26. 00/59
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no : 23.06.2014 - 129
Karar Tarih ve no : 23.06.2014 - 2560
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Uluçayır ve Karalan Mahalleleri’nde yer alan tescilli
Çatalkaya ve Sivrikaya Anıtları ve Çatalkaya Mevkii Arkeolojik Siti’ne ilişkin güncellenen tescil
fişi ve koordinatlı sit paftasının değerlendirilmesi konusunda 17.04.2014 tarih, 2373 sayılı
Kararımız gereği konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği
yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 13.05.2014 tarih, 82953731-160-18/5804
sayılı yazısı, 19.06.2014 tarih, 4279 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı
sit sınırı ve kadastral paftaları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Uluçayır ve Karalan Mahalleleri’nde yer alan Konya
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.10.1988 tarih, 306 sayılı Kararı ile tescilli
Çatalkaya ve Sivrikaya Anıtları ve Çatalkaya Mevkii Arkeolojik Siti’ne ilişkin “Çatalkaya
(Keskaya)- Sivrikaya Anıtı ve Arkeolojik Yerleşimi” olarak güncellenen tescil fişi, 1/7500 ölçekli
koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu
alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak
belirlenmesine ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulmamasına karar verildi.
Başkan
Doç. Dr. Feriştah ALANYALI
Başkan Yardımcısı
M. Zeki ÇİTÇİ
İMZA
İMZA
Üye
Doç. Dr. Rahmi ERDEM
Üye
Hasan ÜNVER
İMZA
İMZA
Üye
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Üye
Bekir KARABAĞ
Üye
Doç. Dr. İ. Tunç SİPAHİ
İMZA
İMZA
İMZA
Üye
Göksel EROL
Eskişehir Büyükşehir Bel. Tem.
Üye
Bülent OKTA
Eskişehir Müze Tem.
Üye
E. Melik ÖZBEK
Odunpazarı Bel. Tem.
İMZA
BULUNMADI
İMZA
[AVRUPA KONSEYİ
TÜRKİYE
İli
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA
ENVANTERİ
DKVKE
ANITLAR VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir
İlçesi
O d u n p a za rı
Mahalle Veya Köyii
Pafta:
Ada:
SIT
Envanter No
Harita No
26.00/0.2
I24C2
Uluçayır Köyü
Parsel:
Adı
Çatalkaya(Keskaya)- Sivrikaya Anıtı ve Arkeolojik Yerleşimi
Genel Tanım
Uluçayır Köyü Çatalkaya(Keskaya) ve Sivrikaya Anıtı; Odunpazarı İlçesi, Uluçayır köyü'nün, 2.7 km. kuzeybatısında, Porsuk
Nehri’nin 1.8 km. doğusunda, Uluçayır Köyü ile Karaalan Köy yolunun güney bitişiğinde 800 m. x 550 m. ölçülerinde volkanik tüf
kayalık platform üzerinde yer almaktadır. Kayalık platformun doğu yönüne bakan tarafında dik kaya bloğunun ortacian
kesilmesiyle oluşturulmuş bir anıt bulunmaktadır. Kaya Anıtının güney yönündeki kayalık düzlük alanda kaya mekanları
oluşturulmuştur. Platformun üzerinde ve etrafında Tunç ve Frig Dönemine ait seramik parçaları görülmüştür. Kayalık platformun
batı ucunda yüksek bir kaya üzerinde olasılıkla Frig Dönemine ait üçgen alınlıktı niş bulunmaktadır. Çatalkaya(Keskaya)Sivrikaya Anıtı Arkeolojik Sitinin 400 m. doğusunda Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2007 tarih ve
1699 sayılı kararı ile tescil edilen Karaalan Köyü, Kayaüstü Höyük, yaklaşık 1 km. batısında ise GEEAYK'ın 15.11.1980 tarih ve A2470 sayılı kararı ile "Uluçayır Köyü Kumocakları örenyeri ve Nekropolü bulunmaktadır.
=^-~u ki Tehlikeler
insan erozyonu.
Şrıııdiki Durum Karaalan Köyünden Uluçayır Köyüne giden toprak yoldan ulaşım sağlanabilmektedir.
•VA- X
şm%
=1,
s
I. DERECE ARKEOLOJİK SIT
\
A
v\
"'
s,
k v - :
JL
\*
' kîXA
’S" 7,
./
./
P A F T A ! Î24C2 Ö L Ç E K : 1 / 7.500
rs? r
-
...
/'v^.
V
.
K O O R D İ N A T L A R 6 DER C E L l K D O M 3 3 C E D 5 0 )
/‘NoktaNoy! f
iiâr M y
Ta’: Oo
p \ ^
/ I
‘
'■5rCATALKAYAl
v 278585.843
43931 76.420
CATALKAYA2
278730.774
^ 4 ^ 3 2 0 7.1 49 _a
CATALKAYA3
278885.805
4393256.770
ÇATALKAYA4
279066.425 y C 4393264.798
CATALKAYA5 4..
279310.882 — ^-4393233.063
CATALKAYAĞ
,279399.728
439321 5.642
CATALKAYA7 ;
279502.221 _
v
4393165.121;
CATALKAYA8
y 279605.297 pÇ*. 4392968.1 94
CATALKAYA9 *
279764.843 . .Ï
L 4392736.510
---------A
279478.742 £ "‘ 4392675.822 /
CATALKAYA10 '
^ ‘
CATALKAYA11
279273.270
4392620.336 H *
CATALKAYA12
27911 2.880 k
4392625.538 ¡
CATALKAYA1 3 p "
278989.770 ~"
4392567.451 *
_ ^
J
>£*
2lV
K Ü L T Ü R V À k L i K L A.R1XÍ M Ï îZTTLER £ ¿ V E L m ü d n ö R ü Ç ğ ü
E S K İ ŞEHİR K .....
.„ a . ^ Ô L Q É T K U R & L U ’NIIN
23.06.20
i p K Â R A RI
\%
MiîtoDrak.
T
\
ESKSEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Download

Eskişehir Odunpazarı Çatalkaya , Sivrikaya Anıtları ve Çatalkaya