KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖSS
SONUÇLARININ ANALİZİ
КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИНЕ
СТУДЕНТ ТАНДОО СЫНАГЫНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ
ЖАНА АНАЛИЗИ
Proje No: KTMÜ-BAP-0035
Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Proje Ekibi
Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV
Prof. Dr. Nurbubü ASİPOVA
Doç. Dr. Hakan DÜNDAR
Doç. Dr. Hakan TAŞ
Öğr. Dr. Kadiyan BOOBEKOVA
Arş. Gör. Kurtuluş Savaş KAZAK
Arş. Gör. Cıldız MAMİROVA
Projenin Amacı
 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrencilerin ÖSS
sınav sonuçlarını çeşitli değişkenler açısından analiz etmektir.
 ÖSS sonuçlarına dayalı olarak ortaöğretim kurumları ve öğrencilerin öğretim
süreçlerine ilişkin durumların incelenerek, verilere dayalı öneriler
geliştirmektir.
Alt Problemler
1.
ÖSS sınavında KTMÜ öğrencilerinin akademik başarı durumları nasıl
değişmektedir?
2.
ÖSS sınav sonuçlarına dayalı olarak sınav içeriğinde yer alan dersler ve bu
derslerdeki ağırlıklı başarı durumları (dersler ve sınavlardaki doğru-yanlış
ortalaması) nasıl bir değişim göstermektedir?
3.
KTMÜ öğrencilerinin ÖSS sınav başarı durumları,
a. Cinsiyet
b. Bölgelere göre nasıl bir farklılık göstermektedir?
4. KTMÜ öğrencilerinin sınav sonuçlarına dayalı olarak
Kırgızistan
Ortaöğretim kurumlarının- genel eğitim
sisteminin durumu, eksiklikleri ve
sistem özellikleri nelerdir?
Yöntem
KTMÜ ÖSS sonuçlarının analizi çalışması; KTMÜ öğrencilerin üniversiteye
yerleşme sonuçları ve bu sonuçların çeşitli değişkenlere açısından analiz
edilmesi, başarı ve başarısızlık durumlarının tespit edilmesi açısından bir durum
tespiti çalışmasıdır.
Bu çalışma var olan durumun değişik yönlerinin ele alınması ve çeşitli
değişkenler açısından analiz edilmesi olduğundan betimsel tarama modelinde
bir çalışmadır.
Verilerin Toplanması
Proje kapsamında elde edilen verilerin toplanmasında KTMÜ öğrencilerinin
2014 yılı sınav sonuç bilgileri ile öğrenci başarı durumlarının incelenmesinde
«KTMÜ OSS sonuç Tespiti Anketi» kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
KTMÜ ÖSS sonuçlarının analizi isimli çalışmada evren olarak KTMÜ
öğrencilerinin tamamı, çalışma grubu olarak 2014 yılı KTMÜ yerleşme sonuçları
ile “KTMÜ öğrencilerinin OSS sonuçları (başarı-başarısızlık nedenleri)” için nitel
verilerin toplanmasında her fakülteyi temsil edecek düzeyde maksimum
çeşitlilik örneklem alma yoluyla toplam 138 öğrenci çalışma grubuna dahil
edilmiştir.
Verilerin Analizi
 ÖSS sınavında KTMÜ öğrencilerinin akademik başarı durumları nasıl
değiştiğinin tespitinde betimsel analizden, f, % ve t-testinden
faydalanılmıştır.
 KTMÜ öğrencilerinin sınav sonuçlarına dayalı olarak Kırgızistan Ortaöğretim
kurumlarının- genel eğitim sisteminin durumu, eksiklikleri ve sistem
özelliklerinin tespitinde nitel analizler kullanılmıştır. İçerik analizi yoluyla
veriler değerlendirilmiştir.
Bulgular
KTMÜ ÖSS sınav sonuçlarının analiz edildiği bu çalışmada öğrencilerden elde
edilen veriler üç farklı analize tabii tutularak yorumlanmaya çalışılmıştır.
1. ÖSS sınav sonuçlarına dayalı olarak yapılan nicel analiz
2. ÖSS başarı-başarısızlık nedenlerinin tespitinde; öğrencilere uygulanan bir veri
toplama aracından elde edilen verilerin çözümlenmesi nitel analiz.
3. Ayrıca ulusal çapta yükseköğretime yerleşmede ORT sonuçları ile
karşılaştırılabilecek durumlar KTMÜ ve diğer üniversiteler çapında
karşılaştırılmıştır.
Bulgular
A- ÖSS Sınav Sonuçları Nicel Verilerin Çözümlenmesi
Cinsiyet
SINAVA BAŞVURAN
ADAYLAR/Bölge
SINAVA GİREN
ÖĞRENCİLERİN İL
VE ÜLKE
DAĞILIMLARI/İLÜlke
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
f
5035
2799
7834
Bişkek
Karakol
Talas
Narın
Calal-Abad
Oş
Toplam
5725
535
219
291
314
750
7834
Bişkek
Çuy
Oş
Calal-Abad
Issık Göl
Narın
Talas
Batken
Kazakistan
Özbekistan
Tacikistan
Türkmenistan
Rusya
Toplam
2067
911
752
1039
1161
911
394
583
5
4
4
1
2
7834
A- ÖSS Sınav Sonuçları Nicel Verilerin Çözümlenmesi
Kitap Türü
Biyoloji
Kimya
Fizik
Doğru
A
Yanlış
Boş
Doğru
B
Yanlış
Boş
Doğru
C
Yanlış
Boş
Doğru
D
Yanlış
Boş
ORTAA
LAMA
B
NET
C
D
Genel Ortalama
952,8
921,5
23,6
940,6
922,4
18,9
925
927,2
19,6
943,4
919,7
18,8
4.94
4.91
4.83
4.92
4.90
949
916,5
32,4
945,6
908,6
27,6
759
1077
35,4
780
1066
35,8
4.91
4.97
3.51
3.65
4.26
707,5
1133,1
57,3
712,3
1115,2
54,4
883,8
951,6
36,5
903,5
942,3
36,1
3.05
3.14
4.52
4.64
3.84
Ortalamaya Dayalı
Başarı Yüzdesi
40,8
35,5
32
Dersler
Matemati Coğrafya
k
946,5
416
919,4
1405,5
31,9
76,4
936
419,3
914,4
1382
31,5
80,5
921,7
366
911
1426,4
39,1
79,5
940
368,1
902,2
1434,6
39,7
79,1
9.43
0.80
9.39
0.87
9.27
0.46
9.47
0.48
9.39
0.65
39,1
5,4
Tarih
Dil
Mantık
507,3
1295,4
95,2
504,7
1287,6
89,6
485,3
1292,6
94
488,9
1301,6
91,4
2.30
2.31
2.11
2.10
2.20
Edebiya
t
617,8
1221,3
58,8
621,8
1203,5
56,6
606,8
1199,5
65,5
613,7
1210,8
57,4
2.36
2.40
2.34
2.36
2.36
372,1
1428,2
97,5
364
1416,7
101,2
392,3
1375
104,7
398
1373
110,9
0.49
0.47
0.69
0.74
0.60
5
11
19,6
38,5
751
1095,2
51,7
739,2
1092,5
50,2
802,2
1022,5
47,2
838,2
1000,5
43,2
1.45
1.43
1.60
1.68
1.54
A- ÖSS Sınav Sonuçları Nicel Verilerin Çözümlenmesi
ÖSS sınavı cinsiyet düzeyinde başarı dağılımı
Cinsiyet
Ortalama Net Sayıları
Biyoloji Kimya Fizik Matematik Coğrafya Tarih
Dil
Edebiyat Mantık
Kız
5.17
4.48
3.98 9.28
0.57
0.56
2.21 2.39
1.52
Erkek
4.41
3.85
3.57 9.59
0.79
0.67
2.19 2.32
1.58
ÖSS sınavı bölge düzeyinde başarı dağılımı
Bölge
Bişkek
Çüy
Oş
Calal-Abad
Issık Göl
Narın
Talas
Batken
Kazakistan
Özbekistan
Cinsiyet
Biyoloji
5.40
4.74
4.67
3.90
5.42
4.61
5.14
4.48
5.11
3.81
4.84
4.16
5.01
4.48
Kimya
3.93
3.42
3.62
2.93
5.20
4.24
5.14
4.12
4.51
3.60
4.80
4.11
4.62
4.66
Fizik
3.68
3.30
3.37
3.02
4.22
3.62
4.52
3.89
3.96
3.51
4.15
3.80
4.43
4.02
5.89
5.63
4.40
10.54
Erkek
Kız
Erkek
Kız
4.83
5.00
4.76
2.25
4.00
3.00
9.89
9.50
4.00
4.00
7.00
6.00
-1.00
0.00
1.00
5.00
2.00
Erkek
1.00
4.33
2.33
7.67
1.33
-0.67
2.00
1.00
1.67
4.00
1.50
4.00
2.50
4.00
2.00
14.00
6.50
2.00
-1.00
-1.00
1.50
0.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.50
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Rusya
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Ortalama
Kız
Erkek
Tacikistan
Türkmenistan
Ortalama Net Sayıları
Matematik
Coğrafya
9.21
0.70
9.94
1.02
8.65
0.35
8.96
0.54
9.61
0.74
9.54
0.83
9.69
0.58
9.78
0.98
9.28
0.59
9.50
0.63
9.01
0.41
9.04
0.39
8.83
0.39
9.60
0.90
-
-
-
4.00
-
-
2.00
-
-1.00
Dil
2.54
2.89
2.21
2.23
2.34
2.03
2.00
1.67
2.19
2.00
1.80
1.72
1.70
2.13
Edebiyat
2.35
2.44
2.17
2.15
2.52
2.50
2.58
2.40
2.40
2.08
2.24
2.25
2.30
2.46
Mantık
1.50
1.64
1.43
1.55
1.60
1.53
1.65
1.55
1.47
1.50
1.46
1.55
1.50
1.54
0.68
0.73
2.34
2.72
1.66
0.77
0.75
0.73
2.25
2.00
3.25
2.21
4.00
1.70
2.50
-
-
-
Tarih
0.71
0.90
0.30
0.47
0.67
0.69
0.53
0.74
0.59
0.45
0.34
0.59
0.51
0.38
-
7.00
-
-
0.00
-
-
2.00
-
-
0.00
-
4.00
-
-1.00
-
6.00
3.50
3.00
7.00
1.50
1.00
6.00
6.00
2.00
4.95
3.96
4.34
3.68
4.25
2.96
9.48
8.70
0.56
0.66
0.51
0.73
1.94
2.14
2.75
2.62
1.71
1.40
ÖSS t-testi sonuçları
Ders
Biyoloji
Kimya
Fizik
Matematik
Coğrafya
Tarih
Dil
Edebiyat
Mantık
Grup
N
X
St.
df
Erkek
2655
4.4121
2.79932 7516
Kız
4863
5.1744
2.67313
Erkek
2655
3.8475
2.77471 7516
Kız
4863
4.4927
2.94846
Erkek
2655
3.5725
2.64160 7516
Kız
4863
3.9792
2.70026
Erkek
2655
9.5970
4.24392 7516
Kız
4863
9.2825
4.01144
Erkek
2655
.7921
2.22942 7516
Kız
4863
.5733
1.90604
Erkek
2655
.6746
2.07134 7516
Kız
4863
.5569
1.89264
Erkek
2655
2.1910
2.80396 7516
Kız
4863
2.2112
2.66242
Erkek
2655
2.3202
2.28308 7516
Kız
4863
2.3856
2.29400
Erkek
2655
1.5808
1.24086 7516
Kız
4863
1.5225
1.28396
t
p
11,62
0,00*
9,25
0,00*
6,29
0,00*
3,18
0,00*
4,47
0,00*
2,49
0,01*
0,30
0,75
1,18
0,23
1,90
0,06
ORT Sınav Sonuçlarının Karşılaştırılması
Manas Üni.
Bölüm
Bilgisayar
Mühendisliği
Uygulamalı
Matematik
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Turizm
İşletmeciliği
ve Gezi
Turizm
İşletmeciliği
ve Otelcilik
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Endüstrisi
Kimya
Mühendisliği
Biyoloji
Tarih
Türkoloji
Bahçe ve
Tarla Bitkileri
Çevre
Mühendisliği
Bitki Koruma
Amerikan Üni.
Burslu
Ücretli
K
O
K
O
Slavyen Üni.
Burslu
Ücretli
K
O
K
O
Milli Üni.
Burslu
K
O
9
201.4
10
192.4
10
189.3
10
186.2
11
182.1
5
174.6
6
170.3
6
169.8
20
5
10
5
169.2
168.9
166.8
4
164.8
5
153.8
4
145.5
2
217.0
6
230.2
13
178.5
1
232.0
2
184.5
8
170.8
1
112.0
K
Ücretli
K
O
13
118.1
13
120.8
44
117.4
155.5
10
123.8
20
21
146.0
147.5
38
51
115.3
113.0
21
135.3
6
115.7
25
O
159.6
Nitel verilere ilişkin kişisel bilgiler
CINSIYET
YAŞ
FAKÜLTE
BÖLÜM
SINIF
AILE DURUMU
Kız
Erkek
17-20
21-23
27 ve üzeri
Edebiyat
Fen
İktisat
Mühendislik
Veteriner
İletişim
PDR
Finans ve banka.
Bilgisayar müh.
İşletme
Uyg. Matem
Biyoloji
İletişim
I
II
III
IV
Düşük
Orta
Yüksek
f
95
36
99
31
1
36
35
35
8
12
7
36
19
8
14
23
13
7
51
60
18
3
2
113
15
Nitel verilere ilişkin puan ve ders dağılımı
GİRİŞ PUANI
KOLAY DERS
ZOR DERS
120-170
171-220
221-250
251-Matematik
Fizik
Kimya
Tarih
Kırgızca
Biyoloji
İngilizce
Kırgız Edebiyatı
Coğrafya
Mantık
Rusça
Matematik
Fizik
Kimya
Tarih
Kırgızca
Biyoloji
İngilizce
Kırg. Edebiyat
Coğrafya
Mantık
Rusça
Geometri
Fen dersleri
Edebiyat dersleri
97
15
0
5
50
4
3
24
33
21
4
10
12
3
8
31
47
56
7
2
7
3
1
2
0
1
1
6
1
Nitel veriler okul başarısı
1.
TEMA
Hazırlanmamış
Düzensiz
Düzenli
ALT TEMALAR
f
Okul Başarısı İyi
8
Nedensiz
9
Sevdiği Dersleri
2
Kısa Süre Kala
11
Nedensiz
Bireysel olarak
Soru çözme
Test Kitapları
Cıynak
Geçmiş sorular
Ders Tekrarları
İnternet
Dershane
Kurs
Özel Ders
7
15
11
6
1
1
3
2
6
2
2
TOPLAM
86
ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler
ÖĞRENCİ
ÖSS BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
Temalar
Alt Temalar
ERGENLİK
Ergenlik Genel
Ciddiye Almama
Aşırı Duygusallık
Başka Şeylere İlgi
Duyma
Özgüven Eksikliği
Geleceğe Yönelim
Amaçsızlık
Yetenek-Zeka
Çalışmama Alışkanlığı
Yanlış Yöntem seçimi
Disiplinsizlik
Tembellik
Sorumsuzluk
Öğrenmeye karşı
isteksizlik
Zaman Yönetimi
Torpil-İltimas
Torpil ve Rüşvet
Kaygı
Stres-Heyecan-Panik
Köy İşleri ve Çalışma
Sosyo-Ekonomik Durum
Zorunluluğu
Sınav Sistemi
Sınav Tecrübesi
ORT’ ye Yönelim
Diğer
Şanssızlık
Unutkanlık
Hastalık
Kopya Çekerim
Düşüncesi
f
3
10
1
1
2
11
3
34
3
3
9
1
7
6
1
12
3
2
1
1
3
1
1
ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler
Tecrübesizlik
1
Dikteye Dayalı Ders
İşleme
1
Mesleki Yetersizlik Genel
14
Başarılı, Akraba ve
Zenginlilere İltimas
1
Rüşvet
1
Korku vb. nedenlere
dayalı iletişimsizlik
6
Rol-Model olamama
4
İstihdam
Öğretmen Eksikliği-Branş
dışı derse girme
3
Öğretim programları ve
Yöntem
Bilgi Yoğunluğu
Uygulama Eksikliği
Ezbere dayalı öğretim
Derslerin Sıkıcılığı
2
5
3
2
Yeteneklerin göz ardı
edilmesi
1
Sınavlara yönlendirme
eksikliği
3
Okulda Disiplin
Verilmemesi
1
Mesleki Yetersizlik
Öğretmen
Ayrımcılık
İletişim
Eğitim Sistemi
Rehberlik-Yönlendirme
Eğitimin Yapısal Sorunları
Eğitim sisteminin
yanlışlığı
Köy-Şehir dengesizliği
Sınav için Alan dışı
derslerden
10
10
9
ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler
Yapısal Sorunlar
Sınav
Öğrenci Algısı
Rehberlik
Sorunları
Soruların
Fazlalığı
Zaman
Yetersizliği
Başka alanlardan
gelenlere
(İngilizce) yönelik
hazırlık olmaması
Soruların tüm
eğitim
düzeylerini
kapsaması
Soru-Eğitim
Sistemi
dengesizliği
Testler
Doğru-Yanlış
uyumu
Sınav konusunda
öğrencilerin
bilgilendirilmeme
si
Okulda mesleki
yönlendirme
olmaması
Gözetmen
Tutumu
1
2
2
1
3
2
2
5
1
2
ÖSS Başarı Analizi-Nitel Veriler
Rol-Model
Olma
İletişim
İlgisizlik
7
Yol
Göstermeme
3
Fikirlere Karşı
Tutumlar
1
Eğitim
Materyallerini
Temin Etmeme
2
Fiziki
Koşulların
Yetersizliği
2
Aile
SED
Öğrenci Görüşlerine Dayalı Yorumlar; Öğrenci-Öğretmen Kategorisi
 “notlara bakmıyor, çalışmıyor ve değer vermiyordum” (Ö-14)
 “acı, kızgınlık, üzüntü ve en küçük kırgınlık bile etkiliyordu” (Ö-54)
 “sınavı kazanırsam okurum, bildiğim kadar yaparım, herhangi bir
bölüme geçerim” (Ö-49)
 “öğrencilerin köyde çok işleri olduğundan çalışmaya vakti kalmıyor”
(Ö-25),
 ’matematik öğretmenimiz kendi yazdığı soruyu çözemiyordu,
öğretmenlerin sınıf hakimiyeti yoktu’(Ö-20),
 ‘öğretmenler yetersiz kalıyorlar’(Ö-39),
 ‘öğretmenlerin tecrübesiz olması’(Ö-8),
 ‘bize yol gösterilseydi daha başarılı olabilirdik’ (ö-20)
Öğrenci Görüşlerine Dayalı Yorumlar; Öğrenci-Öğretmen Kategorisi
 ‘bazı öğrenciler para vererek derslerini geçiyorlardı, ÖSS başarısı bu
öğrencileri ilgilendirmiyordu’(Ö-49)
 ‘okulların çoğunluğunda öğretmenler maddi durumu iyi olan ve her konuyu
anlayan çocuklarla ders işlerler, eşit davranmadıkları için diğer çocukların
ders çalışma isteği azalır’ (Ö-7)
 ‘öğretmenlerle aşırı korku vb. nedenlerle ilişki kurulamaması’ (Ö-17),
 ‘bazen öğretmeni sevmeyince dersi okumak zor geliyor’ (Ö-34)
 ‘öğretmenlerimiz sadece maaşlarını almak için derse giriyordu’(Ö-20),
 ‘bazı okullarda öğretmen az olduğundan bir öğretmen iki-üç dersi vermek
zorunda kalarak öğrencilere az bilgi verir’(Ö-26)
 ‘benim okulumda fizik öğretmeni yoktu 3 yıl hiç fizik görmedim ve şimdi de
bu dersten hiçbir şey bilmiyorum’ (Ö-55)
Öğrenci Görüşlerine Dayalı Yorumlar; Sınav, Eğitim Sistemi Kategorisi
 “Çok fazla ders olduğu için öğrenci hangi derse hazırlanacağını bilmiyor.
Sonunda hiç bir derse hazır olmadan gelir” (Ö-53),
 “Okulda sınava hazırlamıyor” (Ö-27),
 “Öğrenci okuldayken olimpiyat, deneme sınavlarına önceden hiç
katılmadıysa, sınava girdiği zaman korku ve heyecan güçlü olur, bu ise sınav
başarısızlığını ortaya çıkarabilir” (Ö-38),
 “Pratik yok (çok az)” (Ö-41),
 “(Hocaların) Ders anlatmaktan anladıkları şey ise ezber yapıp gelmekti” (Ö57),
 “Öğrenciler dersi sadece ve sadece ezberlerler, konu mantığını
düşünmüyorlar” (Ö-36)
 “Çok öğrenciler ÖSS sınavını önceden ne olduğunu bilmiyorlar... çoğunlukla
sınava ilk girdiğinde panik yapıyor ve çok şey unutuyorlar” (Ö-50).
 ‘Köylerin, şehirlere göre eğitim kalitesi daha düşük’ (Ö-49), ‘
 ...Köylerde bilgilere (kitaplar vb. bilgi kaynakları) ulaşmak zordur’ (Ö-10)
SONUÇ
 Öğrencilerin 2014-15 yılı ÖSS sınav sonuçları incelendiğinde
toplamda 7834 adayın sınava katıldığı görülmektedir. Kırgızistan
genelinde yükseköğretime yerleşmek için 52777 öğrencinin
sınava katıldığı görülmektedir (ORT, 2015; www.testing.kg).
KTMÜ’ ye başvuran adayların Kırgızistan geneli ile
karşılaştırıldığında yaklaşık her yedi öğrenciden birinin KTMÜ
öğrenci olmak gibi bir amacının olduğu söylenebilir.
 Kırgızistan genelinde yükseköğretime yerleşen öğrenci sayısının
18438 öğrenci olduğu KTMÜ’ ye yerleşen öğrenci sayısının ise
Kırgızistan genelinden toplam 1067 öğrenci olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre Kırgızistan genelinde
yükseköğretime yerleşenlerin yaklaşık % 6’ sının KTMÜ’ de
öğrenim gördüğü söylenebilir.
SONUÇ
 Öğrencilerin, ÖSS sınavı sonuçları değerlendirildiğinde; sınava giren
öğrencilerin genel olarak sözel derslerden başarısızlığı ve bu derslerdeki
doğru cevap ortalamalarının düşüklüğü göze çarpmaktadır.
 Coğrafya dersinden sınavda yer alan 12 sorudan öğrencilerin ortalama net
sayısı 0,65; Tarih dersinde benzer şekilde 12 sorudan ortalama net sayısının
0,60 olduğu görülmektedir. Dil sorularında 20 sorudan 2,20, Edebiyat
sorularından ise 12 sorudan 2,36 net çıkarıldığı görülmektedir.
 Öğrencilerden elde edilen veriler daha detaylı incelendiğinde 12 biyoloji
sorusundan öğrencilerin 4,90 neti, 12 kimya sorusu içinde 4,26 netleri, 12
Fizik sorusu içinde 3,84 netleri olduğu, 24 matematik sorusu içinde ise 9,39
netlerinin olduğu görülmektedir.
SONUÇ
 Bu sonuçlar; Türkiye’ de 2014 yılı YGS sonuçları ile kıyaslandığında Türkiye’ de
YGS sınavına giren 1.950.163 adayın temel dersler bazında ortalama netlerinin
dağılımında Türkçe 18.7, Sosyal Bilgiler 11.2, Temel Matematik 6.1 ve Fen
Bilimleri 3.5 olarak tespit edilmiştir. (www. dokuman/osym.gov.tr.html.)
 Bu sonuçların soru sayılarının KTMÜ ÖSS sınav soruları ile eş olmaması ile birlikte
derslerin gruplanarak başarı yüzdeleri karşılaştırıldığında; Dil grubu olarak
Türkiye’ de %46.5, Sosyal Alan Grubu % 28, Matematik % 15.2, Fen Bilimleri
Grubu başarısının ise % 8.7 olduğu görülmektedir.
 Bu sonuçlar KTMÜ ÖSS sonuçların yüzdelik başarı oranlarına göre dağılımı ise Dil
grubu olarak %15.3, Sosyal Alan grubu olarak % 16.3, Fen Bilimleri Alanı olarak %
36.1 ve Matematik başarısı olarak % 39.1 olduğu görülmektedir. Bu iki
karşılaştırmada Kırgızistan genelinde Matematik ve Fen Bilimleri alanında
öğrencilerin daha başarılı oldukları görece olarak söylenebilirken, Türkiye’ de ise
Sosyal Alanlar ve Dil grubu başarısının görece daha yüksek olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Yukarıdaki sonuçlar uluslararası öğrenci başarısı açısından değerlendirildiğinde
bu araştırmanın sonuçlarını doğrular nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. Uluslararası,
Fen-Okuma ve Matematik başarısını ölçen PISA sınavında 2006-2009 yıllarında
yapılan sınavlarda Kırgızistan; 2006 yılında yapılan sınavda 57 ülke arasında 57.
Sırada yer alan Kırgızistan 2009 yılında yapılan sınavda da 65 ülke arasında 65.
Sırada yer almıştır.
PISA; Uluslararası öğrenci başarısını belirlemeyi amaçlayan PİSA’ nın temel
amacı her bir ülkenin eğitim sisteminin 15 yaş grubu gençlerini ne denli iyi
eğittiğini ölçmektir.
2009 yılında 15 yaşında olan öğrencilerin 2014 yılında 20 yaşında oldukları
düşünüldüğünde ve yapılan bu araştırmada örneklem grubunun da 17-23 yaş
arasında bir yığılma özelliği gösterdiğinde PISA sonuçlarının yapılan araştırma
sonuçlarını doğruladığı söylenebilir.
SONUÇ
 Yapılan araştırmada; kız ve erkek öğrencilerin her ders için net ortalamaları
karşılaştırmalı bir şekilde belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde kızların
sınavda yer alan sekiz ders ve bu derslerdeki netler üzerindeki başarı
durumlarının erkeklere oranla daha başarılı oldukları görülmüştür.
 Kız öğrencilerin bu başarılarının yanı sıra bölge bazında sonuçlar
değerlendirildiğinde “Batken” den sınava katılan öğrencilerin kız ve erkek
olarak diğer bölge öğrencilerine oranla daha iyi sonuçlar elde ettikleri
görülmektedir.
 Kız öğrenciler ve bölge açısından değerlendirildiğinde de Batken den sınava
katılan kız öğrencilerin diğer bölgelerden katılan kız öğrencilere oranla daha
başarılı oldukları söylenebilir.
SONUÇ
 Sonuç olarak, KTMÜ, Kırgızistan genelinde tercih edilen bir üniversitedir.
Yükseköğretime geçiş de yaklaşık her 7 öğrenciden birinin KTMÜ tercih
etmesi de bunun bir göstergesidir. Ancak bu durumda, üniversitenin ücretsiz
olmasının çok önemli bir faktör olduğu göz önünde tutulmalıdır.
 Diğer cazip olan faktörlerin ise farklı dillerde eğitim olanağı, fiziki şartlar ve
bazı bölümlerin Türkiye’ de staj yapma fırsatlarının bulunması olarak da
gösterilebilir. Tüm bu şartlar dâhilinde yine de Kırgızistan genelinde
yükseköğretim sınavında başarılı öğrencilerin KTMÜ’ yü tercih etmeleri
üniversite ve üniversitenin geleceği açısından son derce olumlu bir sonuçtur.
 KTMÜ’ nün öğrenci yerleştirme sınavı olan ÖSS sonuçları, hem KTMÜ
öğrenci profilini göstermesi hem de Kırgızistan eğitim sisteminin genel bir
değerlendirmesi açısından önemlidir.
Öneriler
KTMÜ ÖSS sonuçları ve elde edilen nitel çözümlemeler ışığında, KTMÜ’ nün
sınavla ilgili bilgilendirme, rehberlik ve duyuru faaliyetlerinin daha da
güçlendirmesi bir gereklilik olarak görünmektedir. Bu durum, okullarda
yapılacak olan rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerini de destekler nitelikte
olarak Kırgızistan eğitim sistemine bir katkı sağlayacaktır.
Öğrencilerin özellikle sözel derslerdeki düşük başarı nedenleri ve sınavda yer
alan sorular ve müfredat dengesi gözden geçirilerek yeni bir soru havuzu ve
sınav-soru zorluk dengesi gözden geçirilmelidir.
Aynı zamanda sınava başvuran adaylar ve yerleşen öğrenci sayıları dikkate
alındığında mevcut koşullar altında bölüm ve kontenjanların sayısı tekrar
planlanmalıdır.
Ayrıca KTMÜ tarafından bir Kariyer Planlama Merkezi açılarak bu merkezin
hareketli ve ülke genelinde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunması
da düşünülebilir.
Öneriler
 KTMÜ ÖSS sınav sonuçlarının analizi, ulusal çapta eğitim sisteminin de
değerlendirilmesine fırsat sağlamıştır. Bu noktada öğrencilerin başarı
durumlarının pekiyi olmadığı, 2006 ve 2009 yıllarında PISA sonuçları da göz
önüne alındığında eğitimde öğrenci başarısını artırmak adına atılması
gereken pek çok adım olduğunu göstermektedir.
 Öğrenciler derslerde ezbere dayalı bir sistemin, konu yoğunluklarının ve
öğretmenler tarafından çoğunlukla dikteye dayalı bir yöntemin tercih
edildiğini dile getirmişlerdir. Bu noktada müfredat, öğretmen eğitimi ve
öğrenci merkezli eğitim çalışmaları planlanabilir.
 Bir diğer tespit ise köy ve şehirlerdeki eğitim sisteminde yaşanan dengesizlik
problemleridir. Bu problemlerin çoğu öğretmen istihdamı ve kaynaklara
ulaşma noktasında toplanmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi aynı zamanda
eğitimde fırsat eşitliğini de sağlayacaktır.
Öneriler
 Başka bir problem ise öğrencilerin okuldaki rehberlik ve yönlendirme
faaliyetleri konusunda yaşadıkları sıkıntılardır. Bu anlamda okullarda
rehberlik faaliyetleri ya da merkezi rehberlik faaliyetleri tekrar gözden
geçirilmelidir.
 Öğrenciler sınavlarda başarılı olma ve okul bitirmede iltimas ve çıkar
sağlama konusu dile getirmişlerdir. Bu durum araştırılmalı ve eğitime
duyulan ve başarının eğitim dışı faktörlerle belirlenmesi fikri bir an önce
ortadan kaldırılmalıdır.
 KTMÜ ÖSS sınav sonuçları KTMÜ ve ülke eğitim sistemi dışında öğrenci
profili ve öğrencilerin hem eğitim hem de gelecek algısını da ortaya
çıkarmada etkili olmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerden bir bölümü ÖSS
sınavına çalışmama nedeni olarak, gelecek beklentisinin olmaması ve içinde
bulundukları durumun belirsizliğini öne sürmüştür. Bu konuda genç bir
nüfusun doğru yönlendirilmesi, öğrencilerde özgüven, özdenetim,
sorumluluk ve başarı duygusunun önemli olduğunu ve bu konuda beceri ve
değerlerinin geliştirilmesi gerekliliği de tespit edilmiştir.
Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında daha sonra yapılacak araştırmalar
için araştırmacılara şu öneriler sunulabilir.
 Öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumları daha detaylı ve boylamsal analiz
edilebilir.
 KTMÜ öğrencilerinin ortaöğretim sürecine ilişkin daha kapsamlı ve odak
grup görüşmesi tarzında çalışmalar desenlenebilir.
 KTMÜ ÖSS sınavı soruları müfredat ve soru dağılımı açısından incelenebilir.
Her sorunun madde güçlük indeksi tespit edilebilir.
 Kırgızistan genelinde öğretmen, eğitim yöneticileri, öğrenci ve aileler ile
eğitim durumunun analizi yapılabilir.
 Kırgızistan Eğitim Bakanlığı için de yer alan ulusal sınav merkezi ile ortak bir
çalışma yürütülüp öğrencilerin dersler bazında başarı, eksiklikleri ve
alınabilecek tedbirler ortaya konulabilir.
Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler…
Download

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öss Sonuçlarının Analizi