ESERLER LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.O.Koçak, E.Kavi, "The Employment Opportunities of Disabled People At Call
From Turkey", Europen Integration Studies (ISI) , 205-212 pp., 2011.
Centers:Some Cases
A2.E.Kavi, O.Koçak, "Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama
Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma:Yalova Örneği", İşletme Araştırmaları Dergisi(ISI) ,
37-50 pp., 2011.
A3.O.Koçak, E.Kavi, "Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına
Yönelik Bir Araştırma:Yalova Belediyesi Örneği", İşletme Araştırmaları Dergisi (ISI) , 3-22 pp., 2011.
A4.O.Koçak,E.Kavi,F.Akpunar, "Aktif İstihdam Politikalarında İŞKUR'un Rolü ve Yalova Örneği", Journal of
Qafqaz University (ISI) , 36-44 pp., 2010.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1. O.Koçak, E.Kavi, "The Role of Information Technologies In Reducing of Social
Exclusion In The Process of Knowledge Society And The Sample of Call Centers In
Turkey", Challenges of The Knowledge Society, 1077-1086 pp., Bükreş, Romanya,
Nisan 2011.
B2. E.Kavi, O.Koçak, “İstanbul’daki Bilgi Evlerinin Sosyal İçerme Boyutu Açısından
Değerlendirilmesi”, 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 567-578 pp.,
İstanbul, Türkiye, Ekim 2010.
B3. E.Kavi, O.Koçak, “Küreselleşmenin Sosyal Dışlanmaya Etkisi ve Uluslararası Çalışma
Örgütü Normları”, 3. Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya
Kongresi, 868-882 pp., Bakü, Azerbaycan, Ekim 2010.
B4. O.Koçak, E.Kavi, “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri:
Yalova ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma”,
2.Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, 175-189 pp.,
Kırklareli, Türkiye, Ekim 2010.
B5. E.Kavi, S.Altun, “Sosyal İçerme Açısından Eski Hükümlülerin Girişimciliğe
Yönlendirilmesi ve Denetimli Serbestlik Faaliyetleri”, 2. Uluslararası Trakya Bölgesi
Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, 449-461 pp., Kırklareli, Türkiye, Ekim 2010.
B6. O.Koçak, E.Kavi, “İstanbul’da Dış Ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin
Bilgi Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sayıları İle
İlişkilendirilmesi”, 7. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi ", 1712-1723
pp., Yalova, Türkiye, Ekim 2009.
B7. E.Kavi, “TÜİK ve TÜRK-İŞ Tarafından Açıklanan Yoksulluk Sınırları Ne Kadar
Gerçekçi ?”, 4.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 309-315 pp.,
Çanakkale, Türkiye, Ekim 2007.
B8.E.Kavi, "Meslek Seçimi ve Mesleki Yönlendirmede STK'ların Önemi",3.Uluslararası Sivil
Toplum Kuruluşları Kongresi, 377-382 pp., Çanakkale, Türkiye, Aralık 2006.
C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
C1.1. E.Kavi, O.Koçak, Çalışma Yaşamında Etik, 160 pp., Bursa, Ekin Yayınevi, 2011.
C2. Yazılan ulusal /uluslararası kitaplardaki bölümler
C2.1. O.Kocak, E.Kavi, Edit.(H.Genç, F.Sayım), Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin
Ekonomik Yapısı (Mena Bölgesinde Emek Piyasası ve İstihdam Yapısı), 63-89 pp.,
Bursa, MKM Yayınları, 2011.
C2.2. O.Kocak, E.Kavi, Edit.(H.Genç, F.Sayım), Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin
EkonomikYapısı (Mena Ülkelerinde Girişimcilik), 91-121 pp., Bursa, MKM Yayınları,
2011.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. I.Ö.Çıtır, E.Kavi, "Algılanan Örgütsel Güven İle İş Güvencesi Arasındaki İlişkiye
Yönelik Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi (ISI) , 231-243 pp., 2010.
D2. E.Kavi,O.Koçak, "Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu", Sosyal Siyaset
Konferansları (ISI) , 69-88 pp., 2010.
D3. E.Kavi, "Çocuk İstihdamı Açısından Sosyal Sorumluluk Standardı", Sosyal Siyaset
Konferansları (ISI) , 271-286 pp., 2006.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. E.Kavi, “Türkiye’deki Üniversitelerin Girişimcilikle İlgili Akademik Birimlerinin
Değerlendirilmesi”, 1.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri
Sempozyumu, 169-176 pp., Edirne, Türkiye, Ekim 2009.
E2. E.Kavi, “Kastamonu’daki Kamu Çalışanlarının İnternet ve Sohbet(Chat) Programlarını
Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, Kamu Etiği Sempozyumu, 405-412 pp.,
Ankara, Türkiye, Mayıs 2009.
E3. I.Ö. Çıtır., E.Kavi, “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Çalışan
İşgörenlerin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Araştırılması”,
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu , 25-35 pp., Adana,
Türkiye, Mart 2007.
E4. E.Kavi, “Küresel Açıdan Dış Kaynak Kullanımının İstihdama Etkisi”, 5.Orta Anadolu
İşletmecilik Kongresi, 477-485 pp., Tokat, Türkiye, Haziran 2006.
E5. E,Kavi, “Örgütlerde Etik Yönemiti Açısından Whistleblowing”, 11.Ulusal İşletmecilik
Kongresi, Konya, Türkiye, Mayıs 2012.
F. Diğer yayınlar :
F1. E.Kavi, "İş Yaratma ve İş Hukuku:Korumadan Öngörülen Eyleme", (Kitap Analizi),
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:3,Sayı:2,157-158 pp, Çanakkale,2008.
F.2.E.Kavi,“Bankacılık Ve Özel Finans Kurumlarında Çalışanların Çift S
ModeliÇerçevesindeki Örgüt Kültürü Algılamalarının Motivasyon Düzeylerine Etkisi İle
İlgi Bir Araştırma",Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 153-172 pp,
Çanakkale,2007.
F.3. E.Kavi, Stratejik Açıdan İnsan Kaynakları Yönetiminin Kalite Yönetimindeki
Sorumluluğu Üzerine Bir Alan Araştırması, Sosyal Siyaset Konferansları
Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş’a Armağan, 50.Kitap,783-811pp,İstanbul, 2005.
Download

ESERLER LİSTESİ - Doç.Dr.Ersin Kavi