T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI
Tanmsal Aragtrr:malar ve Politikalar Genel Mudiirlugii
0910.14"UU5408
Sayr
Konu
: 72728350-010.0319407
; Hat Devri ve pazarlama
Satrg Haklu
08/10/2014
?80$2
rUnrivn ToHuMcuLAR BiRLici
7lB-IA. Ovegler Qankaya - ANKARA Tel: 0 312 472 BL 72
Tanm sektdrtiniin ve krrsal alantrl kalklnma pl6n ve stratejileri dogrultusunda geligtirilmesi
ve
desteklenmesi igin gerekli politikalann teripit edilmesi ve diizenlemelerin yap-rlmast u*uJryU
S+gt sayrlr
Tanm Kanunu olugfurulmugfur. Stiz konusur kanunun 4. Maddesinde; tanmsai tiretimin i9 ve drg
talebe uygun
bir gekilde geligtirilmesi, dolal ve biyolojilc kaynaklarm korunmasr ve geligtirilmesi, verimtiliiin artrnlmasr,
grda giivencesi ve giivenli$inin giiglendiirilmesi, i,iretici drgiitlerinin geti*irilmesi, talms-al piyasalann
giiglendirilmesi, krrsal kalkrnmanrn sa$lannnasr suretiyle tanmiektrirtindeki refah diizeyini yiikseliilmek
igin
gerekli politikalar ve dncelikleri belirlenmigtir. Bu potitikatardan birisi <izel sekt6riin roliintin artmlmasr
ve
tanmsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknolcjilerin kullanrmrnrn yaygrnlagtrrlmasr ilkesidir.
1065 cadde 1309 Sokak
Yine 31110/2006 tarih ve 5553 sayrh Tohumculuk Kanunun amacr bitkisel iiretimde verim ve
kalitoyi yiikseltmek, tohumlukl*l kalite giivencesi sa[lamak, tohumluk iiretim ve ticareti ile ilgili
diizenlemeleri yapmak ve tohumculuk sekttiriiniin yeniden yaprlandmlmasr ve geligtirilmesi igin gerekli olan
di.izen leme
leri gergeklegtirmektir.
Bu gergevede Genel Miidiirliiliimija enstit'rVistasyonlannda bulunan bitkisel rslah yarryol materyali,
hat ve gegitlerin iilke ekonomisine daha fazlakatkrda bulunmasr, daha etkin kullanrlmurr, rlu.ut tapasiteden
ozel sektciriin de yararlanmasl, Tilrk tohumculuk sektoriiniin gegit geligtirme kapasitesinin arttmlmasr
amactyla bitkisel rslah materyalinin Ucrr:ti mukabil 6zel sektcir kullanrmrna agrlmasr planlanmlg ve
Miistegarhk Makamtndan 23 Temmuz 201:l tarih ve l l onay no ile Ydnetmelik hazrrhlr igin gerekli bn"y
almmrgtrr.
Yaprlan gahgmalar sonucu "Bitki Qegit, Qegit Adayl Ve Islah Materyalinin Tohumculuk
Kuruluglanna Devri, Tohumluk Uretimi'VePazarlama Hakkr Satrgr llakkrnda Yiinetmelik" 25.09.2014
tarihli ve 29130 sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanarak yiirtirliige girmigtir.
Soz konusu Yonerge Ek'te gdnderilmekte olup, ayrrca Bakanhlrmrz ve Genel MtidtirlU[Umtiziin
WEB sayfalannda da yayrnlanmaktadrr.
Bilgilerinizi ve gere[ini
aruJ ricaedlerim.
Dr. Masum B
Genel Mtidiir
EK:
Bitki Qegit, Qegit Adayr Ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluglanna Devri, Tohumluk Uretimi Ye
Hakh
Pazarlama
Satrgr HakkrndaYdnetmelik" (7 sayfa)
DAGTTIM: tURrctOB,B iSAB,TODAB,Fi,q,n,rlSU,q.B,s UsBiR,pANKOBIRLiK
U2
P.
K. 78,Yenimahalle,06 I 7 I,ANKARA
Telefon :315 76231375
e-posta : taydcmirr,0tagem.gov.tr
Aynntrh bilgi igin irtibat : T.AYDEMIR Zir.yiik.Miihendisi
Faks
Elektronik
A!
:315 2698
: www,tagem.gov,tr
girni gnqir, qogir ADA'rI vE IsLAH
MATEny,q,LiNin TouuMCULUK
KURULU$LARINA DEvRi,'IOHUMLUK Unrrirui vn pAZARLAMA
HAKKI
sATrgI HAKKINDA vdNorurlix
ninixci ndlUnr
Amag, I(apsarn, Dayanak ve Tanrmlar
Amag
MADDE I - (l ) Yeni gepitleri hrzh ve yaygrn bir tekilde qiftgilerin kullanrmrna
sunabilmek ve tohumculuk kunrluglannrn yeni g.git geligtirmelerini m1imktin krlrnak
amactyla; araqttrma kurumlan tarafindan getigtirilen bitki gegitleri, gegit ad.aylarr ve
rslah
materyalinin tohumculuk kuruluglartna devri, tohurnluk tiretimi ve pazulama haklalnln satl$r
ve ge$it geligtirme amacryla kullanrmryla
ilgili
usul ve esaslan beliriernektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Ycine,tmelik, meyve a[aglan harig otmak iizere tarla ve bahge
bitkilerinden aragfirma kurumlan tarafindan geligtirilen bitki geqitleri, gegit adaylarr ve rslah
materyallerinin tohumculuk kurulurglanna satrgr veya lisans yoluyla devri, tohumluk tiretimi
ve pazarlama haklannrn sattgr ile gr:git geligtirme amacryla kullarumrna itiqkin usul ve esaslarr
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -(l) Bu Ycinetrnelik, S/l /2004 tarihli ve5042sayrh Yeni Birki Qegitlerile
Ait Islahgr Haklanrun Korunmasnla itigtin Kanun, 181412006 tarihli ve 5488 sayrlr Tanm
Kanunu, 3111012006 taribli ve 55ji3 sayrh Tohumcutuk Kanunu ve 316/2011 tarihli ve 639
sayrlt Gtda, Tartm ve Hayvancrlrk Bakantrprnrn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun
Hukmtinde Kararname htiktimlerinr: dayanrlarak hazrlanmrgtrr.
Tanlmlar ve krsaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Ycinetnrelikte gegen;
.
a) Agrlan materyal: Mek:zlemeyi veya geri melezlemeyi ve benzeri varyasvon
olugturma iglemlerini takib€r, gehcrtipik ve fenotipik bakrmdan varyasyon gostermeye devam
eden farkh generasyonlardaki; mek:zleme sonrasr F2, F3, V€ Fa ile geri melezleme soruasl BCr.
BCz, BC3 ve BCa populasyonlannr,
b) Aragtrrma kurumu: Grda, Tanm ve Hayvancrlrk Bakanf r[r, Tarrmsal Aragtrrmalar
ve Politikalar Genel Mtidtirltifiine ba[h ve devredilecek veya satrlacak olan gegit, gegit adayr
veya rslah materyalinin hak sahibi euagtrrma enstittilerini/istasyonlannr,
c) Bakanhk: Grda, Tanm 're Hayvancrhk Bakanh$rnr.
g) BCr-q: Tekrarlamah geri melezleme generasyonlarrnr,
d) giseg: Birki Islahgrlail Alr Birli[ini,
e) Qeqit: Bir veya birden l'azla genotipin birleEmesinden orlaya grkan ve kendine has
ozelliklerle tantmlanan, scizri edilen ozelliklerden en az biriyle diper herhangi bir bitki
grubuhdan aynlan, deligmeksizin gofattrlmaya uyguntupu bakrmrrrdan bir biitiju olun, botanik
taksonomi iginde yer alan genetik yaplyt,
D Qegit adayt: Qegidin tti:rn dzelliklerine sahip oldulu dtigtinUlen ancak henriz gegit
olarak tescil edilmemig durulmug b:itkisel genetik yaplyr,
g)
Durulrnugluk: Qegidin, safhatiln veya geri melezin telaarlanan tiretimlerden sonra
veya belirli go[altrm dtinemleri sorrunda ilgili ozelliklerinin de[igmeksizin aynr kalnasrru>
g) Erkek ktstr: Digi ve er kek organlan aynr bitkide olan, erkek trganlal 6olleme
ozellifiini kaybetrnig ve digi organrnrn dcillenebilmesi igin bagka bir bitkinin polenine ihtiyag
duyan bitkileri,
h)
t)
Melezleme ve sonrasl generasyonlarr,
Bir gegidin, tescil mtiracaatrnrn yaprldrlr tarihte herkesge bilinen
geqitlerden, tescile esas 6zelliklerde:n, en azbir tanesi bakrmrnaan farklr[k g6stermesini,
i) F\fD: Farkhhk, yeknesr*hk ve durulmuglupu,
j) Hat: Aynr tek bitki dcilturden geten bitkileri,
k) Hibrit: iki kendilenmiq safhattrn kontrollii bir gekilde melezlenmesi sonucunda her
yrl yeniden iiretilen ilk nesil, melez bitkilerin olugtwdufu grubu,
l) Geri melez: Melezlemo sonucunda elde edilen bitkinin ebeveynlerinden birisiyle
tekrar m el ezlenmesini,
m) GDO: Geneti[i de[igtirilmig organizmalan,
n) Islah materyali: Qegit ve tiretirn izinli geqit adayr drgrnda kalan ve rslahta
kullanrlan me\ez, geri melez, saflrat, hat, agrlan materyal, yan-yol materyali, erkek krsrr,
kendilenmig saf hat gibi bitki matelyalini,
o) Islah: Elde bulunan grlgitterin konrnmasmr ve devamlrh[rnr sa[lama, bunlann
iizerinde galrgarak dzelliklerini daha da iyilegtirme, genetik kaynak ve stoklardln yararlanarak
gegit veya gegitler elde etme amacu/la yaprlan gahgmalan,
6) Islatrgr hakkr: Qegidin rslahgrsrmn 5042 sayrlr Yeni Bitki Qegitlerine Ait Islahqr
Haklannrn Korunmasma itigt<in Kanun gerQ€vesinde kazandrg hakkr,
p) Islahgr: Bir gegidi rslah eden ya dabulan ve geligtiren gergek veya ttizel kigiyi,
r) . Kendine d6llenen bitkiler: Ureme biyolojisi bakrmmdan, erkek ve digi organlan
birbirleri (kendisi) ile uyulur dururnda olan ve baqka gegitlerin ya da bitkilerin yardrmr
olmaksrzrn kendi poleni ile ddllenebilme yetene[indeki bitki veya bitki gruplannr,
s) Komisyon: Araqfirma kunrmu miidtiri,intin bagkanh[rnda, teknik ve idari
koordinatcirler, ilgili gube veya beiltirn bagkanr ve rslahgrlardan mtiteqekkil en az 5 kigiden
olugan de[erlendirme birimini,
$) Lisans ticreti: Tohumcurluk kuruluglarrnln) hak sahibine odeyecefi payl,
t) S1a: Birbirini izleyen kendileme generasyonlannr,
u) Safhat: Tiim bireyleri 6-7 generasyon kendilerne/kendilerune yoluyla tek bir
bitkinin soyundan gelen, genetik bakrmdan durulmug ve hemen hemen ttim genleri hornozigot
kabul edilen, genotipik yaprlarr ozdeg, fenotipik yaprlau ise farksrz sayrlan bireylerin
olugturdu[u bir bitki grubunu,
ii) Sozlegrne: Araghrma kwurnu ile tohumculuk kurulugu arasrnda yaprlan ve gegit,
gegit adayr ve rslah materyalinin devir gartlannr belirleyen anla$ma metnini,
v) TAGEM: Tartmsal AraEtrrrnalar ve Politikalar Genel Miidijrltiglnti,
y) Tescil: Yurt iginde veyia, yurt drgrnda rslah edilen veya bulunan ve geligtirilen bitki
gegitlerinin farkh, yeknesak ve durulmug oldu[unun velveya biyoloj ik ve teknolojik
ozellikleri ile hastahk ve zararhlara dayanrkhh$rnrn ve tanmsal degerlerinin tespit edilerek
kiitti[e
Fz.+:
Farkhhk:
kaydedi lmesi ni.,
z)
Tohumculuk kurulugu: 5553sayrh Tohumculuk Kanunu kapsamrnda Tohumculuk
alanrnda faaliyet g6steren, ttizel ki;rileri
aa) TURKTOB: Ttirkiye Tohumcular Birli[ini,
bb) Uretim izinti gegit adayr: Qegidin cizelliklerine sahip olduSu dtigi,ini,ilen, tescil
bagvurusu yaprlmrg ancak sonugknmamlg ve tescile kadar olan sUreg igin yasal tohumluk
tiretim izni alurmrg geqit adayrnr,
cc) Yabancr dollenen bitk.iler: Ureme biyoloj isi bakrmrndan dofial gartlarda kendi
poleni ile tam ya da yeterince dtillenemeyen, bagla bir bitkinin poleninelhtiyag
duyan bitki
veya bitki grubunu,
99) Yan-yol materyali: Ht:ni.iz saf hat seviyesine gelememig olmakla birlikte belirli
tanrmlamalan yaprlabilen 5 inci kendil'eme/kendilenme, g;i melezleme generasyonu
ile saf
hat arasrndaki materyali,
dd) Yeknesaklrk: Qegidin go[altrml esnasrnda, gogaltma metodura ba[1 olarak
beklenen varyasyonun dtgtndaki rii[ei ozetlikler ydniind*nii, drneklik gostermesini
veya
yeterince homojen olmasrnr,
ifade eder.
ixinci
sot,Urvr
Qegit, Qegit Adayr ve Islah Materyalinin Devri,
Tohumluk Uretim ve Pazarlama Hakkr Sairgrna iugrun i{iiktirt.,
Satrq iEleminin duyurulmasr
MADDE 5 - (l) Aragtrrmtt kurumlarrnda bu Yonetmelik kapsamrnda satrgr yaprlacak
veya tohumluk iiretim hakkr lisans ticreti karqrhgr devredilecek glgit, gegit aOuyi uL rslah
materyali listesi ve nateryalin 6zt:llikleri ve muhtemel satrg zamu1. aragfirma kurumlalnda
17 inci maddede tanrmlanan Komisyon tarafindan belirlenir. Belirlenen iirt" her yrl ocak ve
temmuz aY igerisinde TAGEM ve rslah materyali sahibi aragfirma kurumurun inter:ret
sayfalartnda yayrnlantr., Ayrrca internet sayfalarrnda yayrnlanmai< ve tiyelerine duyurulmak
tizere TURKTOB ve BISAB'a ve gerekli g.irtit.n di$r kuruffi, kurulug ve organizasyonlara
iletilir.
(2).TAGEM, satrg igleminin her a$amasrnda tarrmla ilgili sivil toplum kuruluqlap veya
kamu kurumu nitelipindeki meslek kuruluglan ile igbirli[i yapabilir.
Islah materyali satm almaya yetkili tohumculuk kuruluglarr
MADDE 6 - (l) Qegit ve iiretirn izioli qegit adaylan drgrndaki rslah materyali sarrgr,
kendine veya yabanct ddllenen tritki olup olmadr[lna bakrlmakstzrn, sadece Bakanlrktan
aragtrrma yaprna yetkisi almrg tohumculuk kuruluglanna yaprlrr.
Qelit ve gegit adaylannda azami satlg siiresi
MADDE 7 - (l) Qegit veyil gegit adayrna ait tohumluk tiretimi ve pazarlama halckr en
fazla l0 yrl siire ile sattltr. Si,ire doldu[unda aragtrrma kurumu gegidi tekrar satrga sunabilir.
Onceki periyotta tohumluk sattp hakkurr devralan tohumculuk kurulugr-/kunriuglan yeni
ihaleyi kazanmast durumunda vey€, satlqrn bu ydnetmelifiin 9 uncu rnaddesinin ikinci frkrasrna
gore yapllmast durumunda tekrar gegidin tohumluk tiretim ve paz,arlama hakkrnr devralabilir.
Satrq srrasmda istenecek ve diizenlenecek belgeler
MADDE 8 - (l) Tiim satrg veya devir iqlemlerinde tohurnculuk kuruluguna ait gegerli
Ticaret Sicil Gazetesi kaydr ve imza. sirkrisii istenir. Islah rnateryali satrg veya devir
iglemlerinde Bakanhk tarafindan verilen araghrma yapmaya yetkili kuruluq belgesi de istenir.
itgiti belgeleri teslim etrneyenlerre devir veya satr g yaplmaz. Ti.im satrg veya devir
iglemlerinde, materyalle ilgili moleki.iler karakterizasyon belgesi hazrlanabilir ve ileride
olugabilecek anlagmazlrklarda kullanrlmak izere scizlegmeye eklenebilir. Belge, aragttrma
kunrmu ve 6zel sektdr tohumculuk kurulugu tarafindan kargrlrkh imzalanu.
(2) Safhatttn sattgr ile birlikte hat 6zellik belgesi scizlegmeye eklenip aragtrrma kurumu
ve tohumculuk kurulugu tarafrndar:r kargrlrkh imzalanrr. Bir sureti FYD testine yete
tohumlukla birlikte, ileride yaprlacak gegit bagvurularmda geqit adayrnm orijinini
-l
\,
i
dikkate ahnmak Uzere, Bakanhk, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi
Mi.idtirliigrine
gcinderilir. Satrgr yaprlan yabancr dcillenen bitki yan-yol
materyalinin sadece sozlegiresi
gdnderilir. Sdzlegme, ekleri ve tohumluk orne[inin birlr sureti taraf
araqtrrma kurumu ve
tohumculuk kuruIugu tarafindan muhafaza edi tir.
(3) Koruma altma altnan ,;egit ve rslah materyalinin devri veya satrgr durumunda,
ara$trrma kururnu ve/veya tohumculuk kurulugu l2l8l2o04 tarihli vo
25551 sayrh Resmi
Gazete'de yaytmlanan Yeni Bitki Qegitlerine Ait Islahgr Haklalnrn Korunmasma
Dair
Ycinetmelik hukumlerine uygun olarak Bakanhk, Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkezi
MridiirltifUne gerekli bilgilendirmeyi yapar.
Lisans iicreti kargrhfr hak devri ve sahgl
MADDE 9 - (1) Bir gepidin, gegit adayrnrn veya rslah materyalinin tohumluk tiretirni
ve pazarlama hakkrnrn lisans ticleti karprhfir tohumculuk kuruluglarrna satrgr veya devri
15/611984 tarihli ve 84/8213 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile yrirtirlti[e
konulan D6ner
Serrnayeli Kuruluglar ihate Yonetrneli[i hrjktimlerine uygun olarak yaprlu. Satrg veya
devir
ydntemi 17 inci maddede tanrmlanzrn Komisyon marifetiyle belirlenir.
(2) AraSttrma kurumu taralindan betirlenen satrg gartlanna ba$r olarak talep edilen
gegit veya gegit adayr, aragttrma kurumunun riretim miktan rilgustindi, mtiracaatta
bulunan
tohurnculuk kuruluglartna sattltr. Talebin i.lretimden fazla olmasr durumunda ara$tlrma
kurumunun; tohumluk tahsisini yapaca[r tohumculuk kurulugu ve miktarr 17 inci rnaddede
tanrmlanan Komisyon marifetiyle belirlenir.
Hibrit gegit rslahmda kullarnllan rslah materryali lisans hakkr sahgl ve devri
MADDE 10 - (l) IJibrit gepit rslahrnda kullanrlan rslah materyali satrpr 9 uncu rnadde
hriki,imlerine gore yaprhr.
(2) Kenditenmig saflrat ve yan-yol materyalinin satrgrndan rslahgr hakkr talep edilir,
Melezleme veya kendilerne baSlarrgrcrndan, F4 V0 Sa generasyonlarr dahil olmak tizere bu
generasyonlara kadar satrgtan rslahq:r hakkr talep edilmez,
Hibrit gegit ve rslah mateqrali lisans hakkr satrgr ve devri
MADDE 1l - (l) Hibrit ge;;it lisans hakkr satrgrnda;
a) Qegit agarnasrna gelmig hibrit gegit adayr, bunlan denemek isteyen tohumculuk
kuruluglanna deneme amagh verile bilir.
b) Deneme amaglt ahnan hibrit gegit adayr tescil edildiginde, gegidin tohumluk tiretim
ve pazarlama lisans hakkrnrn sattgt bu Ydnetmeli$in 9 uncu maddesinin birinci frkrasrna gdre
ihale ile yaprlmakla birlikte denemo yapan kuruluga herhangi bir oncelik tanrnrnaz.
c) Hibrit gegidi olugturan hatlann tesciti ve hak sahipligi araqtrrma kurumuna aittir.
g) Hibrit gegit adaylntn tohurnluk Uretim halckrnr satrn alan tohurnculuk kurulugu,
ebeveyn tohumlulun idamesini kendisi yapabilir.
d) Hibrit gegit adaymrn tohumluk tiretim hakkrnr satrn alan tohumculuk kurulugu,
ara$ttrma kunrmundan safin aldrfr rslah rnateryalini aragtrrma kurumunun izni olmadan bagka
hibrit olugturrnada kul lanamaz.
(2) Hibrit geqit rslahrnda kullanrlan kendilenmig safhat, yarr-yol materyali veya agrlan
materyal satrgl sonrasr nda,
a) Ucret ddenmesini takibt:n safhat ile ilgili yetki belgesi tohumculuk kuruluquna
verilir.
b) Safhattrn safiyetini sa[l:rmak, kullanrrn yetkisine sahip tohumculuk
sorumlulu[undadrr.
c) Safhattrn kullanrmr ile gegit geliqtirilmesi durumunda ortaya grkacak yeni qegidin
tiretim ve pazarlama hakkrnrn bar;ka tohumculuk kuruluglanna devri satrqr yapan
aratrrrrna
kurumunun yazrh izni ile yaprlabilir.
Kendine dtillenen bitkilerde rslah materyalinin satryr
12 - (l) Aragttrnta kururnu kendine dcillenen bitkilerde uygup
g6rdrifiri rslah
materyalini tohumculuk kuruluguna s6zlegme ile satabilir.
(2) Aragttrma kurumu, siafhatlan bu Ycinetmeli[in g uncu rnaddesinin birinci
fikrasrndaki satrq gekline uygun olarak yapar. Safhat satrgrida rslahgr hakkr
talep edilir. 56z
konusu materyalden getigtirilen ge:;it ticareie konu oldufu siirece rslahgr hakkr
devam eder.
(3) Safhat drgrndaki rslah materyalinin satrl, bu Ycjnetmeligin g uncu maddesinin
ikinci frkrasrna gore yaprllr. Safhat drgrndaki rslah materyalinin satrginda rslahgr hakkr
talep
MADDE
edilmez.
(4)
Satrgr yaprlan saf hatlar harig olmak i.izere rslah materyali iizerinde aragtrrma
kurumunun rslah gahpmalarr devanr edebilir.
Satrgr yaprlacak tohumluli:
miktan, elit-orijinal tohumluk iiretimi
(1)
Yabancr
ve kendine dcillenen bitkiterde gepit, gegit adayr ve rslah
materyalinin satrgt veya devrindt: verilecek tohum/tohumlu$un rniktarr. adet ,uy^
alrr1k
olarak, aragttrma kurumu ve tohunrculuk kurulugu arasrnda yuptl..rk sdzlegrnede belirtilir.
(2) Arapttrma kurumlarr, czel sektdre satrg iglemini tamamladrklan qepitlerin elit ve
onlinal kademedeki tohumluk ti retiminin her birini veya tamamlnr ek bir anlagma ile
tohumculuk kuruluqlanna devredebilir veya ara$tlrrna kurumlarr teknik denetimi altrnda
tohuinculuk kumluglanna ait tarlalarda birlikte yapabilirler, Sozlegme detaylas 17 inci
maddede tanrmlanan Komisyon tarafindan aynl gafugma esaslarr ile belirlenir.
MADDE t3
satrg veya devir sonrasmdra uyulmasr gerekenler
MADDE 14 (1) Tohumculuk kuruluguna devredilen gegit veya Uretirn izinli gegit
adaytntn isrni sciz konusu tohumculuk kurulugunca higbir gekilde de[igtiril emez, krsaltrlamaz,
-
ilave yapiamaz. Herhangi bir depigiklik yaprlmasr durumunda tohumculuk kurulugu tiim
haklannr kaybeder ve mevzuat uyarrnca iglem tesis edilir.
(2) Qegit veya tiretim izinli gegit adayrnr satrn alan tohumculuk kurulugu, gegidin veva
liretim izinli gegit adaylnrn sahilli ara$trrrna kurumundan yazfi izin almadrkga. hak u.
yetkilerini bagkasrna devredemez.
(3) Tohumculuk kurulupunun isim depigiklifi veya hukuki stattisrintin de[iqmesi
durumunda. aragttrma kurumunun gegit veya tiretim izinli gegit adayr tizerindeki hak ve
yetkileri devam eder. Yeni firma, kurulugundan itibaren tig ay igerisinde gegit veya tiretim
izinli gegit adayr ile ilgili dnceki tchumculuk kurulugu tarafrndan imzalanan sozleqmeyi kabul
etti[ine dair aragttrma kurumuna bildirim yapmazsa o ana kadar olan kargrlrklr hak ve
alacaklar sakh kalmak izere gegit veya tiretim izinli gegit adayr ile ilgili ti.im hak ve yetkiler
tekrar gegit sahibi aragtrrma kurum.rna geger,
(4) Qegit, gegit adayr ve rslah materyalinin tohumculuk kuruluguna devri soruasrnda
tohumluk tiretirni, genetik agrlmallr dahil olmak r.izere muhafaza ve pazarlama agamalannda
do$acak olumsuzluklardan ara$tlrnra kurumu sorumlu tutulamaz.
iptali ve miicbir sebepler
MADDE l5 - (l) Qegit veva ijretim izinli gegit adayrnr devralan tohumculuk kurulugu
tarafrndan birbirini izleyen iki yrl tohurnluk iiretiminin veya satrgrnrn, scizlegmede belirlenen
Satlg siizlegmesinin
miktarda yaprlmamasr halinde, scizlegmede belirlenen siirenin sonu beklenmederr;i
iptal edilir ve o ana kadar olan hak ve alacaklan da sakh kalmak kaydr ile so
veya riretirn izinli gegit adayr ile ilgili tum haklar satrgr yapan
aragtrrma kurumuna geger, Bu
durumda gegidi devralan tohumculuk kurulugu higbir hak talep edemez.
Ancak vugun^ u.
betgelenen yangln, sel, dolu, kurak:hk ve a$rr don gibi mucbir
sebepler durumunda, iki yrlhk
stire tig yrla grkanlabilir.
(2) Satrgr yaprlan tiretim i:zinli gegit adayr, gegit tescil agamasmr tamamlayamaz
ve
tescil ba$vurusu ret edilirse, sdzlegme ret tarihinde soni erer. Taraflar o tarihten
ileriye d6ntik
herhangi bir hak ve alacak talebincle bulunamazlar. Ancak taraflann sozlegme
hukijmlerinden
dogan o gtine kadarki kargrhkh hak ve alacaklarr sakh kahr.
satrgr yaprlan hat ve safhatlann
haklannln geri ahnmasl
MADDE 16- (1) Yabancl ve kendine dollenen bitkilerde hat veya safhatrr sarm
alan
tohumculuk kurulugu sdz konusu hat veya safhat ile veya bunlan kullanarak beg yrl
igerisinde
gegit adayl geligtirip tescile bagvurmaz ise, gegidi devieden/satan araptrma
kurumu hat veya
safltattrn tekrar sahibi olur ve mate.ryal tizerindeki ttim haklarrnr geri kazanrr. Bu durumda
hat
veya safhattan gegit geliqtiremeyen tohumculuk kurulugu higbir hak talep edemez. Ancak
tohumculuk kurulugunun yazir tzrlebi ve satrqr yapan aragtrrma kurumunun talebi
uygun
bulmast halinde, bu stire birer yrlhl: izinler hatinde enfazlaiki yrt daha uzatrlabilir.
udnnUNcu sdLUrvr
Qegitli ve Son Hiiktimler
Komisyonlenn olugturulnrasr, gdrevleri ve gahgma esaslarr
MADDE 17 - (l) Komisyonlar, ara$trrma kurumlarr biinyesinde, ara$rlrma kurumu
mUdtiriiniin bagkanhgtnda, teknik ve idari koordinatcirlerden en az bir, d<iner sernaye
igletmesinden, ilgili gube veya bdliim bagkanlanndan en az bir ve rslahgrlardan en az bir i.iye
olmak tizere eLaz beg kigiden olugtu.
(2) Komisyonun gorevleri agaprda belirtilmiqtir:
a) Tohumluk tiretirni ve pazarlama hakkr verilecek gegit, gegit adayr ve rslah
rnateryallerinin listesinin ve cizelliklerinin belirlenmesi, satrg iglemi igin duyurulmasr.
b) Ihaleye katllacak tohumculuk kuruluglannrn ilgili rnevzuat gergevesinde
yeterliliklerinin de[erlendirilmesi.
c) Satrg strastnda istenecek ''re diizenlenecek belgelerin takibi.
g) Satrg iElemi ile ilgili s6zk:pme ve gartnamelerin hazrrlanmasr.
d) Tohumculuk kuruluglan veya kigilerden gelen taleplerin de[erlendiritmesi ve
yaprlacak ig ve iglemler kargrlr[r talep edilecek Ucret ve rslahgr hakkmrn belirlenmesi.
(3) Komisyon en az bep kir;i ite Bagkanrn talebi tizerine toplanrr. Komisyon kararlarr
oy qoklu$u ile altntr. Oylann egit olmasr halinde baqkarun bulundulu taraf go[unlugu tegkil
eder. Karartarda gekimser kahnarnaz. Komisyonca alman kararlar, komisyon bagkanr ve
tiyelerinin ad ve soyadlan ve g(irev unvanlan belirtilerek imzalanrr. Karqr oy kullanan
komisyon ilyeleri, gerekgelerini kornisyon karann ayazmak rre imzalamak zorundadrr.
Tohumculuk kurulugu adlna gegit geligtirme
MADDE 18 - (l) Tohum,ruluk kurulugu kendi adura hatlhatlar getirerek aragtrrma
kurumundan bu hat/hatlardan gepit geligtirmesini talep edebilir, Gelen talep, Komisyon
taraftndan deferlendirilir. Karar ol'umlu ise Komisyon yaprlacalc ig ve iglernler kargrh[r talep
edilecek ticret ve rslahgr hakktnr da belirler. Komisyon; tohumculuk kurulugundan soz konusu
materyalin onjin belgesini altr, GD,O olmadrfr ve materyalin kendisi ve bundan geliglirileeek*'
rnateryalin sahiplifi ile ilgili orterya grkabilecek ttim yasal sorumluluf,un da tohurnluluk
kuruluquna ait oldufiuna dair taa]rhiitname alrr,
\
Etiketleme
MADDE t9 - (l) Etiketlerneye iligkin Bakanhgrn ilgili
mevzuatr htiki,imlerinin yerine
getirilmesine ilave olarak, tohumcuiuk
kuruluglarr. tJhumluk uretim hakkrnr satrn aldrkla.
gegit veya ge$it adaylannrn ticari ambalajlarr
tizerine gortiniir gekilde ,,Bu gegit Grda, Ta.m
ve Hayvancrhk Bakanf
rgr, TAGElvl, .. ...
aragttrma kurumunun ismi yaalacirk) tarafindan
getigtirilmigtir" yazdtrmak zorundadrrlar.
(2) Satrn altnan rslah maLeryalinden tohumculuk
iuruluglannca gegit geliptirilmesi
dunrrnunda ise yine ticari ambala.i uzerine "Bu gegit
Grda, Tarrm ve Hayvancrlk Bakanlgr,
TAGEM
-. (bogluk alana satry yapan aratrnrna kurumunun ismi
yaztlacak) temin edilen rslah mnterlalindin geligtirilmigtir"
ifadesi yazrlrr, Bunu yerine
getirrneyen tohumculuk kuruluglanna bir
daha-araqtrrma kurumlarrndan herhangi bir gepit,
gegit adayr veya rslah materyali satrgr,
devri yaptlmaz.
Yurf drgl kullantm
MADDE 20 - (1) Aragttrma kurumunun gegidi. gegit adayr veya
rslarr materyalini
kullanarak ortaya grkarrlacak gegidin, yurt drgr kuilanrm
i,ut , ara$trffna kurumunun yazrh
iznini alrnak kaydryla materyali de,vralan tohumculuk
kuruluguna aittir. Aragtrrma kurumu ve
tohumculuk kurulugu yurt drgrnda kullanrmdan dogacak
ttrurriiilktt";;lasrt 6denecegine
dair anlaqma yaparlar- Tohumculu,k kurulugu yurt drgr sailglanndan
dofacak rslahgr hakkrnr
araqttrma kurumuna 6der,6deme;yaprlmazise satrgr yaprlan
materyalin sahipligi sairgr Vrpun
aragtrrma kurumuna geger.
Islahgr haklu
2l ( l) 5042:. sayrh Yeni Bitki Qegitlerine Ait Islahgr Haklarrnrn
Korunmastna itigtcin Kanun kapsarnrnda koruma altrndaki gegitlerin satryrndan
rslahgr hakkl,
koruma altrnda olmayanlardan it;e dciner sermaye igletmesine gelir kaydedilmek
iizere
aragtrrma geligtirme payl alrnrr.
MADDE
Gegig
hiikmii
.
GECici MADDE I - (l ) Bu Ydnetmeligin yayrmrndan dnce yaprlan satrg
iglemlerindeki hi.ikiimler sozlegme siiresi bitene kadar devam.d.r. Stire sonunda
yeniden satr$
bu Ydnetmeli[e gore yaprlrr.
Yiirtirliik
MADDE 22
- (t) Bu Ycinelmetik yayrmr tarihinde ytiri.irliige girer.
Yiiriitme
MADDE 23yririittir.
(l) Bu Ydnr:tmelik
htik[mlerini Grda, Tarrrn ve Hayvancrlk Bakanr
,iiY.i
.q^
/:"
?-
. :'l
Download

Hat Devri ve Pazarlama Satış Hakkında Yönetmelik