13
/V *4.-A
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP020!6
A N T A L Y A
QX-ZÛ@/2014
Sayı : 90852262-301.03- ( O V - C V U aZ.
Konu: Aksu Pınarlı Mah. NİP revizyonu.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında
yer alan Pmarlı Mahallesi 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227,
13321 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsame
İmar ve Şehir
Uygun görüşle^arz^ederim.
...m /m
A
Bedrullahi EHÇÎN
Genel Sekreter'Y ardımcısı
Uygun gp#üşlç arz ederim.
Bifol EKİCİ
Genel Sekreter
LİSİNE
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ .antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AKSU İLÇE BELEDİYESİ
PINARLI YERLEŞMESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU
1. PLANLAMA ALANI
1.1. PLANLAMA ALANININ TANIMI
Antalya Büyükşehir, Aksu Belediyesi Pınarlı yerleşmesinde yaklaşık 38.4 ha
alanda, 025-B-07-A ve 025-B-02-D numaralı paftalara g iren 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği hazırlanmıştır.
Pınarlı
-
sm M % M
‘V * * 40*
G C t û n t a T e t ir
9
■
?004
**7
t
?6*57 04 18 r
Vı
w»
30s4â^47 ı^ 'O yükscı..ık- jSS'm
*
* " G o z h tz a s ^
%
Harital: Uzak görünüm Hava fotoğrafı
1.2. PLANLAMANIN KAPSAMI
Söz konusu alan Aksu İlçesi Pınarlı Belediyesi sınırları içerisinde 100rrVlik hava
alanı yo! aksının kuzeyinden 1 km uzaklıkta 30m’lik yol aksıyla bağlanmaktadır.
Planlama alanının konut ve ticaret alanlarından oluşan ve Pınarlı Belediye
Meclisince 25.12.2003 ve 54 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı bulunmaktadır ancak bu plana esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
bulunmamaktadır.
2/B A L A N LA R IN D A y KS S C D Ö S E
Y A P ILIN C A Y A KADAP. HİÇ BİR
___Ş iE M YAP H U A Y A C A K TIR .
SIM SAL KARAKTER V, :
•RIJ N A C A K S A N - f f
a Nttalya
(REZEftVYERiepfcWMXȔ>
A L A N L A R IN D A YASAL D Ü Z E N L E M E
Y A P ILIN C A ) A KADAR H lŞ SIR
ÇLEMYAPkuAYACAf^g^
TA
RIM
SrjA
ALÇKA
AK
RA
EH
Rİ
tfO
RU
AK
LT
,A
T Ü R E M MERKEZİ
MEVCUT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
ÖNERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Harita2: Yakın görünüm Hava fotoğrafı
ÖNERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
GÖRÜNTÜSÜ
1.3.PLANLAMANIN AMACI
Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile;
❖ Mevcut ve potansiyel doğal kaynakların koruma kullanma dengesi gözetilerek
değerlendirilmesi,
❖ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yönelik uygulama (parselasyon) sorunlarının
giderilmesi ,
❖ Donatı alanlarının ( okul , cami ,teknil atyapı ) halihazır duruma uygun olarak
yerleşilebilir duruma getirilmesi,
❖ Ulaşım ağında zemindeki mevcut yollar ile uyumsuzluğun giderilmesi,
❖ Bölgenin konumu gözetilerek kentsel-kırsal alan geçişleri, buna bağlı reel
gereksinimler gözetilerek bölgeye özgün yapılanma koşulları belirlenmesi,
2. PLAN KARARLARI
2.1.KENTSEL VE SOSYAL ALANLAR KULLANIM TABLOSU
Planlama alanı Kentsel ve Sosyal altyapı alanları büyüklükleri tablosu
ESKİ 1/5000
ALANI(m2)
YENİ 1/5000
ALANI(m2)
84942
52366
109762
112523
İBADET ALANI
10033
8059
EĞİTİM ALANI
6114
5096
ALAN ÂDI
GELİŞME KONUT
ALANLARI
ÇALIŞMA ALANLARI
SOSYAL KÜLTÜREL
ALTYAPI ALANLARI
SOSYAL-KÜLTÜREL
TESİS ALANI
PARK VE YEŞİL
ALANLAR
TEKNİK ALTYAPI
ALANI
YOL VE OTOPARKLAR
TOPLAM
7823
85095
64031
3364
2056
140280
132095
439590
384048
2.2
GELİŞME KONUT ALANLARI ( SEYREK YOĞUNLUKTA )
2003 yılında Pınarlı Belediyesince onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planındaki
yerleşim dokusu büyük oranda korunmuştur.
Konut alanlarında emsal 0,75 iken 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında bölgenin
Korunacak Konut Alanında kalması ve bölgenin potansiyeli göz önünde bulundurularak
konut alanının tamamında Emsal:0.60 olarak belirlenmiştir.
2.3 ÇALIŞMA ALANLARI
Planlanan çalışma alanları bölgede yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak
nitelikte ticari alanlar olup bu alanlarda büro , işhanı , gazino , lokanta , çarşı , çok katlı
mağaza , banka , sinema , tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler ve özel eğitim tesisleri
yapılabilir.
Bu alanlarda yapılaşma emsali E=0.60 olarak belirlenmiştir.
2.4. SOSYAL-KÜLTÜREL ALTYAPI ALANLARI
Bu alanlar , toplumun sosyal-kültürel ve rekreatif ihtiyaçlarına ve faaliyetlerine
yönelik , sağlıklı bir çevre ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik kamu veya özel
sektör tarafından yapılan kütüphane,halk eğitim merkezi, sergi, konser, konferans,
kongre,sinema,tiyatro opera salonları ile eğitim, sağlık ,dini, kültürel ve idari tesisler,açık ve
kapalı spor tesisleri vb. alanlardır.
2.5. ULAŞIM
Planlama alanında Aksu ilçe merkezi ile yerleşim alanı arasında ulaşım bağlantısını
sağlayan mevcut yol, ana arter niteliğinde 30 metre olarak korunmuştur. Bu aks yerleşim
alanını 100m’lik hava alanı yol aksma bağlamaktadır.
Onaylı planlarda göz önünde bulundurularak yerleşim dokusu içinde 10 , 12 ve 15
metrelik yollar ile ulaşım bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca 10 metrelik yaya yollan ile ulaşım
bağlantısı tamamlanmıştır.
2.6. NÜFUS HESAPLARI
Planlama alanının yaklaşık %14’ü - 52366 m2- konut alanı olarak planlanmıştır.
Buna göre 0.60 yapı yoğunluğu üzerinden kişi başı alan kullanımı 25 m2 olarak
hesaplandığında planlama alanı nüfusu 1257 kişidir.
Planlama alanında ayrıca ticaret alanlarından gelen üst katların konut kullanımına
tahsis edilmesi durumunda da bir nüfus ortaya çıkacaktır.
Bu nüfus da 112523 m2 ticaret alanının 1/2'si olan 56261 m konut alanının 0.30
yapı yoğunluğu üzerinden kişi başı alan kullanımı 25 m2 olarak hesaplandığında planlama
alanı nüfusu 675 kişidir.
Böylece toplam nüfüs 1932 kişiye ulaşmaktadır.
3.PLAN NOTLARI
1-Plan onama sınırı dahilindeki tüm alanlarda “ Antalya Büyükşehir Belediyesi
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı1' hükümleri uygulanacaktır.
2Binalar oturduğu tabi zemin ortalamasından kot alacaktır. Subasman kotu
0.50m’dir. Ayrıca subasman kotları verilirken sel, su taşkını vb. durumlara dikkat
edilecektir.
3- Zemin etüdü yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez ve planda sosyal ve teknik
altyapı alanı olarak ayrılan alanlar (yeşil alan, yol, otopark, meydan vb kamu eline
geçmeden .ayrıca parselasyon planları onaylanmadan inşaat ruhsatı verilmez.
4- Parsel ve temel aplikasyonları yapılmadan inşaata izin verilemez.
5- Lağım mecrası inşaası mümkün olmayan yerlerde uygulanacak çukurlara ait
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
6Gelişme Konut Alanları Seyrek Yoğunlukta olup , alt ölçekli planlarda
maxkaks=0.60 olarak belirlenmiştir.
7- Çalışma (ticaret) alanlarında; alt ölçekli planlarda maxkaks=0.60 olarak
belirlenmiştir.
8- Planlama alanında Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği geçerlidir.
Saygılarımızla arz ederiz.
Download

Gündemin 83.Maddesi - Antalya Belediyesi