W
T.C.
s-H"k
|| ,
,,
MUT KAYMAKAMLIĞI
İIçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 17858819/809.04/6504095
Konu: 2014 Taşınır Mal Yıl Sonu İşlemleri
l6/12/2014
nırÜuünr,ÜĞÜNB
IIgi
2014
:İı ırılııi Eğitim Müdiirlüg-unün I0/I2/20|4 tarih ve g3525g3l/80g.04/6263006 sayılı
yazı|an
İIgi yazı ve eki gereği; İlçemiz Okul ve Kurumlarrn, KBS(TKYS) Modülü Üzerinden
yılı Yıl Sonu İşlemlerini nasıl yapacağı belirtilmiş olup, söz konusu yazı doğrulfusunda
işlemlerin yapılması hususunda;
Ahmet BAŞTÜRK
Müdiir a.
Şube Müdürü
EKLER:
|-Yazı (2 Adet)
oeĞııııı:
Tüm okul ve kurum Müdiirlüklerine
Doğancı Mah. Hiikiiırnet Cad. No:62lB
Elekhonik Ağ: www.mutrnem. gov.tr
e-posta: mut3 3 @meb. gov.tr
Bu ewak güvenli elektronik imza
1le
Güvenli Elektronik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.
.,,
l
§.,ı .,. ı,
L,l20 .{, E.. .*r"u'
imzalarımıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
.
adresinden3
o"gi için : Mehmet
?rlTöhl;r*
Faks: (0 324)7741707
lb5-7fOa-303a-b 468-d706 kodu ile teyit edilebilir
T.C.
MERSİN vaı,iı,iĞi
iı ryrııi Eğitim Müdürıüğü
Sayı
: 935259311809.04/6263006
I0/12/2014
Konu: 20l4 Taşınır mal yıl sonu işlemleri
.........
.
.....................KAYMAKAMLıĞrNa
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
İlgi: Os.lZ.2014 tarihve 809.04/6096152 Sayılı yazı.
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi yazsıgereği merkez ve taşra
birimlerinin 20|4 yılı Taşırur Mal yıl sonu işlemlerinin en geç 26 Aralık 2014tarihine
kadar sonuçlandınlmasr bildirilmektedir.İlgi yazı doğrulfusunda işlem yapılması için,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Ali UZUN
Müdtir a.
Şube Müdürü
EKİ: Bakantık Yazısı 3 Adet
DAĞITIM:
Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğüne)
13 İlçe
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden9d20-96af-3e39-8 447 -4422 kodu ile teyit edilebilir
ffi
Sayı
T.C.
vriır,i BĞiriıvı uxaNr,rĞr
Strateji Geliştirme Başkanlığı
: 84536802/809.04l6096152
Konu z 2014 Taşınrr mal yıl
İlgi
:
05l|2/2014
sonu işlemleri
Başkanlığlm|zın 08ll0/2014tarihli ve 4421783 sayılr yazısı.
Bakanlığımızın Taşırur
Mal
Yönetmeliği çerçevesindeki
iş ve
işlemlerinin
ile Kamu Harcama ve Muhasebe
(KBS)
Bilişim Sistemi
içerisinde yer alan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini (TKyS)
uygulanmasınr sağlamak iizere 12 Kasım 2012 tarihi itibari
kullarulmaya başlanmıştır.
Taşınrr
Mal Yönetmeliğinin 34.
hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşacaktır:
a)
Yıl
Maddesi'nde belirtildiği ilzere, Taşırur yönetim
sonu saylmına ilişkin Sayım Tutanağı,
b) Taşırur Sayım ve Dökiim Cetveli (13 nolu örnek),
Birimi Taşrnır Yönetim Hesabı Cetveli (14 nolu ömek),
Mtize/I(ütiiphane Yönetim Hesabı Cetveli (l8 nolu örnek),
Ç) Yıl sonu itibanyla en son düzenlenen Taşınır İşlem
c) Harcama
numaraslru gösterir futanak.
Taşınrr yönetim
ı
Fişinin sra
ıklandığı şekilde hazırlanac aktır.
a) TaŞınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan
Taşınır Sayım ve Döki,im Cetveline dayanılarak ilgisine göre iki nüsha Harcama Birimi
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Küti.iphane Yönetim
Hesabı Cetveli diizenlenir. Biinyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile küttiphane
materyalleri bulunan birimler söz konusu cetvellerden ilgili olarunı ayrrcadtizenlerler.
b) (a) bendine göre diizenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döki.im
Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine
gönderilir.
he s ab
aş
ağıda
aç
c) Muhasebe yetkilisi gönderilen cetveldriieki kayıtları
muhasebe
kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama .yetkilisine geri gönderilir. Bu
cetvellerin muhasebe kayıtlanvla tutarlllrğı mutlak surette sağlanacaktır. Hesap denkliği
sağlanmamış birimler vrl sonu işlemlerini yapmavacaklardrr.
ç) Taşınır yönetim hesabı; yetkili mercilerce istenitdiğinde ibraz edilmek veya
gönderilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatınrn taşrnır yönetim hesabı ise merkez
teşkilatında mııhafaza edilir. Aynca muhasebe birimince onavlanmrş bii suret illilçe
konsolide eörevlisine gönderilir.
Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimleri, rnuhasebe birimleri
denkliklerini en geç 2611212014 tarihine kadarhesap denkliklerini sağlayacaklardır.
Atatiirk Blv. 06648 KızılaylANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: tasinir@meb. gov.tr
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
ile
hesap
Ayrıntılı bilgi için: B. KESERMa]i Hizm.Uzmanı
Tel: (0 312) 4|3|489
Faks: (0312) 4|8640l
adresindencfd2 -3aa7
-38d9-aab8-4286 kodu ile
tevit edilebilir
Bu eşitliğin
sağlanması sırasrnda taşınır işlemlerinden kaynaklı kuruş farkları,
hazır|arıacak kuruş farklan cetveli ile muhasebe birimine bildirilerek kapatılması
sağlanacakiır.
[l ve
konsoli
okul ve
ların vrl
ait iŞlemlerin tamamlanmaşıı,rdan sorumludur. Bu kapsamda ilgi 1u) yurrmr, çe.çe.resinde
yetki alanları içerisindeki okul ve kurumların yıl sonu cetvellerinden muhasebe birimince
onaylanmış Harcama Birimi Taşrnır Yönetim Hesabı Cetveli ve Müze/I(ütiiphane yönetim
Hesabı Cetveli ile sistemden alınacak konsolide cetvelleri yetkili mercilerce istenildiğinde
ibraz edilmek veya gönderilmek iizere birimlerinde muhafaza edeceklerdir.
Yılsonu işlemleri, KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) iizerinden
https://www.kbs.gov.trlTMYS/tmys/duyurular.htm
adresinde belirtilen "Sayrm ve Yılsonu
İŞlemleri Kılavuzunda" belirtildiği şekilde yapılacaktır. İşlem adımları ozetle şu şekilde
olacaktır;
-
Sayım ve yıl sonu işlemlerini başlat menüstinden 2014
için ayn ayrı yapılmak kaydıylai
i
a) Ambar bazında saylm tutanağı oluşturulacak,.
yılı ve
her bir ambar
I
b) Sayım
futanağıru otomatik tamamla butonu kullanılarak
futanak
doldurulacak (say2000i ile TKYS eşitliği sağlandığı varsayılarak, herhangi bir fazla veya
noksanlık olmayacağından)
c) Kaydet butonuyla sayım tutanağının içeriği kaydedilecek,
d) Ve "Sayım tutanağını sonlardır" butonuyla ambar için sayım sonlandrrılacak,
- Yine aynı mentiniin "sayım tutanakları listesi" kısmrndan oluşturulan saylm
tutanaklarına ulaşılabilir ve istenildiğinde çıktısı alınabilecek,
- Tiim ambarların saylm işlemleri tamamlandığında menüde "Yrl sonu işlemlerini
bitir" butonuyla 2014 yılıırıın kayıtlarının kapatılması sağlanrr ve bu işlemlerin soriunda
"iŞlemleriniz başarıyla tamamlanmrştır" mesajı almdığında 2014 yılı işlemleri tamamlanmış
kabul edilerek 2015 yılı işlemlerine başlanabilecektir.
Ayrıca Taşınır raporları menüstinden harcama birimleri bazında yönetim hesabı için
istenilen diğer raporlar alınabilecekiir.
]
Bakanlığımız merkez ve taşra harcama birimlerinin yukarıda açıklanan şekilde; KBS
TaŞırur Kayıt ve Yönetim Sisteminden yrl sonu işlemlerinin yapılması ve yönetim hesabı
cetvellerinin alınması işlemlerinin, en geç 3l Aralık 2014, tarihi mesai bitimine kadar
tamamlaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arzlricaederim.
]
Veysel ERDEL
Bakan a.
Başkan
EK:
l- İlgi yazı(I sayfa)
Dağıtım:
A, B, C Planı
Bilgi:
Maliye Bakanlığı (MutıaseQat Genel Müdtirlüğüne)
MEB Merkez Saymanlık Müdiirlüğüne
AtatİırkBlv. 06648Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: tasinir@meb. gov.tr
Bu eırak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Aynntılıbilgi için: B. KESERMali Hizm.Uzmanı
Tel:(0 312) 4|3|489
Faks: (0312) 4186401
adresindençfd2
-3367-38d9-aab8-4286 kodu ile
tevit edilebilir
Download

s-H"k - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü