PROJE KOORDİNATÖRLERİ EĞİTİMİ
Tunceli Valiliği
SODES Proje Koordinasyon Ofisi
Tel : 213 33 81
Faks : 213 33 07
e-mail: [email protected]
Bundan sonra ne
yapacağım ???
SODES’ in Yıllık Döngüsü
Başvuruların Alınması
15 Şubat - 15 Mart
1. TOPLANTI
Sözleşmelerin İmzalanması
08 Temmuz - 20 Temmuz
2. TOPLANTI
Bakanlık Değerlendirmesi
16 Nisan - 05 Temmuz
Valilik Değerlendirmesi
16 Mart - 15 Nisan
SUNU AKIŞI

2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları

Görünürlük Kuralları

Bakanlıkça Yapılan Revizeler

Projelerinizden Sorumlu Proje Uzmanı


SODES-BİS
2013 Yılı
SODES Uygulama Usul ve Esasları
SODES’ in Yasal Dayanağı
2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları
Ek-1: Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kurallar
(SODES Proje Koordinasyon Birimi ile ilgilidir)
Ek-2: SODES Finansman Sözleşmesi
Ek-3: Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri
(SODES Proje Koordinasyon Birimi ile ilgilidir)
Ek-4: Sivil Toplum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci
Ek-5: Görünürlük
Madde 11: Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Valiliğimizle SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde
sözleşme imzalamak

Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için
bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırmak, ve
hesap bilgilerini resmi yazıyla SODES Proje Koordinasyon
Ofisine bildirmek

Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak
Madde11:
11:Proje
ProjeYürütücülerinin
YürütücülerininGörev,
Görev,Yetki
Yetkive
veSorumlulukları
Sorumlulukları
Madde

Proje ihale ilanlarını Valilik internet sitesinde yayınlamak

Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama
ve ayrılma bilgisini Valiliğimize bildirmek

Eğitmenlerin yeterlilik belgesini (diploma veya sertifika) projenin
başlangıcında Valiliğe bildirmek

Projede sorun yaşanması halinde durumu derhal Valiliğimize
bildirmek
Madde11:
11:Proje
ProjeYürütücülerinin
YürütücülerininGörev,
Görev,Yetki
Yetkive
veSorumlulukları
Sorumlulukları
Madde

Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
her türlü önlemi almak

Mesleki eğitimlerde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR’ la
işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında
geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak

Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının
yapılmasını sağlamak
Madde 13: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler

Proje Koordinatörüne İlişkin Hükümler
1. Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır
2. Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti
alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden
koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz
3. Herhangi bir sosyal
koordinatörü olamaz
güvencesi
olmayan
kişi
proje
4. Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele
aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir
Madde 13: Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
 Proje koordinatörünün dışında projelerde; tam zamanlı (haftada en az
30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari
ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az)
çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez
 Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı
idari destek personeli olarak görev alamazlar
 Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü
mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında
ödenmez
 Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir (STK’ lar hariç)
Madde 13: Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
 Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe
sistemine uygun olarak tutar.
 Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun
sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından
onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi
durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.
Madde 15: Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler

Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama
imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir.
Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı 3’ ü
geçemez.

Projelerin uygulama yeri ve süresinde Valinin izniyle değişiklik
yapılabilir.

Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.
Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının % 20’
sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje
yürütücüsü tarafından yapılabilir.
Madde 15: Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler

Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen
birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman
veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri
değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan
değişiklik en geç 10 gün içinde Valiliğimize bildirilir.

Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve
finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.
Madde 15: Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
 Valiliğimiz projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde;
a)
Sözleşmede öngörülen hükümlere
b)
Faaliyet takvimine
c)
Görünürlük kurallarına
d)
SODES Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan diğer
hükümlere uyulup uyulmadığını denetler
 Valiliğimiz , izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin
durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb.
tedbirlerini uygulayabilir.
Madde 15: Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
 Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uygulanacaktır.
Eğitim giderlerine
bütçem yetmiyor.
Napıcam şimdi ?
2013 YILI SODES PROJELERİ REVİZYON TALEBİ
KURUMU
:
Proje No
:
Projenin Adı
:
REVİZE EDİLECEK BÜTÇE KALEMLERİNİN
MEVCUT HALİ (ESKİ)
Bütçe Kalemi
2.6. Toplantı Giderleri
3.1.2. Eğitim
Malzemeleri Alımı
Süre /
Adet
REVİZE EDİLMİŞ HALİ (YENİ)
Birim
Toplam (TL)
Bedel (TL)
5 adet
200
1.000
1 Miktar
24.000
24.000
TOPLAM
25.000
Süre /
Adet
Bütçe Kalemi
2.6. Toplantı Giderleri
3.1.2. Eğitim Malzemesi
Alımı
Birim
Bedel (TL)
Toplam
(TL)
2 adet
200
400
1 Miktar
24.600
24.600
TOPLAM
Revizyon Gerekçesi: ………..
DÜZENLEYEN
………………………………………………………….
Proje Koordinatörü
ONAYLAYAN
……./……/2012
………………………………………………………….
Kurum Amiri/STK Başkanı
25.000
Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Projelerde yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı 3’ ü geçemez.
 Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha
düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda
eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilecektir.
 Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla
oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecektir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum
Örgütleri için Ek-4’ de belirtilen mevzuat çerçevesinde yapacakları
alımlarda Valiliğimizin Onayını beklemeden satın alımlarını
gerçekleştirmeyeceklerdir.
 Projelerin ödeneklerinin kullanılmasında proje yürütücüleri
genellikle projenin SODES destek tutarının tamamını harcamak
zorundaymış gibi hareket etmektedirler. Ancak projelerden geriye
kalan paranın Valiliğimiz SODES hesabında kalacağı ve biriken bu
paralar ile ilave proje yapılacağı unutulmamalıdır.
 Kamu kurumlarının rutin faaliyetlerine harcama yapılmamalıdır.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Çocuk parkı ve semt sahası yapımını içeren projelerde;
oturma bankları, kamelyalar, parke döşenmesi vs. çevre
düzenlemesi adı altında amacından uzaklaşılmamalıdır.
Bakanlık tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin
bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde
olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan
gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa
sahiptir.
 İhale ilanlarının Usul ve Esaslarda belirtilen süreler
çerçevesinde Valiliğimiz web sayfasında yayınlanması
zorunludur.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Satın alınan demirbaşlar ve oluşturulan tesislerin proje
bitiminden sonra en az 3 yıl süre ile proje amaçlarına uygun
kullanılması sağlanacaktır.
 Toplum yararına çalışma programları (ağaçlandırma, yaşlı
ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin
yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı) içeren
projelerde istihdam edilecek kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’ ndan (SYDV) yardım alan kişilerden
seçilmesi zorunludur.
 Mesleki eğitim projelerindeki kursiyer ilanlarının il merkezinde
Valiliğimizin, ilçelerde ise Kaymakamlıklarımızın web
sayfalarında duyurulması zorunludur.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Mesleki Eğitim projelerinde İŞKUR ve Halk Eğitim
Merkezleriyle ortaklık kurulup kursiyerlere
SERTİFİKA
verilmeli ve kursiyerlerin İŞKUR’a kayıtları yapılmalıdır.
 Kursiyerlerin devamsızlıklarının toplam eğitim süresinin %
10’ nunu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve harçlıkları
kesilmelidir.
 Koordinatörler dışında projelerde görev alacaklar kişiler
İŞKUR’a kayıtlı olmalıdır.
Görünürlük Kuralları
Görünürlük Kuralları
<…> PROJESİ
TUNCELİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA
<…> TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI
TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.
Bakanlık Tarafından Yapılan
Revizeler
Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler
Sıra
No
1
Başvuru
Kodu
Proje Adı
GENÇLİĞİN
2013-62-0038 EĞİTİM
AKADEMİSİ
BU YIL HEDEF
BÜYÜK
Başvuran
Nihai
Destek
Tutarı (TL)
Açıklama
TUNCELİ EĞİTİM
KÜLTÜR VE
SOSYAL
YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ
Proje bütçesinde 16.800 TL olarak
belirlenen diğer demirbaş malzeme
154.020
giderinin bütçeden çıkarılması
gerekmektedir.
TUNCELİ MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje bütçesinde 89.818 TL olan
ücretsiz üniversiteye hazırlık
133.547
kurslarının çıkarılması
gerekmektedir.
2
2013-62-0226
3
EĞİTİMDE
FIRSAT
2013-62-0101
EŞİTLİĞİ
PROEJESİ 2
NAZIMİYE İLÇE
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje bütçesinde 16 kişi olarak
belirtilen eğitimci sayısının 8 kişiye
179.305 düşürülmesi ve toplam eğitimci
giderinin 67.200 TL'den 33.600
TL'ye düşürülmesi gerekmektedir.
4
İNSANCA
2013-62-0107 YAŞAM BENİM
DE HAKKIM
SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI
BAŞKANLIĞI
Proje bütçesinde 10.000 TL olarak
belirtilen mali hizmet giderinin
125.800
bütçeden çıkarılması
gerekmektedir.
Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler
Sıra
No
Başvuru
Kodu
Proje Adı
Başvuran
Nihai
Destek
Tutarı (TL)
Açıklama
Proje bütçesinde 12.960 TL olarak
94.490 belirtilen personel giderlerinin
bütçeden çıkarılması gerekmektedir.
5
ÇOCUKLAR
OVACIK
2013-62-0130
GÜLÜMSEYİNCE BELEDİYESİ
6
BANA OYUN
2013-62-0023 ALANIMI
GÖSTERİN
TUNCELİ İL
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
7
AKPAZARDA
2013-62-0118 SPOR GÜNLERİ
PROJESİ
AKPAZAR
BELEDİYESİ
Proje bütçesinde 30.000 TL olarak
49.575 belirtilen spor aletleri alımının
15.000 TL olarak revize edilmelidir.
8
EMEKLER
ÇİLEĞE
2013-62-0138
ÇİLEKLER
REÇELE
GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK
İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje bütçesinde 14.900 TL olarak
belirlenen hediye/ödüllendirme
74.250
giderlerinin bütçeden çıkarılması
gerekmektedir.
9
KÜLTÜR
2013-62-0145 MERKEZİ
PROJESİ
PERTEK
BELEDİYESİ
Projeye spor alanı inşaasının
yanında 20.000 TL tutarında spor
122.730
kursları yapılması kaydıyla
uygundur.
Proje faaliyetlerinden yararlanacak
kursiyerlerin sayısı arttırılmalıdır. Bu
136.545 kapsamda uygulanacak kurslar için
bütçeye 10.000 TL eklenmesi
uygundur.
Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler
Sıra
Başvuru Kodu
No
10
11
12
13
Proje Adı
Başvuran
Nihai
Destek
Tutarı
(TL)
Açıklama
2013-62-0108
KÖYLERDE YAŞAM
ALANLARI
OLUŞTURUYORUZ
KÖYLERE
HİZMET
GÖTÜRME
BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
Proje bütçesinde toplamda 32.000
TL olarak belirtilen çevre
147.760
düzenlemelerinin eş finansmandan
sağlanması kaydıyla uygundur.
2013-62-0043
OTO ELEKTRİK VE
ELEKTRONİĞİ
KURSU PROJESİ
TUNCELİ İL
ÖZEL
İDARESİ
119.600
SOSYAL
YARDIMLAŞ
MA VE
DAYANIŞMA
VAKFI
Proje bütçesinde 15.000 TL olarak
belirtilen ayni sermaye desteğinin
proje bütçesinden çıkarılmalı, günlük
15 TL olarak belirlenen kursiyer
100.990
harçlıkları ise 10 TL olarak revize
edilmeli ve kursiyer harçlıkları gideri
toplamı 60.000 TL'den 40.000 TL'ye
indirilmedir.
PÜLÜMÜR
BELEDİYESİ
Satranç ve masa tenis kursları için
0-18 yaş arası özellikle ilk ve orta
96.175 öğretimde bulunan kız çocuklarının
seçilmesi kaydıyla desteklenmesi
uygundur.
2013-62-0263
2013-62-0140
İŞLİ VE GÜÇLÜ
KADINLAR
HAYDİ KADINLAR
SPORA
Kursiyerlerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz
gençlerden oluşması gerekmektedir.
Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler
Sıra
No
Başvuru
Kodu
Proje Adı
Başvuran
Nihai
Destek
Tutarı (TL)
Açıklama
14
DERSİM SPOR
SPOR VE
KULÜBÜ
2013-62-0301 SAĞLIKLI YAŞAM
DERNEĞİ
PROJESİ
BAŞKANLIĞI
Projede uygulanacak olan
faaliyetlerin süresi uzatılmalı ve
kurslardan faydalanan kursiyer
sayısı artırılmalıdır, basketbol
kursu için 15 kursiyer 30 kursiyer
115.670
olarak revize edilmeli futbol kursu
yerine aynı bütçeyle voleybol
kursu düzenlenmeli ve 30 kız ve
30 erkek kursiyer bu faaliyetten
yararlanmalıdır.
15
BEDENSEL
ENGELLER
ENGELLİLER
2013-62-0035
AŞILMAK İÇİNDİR DERNEĞİ
TUNCELİ ŞUBESİ
24.000 TL tutarındaki akülü araba
alımı giderinin proje bütçesinden
101.975
çıkarılması kaydıyla
desteklenmesi uygundur.
16
RENKLİ OYUN
2013-62-0261
DÜNYAM
İLÇE MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje kapsamında yürütülecek
basketbol ve voleybol kurslarına
108.727 katılacak öğrenci sayısı 30'a
yükseltilmesi kaydıyla
desteklenmesi uygundur.
Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler
Sıra
No
Başvuru
Kodu
Proje Adı
Başvuran
Nihai
Destek
Tutarı
(TL)
Açıklama
PERTEK EĞİTİM
KALİTELİ NESİL
VE KÜLTÜRE
17 2013-62-0021 GÜVENLİ
YARDIM
GELECEK - III
DERNEĞİ
Proje kapsamında orta öğretimde
öğrencim gören 22 öğrenciye yönelik
etüt uygulamaları düzenlemeyi ve
derneğin yurdunda barınma imkanı
98.620
sunmayı hedeflemektedir. 10.000 TL
tutarında il dışı gezi faaliyeti
eklenmesi kaydıyla projenin
desteklenmesi uygundur.
GENÇLİK
HİZMETLERİ VE
SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje kapsamında çocuklara yönelik
izcilik faaliyetleri uygulanacak, tiyatro
106.890
kursları ve fotoğrafçılık kursları
düzenlenecektir.
"ÇEVRECİ
18 2013-62-0279 ÇOCUKLAR"
PROJESİ
TUNCELİ İL MİLLİ
HER SANAT BİR
EĞİTİM
EMEK HER
19 2013-62-0142
MÜDÜRLÜĞÜ(H
KADIN BİR
ALK EĞİTİM
ÇİÇEK
MERKEZİ)
Cecim atölyesi kurulumu için
alınması planlanan 25.000 TL
188.370 tutarındaki demirbaş alımı giderinin
projeden çıkarılması kaydıyla
projenin desteklenmesi uygundur.
Bakanlık Tarafından Yapılan Revizeler
Sıra
No
Başvuru
Kodu
Proje Adı
HALI SAHA
PROJESİ
20
2013-62-0179
21
ÇOCUKLAR VE
GENÇLER
2013-62-0278 SANATLA
BULUŞUYOR
PROJESİ
Başvuran
Nihai
Destek
Tutarı (TL)
Açıklama
HOZAT
BELEDİYESİ
Proje ile ilçeye halı saha yapılacak
ve spor turnuvaları düzenlenecektir.
Yapılan halı sahada 15.000 TL
158.000
tutarında spor kursları
düzenlenmesi kaydıyla projenin
desteklenmesi uygundur.
TUNCELİ
KÜLTÜR VE
TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ
Proje kapsamında çocuk ve
gençlere yönelik kültür ve sanatla
ilgili kurslar yapılacaktır. Seçilecek
107.455
kursiyerlerin dezavantajlı ailelerden
seçilmesi kaydıyla projenin
desteklenmesi uygundur.
Projenizden Sorumlu Proje
Uzmanı
H. Rahmi YERLİKAYA
2013-62-0034
Gençliğe Okumak Yakışır
Tunceli Üniversitesi
2013-62-0036
Kadınlar Üretiyor
Tunceli KAMER
2013-62-0038
Gençliğin Eğitim Akademisi
Tunceli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
2013-62-0101
Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi 2
Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2013-62-0107
İnsanca Yaşam Benim De Hakkım
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ovacık
2013-62-0115
Çocuklara Harcanan Emek Gelecek
Demek
Hürriyet İlköğretim Okulu Spor Kulübü Derneği
2013-62-0129
Renkler ve Sesler İle Hayallerim
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Ovacık
2013-62-0138
Emekler Çileğe Çilekler Reçele
Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü
2013-62-0154
Sporla Yaşayan Kentler
Çemişgezek Belediyesi
2013-62-0216
Gelecek Ellerimizde Ellerimizle
Gelecek
Tunceli Belediyesi
2013-62-0263
İşli ve Güçlü Kadınlar
Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı
2013-62-278
Çocuklar ve Gençler Sanatla
Buluşuyor
Tunceli Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Serbülent KIRMIZITAŞ
2013-62-0023 Bana Oyun Alanımı Gösterin
TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-62-0040 Çemişgezek Toplum Merkezi
Çemişgezek Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
2013-62-0043 Oto Elektrik ve Elektroniği Kursu
Tunceli İl Özel İdaresi
2013-62-0075 Voleybolla Spora
Tunceli İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği
2013-62-0118 Akpazarda Spor Günleri
Akpazar Belediyesi
2013-62-0130 Çocuklar Gülümseyince
Ovacık Belediyesi
2013-62-0140 Haydi Kadınlar Spora
Pülümür Belediyesi
2013-62-0162 Bilgi Evleri
Munzur Koleji Spor Kulübü Derneği
2013-62-0179 Halı Saha Projesi
Hozat Belediyesi
2013-62-0208 Başarı İçin Etüt Uygulamaları Projesi
Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2013-62-0233 Farklı Kütüphaneler Fark Atan Öğrenciler
Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2013-62-0279 Çevreci Çocuklar Projesi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Download

Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları