ÖN PROTOKOL
Karatay İlçesi ………………. Mahallesi ……… pafta, ………… ada, ……….. parsel nolu
………… m2’lik gayrimenkulün ………… hissedarları olarak ……… hissemi …. daire karşılığında
Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz.
1: Bu ön anlaşmaya göre mimari projenin onaylanmasından sonra verilecek olan daireler mevcut
parselin olduğu yerden, aynı yerden verilmediği durumda eşdeğeri veya yakın yerden verilecektir.
Belediyece verilecek olan dairelerin arsa payı maliklerin üzerinde kalacaktır.
2: Belediye, devredilen gayrimenkuller üzerinde proje ve imar planı yapmaya, yaptırmaya
yetkilidir. Mal sahibi olarak yapılacak olan imar planı ve proje çalışmalarına şimdiden muvafakat eder.
3: Bu ön protokolle verilecek dairelerin sayısı ve daire büyüklüğü belirlenmiştir. Arsa devri
yapılarak imar plan ve projenin Belediye tarafından yapılması öngörülmektedir.
4: Mahal liste verilecek dairelerin konumu Kat Karşılığı Arsa Devir Sözleşmesinde belirtilecektir.
5: İnşaatın teslim tarihi: Bütün maliklerce Tapunun devri ve arsalar üzerindeki binaların yıkım
tarihinden itibaren 3 ay içinde ruhsat alınacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde daireler teslim
edilecektir. Belirlenen süre içinde ruhsat alınmadığı takdirde tapu devri tarihinden itibaren 3 aylık süre
sonunda 5 yıllık teslim tarihinin süresi başlamış kabul edilecektir.
6: Teslim tarihinde olabilecek gecikmeler nedeniyle Belediye Encümeninin belirleyeceği rayiç
bedeline göre tespit edeceği aylık kira bedeli Belediye tarafından maliklere ödenecektir.
7: Arsa sahiplerine verilecek daireler brüt ……… m² ve …… m²’dir.
8: a) Verilecek daireler; …… Adet …… m²’lik (Normal / zemin) daire, ………. adet …… m²’lik
(Normal / zemin) daire ve ……........... m² dükkandır. Toplam …….. adet daire verilecektir.
b) Maliklerce …………………………TL. …… taksit halinde Belediyeye ödenecektir.
9: Bu ön protokol proje kapsamındaki maliklerin tamamının kabul etmesi, tapu devrinin
yapılması, tapu devrinden sonrada mahal listeyle birlikte bina giriş yönüne göre daire kat ve cephelerinin
belirlenmesi ile ilgili sözleşmenin imzalanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.
10:Kat irtifakı tesis olunurken, arsa payları, kat durumu göz önüne alınarak yapılacak
değerlendirmeye göre tayin olunacaktır. Arsa maliki tapu devrinden itibaren 6 ay içinde Belediyenin
göstereceği personele kat irtifakı kurulmak üzere Noter’den yetki vermeye ve Noter’den kat irtifakı
sözleşme evraklarını imzalamaya mecburdur. İmzadan imtina etmesi veya geciktirmesi halinde her ay için
rayiç kira bedelini ceza olarak Belediyeye ödeyecektir.
11:Tebligat adresini ön protokolde belirtmek zorundadır. Ayrıca tebligat adresindeki değişiklik 15
gün içinde bildirilmediği müddetçe önceki adrese yapılan tebligatların içeriği sözleşme yapan tarafı
mesuliyetten kurtarmaz.
12: İhtilaflar halinde Konya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
13: İş bu sözleşme 13 maddeden ibarettir.
…. / …. / 2010
ARSA MALİKİ:
ADRES:
KAT KARŞILIĞI ARSA DEVİR SÖZLEŞMESİDİR
Bu sözleşmede taraf olarak gayrimenkul malikleri arsa sahipleri, diğer taraf olarak Karatay
Belediyesi, Belediye olarak ifade edilecektir.
İlçemiz .................. Mahallesinde aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkul devir
sözleşmesidir. Taraflarca aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.
1: ................... Mahallesi ..... Pafta, ........ ada, ………. Parselde kayıtlı …….. m²’lik
gayrimenkuldeki …../…… hissenin tamamının toplam ……………………..TL. bedelle arsanın
malikleri ………… adet, brüt …….…. m2’lik (Normal/Zemin) daire …….……. Adet ……….. m2’lik
(Normal/Zemin) daire ve ….……. m2’lik dükkan, toplam …………. adet daire karşılığında Karatay
Belediyesine devrini yapacaktır.
2: Söz konusu parselde imar plan tadilatı yapma hakkı Karatay Belediyesine ait olup, arsa
sahipleri herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Yukarıda yazılı gayrimenkul veya gayrimenkuller
haricinde herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
3: İmar planında belirtilen blokların projelendirilmesini Karatay Belediyesi yapacak ve
yaptıracaktır. Bu yapılan veya yaptırılan projeyi arsa sahipleri aynen kabul edecektir.
4: Ekli haritada görülen;
…….. Ada, … Parsel, …… nolu bloğun …………………………………… nolu bağımsız bölümleri,
…….. Ada, … Parsel, …… nolu bloğun …………………………………… nolu bağımsız bölümleri,
arsa sahiplerine daire olarak verilecektir. ………………. m², ……………. Bağımsız bölüm nolu …..
adet işyeri (dükkan) verilecektir.
5: Arsa sahipleri blokların isabet ettiği arsa payından başka bir hisse ve arsa payı talep
edemeyecektir.
6: İnşaatları Belediye kendisi yapabileceği gibi kurulacak olan herhangi bir kooperatife veya
müteahhide arsa sahipleri ile muhatap Belediye olmak üzere kat karşılığı aldığı hisselerini
devredebilecektir. Bir kooperatife veya müteahhide devredilmesinde sonra arsa sahipleri zarar ziyan
talebinde bulunamazlar. Ayrıca bedel ve usul yönünden taraflarca dava açılamaz.
7:İnşaatın teslim tarihi: Bütün maliklerce tapunun devri ve arsalar üzerindeki binaların yıkım
tarihinden itibaren 3 ay içinde ruhsat alınacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde daireler teslim
edilecektir. Belirlenen süre içinde ruhsat alınmadığı takdirde, tüm tapuların devri tarihinden(proje
kapsamındaki maliklerden en son tapu devri yapılan tarih) itibaren 3 aylık süre sonunda 5 yıllık teslim
tarihinin süresi başlamış kabul edilecektir.
8: Teslim tarihinde olabilecek gecikmeler nedeniyle tarafsız bir bilirkişi heyetinin günün rayiç
bedeline göre tesbit edeceği aylık kira bedeli Belediye tarafından maliklere ödenecektir.
9: İskân ruhsatı alınırken vergi dairesince tahakkuk ettirilecek harç Belediye’ye ait olup, iskan
alındıktan sonra su ve elektrik gibi abonman işleri arsa sahiplerince yaptırılacaktır.
10: İnşaat yapım süresince arsa sahipleri Karatay Belediyesinden herhangi bir zarar ve ziyan
talebinde bulunmayacaktır.
11: Sözleşme gereğince inşaatın yapımı sırasında iskân edilirken veya kat mülkiyeti tapuları
alındıktan sonra her ne sebeple olursa olsun bedel ve gerekse usul yönünden taraflarca dava açılamaz.
12: Kat irtifakı tesis olunurken, arsa payları, kat durumu göz önüne alınarak yapılacak
değerlendirmeye göre tayin olunacaktır. Arsa maliki tapu devrinden itibaren 6 ay içinde Belediyenin
göstereceği personele kat irtifakı kurulmak üzere Noter’den yetki vermeye ve Noter’den kat irtifakı
sözleşme evraklarını imzalamaya mecburdur. İmzadan imtina etmesi veya geciktirmesi halinde her ay
için rayiç kira bedelini ceza olarak Belediyeye ödeyecektir.
13: İhtilaf vukuunda Konya Mahkemeleri yetkilidir.
14: Binalar ekte görülen projelere göre ve sözleşme ekindeki mahal listesine göre inşa
edilecektir.
ArsaMaliki
MAHAL LİSTESİ
Dairelerde:
Salon:
1: Döşemeler : Ahşap laminat parke
2: Duvarlar
: Alçı üzeri saten boya
3: Tavanlar
: Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya
Odalar:
1: Döşeme
: Ahşap laminat parke
2: Duvarlar
: Alçı üzeri saten boya
3: Tavan
: Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya
Antre ve Holler:
1: Döşeme
: Laminat parke
2: Duvarlar
: Alçı üzeri saten boya
3: Tavan
: Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya
Mutfak
1: Döşeme
: Laminat parke (Islak hacim,kısmi olarak fayansta olabilir.)
2: Duvarlar
: Tezgâh üstü yüksekliği 60 cm fayans yapılacak diğer yerler alçı üzerine saten boya
3: Tavan
: Alçı üzeri saten boya
4: Tezgâh
: Eviyesi granit veya Muğla mermeri ve atalı olacak tekne tek gözlü olacak. Tezgâh
altı ve üstü dolabı suntalam kaplama yapılacak. Gövde sunta lam,kapaklar mebran kapak olacak.
Banyo:
1: Döşeme
: Seramik kaplama
2: Duvarlar
: Fayans kaplama. Tavana kadar yapılacak 1.20 m’den sonra iki farklı desen olarak
bordürlü döşenebildiği gibi iki farklı renkle bordürlü olmak üzere dikine de döşenebilir olacak.
3: Tavan
: Asma tavan olacak.
4: Banyoda
: Alafranga tuvalet (klozet), akrilik tekne, duşa kabin ve Hilton tipi lavabo
yapılacaktır.
WC – Lavabo:
1: Döşeme
: Seramik Kaplama
2: Duvar
: Fayans kaplama. Tavana kadar yapılacak 1.20 m’den sonra iki farklı desen olarak
bordürlü döşenebildiği gibi iki farklı renkle bordürlü olmak üzere dikine de döşenebilir olacak.
3: Tavan
: Alçı üzeri saten boya, WC asma tavan.
4:WC-Lavabo: Hilton lavabo olacak. TSE belgeli 1. sınıf olacaktır.
Kapı ve Pencere:
1:Pencere: Pencere doğramalar PVC yapılacak. Camlar 4+12+4 mm ısı cam olacak. (Pencereler ağaç
desenli olacak.)
2:İç kapılar: Amerikan panel olacak. (Kapı kol ve aynaları ) TSE belgeli olacak şekilde yapılacaktır.
3:Daire Dış Kapılar: Çelik kapı olacak. (Yekpare veya pano tipi)
4:Pencere iç ve dış denizlikleri mermerden yapılacaktır.
Giriş kat Sahanlık ve Merdivenleri:
Sahanlık, merdiven ve basamakları 3 cm kalınlıkta bej mermer kaplama ve rıhtları 2 cm kalınlıkta
bej mermer kaplama olacak. Merdiven korkulukları alüminyum profilden yapılacaktır. Bina giriş
kapıları alüminyum doğrama yapılacaktır. Rüzgârlıklar ahşap veya aliminyum doğrama yapılacaktır.
Basamak kenarına limonluk yapılacaktır. Limonluklar geçmeli yapılacak.
Çatı: Ahşap oturtma çatı (Çam tahta kaplamalı) su drenajı için gerekli levha veya mebran cinsi
malzeme Eskişehir kiremit döşenecektir.
Baca kenarları ve dereler çinkodan imal edilerek yapılacak. Yatay ve düşey yağmur olukları
yerlerine takılacaktır.
Son kat ve zemin katta döşemesinin üzerine (kapalı çatı alanı içerisine) TS 825 Isı Yalıtım
Yönetmeliği ve ısı yalıtım projesine uygun ısı yalıtımı yapılacaktır.
Balkonlar:
1: Döşeme: Seramik kaplama olacak. Kenarları 10 cm olacak şekilde aynı malzemeden süpürgelik
yapılacaktır.
2: Duvar ve tavan dış cepheye uygun şekilde silikon boya yapılacak.
3: Denizlikler: Mermerden imal edilecektir.
4: Balkon korkulukları alüminyum profilden imal edilerek yerine montajı yapılacaktır.
Yalıtım:
Binaların dış cephesi ve zemin tabanı TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ısı yalıtım projesine
uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır. Betonarme tabliyeler asmolen döşeme yapılacaktır.
Dış cephe boyası (silikon esaslı) grenli ve astarlı olarak yapılacaktır.
Çevre düzenlemesi ve ihata duvarını kooperatif yapacaktır.
Antrede sürgülü kapaklı vestiyer olacaktır. Oturma odası,salon,mutfak ve yatak odalarında
kartonpiyer ve perdelik yapılacaktır.Bahçesinde kamelya, Nizamiye girişinde güvenlik kulübesi, bina
girişlerine kamera konulacak ve binadaki daireler kendi arasında ve güvenlik kulübesi ile telefon
görüşmesini ücretsiz yapacak. Kapı diafon sistemi renkli görüntülü sistem olacak. Apartman dış kapı
kilit sistemi tuşlu şifreli tip olacak.
İnşaata T.S.E. kalite belgesi olmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER TESİSATLARI
1- Sıhhi ve kalorifer tesisat işleri projesine ve doğalgaza uygun yapılacaktır.
2- Projede yapılacak tadilatlar Belediye onayı ile yapılacaktır.
3- Alaturka hela taşı, alafranga hela taşı, duş teknesi, lavabolar ve armatürler 1. sınıf ve TSE
belgeli olacaktır.
4- Sıhhi tesisatta kullanılacak olan borular 1. sınıf TSE belgeli olacaktır. Her bloğun altına
onaylı projesine uygun su deposu ve hidrofor konulacaktır.
5- Kalorifer tesisatında ve kalorifer dairesinde kullanılacak tüm malzemeler TSE’ li olacak ve
projesine göre yapılacaktır. Kalorifer dairesine pis su pompası konulacaktır.
6- Kalorifer, sıhhi ve müşterek tesisat Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine göre
imalat ve montaj yapılacaktır.
7- Tabandan ısıtma yapılacaktır.
ELEKTRİK TESİSATLARI
ELEKTRİK PROJE VE TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR:
NOT:
a)-Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemeler TSE’li ve CE’ ye uygun, 1.sınıf olacaktır.
b)-Elektrik tesisat projeleri Belediyemiz tarafından gerekli mercilere onaylattırıp kooperatife teslim
edilecektir.
c)-Tesisatın MEDAŞ’a muayenesi Kooperatif tarafından yaptırılacak ve aboneye hazır hale
getirilecektir.
d)-Elektrik sayaçları kooperatif tarafından taktırılacaktır.
A)ANTRE –KORİDOR
Lojman tipi sac sigorta tablosu; ankastre, şeffaf kapaklı projesinde belirtilen miktarda sigortalı
olanlar kullanılacaktır.
Aydınlatma armatürleri J1; askı takımı olup, duylar porselen, yuvarlak kordon ve rozans iki
parçalı olacaktır. Koridor ve antre aydınlatması vaviyen olacaktır. Zil ve kapı otomatiği projeye uygun
yapılacaktır. Konuşma cihazı için dairelere boruları atılıp tesisatları çekilecek. Kapı konuşma cihazları
konulacak. TV’den izlenmek üzere kamera kablo ve ekipmanı çalışır halde teslim edilecektir. Antreye
konulacak bir ek kutusundan (25x15x15 cm) Cat/5 UTP kablo ile tüm odalara internet hattı çekilecek.
Salon, oturma odası ve mutfağa uydu anten tesisatı çekilecek.Salon ve oturma odasına kablo tv tesisatı
çekilecektir. Diğer odalarda karasal tv anten tesisatı çekilecektir.
B) MUTFAK:
Mutfaktaki bulaşık makinesi, elektrikli termosifon ve vantilatör için 2,5 mm², fırın için; 4 mm²
kesitli müstakilen güvenlik hatlı priz linyesi tesis edilecektir.
Mutfakta bulaşık makinesi, elektrikli termosifon, vantilatör ve fırın priz sortileri haricinde en az
üç adet daha projesine uygun olarak güvenlik hatlı priz sortisi tesis edilecektir.
Mutfakta projesinde gösterilen yere bir adet paralel telefon prizi, bir adet T.V. prizi ve bir adet
normal priz konulacaktır.
C) SALON
Elektrik tatbikat projelerinde gösterilen sayıda ve sisteme uygun avize aydınlatma sortileri tesis
edilip sortilerde takoz, askı çubuğu, çengel ve kılemens bulunacaktır.
Salonda: 1 adet normal TV. Anten, 1 adet uydu anten ve 1 adet kablolu TV. Priz sortileri; hiçbir
kata uğramadan direk çatıya çıkacak ve kablolu TV. Kabloları zeminde özel konulacak kutusuna
inecek şekilde tesis edilecektir. (İlgili Bakanlığın yayımladığı Yönetmeliğe uygun şekilde).
Telefon sortileri daireden daireye taşınmış olmayıp, en az 0,5 mm çapında izolasyonlu,
standartlara göre renklendirilmiş, dyafoniyi önleyecek şekilde bükülü PVC kılıflı telefon kablosu ile
çekilecektir.
Bir dairede en az üç adet müstakil dış hat telefon hattı bulunacaktır.
Telefon hatları: Hiçbir ek yapmaksızın bina girişindeki ana ankastra kutusundan, daire
içerisindeki dağıtım buatına kadar eksiz direkt; izolasyonlu, standartlara göre renklendirilmiş,
diyafoniyi önleyecek şekilde bükülü, PVC kılıflı telefon kablosu ile çekilecektir.
Her nevi TV. Anten kabloları ve Telefon kabloları; kalıcı ve dayanıklı kotlama sistemi ile, hangi
daireye ve hangi prize ait olduğu yazılıp işaretlenecek. ( Örnek: 4nolu dairenin salon uydu anteni, veya
2 nolu dairenin mutfak TV. Anteni gibi).
Salona, projesine uygun güvenlik hatlı ve bir adet normal priz sortisi tesis edilecektir.
D) YATAK ODASI
Aydınlatma armatürleri J1 askı takımı olup, duylar porselen, kordon yuvarlak, rozans iki parçalı
ve vaviyen olacak. O aplik, madeni kollu, porselen duylu, bir kollu armatür olacaktır.
Priz sortileri projesine uygun şekilde konulacaktır. Odalara konulan prizlerin bir tanesi topraklı
olacak.
Yatak odası, mutfak, oturma odaları ve salona; paralel telefon sortisi tesis edilecektir.
Yatak odaları, oturma odası, salona ve mutfağa TV priz sortisi; direk enerji odasında santral
panosuna inecek şekilde tesis edilecektir.
E) BANYO
Çamaşır makinesi ve elektrikli şofben için 3x2,5 mm² kesitli müstakil (Daire içi tali dağıtım
panosundan) direk, güvenlik hatlı priz linyesi tesis edilecektir.
Aydınlatma armatürü C tipi, duy ve kaidesi porselen, glop opal ve lastik contalı olacaktır.
Projesine uygun olarak yapılacaktır.
F) WC ve LAVABO:
Aydınlatma armatürleri hem tavanda hem de ayna üstünde (duvarda) C tipi, kaidesi porselen, glop
opal ve lastik conta bulunacaktır.
Lavabo; projesinde uygun görülen yere bir adet normal priz sortisi tesis edilecektir.
G) BODRUM KAT:
Aydınlatma sortilerine ilave olarak; depoya; projesine uygun olarak birer adet güvenlik hatlı
(topraklı) priz sortisi tesis edilecektir.
H) DIŞ CEPHE:
Aydınlatma armatürü C tipi, kaidesi porselen, glop opal ve lastik contalı olacaktır. Bina giriş
aydınlatması otomatik fotoselli aydınlatma olacaktır.
Aydınlatma armatürleri özel tip tavan armatürü olacak, iç bağlantısı porselen, lüstur kılemensle
olacaktır.
Armatür tavana tam olarak intibak ettirilecektir.
Bahçe duvarı sütun üstü aydınlatma için ayrıca linye tesis edilecektir.
Enerji ana besleme kablosu NNY nevinde olup yeraltından, dayanıklı plastik boru içerisinden
çekilecektir.
PTT irtibatını sağlamak için; terminal kutusunun bulunduğu yerden, Telekom men holüne kadar iç
çapı 60 mm olan bir boru ile çıkış yapılacaktır.
Aynı tertibat elektrik şebekesi girişi için de alınacaktır.
İlgili Bakanlığın yayımlamış olduğu yönetmeliğe uygun olarak temel topraklaması yapılacaktır.
I) KALORİFER-HİDROFOR DAİRESİ ve GENEL HUSUSLARI:
Tevzi tabloları sıva üstü sac olacak, işaret lambası, start-stop butonları ile sigortalar TSE’li
butonlu tip, şalterler ise uygun amperajda termik manyetik tip, orijinal olacaktır.
Sirküler ve pissu ile hidrofor motor panolarına asgari 4x4 mm² NYM tipi kablo ile irtibat
yapılacak ve topraklama hattı 4 mm² dolu bakır (NYA) ile tesis edilecektir.
Aydınlatma tesisatı 2x2,5 mm² sıva altı NYA ile tesis edilecektir.
Topraklama levhası bakır olup 0,0015x1,00 m ebadında olacak ve en az 25 mm² dolu bakır telle
kofre tesisatına irtibat yapılacaktır.
Tevzi tablolarında; her bir sigorta ve şalterin tablo numarası, etkili yer, bulunduğu yer ve yaptığı
hizmet belirtilmiş olacak.
Tesisatta kullanılması gereken norm buatların iç çapları en az 58 mm olacak.
Kare buatların sacları en az 0,75 mm kalınlığında olacak ve dört vida ile buata tespit edilecektir.
İ) ASANSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
TS 863 ve ilgili standartlarının yanı sıra TSE 8237/Nisan 1995 'te tanımlanan ''yürüme özürlü,
normal tekerlekli sandalyeli insan taşımasına uygun" olacaktır.
Yük : Trafik Hesabına, Yürürlükteki İmar Yönetmeliğine veilgili yönetmeliklere göre
asansörlerin yük değerleri belirlenecektir. En az 630 kg. 8 kişilik olacaktır.
Kuyu Ölçüler :Projesine, ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
Makine-Motor :CE sertifikasına sahip standartlara ve projesine uygun olacaktır.
Hız :1.00 m/sn kademesiz hız ayarlı (Frekans kontrollü-VVF)
Hız Regülâtörü :CE sertifikasyonuna haiz, çift yönlü, 1 m/sn hızında ve üzerinde stop
kontağı bulunacaktır.
Kumanda Panosu :Kumanda panosu komple CE belgeli olacaktır. (Toplamalı kumanda ve
basit kumanda sistemine uygun programlanabilir olacaktır.)
Hız Kontrol Cihazı (VVF) :Yaygın olarak kullanılan, standartlara uygun CE sertifikalı,
yedek parçası ve teknik servis garantisi bulunan cihazlar kullanılacaktır. Kapalı çevrim
çalışacaktır. (Encoderli olacaktır).
Kata Getirme Sistemi :Enerji kesildiği zaman asansörü en yakın kata getirecek ve kapıları
açacaktır. Standartlara uygun, CE sertifikalı kullanılacaktır.
Kat ve Kabin Kapısı :Tam otomatik VVVF Hız Kontrollü (AC veya DC) 800-900x2000 mm
ebadında sıkışma kontaklı, A1 kalite sacdan imal edilmiş ve üzerine 0,80 mm 304 kalite
satine paslanmaz ile kaplamalı ve CE etiketlemesi yapılmış, komple (kilit, fiş-kontak ve kapı
panelleri) CE belgesine haiz olacaktır.
Fotosel :Boy fotosel olacaktır.
Ağırlıklar :Pik döküm veya demir kütük kullanılacaktır.
İmdat ve arıza halinde kapıcı dairesi ile telefon konuşması yapılabilecek tesisatı havi olacaktır.
İmalatçı firma 1 yıl süre ile bedelsiz asansörlerin bakımını üstleneceğine taahhüt verecektir.
Firma; asansörler için imalatçı belgesi ve kullanma ruhsatı için CE alacaktır. (İşletme ruhsatının
alınması müteahhit firmaya aittir.)
Firma; resmi gazetede yayımlanan en son asansör tüzük ve yönetmeliğindeki şartları yerine
getirmekle yükümlüdür.
J) HER BİNAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE PARATÖNER TESİSATI KONULMASI:
Yangın tesisatı yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak. PSC tank kullanılacaktır. İçme suyu için
paslanmaz çelik mono blok (18/10) kazan kullanılacaktır.
31233/3 PARSEL 1 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 2 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
85
85
100
100
85
85
100
100
85
85
100
100
85
85
100
100
85
85
100
100
85
85
100
100
DAİRE SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
31233/3 PARSEL 3 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 4 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 5 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 6 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 7 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 8 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 9 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 10 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 11 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
31233/3 PARSEL 12 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
31233/3 PARSEL 13 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 14 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 15 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
31233/3 PARSEL 16 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31233/3 PARSEL 17 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
31233/3 PARSEL 18 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31232/3 PARSEL 1 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31232/3 PARSEL 2 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31232/3 PARSEL 4 NOLU BLOK
31232/3 PARSEL 3 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
31232/3 PARSEL 5 NOLU BLOK
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
100
100
135
135
DAİRE SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
D. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KAT
Z
Z
Z
Z
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
M2
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
145
145
135
135
DAİRE SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ARSA SAHİBİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Download

ÖN PROTOKOL