BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ
AKADEMĐK ÖZGEÇMĐŞ FORMU
KĐŞĐSEL BĐLGĐLER
Adı Soyadı
Eylem ÖNAL
Ünvanı
YardımcıDoçent Doktor
Birimi
Mühendislik Fakültesi
Doğum Yeri
Kütahya
Doğum Tarihi
26.07.1975
E-Posta
eylem.onal
@bilecik.edu.tr
Web Adresi
EĞĐTĐM DURUMU
Derece
Bölüm / Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
1997
Y. Lisans
Kimya Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
2000
Doktora / S.Yeterlilik
Kimya Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
2007
Doç. / Prof.
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMĐK VEYA ĐDARĐ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğr. Gör.
Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksek Okulu
1999-2007
Yardımcı Doçent
Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Proses
2007-
Doktor
Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı
Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç
2009-2012
Mühendisliği Bölümü
VERMĐŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl)
Dönemi
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Güz
KSM201Mühendislik Termodinamiği
3
27
Güz
KSM319Yeni ve Yenilenebilir Enerji 2
15
Kaynakları
Güz
KSM401Kimyasal Proses Teknolojisi
Güz
KSM407
Kimya
3
18
Mühendisliği 4
25
Labratuvarı I
Güz
KSM409Bitirme Ödevi
3
Güz
MIM413Yeni ve Yenilenebilir Enerji 3
5
20
Kaynakları
Güz
KSM 325 Petrokimya Teknolojilerine 3
6
Giriş
Güz
KMH539 Polimer Teknolojisi
Güz
KMH521
Katı
Yakıt
3
6
Dönüşüm 3
6
Teknolojileri
Güz
KMH701-A Uzmanlık Alan Dersi
3
1
Güz
KMH801-A Uzmanlık Alan Dersi
3
1
Bahar
KSM206
Kimya
Mühendisliği 3
48
Termodinamiği
Bahar
KSM318 Yakıt ve Enerji Teknolojisi
3
18
Bahar
KSM408Kimya Mühendisliği Lab. II
4
25
Bahar
KSM 410 Lisans Araştırma projesi
6
5
Bahar
KMH519 Petrol Rafineri Mühendisliliği
3
5
Bahar
KSM314Katı ve Sıvı Yakıt Üretim 2
10
Prosesleri
Bahar
KSM 322 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
3
Bahar
KMH555 Petrol Arıtma ve Petrokimya 3
10
2
teknolojisi
TEZ YÖNETĐMĐ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Doktora
Yıl
Konu
Tez Sahibi
Yıl
AKADEMĐK ÇALIŞMALARI
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Yüksek Lisans
Tütün Tarla Atıklarından Yapay Yakıt Üretiminin Araştırılması
2000
Doktora
Farklı Biyokütlelerin ve Bunların Sentetik Polimerlerle Birlikte 2007
Pirolizi, Elde Edilen Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Tütün Tarla Atıklarından Yapay Yakıt Üretimin Proje Araştırmacısı
Görev Süresi
Yıl
1yıl
2000
2yıl
2007
1 yıl
2011
Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Araştırma
Fonu Projesi.
Farklı Biyokütleler ile Sentetik Polimer
Proje Araştırmacısı
Karışımlarının Birlikte Pirolizi ve Elde Edilen
Ürünlerin Özelliklerinin Belirlenmesi, Anadolu
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
Şerbetçiotu Tarla Atığından (Humulus lupulus Proje Yöneticisi
L.)
Elde
Edilen
Aktif
Karbonla
Sulu
Çözeltilerden Ağır Metal Giderimi Bilecik
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
Biyokütleden hızlı piroliz yöntemiyle sentetik Proje Yöneticisi
1,5 yıl
yakıt eldesi ve piroliz parametrelerinin etkisi,
Devam
ediyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma
Fonu Projesi
Gıda fabrikası atıklarından
yöntemi
ile
sentetik
yavaş piroliz Proje Çalışanı
yakıt
1,5 yıl
üretiminin
Devam
ediyor
araştırılması ve ürünlerin karakterizasyonu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma
Fonu Projesi
Kestane Şekeri Fabrikası Atıklarından Elde Proje Danışmanu
edilen
Sıvı
Değerlendirilmesi
ve
Katı
1
2014
Ürünlerin
TÜBĐTAK2209-A
1.
Dönem Üniversite öğrencileri Yurt Đçi/Yurt
Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Pütün A. E., N.Özbay, E.P.Önal, E. Pütün “Fixed-Bed Pyrolysis of Cotton Salk for Liquid and
Solid Products” Fuel Processing Technology, 86,1207-1215,2005
Pütün,A.E., Önal,E., Uzun,B.B.,Özbay,N., “Comparison between the “slow” and “fast” pyrolysis of
tobacco residue” Industrial Crops and Products, 26: 3 , 307-314 2007
Eylem P. Önal B, Başak Burcu Uzun, Ayşe Eren Pütün, "Steam pyrolysis of an industrial waste for
bio-oil production ", Fuel Processing Technology 92, 879–885,2011
Eylem Önal , Başak Burcu Uzun , Ayşe Eren Pütün, “An experimental study on bio-oil production
from co-pyrolysis with potato skin and high-density polyethylene (HDPE)” Fuel Processing
Technology 104, 365–370, 2012
N. Özbay, A. Ş. Yargıç, R. Z. Yarbay-Şahin, E. Önal, “Full Factorial Experimental Design Analysis
of Reactive Dye Removal by Carbon Adsorption,” Journal of Chemistry, vol. 2013, Article ID
234904, 13 pages, 2013. doi:10.1155/2013/234904
ESĐN Apaydin-Varol, BAŞAK BURCU Uzun, Eylem Önal, AYŞE E. Pütün, “Synthetic Fuel
Production From Cottonseed: Fast Pyrolysis And A TGA/FT-IR/MS Study” Journal of Analytical
and Applied Pyrolysis, Vol.105, 2014, 83-90
Eylem Önal , Başak Burcu Uzun , Ayşe Eren Pütün, Bio-oil production via co-pyrolysis of almond shell
as biomass and high density polyethylene, Energy Conversion and Management 78 2014, 704–710
Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin*, Adife Şeyda Yargıç, Nurgül Özbay, Eylem Önal, Removal Of
Phenol From Aqueous Solution Using Sugar Beet Pulp Activated Carbon Chemical Engineering
Transactions Vol. Yy, 2014 Isbn 978-88-95608-26-6; ISSN 1974-9791
A.Ş. Yargıç, R.Z. Yarbay Şahin, N. Özbay, E. Önal, Assessment of Toxic Copper(II) Biosorption
from Aqueous Solution by Chemically-Treated Tomato Waste (Solanum lycopersicum) Journal of
Cleaner Production, In Press, Accepted Manuscript, Available online 11 June 2014
Eylem ÖNAL, Başak Burcu UZUN, Ayşe Eren PÜTÜN, Effect Of Pyrolysis Atmosphere On BioOil Yields And Structure, International Journal of Green Energy, Accepted Manuscript,2014
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, “Tütün Tarla Atıklarının Hızlı Pirolizi’’, Anadolu Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Dergisi,86(2),557-564,2009
Önal E., Yarbay R.Z., "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği",
Đstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (18) 77-96, 2010
E. Önal, R.Z. Yarbay Şahin, A.Ş. Yargıç, N. Özbay and Ö. Gök, “Biosorption of zinc(II) from
aqueous solution by impregnated with hydrochloric acid sunflower pulp”, Journal of Selcuk
University Natural and Applied Science (ICOEST 2013-Cappadocia) Special Edition- p. 594-605.
R.Z. Yarbay Şahin, A.Ş. Yargıç, E. Önal and N. Özbay, “Removal of Co (II) by adsorption using
activated carbon prepared from tomato waste: Effect of carbonization temperature”, Journal of
Selcuk University Natural and Applied Science (ICOEST2013-Cappadocia) Special Edition- p. 580593.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, UZUN B.B., E.PÜTÜN, ''Influence of Pyrolysis Environment on Almond
Shell Pyrolysis''17th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis Symposium,2127May, Budapest, 2006
ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, UZUN B.B., E.PÜTÜN,''Bio-Fuels Via Slow Pyrolysis Of Industrial
Waste'' World Renewable Energy Congress, 19-25 August, Florence,2006
ÖNAL E., UZUN B.B., PÜTÜN E., PÜTÜN A.E., ''Co-Pyrolysis Of Biomass and HDPE (HighDensity Polyethylene)”, Energex 2007 Congress, 26-30 November, Singapore, 2007.
ÖNAL E., UZUN B.B., PÜTÜN E., PÜTÜN A.E., ''Co-Pyrolysis of biomass and HDPE (HighDensity Polyethylene) waste” 18
th
International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis
Lanzarote - Canary Islands. May 18-23, 2008
Önal E., A.E.Pütün, Özbay N. ,''Tütün Tarla Atıklarının Pirolizine Isıtma Hızının Etkisi''Altıncı
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, Đzmir, 07/09/2004
PEHLĐVAN E., ÖZBAY, N., PÜTÜN, A.E., “Yapay SıvıYakıt Üretimi Đçin Tütün Tarla Atıklarının
Borusal Reaktörde Pirolizi”, UKMK-V , Ankara Üniversitesi,Ankara, 02/09/2002
PEHLĐVAN E, A. PÜTÜN,ÖZBAY N.,E. PÜTÜN “Tütün Bitkisi Atıklarından Hızlı Piroliz
Yöntemiyle Yapay sıvı Yakıt Üretimi”,UKMK-IV , Đstanbul Üniversitesi, Avcılar Đstanbul,
05/09/2000
Önal E., A.E.Pütün, “ Badem Kabuklarının Sabit Yataklı Reaktörde Yavaş Pirolizi’’ Sekizinci
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Đnönü Üniversitesi, Malatya, 28/08/2008
ÖNAL E.,A.E. PÜTÜN, “Investıgatıon Influence of Steam On The Pyrolysıs Potato Skin’’, Nuclear
and Renewable Energy Sources Conference with International Participation, 28-29th September
2009,Ankara.
Önal E., A.E.Pütün, “Patates Kabuklarının Pirolizinde Sürükleyici Gaz (N2) Akış Hızının Etkisi ve
Sıvı Ürün Karakterizasyonu ’’ Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi,
Ankara, 22-25 Haziran 2010
Önal E., Yarbay R.Z., “Biomass Energy in Turkey”, 10th International Biomass Energy in Turkey”,
10th International Conference on Clean Energy(ICCE-2010), Famagusta, North Cyprus, 15-17
September, 2010.
Özge Çepelioğullar, Eylem Önal, Ersan Pütün, Ayşe E. Pütün, "Utilızation of a biıo-char as low
cost adsorbent for removal of heavy metal ions from aqueous solutions", The Annual World
Conference on Carbon, Carbon 2011 Proceedings cd, Shanghai-China, 25-29 July 2011.
Esin Apaydin-Varol, Başak Burcu Uzun, Eylem Önal, Ayşe E. Pütün, Synthetic Fuel Production
From Cotton-Seed 19th International Symposium onAnalytical and Applied Pyrolysis Linz,
Austria21-25 May 2012
Önal E., Kılıç M., Pütün A.E., "Investigation of Hop Wastes for Activated Carbon Production", The
Annual World Conference on Carbon, Carbon 2012 Proceedings cd, Krakow-Poland, 17-22 June
2012.
Eylem ÖNAL,
Rahmiye Zerrin YARBAY ŞAHĐN, Nurgül ÖZBAY, Adife Şeyda YARGIÇ,
Almond Shell As A Biomass Material, Review European Workshop On Renewable Energy Systems
(EWRES) 17-19 September 2012 – Antalya
Eylem ÖNAL, Nurgül ÖZBAY, Rahmiye Zerrin YARBAY SAHĐN, Adife Seyda YARGIÇ,
Fabrika Domates Atığından Üretilen Aktif Karbonile Sulu Çözeltilerden Cu(II) Metalinin
Adsorpsiyonu, XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla
Nurgül ÖZBAY, Adife Şeyda YARGIÇ, Eylem ÖNAL, Rahmiye Zerrin YARBAY ŞAHĐN, Three
Main Thermochemical Processes to Produce Fuel From Cotton: A Review European Workshop On
Renewable Energy Systems (EWRES) 17-19 September 2012 – Antalya
Nurgül ÖZBAY, Eylem ÖNAL, Adife Şeyda YARGIÇ, Rahmiye Zerrin YARBAY ŞAHĐN Şeker
Pancarı Küspesinden Düşük Sıcaklıkta Elde Edilen Katı Ürün Kullanılarak Fenol Gideriminin
Araştırılması, XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla
Önal E., Yarbay Şahin R.Z., Yargıç A.Ş., Özbay N. and Gök Ö., “Biosorption of zinc(II) from
aqueous solution by impregnated with hydrochloric acid sunflower pulp”, International Conference
on Environmental Science and Technology-2013 (ICOEST 2013-Cappadocia), 18-21 June 2013,
Urgup-Nevsehir, Turkey
Yarbay Şahin R.Z., Yargıç A.Ş., Önal E. and Özbay N., “Removal of Co (II) by adsorption using
activated carbon prepared from tomato waste: Effect of carbonization temperature”, International
Conference on Environmental Science and Technology-2013 (ICOESTʹ2013-Cappadocia), 18-21
June 2013, Urgup-Nevsehir, Turkey
Yargıç A.Ş., Yarbay Şahin R.Z., Özbay N. and Önal E., “The Effect of Different Operating
Conditions on Removal of Reactive Dye by Green Carbon Adsorption”, International Conference on
Environmental Science and Technology-2013 (ICOEST2013-Cappadocia), 18-21 June 2013, UrgupNevsehir, Turkey
Önal E., Özbay N., Yargıç A.Ş., Yarbay Şahin R.Z. and Gök Ö., “Performance Evaluation of the
Bio-Char Heavy Metal Removal Produced From Tomato Factory Waste”, The Sixth International
Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES6), 1-4 July 2013, Rize, Turkey.
E. Öna1, N. Özbay, R. Z. Yarbay Sahin, and A. S. Yargıç ,"Production Chemically Activated
Carbon From Industrial Waste Material and Its Adsorption Behavior In The Dye Removal," PPM
2013, International Porous and Powder Materials Symposium & Exhibition, Đzmir-Turkey,3-6
September 2013
R. Z. Yarbay Şahin, N. Özbay, E. Önal and A. Ş. Yargıç, " Preparation and Characterization of
Activated Carbons Derived From Tomato Waste Preparation and Characterization of Activated
Carbons Derived From Tomato Waste" PPM 2013, International Porous and Powder Materials
Symposium & Exhibition, Đzmir-Turkey,3-6 September 2013
A. Ş. Yargıç, R. Z. Yarbay Şahin, N. Özbay and E. Önal, " The Synthesis and Characterization of
Ni/SiO2 Catalysts by Sol-Gel Method: Effect of Metal Loading" PPM 2013, International Porous
and Powder Materials Symposium & Exhibition, Đzmir-Turkey,3-6 September 2013
A. Ş. Yargıç, R. Z. Yarbay Şahin, N. Özbay, E. Önal, “Assessment of Toxic Cu(II) Biosorption
from Aqueous Solution by Chemically-Treated Tomato Waste (Solanum lycopersicum)”, The 8th
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES
Conference-2013, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia.
Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin, Adife Şeyda Yargıç, Nurgül Özbay, Eylem Önal, “Sugar Beet Pulp
Activated Carbon: Synthesis, Characterization, and Application For The Removal of Phenol From
Aqueous Solution”, The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and
Environment Systems – SDEWES Conference-2013, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia
Nurgül Özbay, R. Zerrin Yarbay-Şahin, Eylem Önal, A. Şeyda Yargıç, Đlkay Çelik, “ Influence of
Preparation Method on Structure of Cu/Al2O3 Catalyst for Biomass Pyrolysis”, National Catalysis
Conference-5 (NCC-5), April 23-26, 2014, Adana, Turkey.
N. Özbay, A.Ş. Yargıç, E. Önal, R.Z. Yarbay Şahin and Y. Kara, “ Use of Fenton Reagent in the
Degradation of Reactive Turquoise in Aqueous Medium”, the 2nd International Conference on
Environmental Science and Technology-2014 (ICOEST 2014-Side), 14-17 May 2014, SideAntalya, Turkey
A.Ş. Yargıç, R.Z. Yarbay-Şahin, E. Önal and N. Özbay, “Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic
Studies for the Biosorption of Lead(II) by HCl Modified Sunflower Pulp”, the 2nd International
Conference on Environmental Science and Technology-2014 (ICOEST 2014-Side), 14-17 May
2014, Side-Antalya, Turkey.
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Pütün A. E., N.Özbay, E.P.Önal, E. Pütün “Fixed-Bed Pyrolysis of Cotton Stalk for Liquid and Solid
Products” Fuel Processing Technology, 86,1207-1215,2005 (Atıf sayısı:39)
PÜTÜN,A.E., ÖNAL,E., UZUN,B.B.,ÖZBAY,N., "Comparison between the “slow” and “fast”
pyrolysis of tobacco residue" Industrial Crops and Products, Volume: 26 Issue: 3 Pages: 307-314
Published: OCT 2007 (Atıf Sayısı:12)
Eylem P. Önal B, Başak Burcu Uzun, Ayşe Eren Pütün, "Steam pyrolysis of an industrial waste for
bio-oil production ", Fuel Processing Technology 92, 879–885,2011(Atıf Sayısı:8)
Eylem Önal , Başak Burcu Uzun , Ayşe Eren Pütün, “An experimental study on bio-oil production
from co-pyrolysis with potato skin and high-density polyethylene (HDPE)” Fuel Processing
Technology 104, 365–370, 2012 (Atıf Sayısı:2)
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of Science and Technology)
International Journal of Renewable Energy Research
International Journal of Green Energy
BĐLĐMSEL KURULUŞLARA ÜYELĐKLER
KATILDIĞI SEMĐNERLER – TARTIŞMALAR - BĐLGĐ ŞÖLENLERĐ
Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran
2010,Oturum Başkanlığı.
KATILDIĞI BĐLĐMSEL VE TEKNĐK GEZĐLER
ALMIŞ OLDUĞU HĐZMETĐÇĐ EĞĐTĐM VEYA KURSLAR
EDA-Endüstriye Deneyimi Artırma Çalışmaları, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Elmadağ, Ankara, 1-15 Eylül 2006
EDA-Endüstriye Deneyimi Artırma Çalışmaları, Artema Eczacıbaşı Armatür Sanayi ve Tic.Aş.,
Bozüyük,Bilecik, 3-14 Eylül 2007.
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
1-Poster Kategorisinde "En Đyi Çalışma" ödülü, The Annual World Conference on
Carbon, Carbon 2011 Proceedings cd, Shanghai-China, 2011
Yıl
Download

Yrd. Doç. Dr. Eylem Önal - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kimya