Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0551-T
Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B
Blok No:20/7-8
Acıbadem Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0216 326 27 78
Faks
: 0216 545 87 03
E-Posta : [email protected]
Website : www.astlab.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel Sular, Havuz Suyu
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Açık Refluks Yöntemi ile
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini
TS 2789/T1
Gravimetrik Yöntem ile Toplam
Katı Madde Tayini
SM 2540 B
Gravimetrik Yöntem ile Toplam
Çözünmüş Katı Madde Tayini
SM 2540 C
550 ºC'de yakma ve
Gravimetrik Yöntem ile Uçucu
Katı Madde Tayini
SM 2540 E
İmhoff Konisi ile Çökelebilen
Katı Maddelerin Tayini
SM 2540 F
DPD FerrousTitrimetrik
Yöntem ile Serbest ve Toplam
Klor Tayini
SM 4500 Cl F
İyodometrik Yöntem ile Sülfür
Tayini
SM 4500 S-2 F
İyodometrik Yöntem ile Sülfit
Tayini
SM 4500 SO3-2 B
Ön İşlem Sonrası
Spektrofotometrik Yöntem ile
Serbest Siyanür ve Toplam
Siyanür Tayini
SM 4500 CN- (I, E)
Toplam Azot (TN) Tayini
SM 4500 Norg B,
SM 4500 NO2 B,
SM 4500 NO3 B,
SM 4500 NO3 E,
TS EN ISO 10304-1
İyon Kromatografi (IC) ile
TS EN ISO 10304-1
Anyonların Tayini
(Florür, Klorür, Nitrit, Bromür,
Nitrat, Fosfat, Sülfat)
SM 4500 CN- (C, E)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Havuz Suyu
Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön işlem-Sıvı/Sıvı
Ekstraksiyon
Ön işlem-Silikajel Cleanup
EPA 3510C
EPA 3630C
Ön İşlem Sonrası GC/MS ile
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonların (PAHs) Tayini
(Naphthalene,
Acenaphthylene,
Acenaphthene, Fluorene,
Phenanthrene, Anthracene,
Fluoranthene, Pyrene,
Benzo(a)anthracene,
Chrysene,
Benzo(b)fluoanthene,
Benzo(k)fluoanthene,
Benzo(a)pyrene,
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene,
Dibenzo(a,h)anthracene,
Benzo(ghi)perylene)
EPA 8270D
Metaller İçin Ön İşlemler
-Süzme
-Asitle Şartlandırma
-Digestion
-HCl/HNO3 ile Digestion
-HCl/H2SO4 ile Digestion
-HCl/HClO4 ile Digestion
-HNO3/HClO4/HF ile Digestion
-Mikrodalga ile
Çözünürleştirme
SM 3030 (B,C,D,F,G,H,I,K)
ICP-OES ile Metallerin Tayini
EPA 200.7
(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg,
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb,
Se, Si, Sn, Sr, Tl, Ti, V, Zn)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Havuz Suyu
Devam)
Deney Adı
Ön İşlem-Sıvı/Sıvı
Ekstraksiyon
Ön İşlem-Sülfirik
Asit/Permanganat Cleanup
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
EPA 3510C
EPA 3665A
EPA 8082A
Ön İşlem Sonrası GC/ECD ile
PoliklorluBifenillerin (PCBs)
Tayini
(PCB 1, PCB 5, PCB 18, PCB
28, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101,
PCB 110, PCB 138, PCB 141,
PCB 149, PCB 151, PCB 170,
PCB 180, PCB 183, PCB 187,
PCB 194, PCB 206, PCB 209)
(Aroklor 1016, Aroklor 1221,
Aroklor 1232, Aroklor 1242,
Aroklor 1248, Aroklor 1254,
Aroklor 1260)
Sodyum Adsorpsiyon Oranı
(SAR) Tayini
SKKY Atıksu Artıma Tesisleri Teknik
Usuller Tebliği
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
(% Na) Tayini
SKKY Atıksu Artıma Tesisleri Teknik
Usuller Tebliği
Sodyum Karbonat Kalıntısı
(RSC) Tayini
SKKY Atıksu Artıma Tesisleri Teknik
Usuller Tebliği
Kapalı kap Metodu ile
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini
SM 5220 C
Titrasyon Metodu ile Alkalinite
Tayini
SM 2320 B
Titrasyon Metodu
ileKarbondioksit Tayini
SM 4500 CO2 C
Gravimetrik Yöntem ileYüzde
Nem (%) Tayini
SM 2540 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Havuz Suyu
Devam)
Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel Sular, Havuz
Suyu, Deniz Suyu
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hesaplama Metodu ile
Magnezyum Tayini
SM 3500 Mg B
EDTA Titrasyon Metodu ile
Sertlik Tayini
SM 2340 C
EDTA Titrasyon Metodu
ileKalsiyum Tayini
SM 3500 Ca B
Titrasyon Metodu ile Asidite
Tayini
SM 2310 B
Elektrometrik Yöntem ile pH
Tayini
SM 4500-H+ B
Laboratuvar Yöntemi ile
Elektriksel İletkenlik (EC)
Tayini
SM 2510 B
SM 2520 B
Elektriksel İletkenlik Yöntemi
ile Tuzluluk Tayini
Membran Elektrot Yöntemi ile
Çözünmüş Oksijen ve Oksijen
Doygunluğu Tayini
SM 4500-O G
5 Günlük BOİ Test Metodu ile
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOİ5) Tayini-Parçalanabilir
Organik Kirleticiler
SM 5210 B
Nephelometrik Yöntemi ile
Bulanıklık Tayini
SM 2130 B
Gravimetrik Yöntem ile Toplam
Askıda Katı Madde Tayini
SM 2540 D
Laboratuvar ve Saha Yöntemi
ile Sıcaklık Tayini
SM 2550 B
Kısmi Gravimetrik Yöntem ile
Yağ ve Gres Tayini
SM 5520 B
Distilasyon Sonrası Phenat
Yöntemi ile Amonyum Azotu ve
Amonyak Tayini
SM 4500-NH3 (B, F)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Havuz Suyu,
Deniz Suyu Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Makro Kjeldahl Yöntemi ile
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
(TKN)
SM 4500 Norg B
Zehirlilik Seyrelme Faktörü
(ZSF) ile Balık Biyodeneyi
SKKY Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği
Görsel Metot ile Yüzer Madde
Tayini
AST.SOP.51/İşletme İçi Metot
Spektrofotometrik Yöntem ile
Renk Tayini
SM 2120 C
Spektrofotometrik Yöntem ile
Fenol İndeksi Tayini
TS6227 ISO 6439
Ön İşlem Sonrası
Spektrofotometrik Yöntem ile
Toplam Fosfor/Ortofosfat
Tayini
SM 4500 P (B, D)
Metilen Mavisi İndeksinin
(MBAS) Ölçülmesiyle Anyonik
Yüzey Aktif Maddelerin Tayini
TS 6550 EN 903
Tat Tayini-Tat Eşiği Testi
SM 2160 B
GC/FID ile Hidrokarbon Yağ
İndeksinin Tayini (Çözünmüş
ya da Emülsifiye
Olmuş Hidrokarbonlar, Toplam
Petrol Hidrokarbonları, Mineral
Yağ ve Türevleri, Katran ve
Petrol Kökenli Yağlar
(C10-C40'a kadar)
ISO 9377-2
Sokslet Metodu ile Yağ & Gres
Tayini
SM 5520 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Havuz Suyu,
Deniz Suyu Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su Renginin Tayini Metodu ile
Renk Tayini
TS EN ISO 7887
Koku Tayini-Koku Eşiği Testi
SM 2150 B
Kolorimetrik Yöntem ile Krom
VI (Cr+6) Tayini
SM 3500 Cr B
Spektrofotometrik Yöntem ile
Nitrat Azotu ve Nitrat Tayini
SM 4500 NO3- B
DPD Ferrous Kolorimetrik
Yöntem ile Serbest ve Aktif
Klor Tayini
SM 4500 Cl G
Jar Test
ASTM D 2035
Kadminyum İndirgeme Metodu
ile Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
SM 4500 NO3- E
Permanganat İndeksi Tayini
TS 6288 EN ISO 8467
Gravimetrik Yöntem ile
Yoğunluk Tayini
AST.SOP.51/İşletme İçi Metot
Görsel Karşılaştırma Metodu
ile Renk Tayini
SM 2120 B
Spektrofotometrik Yöntem ile
Nitrit Azotu ve Nitrit Tayini
SM 4500 NO2- B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme Ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Havuz Suyu,
Deniz Suyu Devam)
Deniz Suyu
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön işlem Sonrası Gravimetrik
Yöntem ile Hidrokarbon Tayini
SM 5520 B, D, E, F
Toplam Azot (TN) Tayini
SM 4500 Norg B,
SM 4500 NO2 B,
SM 4500 NO3 B,
SM 4500 NO3 E,
TS EN ISO 10304-1
Direkt Fotometrik Yöntem ile
Fenol
SM 5530 (B, D)
Metaller İçin Ön İşlemler
-Süzme
-Asitle Şartlandırma
-Digestion
-HCl-HNO3 İle Digestion
-HCl-H2SO4 İle Digestion
-HCl-HClO4 İle Digestion
-HNO3-HClO4 -HF İle
Digestion
-Mikrodalga ile
Çözünürleştirme
SM 3030 (B,C,D,F,G,H,I,K)
ICP-OES ile Metallerin Tayini
EPA 200.7
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, P, Pb,
Sr, Zn)
Atık (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru,
Katı Atık), Toprak
Hesaplama Metodu ile TRİX
İndeksi Tayini
AST.SOP.53/İşletme İçi Metot
Secchi Diski ile Işık
Geçirgenliği Tayini
EPA 841-B97-003
pH Tayini
TS 8332 ISO 10390
Gravimetrik Yöntemle Kuru
Kalıntı ve Su Muhtevası (Nem)
Tayini
TS 9546 EN 12880
Ön İşlem-Eluat Hazırlama
TS EN 12457-4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık (Tehlikeli Atık, Arıtma
Çamuru, Katı Atık), Toprak
Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İyon Kromatografi İle
TS EN 12457-4
Anyonların Tayini
TS EN ISO 10304-1
(Klorür: Cl-, Florür: F-, Sülfat:
SO42- Fosfat, Bromür)
Metaller İçin Ön İşlemler
Digestion
Mikrodalga ile Çözünürleştirme
Eluat Hazırlama
EPA 3050B
EPA 3051A
TS EN 12457-4
Gravimetrik Yöntemle
Kızdırma Kaybının (LOI) Tayini
TS EN 12879
GC/FID ile Atıkların Mineral
TS EN 14039
TS 9546 EN 12880
Yağ İçeriğinin Tayini
(C10-C40'a kadar)
Ön İşlem-Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem -Sülfirik
Asit/Permanganat Cleanup
EPA 3540C
GC/ECD ile
PoliklorluBifenillerin (PCBs)
Tayini
(PCB 1, PCB 5, PCB 18, PCB
28, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101,
PCB 110, PCB 118, PCB 138,
PCB 141, PCB 149, PCB 151,
PCB 153, PCB 170, PCB 180,
PCB 183, PCB 187, PCB 194,
PCB 206, PCB 209)
(Aroklor 1016, Aroklor 1221,
Aroklor 1232, Aroklor 1242,
Aroklor 1248, Aroklor 1254,
Aroklor 1260)
EPA 8082A
Gravimetrik Metot ile Yağ-Gres
Tayini
SM 5520 E, F
Spektrofotometrik Metot ile
Krom VI (Cr+6) Tayini
SM 3500 Cr B
Gravimetrik Metot ile
Hidrokarbon Tayini
SM 5520 E, F
EPA 3665A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık (Tehlikeli Atık, Arıtma
Çamuru, Katı Atık), Toprak
Devam)
Atık (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru,
Katı Atık)
Toprak
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İyodometrik Yöntem ile Sülfür
Tayini
SM 4500 S2- F
ICP-OES ile Metallerin Tayini
EPA 200.7
(Al, As, Ba, Ca, Cd, Cu, Cr,
Hg,K,Li, Mo, Mg, Ni, Pb, Sb,
Se, Si,Sr, Zn)
Gravimetrik Yöntem ile Toplam
Çözünmüş Katı Madde Tayini
SM 2540 C
Damıtma Sonrası
4-Aminoantipirin Kullanılarak
Uygulanan Spektrofotometrik
Yöntem ile Fenol İndeksi Tayini
TS6227 ISO 6439
Ön İşlem-Eluat Hazırlama
TS EN 12457-4
Elektriksel İletkenlik ve
Tuzluluk Tayini
TS 8333
Toprakta Walkley-Black
Yöntemiyle Organik Madde
Tayini
TS 8336
Metaller İçin Ön İşlemler
EPA 3050B
EPA 3051A
-Digestion
TS 8334
-Mikrodalga ile
Çözünürleştirme
ICP-OES ile Metallerin Tayini
(Ag, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Na, Ni,
Pb, Sb, Se, Sn, Tl, Ti, V, Zn,
Sr, Al, Li, Si, Ca, Mg, K)
EPA 200.7
Direkt Fotometrik Yöntem ile
Fenol Tayini
SM 5530 (B, D)
Ön İşlem Sonrası Kolorimetrik
Yöntemle Serbest Siyanür ve
Toplam Siyanür Tayini
SM 4500-CN- (E)
SM 4500-CN-(C,E)
Geliştirilmiş Kjeldahl
Yöntemiyle Toplam Azot Tayini
TS 8337 ISO 11261
Modifiye Bray ve Kurtz No.1
Yöntemiyle Toprakta Fosfor
Tayini
TS 8338
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Toprak Devam)
Ön İşlem-Sokslet Ektraksiyon
Ön İşlem- Silikajel Clean-Up
EPA 3540C
EPA 3630C
GC/MS ile Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonların (PAHs) Tayini
(Naphthalene,
Acenaphthylene,
Acenaphthene, Fluorene,
Phenanthrene, Anthracene,
Fluoranthene, Pyrene,
Benzo(a)anthracene,
Chrysene,
Benzo(b)fluoanthene,
Benzo(k)fluoanthene,
Benzo(a)pyrene,
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene,
Dibenzo(a,h)anthracene,
Benzo(ghi)perylene)
EPA 8270D
GS/ECD ile
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
Atıkyağ
PoliklorluBifenillerin (PCBs)
Tayini
(PCB 18, PCB 28, PCB 31,
PCB 44, PCB 52, PCB 101,
PCB 118, PCB 138, PCB 149,
PCB 153, PCB 170, PCB 180,
PCB 194, PCB 209) (Aroklor
1242, Aroklor 1254, Aroklor
1260)
Metaller İçin Ön İşlemler
-Digestion
EPA 3031
EPA 3051A
-Mikrodalga ile
Çözünürleştirme
ICP-OES ile Metallerin Tayini
(As, Cd, Cr, Pb)
EPA 200.7
Kapalı Kap Metodu ile Parlama
Noktası Tayini
TS EN ISO 2719
ASTM D 93
Gravimetrik Metot ile Yoğunluk
Tayini
AST SOP.103/İşletme İçi Metod
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Atıkyağ Devam)
Toplam Halojenler ve Klorür
İçin Ön işlem-Bomba Metodu
EPA 5050
Toplam Halojenler Tayini
Oksitleyici Mikrokulormetre
Metoduİyon Kromatoğrafi
Metodu
EPA 9076
EPA 9056 A
Klorür Tayini Titrimetrik Metod
İyon Kromatoğrafi Metodu
EPA 9253
EPA 9056 A
İzolasyon Sıvıları
GC/ECD ile PCB
(PoliklorluBifeniller) Tayin
TS EN 61619
Emisyon (Baca Gazı)
Elektrokimyasal Hücre
Yöntemi ile Sabit Kaynaklarda
CO, CO2, O2 Ölçümü
TS ISO 12039
Nem Probuyla Nem Tayini
AST.SOP.95 /İşletme içi Metot
Elektrokimyasal Hücre
Yöntemi ile Sabit Kaynaklarda
SO2 Ölçümü
ISO 7935
Elektrokimyasal Hücre
Yöntemi ile Sabit Kaynaklarda
NO, NO2 ve NOX Ölçümü
EPA CTM-022
Gravimetrik Yöntem ile
İzokinetik Koşullarda Baca
Gazında Partiküler Madde
Ölçümü
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
EPA Metod 5
Sabit Kaynaklarda Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC)
GC/MS ile Tayini
TS EN 13649
Gravimetrik Yöntem ile Sabit
Kaynaklarda Nem Tayini
EPA Metot 4
Baca Gazı hızı Tayini
TS ISO 10780
Baca Gazında Hidrojen
Halojenleri ve Halojen Gazların
(HCl,HF,HBr,Cl2) İzokinetik
Olarak Örneklenmesi ve İyon
Kromatografi ile Tayini
EPA Metot 26 A
EPA Metot 5
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Emisyon (Baca Gazı) Devam)
Gürültü
Numune Alma
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bacharach ile Baca Gazlarında
Destile Yakıtların Yanmasıyla
Oluşan Duman Yoğunluğu
Ölçümü-İslilik-Renk
Karşılaştırılması (Bacharach
Skalası)
TS 9503
Sabit Kaynaklardan Metal
Emisyonu Tayini için Numune
Alma ve Ön İşlem sonrası
ICP-OES ile Metal Tayini
(As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
Pb, Tl, V)
EPA Metot 29
EPA Metot 5
BS EN 14385
Çevre Gürültüsü-Çevre
Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi- Bölüm 1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
Çevre Gürültüsü-Çevre
Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi- Bölüm 2
TS ISO 1996-2/T1
Katı Atıklardan Numune Alma
TS 12090
Yüzey Topraktan Numune
Alma
TS 9923
Arıtma Çamuru- Çamur
Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
Kirlenmiş Sahalardaki Yer altı
Suyundan Numune Alma
TS ISO 5667-18
Göl ve Göletlerden Numune
Alma
TS 6291
Atık Yağ, Petrol Sıvıları,
İzolasyon Sıvılarından Numune
Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
TS 900-2 EN ISO 3171
TS EN 60475
Nehirlerden ve Akarsulardan
Numune Alma
TS ISO 5667-6
Deniz Sularından Numune
Alma
TS ISO 5667-9
Atıksulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Yeraltı sularından Numune
Alma
TS ISO 5667-11
Dip Sedimentlerinden Numune
Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
İmisyon - Dış Ortam Hava Kalitesi
İşyeri Ortamı Maruziyet
Değerlendirmesi
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gravimetrik Metot ile Partikül
Madde ( PM10) Tayini
EPA 40 CFR Part 50
Gravimetrik Metot ile Çöken
Toz Tayini
TS 2341 TS 2342
Partikül Maddede (PM10)
ICP-OES ile Metal Tayini (Al,
Hg, Sb, Mo, As, Ni, Ba, Be, K,
B, Se, Cd, Si, Ca, Ag, Cr, Na,
Co, Sr,Cu, Fe, Sn, Pb, Li, V,
Mg, Zn Mn,)
VDI 2267 Part 1 VDI 2267 Part 5
Çöken Tozda ICP-OES ile
Metal Tayini (Al, Hg, Sb, Mo,
As, Ni, Ba, Be, K, B, Se, Cd,
Si, Ca, Ag, Cr, Na, Co, Sr,Cu,
Fe, Sn, Pb, Li, V, Mg, Zn Mn,)
VDI 2267 Part 5 VDI 2267 Part 14
Aktif Karbon Tüplerine
Örnekleme ve GC ile Uçucu
Organik Madde Analizi
ASTM D 3686 ASTM D 3687
İşyeri hava kalitesi-Uçucu
organik bileşiklerden numune
alma ve çözücü
desorpsiyonu/gaz
kromatografisiyle analiz-Bölüm
1: Pompa ile numune alma
yöntemi
TS ISO 16200-1
İş yeri ortamında Kimyasal Gaz
ve Buhar Tayini-Renk
Karşılaştırma Metodu (Sülfirik
Asit, Amonyak, Formaldehit,
Arsenik)
ASTM D 4490
İş yeri ortamında aromatik
hidrokarbonların aktif karbona
örneklenmesi ve GC-MS de
analiz (Benzen, Toluen, Ksilen)
NIOSH 1501
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İşyeri Ortamı Maruziyet
Değerlendirmesi Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İş yeri ortamında aromatik
hidrokarbonların aktif karbona
örneklenmesi ve GC-MS de
analiz (Hekzan)
NIOSH 1500
Kişisel Solunabilir Tozların
Konsantrasyonu Tayini
MDHS 14/3
İş yeri ortamında Solunabilir
Toz Konsantrasyon Tayini
MDHS 14/3
İş yeri ortamında Metal Tayini
(Al, Ca, Ni, Sr, Sb, Cr, Li, K, V,
As, Co, Mn, Tl, Zn, Be, Fe, Mo,
Ag, Ti, Zr, Cd, Pb)
NIOSH 7300
Sıcak Ortamlar-WBGT (Yaş
hazne küre sıcaklığı) İndeksine
göre Isının Çalışan Üzerindeki
Baskısının Tayini (Termal
Konfor)
Ergonomik Termal çevre Analitik tayin ısıl konfor ve
yorumlama PMV ve PPD
hesaplanması kullanarak
TS EN 27243
ISO 7730
Akustik-İş yerinde maruz
kalınan gürültünün tayini ve
sebep olduğu işitme kaybının
tahmini
TS 2607 ISO1999
Akustik - Havada akustiksel
gürültülerin ölçülmesi ve insan
üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesine ilişkin
kılavuz
TS 2673
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/15)
Akreditasyon Kapsamı
AST LABORATUVAR HİZMETLERİ
Ast Laboratuvar Hizmetleri Ve Danışmanlık Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0551-T
Revizyon No: 01 Tarih: 17-Mart-2014
AB-0551-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İşyeri Ortamı Maruziyet
Değerlendirmesi Devam)
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deney Adı
Mekanik Titreşim-Kişilerin
maruz kaldığı elle iletilen
titreşimin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi- Bölüm 1:
Genel Kurallar
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine
Maruz Kalmasının
Değerlendirilmesi- Bölüm-2:
Binalarda sürekli ve darbe ile
meydana gelen titreşimlerin
(1-80 Hz) tüm vücutta olan
maruziyetinin değerlendirilmesi
TS ISO 2631-2
Işık Şiddeti Tayini (Aydınlatma)
İşletme İçi Metod AST. SOP.76
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası - AST Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı