYHUPH
0
t
4 In
6RIW6WDUWHULOH\ROYHUPH
I
0
t
I
úQYHUW|ULOH\ROYHUPH
0
t
I
7 x In
.DUü×ODüW×UPDODU
In
0
t
21
GHV SERÝSÝ - ÖZEL PAKET ÖRNEÐÝ
KAÝDEYE MONTE (HYDROVAR) FREKANS KONVERTÖRÜ
BASMA TARAFI
EMÝÞ TARAFI
22
GHV60/92SV5/2AG70T/SCA
GHV50/92SV3G220T
5/6 POMPALI ÖZEL MODELLER
GHV_SPEC-SV_A_DD
NOT: Kullanýlan materyallere, çalýþma sýcaklýklarýna, ek iþlevli elektrik panellerine göre diðer özel modelleri talep
ediniz.
23
24
GHV.../SV
GHV.../SV Serisi
e-SV™ serisiyle deðiþken hýzlý paket hidroforlar
Yüksek verimli motorlu ve 640 m3/s debiye kadar
Dikey Çok Kademeli Elektrikli Pompalar
50 Hz
25
40
40
60
60
80
80
100
200
100
40 0
200
4 00
600
6 00
8 00
800
1000
2000
1000
Q [Imp gpm]
Q [US
gpm]
400
0
20 00
200
500
400
100
90
80
70
H [ft]
600
H [m]
300
200
60
GHV..30
40
30
20
GHV..40
50
GHV..20
100
80
70
60
50
40
10
9
8
7
6
30
20
5
4
8
10
20
20 0
30
400
40
600
50
800
60
70 80
100
1000
200
2 000
26
3 00
40 00
400
6000
3
[m /s]
500 600 700 800 Q1000
8000 10000
Q [l/dak]
75141_B_CH
GHV.../SV
GHV.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
ARALIK
GHV.../SV
GHV serisi deðiþken hýzlý paket hidroforlar, her uygulamaya özel 2 ila 4 elektrikli pompa içerir.
GHV20 PAKETLERÝ
• Hydrovar frekans dönüþtürücülü
ve çok kademeli iki adet dikey
pompalý (22 kW’lýk) deðiþken hýzlý
paketler.
160 m’ye varan basma
yüksekliði.
320 m3/s’e varan debi.
GHV30 PAKETLERÝ
• Hydrovar frekans dönüþtürücülü
ve çok kademeli üç adet dikey
pompalý (22 kW’lýk) deðiþken
hýzlý paketler.
160 m’ye varan basma
yüksekliði.
480 m3/s’e varan debi.
GHV40 PAKETLERÝ
• Hydrovar frekans dönüþtürücülü
ve çok kademeli dört adet dikey
pompalý (22 kW’lýk) deðiþken
hýzlý paketler.
27
160 m’ye varan basma
yüksekliði.
640 m3/s’e varan debi.
GHV.../SV
ELEKTRÝKLÝ POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ
SV pompasý, normal standart bir motorla birleþik çok kademeli dikey bir pompadýr, kendinden emiþli deðildir.
Hidrolik parça, üst kapak ile pompa gövdesi arasýndaki yerde baðlama çubuklarýyla tutulur. Pompa gövdesi farklý
konfigürasyonlarda ve baðlantý tiplerinde kullanýlabilir.
Teknik Bilgiler:
Debiler: 160 m3/s.
Basma yüksekliði: 160 m.
Pompalanan sývý sýcaklýðý:
- 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125SV standart modelleri için
-30°C ila +120°C.
ISO 9906 ek A’ya göre test edilmiþtir.
Pompayý üstten gören saat yönündeki dönüþ yönü (motor
soðutma fan kapaðý üzerinde bir okla gösterilir).
Motor
Tamamen kapalý, fan soðutmalý kýsa devre sincap kafesli motor. Standart beslemeli IE2 motorlar, (EC) 640/2009
yönetmeliðine uygundur.
IP55 koruma.
Sýnýf 155 (F) sýzdýrmazlýk.
EN 60034-1’e göre performans seviyeleri.
Standart voltaj:
Tek fazlý model: 220-240 V, 50 Hz
Üç fazlý model: 3 kW’ye kadar güç için 220-240/380-415 V, 50 Hz,
3 kW üzeri güçler için 380-415/660-690 V, 50 Hz.
Malzeme
Ýçme suyunun pompalanmasý için uygundur (WRAS onaylý)
28
10, 15, 22SV SERÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ
• 3, 5SV ve 10, 15,22SV (≤ 4 kW) serisi için EN
12756 (örn DIN 24960) ve ISO 3069’a uygun
mekanik salmastra.
• EN 12756 (örn DIN 24960) ve ISO 3069 ile
uyumlu dengeli mekanik salmastra 10, 15
ve 22SV (≥ 5,5, kW) serisi için motoru
pompadan çýkarmadan deðiþtirilebilir.
• Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava
birikmesini önlemek için tasarlanmýþ salmastra
muhafazasý.
• 10, 15, 22SV serisi için ikinci bir tapa mevcuttur.
• EN 1092’ye göre karþý flanþlarla birleþtirilebilen
yuvarlak flanþlý modeller.
• Paslanmaz çelikten yapýlmýþ diþli, oval karþý flanþlý
T modellerinde standart olarak verilir.
• Paslanmaz çelikten yapýlmýþ yuvarlak karþý flanþlar
F, R ve N modelleri için istek üzerine temin edilebilir.
• Kolay bakým. Montaj ve demontaj iþlemleri için özel
araçlar gerekmez.
• F, T, R, N modelleri için pompalar, içme
suyu kullanýmý için onaylýdýr (WRAS ve ACS
sertifikalý).
• -30°C ila +120°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
• Dikey çok kademeli santrifüj pompa. Pompalanan
sývýyla temas eden tüm metal parçalar paslanmaz
çelikten üretilmiþtir.
• Aþaðýdaki modeller mevcuttur:
- F: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ
çýkýþlarý, AISI 304.
- T: oval flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý,
AISI 304.
- R: yuvarlak flanþlar, basma çýkýþý emiþ çýkýþý
üzerinde, dört ayar konumlu, AISI 304.
- N: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ
çýkýþlarý, AISI 316.
- V, P: Victaulic® kaplinler, hizalý basma ve emiþ
çýkýþlarý, AISI 316.
- C: Kelepçe kaplinler (DIN 32676), hizalý basma ve
emiþ çýkýþlarý, AISI 316.
- K: diþli kaplinler (DIN 11851), hizalý basma ve emiþ
çýkýþlarý, AISI 316.
• Düþürülmüþ eksenel basýnç sayesinde kolaylýkla
bulunabilecek standart motorlar kullanýlabilir.
Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey
motorlarý ≥ 0,75 kW, Yönetmelik (EC) no.
640/2009 ile uyumludur.
33, 46, 66, 92, 125SV SERÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ
• Aþaðýdaki modeller mevcuttur:
- G: çarklarýn, difüzörlerin ve dýþ muhafazanýn
tamamen paslanmaz çelikten yapýldýðý ve
pompa gövdesiyle motor adaptörü dökme demir
olan dikey çok kademeli santrifüj pompa.
- N, P: tamamen AISI 316 paslanmaz çelik model.
• Daha yüksek basma yüksekliðine sahip yenilikçi
eksenel yük dengeleme sistemi. Böylece eksenel
basýnç düþer ve piyasada kolayca bulunabilen
motorlar kullanýlabilir. Standart olarak verilen
IE2 üç fazlý yüzey motorlarý, Yönetmelik
(EC) no. 640/2009 ile uyumludur..
• 12756 (örn DIN 24960) ve ISO 3069 ile uyumlu
dengeli mekanik salmastra, motoru
pompadan çýkarmadan deðiþtirilebilir.
• Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava
birikmesini önlemek için tasarlanmýþ muhafaza
haznesinin sýzdýrmazlýðýný saðlayýn.
• G, N modelleri için pompalar, içme suyu
kullanýmý için onaylýdýr (WRAS ve ACS
sertifikalý).
• -30°C ila +120°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
• Hem emiþ hem de basma flanþlarýna manometre
monte etmek için pompa gövdesinde gerekli bölümler
hazýrdýr.
• EN 1092 ile uyumlu karþý flanþlarla birleþtirilebilen
yuvarlak flanþlý hizalý çýkýþlar.
• Mekanik dayanýklýlýk ve kolay bakým. Montaj ve
demontaj iþlemleri için özel alet gerekmez.
29
GHV.../SV
GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLARDA KULLANILAN ELEKTRÝKLÝ
POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ
GHV.../SV
ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ ve SINIRLAR
dDO×üDELOGLùLV×Y×ODU
6×Y×V×FDNO×ù×
2UWDPV×FDNO×ù×
$]DPLoDO×üPDEDV×QF×
0LQLPXPJLULüEDV×QF×
*D]YH\DDü×QG×U×F×YHYH\DDJUHVLIPDGGHLoHUPH\HQVX
ƒ&LODƒ&
ƒ&LODƒ&
EDU
136+HùULYHND\×SODU×QDJ|UHPLQLPXPPV×Q×U×QGD
6×I×UGHELGHSRPSDEDV×QF×QDHNOHQHQJLULüEDV×QFׁQLWHQLQPDNVLPXPoDO×üPD
EDV×QF×QGDQD]ROPDO×G×U
+DYDNRüXOODU×QDNDUü×NRUXPDO×NDSDO×PHNDQODUGD,V×ND\QDNODU×QGDQX]DNWD
$]DPLUDN×P'6hP$]DPLQHP\RùXüPDV×]
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH<×OG×]oJHQ\ROYHUPH
3Q N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH<×OG×]oJHQ\ROYHUPH
7DEOR\DEDN×Q
0DNVLPXPJLULüEDV×QF×
7HVLVDW
6DDWOLN\ROYHUPH
WHNSRPSD
6HVHPLV\RQX
<XNDU×GDNL31LVWHN]HULQHSRPSD\DGDKLOHGLOHELOLU
JIL[BSHQBEBWL
SES EMÝSYON DÜZEYLERÝ
50 Hz 2900 dak -1
L pA (dB ±2)**
P2 (kW)
IEC*
GHV20
GHV30
GHV40
1,1
80
< 70
< 70
< 70
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
90
90
100R
112R
132R
132
160R
160
160
180R
200
200
< 70
< 70
< 70
< 70
< 70
74
76
74
76
73
75
75
< 70
< 70
< 70
< 70
< 70
76
78
76
78
75
77
77
< 70
< 70
< 70
< 70
< 70
77
79
77
79
76
78
78
* 5 0LOX]DQW×V×YHLOJLOLIODQüDEDùO×RODUDNER\XWXD]DODQPRWRUPXKDID]DV×
GHVcom_2p-en_a_tr
6DGHFHHOHNWULNOLPRWRUXQJUOWGHùHUL
30
• Her bir pompanýn emiþ ve basma tarafýndaki
2" boyutuna kadar diþli açma-kapatma vanalarý
dahildir. Flanþlar arasýndaki montajda daha büyük
çaplar için kelebek tipi kullanýlýr.
• Her pompanýn tahliye tarafýnda, yaylý tip 1”1/2
boyutuna varan diþli kaplinli ve flanþlar arasýna
sýðmasý için çift salýnýmlý tipi çekvalf.
Hava yastýklý dengeleme tankýna uygulanýrken,
bunlar emiþ tarafýna monte edilir ve G 1/2" diþli
esnek hava besleme borusu (GHV..RA serisi)
kollektöre monte edilir.
• Modele baðlý olarak galvanize veya AISI 304
paslanmaz çelik, pompa türüne baðlý olarak diþli
veya flanþlý tarafa sahip emiþ manifoldu
(resimlere bakýn).
Su dolumu için diþli vana.
• Modele baðlý olarak galvanize veya AISI 304
paslanmaz çelikten yapýlmýþ pompa türüne baðlý
olarak diþli veya flanþlý tarafa sahip basma
manifoldu (resimlere bakýn). 24 ya da 20 litrelik
diyafram basýnçlý tanklarýn baðlanmasýna izin
vermek için kapaklý iki R1" diþli.
• Ünitenin basma tarafýnda bulunan manometre ve
2 kontrol transmiteri.
• Modele baðlý, nikel kaplamalý, galvaniz ya da
paslanmaz çelikten çeþitli kaplinler.
• Pompa seti, ve panel montaj ayaklarý için montaj
kaidesi:
- 10-15-22-33-46-66-92-125SV serisi elektrikli pompa
setleri için boyalý çelikten;
• Elektrik kontrol paneli, IP55 koruma sýnýfý.
10SV pompalý paketler:
Nikel kaplamalý pirinç valfler, pirinç çek valfler.
15-22SV pompalý setler:
Nikel kaplamalý pirinç valfler, paslanmaz çelik klapeli
çek valfler.
33-46-66-92-125SV pompalý setler:
Epoksi kelebekli valfler, paslanmaz çelik klapeli çek
valfler.
AISI304 Modeli (GHV../A304),
AISI 316 (GHV../A316)
Özel uygulamalar için
Manifoldlar, valfler, çek valfler ve pompalanan sývý ile
temas eden ana parçalar AISI 304 veya AISI 316
paslanmaz çelikten üretilmiþtir.
Aksesuarlar talep üzerine temin edilebilir:
• Aþaðýdaki modellerde kuru çalýþmaya karþý
korumalý cihazlar:
- flatör, pozitif emme yükü için;
- prob elektrot kiti, pozitif emme yükü için;
- minimum basýnç anahtarý, pozitif emme yükü için.
• Aþaðýdaki modellerde dengeleme tanký:
- Kompresöre sahip hava yastýklý dengeleme tanký
ve dengeleme tanký ile kompresör için aksesuarlar.
- Hava yastýklý tanka bir alternatif olarak diyafram
tanký.
• Maksimum pompa yüksekliðine baðlý olarak
aþaðýdaki modellerde küresel vanalý (her pompa için
bir tane) 20 ya da 24 litrelik diyafram tanký:
- 24 litre 8 bar dik tip dengeleme tanki kiti
- 24 litre 10 bar dik tip dengeleme tanki kiti
- 24 litre 16 bar dik tip dengeleme tanki kiti
- 20 litre 25 bar dik tip dengeleme tanki kiti
• Alarm kiti;
• RA modeli için hava besleme;
• RA modeli için hava kompresörü.
STANDART MODELLER MEVCUTTUR
Malzeme tablosuna bakýn.
STANDART MODEL
Genel uygulamalar için
ÝSTEÐE BAÐLI TEDARÝK EDÝLEBÝLEN
ÖZEL MODELLER
10SV pompalý paketler:
Nikel kaplamalý pirinç valfler, pirinç çek valfler.
15-22SV pompalý setler:
Nikel kaplamalý pirinç valfler, paslanmaz çelik klapeli
çek valfler.
33-46-66-92-125SV pompalý setler:
Poliamid kelebekli valfler, paslanmaz çelik klapeli çek
valfler.
(Satýþ ve Teknik Desteðe baþvurun)
• Standart olmayan giriþ voltajlý üniteler, örneðin üç
fazlý 3x230V, 3x440V.
• AISI 304, AISI 316 paslanmaz çelik destek kaidesi.
• Paslanmaz çelik genleþme tanklý üniteler.
• Özel valfli üniteler.
• 5 elektrikli pompalý setler.
• 6 elektrikli pompalý setler.
• Pilot pompalý setler.
DW MODELÝ (GHV../DW)
Ýçme suyu uygulamalarý için.
Suyla temas eden ana bileþenlerin içme suyuna
uygunluðu onaylýdýr veya AISI 304 ya da daha yüksek
seviyede paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr.
31
GHV.../SV
ANA BÝLEÞENLER
4kW ALTI 10SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
GHV.../SV
ADI
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDOIL
Çek valfler
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
3DQRWXWXFX
$OWNDLGH
3RPSDDOWYHVWJ|YGH
'×üJ|YGH
(STANDART)
DW
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
*DOYDQL]HoHOLN
*DOYDQL]HoHOLN
$,6,
$,6,
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
$,6,
$,6,
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
*DOYDQL]HoHOLN
$,6,
$,6,
A 304
AISI 304
AISI 316
AISI 304
$,6,
$,6,
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
*DOYDQL]HoHOLN
$,6,
$,6,
A 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
$,6,
$,6,
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
*DOYDQL]HoHOLN
$,6,
$,6,
gfixvsv_2p-en_d_tm
4kW ÜZERÝ 10SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
ADI
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDOIL
Çek valfler
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
3DQRWXWXFX
$OW.DLGH
3RPSDDOWYHVWJ|YGH
'×üJ|YGH
(STANDART)
DW
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
A 304
AISI 304
AISI 316
AISI 304
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
10-15-22SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
A 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
gfixvsv8_2p-en_c_tm
MALZEME
ADI
(STANDART)
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDQDV×
AISI304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
dHNYDOIOHU
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
3DQRWXWXFX
$OWNDLGH
3RPSDDOWYHVWJ|YGH
'×üJ|YGH
DW
A 304
A 316
3DVODQPD]oHOLNNODSHOL
ER\DO×G|NPHGHPLU
AISI 304
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo AISI 316
3DVODQPD]oHOLN
$,6,
NODSHOLER\DO×
G|NPHGHPLU
AISI 316
AISI 316
$,6,
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
N:¶DNDGDULNLSRPSDOÕVHWOHULoLQJDOYDQL]HoHOLN
JIL[YVYBSHQBEBWP
33-46-66-92-125SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
ADI
(STANDART)
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDQDV×
DW
AISI 304
3ROLDPLG
Çekvalfler
AISI 304
(SRNVL
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLNNODSHOL
NODSHOLER\DO×
ER\DO×G|NPHGHPLU
G|NPHGHPLU
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
3DQRWXWXFX
$OWNDLGH
3RPSDDOWYHVWJ|YGH
'×üJ|YGH
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
'|NPHGHPLU
$,6,
AISI 304
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
'|NPHGHPLU
$,6,
A 304
A 316
AISI 304
$,6,
$,6,
AISI 316
$,6,
$,6,
AISI 304
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
'|NPHGHPLU
$,6,
AISI 304
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
gfixvsv33_2p-en_b_tm
32
GHV20/15SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
GHV20/..
4 '(%ú
l/dak 0
167
267
340
367
467
540
660
700
800
860
920
967
m3/s 0
10
16
20,4
22
28
32
39,6
42
48
52
55
58
kW
+ 723/$00(75(686h7818
15SV01F011T
2 x 1,1
14
12,9
12,4
12,2
11,3
10,4
8,4
7,6
5,1
15SV02F022T
2 x 2,2
29
26,7
25,9
25,5
23,9
22,4
18,9
17,4
13,1
15SV03F030T
2x3
43
40,4
39,1
38,6
36,2
33,8
28,7
26,5
20,1
15SV04F040T
2x4
58
54,7
53,1
52,5
49,4
46,3
39,7
36,9
28,7
15SV05F040T
2x4
73
67,8
65,8
65,0
61,0
57,1
48,7
45,2
34,9
15SV06F055T
2 x 5,5
88
81,5
79,4
78,4
74,1
69,9
60,3
56,3
44,2
15SV07F055T
2 x 5,5
102
94,5
91,9
90,8
85,7
80,6
69,4
64,7
50,5
15SV08F075T
2 x 7,5
117
110,9
108,0
106,8
100,8
94,9
82,0
76,7
60,6
15SV09F075T
2 x 7,5
132
124,4
121,0
119,6
112,8
106,1
91,5
85,5
67,4
15SV10F110T
2 x 11
148
138,8
135,3
133,8
126,7
119,6
103,9
97,4
77,5
gcomv2p15sv_2p50-en_a_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
GHV20/22SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
167
200
267
340
367
467
540
660
700
800
860
920
967
m3/s 0
10
12
16
20,4
22
28
32
39,6
42
48
52
55
58
kW
+ 723/$00(75(686h7818
22SV01F011T
2 x 1,1
15
13,5
12,7
12,0
10,4
9,7
7,7
6,3
4,7
3,4
22SV02F022T
2 x 2,2
30
28,4
27,2
26,0
23,3
22,2
18,9
16,6
13,8
11,5
22SV03F030T
2x3
45
42,2
40,4
38,5
34,5
32,8
27,8
24,2
20,2
16,6
22SV04F040T
2x4
61
56,8
54,4
51,9
46,6
44,4
37,9
33,1
27,7
23,0
22SV05F055T
2 x 5,5
76
70,9
67,9
64,9
58,3
55,6
47,4
41,4
34,7
28,8
22SV06F075T
2 x 7,5
93
88,8
85,7
82,5
75,4
72,4
63,3
56,7
49,1
42,6
22SV07F075T
2 x 7,5
109
103,1
99,4
95,7
87,2
83,7
73,1
65,3
56,5
48,8
22SV08F110T
2 x 11
125
119,2
115,2
111,0
101,6
97,7
85,7
77,0
66,9
58,2
22SV09F110T
2 x 11
140
133,7
129,2
124,4
113,8
109,3
95,8
86,0
74,6
64,8
22SV10F110T
2 x 11
155
148,2
143,1
137,8
125,9
120,9
105,8
94,8
82,3
71,3
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVBSVYBSHQBEBWK
33
GHV.../SV
PAKET
GHV.../SV
GHV20/33-46SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak
0
500
600
733
833
1000
1167
1333
1500
1800
2000
m3/s
0
30
36
44
50
60
70
80
90
108
120
6,7
12,7
16,6
22,3
29,9
29,6
37,0
44,6
47,2
55,1
63,1
63,0
70,0
80,5
81,2
90,4
96,1
98,2
15,1
19,9
32,9
41,7
56,0
65,0
79,0
87,0
100,0
110,0
122,0
132,0
13,1
18,2
29,4
38,7
52,0
60,0
73,0
82,0
93,0
103,0
113,0
124,0
8,5
14,3
21,1
31,4
40,4
50,0
58,0
68,0
75,0
86,0
92,0
104,0
4,6
10,8
13,9
25,1
30,8
40,7
45,6
55,9
60,2
71,5
73,4
86,0
kW
33SV1/1AG022T
33SV1G030T
33SV2/2AG40T
33SV2/1AG40T
33SV2G055T
33SV3/2AG055T
33SV3/1AG075T
33SV3G075T
33SV4/2AG075T
33SV4/1AG110T
33SV4G110T
33SV5/2AG110T
33SV5/1AG110T
33SV5G150T
33SV6/2AG150T
33SV6/1AG150T
33SV6G150T
33SV7/2AG150T
46SV1/1AG030T
46SV1G040T
46SV2/2AG055T
46SV2G075T
46SV3/2AG110T
46SV3G110T
46SV4/2AG150T
46SV4G150T
46SV5/2AG185T
46SV5G185T
46SV6/2AG220T
46SV6G220T
2 x 2,2
2x3
2x4
2x4
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 7,5
2 x 7,5
2 x 7,5
2 x 11
2 x 11
2 x 11
2 x 11
2 x 15
2 x 15
2 x 15
2 x 15
2 x 15
2x3
2x4
2 x 5,5
2 x 7,5
2 x 11
2 x 11
2 x 15
2 x 15
2 x 18,5
2 x 18,5
2 x 22
2 x 22
+ 723/$00(75(686h7818
17,4
23,8
35,1
40,8
47,8
57,7
64,5
71,5
82,0
88,9
95,9
106,0
112,7
120,4
131,2
139,1
145,6
156,0
19,5
27,2
38,8
52,6
64,7
80,8
92,4
107,3
117,2
134,5
143,7
161,0
16,2
21,7
34,1
38,8
45,0
55,2
61,3
67,4
78,8
85,0
91,1
101,6
107,2
114,9
126,9
133,5
139,0
149,9
15,7
21,2
33,3
37,9
44,1
53,8
60,0
66,0
77,0
83,0
90,0
100,0
105,0
113,0
125,0
131,0
137,0
147,0
15,0
20,3
32,0
36,0
43,0
51,0
58,0
64,0
74,0
81,0
87,0
96,0
102,0
110,0
120,0
128,0
133,0
143,0
19,2
24,0
39,8
48,5
65,1
74,3
90,7
99,8
114,8
125,1
139,3
149,9
14,0
20,0
30,0
35,0
41,0
49,0
56,0
62,0
72,0
78,0
85,0
93,0
99,0
107,0
116,0
124,0
129,0
138,0
18,8
23,5
39,2
47,7
64,0
73,0
90,0
98,0
113,0
123,0
138,0
148,0
12,2
17,8
27,0
32,0
39,0
44,0
51,0
58,0
66,0
73,0
80,0
85,0
92,0
101,0
108,0
116,0
121,0
128,0
17,9
22,5
37,8
46,1
62,0
71,0
87,0
96,0
110,0
120,0
134,0
144,0
9,8
15,5
22,4
27,5
35,0
38,0
45,0
52,0
58,0
65,0
73,0
76,0
82,0
92,0
96,0
105,0
110,0
115,0
16,7
21,4
35,7
44,2
60,0
68,0
83,0
92,0
106,0
116,0
129,0
139,0
gms_2psv33-46_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
34
GHV20/66-92SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
1000
1200
1400
1500
1800
2000
2400
2600
2833,3
3200
3600
4000
m3/s 0
60
72
84
90
108
120
144
156
170
192
216
240
kW
+ 723/$00(75(686h7818
2x4
23,8
21,4
20,7
19,9
19,4
17,8
16,6
13,3
11,2
8,3
66SV1G055T
2 x 5,5
29,2
25,8
24,8
23,8
23,3
21,8
20,7
17,9
16,1
13,5
66SV2/2AG075T
2 x 7,5
47,5
42,6
41,2
39,5
38,6
35,5
32,9
26,4
22,2
16,4
66SV2/1AG110T
2 x 11
54,2
49,6
48,2
46,7
45,8
42,9
40,6
34,8
31,2
26,2
66SV2G110T
2 x 11
60,4
55,7
54,4
52,8
52,0
49,3
47,1
42,0
38,9
34,7
66SV3/2AG150T
2 x 15
78,4
71,6
69,6
67,2
65,9
61,5
57,9
49,0
43,3
35,3
2 x 15
84,7
77,8
75,8
73,5
72,2
68,0
64,6
56,3
51,1
44,0
66SV1/1AG040T
66SV3/1AG150T
66SV3G185T
2 x 18,5
91,4
84,7
82,7
80,5
79,3
75,2
72,0
64,4
59,8
53,5
66SV4/2AG185T
2 x 18,5
108,9
99,6
96,9
93,8
92,1
86,3
81,6
70,1
62,8
52,8
66SV4/1AG220T
2 x 22
115,2 105,9
103,1
100,1
98,5
92,9
88,6
77,8
71,1
61,8
66SV4G220T
2 x 22
121,6 112,5
109,8
106,9
105,3
99,8
95,7
85,5
79,2
70,8
66SV5/2AG300T
2 x 30
139,1 127,5
124,1
120,2
118,2
111,1
105,5
91,5
82,7
70,4
66SV5/1AG300T
2 x 30
145,6 134,0
130,5
126,8
124,7
117,8
112,4
99,2
90,9
79,5
66SV5G300T
2 x 30
152,0 140,4
137,0
133,3
131,3
124,6
119,4
106,8
99,1
88,5
92SV1/1AG055T
2 x 5,5
24,5
22,2
21,5
20,9
19,4
18,5
17,3
15,0
11,8
7,9
92SV1G075T
2 x 7,5
33,5
28,7
27,2
26,2
24,3
23,3
22,2
20,2
17,6
14,3
92SV2/2AG110T
2 x 11
49,4
45,1
43,7
42,5
39,6
37,9
35,5
30,9
24,6
16,8
92SV2G150T
2 x 15
67,8
58,2
55,3
53,4
49,5
47,6
45,2
41,4
36,3
29,6
2 x 18,5
82,4
74,4
71,6
69,6
64,8
62,1
58,6
52,2
43,6
32,9
92SV3G220T
2 x 22
102,2
88,2
84,0
81,2
75,5
72,6
69,2
63,4
55,9
46,3
92SV4/2AG300T
2 x 30
115,7
104,0
99,9
97,0
90,4
86,8
82,1
73,8
62,8
49,0
92SV4G300T
2 x 30
133,1
117,0
111,7
108,0
100,6
96,8
92,3
84,6
74,8
62,5
92SV5/2AG370T
2 x 37
149,0
133,2
127,8
124,0
115,6
111,0
105,2
94,9
81,4
64,6
92SV3/2AG185T
gms_2psv66-92_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
GHV20/125SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
2000
2400
2833
3400
3800
4000
4300
4600
5333
m3/s
120
144
170
204
228
240
258
276
320
14,4
32,9
49,4
65,8
82,3
12,9
30,4
45,7
60,9
76,1
11,3
27,7
41,5
55,4
69,2
6,2
19,6
29,4
39,2
49,0
0
kW
125SV1G075T
125SV2G150T
125SV3G220T
125SV4G300T
125SV5G370T
2 x 7,5
2 x 15
2 x 22
2 x 30
2 x 37
+ 723/$00(75(686h7818
27,6
53,8
80,7
107,6
134,5
20,8
44,4
66,5
88,7
110,9
19,8
42,5
63,8
85,0
106,3
18,6
40,4
60,6
80,7
100,9
16,8
37,1
55,7
74,2
92,8
15,3
34,4
51,6
68,8
86,0
gv_2p125sv_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
35
GHV.../SV
POMPA
GHV.../SV
GHV30/15SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
167
200
267
340
367
467
540
660
700
800
600
700
800
m3/s 0
10
12
16
20,4
22
28
32
39,6
42
48
36
42
48
kW
+ 723/$00(75(686h7818
10SV03F011T
3 x 1,1
36
33,0
32,1
29,6
25,8
24,1
16,0
10SV04F015T
3 x 1,5
48
44,2
43,0
39,9
34,8
32,6
21,7
10SV05F022T
3 x 2,2
60
56,1
54,7
50,9
44,9
42,2
29,0
10SV06F022T
3 x 2,2
72
66,8
65,0
60,4
53,1
49,8
33,9
10SV07F030T
3x3
84
78,3
76,2
70,8
62,1
58,3
39,8
10SV08F030T
3x3
95
88,9
86,5
80,1
70,2
65,7
44,5
10SV09F040T
3x4
106 100,1
97,5
90,8
80,0
75,1
52,1
10SV10F040T
3x4
118 110,8
107,9
100,3
88,2
82,8
57,2
10SV11F040T
3x4
130 121,3
118,1
109,6
96,3
90,3
62,1
10SV13F055T
3 x 5,5
156 146,5
142,7
132,6
116,4
109,2
74,3
15SV01F011T
3 x 1,1
14
12,9
12,4
12,2
11,3
10,4
8,4
7,6
5,1
15SV02F022T
3 x 2,2
29
26,7
25,9
25,5
23,9
22,4
18,9
17,4
13,1
15SV03F030T
3x3
43
40,4
39,1
38,6
36,2
33,8
28,7
26,5
20,1
15SV04F040T
3x4
58
54,7
53,1
52,5
49,4
46,3
39,7
36,9
28,7
15SV05F040T
3x4
73
67,8
65,8
65,0
61,0
57,1
48,7
45,2
34,9
15SV06F055T
3 x 5,5
88
81,5
79,4
78,4
74,1
69,9
60,3
56,3
44,2
15SV07F055T
3 x 5,5
102
94,5
91,9
90,8
85,7
80,6
69,4
64,7
50,5
15SV08F075T
3 x 7,5
117
110,9
108,0
106,8
100,8
94,9
82,0
76,7
60,6
15SV09F075T
3 x 7,5
132
124,4
121,0
119,6
112,8
106,1
91,5
85,5
67,4
15SV10F110T
3 x 11
148
138,8
135,3
133,8
126,7
119,6
103,9
97,4
77,5
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVBSVYBSHQBFBWK
GHV30/22SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
250
300
400
510
550
700
810
990
1050
1200
1290
1380
1450
m3/s 0
15
18
24
30,6
33
42
49
59,4
63
72
77
83
87
kW
+ 723/$00(75(686h7818
22SV01F011T
3 x 1,1
15
13,5
12,7
12,0
10,4
9,7
7,7
6,3
4,7
3,4
22SV02F022T
3 x 2,2
30
28,4
27,2
26,0
23,3
22,2
18,9
16,6
13,8
11,5
22SV03F030T
3x3
45
42,2
40,4
38,5
34,5
32,8
27,8
24,2
20,2
16,6
22SV04F040T
3x4
61
56,8
54,4
51,9
46,6
44,4
37,9
33,1
27,7
23,0
22SV05F055T
3 x 5,5
76
70,9
67,9
64,9
58,3
55,6
47,4
41,4
34,7
28,8
22SV06F075T
3 x 7,5
93
88,8
85,7
82,5
75,4
72,4
63,3
56,7
49,1
42,6
22SV07F075T
3 x 7,5
109
103,1
99,4
95,7
87,2
83,7
73,1
65,3
56,5
48,8
22SV08F110T
3 x 11
125
119,2
115,2
111,0
101,6
97,7
85,7
77,0
66,9
58,2
22SV09F110T
3 x 11
140
133,7
129,2
124,4
113,8
109,3
95,8
86,0
74,6
64,8
22SV10F110T
3 x 11
155
148,2
143,1
137,8
125,9
120,9
105,8
94,8
82,3
71,3
gms_3p22sv_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
36
GHV30/33-46SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak
0
750
900
1100
1250
1500
1750
2000
2250
2700
3000
m3/s
0
45
54
66
75
90
105
120
135
162
180
6,7
12,7
16,6
22,3
29,9
29,6
37
44,6
47,2
55,1
63,1
63
70
80,5
81,2
90,4
96,1
98,2
15,1
19,9
32,9
41,7
56
65
79
87
100
110
122
132
13,1
18,2
29,4
38,7
52
60
73
82
93
103
113
124
8,5
14,3
21,1
31,4
40,4
50
58
68
75
86
92
104
4,6
10,8
13,9
25,1
30,8
40,7
45,6
55,9
60,2
71,5
73,4
86
kW
33SV1/1AG022T
33SV1G030T
33SV2/2AG40T
33SV2/1AG40T
33SV2G055T
33SV3/2AG055T
33SV3/1AG075T
33SV3G075T
33SV4/2AG075T
33SV4/1AG110T
33SV4G110T
33SV5/2AG110T
33SV5/1AG110T
33SV5G150T
33SV6/2AG150T
33SV6/1AG150T
33SV6G150T
33SV7/2AG150T
46SV1/1AG030T
46SV1G040T
46SV2/2AG055T
46SV2G075T
46SV3/2AG110T
46SV3G110T
46SV4/2AG150T
46SV4G150T
46SV5/2AG185T
46SV5G185T
46SV6/2AG220T
46SV6G220T
3 x 2,2
3x3
3x4
3x4
3 x 5,5
3 x 5,5
3 x 7,5
3 x 7,5
3 x 7,5
3 x 11
3 x 11
3 x 11
3 x 11
3 x 15
3 x 15
3 x 15
3 x 15
3 x 15
3x3
3x4
3 x 5,5
3 x 7,5
3 x 11
3 x 11
3 x 15
3 x 15
3 x 18,5
3 x 18,5
3 x 22
3 x 22
+ 723/$00(75(686h7818
17,4
23,8
35,1
40,8
47,8
57,7
64,5
71,5
82
88,9
95,9
106
112,7
120,4
131,2
139,1
145,6
156
19,5
27,2
38,8
52,6
64,7
80,8
92,4
107,3
117,2
134,5
143,7
161
16,2
21,7
34,1
38,8
45
55,2
61,3
67,4
78,8
85
91,1
101,6
107,2
114,9
126,9
133,5
139
149,9
15,7
21,2
33,3
37,9
44,1
53,8
60
66,0
77
83
90
100
105
113
125
131
137
147
15
20
32
36
43
51
58
64
74
81
87
96
102
110
120
128
133
143
19,2
24
39,8
48,5
65,1
74,3
90,7
99,8
114,8
125,1
139,3
149,9
14
20
30
35
41
49
56
62
72
78
85
93
99
107
116
124
129
138
18,8
23,5
39,2
47,7
64
73
90
98
113
123
138
148
12,2
17,8
27
32
39
44
51
58
66
73
80
85
92
101
108
116
121
128
17,9
22,5
37,8
46,1
62
71
87
96
110
120
134
144
9,8
15,5
22,4
27,5
35
38
45
52,0
58
65
73
76
82
92
96
105
110
115
16,7
21,4
35,7
44,2
60
68
83
92
106
116
129
139
gms_3psv33-46_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
37
GHV.../SV
POMPA
GHV.../SV
GHV30/66-92SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
1500
1800
2100
2250
2700
3000
3600
3900
4250
4800
5400
6000
m3/s 0
90
108
126
135
162
180
216
234
255
288
324
360
kW
+ 723/$00(75(686h7818
3x4
23,8
21,4
20,7
19,9
19,4
17,8
16,6
13,3
11,2
8,3
66SV1G055T
3 x 5,5
29,2
25,8
24,8
23,8
23,3
21,8
20,7
17,9
16,1
13,5
66SV2/2AG075T
3 x 7,5
47,5
42,6
41,2
39,5
38,6
36
32,9
26,4
22,2
16,4
66SV2/1AG110T
3 x 11
54,2
49,6
48,2
46,7
45,8
42,9
40,6
34,8
31,2
26,2
66SV2G110T
3 x 11
60,4
55,7
54,4
52,8
52
49,3
47,1
42
38,9
34,7
66SV3/2AG150T
3 x15
78,4
71,6
70
67
66
62
58
49
43,3
35,3
3 x 15
84,7
77,8
76
74
72
68
65
56
51
44,0
66SV1/1AG040T
66SV3/1AG150T
66SV3G185T
3 x 18,5
91,4
84,7
83
81
79
75
72
64
60
53,5
66SV4/2AG185T
3 x 18,5
108,9
99,6
97
94
92
86
82
70
63
52,8
66SV4/1AG220T
3 x 22
115,2 105,9
103
100
99
93
89
78
71
61,8
66SV4G220T
3 x 22
121,6 112,5
110
107
105
100
96
86
79
70,8
66SV5/2AG300T
3 x 30
139,1 127,5
124
120
118
111
106
92
83
70,4
145,6
79,5
66SV5/1AG300T
3 x 30
66SV5G300T
3 x 30
152 140,4
92SV1/1AG055T
3 x 5,5
92SV1G075T
131
127
125
118
112
99
91
137
133
131
125
119
107
99
88,5
24,5
22,2
21,5
20,9
19,4
18,5
17,3
15
11,8
7,9
3 x 7,5
33,5
28,7
27,2
26,2
24,3
23,3
22,2
20,2
17,6
14,3
92SV2/2AG110T
3 x 11
49,4
45,1
43,7
42,5
39,6
37,9
35,5
30,9
24,6
16,8
92SV2G150T
3 x 15
67,8
58,2
55
53
49,5
47,6
45,2
41,4
36,3
29,6
3 x 18,5
82,4
74,4
72
70
65
62
59
52
43,6
32,9
46,3
92SV3/2AG185T
134
92SV3G220T
3 x 22
102,2
88,2
84
81
76
73
69
63
56
92SV4/2AG300T
3 x 30
115,7
104
100
97
90
87
82
74
63
49
92SV4G300T
3 x 30
133,1
117
112
108
101
97
92
85
75
62,5
92SV5/2AG370T
3 x 37
149
133,2
128
124
116
111
105
95
81
64,6
gms_3psv66-92_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
GHV30/125SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
3000
3600
4250
5100
5700
6000
6450
6900
8000
m3/s
180
216
255
306
342
360
387
414
480
14,4
32,9
49,4
65,8
82,3
12,9
30,4
45,7
60,9
76,1
11,3
27,7
41,5
55,4
69,2
6,2
19,6
29,4
39,2
49,0
0
kW
125SV1G075T
125SV2G150T
125SV3G220T
125SV4G300T
125SV5G370T
3 x 7,5
3 x 15
3 x 22
3 x 30
3 x 37
+ 723/$00(75(686h7818
27,6
53,8
80,7
107,6
134,5
20,8
44,4
66,5
88,7
110,9
19,8
42,5
63,8
85,0
106,3
18,6
40,4
60,6
80,7
100,9
16,8
37,1
55,7
74,2
92,8
15,3
34,4
51,6
68,8
86,0
gv_3p125sv_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
38
GHV40/15SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
333
400
533
680
733
933
1080
1320
1400
1600
1200
1400
1600
m3/s 0
20
24
32
40,8
44
56
65
79,2
84
96
72
84
96
kW
+ 723/$00(75(686h7818
10SV03F011T
4 x 1,1
36
33,0
32,1
29,6
25,8
24,1
16,0
10SV04F015T
4 x 1,5
48
44,2
43,0
39,9
34,8
32,6
21,7
10SV05F022T
4 x 2,2
60
56,1
54,7
50,9
44,9
42,2
29,0
10SV06F022T
4 x 2,2
72
66,8
65,0
60,4
53,1
49,8
33,9
10SV07F030T
4x3
84
78,3
76,2
70,8
62,1
58,3
39,8
10SV08F030T
4x3
95
88,9
86,5
80,1
70,2
65,7
44,5
10SV09F040T
4x4
106 100,1
97,5
90,8
80,0
75,1
52,1
10SV10F040T
4x4
118 110,8
107,9
100,3
88,2
82,8
57,2
10SV11F040T
4x4
130 121,3
118,1
109,6
96,3
90,3
62,1
10SV13F055T
4 x 5,5
156 146,5
142,7
132,6
116,4
109,2
74,3
15SV01F011T
4 x 1,1
14
12,9
12,4
12,2
11,3
10,4
8,4
7,6
5,1
15SV02F022T
4 x 2,2
29
26,7
25,9
25,5
23,9
22,4
18,9
17,4
13,1
15SV03F030T
4x3
43
40,4
39,1
38,6
36,2
33,8
28,7
26,5
20,1
15SV04F040T
4x4
58
54,7
53,1
52,5
49,4
46,3
39,7
36,9
28,7
15SV05F040T
4x4
73
67,8
65,8
65,0
61,0
57,1
48,7
45,2
34,9
15SV06F055T
4 x 5,5
88
81,5
79,4
78,4
74,1
69,9
60,3
56,3
44,2
15SV07F055T
4 x 5,5
102
94,5
91,9
90,8
85,7
80,6
69,4
64,7
50,5
15SV08F075T
4 x 7,5
117
110,9
108,0
106,8
100,8
94,9
82,0
76,7
60,6
15SV09F075T
4 x 7,5
132
124,4
121,0
119,6
112,8
106,1
91,5
85,5
67,4
15SV10F110T
4 x 11
148
138,8
135,3
133,8
126,7
119,6
103,9
97,4
77,5
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVSVYBSHQBEBWK
GHV40/22SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
333
400
533
680
733
933
1080
1320
1400
1600
1720
1840
1933
m3/s 0
20
24
32
40,8
44
56
65
79,2
84
96
103
110
116
kW
+ 723/$00(75(686h7818
22SV01F011T
4 x 1,1
15
13,5
12,7
12,0
10,4
9,7
7,7
6,3
4,7
3,4
22SV02F022T
4 x 2,2
30
28,4
27,2
26,0
23,3
22,2
18,9
16,6
13,8
11,5
22SV03F030T
4x3
45
42,2
40,4
38,5
34,5
32,8
27,8
24,2
20,2
16,6
22SV04F040T
4x4
61
56,8
54,4
51,9
46,6
44,4
37,9
33,1
27,7
23,0
22SV05F055T
4 x 5,5
76
70,9
67,9
64,9
58,3
55,6
47,4
41,4
34,7
28,8
22SV06F075T
4 x 7,5
93
88,8
85,7
82,5
75,4
72,4
63,3
56,7
49,1
42,6
22SV07F075T
4 x 7,5
109
103,1
99,4
95,7
87,2
83,7
73,1
65,3
56,5
48,8
22SV08F110T
4 x 11
125
119,2
115,2
111,0
101,6
97,7
85,7
77,0
66,9
58,2
22SV09F110T
4 x 11
140
133,7
129,2
124,4
113,8
109,3
95,8
86,0
74,6
64,8
22SV10F110T
4 x 11
155
148,2
143,1
137,8
125,9
120,9
105,8
94,8
82,3
71,3
gms_4p22sv_2p50-en_a_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
39
GHV.../SV
POMPA
GHV.../SV
GHV40/33-46SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
m3/s
0
1000
1200
60
72
1466,67 1666,67
88
kW
33SV1/1AG022T
33SV1G030T
33SV2/2AG40T
33SV2/1AG40T
33SV2G055T
33SV3/2AG055T
33SV3/1AG075T
33SV3G075T
33SV4/2AG075T
33SV4/1AG110T
33SV4G110T
33SV5/2AG110T
33SV5/1AG110T
33SV5G150T
33SV6/2AG150T
33SV6/1AG150T
33SV6G150T
33SV7/2AG150T
46SV1/1AG030T
46SV1G040T
46SV2/2AG055T
46SV2G075T
46SV3/2AG110T
46SV3G110T
46SV4/2AG150T
46SV4G150T
46SV5/2AG185T
46SV5G185T
46SV6/2AG220T
46SV6G220T
4 x 2,2
4x3
4x4
4x4
4 x 5,5
4 x 5,5
4 x 7,5
4 x 7,5
4 x 7,5
4 x 11
4 x 11
4 x 11
4 x 11
4 x 15
4 x 15
4 x 15
4 x 15
4 x 15
4x3
4x4
4 x 5,5
4 x 7,5
4 x 11
4 x 11
4 x 15
4 x 15
4 x 18,5
4 x 18,5
4 x 22
4 x 22
100
2000
120
2333,33 2666,67
140
3000
3600
4000
160
180
216
240
6,7
12,7
16,6
22,3
29,9
29,6
37
44,6
47,2
55,1
63,1
63
70
80,5
81,2
90,4
96,1
98,2
15,1
19,9
32,9
41,7
56
65
79
87
100
110
122
132
13,1
18,2
29,4
38,7
52
60
73
82
93
103
113
124
8,5
14,3
21,1
31,4
40,4
50
58
68
75
86
92
104
4,6
10,8
13,9
25,1
30,8
40,7
45,6
55,9
60,2
71,5
73,4
86
+ 723/$00(75(686h7818
17,4
23,8
35,1
40,8
47,8
57,7
64,5
71,5
82
88,9
95,9
106
112,7
120,4
131,2
139,1
145,6
156
19,5
27,2
38,8
52,6
64,7
80,8
92,4
107,3
117,2
134,5
143,7
161
16,2
21,7
34,1
38,8
45
55,2
61,3
67,4
78,8
85
91,1
101,6
107,2
114,9
126,9
133,5
139
149,9
15,7
21,2
33,3
37,9
44,1
53,8
60
66,0
77
83
90
100
105
113
125
131
137
147
15
20
32
36
43
51
58
64
74
81
87
96
102
110
120
128
133
143
19,2
24
39,8
48,5
65,1
74,3
90,7
99,8
114,8
125,1
139,3
149,9
14
20
30
35
41
49
56
62
72
78
85
93
99
107
116
124
129
138
18,8
23,5
39,2
47,7
64
73
90
98
113
123
138
148
12,2
17,8
27
32
39
44
51
58
66
73
80
85
92
101
108
116
121
128
17,9
22,5
37,8
46,1
62
71
87
96
110
120
134
144
9,8
15,5
22,4
27,5
35
38
45
52,0
58
65
73
76
82
92
96
105
110
115
16,7
21,4
35,7
44,2
60
68
83
92
106
116
129
139
gms_4psv33-46_2p50-en_a_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
40
GHV40/66-92SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
2000
2400
2800
3000
3600
4000
4800
5200
5666,7
6400
7200
8000
m3/s
120
144
168
180
216
240
288
312
340
384
432
480
0
kW
+ 723/$00(75(686h7818
4x4
23,8
21,4
20,7
19,9
19,4
17,8
16,6
13,3
11,2
8,3
66SV1G055T
4 x 5,5
29,2
25,8
24,8
23,8
23,3
21,8
20,7
17,9
16,1
13,5
66SV2/2AG075T
4 x 7,5
47,5
42,6
41,2
39,5
38,6
36
32,9
26,4
22,2
16,4
66SV2/1AG110T
4 x 11
54,2
49,6
48,2
46,7
45,8
42,9
40,6
34,8
31,2
26,2
66SV2G110T
4 x 11
60,4
55,7
54,4
52,8
52
49,3
47,1
42
38,9
34,7
66SV3/2AG150T
4 x15
78,4
71,6
70
67
66
62
58
49
43,3
35,3
4 x 15
84,7
77,8
76
74
72
68
65
56
51
44,0
66SV1/1AG040T
66SV3/1AG150T
66SV3G185T
4 x 18,5
91,4
84,7
83
81
79
75
72
64
60
53,5
66SV4/2AG185T
4 x 18,5
108,9
99,6
97
94
92
86
82
70
63
52,8
66SV4/1AG220T
4 x 22
115,2 105,9
103
100
99
93
89
78
71
61,8
66SV4G220T
4 x 22
121,6 112,5
110
107
105
100
96
86
79
70,8
66SV5/2AG300T
4 x 30
139,1 127,5
124
120
118
111
106
92
83
70,4
145,6
79,5
66SV5/1AG300T
4 x 30
66SV5G300T
4 x 30
152 140,4
92SV1/1AG055T
4 x 5,5
92SV1G075T
131
127
125
118
112
99
91
137
133
131
125
119
107
99
88,5
24,5
22,2
21,5
20,9
19,4
18,5
17,3
15
11,8
7,9
4 x 7,5
33,5
28,7
27,2
26,2
24,3
23,3
22,2
20,2
17,6
14,3
92SV2/2AG110T
4 x 11
49,4
45,1
43,7
42,5
39,6
37,9
35,5
30,9
24,6
16,8
92SV2G150T
4 x 15
67,8
58,2
55
53
49,5
47,6
45,2
41,4
36,3
29,6
4 x 18,5
82,4
74,4
72
70
65
62
59
52
43,6
32,9
46,3
92SV3/2AG185T
134
92SV3G220T
4 x 22
102,2
88,2
84
81
76
73
69
63
56
92SV4/2AG300T
4 x 30
115,7
104
100
97
90
87
82
74
63
49
92SV4G300T
4 x 30
133,1
117
112
108
101
97
92
85
75
62,5
92SV5/2AG370T
4 x 37
149
133,2
128
124
116
111
105
95
81
64,6
gms_4psv66-92_2p50-en_a_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
GHV40/125SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak 0
4000
4800
5667
6800
7600
8000
8600
9200
10667
m3/s
240
288
340
408
456
480
516
552
640
14,4
32,9
49,4
65,8
82,3
12,9
30,4
45,7
60,9
76,1
11,3
27,7
41,5
55,4
69,2
6,2
19,6
29,4
39,2
49,0
0
kW
125SV1G075T
125SV2G150T
125SV3G220T
125SV4G300T
125SV5G370T
4 x 7,5
4 x 15
4 x 22
4 x 30
4 x 37
+ 723/$00(75(686h7818
27,6
53,8
80,7
107,6
134,5
20,8
44,4
66,5
88,7
110,9
19,8
42,5
63,8
85,0
106,3
18,6
40,4
60,6
80,7
100,9
16,8
37,1
55,7
74,2
92,8
15,3
34,4
51,6
68,8
86,0
gv_4p125sv_2p50-en_b_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
41
GHV.../SV
POMPA
GHV.../SV
GHV20, GHV30, GHV40/10-15-22-33SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 Hz’DE ELEKTRÝK VERÝ TABLOSU
h1ú7(1ú1.8//$1',ø,
$.,0
ANA
3203$
3 X 400 V
7ú3
10SV03
10SV04
10SV05
10SV06
10SV07
10SV08
10SV09
10SV10
10SV11
10SV13
15SV01
15SV02
15SV03
15SV04
15SV05
15SV06
15SV07
15SV08
15SV09
15SV10
22SV01
22SV02
22SV03
22SV04
22SV05
22SV06
22SV07
22SV08
22SV09
22SV10
33SV1/1A
33SV1
33SV2/2A
33SV2/1A
33SV2
33SV3/2A
33SV3/1A
33SV3
33SV4/2A
33SV4/1A
33SV4
33SV5/2A
33SV5/1A
33SV5
33SV6/2A
33SV6/1A
33SV6
33SV7/2A
3 X 400V
120ú1$/
GÜÇ
Pn
120ú1$/
$.,0
In
GHV20
GHV30
GHV40
.8//$1,/$1
$.,0
.8//$1,/$1
$.,0
.8//$1,/$1
$.,0
kW
A
3 x 400V
A
3 x 400V
A
1,1
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
4
5,5
1,1
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
1,1
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
11
11
11
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
11
15
15
15
15
15
2,36
2,97
4,33
4,33
6,07
6,07
7,63
7,63
7,63
10,40
2,36
4,33
6,07
7,63
7,63
10,40
10,40
14,00
14,00
20,30
2,36
4,33
6,07
7,63
10,40
14,00
14,00
20,30
20,30
20,30
4,33
6,07
7,63
7,63
10,40
10,40
14,00
14,00
14,00
20,30
20,30
20,30
20,30
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
5,0
9,1
12,7
16,0
16,0
21,8
21,8
29,4
29,4
42,6
5,0
9,1
12,7
16,0
21,8
29,4
29,4
42,6
42,6
42,6
9,1
12,7
16,0
16,0
21,8
21,8
29,4
29,4
29,4
42,6
42,6
42,6
42,6
54,6
54,6
54,6
54,6
54,6
7,4
9,4
13,6
13,6
19,1
19,1
24,0
24,0
24,0
32,8
7,4
13,6
19,1
24,0
24,0
32,8
32,8
44,1
44,1
63,9
7,4
13,6
19,1
24,0
32,8
44,1
44,1
63,9
63,9
63,9
13,6
19,1
24,0
24,0
32,8
32,8
44,1
44,1
44,1
63,9
63,9
63,9
63,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
3 x 400V
A
9,9
12,5
18,2
18,2
25,5
25,5
32,0
32,0
32,0
43,7
9,9
18,2
25,5
32,0
32,0
43,7
43,7
58,8
58,8
85,3
9,9
18,2
25,5
32,0
43,7
58,8
58,8
85,3
85,3
85,3
18,2
25,5
32,0
32,0
43,7
43,7
58,8
58,8
58,8
85,3
85,3
85,3
85,3
109,2
109,2
109,2
109,2
109,2
gcom1_2p50-en_d_te
*|VWHULOHQDN×PQLWHQLQQRPLQDODN×P×G×U
42
h1ú7(1ú1.8//$1',ø,
AKIM
ANA
POMPA
3 X 400 V
7ú3
46SV1/1A
46SV1
46SV2/2A
46SV2
46SV3/2A
46SV3
46SV4/2A
46SV4
46SV5/2A
46SV5
46SV6/2A
46SV6
66SV1/1A
66SV1
66SV2/2A
66SV2/1A
66SV2
66SV3/2A
66SV3/1A
66SV3
66SV4/2A
66SV4/1A
66SV4
66SV5/2A
66SV5/1A
66SV5
92SV1/1A
92SV1
92SV2/2A
92SV2
92SV3/2A
92SV3
92SV4/2A
92SV4
92SV5/2A
125SV1
125SV2
125SV3
125SV4
125SV5
3 X 400V
120ú1$/
GÜÇ
Pn
120ú1$/
AKIM
In
GHV20
GHV30
GHV40
KULLANILAN
AKIM
KULLANILAN
AKIM
KULLANILAN
AKIM
kW
A
3 x 400V
A
3 x 400V
A
3 x 400V
A
3
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
30
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
37
7,5
15
22
30
37
6,07
7,63
10,40
14,00
20,30
20,30
26,00
26,00
33,20
33,20
38,60
38,60
7,63
10,40
14,00
20,30
20,30
26,00
26,00
33,20
33,20
38,60
38,60
53,60
53,60
53,60
10,40
14,00
20,30
26,00
33,20
38,60
53,60
53,60
65,80
14,00
26,00
38,60
53,60
65,80
12,7
16,0
21,8
29,4
42,6
42,6
54,6
54,6
69,7
69,7
81,1
81,1
16,0
21,8
29,4
42,6
42,6
54,6
54,6
69,7
69,7
81,1
81,1
112,6
112,6
112,6
21,8
29,4
42,6
54,6
69,7
81,1
112,6
112,6
138,2
29,4
54,6
81,1
112,6
138,2
19,1
24,0
32,8
44,1
63,9
63,9
81,9
81,9
104,6
104,6
121,6
121,6
24,0
32,8
44,1
63,9
63,9
81,9
81,9
104,6
104,6
121,6
121,6
168,8
168,8
168,8
32,8
44,1
63,9
81,9
104,6
121,6
168,8
168,8
207,3
44,1
81,9
121,6
168,8
207,3
25,5
32,0
43,7
58,8
85,3
85,3
109,2
109,2
139,4
139,4
162,1
162,1
32,0
43,7
58,8
85,3
85,3
109,2
109,2
139,4
139,4
162,1
162,1
225,1
225,1
225,1
43,7
58,8
85,3
109,2
139,4
162,1
225,1
225,1
276,3
58,8
109,2
162,1
225,1
276,3
gcom2_2p50-en_b_te
*|VWHULOHQDN×PQLWHQLQQRPLQDODN×P×G×U
43
GHV.../SV
GHV20, GHV30, GHV40/46-66-92-125SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR
50 Hz’DE ELEKTRÝK VERÝ TABLOSU
44
GHV.../SV
Paket
hidroforlar
KULLANIM ALANLARI
ÝNÞAAT, SANAYÝ
UYGULAMALAR
• Katlarda, dairelerde,otellerde, alýþveriþ merkezlerinde,
fabrikalardaki su þebekesi.
• Tarýmsal sulama þebekeleri için su temini (örn.sulama).
GHV20
GHV20
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• 320 m3/s deðerine varan debi.
• Maksimum elektrikli pompa gücü
2 x 37 kW.
• 160 m’ye varan basma yüksekliði.
• Kademeli motor çalýþtýrma.
• Elektrik paneli besleme voltajý:
2,2 kW’a kadar 1 x 230V ± 10%.
1,1 kW ve üzeri için 3 x 400V ± 10%.
• Dikey tasarýmlý pompa:
- SV..T serisi (motor koruma sýnýfý
IP55).
• Frekans: 50 Hz.
• Azami çalýþma basýncý:
• Harici kontrol gerilimi:
SV..T serisi elektrikli pompaya sahip
paketler için 16 bar
5 ÷ 10 V.
• Koruma sýnýfý:
• Pompalanan sývýnýn maksimum
- elektrik paneli: IP55.
- konvertör: 22 kW’a kadar IP55.
- 22kW üzeri IP54.
45
sýcaklýðý: +80°C.
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
G HV 20
DNA
A
DNM
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
610
135
370
640
170
765
912
746
STD/DW AISI STD/DW AISI STD/DW AISI
15SV01F011T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
15SV02F022T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
957
746
15SV03F030T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1015
746
15SV04F040T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1084
746
15SV05F040T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1132
746
15SV06F055T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1303
689
15SV07F055T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1351
689
15SV08F075T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1391
689
15SV09F075T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1439
689
15SV10F110T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
680
260
440
960
200
795
1608
797
22SV01F011T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
912
746
22SV02F022T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
957
746
22SV03F030T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1015
746
22SV04F040T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1084
746
22SV05F055T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1255
689
22SV06F075T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1295
689
22SV07F075T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
610
135
370
640
170
765
1343
689
22SV08F110T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
680
260
440
960
200
795
1512
797
22SV09F110T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
680
260
440
960
200
795
1560
797
22SV10F110T
R 3"
R 3"
342
382
399
437
829
907
680
260
440
960
200
795
1608
797
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20_15esv-en_b_td
46
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G HV 20 R A
DNA
A
DNM
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
610
135
370
640
170
765
912
746
STD/DW AISI STD/DW AISI STD/DW AISI
15SV01F011T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
15SV02F022T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
957
746
15SV03F030T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1015
746
15SV04F040T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1084
746
15SV05F040T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1132
746
15SV06F055T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1303
689
15SV07F055T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1351
689
15SV08F075T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1391
689
15SV09F075T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1439
689
15SV10F110T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
680
260
440
960
200
795
1608
797
22SV01F011T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
912
746
22SV02F022T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
957
746
22SV03F030T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1015
746
22SV04F040T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1084
746
22SV05F055T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1255
689
22SV06F075T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1295
689
22SV07F075T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
610
135
370
640
170
765
1343
689
22SV08F110T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
680
260
440
960
200
795
1512
797
22SV09F110T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
680
260
440
960
200
795
1560
797
22SV10F110T
R 3"
R 3"
399
437
342
380
829
905
680
260
440
960
200
795
1608
797
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20ra_15esv-en_b_td
47
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
48
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
33SV1/1AG022T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1032
886
33SV1G030T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1067
886
33SV2/2AG040T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1163
886
33SV2/1AG040T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1163
886
33SV2G055T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1239
1017
33SV3/2AG055T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1314
1017
33SV3/1AG075T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1306
1017
33SV3G075T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1306
1017
33SV4/2AG075T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1381
1017
33SV4/1AG110T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1477
1017
33SV4G110T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1477
1017
33SV5/2AG110T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1552
1017
33SV5/1AG110T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1552
1017
33SV5G150T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1656
1017
33SV6/2AG150T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1731
1017
33SV6/1AG150T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1731
1017
33SV6G150T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1731
1017
33SV7/2AG150T
100
80
448
701
1359
90
780
90
780
215
810
1806
1017
46SV1/1AG030T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1107
886
46SV1G040T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1128
886
46SV2/2AG055T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1279
1017
46SV2G075T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1271
1017
46SV3/2AG110T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1442
1017
46SV3G110T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1442
1017
46SV4/2AG150T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1621
1017
46SV4G150T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1621
1017
46SV5/2AG185T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1696
1097
46SV5G185T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1696
1097
46SV6/2AG220T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1771
1097
46SV6G220T
125
100
484
739
1457
90
780
90
780
250
857
1771
1097
66SV1/1AG040T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1153
886
66SV1G055T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1229
1017
66SV2/2AG075T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1311
1017
66SV2/1AG110T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1407
1017
66SV2G110T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1407
1017
66SV3/2AG150T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1601
1017
66SV3/1AG150T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1601
1017
66SV3G185T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1601
1097
66SV4/2AG185T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1691
1097
66SV4/1AG220T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1691
1097
66SV4G220T
150
125
504
780
1551
90
780
70
820
250
870
1691
1097
92SV1/1AG055T
200
150
529
794
1635
70
820
70
820
250
884
1229
1017
1017
92SV1G075T
200
150
529
794
1635
70
820
70
820
250
884
1221
92SV2/2AG110T
200
150
529
794
1635
70
820
70
820
250
884
1407
1017
92SV2G150T
200
150
529
794
1635
70
820
70
820
250
884
1511
1017
92SV3/2AG185T
200
150
529
794
1635
70
820
70
820
250
884
1601
1097
92SV3G220T
200
150
529
794
1635
70
820
70
820
250
884
1601
1097
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20_sv46-en_c_td
49
GHV20
GHV 20
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
50
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
33SV1/1AG022T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1032
886
33SV1G030T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1067
886
33SV2/2AG040T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1163
886
33SV2/1AG040T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1163
886
33SV2G055T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1239
1017
33SV3/2AG055T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1314
1017
33SV3/1AG075T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1306
1017
33SV3G075T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1306
1017
33SV4/2AG075T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1381
1017
33SV4/1AG110T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1477
1017
33SV4G110T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1477
1017
33SV5/2AG110T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1552
1017
33SV5/1AG110T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1552
1017
33SV5G150T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1656
1017
33SV6/2AG150T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1731
1017
33SV6/1AG150T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1731
1017
33SV6G150T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1731
1017
33SV7/2AG150T
100
80
713
436
1359
90
780
90
780
215
810
1806
1017
46SV1/1AG030T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1107
886
46SV1G040T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1128
886
46SV2/2AG055T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1279
1017
46SV2G075T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1271
1017
46SV3/2AG110T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1442
1017
46SV3G110T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1442
1017
46SV4/2AG150T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1621
1017
46SV4G150T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1621
1017
46SV5/2AG185T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1696
1097
46SV5G185T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1696
1097
46SV6/2AG220T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1771
1097
46SV6G220T
125
100
752
471
1457
90
780
90
780
250
857
1771
1097
66SV1/1AG040T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1153
886
66SV1G055T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1229
1017
66SV2/2AG075T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1311
1017
66SV2/1AG110T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1407
1017
66SV2G110T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1407
1017
66SV3/2AG150T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1601
1017
66SV3/1AG150T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1601
1017
66SV3G185T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1601
1097
66SV4/2AG185T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1691
1097
66SV4/1AG220T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1691
1097
66SV4G220T
150
125
794
490
1551
90
780
70
820
250
870
1691
1097
92SV1/1AG055T
200
150
819
504
1635
70
820
70
820
250
884
1229
1017
1017
92SV1G075T
200
150
819
504
1635
70
820
70
820
250
884
1221
92SV2/2AG110T
200
150
819
504
1635
70
820
70
820
250
884
1407
1017
92SV2G150T
200
150
819
504
1635
70
820
70
820
250
884
1511
1017
92SV3/2AG185T
200
150
819
504
1635
70
820
70
820
250
884
1601
1097
92SV3G220T
200
150
819
504
1635
70
820
70
820
250
884
1601
1097
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20ra_sv46-en_c_td
51
GHV20
GHV 20RA
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV20
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
66SV5/2AG300T
150
125
504
780
1552
880
1766
66SV5/1AG300T
150
125
504
780
1552
880
1766
66SV5G300T
150
125
504
780
1552
880
1766
92SV4/2AG300T
200
150
529
794
1635
894
1676
92SV4G300T
200
150
529
794
1635
894
1676
92SV5/2AG370T
200
150
529
794
1635
894
1766
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
52
JKYBVYELJHQBEBWG
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV20RA
66SV5/2AG300T
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
150
125
794
490
1552
880
1766
1766
66SV5/1AG300T
150
125
794
490
1552
880
66SV5G300T
150
125
794
490
1552
880
1766
92SV4/2AG300T
200
150
819
504
1635
894
1676
92SV4G300T
200
150
819
504
1635
894
1676
92SV5/2AG370T
200
150
819
504
1635
894
1766
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
53
JKYUDBVYELJHQBEBWG
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV 20
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
125SV1G075T
200
200
591
927
1857
150
950
150
950
280
940
1350
1018
125SV2G150T
200
200
591
927
1857
150
950
150
950
280
940
1700
1018
125SV3G220T
200
200
591
927
1857
150
950
150
950
280
940
1850
1098
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20_125sv-en_a_td
54
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV 20RA
125SV1G075T
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
200
200
927
591
1857
150
950
150
950
280
940
1350
1018
125SV2G150T
200
200
927
591
1857
150
950
150
950
280
940
1700
1018
125SV3G220T
200
200
927
591
1857
150
950
150
950
280
940
1850
1098
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20ra_125sv-en_a_td
55
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV 20
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
125SV4G300T
200
200
591
927
1857
300
960
1975
125SV5G370T
200
200
591
927
1857
300
960
2125
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20_125sv-big-en_a_td
56
GHV20
ÝKÝ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV20 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV 20RA
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
125SV4G300T
200
200
927
591
1857
300
960
1975
125SV5G370T
200
200
927
591
1857
300
960
2125
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv20ra_125sv-big-en_a_td
57
58
GHV20
Paket
hidroforlar
KULLANIM ALANLARI
ÝNÞAAT, SANAYÝ
UYGULAMALAR
• Katlarda, dairelerde,otellerde, alýþveriþ merkezlerinde,
fabrikalardaki su þebekesi.
• Tarýmsal sulama þebekeleri için su temini (örn.sulama).
GHV30
GHV30
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• 480 m3/s deðerine varan debi.
• Maksimum elektrikli pompa gücü
3 x 37 kW.
• 160 m’ye varan basma yüksekliði.
• Kademeli motor çalýþtýrma.
• Elektrik paneli besleme voltajý:
• Dikey tasarýmlý pompa:
3 x 400V ±%10.
- SV..T serisi (motor koruma sýnýfý
IP55).
• Frekans: 50 Hz.
• Harici kontrol gerilimi:
• Azami çalýþma basýncý:
5 ÷ 10 V.
SV..T serisi elektrikli pompaya sahip
paketler için 16 bar
• Koruma sýnýfý:
- elektrik paneli: IP55.
- konvertör: 22 kW’a kadar IP55.
- 22kW üzeri IP54.
59
• Pompalanan sývýnýn maksimum
sýcaklýðý: +80°C.
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
G HV 30
10SV03F011T
DNA
A
DNM
R 2"1/2 R 2"1/2
B
C
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
297
356
362
497
735
929
D
H
H1
H2
H3
1040
160
748
902
846
10SV04F015T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
979
846
10SV05F022T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1011
846
10SV06F022T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1043
846
10SV07F030T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1085
846
10SV08F030T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1117
846
10SV09F040T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1170
846
10SV10F040T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1202
846
10SV11F040T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1234
846
10SV13F055T
R 2"1/2 R 2"1/2
297
356
362
497
735
929
1040
160
748
1421
846
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30_10esv-en_a_td
60
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G HV 30 R A
10SV03F011T
DNA
A
DNM
R 2"1/2 R 2"1/2
B
C
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
367
497
297
356
740
929
D
H
H1
H2
H3
1040
160
748
902
846
10SV04F015T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
979
846
10SV05F022T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1011
846
10SV06F022T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1043
846
10SV07F030T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1085
846
10SV08F030T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1117
846
10SV09F040T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1170
846
10SV10F040T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1202
846
10SV11F040T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1234
846
10SV13F055T
R 2"1/2 R 2"1/2
367
497
297
356
740
929
1040
160
748
1421
846
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30ra_10esv-en_a_td
61
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
G HV 30
A
DNA DNM
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
1084
128
370
995
170
765
912
846
STD/D W AISI STD/D W AISI STD/D W AISI
15SV01F011T
100
80
354
394
399
437
963
1041
15SV02F022T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
957
846
15SV03F030T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1015
846
15SV04F040T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1084
846
15SV05F040T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1132
846
15SV06F055T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1303
846
15SV07F055T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1351
846
15SV08F075T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1391
846
15SV09F075T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1084
128
370
995
170
765
1439
846
15SV10F110T
100
80
354
394
399
437
963
1041
1180
260
440
1400
200
795
1608
973
22SV01F011T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
912
846
22SV02F022T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
957
846
22SV03F030T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
1015
846
22SV04F040T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
1084
846
22SV05F055T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
1255
846
22SV06F075T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
1295
846
22SV07F075T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1084
128
370
995
170
777
1343
846
22SV08F110T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1180
260
440
1400
200
807
1512
973
22SV09F110T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1180
260
440
1400
200
807
1560
973
22SV10F110T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1180
260
440
1400
200
807
1608
973
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30_15esv-en_b_td
62
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G HV 30 R A
A
DNA DNM
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
1084
128
370
1084
170
765
912
846
STD/D W AISI STD/D W AISI STD/D W AISI
15SV01F011T
100
80
411
449
342
380
963
1039
15SV02F022T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
957
846
15SV03F030T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1015
846
15SV04F040T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1084
846
15SV05F040T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1132
846
15SV06F055T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1303
846
15SV07F055T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1351
846
15SV08F075T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1391
846
15SV09F075T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1084
128
370
1084
170
765
1439
846
15SV10F110T
100
80
411
449
342
380
963
1039
1180
260
440
1180
200
795
1608
973
22SV01F011T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
912
846
22SV02F022T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
957
846
22SV03F030T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
1015
846
22SV04F040T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
1084
846
22SV05F055T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
1255
846
22SV06F075T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
1295
846
22SV07F075T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1084
128
370
1084
170
777
1343
846
22SV08F110T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1180
260
440
1180
200
807
1512
973
22SV09F110T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1180
260
440
1180
200
807
1560
973
22SV10F110T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1180
260
440
1180
200
807
1608
973
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30ra_15esv-en_b_td
63
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
64
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
33SV1/1AG022T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1032
1097
33SV1G030T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1067
1097
33SV2/2AG040T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1163
1097
33SV2/1AG040T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1163
1097
33SV2G055T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1239
1097
33SV3/2AG055T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1314
1097
33SV3/1AG075T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1306
1097
33SV3G075T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1306
1097
1097
33SV4/2AG075T
125
100
461
713
1409
90
1220
90
1220
215
822
1381
33SV4/1AG110T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1477
974
33SV4G110T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1477
974
33SV5/2AG110T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1552
974
33SV5/1AG110T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1552
974
974
33SV5G150T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1656
33SV6/2AG150T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1731
974
33SV6/1AG150T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1731
974
33SV6G150T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1731
974
33SV7/2AG150T
125
100
461
713
1423
90
1220
90
1220
215
822
1806
974
46SV1/1AG030T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1107
1097
46SV1G040T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1128
1097
46SV2/2AG055T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1279
1097
46SV2G075T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1271
1097
46SV3/2AG110T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1442
974
46SV3G110T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1442
974
46SV4/2AG150T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1621
974
46SV4G150T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1621
974
46SV5/2AG185T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1696
974
46SV5G185T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1696
974
46SV6/2AG220T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1771
974
46SV6G220T
150
125
498
752
1517
90
1220
70
1260
250
870
1771
974
66SV1/1AG040T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1153
1097
66SV1G055T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1229
1097
66SV2/2AG075T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1311
1097
66SV2/1AG110T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1407
1194
66SV2G110T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1407
1194
66SV3/2AG150T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1601
1194
66SV3/1AG150T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1601
1194
66SV3G185T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1601
1194
66SV4/2AG185T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1691
1194
66SV4/1AG220T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1691
1194
66SV4G220T
200
150
529
794
1635
70
1260
70
1260
250
884
1691
1194
92SV1/1AG055T
200
200
529
819
1688
70
1260
70
1260
250
910
1229
1097
1097
92SV1G075T
200
200
529
819
1688
70
1260
70
1260
250
910
1221
92SV2/2AG110T
200
200
529
819
1688
70
1260
70
1260
250
910
1407
1194
92SV2G150T
200
200
529
819
1688
70
1260
70
1260
250
910
1511
1194
92SV3/2AG185T
200
200
529
819
1688
70
1260
70
1260
250
910
1601
1194
92SV3G220T
200
200
529
819
1688
70
1260
70
1260
250
910
1601
1194
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30_sv46-en_c_td
65
GHV30
GHV 30
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
66
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
33SV1/1AG022T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1032
1097
33SV1G030T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1067
1097
33SV2/2AG040T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1163
1097
33SV2/1AG040T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1163
1097
33SV2G055T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1239
1097
33SV3/2AG055T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1314
1097
33SV3/1AG075T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1306
1097
33SV3G075T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1306
1097
1097
33SV4/2AG075T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1381
33SV4/1AG110T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1477
974
33SV4G110T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1477
974
33SV5/2AG110T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1552
974
33SV5/1AG110T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1552
974
974
33SV5G150T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1656
33SV6/2AG150T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1731
974
33SV6/1AG150T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1731
974
33SV6G150T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1731
974
33SV7/2AG150T
125
100
726
448
1409
90
1220
90
1220
215
822
1806
974
46SV1/1AG030T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1107
1097
46SV1G040T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1128
1097
46SV2/2AG055T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1279
1097
1097
46SV2G075T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1271
46SV3/2AG110T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1442
974
46SV3G110T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1442
974
46SV4/2AG150T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1621
974
46SV4G150T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1621
974
46SV5/2AG185T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1696
974
46SV5G185T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1696
974
46SV6/2AG220T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1771
974
46SV6G220T
150
125
766
484
1517
90
1220
70
1260
250
870
1771
974
66SV1/1AG040T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1153
1097
66SV1G055T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1229
1097
66SV2/2AG075T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1311
1097
66SV2/1AG110T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1407
1194
66SV2G110T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1407
1194
66SV3/2AG150T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1601
1194
66SV3/1AG150T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1601
1194
66SV3G185T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1601
1194
66SV4/2AG185T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1691
1194
66SV4/1AG220T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1691
1194
66SV4G220T
200
150
819
504
1635
70
1260
70
1260
250
884
1691
1194
92SV1/1AG055T
200
200
819
529
1688
70
1260
70
1260
250
910
1229
1097
1097
92SV1G075T
200
200
819
529
1688
70
1260
70
1260
250
910
1221
92SV2/2AG110T
200
200
819
529
1688
70
1260
70
1260
250
910
1407
1194
92SV2G150T
200
200
819
529
1688
70
1260
70
1260
250
910
1511
1194
92SV3/2AG185T
200
200
819
529
1688
70
1260
70
1260
250
910
1601
1194
92SV3G220T
200
200
819
529
1688
70
1260
70
1260
250
910
1601
1194
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30ra_sv46-en_c_td
67
GHV30
GHV 30RA
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV30
66SV5/2AG300T
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
200
150
529
794
1635
914
1766
1766
66SV5/1AG300T
200
150
529
794
1635
914
66SV5G300T
200
150
529
794
1635
914
1766
92SV4/2AG300T
200
200
529
819
1688
940
1676
92SV4G300T
200
200
529
819
1688
940
1676
92SV5/2AG370T
200
200
529
819
1688
940
1766
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
68
JKYBVYELJHQBEBWG
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV30RA
66SV5/2AG300T
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
200
150
819
504
1635
914
1766
1766
66SV5/1AG300T
200
150
819
504
1635
914
66SV5G300T
200
150
819
504
1635
914
1766
92SV4/2AG300T
200
200
819
529
1688
940
1676
92SV4G300T
200
200
819
529
1688
940
1676
92SV5/2AG370T
200
200
819
529
1688
940
1766
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
69
JKYUDBVYELJHQBEBWG
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV 30
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
125SV1G075T
250
200
618
927
1917
160
1520
130
1580
280
940
1350
1098
125SV2G150T
250
200
618
927
1917
160
1520
130
1580
280
940
1700
1195
125SV3G220T
250
200
618
927
1917
160
1520
130
1580
280
940
1850
1195
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30_125sv-en_a_td
70
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV 30RA
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
125SV1G075T
250
200
954
591
1917
160
1520
130
1580
280
940
1350
1098
125SV2G150T
250
200
954
591
1917
160
1520
130
1580
280
940
1700
1195
125SV3G220T
250
200
954
591
1917
160
1520
130
1580
280
940
1850
1195
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30ra_125sv-en_a_td
71
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV 30
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
125SV4G300T
250
200
618
927
1917
300
960
1975
125SV5G370T
250
200
618
927
1917
300
960
2125
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30_125sv-big-en_a_td
72
GHV30
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV30 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV 30RA
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
125SV4G300T
250
200
954
591
1917
300
960
1975
125SV5G370T
250
200
954
591
1917
300
960
2125
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv30ra_125sv-big-en_a_td
73
74
GHV30
Paket
hidroforlar
KULLANIM ALANLARI
ÝNÞAAT, SANAYÝ
UYGULAMALAR
• Katlarda, dairelerde,otellerde, alýþveriþ merkezlerinde,
fabrikalardaki su þebekesi.
• Tarýmsal sulama þebekeleri için su temini (örn.sulama).
GHV40
GHV40
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• 640 m3/s deðerine varan debi.
• Maksimum elektrikli pompa gücü
4 x 37 kW.
• 160 m’ye varan basma
• Kademeli motor çalýþtýrma.
yüksekliði.
• Elektrik paneli besleme voltajý:
3 x 400V ±%10.
• Dikey tasarýmlý pompa:
- SV..T serisi (motor koruma sýnýfý
IP55).
• Frekans: 50 Hz.
• Azami çalýþma basýncý:
• Harici kontrol gerilimi:
5 ÷ 10 V.
• Koruma sýnýfý:
SV..T serisi elektrikli pompaya sahip
paketler için 16 bar
• Pompalanan sývýnýn maksimum
- elektrik paneli: IP55.
- konvertör: 22 kW’a kadar IP55.
- 22kW üzeri IP54.
75
sýcaklýðý: +80°C.
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
G HV 40
10SV03F011T
DNA
R 3"
A
DNM
R 3"
B
C
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
304
363
369
504
761
955
D
H
H1
H2
H3
1410
160
755
902
846
10SV04F015T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
979
846
10SV05F022T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1011
846
10SV06F022T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1043
846
10SV07F030T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1085
846
10SV08F030T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1117
846
10SV09F040T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1170
846
10SV10F040T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1202
846
10SV11F040T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1234
846
10SV13F055T
R 3"
R 3"
304
363
369
504
761
955
1410
160
755
1421
846
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40_10esv-en_a_td
76
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G HV 40 R A
10SV03F011T
DNA
R 3"
A
DNM
R 3"
B
C
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
374
504
304
363
766
955
D
H
H1
H2
H3
1410
160
755
902
846
10SV04F015T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
979
846
10SV05F022T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1011
846
10SV06F022T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1043
846
10SV07F030T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1085
846
10SV08F030T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1117
846
10SV09F040T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1170
846
10SV10F040T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1202
846
10SV11F040T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1234
846
10SV13F055T
R 3"
R 3"
374
504
304
363
766
955
1410
160
755
1421
846
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40ra_10esv-en_a_td
77
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
G HV 40
A
DNA DNM
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
1454
128
370
1365
170
777
912
846
STD/D W AISI STD/D W AISI STD/D W AISI
15SV01F011T
100
100
354
394
411
449
985
1063
15SV02F022T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
957
846
15SV03F030T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1015
846
15SV04F040T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1084
846
15SV05F040T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1132
846
15SV06F055T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1303
846
15SV07F055T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1351
846
15SV08F075T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1391 1193
15SV09F075T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1454
128
370
1365
170
777
1439 1193
15SV10F110T
100
100
354
394
411
449
985
1063
1664
280
440
1880
200
807
1608 1193
22SV01F011T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
912
22SV02F022T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
957
846
22SV03F030T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
1015
846
846
22SV04F040T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
1084
846
22SV05F055T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
1255
846
22SV06F075T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
1295 1193
22SV07F075T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1454
128
370
1365
170
777
1343 1193
22SV08F110T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1664
280
440
1880
200
807
1512 1193
22SV09F110T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1664
280
440
1880
200
807
1560 1193
22SV10F110T
125
100
367
407
411
449
1013
1091
1664
280
440
1880
200
807
1608 1193
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40_15esv-en_b_td
78
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G HV 40 R A
A
DNA DNM
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
1454
128
370
1365
170
777
912
846
STD/D W AISI STD/D W AISI STD/D W AISI
15SV01F011T
100
100
411
449
354
392
985
1061
15SV02F022T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
957
846
15SV03F030T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1015
846
15SV04F040T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1084
846
15SV05F040T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1132
846
15SV06F055T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1303
846
15SV07F055T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1351
846
15SV08F075T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1391 1193
15SV09F075T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1454
128
370
1365
170
777
1439 1193
15SV10F110T
100
100
411
449
354
392
985
1061
1664
280
440
1880
200
807
1608 1193
22SV01F011T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
912
22SV02F022T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
957
846
22SV03F030T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
1015
846
846
22SV04F040T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
1084
846
22SV05F055T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
1255
846
22SV06F075T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
1295 1193
22SV07F075T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1454
128
370
1365
170
777
1343 1193
22SV08F110T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1664
280
440
1880
200
807
1512 1193
22SV09F110T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1664
280
440
1880
200
807
1560 1193
22SV10F110T
125
100
424
462
354
392
1013
1089
1664
280
440
1880
200
807
1608 1193
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40ra_15esv-en_b_td
79
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
80
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
33SV1/1AG022T
125
125
461
726
1437
110
1660
110
1660
215
835
1032
1097
33SV1G030T
125
125
461
726
1437
110
1660
110
1660
215
835
1067
1097
33SV2/2AG040T
125
125
461
726
1437
110
1660
110
1660
215
835
1163
1097
33SV2/1AG040T
125
125
461
726
1437
110
1660
110
1660
215
835
1163
1097
33SV2G055T
125
125
461
726
1437
110
1660
110
1660
215
835
1239
1097
33SV3/2AG055T
125
125
461
726
1437
110
1660
110
1660
215
835
1314
1097
33SV3/1AG075T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1306
974
33SV3G075T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1306
974
33SV4/2AG075T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1381
974
33SV4/1AG110T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1477
974
33SV4G110T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1477
974
33SV5/2AG110T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1552
974
33SV5/1AG110T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1552
974
33SV5G150T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1656
974
33SV6/2AG150T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1731
974
33SV6/1AG150T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1731
974
33SV6G150T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1731
974
33SV7/2AG150T
125
125
461
726
1451
110
1660
110
1660
215
835
1806
974
46SV1/1AG030T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1107
1097
46SV1G040T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1128
1097
46SV2/2AG055T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1279
1097
46SV2G075T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1271
974
46SV3/2AG110T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1442
974
46SV3G110T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1442
974
46SV4/2AG150T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1621
974
46SV4G150T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1621
974
46SV5/2AG185T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1696
1121
46SV5G185T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1696
1121
46SV6/2AG220T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1771
1121
46SV6G220T
150
150
498
766
1548
90
1700
90
1700
250
884
1771
1121
66SV1/1AG040T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1153
1097
66SV1G055T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1229
1097
66SV2/2AG075T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1311
1194
66SV2/1AG110T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1407
1194
66SV2G110T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1407
1194
66SV3/2AG150T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1601
1194
66SV3/1AG150T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1601
1194
66SV3G185T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1601
1121
66SV4/2AG185T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1691
1121
66SV4/1AG220T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1691
1121
66SV4G220T
200
200
529
819
1688
90
1700
90
1700
250
910
1691
1121
92SV1/1AG055T
250
200
556
819
1748
90
1700
60
1760
250
910
1229
1097
1194
92SV1G075T
250
200
556
819
1748
90
1700
60
1760
250
910
1221
92SV2/2AG110T
250
200
556
819
1748
90
1700
60
1760
250
910
1407
1194
92SV2G150T
250
200
556
819
1748
90
1700
60
1760
250
910
1511
1194
92SV3/2AG185T
250
200
556
819
1748
90
1700
60
1760
250
910
1601
1121
92SV3G220T
250
200
556
819
1748
90
1700
60
1760
250
910
1601
1121
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40_sv46-en_c_td
81
GHV40
GHV40
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
82
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
33SV1/1AG022T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1032
1097
33SV1G030T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1067
1097
33SV2/2AG040T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1163
1097
33SV2/1AG040T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1163
1097
33SV2G055T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1239
1097
33SV3/2AG055T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1314
1097
33SV3/1AG075T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1306
974
33SV3G075T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1306
974
33SV4/2AG075T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1381
974
33SV4/1AG110T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1477
974
33SV4G110T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1477
974
33SV5/2AG110T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1552
974
33SV5/1AG110T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1552
974
33SV5G150T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1656
974
33SV6/2AG150T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1731
974
33SV6/1AG150T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1731
974
33SV6G150T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1731
974
33SV7/2AG150T
125
125
726
461
1437
110
1660
110
1660
215
835
1806
974
46SV1/1AG030T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1107
1097
46SV1G040T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1128
1097
46SV2/2AG055T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1279
1097
46SV2G075T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1271
974
46SV3/2AG110T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1442
974
46SV3G110T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1442
974
46SV4/2AG150T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1621
974
46SV4G150T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1621
974
46SV5/2AG185T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1696
1121
46SV5G185T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1696
1121
46SV6/2AG220T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1771
1121
46SV6G220T
150
150
766
498
1548
90
1700
90
1700
250
884
1771
1121
66SV1/1AG040T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1153
1097
66SV1G055T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1229
1097
66SV2/2AG075T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1311
1194
66SV2/1AG110T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1407
1194
66SV2G110T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1407
1194
66SV3/2AG150T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1601
1194
66SV3/1AG150T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1601
1194
66SV3G185T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1601
1121
66SV4/2AG185T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1691
1121
66SV4/1AG220T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1691
1121
66SV4G220T
200
200
819
529
1688
90
1700
90
1700
250
910
1691
1121
92SV1/1AG055T
250
200
846
529
1748
90
1700
60
1760
250
910
1229
1097
1194
92SV1G075T
250
200
846
529
1748
90
1700
60
1760
250
910
1221
92SV2/2AG110T
250
200
846
529
1748
90
1700
60
1760
250
910
1407
1194
92SV2G150T
250
200
846
529
1748
90
1700
60
1760
250
910
1511
1194
92SV3/2AG185T
250
200
846
529
1748
90
1700
60
1760
250
910
1601
1121
92SV3G220T
250
200
846
529
1748
90
1700
60
1760
250
910
1601
1121
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40ra_sv46-en_c_td
83
GHV40
GHV40RA
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV40
66SV5/2AG300T
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
200
200
529
819
1635
914
1766
1766
66SV5/1AG300T
200
200
529
819
1635
914
66SV5G300T
200
200
529
819
1635
914
1766
92SV4/2AG300T
250
200
556
819
1688
940
1676
92SV4G300T
250
200
556
819
1688
940
1676
92SV5/2AG370T
250
200
556
819
1688
940
1766
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
84
JKYBVYELJHQBEBWG
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV40RA
66SV5/2AG300T
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
200
200
819
529
1688
914
1766
1766
66SV5/1AG300T
200
200
819
529
1688
914
66SV5G300T
200
200
819
529
1688
914
1766
92SV4/2AG300T
250
200
846
529
1748
940
1676
92SV4G300T
250
200
846
529
1748
940
1676
92SV5/2AG370T
250
200
846
529
1748
940
1766
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
85
JKYUDBVYELJHQBEBWG
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV40
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
H3
125SV1G075T
300
250
643
954
2029
280
967
1350
1195
125SV2G150T
300
250
643
954
2029
280
967
1700
1195
125SV3G220T
300
250
643
954
2029
280
967
1850
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
1122
ghv40_125sv-en_a_td
86
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV40RA
125SV1G075T
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
H3
300
250
979
618
2029
280
967
1350
1195
125SV2G150T
300
250
979
618
2029
280
967
1700
1195
125SV3G220T
300
250
979
618
2029
280
967
1850
1122
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40ra_125sv-en_a_td
87
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 SERÝSÝ
BASMA TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ
POMPALAR
GHV40
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
125SV4G300T
300
250
643
954
2029
300
987
1975
125SV5G370T
300
250
643
954
2029
300
987
2125
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40_125sv-big-en_a_td
88
GHV40
ÜÇ POMPALI PAKET HÝDROFORLAR, GHV40 RA SERÝSÝ
EMÝÞ TARAFINDA ÇEKVALF BULUNAN DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GHV40RA
DNA
DNM
A
B
C
H
H1
H2
125SV4G300T
300
250
979
618
2029
300
987
1975
125SV5G370T
300
250
979
618
2029
300
987
2125
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
ghv40ra_125sv-big-en_a_td
89
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30- 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
10SV01
0
50
0
10SV02
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
0
250
50
0
14
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
250
25
80
H [ft]
H [m]
H [ft]
H [m]
50
12
20
40
60
10
15
30
8
40
1P
6
2P
3P
1P
4P
2P
3P
4P
10
20
4
20
10
5
0
0
0
15
4
10
10
2
2
5
5
10
0
20
200
30
40
400
600
800
10SV03
0
0
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
20
200
30
40
400
0
250
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
ISO 9906 - Ek A
50
0
50
600
10SV04
200
Q [US gpm]
10
0
40
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
250
50
H [ft]
35
160
H [m]
120
H [ft]
H [m]
0
0
ISO 9906 - Ek A
50
0
50
77052_A_CH
0
0
77051_A_CH
0
140
40
100
30
120
25
80
100
30
20
80
1P
2P
3P
60
4P
1P
2P
3P
4P
20
15
60
40
10
40
10
20
5
20
0
15
4
10
NPSH [ft]
15
4
0
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
10
2
2
5
0
0
0
10
200
20
30
400
40
600
50
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
0
77053_A_CH
0
5
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
90
10
200
20
30
400
40
600
50
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
77054_A_CH
NPSH [m]
EÐRÝLER
NPSH [ft]
15
4
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
NPSH [m]
2
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30- 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
10SV05
0
50
0
10SV06
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
0
250
50
0
100
50
150
100
150
200
200
Q [US gpm]
250
80
H [m]
250
H [ft]
200
60
H [ft]
H [m]
70
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
200
60
50
150
150
40
40
1P
30
2P
3P
4P
1P
100
2P
3P
4P
100
20
20
50
50
10
0
15
4
10
10
2
2
5
5
0
20
200
30
40
400
600
800
10SV07
0
0
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
0
0
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
20
200
30
40
400
0
250
800
Q [l/dak] 1000
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
250
80
300
H [ft]
H [ft]
300
H [m]
100
H [m]
100
Q [m3/s] 60
ISO 9906 - Ek A
50
0
50
600
10SV08
200
Q [US gpm]
10
0
ISO 9906 - Ek A
50
0
50
80
250
250
200
60
1P
2P
3P
200
60
150
4P
1P
40
2P
3P
150
4P
40
100
100
20
20
50
0
15
4
10
NPSH [ft]
15
4
0
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
50
10
2
2
5
0
10
200
20
30
400
40
600
50
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
91
10
200
20
30
400
40
600
50
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
77058_A_CH
0
0
77057_A_CH
0
5
EÐRÝLER
10
77056_A_CH
0
0
77055_A_CH
0
NPSH [m]
NPSH [ft]
15
4
0
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30- 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
10SV09
0
0
10SV10
ISO 9906 - Ek A
50
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
0
250
ISO 9906 - Ek A
50
0
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
250
H [m]
H [m]
H [ft]
400
120
100
H [ft]
140
120
300
100
80
300
80
200
60
1P
2P
3P
4P
1P
60
2P
3P
4P
200
40
40
100
100
20
20
0
15
4
10
10
2
2
5
5
0
10
20
200
30
400
40
600
800
10SV11
0
0
50
0
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
0
0
0
50
100
50
150
100
150
200
200
Q [US gpm]
20
200
30
400
40
0
250
0
50
600
800
10SV13
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
10
77060_A_CH
0
0
77059_A_CH
0
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
ISO 9906 - Ek A
50
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
200
Q [US gpm]
250
H [m]
H [ft]
H [m]
400
120
H [ft]
180
140
160
500
140
100
400
300
120
80
300
100
1P
60
2P
3P
4P
1P
200
2P
3P
4P
80
200
40
60
100
100
20
40
0
15
4
10
NPSH [ft]
15
4
20
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
10
2
2
5
0
0
0
10
200
20
30
400
40
600
50
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
0
77061_A_CH
0
5
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
92
10
200
20
30
400
40
600
50
800
Q [m3/s] 60
Q [l/dak] 1000
77062_A_CH
NPSH [m]
EÐRÝLER
NPSH [ft]
15
4
0
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30- 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
100
0
200
100
300
200
300
400
400
Q [US gpm]
0
500
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
400
Q [US gpm]
500
30
50
H [m]
H [m]
16
ISO 9906 - Ek A
100
0
H [ft]
0
15SV02
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
H [ft]
15SV01
14
25
80
40
12
20
10
60
30
8
15
1P
2P
3P
1P
4P
2P
3P
4P
40
20
6
10
4
20
10
5
2
0
4
15
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
0
6
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
4
10
10
2
2
5
0
60
500
1000
1500
15SV03
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
60
500
0
500
50
40
1000
1500
Q [l/dak] 2000
ISO 9906 - Ek A
100
0
100 Q [m3/s] 120
80
15SV04
400
Q [US gpm]
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
0
Q [l/dak] 2000
0
0
H [ft]
0
0
100 Q [m3/s] 120
80
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
400
Q [US gpm]
500
70
H [m]
H [m]
160
EÐRÝLER
40
77064_A_CH
20
H [ft]
0
0
77063_A_CH
0
5
200
60
140
40
120
50
150
100
30
40
80
1P
2P
3P
4P
1P
30
2P
3P
4P
100
20
60
20
40
50
10
10
NPSH [ft]
15
0
6
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
4
15
NPSH [ft]
20
4
10
10
2
2
5
0
20
40
500
60
1000
100 Q [m3/s] 120
80
1500
Q [l/dak] 2000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
93
20
40
500
60
1000
100 Q [m3/s] 120
80
1500
Q [l/dak] 2000
77066_A_CH
0
0
77065_A_CH
0
5
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
100
0
200
100
300
200
300
400
400
Q [US gpm]
0
500
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
400
Q [US gpm]
500
100
H [m]
H [m]
80
ISO 9906 - Ek A
100
0
H [ft]
0
15SV06
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
70
H [ft]
15SV05
300
200
80
250
60
150
50
200
60
40
1P
2P
3P
4P
1P
100
2P
3P
150
4P
40
30
100
20
50
20
50
10
0
4
15
4
10
10
2
2
5
5
40
0
60
500
1000
1500
15SV07
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
40
60
500
0
500
1000
1500
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
400
Q [US gpm]
500
H [m]
120
H [m]
120
Q [l/dak] 2000
ISO 9906 - Ek A
100
0
100 Q [m3/s] 120
80
15SV08
400
Q [US gpm]
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
0
Q [l/dak] 2000
0
0
H [ft]
0
0
100 Q [m3/s] 120
80
77068_A_CH
20
H [ft]
0
0
77067_A_CH
0
100
100
300
300
80
80
200
60
1P
2P
3P
200
60
1P
4P
40
2P
3P
4P
40
100
100
20
15
0
6
0
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
6
4
15
NPSH [ft]
20
NPSH [m]
4
10
10
2
2
5
0
0
0
20
40
500
60
1000
100 Q [m3/s] 120
80
1500
Q [l/dak] 2000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
94
20
40
500
60
1000
100 Q [m3/s] 120
80
1500
Q [l/dak] 2000
77070_A_CH
0
5
77069_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
0
6
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
100
0
200
100
300
200
300
400
400
Q [US gpm]
0
500
200
100
Q [Imp gpm]
300
200
300
400
400
Q [US gpm]
500
160
500
500
H [m]
H [m]
160
ISO 9906 - Ek A
100
0
H [ft]
0
15SV10
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
H [ft]
15SV09
140
140
400
120
400
120
100
300
300
100
80
1P
2P
3P
4P
1P
80
2P
3P
4P
200
60
200
60
40
100
100
40
20
6
NPSH [ft]
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
4
15
4
10
10
2
2
5
5
0
60
500
1000
1500
22SV01
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
40
60
500
100 Q [m3/s] 120
80
1000
1500
22SV02
400
Q [US gpm]
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
0
Q [l/dak] 2000
0
0
0
H [ft]
0
0
100 Q [m3/s] 120
80
500
16
ISO 9906 - Ek A
100
0
Q [l/dak] 2000
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
400
Q [US gpm]
500
35
H [m]
50
EÐRÝLER
40
77072_A_CH
20
H [ft]
0
0
77071_A_CH
0
H [m]
NPSH [ft]
20
14
100
30
40
12
25
80
10
30
20
60
8
1P
2P
3P
4P
1P
15
2P
3P
4P
20
6
40
10
4
10
20
5
NPSH [ft]
15
0
6
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
4
15
NPSH [ft]
2
4
10
10
2
2
5
0
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
95
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
77074_A_CH
0
0
77073_A_CH
0
5
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
100
0
200
100
200
300
300
400
400
Q [US gpm]
0
H [ft]
0
22SV04
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
500
50
ISO 9906 - Ek A
100
0
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
400
Q [US gpm]
H [ft]
22SV03
500
70
H [m]
H [m]
160
200
60
140
40
120
50
150
100
30
40
80
1P
2P
3P
4P
1P
30
2P
3P
4P
100
20
60
20
40
50
10
10
NPSH [ft]
15
0
6
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
4
15
4
10
10
2
2
5
5
40
0
60
500
80
1000
1500
22SV05
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
60
500
0
500
80
80
120Q [m3/s] 140
100
1000
1500
Q [l/dak] 2000
ISO 9906 - Ek A
100
0
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
400
Q [US gpm]
500
100
H [m]
250
H [m]
40
22SV06
400
Q [US gpm]
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
0
Q [l/dak] 2000
0
0
H [ft]
0
0
120Q [m3/s] 140
100
77076_A_CH
20
H [ft]
0
0
77075_A_CH
0
300
80
200
60
250
200
60
150
40
1P
2P
3P
1P
4P
2P
3P
150
4P
40
100
100
20
20
50
50
0
4
15
NPSH [ft]
15
0
6
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
6
NPSH [m]
4
10
10
2
2
5
0
0
0
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
96
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
77078_A_CH
0
5
77077_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
20
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
100
0
200
100
200
300
300
400
400
Q [US gpm]
0
H [ft]
0
22SV08
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
500
100
0
200
100
200
300
300
400
400
Q [US gpm]
500
H [m]
140
H [m]
120
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
H [ft]
22SV07
400
120
100
300
100
80
300
80
200
60
1P
2P
3P
4P
1P
60
2P
3P
4P
200
40
40
100
100
20
20
0
4
15
4
10
10
2
2
5
5
0
60
500
80
1000
1500
22SV09
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
40
60
500
80
0
500
1000
1500
160
Q [l/dak] 2000
ISO 9906 - Ek A
100
0
120Q [m3/s] 140
100
22SV10
400
Q [US gpm]
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
0
Q [l/dak] 2000
0
0
H [ft]
0
0
120Q [m3/s] 140
100
200
100
200
Q [Imp gpm]
300
300
400
400
Q [US gpm]
500
180
H [m]
500
140
EÐRÝLER
40
77080_A_CH
20
H [ft]
0
0
77079_A_CH
0
H [m]
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
0
6
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
160
500
140
400
120
400
120
100
300
100
300
80
1P
2P
3P
80
4P
1P
2P
3P
4P
200
60
200
60
40
40
100
100
20
20
0
4
15
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
0
6
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
6
4
10
10
2
2
5
0
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
97
20
40
500
60
80
1000
100
1500
120Q [m3/s] 140
Q [l/dak] 2000
77082_A_CH
0
0
77081_A_CH
0
5
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
33SV1/1A
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
700
0
Q [US gpm]
60
H [ft]
18
16
ISO 9906 - Ek A
100
0
20
H [m]
H [m]
0
100
600 Q [Imp gpm]
100
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
25
80
H [ft]
0
33SV1
ISO 9906 - Ek A
20
50
60
14
40
12
15
1P
10
2P
3P
4P
40
30
8
10
1P
2P
3P
4P
20
6
20
4
5
10
2
NPSH [ft]
40
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
20
40
0
500
60
80
1000
100
120
1500
2000
33SV2/2A
0
0
2500 Q [l/dak] 3000
0
0
200
200
300
300
400
400
500
600
700
40
500
60
80
1000
100
120
1500
0
Q [US gpm]
0
ISO 9906 - Ek A
100
100
2500 Q [l/dak] 3000
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
H [m]
45
120
140
40
H [ft]
35
H [ft]
H [m]
40
3
/s]
160 Q [m180
140
2000
33SV2/1A
600 Q [Imp gpm]
500
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
100
0
3
/s]
160 Q [m180
140
75095_B_CH
0
0
75094_B_CH
0
120
100
30
25
35
100
30
80
20
25
80
60
1P
2P
3P
4P
1P
15
2P
3P
4P
20
60
40
10
15
40
20
5
10
20
10
40
NPSH [ft]
40
5
15
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
10
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
98
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
75097_B_CH
10
75096_B_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
33SV2
0
100
100
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
0
Q [US gpm]
50
100
0
100
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
70
H [ft]
H [m]
160
H [m]
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
0
33SV3/2A
ISO 9906 - Ek A
200
60
140
40
120
50
150
30
1P
2P
3P
100
4P
40
80
30
1P
20
2P
3P
100
4P
60
20
40
50
10
10
0
15
NPSH [ft]
40
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
10
30
30
20
20
5
5
10
40
0
500
60
80
1000
100
120
1500
2000
33SV3/1A
0
0
0
2500 Q [l/dak] 3000
0
0
200
200
300
300
400
400
500
600
700
40
500
60
80
1000
100
120
1500
0
Q [US gpm]
0
2500 Q [l/dak] 3000
ISO 9906 - Ek A
100
100
3
/s]
160 Q [m180
140
2000
33SV3
600 Q [Imp gpm]
500
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
100
3
/s]
160 Q [m180
140
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
EÐRÝLER
20
75099_B_CH
0
0
75098_B_CH
0
10
Q [US gpm]
80
H [m]
200
60
250
70
H [ft]
H [m]
H [ft]
70
60
200
50
150
50
40
1P
1P
2P
3P
4P
2P
3P
150
4P
40
100
30
100
30
20
20
50
50
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
NPSH [m]
10
15
NPSH [m]
10
15
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
0
75100_B_CH
0
10
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
99
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
75101_B_CH
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
33SV4/2A
0
0
100
100
33SV4/1A
ISO 9906 - Ek A
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
0
Q [US gpm]
100
0
90
ISO 9906 - Ek A
100
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
H [m]
H [ft]
80
300
H [ft]
H [m]
100
250
80
250
70
200
60
200
60
1P
2P
3P
4P
50
1P
2P
3P
4P
150
150
40
40
100
100
30
20
50
20
50
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
20
40
0
500
60
80
1000
100
120
1500
2000
33SV4
0
0
0
2500 Q [l/dak] 3000
0
0
200
200
300
300
400
400
500
600
700
40
500
60
80
1000
100
120
1500
0
Q [US gpm]
0
ISO 9906 - Ek A
100
100
2500 Q [l/dak] 3000
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
H [ft]
300
H [ft]
H [m]
120
H [m]
100
3
/s]
160 Q [m180
140
2000
33SV5/2A
600 Q [Imp gpm]
500
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
100
3
/s]
160 Q [m180
140
75103_B_CH
0
0
75102_B_CH
0
100
80
250
300
80
1P
60
2P
3P
4P
200
1P
60
2P
3P
4P
200
150
40
40
100
100
20
0
0
15
40
0
10
40
NPSH [ft]
20
NPSH [m]
50
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
10
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
100
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
75105_B_CH
10
75104_B_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
NPSH [m]
0
15
NPSH [m]
10
15
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
33SV5/1A
0
0
100
100
33SV5
ISO 9906 - Ek A
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
0
Q [US gpm]
100
0
100
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
H [ft]
H [ft]
H [m]
140
H [m]
120
ISO 9906 - Ek A
400
120
100
300
100
80
300
1P
2P
3P
80
4P
1P
2P
3P
4P
200
60
200
60
40
40
100
100
40
10
NPSH [ft]
NPSH [ft]
NPSH [m]
20
15
NPSH [m]
20
15
40
10
30
30
20
20
5
5
10
40
0
500
60
80
1000
100
120
1500
2000
33SV6/2A
0
0
0
2500 Q [l/dak] 3000
0
0
200
200
300
300
400
400
500
600
700
40
500
60
80
1000
100
120
1500
0
Q [US gpm]
0
2500 Q [l/dak] 3000
ISO 9906 - Ek A
100
100
3
/s]
160 Q [m180
140
2000
33SV6/1A
600 Q [Imp gpm]
500
20
0
ISO 9906 - Ek A
100
100
3
/s]
160 Q [m180
140
200
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
EÐRÝLER
20
75107_B_CH
0
0
75106_B_CH
0
10
Q [US gpm]
160
H [m]
140
400
120
500
H [ft]
H [ft]
H [m]
140
400
120
100
300
80
1P
2P
3P
100
4P
1P
2P
3P
300
4P
80
200
60
200
60
40
40
100
100
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
NPSH [m]
20
15
NPSH [m]
20
15
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
0
75108_B_CH
0
10
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
101
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
140
3
/s]
160 Q [m180
2500 Q [l/dak] 3000
75109_B_CH
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
33SV6
0
0
33SV7/2A
ISO 9906 - Ek A
100
200
100
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
0
Q [US gpm]
ISO 9906 - Ek A
100
0
200
100
200
300
300
400
400
600 Q [Imp gpm]
500
500
600
700
Q [US gpm]
180
H [ft]
500
140
H [ft]
H [m]
H [m]
160
160
500
140
400
120
400
120
100
1P
2P
3P
4P
300
100
1P
2P
3P
4P
300
80
80
200
60
200
60
40
40
100
100
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
20
0
40
500
60
80
1000
100
1500
120
2000
46SV1/1A
0
2500 Q [l/dak] 3000
0
0
0
500
250
750
40
500
80
1000
100
1500
120
0
3
/s]
160 Q [m180
140
2000
2500 Q [l/dak] 3000
ISO 9906 - Ek A
0
1250
25
60
46SV1
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
20
0
ISO 9906 - Ek A
250
0
3
/s]
160 Q [m180
140
250
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
1250
30
80
25
80
60
H [ft]
H [m]
20
H [m]
75111_B_CH
0
0
10
75110_B_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
NPSH [m]
20
15
NPSH [m]
20
15
H [ft]
20
15
60
15
40
10
1P
1P
2P
3P
4P
2P
3P
40
4P
10
20
20
5
5
0
NPSH [m]
NPSH [ft]
40
0
15
10
40
NPSH [ft]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
50
1000
100
150
2000
200
3000
3
250 Q [m /s] 300
4000
Q [l/dak]
5000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
102
50
1000
100
150
2000
200
3000
3
250 Q [m /s] 300
4000
Q [l/dak]
5000
75113_B_CH
0
0
75112_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
46SV2/2A
0
250
0
46SV2
ISO 9906 - Ek A
500
250
Q [Imp gpm] 1000
750
750 Q [US gpm] 1000
500
ISO 9906 - Ek A
0
1250
250
0
50
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
1250
60
150
50
H [m]
H [m]
H [ft]
40
150
H [ft]
40
100
30
100
30
1P
2P
3P
4P
20
1P
2P
3P
4P
20
50
50
10
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
150
2000
3000
4000
46SV3/2A
0
Q [l/dak]
5000
0
0
500
250
750
100
1000
150
2000
3000
4000
250
0
70
Q [l/dak]
5000
ISO 9906 - Ek A
0
1250
3
250 Q [m /s] 300
200
46SV3
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
50
0
ISO 9906 - Ek A
250
0
0
3
250 Q [m /s] 300
200
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
EÐRÝLER
50
75115_B_CH
0
0
75114_B_CH
0
10
1250
100
300
200
80
H [ft]
H [ft]
250
50
H [m]
H [m]
60
60
200
150
40
1P
2P
3P
4P
150
100
30
40
1P
2P
3P
4P
100
20
50
20
50
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
50
1000
100
150
2000
200
3000
3
250 Q [m /s] 300
4000
Q [l/dak]
5000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
103
50
1000
100
150
2000
200
3000
3
250 Q [m /s] 300
4000
Q [l/dak]
5000
75117_B_CH
0
0
75116_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
46SV4/2A
0
250
0
46SV4
ISO 9906 - Ek A
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
ISO 9906 - Ek A
0
1250
250
0
100
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
1250
120
H [ft]
300
100
H [m]
80
H [m]
H [ft]
250
60
200
300
80
200
60
1P
2P
3P
150
4P
1P
2P
3P
4P
40
40
100
100
20
40
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
50
0
100
1000
150
2000
3000
4000
46SV5/2A
0
Q [l/dak]
5000
0
0
500
250
750
100
1000
150
2000
3000
4000
250
0
Q [l/dak]
5000
ISO 9906 - Ek A
0
1250
3
250 Q [m /s] 300
200
46SV5
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
50
0
ISO 9906 - Ek A
250
0
0
3
250 Q [m /s] 300
200
75119_B_CH
0
0
75118_B_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
15
50
20
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
1250
160
140
H [ft]
120
400
H [m]
140
H [m]
400
H [ft]
500
120
100
300
100
300
80
80
200
60
1P
2P
3P
1P
4P
2P
3P
4P
200
60
40
40
100
100
20
20
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
50
1000
100
150
2000
200
3000
3
250 Q [m /s] 300
4000
Q [l/dak]
5000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
104
50
1000
100
150
2000
200
3000
3
250 Q [m /s] 300
4000
Q [l/dak]
5000
75121_B_CH
0
0
75120_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
46SV6/2A
0
250
0
46SV6
ISO 9906 - Ek A
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
ISO 9906 - Ek A
0
1250
250
0
160
500
250
750
Q [Imp gpm] 1000
750 Q [US gpm] 1000
500
1250
180
500
160
140
H [ft]
H [ft]
140
H [m]
120
H [m]
500
400
400
120
100
300
100
80
1P
1P
2P
3P
2P
3P
300
4P
80
4P
200
60
200
60
40
40
100
100
20
20
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
100
1000
150
2000
3000
4000
66SV1/1A
Q [l/dak]
5000
0
0
0
500
1000
Q [US gpm]
100
1000
3000
4000
Q [l/dak]
5000
ISO 9906 - Ek A
500
0
3
250 Q [m /s] 300
200
2000
0
1500
25
150
66SV1
Q [Imp gpm]
1000
500
50
0
ISO 9906 - Ek A
0
0
3
250 Q [m /s] 300
200
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
EÐRÝLER
0
50
75123_B_CH
0
0
75122_B_CH
0
10
1500
35
80
100
30
20
25
H [ft]
15
80
H [m]
H [ft]
H [m]
60
20
60
40
15
10
1P
2P
3P
4P
1P
2P
3P
4P
40
10
20
5
20
5
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
105
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
75125_B_CH
0
0
75124_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
66SV2/2A
0
500
0
66SV2/1A
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
ISO 9906 - Ek A
0
1500
500
0
50
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
1500
60
160
140
50
120
H [m]
H [ft]
40
30
100
150
H [ft]
H [m]
40
100
30
80
1P
2P
3P
4P
20
1P
2P
3P
60
4P
20
50
40
10
10
20
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
0
100
1000
200
2000
300
3000
4000
5000
66SV2
0
400
6000 Q [l/dak]
0
0
500
1000
Q [US gpm]
1000
200
2000
300
3000
4000
5000
66SV3/2A
Q [Imp gpm]
1000
500
100
0
ISO 9906 - Ek A
0
0
Q [m3/s]
500
0
70
400
6000 Q [l/dak]
ISO 9906 - Ek A
0
1500
Q [m3/s]
75127_B_CH
0
0
75126_B_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
1500
100
300
200
80
H [ft]
150
H [ft]
250
50
H [m]
H [m]
60
60
200
40
1P
2P
3P
4P
150
100
30
40
1P
2P
3P
4P
100
20
50
20
50
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
106
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
75129_B_CH
0
0
75128_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
66SV3/1A
0
500
0
66SV3
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
ISO 9906 - Ek A
0
1500
500
0
100
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
1500
100
300
300
80
80
200
60
200
1P
2P
3P
H [ft]
H [m]
60
250
H [ft]
H [m]
250
4P
150
1P
40
2P
3P
150
4P
40
100
100
20
20
50
NPSH [ft]
40
0
10
40
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
50
10
30
30
20
20
5
5
10
1000
200
2000
300
3000
4000
5000
66SV4/2A
0
400
6000 Q [l/dak]
0
0
500
1000
Q [US gpm]
1000
200
2000
300
3000
4000
5000
66SV4/1A
Q [Imp gpm]
1000
500
100
0
ISO 9906 - Ek A
0
0
Q [m3/s]
500
0
120
400
6000 Q [l/dak]
ISO 9906 - Ek A
0
1500
Q [m3/s]
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
EÐRÝLER
0
100
75131_B_CH
0
0
75130_B_CH
0
10
1500
120
H [m]
100
H [m]
100
300
H [ft]
80
H [ft]
80
300
1P
200
60
1P
2P
3P
2P
3P
4P
200
60
4P
40
40
100
100
20
NPSH [ft]
40
0
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
107
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
75133_B_CH
0
0
75132_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
66SV4
0
500
0
66SV5/2A
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
ISO 9906 - Ek A
0
1500
500
0
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
1500
160
140
120
H [ft]
140
H [m]
400
H [m]
120
H [ft]
500
400
100
300
100
300
80
1P
2P
3P
4P
1P
80
2P
3P
4P
200
60
200
60
40
40
100
100
20
20
NPSH [ft]
40
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
0
100
1000
200
2000
300
3000
4000
5000
66SV5/1A
0
400
6000 Q [l/dak]
0
0
500
1000
Q [US gpm]
1000
200
2000
300
3000
4000
5000
66SV5
Q [Imp gpm]
1000
500
100
0
ISO 9906 - Ek A
0
0
Q [m3/s]
500
0
160
400
6000 Q [l/dak]
ISO 9906 - Ek A
0
1500
Q [m3/s]
77084_A_CH
0
0
75134_B_CH
0
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
1500
160
400
120
H [ft]
140
H [m]
H [m]
120
500
H [ft]
500
140
100
400
100
300
1P
80
2P
3P
300
4P
1P
80
200
60
2P
3P
4P
200
60
40
40
100
100
20
NPSH [ft]
40
0
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
10
30
30
20
20
5
5
10
0
0
0
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
0
77085_A_CH
0
10
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
108
100
1000
200
2000
3000
300
4000
5000
Q [m3/s]
400
6000 Q [l/dak]
77086_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
92SV1/1A
0
500
0
92SV1
ISO 9906 - Ek A
500
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
1000
1500
2000
Q [US gpm]
ISO 9906 - Ek A
0
2500
500
0
500
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
1000
1500
2000
Q [US gpm]
2500
H [m]
H [ft]
H [m]
H [ft]
35
30
100
30
25
80
25
80
20
60
20
60
15
15
40
1P
2P
3P
4P
40
10
1P
2P
3P
4P
10
20
20
5
5
NPSH [ft]
40
0
10
40
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
200
2000
300
4000
6000
8000
92SV2/2A
0
Q [l/dak] 10000
0
0
500
1000
1500
2000
Q [US gpm]
200
2000
300
3
500 Q [m /s] 600
400
4000
6000
8000
92SV2
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
100
0
ISO 9906 - Ek A
500
0
0
3
500 Q [m /s] 600
400
ISO 9906 - Ek A
0
2500
500
0
Q [l/dak] 10000
500
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
1000
1500
2000
Q [US gpm]
EÐRÝLER
100
75136_B_CH
0
0
75135_B_CH
0
10
2500
80
H [m]
250
H [ft]
H [ft]
H [m]
60
70
50
150
200
60
40
50
150
100
30
40
1P
30
20
1P
2P
3P
2P
3P
100
4P
4P
50
20
50
10
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
2000
200
300
4000
400
6000
3
500 Q [m /s] 600
8000
Q [l/dak] 10000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ hýzýný dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
109
100
2000
200
300
4000
400
6000
3
500 Q [m /s] 600
8000
Q [l/dak] 10000
75138_B_CH
0
0
75137_B_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
92SV3/2A
0
ISO 9906 - Ek A
500
0
500
1000
1000
1500
2000
Q [US gpm]
ISO 9906 - Ek A
92SV3
1500 Q [Imp gpm] 2000
0
2500
500
0
1000
1000
1500
2000
Q [US gpm]
2500
H [ft]
300
80
H [ft]
H [m]
120
H [m]
100
500
1500 Q [Imp gpm] 2000
100
250
300
80
200
60
200
60
150
40
1P
1P
2P
3P
4P
2P
3P
4P
40
100
100
20
40
0
40
10
10
30
30
20
20
5
5
10
10
100
0
200
2000
300
4000
6000
8000
92SV4/2A
0
500
Q [l/dak] 10000
0
0
1000
1500
2000
Q [US gpm]
200
2000
300
3
500 Q [m /s] 600
400
4000
6000
8000
92SV4
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
100
0
ISO 9906 - Ek A
500
0
0
3
500 Q [m /s] 600
400
500
0
500
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
1000
1500
2000
Q [US gpm]
2500
400
120
H [ft]
H [ft]
H [m]
140
H [m]
140
Q [l/dak] 10000
ISO 9906 - Ek A
0
2500
75140_B_CH
0
0
75139_B_CH
0
400
120
100
100
300
300
80
80
200
60
1P
2P
3P
200
60
4P
1P
40
2P
3P
4P
40
100
100
20
40
0
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
NPSH [m]
10
30
30
20
20
5
5
10
0
0
0
100
2000
200
300
4000
400
6000
3
500 Q [m /s] 600
8000
Q [l/dak] 10000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ direncini dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
110
100
2000
200
300
4000
400
6000
3
500 Q [m /s] 600
8000
Q [l/dak] 10000
77088_A_CH
0
10
77087_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
15
50
20
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
92SV5/2A
0
500
0
125SV1
ISO 9906 - Ek A
1500 Q [Imp gpm] 2000
1000
500
1000
1500
2000
Q [US gpm]
0
2500
500
0
160
ISO 9906 - Ek A
500
1000
1000
Q [Imp gpm]
2000
2500
1500
1500
Q [US gpm]
2500
3000
2000
H [ft]
H [m]
500
140
H [ft]
H [m]
30
25
80
400
120
20
100
60
300
80
15
1P
60
2P
3P
40
200
4P
10
1P
2P
3P
4P
40
20
100
5
20
NPSH [ft]
40
0
40
10
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
200
300
2000
4000
6000
8000
125SV2
0
0
0
3
500 Q [m /s] 600
400
Q [l/dak] 10000
0
0
0
500
1000
1000
Q [Imp gpm]
2000
2500
1500
1500
2000
0
Q [US gpm]
2500
3000
2000
200
300
4000
400
6000
500
8000
125SV3
ISO 9906 - Ek A
500
100
0
10000
Q [l/dak]
ISO 9906 - Ek A
500
500
1000
1000
Q [Imp gpm]
2000
2500
1500
1500
Q [US gpm]
2500
3000
2000
H [m]
H [m]
H [ft]
100
H [ft]
60
3
600 Q [m /s] 700
EÐRÝLER
100
77046_A_CH
0
0
77089_A_CH
0
10
300
50
80
250
150
40
200
60
100
30
150
40
20
1P
2P
3P
4P
1P
2P
3P
100
4P
50
20
10
50
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
2000
200
300
4000
400
6000
500
8000
3
600 Q [m /s] 700
10000
Q [l/dak]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ direncini dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
111
100
2000
200
300
4000
400
6000
500
8000
3
600 Q [m /s] 700
10000
Q [l/dak]
77048_A_CH
0
0
77047_A_CH
0
10
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
30 - 50 Hz ARALIÐINDA ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
125SV4
0
0
125SV5
ISO 9906 - Ek A
500
500
1000
1000
Q [Imp gpm]
2000
2500
1500
1500
0
Q [US gpm]
2500
3000
2000
0
ISO 9906 - Ek A
500
500
1000
1000
Q [Imp gpm]
2000
2500
1500
1500
Q [US gpm]
2500
3000
2000
500
H [m]
H [ft]
H [m]
H [ft]
160
120
140
100
300
400
120
80
100
300
200
60
80
200
60
40
1P
2P
3P
4P
1P
100
2P
3P
4P
40
100
20
20
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
0
100
2000
200
300
4000
400
6000
500
8000
3
600 Q [m /s] 700
10000
Q [l/dak]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki akýþ direncini dikkate almaz.
Eðriler bir, iki, üç ve dört pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
112
100
2000
200
300
4000
400
6000
500
8000
3
600 Q [m /s] 700
10000
Q [l/dak]
77050_A_CH
0
0
77049_A_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
0
20
40
20
60
40
100 Q [Imp gpm]
80
60
80
100
120
0
Hc [m]
0
Q [US gpm]
0,010
Hc [m]
TAHLÝYE TARAFI
15SV
0
20
40
20
60
40
100 Q [Imp gpm]
80
60
80
100
Q [US gpm]
120
5
15
0,008
Hc [ft]
0,03
4
0,006
0,02
3
Hc [ft]
EMÝÞ TARAFI
15SV
A
10
A
0,004
2
0,01
5
0,002
1
0
0,010
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
0,03
0,008
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
B
10
3
Hc [ft]
Hc [ft]
15
4
0
Hc [m]
0,00
Hc [m]
0,000
5
0,02
0,006
B
2
0,004
5
0,01
5
100
15
200
20
25
300
20
20
0,00
0
40
40
60
60
80
80
120
140
10
100
15
200
20
25
300
400
0
Q [US gpm]
0,014
0,012
0,04
0
20
20
Q [m
[m3/s]
Q
/h] 30
Q
Q[l/min]
[l/dk]
500
TAHLÝYE TARAFI
22SV
Q [Imp gpm]
120
100
100
5
0
EMÝÞ TARAFI
Hc [ft]
Hc [m]
0
0,000
Q
Q[l/min]
[l/dk]
500
400
22SV
0
Q [m
[m3/s]
Q
/h] 30
Hc [m]
0
10
40
40
60
60
80
80
Q [Imp gpm]
120
100
100
120
140
Q [US gpm]
8
25
20
6
0,010
A
0,03
15
0,008
4
A
0,02
0,006
10
0,004
2
0,01
5
0,002
0
Hc [m]
0,03
0,008
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
25
B
20
6
Hc [ft]
30
8
0
0,010
Hc [ft]
0,00
Hc [m]
0,000
10
B
0,006
0,02
15
4
0,004
10
0,01
2
0,002
0
0
0
5
10
100
15
200
20
300
25
400
30
500
3
Q
/h]
Q [m
[m3/s]
35
0,000
0,00
0
Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çek valf, pompanýn basma tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çek valf, pompanýn emiþ tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
113
5
10
100
15
200
20
300
25
400
3
30 Q
Q[m
[m3/h]
/s] 35
500
QQ[l/min]
[l/dk]
76810_A_CH
0
76807_A_CH
5
EÐRÝLER
0
0
Hc [ft]
0
76809_A_CH
0,002
76806_A_CH
1
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
EMÝÞ TARAFI
0
20
40
20
40
60
60
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
Q [Imp
180 gpm]
0
200 Q [US
220 gpm]
180
0,8
20
40
20
40
60
60
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
Q [Imp
180 gpm]
200 Q [US
220 gpm]
180
5
15
Hc [ft]
Hc [m]
2,5
0
Hc [ft]
0
TAHLÝYE TARAFI
33SV
Hc [m]
33SV
4
2,0
0,6
A
A
3
1,5
10
1,0
2
0,5
1
0,0
0
0,8
0
Hc [m]
0,4
2,5
5
Hc [m]
0,0
5
4
Hc [ft]
15
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
3
Hc [ft]
0,2
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
0,6
2,0
B
10
B
1,5
0,4
2
1,0
5
0,2
1
10
0
20
30
200
400
0,0
800
0,0
0
EMÝÞ TARAFI
100
150
100
150
Q250
[Imp gpm]
200
200
30
200
0
Q
[US gpm]
300
250
20
0,8
2,5
0
3
40
400
Q [m /s]
Q [l/dak]
600
50
800
TAHLÝYE TARAFI
46SV
Hc [m]
50
50
10
0
50
100
50
150
100
150
Q250
[Imp gpm]
200
200
Q
[US gpm]
300
250
5
15
Hc [ft]
Hc [m]
50
4
2,0
0,6
A
10
3
1,5
A
1,0
2
0,5
1
0,0
0
0,8
0
Hc [m]
0,4
2,5
5
0,0
5
4
Hc [ft]
15
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
Hc [ft]
0,2
Hc [m]
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
0,6
2,0
B
10
3
1,5
B
0,4
2
1,0
5
0,2
1
0
0
0
0
10
200
20
30
400
40
600
50
800
60 Q [m3/s] 70
1000
Q [l/dak]
0,0
0,0
0
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çek valf, pompanýn basma tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çek valf, pompanýn emiþ tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
114
10
200
20
30
400
40
600
50
800
60 Q [m3/s] 70
1000
Q [l/dak]
76728_B_CH
0,5
76736_B_CH
EÐRÝLER
0
Q [m /s]
Q [l/dak]
600
46SV
0
3
40
Hc [ft]
0
0
76735_B_CH
0
76727_B_CH
0,5
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
EMÝÞ TARAFI
66SV
0
50
100
0
150
100
200
250
200
300
Q
[Imp gpm]
350
0
400 Q [US gpm]
300
TAHLÝYE TARAFI
66SV
50
100
0
200
250
200
300
Q
[Imp gpm]
350
400 Q [US gpm]
300
Hc [ft]
Hc [ft]
Hc [m]
3
Hc [m]
0,6
150
100
1,5
7,5
0,4
2
A
A
1,0
0,2
5,0
1
0,5
0,0
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
7,5
0,4
B
Hc [ft]
Hc [ft]
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
2
0
0,6
Hc [m]
0,0
Hc [m]
0,0
3
2,5
1,5
B
5,0
1
1,0
0,2
0
20
200
40
400
60
600
800
1000
1200
0
1400
Q 1600
[l/dak]
0,0
0,0
0
0
EMÝÞ TARAFI
92SV
0
Q [m3/s] 100
80
100
200
100
300
200
300
400
0
Q
[US gpm]
600
500
200
40
60
600
800
0
1000
1200
1400
Q 1600
[l/dak]
TAHLÝYE TARAFI
100
200
100
300
200
300
Q500
[Imp gpm]
400
400
Q
[US gpm]
600
500
Hc [m]
5
Hc [ft]
3
0,8
15
Hc [ft]
Hc [m]
1,0
Q [m3/s] 100
80
92SV
Q500
[Imp gpm]
400
400
20
4
A
A
2
0,6
10
3
0,4
2
1
5
0,2
1
0
1,0
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
3
0,8
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
B
10
3
Hc [ft]
Hc [ft]
15
4
0
Hc [m]
0
Hc [m]
0,0
5
B
2
0,6
2
0,4
5
1
0,2
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120 Q [m3/s] 140
2000
Q [l/dak]
0,0
76738_B_CH
0
0
0
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çek valf, pompanýn basma tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çek valf, pompanýn emiþ tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
115
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120 Q [m3/s] 140
2000
Q [l/dak]
76730_B_CH
1
EÐRÝLER
0,0
0
76737_B_CH
0
0,5
76729_B_CH
2,5
PAKET HÝDROFORLAR, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
100
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
Q [Imp gpm]
0
Hc [m]
0
Q [US gpm]
0,6
1,8
0,5
Hc [ft]
Hc [m]
0
TAHLÝYE TARAFI
125SV
0
100
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
Q [Imp gpm]
Q [US gpm]
2,0
6
Hc [ft]
EMÝÞ TARAFI
125SV
1,6
5
1,5
1,4
0,4
1,2
4
A
A
1,0
0,3
1,0
3
0,8
0,2
0,6
2
0,5
0,4
0,1
1
0,2
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
1,5
0
1,8
0,5
1,6
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
5
0,4
1,4
4
1,2
B
1,0
Hc [ft]
Hc [m]
6
0,0
0,6
Hc [ft]
0,0
Hc [m]
0,0
2,0
0,3
1,0
B
3
0,8
0,2
2
0,6
0,5
0,4
0
0
EÐRÝLER
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
3
/s]
160 Q [m 180
140
2500
0,2
76936_A_CH
0,0
0,0
0,0
0
Q [l/dak]
3000
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çek valf, pompanýn basma tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çek valf, pompanýn emiþ tarafýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
116
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
3
/s]
160 Q [m 180
140
2500
76935_A_CH
0,1
1
Q [l/dak]
3000
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
117
DÝYAFRAMLI TANKLAR
Her bir pompa için bir tane olacak þekilde 24 litrelik diyaframlý tanklara sahip hidrofor setleri doðrudan manifold üzerine
monte etmek için hazýrdýr. Setler, kullanýlmayan kaplinleri kapatmak için kapaklarla donatýlmýþtýr. Daha büyük tanklar
tahliye manifoldunun kullanýlmayan tarafýna da baðlanabilir. Uygun boyuttaki tank için lütfen teknik eklere bakýn.
Aþaðýdaki aksesuarlara sahip kitler istek üzerine temin edilebilir:
− diyaframlý tank;
− açma kapama küresel vana;
− çalýþtýrma talimatlarý;
− paket.
DÝYAFRAM TANKI KÝTÝ
BOYUTLAR (mm)
Maddeler
Hacim
PN
Litre
bar
øA
B
Vana
Diyafram
Tank
Vana
8
8
205
390
1" FF
EPDM
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
1LNHONDSODPDO×SLULQo
1LNHONDSODPDO×SLULQo
1LNHONDSODPDO×SLULQo
1LNHONDSODPDO×SLULQo
$,6,SDVODQPD]oHOLN
24
8
270
555
1" FF
EPDM
24
10
270
555
1" FF
EPDM
24
16
270
555
1" FF
EPDM
24
10
270
575
1" FF
Bütil
gcom-vmb_en_b_td
KONTRAFLANÞ KÝTÝ
3" çapýndaki manifoldlar genellikle diþli kaplinlerle ve kullanýlmayan tarafta kapak olacak þekilde gelir.
Çinko kaplý veya paslanmaz çelikten üretilmiþ kontraflanþ kaplin kitleri istek üzerine temin edilebilir.
Kontraflanþ takýmlarý aþaðýdakilerle donatýlmýþtýr:
- diþli flanþ
- conta ve cývata/vida.
- diþli kontraflanþ (3" çapýnda kaynaklý tip).
DÝÞLÝ KONTRAFLANÞLAR
%2<87/$5PP'(/ú./(5
AKSESUARLAR
TAKIM
7ú3ú
DN
øC
øA
B
øD
H
øF
N°
2"
50
Rp 2
125
16
165
24
18
4
25
2" ½
65
Rp 2 ½
145
16
185
23
18
4
16
3"
80
Rp 3
160
17
200
27
18
8
16
31
Gcom-ctf-tonde-f-en_a_td
KAYNAKLI KONTRAFLANÞLAR
%2<87/$5PP'(/ú./(5
TAKIM
7ú3ú
DN
øC
øA
B
øD
øF
N°
PN
2"
50
61
125
19
165
18
4
16
2"1/2
65
77
145
20
185
18
4
16
3"
80
90
160
20
200
18
8
16
4"
100
116
180
22
220
18
8
16
5"
125
141,5
210
22
250
18
8
16
6"
150
170,5
240
24
285
22
8
16
8"
200
221,5
295
26
340
22
12
16
10"
250
276,5
355
29
405
26
12
16
12"
300
327,5
410
32
460
26
12
16
Gcom-ctf-tonde-s-en_c_td
118
KAUÇUK KOMPANSATÖR KÝTÝ
Titreþim önleyici baðlantýlar veya kompansatörler, borulardaki deformasyonlarý, genleþmeleri ve gürültüleri
sönümlemek için kullanýlabilir ve çarpmalarý azaltabilir. Dahasý, çöküntüler için negatif genleþmeye izin veren
yüksek derecede boþluða dayanabilir.
Esnek bir malzeme olmasý nedeniyle, þekli deðiþtirilebilir ve genleþtirilebilir böylece montajý kolaylaþýr; borularý
hizalanmamýþ montaj daha basit ve hýzlý hale gelir. Montaj baðlantýlarýna gereksinim duymaz.
TABLO 1
L
A-B-C-D toplanamaz
C
A
B
D
6,.,û0$
*(1úû/(0(
ÇAPRAZ
AÇISAL HAREKET
mm
8
8
8
12
12
18
18
18
25
25
25
25
25
25
25
mm
4
4
5
6
6
10
10
10
14
14
14
16
16
16
16
mm
8
8
8
10
10
12
12
12
22
22
22
22
22
22
22
(°)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
KAUÇUK
.203$16$7g5
mm
95
95
105
115
130
135
170
180
205
240
260
265
265
265
265
DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
1"1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
TÝTREÞÝM ALICILAR
BOYUTLAR (mm)
7ú3
DAYANAK
øA
H
L
M
7ú75(ûú06g1h0/(<ú&ú3;
7ú75(ûú06g1h0/(<ú&ú3;
7ú75(ûú06g1h0/(<ú&ú3;
6
6
6
18
6
8
16
1RW0)YH))YHUVL\RQODU×PHYFXWWXU
bst-ant-piedini-en_a_td
119
AKSESUARLAR
GD_JOINT_A_TD
KURU ÇALIÞMA KORUMA SÝSTEMÝ
ÞAMANDIRA ÞALTERÝ KORUMA YÖNTEMÝ
Þamandýra þalteri koruma sistemi, su tedariki açýk tanklardan geldiði
durumlarda kullanýlýr. GHV20, 30 ve 40 paketleri için tankýn içine konulan
seviye flatörü doðrudan frekans dönüþtürücüye veya elektrik paneline
baðlanabilir. Su temini yeterli deðilse seviye flatörü elektrik kontaðýný açar
ve pompalar çalýþmayý durdurur.
Gcom-pms1_a_dd
Kuru çalýþma kapatma sistemleri, yetersiz su olmasý durumunda pompalarý korumak için monte edilmelidir.
Elektrot sensörlü koruma sistemi, suyun açýk tank veya kuyulardan temin
edildiði durumlarda kullanýlýr. Kontrol devreli elektrikli panele doðrudan üç
sensör baðlanýr (GVH20, 30 ve 40 paketleri için).
Tek pompalý paketler için (GHV10), frekans dönüþtürücüye baðlý elektrik
kontaðý saðlayan ek bir düzey kontrolü kurulmalýdýr (prob modülü).
Su temini yeterli deðilse kontrol devresi elektrik kontaðýný açar ve
pompalar çalýþmayý durdurur.
Gcom-pms2_a_dd
ELEKTROT SENSÖRLÜ KORUMA YÖNTEMÝ
OPTOELEKTRONÝK SENSÖR KORUMA
YÖNTEMÝ (YALNIZCA GHV)
Optoelektronik sensör koruma yöntemi, her pompanýn gövdesine
doðrudan bir sensör yükleyerek pompayý korumak için kullanýlýr. Cihaz,
doldurma tapasýnýn üzerine, eðer gerekirse bir adaptör kullanýlarak monte
edilir.
Sensörün, ona güç veren frekans dönüþtürücüyle elektrik baðlantýsý
vardýr.
Su beslemesi yetersizse ya da sensörün bulunduðu bölgede hava varsa,
sensör devreye girer. Suyun az olmasýnýn normal bir durum olduðu
kurulumlar için, pompa kapalýyken, kontrol sisteminde bir “pompa
çalýþma” elektrik kontaðý bulunmalýdýr.
120
Gcom-pms4_a_dd
AKSESUARLAR
Minimum basýnç anahtarýyla koruma sistemi, suyun su þebekesinden
veya basýnçlý tanklardan temin edildiði durumlarda kullanýlýr. Basýnç
anahtarý kontrol devreli elektrikli panele baðlanýr (GVH20, 30 ve 40
paketleri için).
Tek pompalý paketlerde (GHV10), basýnç anahtarý doðrudan frekans
dönüþtürücüye baðlýdýr.
Su temini yeterli deðilse basýnç anahtarý elektrik kontaðýný açar ve
pompalar çalýþmayý durdurur.
Gcom-pms3_a_dd
MÝNÝMUM BASINÇ ANAHTARIYLA KORUMA
YÖNTEMÝ
TEKNÝK
BÝLGÝLER
TEKNÝK
BÝLGÝLER
121
*(1(/.8//$1,&,/$5'$68ú+7ú<$d/$5,
6XLKWL\DF×Q×QEHOLUOHQPHVLNXOODQ×F×ODU×QWUQHYHHü]DPDQO×O×NIDNW|UQHEDùO×G×U+HVDSODPDONHGHQONH\HGHùLüLNOLN
J|VWHUHELOHQ\|QHWPHOLNOHUHVWDQGDUWODUDYH\DJHOHQHNOHUHEDùO×G×U$üDù×GDJ|VWHULOHQKHVDSODPD\|QWHPLX\JXODPD
GHQH\LPLQLWHPHODO×UELUEDüYXUXGHùHULVDùODPDNLoLQWDVDUODQP×üW×UYHD\U×QW×O×DQDOLWLNKHVDSODPDQ×Q\HULQLWXWPD]
dRNGDLUHOLELQDODUGDVXLKWL\DoODU×
7NHWLPWDEORVXQGDV×KKLWHVLVDWDEDùO×RODUDNKHUELUEDVPDQRNWDV×Q×QD]DPLGHùHUOHULJ|VWHULOPLüWLU
+(5%ú5%$60$12.7$6,údú10$.6ú0807h.(7ú0
7ú3ú
7h.(7ú0OGDN
9
10
12
12
15
6
6
6
90
(Y\H
%XODü×NPDNLQHVL
dDPDü×UPDNLQHVL
'Xü
%DQ\RNYHWL
/DYDER
%LGH
5H]HUYXDU:&
.RQWUROOVLIRQVLVWHPL:&
*DWFPBDBWK
*HUoHNWH EDVPD QRNWDODU NHVLQOLNOH D\Q× DQGD NXOODQ×OPDG×ù×QGDQ KHU ELU EDVPD QRNWDV×Q×Q VX WNHWLP
GHùHUOHULQLQ WRSODP× Hü]DPDQO×O×N NDWVD\×V×QD J|UH D]DOW×OPDV× JHUHNHQ NXUDPVDO D]DPL WNHWLPL EHOLUOHU
f =
f =
f =
f =
1
(0,857 x Nr x Na)
%LUEDQ\RYHVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
1
(0,857 x Nr x Na)
%LUEDQ\RYHNRQWUROOVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
1,03
(0,545 x Nr x Na )
úNLEDQ\RYHVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
0,8
(0,727 x Nr x Na )
úNLEDQ\RYHNRQWUROOVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
TEKNÝK
BÝLGÝLER
I NDWVD\×1U EDVPDQRNWDODU×Q×QVD\×V×1D DSDUWPDQGDLUHVLVD\×V×
*HQHONXOODQ×F×ODUGDVXLKWL\DoODU×WDEORVXQGDELUEDQ\ROXYHLNLEDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQDSDUWPDQ
GDLUHVL VD\×V×QD YH WXYDOHW WUQH J|UH D]DPL Hü]DPDQO×O×N GHEL GHùHUOHULQL J|VWHULOPLüWLU %LU EDQ\ROX DSDUWPDQ
GDLUHOHULDo×V×QGDQEDVPDQRNWDV×J|]|QQGHEXOXQGXUXOXUNHQLNLEDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQEDVPDQRNWDV×
GüQOPüWU(PPHQRNWDODU×Q×QYH\DDSDUWPDQGDLUHOHULQLQVD\×V×Q×QIDUNO×ROPDV×KDOLQGHLKWL\DF×KHVDSODPDN
LoLQIRUPOOHULNXOODQ×Q
122
*(1(/.8//$1,&,/$5'$68ú+7ú<$d/$5,7$%/268
5(=(598$5/,:&
'$ú5(
SAYISI
1
.21752//h6ú)216ú67(0/ú:&
2
1
2
60
85
105
121
135
148
160
171
181
191
200
209
218
226
234
242
249
256
263
270
277
283
290
296
302
308
314
320
325
331
357
382
405
427
448
468
487
506
523
540
557
573
589
604
662
715
764
811
854
79
111
136
157
176
193
208
223
236
249
261
273
284
295
305
315
325
334
343
352
361
369
378
386
394
401
409
417
424
431
466
498
528
557
584
610
635
659
682
704
726
747
767
787
863
932
996
1056
1114
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
140
160
180
200
32
45
55
63
71
78
84
90
95
100
105
110
114
119
123
127
131
134
138
142
145
149
152
155
158
162
165
168
171
174
187
200
213
224
235
245
255
265
274
283
292
301
309
317
347
375
401
425
448
40
56
68
79
88
97
105
112
119
125
131
137
143
148
153
158
163
168
172
177
181
185
190
194
198
202
205
209
213
217
234
250
265
280
293
306
319
331
342
354
364
375
385
395
433
468
500
530
559
<D]O×NODULoLQHQD]RUDQ×QGDDUW×U×OP×üGHELGüQOPHOLGLU
G-at-fi_a_th
123
TEKNÝK
BÝLGÝLER
'(%úOGDN
.$08<$$d,.%ú1$/$5údú168ú+7ú<$d/$5,
2ILVOHUNRQXWELULPOHULRWHOOHUDO×üYHULüPHUNH]OHULEDN×PHYOHULYHGLðHUOHULJLELÐ]VHO
NXOODQÜPODUD\ÐQHOLNELQDODUÜQLKWL\DÁODUÜÁRNGDLUHOLELQDODUÜQLKWL\DÁODUÜQGDQIDUNOÜGÜUYHJHUHNJÖQOÖNJHQHOVX
WÖNHWLPOHULJHUHNVHD]DPLHí]DPDQOÜOÜNGHELOHULJHQHOOLNOHIDUNOÜGÜU.DPX\DDo×NELQDODUGDLoLQVX
LKWL\DoODU×GL\DJUDP×UHKEHUOLNVDðODPDVÜLÁLQED]ÜNDPXWLSOHULQGHNLD]DPLHí]DPDQOÜOÜNGHELVLQLJÐVWHULU
Q[m3/s]
(Q\ÖNVHNNHVLQOLðLQHOGHHGLOPHVLLÁLQEXLKWL\DÁODUÜQÐ]HOJHUHNVLQLPOHUHYH\HUHOKÖNÖPOHUHX\JXQíHNLOGHDQDOLWLN
KHVDSODPD\ÐQWHPOHULNXOODQÜODUDNKHUGXUXPLÁLQD\UÜD\UÜEHOLUOHQPHVLJHUHNLU
No
TEKNÝK
BÝLGÝLER
<D]OÜNODULÁLQGHELQLQHQD]RUDQÜQGDDUWWÜUÜOPDVÜJHUHNLU
2ILVOHU.LíLVD\ÜVÜ
$OÜíYHULíPHUNH]OHUL.LíLVD\ÜVÜ
%DNÜPHYOHUL<DWDNVD\ÜVÜ
2WHOOHUNRQDNODPD\HUOHUL<DWDNVD\ÜVÜ
124
+ú'52)25h1ú7(/(5ú1ú1.8//$1,0,
ûHEHNHGHQVDùODQDQVX\XQEDV×QF×NXOODQ×F×Q×QVXYHDW×NVXHNLSPDQODU×Q×QG]JQoDO×üDELOPHVLLoLQJHQHOOLNOH\HWHUOLGLU
%DV×QF×Q\HWHUOLROPDG×ù×GXUXPODUGDVXEDV×QF×Q×DUW×UPDNYHHQX]DNQRNWDODUGDELOHLVWHQHQEDV×QoGHùHULQL
VDùOD\DELOPHNLoLQKLGURIRUQLWHOHULGHYUH\HJLUHU%|\OHFHELUELQD\DELQDJUXEXQDYH\DELUVLVWHPHVDùODQDQVX\XQ
\HWHUOLPLNWDUGDWHPLQHGLOHELOPHVLNXOODQ×F×ODU×QKHUQRNWDGDLKWL\DoGX\XODQPLNWDUGDVX\XHOGHHGHELOPHVL\OHVDùODQ×U
hQLWHQLQEDùODQW×\|QWHPOHULJLULüWDUDI×
6XKLGURIRUQLWHVLQHLNLüHNLOGHXODüW×U×O×U
+LGURIRUODVXND\QDù×DUDV×QDELUGHSRVXNR\DUDNGROD\O×EDùODQW×üHNLO
+LGURIRUXVXND\QDù×\ODVLVWHPDUDV×QDGRùUXGDQEDùOD\DUDNGRùUXGDQEDùODQW×üHNLO
'ROD\O×EDùODQW×üHEHNHEDV×QF×QGDQID\GDODQ×OPDV×QDL]LQYHUPH]'ROD\×V×\ODGDKD\NVHNHQHUMLOLSRPSDJHUHNWLULU
%DV×QoGDOJDODQPDV×ΔSEDU×Q]HULQGHGHùLOVHGRùUXGDQEDùODQW×üHEHNHEDV×QF×QGDQID\GDODQ×OPDV×QDL]LQYHULU
$NVLGXUXPGDKLGURIRUXQG]JQoDO×üDELOPHVLLoLQELUEDV×QoGüUFNXOODQ×OPDO×G×U
DOLAYLI
.8//$1,0
KAYNAK
68'(3268
û(%(.(
+ú'52)25
%$6,1d/,
68
%25868
(1)
'2ø58'$1
KAYNAK
%$6,1d'hûh5h&h
Δp>,EDU
+ú'52)25
(1) %$6,1d/,68%258681'$1.$6,7686ú67(0ú.$3$/,'(329%
(2) 686ú67(0ú0(9&876$9(<(5(/<g1(7ú07$5$),1'$1)$5./,%ú58<*8/$0$<$*ú'ú/0ú<256$d(.9$/)$9(<$$<,50$&ú+$=,%%$ø/$<,1
ĩGMKN
125
TEKNÝK
BÝLGÝLER
û(%(.(
Binalardaki su temin sistemleri
6XWHPLQVLVWHPLQLQ\DS×V×DüDù×GDNLNRüXOODUODX\XPOXROPDO×G×U
- (QD]WHUFLKHGLOHQEHVOHPHQRNWDV×QGDHNLSPDQ×QG]JQoDO×üDELOPHVLLoLQJHUHNOLPLQLPXPEDV×QoVDùODQPDO×G×U
YDQDODUYHWXYDOHWUH]HUYXDU×LoLQEDUNRQWUROOVLIRQVLVWHPOHULLoLQEDU
- (QWHUFLKHGLOHQEHVOHPHQRNWDV×QGDEDV×QoEDU×DüPDPDO×G×U
%XSDUDPHWUHOHUNDUü×ODQG×ù×QGDELQDQ×Q\NVHNOLùLYHKLGURIRUXQVXJLULüNRüXOODU×GRùUXOWXVXQGDWHPLQVLVWHPL
DüDù×GDNLNRQILJUDV\RQODUGDQELULQHVDKLSRODELOLU
KAYNAK
+ú'52)25
KAYNAK
+ú'52)25
B 6(7%ú1$1,17$0$0,1$+ú=0(79(5ú5$1&$.(1<$.,1'$.ú.8//$1,0
%$6,1&,d2.<h.6(.2/$&$ø,1'$1$/7.$7/$5'$%$6,1d'hûh5h&h
.8//$1,/0$/,',5
$6(7%ú1$1,17$0$0,1$+ú=0(79(5ú5
TEKNÝK
BÝLGÝLER
üHNLO
üHNLO
KAYNAK
+ú'52)25
KAYNAK
%$6,1d/,
68%25868
+ú'52)25
%$6,1d/,
68%25868
& 6(7h67.$7/$5$+ú=0(79(5ú5$/7.$7/$5%$6,1d/,68%25868
7$5$),1'$1%(6/(1ú5
' %$=,$/7.$7/$5$%$6,1d'hûh5h&h7$.,/0$
*(5(øú',û,1'$%8'8580%ú5g1&(.ú'8580/$
$<1,',5
üHNLO
üHNLO
126
+ú'52)256(7ú1ú1(1(5-ú6ú1ú19(68*ú5úû.2û8//$5,1,1
%(/ú5/(10(6ú
*LULüVHYL\HVL
+LGURIRUVHWLQLQEDVPD\NVHNOLùL+WRWDüDù×GDNLGHùHUOHULQ
WRSODP×QDHüLWWLU
- +H+LGURIRUVHWLLOHHQ\NVHNEDVPDQRNWDV×
DUDV×QGDNL\NVHNOLNIDUN×
- +F7PERUXYHYDQDILOWUHJLELGLùHUVLVWHP
ELOHüHQOHULQLQWRSODPDN×üGLUHQFL
- +UHQD]WHUFLKHGLOHQQRNWDQ×QEDV×QoLKWL\DF×
H tot = He+Hc+Hr
3R]LWLI\NVHNOLNWHJLULü
%XGXUXPGDJHUHNOLEDVPD\NVHNOLùL+WRW
JLULüEDV×QF×GHùHUL\OH+LGüHU
H tot = He+Hc+Hr- Hi
1HJDWLI\NVHNOLNWHJLULü
3RPSDQ×Q\HUDOW×QGDNLWDQNYH\DNX\XGDQoHNLü\DSW×ù×
GXUXPODUGDJHUHNOLEDVPD\NVHNOLùLJLULü\NVHNOLùL+D
LOHDUWDU
%XGXUXPGDVXGHSRODPDWDQN×YHQLWHDUDV×QGDNL|QHPOL
IDUN×J|]|QQGHEXOXQGXUDUDNJLULü\NVHNOLùLQHGLNNDW
HGLOPHOLGLU$NVLWDNGLUGH\DQO×üHPLüKDWW×ER\XWXQXQ
VHoLOPHVLSRPSDQ×QoDO×üPDV×Q×ROXPVX]NDYLWDV\RQ
HWNLOHU
127
TEKNÝK
BÝLGÝLER
H tot = He+Hc+Hr+ Ha
NPSH
Pompa emiþ ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da bu basýncýn hemen altýnda olduðu yerlerde sývý
içerisinde buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar veyüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlerle
iletilen basýnç dalgalarý üretir. Gerilim döngülerine maruz
kalan bu çeperler giderek deforme olur ve metal
yorgunluðu nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna
vurulmasýyla oluþan metalik bir sesle nitelenebilen bu
olaya kavitasyon baþlangýcý denir.
Kavitasyonun neden olduðu hasar elektrokimyasal
korozyon ve çeperlerin kalýcý bozunumu nedeniyle
sýcaklýktaki lokal artýþ neticesinde artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle deostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH
(Net Pozitif Emme Yükü) denilen toplam net emme yükü
hesaplanarak deðerlendirilebilir.
NPSH, pompa giriþinde sývýnýn sahip olduðu buhar
basýncý (m. olarak ifade edilir) hariç tutularak, yeni
baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda emiþte ölçülen
sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade edilir) gösterir.
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yüksekliði (hz) bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
TEKNÝK
BÝLGÝLER
hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
1
burada:
hp emiþ tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emiþ pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emiþ yüksekliðidir;
hz, sývý seviyesi pompa ekseninden düþük
olduðunda negatiftir.
hf emiþ hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir,
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki m. cinsinden ifade edilen
sývýnýn buhar basýncýdýr. hpv, Pv buhar basýncý ile
sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
Montaj için maksimum olasý emiþ yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Su sýcaklýðý (°C)
20
40
60
80
90
110
120
Emiþ kaybý (m)
0,2
0,7
2,0
5,0
7,4
15,4
21,5
Deniz seviyesinden yükseklik (m)
500 1000 1500 2000 2500 3000
Emiþ kaybý (m)
0,55
1,1
1,65
2,2
2,75
3,3
Sürtünme kaybý bu katalogun 131-132.sayfalarýnda
gösterilir. Bunu azami deðere düþürmek için özellikle de
yüksek emiþ yüksekliði (4-5 m’den fazla) durumunda ya
da yüksek akýþ hýzlý çalýþma sýnýrlarý dahilinde pompanýn
emme çýkýþýndan daha büyük bir çapý olan emiþ hattý
kullanmanýzý öneririz.
Pompanýn pompalanacak sývýya olabildiðince yakýn bir
yere konumlandýrýlmasý her zaman iyi bir fikirdir.
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli akýþ hýzý: 30 m3/sa
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emiþ yüksekliði: 3,5 m.
Seçim, NPSH gereken deðeri 30 m3/sa, di 2,5 m. olan bir
FHE 40-200/75 pompasýdýr.
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33m, hpv = Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)
Taban valfleri olan emiþ hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formülündeki parametreleri yukarýdaki sayýsal
deðerlerle deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
128
t
T
ps
U
t
T
ps
U
t
T
ps
U
qC
K
bar
qC
K
bar
K
bar
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
kg/dm3
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
qC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
kg/dm3
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
kg/dm3
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_a_sc
129
TEKNÝK
BÝLGÝLER
BUHAR BASINCI PS BUHAR BASINCI VE
U68<2ø81/8ø87$%/268
*(1/(û0(7$1.,1,1
6(dú0ú9(
%2<87/$1',5,/0$6,
'ú<$)5$0/,7$1.
'L\DIUDPO×WDQN×QKDFPLKDYD\DVW×NO×WDQNWDQGDKDGüNWU
$üDù×GDNLIRUPO\DUG×P×\ODKHVDSODQDELOLU
3RPSDQ×QVDDWEDü×\ROYHUPHVD\×V×Q×V×Q×UODPDNLoLQJHQOHüPHWDQN×
NXOODQ×OPDNWDG×U
Vm=
Qp
4xZ
x
1-
*HQOHüPHWDQN×KDYD\DVW×NO×YH\DGL\DIUDPO×WLSWHRODELOLU
+DYD\DVW×NO×PRGHOGHKDYDYHVXDUDV×QGDEHOLUJLQELUV×Q×U\RNWXU
+DYDQ×QELUN×VP×VX\ODNDU×üPDHùLOLPLJ|VWHUGLùLQGHQND\ERODQ
KDYD\×KDYDEHVOHPHVLYH\DNRPSUHV|U\DUG×P×\ODWHODILHWPHN
JHUHNOLGLU
'L\DIUDPO×PRGHOGHKDYDQ×VX\ODWHPDV×HVQHNELUGL\DIUDP
WDUDI×QGDQHQJHOOHQGLùLLoLQKDYDEHVOHPHQLWHVLYH\DNRPSUHV|U
JHUHNOLGHùLOGLU
*HQOHüPHWDQN×Q×QKDFPLQLEHOLUOHPHNLoLQNXOODQ×ODQDüDù×GDNL
\|QWHPKHP\DWD\KHPGHGLNH\PRGHOOHULoLQJHoHUOLGLU
*HQOHüPHWDQN×Q×QKDFPLQLKHVDSODUNHQJHQHOOLNOHLONSRPSD\×
J|]|QQGHEXOXQGXUPDN\HWHUOLGLU
EXUDGD
Vm
Qp
Pmax
3PLn
Z
= +DYD\DVW×NO×JHQOHüPHWDQN×Q×QP3FLQVLQGHQWRSODPKDFPL
= m3KFLQVLQGHQRUWDODPDSRPSDGHELVL
= 0DNVLPXPEDV×QoD\DU×ZFP
= 0LQLPXPEDV×QoD\DU×ZFP
= 6DDWEDü×PDNVLPXP\ROYHUPHVD\×V×
gUQHN
CN-pompa
Pmax = PFD
3PLn = PFD
Qp
= 18m3K
Z
= 30
Vm=
Qp
4xZ
x
1
=m3
1- 3PLQ-
Pmax
OLWUHOLNJHQOHüPHWDQN×JHUHNOLGLU
TEKNÝK
BÝLGÝLER
+$9$<$67,./,
*(1/(û0(7$1.,
1
3PLQ-
Pmax
130
P'h='g.0('(0ú5%258+$77,1'$'(%ú'ú5(1&ú7$%/268
+$=(1:,//,$06)250h/h& 0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
20
3/4"
25
1"
32
1 1/4"
40
1 1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ú1dYHPPFLQVLQGHQ120ú1$/d$3
65
80
100
125 150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHùHUOHULDüDù×GDNLOHUOHoDUS×OPDO×G×U
JDOYDQL]OLYH\DER\DO×oHOLNERUXODULoLQ
SDVODQPD]oHOLNYH\DEDN×UERUXODULoLQ
39&YH\D3(ERUXODULoLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
G-at-pct_a_th
hr = PG]ERUXLoLQDN×üGLUHQFLP
V = VXK×]×PVQ
131
TEKNÝK
BÝLGÝLER
'(%ú
m3/s
l/dak
'(%ú'ú5(1&ú
'ú56(./(59$1$/$59(*(dú7/(5'('(%ú'ú5(1&ú7$%/268
'HELGLUHQFLDüDù×GDNLWDEOR\DJ|UHHüGHùHUERUXX]XQOXùX\|QWHPLNXOODQ×ODUDNKHVDSODQ×U
DN
AKSESUAR
7ú3ú
q GLUVHN
q GLUVHN
SU]V]GLUVHN
9q VPRRWK
bend
%LUOHüWLULFL7YH\DoDSUD]
8QLRQWHHRUFURVV
6UJO
dHNYDOI
1RQUHWXUQYDOYe
2
32
2
2
6
3
9
7
9
6
2
6
(üGHùHUERUXKDWW×X]XQOXùXP
6
6
9
3
2
26
3
9
3
7
9
6
2
3
3
6
2
2
7
9
9
39
9
6
2
7
7
2
3
*DSFYBDBWK
TEKNÝK
BÝLGÝLER
%XWDEOR+D]HQ:LOOLDPVNDWVD\×V×& G|NPHGHPLUERUXODULoLQJHoHUOLGLUdHOLNERUXODUGDGHùHUOHUL
OH
oDUS×Q3DVODQPD]oHOLNEDN×UYHNDSO×G|NPHGHPLUERUXODUGDGHùHUOHUL
OHoDUS×Q
(üGHùHUERUXX]XQOXùXEHOLUOHQGLNWHQVRQUDGHELGLUHQFLGHELGLUHQFLWDEORVXQGDQHOGHHGLOLU
9HULOHQGHùHUOHUPRGHOHJ|UH|]HOOLNOHVUJOYDQDODUYHoHNYDOIOHUGHKDILIoHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOHQ\|QOHQGLULFL
GHùHUOHUROGXùXQGDQLPDODWo×ODUWDUDI×QGDQWHPLQHGLOHQGHùHUOHULQNRQWUROHGLOPHVLL\LRODFDNW×U
132
'(øúû(1+,=%$ø,17,/$5,1$*g5(
3(5)250$16
(OHNWULNOL SRPSD\D IUHNDQV G|QüWUF NRQXOPDV× VLVWHP EDV×QF× SDUDPHWUHVLQH EDùO× RODUDN SRPSD K×]×Q×
GHùLüWLUPH\LPPNQN×ODU(OHNWULNOLSRPSDK×]×QGDNLGHùLüLNOLNOHUHJ|UHGHùLüHQSHUIRUPDQV
Debi
%DVPD\NVHNOLùL
Güç
Q
4
+
3
EDüODQJ×oK×]×
EDüODQJ×oGHELVL
EDüODQJ×o\NVHNOLùL
EDüODQJ×oJF
Q
4
+
3
JHUHNOLK×]
JHUHNOLGHEL
JHUHNOL\NVHNOLN
JHUHNOLJo
3UDWLNX\JXODPDODUGD+]GHùHULDOWOLPLWEHOLUOHQHUHNK×]\HULQHIUHNDQVRUDQODU×NXOODQ×ODELOLU
Örnek: NXWXSOX+]HOHNWULNOLSRPSDQ $QRNWDV×
Debi (A) = 100 l/dk, Yük (A) = 50 m
)UHNDQV+]GHùHULQHGüUHUHNK×]\DNODü×NQ GHYGN·\DLQGLULOHELOLU%QRNWDV×
'HEL% OGN<N% P
<HQLoDO×üPDQRNWDV×QGDNL%JoEDüODQJ×oJFQQ·VLRUDQ×QGDD]DO×U
'HùLüNHQK×]O×KLGURIRUODUJHOHQHNVHOVLVWHPOHUHJ|UHGDKDküçük tanklaraLKWL\DoGX\DUODU*HQHOOLNOHWHNELU
SRPSDQ×QQRPLQDONDSDVLWHVLQLQ·XOLWUHGDNLNDRODUDNLIDGHHGLOLUGHùHULQGHELUWDQNJHUHNOLGLU)UHNDQV
G|QüWUF\OHNRQWUROHGLOHQSRPSDODUDNDGHPHOL\ROYHULOPHVLVDDWOLN\ROYHUPHLKWL\DF×Q×D]DOW×U7DQN×Q
HVDV DPDF× NoN VLVWHP ND\×SODU×Q× NDUü×ODPDN EDV×QF× VWDELOL]H HWPHN YH DQL WDOHSOHUGH ROXüDQ EDV×Qo
GHùLüLNOLNOHULQLWHODILHWPHNWLU
$üDù×GDNLKHVDSODPD\×\DS×Q
+HUELULPDNVLPXPOGN·GDQWRSODPOGNGHEL\HVDKLSoHOHNWULNOLSRPSDO×ELUSDNHW7DQNLoLQJHUHNHQ
hacimOLWUHGLU%XER\XWPDQLIROGDPRQWHHGLOHQLNLDGHWOLWUHOLNWDQNNXOODQ×ODUDNHOGHHGLOHELOLU
+HVDSODPDG]JQoDO×üPDLoLQJHUHNHQPLQLPXPGHùHULVDùODU
133
TEKNÝK BÝLGÝLER
TEKNÝK
BÝLGÝLER
'(øúû.(1+,=/,6ú67(0/(5'('ú<$)5$07$1.,6(dú0ú
'(%úú+7ú<$&,1,1+(6$%,<$/1,=&$ú1*ú/7(5(
<|QWHPLoLQ7HVLVDW0KHQGLVOLùL.XUXPX,QVWLWXWHRI3OXPELQJWDUDI×QGDQ\D\×QODQDQ7HVLVDW0KHQGLVOLùL7DVDU×P
.×ODYX]XQGD3OXPELQJ(QJLQHHULQJ'HVLJQ*XLGHEHOLUWLOHQ\NGHùHUOHULHVDVDO×QP×üW×U
6×FDN\DGDVRùXNVXWHPLQVLVWHPLWDVDU×P×QGDHQRODV×LKWL\DF×EHOLUOHPHNLoLQELUGHùHUOHQGLUPH\DS×OPDO×G×U
6DùODQDQKL]PHWOHULQWUQHEDùO×RODUDNWPFLKD]ODU×QD\Q×DQGDoDO×üPDV×oRNQDGLUJHUoHNOHüHQELUGXUXPGXU
%X\]GHQWDVDU×PGDD]DPLNXOODQ×PGHùHULQGHQ]L\DGHGDKDNoNRODQSLNGHùHUNXOODQ×O×U
2ODV×LKWL\DoELQDWLSLQHNXOODQ×PDPHYFXWFLKD]WLSLQHYHNXOODQ×PV×NO×ù×QDEDùO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHULU
3HNoRNGXUXPGDDQO×NLKWL\Do\NELULPLNRQVHSWLNXOODQ×ODUDN\HWHUOLKDVVDVL\HWWHKHVDSODQDELOLU
)DUNO×NXUXOXPODUGDNXOODQ×PWUYHFLKD]WLSLE\NGHùLüLNOLNOHUJ|VWHULU
gUQHùLQILWQHVVPHUNH]OHULLoLQKHVDSODPDKHUELUFLKD]×QNXOODQG×ù×GHEL]HULQGHQ\DS×O×U+HUELUGXUXP|]HORODUDN
HOHDO×QPDO×YHGHùHUOHQGLULOPHOLGLU6RQWDKOLOGHWDVDU×PPKHQGLVLQLQNDUDU×JHoHUOLGLU
<NGHùHUOHULQLWHWLSLQHEDùO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHULU<NELULPGHùHULQLQ
OVFLQVLQGHQWDPELUNDUü×O×ù×\RNWXU
<h.%ø5ø0/(5ø'(%ø/V
$üDù×GDNL\NELULPWDEORVXQDEDN×Q×]
8\JXQ\NELULPGHùHULKHUELUQLWHDGHGL\OHoDUS×ODUDNYHo×NDQVRQXoODU
WRSODQDUDN|QHULOHQGHELoL]HOJHGHQHOGHHGLOHELOLU
<NELULPLWDEORVX
h1ú7(
WC
/DYDER V×FDNYHVRùXN
(Y\H
V×FDNYHVRùXN
%DQ\R V×FDNYHVRùXN
'Xü
V×FDNYHVRùXN
dDPDü×UPDNLQHVL
8000
5000
3000
Yük
Birimi
Önerilen
Debi L/s
1
1
1
JBDWBDB/8
2000
1500
1000
800
30
20
15
10
8
6
5
4
400
3
200
2
dDO×üPDgUQHùL
1.5
100
6WDQGDUWGDLUHOHUGHQROXüDQNLüLOLNELUDSDUWPDQ
+HUELUVWDQGDUWGDLUHQLQDüDù×GDNLQLWHOHUHVDKLSROGXùXYDUVD\×OPDNWDG×U
DGHWODYDERV×FDNYHVRùXN /8 [ DGHW:&\DOQ×]FDVRùXN /8 [ DGHWGXüV×FDNYHVRùXN /8 [ DGHWHY\HV×FDNYHVRùXN /8 [ 70
50
1
0.8
0.6
30
TEKNÝK
BÝLGÝLER
0.5
7RSODP<N%LULPL 20
7RSODPUDNDP×QNDUü×O×ù×oL]HOJHGHQRNXQDELOLUWRSODPGHEL /V
10
0.4
G_at_004a
134
0.3
%$6,1d<h.6(./úøú+(6$%,<$/1,=&$ú1*ú/7(5(
%DV×QoO×VRùXNVXVLVWHPOHULQGHNLEDV×Qo\NVHNOLùLoE|OPGHQROXüXUVWDWLNEDV×QoDUWDNDODQEDV×QoYH
VLVWHPGHNLVUWQPHND\×SODU×*HUHNOLWRSODPEDV×Qo\NVHNOLùLQLEXOPDNLoLQEXoGHùHUWRSODQ×U
6WDWLNEDV×Qo+H*HQOHüPHWDQN×Q×QDOWVXVHYL\HVLLOH
ELQDGDNLHQ\NVHNGHüDUMQRNWDV×DUDV×QGDNL\NVHNOLNIDUN×
%LQDQ×Q\NVHNOLùLELOLQPL\RUVDNDWEDü×QDPHWUHGHQ
KHVDSODQDELOLU
Hc
Hr
$UWDNDODQEDV×Qo+U(Q\NVHNFLKD]o×N×ü×QGDROPDV×
JHUHNHQEDV×QoJHQHOOLNOHPHWUHGLU
1RW<HQLWHNQRORMLGXüODUGDKD\NVHNEDV×QoJHUHNWLUHELOLU
H
6LVWHPGHNLVUWQPHND\×SODU×+F7RSODP\NND\E×Q×
EXOPDNLoLQERUXWHVLVDW×WHVLVDWEDùODQW×ODU×YDOIOHUEDV×Qo
GüUPHYDQDODU×YHSRPSDQLWHVLQHEDùO×GLùHUWPHNLSPDQODU
KHVDEDNDW×OPDO×G×U
)D]ODERUXWHVLVDW×YHVSHVLILNSDUoDODULoHUPH\HQJHOHQHNVHO
VLVWHPOHULQ\NND\E×VWDWLNEDV×Qo\NVHNOLùLQLNDWVD\×V×\OD
oDUSDUDNKHVDSODQDELOLU
Örnek:
6WDWLNEDV×Qo+H'|UWNDWO×ELQD\NVHNOLùLKHUNDWLoLQP
$UWDNDODQEDV×Qo+U(Q\NVHNWHNLo×N×üEDV×QF×
6UWQPHND\×SODU×+FVWDWLNEDV×Qo[
7RSODPSRPSDEDVPD\NVHNOLùL+
He
G_at_005_a
P
P
P
P%DU
%DV×QoV×Q×UODPDODU×
6LVWHPLQSRPSDQLWHVLWDUDI×QGDQUHWLOHQNDSDO×YDQD\NVHNOLùLQHNDUü×NR\DELOPHVLLoLQJHUHNOL|QOHPOHUWDVDU×P
PKHQGLVLWDUDI×QGDQDO×QPDO×G×U.DSDO×YDQDEDV×QF×Q×QNDUü×ODQDPDG×ù×GXUXPODUGDSRPSDQLWHVLQLQDüDù×
\|QQHEDV×QoGüUPHYDQDODU×
NRQXOPDO×G×U
BORU BOYUTU
+×]
6LVWHPGHNLERUXWHVLVDW×Q×QER\XWODU×
DüDù×GDNLWDEORGDNLUDNDPODUDJ|UH
VHoLOPHOLGLU<NVHNK×]ODUDü×U×
JUOW\H\×SUDQPD\DYH\NVHN
LüOHWPHPDOL\HWLQHQHGHQROXU
(0úû%25868
%$60$%25868
m/s
4
m/s
- - - PP·GHQD]
- PP
PP
YH]HUL
JBDWBDBIV
+ú'52)25%2<87/$5,
+LGURIRUER\XWODU×Q×EHOLUOHPHNLoLQKDQJLELOJLOHUHLKWL\DoGX\XOXU"
²7RSODPGHEL\DGDWRSODPGHEL\LKHVDSOD\DELOPHNLoLQJHUHNHQELOJLOHU
²'HELGHNLWRSODPEDVPD\NVHNOLùL\DGDELQDQ×Q\NVHNOLùL
²3RPSDQ×QSR]LWLIEDVPD\NVHNOLùLQGHPLQHJDWLIEDV×QoWDP×oDO×üDFDù×
²hQLWHQLQNXUXODFDù×\HU|UQHùLQERGUXPYH\DoDW×
²6DELWK×]YH\DGHùLüNHQK×]VHoLPL
‡ 0HYFXWVDDüDù×GDNLHNELOJLOHU\DUG×PF×RODELOLU
²8\JXODPD\DJ|UHoDO×üPDüHNOL|UQHùLQoDO×üPDVWDQGE\YH\DoDO×üPD\DUG×PF×
²%DùODQW×ERUXODU×Q×QER\XWXYHPDO]HPHVL
²3LORWSRPSDQ×QJHUHNLSJHUHNPHGLùL
135
TEKNÝK
BÝLGÝLER
‡ $VJDULRODUDNDüDù×GDNLOHULELOPHNJHUHNOLGLU
AKSESUARLAR/YEDEK PARÇALAR
HÝDRO TÜP
BASINÇ ANAHTARI
ÞAMANDIRA ÞALTERLERÝ
OPTÝK SENSÖRLER
TEKNÝK
BÝLGÝLER
VALFLER
ÇEKVALFLER
KAPLÝNLER
136
BASINÇ SENSÖRÜ
HACÝMSEL
KAPASÝTE
92/80(75ú..$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
litre
metreküp
fit küp
fit küp
úQJLOL]JDORQX
$PHULNDQJDORQX
l/dak
m3/s
ft 3/s
,PSJDOGDk
8VJDOGDN
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
ft 3/dak
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
PHWUHNDUHEDü×QD
1HZWRQ
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
NLOR3DVFDO
bar
N3a
bar
LQoNDUHGHNL
SRXQGNXYYHWL
psi
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
VX\XQ
metresi
m H2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
milimetre
&×YD
PP+J
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
8=81/8.
UZUNLUK
milimetre
VDQWLPHWUH
metre
LQo
IRRW
\DUG
mm
Fm
m
LQo
ft
\G
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
0,0011
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
+$&ú0
HACÝM
3
m
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
litre
úQJLOL]*DORQX
mililitre
LPSJDO.
lt
ml
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
$PHULNDQ*DORQX
86JDO
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
IRRWNS
ft3
35,3147
0,0353
3.53 x 10-5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
TEKNÝK
BÝLGÝLER
metreküp
137
DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇÝMÝ VE BELGELER
Xylect
Xylect, tüm Lowara ve Vogel serisi ürünlere ve ilgili ürünlere iliþkin kapsamlý bir çevrimiçi ürün bilgisi veritabanýna
sahip olan çoklu araþtýrma seçenekli ve yardýmcý proje yönetim özellikli pompa seçme yazýlýmýdýr. Sistem, binlerce
ürünün ve aksesuarýn güncel ürün bilgisini tutar.
Uygulamaya göre arama olanaðý ve sunulan ayrýntýlý bilgi, Lowara ve Vogel ürünleriyle ilgili detaylý bilgiye sahip
olmadan en uygun seçimi yapmayý kolaylaþtýrýr.
Þunlara göre arama yapýlabilir:
•
Uygulama
•
Ürün tipi
•
Kesiþim noktasý
TEKNÝK
BÝLGÝLER
Xylect, ayrýntýlý bir çýktý sunar:
•
Arama sonuçlarýný içeren liste
•
Performans eðrileri (akýþ, basýnç, güç,
verimlilik, NPSH)
•
Motor verisi
•
Ölçülü çizimler
•
Seçenekler
•
Veri sayfasý çýktýlarý
•
dxf dosyalarý dahil belge indirme
Uygulamaya göre arama, kullanýcýlara bilmedikleri ürün
serisi konusunda doðru seçim yapmak için yol gösterir.
138
DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇÝMÝ VE BELGELER
Xylect
Ayrýntýlý çýktý, verilen alternatifler arasýndan en uygun pompayý seçmeyi kolaylaþtýrýr.
•
Kendi standart ünitelerinizi ayarlama
•
Projeler oluþturma ve kaydetme
•
Diðer Xylect kullanýcýlarý ile projeleri
paylaþma
Her kullanýcýnýn, tüm projelerin
kaydedildiði bir My Xylect alaný olur.
Ölçümlü çizimler ekranda görüntülenir ve dxf biçiminde
indirilebilir.
Xylect ile ilgili daha fazla bilgi için, satýþ aðýmýza baþvurun veya www.xylect.com adresini
ziyaret edin.
139
TEKNÝK
BÝLGÝLER
Xylect ile çalýþmanýn en iyi yolu kiþisel bir
hesap oluþturmaktýr. Böylece aþaðýdakileri
yapabilirsiniz:
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

Döküman için lütfen tıklayınız