葉
朝UHASTANELERKURUMUizMiRiL−KAM…ASTANELERIBiRLiaGONEYG胡乱SEKRETERLI6両
担EBiUNivERSiTESiATATURKEeiTiMVEARAS冊MAHASTANES−SAT周ALMABiRiMi
柄暗く南面旧q乱郎i
NlV出演「日詰1
TEKLiFISTEMEMEKTUBU
Tei:02322444444−2864−2274−Fax O2322447282
Tek鮪No :2014−2481
iigiiiBirinn∴‥B∼oMEDiKALDAYANn(LITASiNIRDEMrRBAS
lSinAd一 ・KALPDAMARAMELIYATHANESiNDEKULLAN∼LMAKOzERE2KALEMMALZEMEA…
】LGLH FiRMA
Hasta酬Z旧htiyac∼Oian,aSagidakicinsvemiktar,ariyaZ川ma∼zemeierleinYAKLASiKMALl
tek旧nizi/tekiiflerinizivermenizrica0両nur
Sira
No 1 2
Marka
UBB
Kodu
羅謹白一一iK詰二重
ain 35556−ENDOSKOPiSiSTEMi, FLEXJBLEViDEOVOcuTIGi GORONTOLEMESiSTEMl (ENDOVIZYONSISTEMi)一 35487−STERNUMTESTERESli sTERNUM(GO削SKEMieI)
AD
CERRAHiTEST
AD
1
!,
2
ERESl− //、TOPLAM
BILGiNIZE;
★FIrmaIBayiTa…mIay∼CiNo・
Kon剛te剛Zi(KDYharie)engeP3112/2014tarihwt船kadaTaWdak潮gnerda捕ndt言A−ma霊
「一
YAKLASiKMALNETb。10m臨e圃T,IZ・
TEKLiFVERENKis−NiN,FiRMANIN
Adl,Unvani
Adres
Tel/Fax
関田
、帝  ̄“
OnTek粧1stemeYazrsl
小へ
弓都子
MINIMALHWAZⅣmLPCERRA血SHCiNFULLHDGeRtjNTtrI.EMESjSTEM主
TEKN主KSARTNAMES主
KONU:Butekniksa血ameKatipCelebiUniversitesi掲timAra担rmaHastanesii9insatlnalInaCak
OlanMinimalIllVaZi、rKalpCerrahisi19inFullHDG6mnmlemeSistemiteknik6zelliklerini,kontroI
Vemua)′eneileLlgiIlhususlarlkapsar・
VAZGEC主LMEZTIBB主VETEKN主KezELLiKLER:
MinimalInvazivKalpCerrahisii9inFuIIHDG611intnlemeSistemllCerlglVetekllik6zellikleriaSa如a
belirtilmiStir・;a血amede6IenarallglVetOleranslarlVerilmeyenmalzemelerdetoleranslar;eaP
619ulel・inde士1mm;uZunluklarda士%501arakkabuledilecektir・SISteminb柵nl頓aelSmdanmonit6r
VeSehpahariedigermalzemeleraynlmarkaolmalIdlr.
l lAD. 24一一MedikalMonit6r
l・24’’ytiksek96znn血1注k匝OImalldlr.
2・C6ztinnrmgtiWUXGAveyaFULLHDfbmatmda1920xl080pikselolmalldlr.
3.G6I’鉦lttifbrmatlenaZ16:90lmalldlr.
4.KontrastoranlenaZ800:lolmalldlr.
5・TepkimehlZlen魚zla豊野01malldlr.
6・Ekranrengi16.7Mollnalldlr.
7・RenkderinHgienaz8bitolmalldlr.
8・Monit6rmpikselalanlena210,270mmXO,270mmolmalldlr.
9・G6rnSaCIS189dereceolmalldlr.
10.Monit6rlOOmmVESAstandardmdaolmalldlr.
11・Monit6rdeDVI,D−Sub(VGA),BNC(C−Video),Y/C(S−Video),SDI,
RGB(5xBNC)giri担rindenenazikitanesiveDVI,SDI91klSlarlndanenazbirtanesi
olmalldlr.
12・Monit6rdePIP仲BP,ZOOMveFREEZE6zelliklerindenenazbirtanesiolmalldlr.
13・Monlt6rde‘BACKLIGHT’6zelligibulumnallVe0−100araslndamanuel
Olarakayarlanabilmelidir・Veyamonlt6rLedarkaaydlnla血allOlmalldlr.
14・Monit6rtln‘RenkIsISl,H9品′rkllmOddaayarlanabilmelidir.
15・M011it6rtizerindeFiltreayarlOlmallVeenaZ4fbnICiyonda
eahSmalldlr・Veyal;lkyogunluguenaz400cd/m201malldlr.
16・Monit6renaz6kademeliOverScanyapabilmelidir.
17・Mollit6rmedikalamaelldizaynedilml$01upasagldaki
StandartlardanellaZikiadedinesahipolmalldlr
・EN60601−1−2:2001
・IEC60601工
・Rule12
・MDD93/42/EEC
・IEC60950−1:2001
●FCCPart15SubpartBClass
・UL60601−1
・CAN/CSA−C222N0601.1−M90
・FDA510(K)
21AI).HDDjJiTALENDOSKOPiKKAMERAKONTROLtJNiTES主:
1−RenksistemiPALolmallVelO0−240VAC,50/60Hzsehircereyanlnda
9allSmalldlr.
2−G6rtlnttielementlerienaz1920xlO80pixelolmalldlr.16:9
fbmatlndag6runtiieldeedilebilmelidir.
3−RezolusyonuherchipielnenaZ2・050・000pixelolmalldlr.Bu
rezomsyonlO809izgide progresifolaraktaramayapllarak
SagIanmalldlr.
4−6000。K−65000K・*?iddetiaraslndaeall;anXENONlSlkka、
r
 ̄覇、−i葵S・,幣
困
19inbeyaza}rarl,KameraKafasltizerindekiprogramlanabilirbutonlar
yardlmlileotomatikolarakyap−1abilmelidir.
5−Operas}′OnSlraSlnda免zlalSlkSiddetindenka)′naklananparlamayl
engelleyecekcerrahamaksimumdokuseelCiligivenetg6rhntusagIayan
’,shutterspeed,,sistemiolmall,ISlk$iddetia)′arlOtOmatikolarakyapllabilmelidir.
6−D担alsmyaliSleme6zelIiginesahipolmall,busay′ede,g6rtmtti
kontrastlnlngu91endirilmesl,aynlZamandamerskoplardanallnan
g6runmerin卸rasyonunaimkansagIamalldlr.Bukapsamda
的erskoplarlnkamerailekullanlmlSlraSlndamonit6rdeeldeedllen
g6rmt的eortaya9Ikankafesg6rtln請etkisiveg6kkusagletkisi拙re
edilerek,mOnit6reyansltllmalldlr.
7−CihazlnKameraKontroIUnitesineentegre−iImageProcessingMod蘭i
(G6rtmtiiDetay′1arlNetlikAyarl)i−veya“DetailEnhancement“ozel噂
bLIlunma直stellildigindeg6runttid担alizeedllerek,g6rthltu
detaylarmmdahanetolarakIZlenebilmesisaglanmalldlr.
8−KameraKontroIUnitesiarkaslndaEnaz2DVIveyaHDMI91klSbulLInmalldll∴
9−KamerakonhOltinitesitizerindeenaz2adetUSBpoItbuIulmallヽ′e
buUSBportlaratasmabilirHardDiskveyazICltakllabilmelidir.Bu
POltlarsayesindeharicika)′ltSistemineihtiyaeduyulmadanMPEG4
fOmatlndaveya1920xlO8096zumr吋軸ndevideokaydlVe1920Ⅹ1080pixe1
96zuntirl叫担ndefot(噌rafCekimiyapllabilmeli,9ekilenft)rOgrafIanUSBpomna
baglananya2.1Cl
\′aSltaSllleyazdlrllabllmelive)raa;agldaki6zelliklerikar担ayan
birmedikalkayltCihazlVerilmelidir.
*Cihazmedikalama91ltaSarlanmlSVe血etilml叩lmalldlr.Buhusus
Kataloglardanbelgelenecektir・*cihazvideokaydli9menaZMPEG−2
SlklStlmafomatlnlkullanlyOrOlmalldlr.
*ClhaztizerindeistenmeyenkesintilereveanzalarakarSI,kaydedilen
g6rmttiytimuhafazaedenenaz80GBkapasiteliHardDiscDrive
bulunmalldlr.
*CihazdaAnalogueComposite,S−Videovei−Link(DV)videogirl;leri
bulunmalldlr.
*Cihazlabirlikte,istenildigitakdirdeayakpedallVeuZaktan
kumandakullanllabiliyorolmalldlr.
*Cihazytiksekkalitedeenaz60dakikaya,d蝉kkalitedeenaz180
dakikayakadarkayltyaPabiliyor01malldlr.
*Cihazkaydedileng6rtintiiytib61血llereaylrabiliyorolmalldlr.
*BeraberindeLisansllDVDEdit6rprogramlVerHmelidir.
3 1AD・HDDijitalEndoskopikKameraKafasl
l−HDKameraKafas13ccD teknol(串sinesahipo1malldlr Teklifveren
丘rmalaruretimindeolanensontekllOlqlltir踊ntiolanotokLavlanabilir3chipFULLHD
kameraylteklifetmelidir・AllnanOPtikalg6rmmerkamera
kafaslndaklCCDduyarllChiprted担alizeedilmeli,b6ylece
g6rtinttintinkamerakafaslndankamerakontroliinitesiaraslndaki
transferisIraSmda(hietkenlerden(elektrokoter、′b)
kaynaklanabilecekg6rtinttikaliteshdekibozulmaveparazitolusumu
riskiniortadankaldlmalldlr.
2−KameraKafaslim萄sens師3xl/3veya3xl/401malldlr
3−KameraKafasltizerinemonteliveyaayrllabilirOptikalParfocalZoomLensi
bulunmallVebulenshoptikalbuytitmesi15−31veya18−45mmveyaI3−29mmarasInda
Olmall;k噂keaPllteleskopIamkullanmmdabilemonit6rdeyeterIi
btiy覚購kvekalltedeg61imttiallnabilmesineolanaksaglamalldlr.
4−Kamerakafasl,kontm dnitesinebaglandlgmdal河veexposure
端鵜轍轍轍離由五〇tomatikolarakop註ize宅tmelhr
BESIR
Ka
くヽ
〔_
r 5−Kameranmttimfbnksiyonlarlkameraka免slnZerindebulunanenaz2
adetbutonileveya6zelkumandasIilekondolvekumandaedilebilir01malldlr.Bu
butonlarkullanlCltarafmdanprogramIanabilir、′ekolaykullanllabilirolmalIdlr.
6−HDKameraKafasIVeyaHDkameraunitesi50veya60Hztarama)′apabilmeIidir.
7−KamerakafasltizerindezoomlensnzerindeikifarkIlhalkaoImall,Z00mVe
netlikayarlyaPllanhalkalarbirbirindenko⊥aya)′rrtediIebilirolmalldlr.
8−KamerakafasISTERRADNX、′eSTERISVぜROstrelizasyonunauygun
OlmalldlrVeyaOtOklavlanabilirolmalldlr.
41AD・SogukISIkKaynagl
TekllfedilecekcihazaSa如abeli血enteknik6zellikleresahip
olmalldlr.
1・100−240VAC,50/60HzSehircereyanmdaealliabllmelidir.
2・175WattXENONLambaveya180WattXENONlambae河egeriLedlambaile
9all;malldlr.
3.RenklSIS16000−6500Ko】malldlr.
4・申k担detayarlStireklimanuelolarakyapllabilmelidir.
5.1adetEIektrikkablosuilebirliktel′erilmelidir.
51AD.ElektronikIns屯nat6rSeti
Teklifedilecekcihaza鉾agldabelirtiIenteknik6zellikleresahip
−Cihaz100−230ve}′a100−240VAC,50/60批sehircere)′anlndaeallSabilmeIi,
−Kullanlmlkolayvetamamenotomatikolmalldlr.
−Cihaz6mpanelindebulunanledekl・andan,Setedilenbasln9Veakl;
hlZldegerler主kullanlmanmdakiintraabdominalbasmeVeaklShlZl
degerleriileoperasyondakullanllml叩1antoplamCO2gazmiktarl
ayrlayrl Okunabilmelidir.
−innasyon hiZlenaZdakikada201tolmallVeminimum一maksimum
degerleraraslndasetediIebilmelidir・6zelliklepediatrik
hastalar19ln,aklShlZl0−101t/dakika araslndaenfazlaO・51t/dakika・11kdegera垂larlile,
10−201t/dakikaaraslndaiseenfazlallt,1ikdegerartl担rlileakl河1Zl
ayarlanabiLmelidir・VeyalnS触asyonhlZlmaksimum一minimumdegerleraraslnda
ayarlanabilmelidir.
−Maksimumbasln925−30mmHgolmallVeOjOveya3−25mmHgarasllldaset
edilebilmelidir.
−BmnbaslneVeahSdegerlericihazln6npanelindebulunanhassas
butonlaryardlmllleayarlanabilmelivebude菖erlerledekrandan
izlenebilmelidir.
−Setedilentmldegerlercihazlnhanzaslllakaydedilmelivecihazln
kapatlIlPtekraraellmasldurumundabudegerlerdegiSmemelidir・Veyahastaemnlyetiieln
CihazheraelllSmdadegerlerinisl鉦lamalldlr.
−SetedilenmaksimumintraabdominalbasmeVeaklShlZlde吾erlehni
geemeyeCekSekildeciha2・OtOmatikolarakealBmalIdlr.
−KulIammslraSlnda,CihazasetedilenbasmeVeakl;hlZl
degerJerindeherhangibirnedenIeartma01duguzaman,CihaZOPtikalve
aiCuStiksinyallerilekumILnlClyluyararakmaksimumhastaemnlyetini
Saglayabilmelivebasln9artl針nlnde、′amemesihalinde,Cihazbatm
i9iCO2gazmlgerieekerekkarlnlGlgaZlbo担tmalldlr.
−ASagldakiaksesuarlarlilebirlikteヽ′erilmelidir:
lAdet ElektrikKablosu
lAdetUnl\′erSalanahtar
1AdetSllikonTtipSeti,Steriledilebilir
lAdetYtiksekBasm9Ho血mu,enaZ55cmuzunLugLmdaveorumal
olmalldlr.
lv糊S匝Si
A凡AS.HAST
BESIR
的.丁的C=No・101脚]!
TEe.No;72509
IadetCO2−bottle,boS
61AI)・Telcskop
−CapllOmm,uZunlugu30−32cmolmalldlr.
−G6rn;y6m0,30,45,70,90,120derecearaslndaolarak
degi$tirilebilir,VebuiSlemleind6nerkontroIsistemliolmallVeyau9klSmlHexible
OlmalIVeistenilenama91arlSaglamalldlr・Veyabua911arlSaglayacakenaz4adettelekop
verilmelidir.
一缶beroptiklilktransmlSyOnluolmalldlr.
−renkkodunasahipolmalIdllr.
7 2AD・FiberOptikIilkKablosu
Cap14・5−5・Omm,uZunlugu230−2500molmalldlr.Otoklavlanabilmelldir.
81AD・AyarlanabilirTutucu
一〇toklavlanabilmelidir.
−AyarlamaKISkacl,Avrupa、′eAmerikastandartraylarlilekullanllmak
tizerekullanlmauygunolmalldlr.
−Eklemlikolun)心ksekliginjayarlamaki9in klSkacelemanlile
birlikteverilmelidir.
−BuekIemfbnksiyonulelntekmerkezimekanikklempibulunmalldlr.
−Yuksek崎48cm膏allmlaalan1660molmalldlr・Veya6eklemli,efektifyarleaP1
360γ640mmeklemlikoIverilmelidir.
91AD・TeLeskop
−Odereceolmahdlr.
−Aelkameliyatlardaoperasyonsahaslndan25−60cmuzakllktakimesafede
GallSabilmelidir・VeyadistorslyOnyaPma)′andistortionをeeteknolqilSliletiretilml;
01malldlr.
−10mmeaPlndave10−30cmuzunlu岳mdaolmalldlr.
一〇toklavlanablllrOlmalldlr.
−Fiberoptik甲ktransmlSyOnunaSahipolmalldlr.
−Renkkodunasahipolmalldlr.
10 ユAD・EndoskopiTaslmaArabasl(BtiytikBoy)
−Enaz3rafllOlmalldJr.RanarhareketliolmallVekullanllacak
Cihazboyutlarlnag6reenaz2rafin arallklarl
dei舞tirilebilmelidir.
−TaSlmaarabaslnlntis血neLCDMonit6rsabitlenerek m。nte
edilebilmelidiI・.
−SehpatizerinesabitlenerekmonteedilenMonit6rsag−SOlolacak
Sekildeharekete出I・llebiImelidir.
−Ranarm6ntaran,CihazlamkaymaslnlengelIemekuzereyukarl
do ruegimlioImalldlr.
−TekeI’lek】il′e6mtekerleklerindekilitmekanizmaslbulunmalldlr.
−Kilitli ee mecesi01malldlr
−Sellpatizerinemonteli6,1iprizbulunmalldlr.
−SellPanmrahathareketettirilebilmeslleinitmevetaSlmakolu
olmalldlr.
112AD・Trokar,11mm
−CaplenaZllmmlreJ′akapasitesilOmmolmalldlr.
−ICerigindea箪gIdakiaksesuarlarbulunmalldlr:
*lAdetTrokar,kthtuglu
1AdetKaml,ValHi,instiflasyonbaSllkll、′eyamuSluklu,8.5−10cmuzunlu
擬議了・ 苫轍㌢
ノ●
*lAdetCokFonksi}′OnluVa印lmmGaplndave)′amanyetiktopvaLf
12 2AD・CapDti沌r屯cii,
10−11mmlliktrokarlarln19erisinden5mm・lik
enstr血1anlarlnkullanlmlnlSa割amalldlr.
131AD・Trokar,
−6mm Caplndavekapasitesi5.5mmolmalldlr.
−ASagldakienstrumanlarIabirlikteverilmelidir:
*ladetTrokal・,ktituelu
*ladetKan叫vanasIZ、reyains舶asyon191m
muslukluve8・5cm・uZunlugunda
*1adetMultifonksiyonelVana,Veyamanyetiktopvali5,5−69aPlnda.
1・TeklifedilecekcihazkenditiplninensongeliStlrilm甲mOdellndeimaledilm阿lmalldlr.
2・TekllfediIencihazaait・tanltlClbro担,kulIanmakllavuzuかklmOnarlmkitapelklarmarea
kataloglarlOrUlnalolarakkullanlClyateSlimedilecektir.
3・TeklifedilencihazlnmOntmveea埴rllmasleSnaSlndaoluSaCaktadilatmalzemeleriileilgilitm
giderIer丘mayaaitolacaktlr.
4・jha】eylalanfirmabaklmOnarlmVeisletmesiileilgiliegitimlerincretsizolarakl′ereCektir.
KONTROLVEMUAYENEMETODI.ARI:
1◆TesTimedi】ecekcihazlam,Imalat9品mataranndanonaylanm”KaliteKontroIBelgesikomlS)′On
taranndang6rulecektlr.
2・UzerilldeserinumaraslbulunmayanCihazretedilecektir.
3・CihazlarlnteknikSartnamedeistenilen6zellikleri・istek捕mataramdantaahhntedilml;Ve
CihazlarlnkataloglarlndayazlllOIsadahi;SatlnAlmaveyaMuayeneKabulKomisyonLListedigi
taktirdeistekliHmabu6zellikleriuygulamallOLarakg6stemek(demonstrasyonyapmak)zorundadlr.
Budemonstrasyonda;㍑opsl)′OneloIanのveya“ilerideistenebilecek、,6zelliklerdekomjsyontal・a鉦dan
g6ruImekistenirse言steklifimabu6zelliklerideg6sterecektir・TeknikSa血amedeistenen6zelIikIeri
demonstrasyondag6steremeyenistekliihaled1両lrakllacaktmDemonstrasyonlaileilgilipersonelve
dtizene岳i鉦malarucretsizsagLayacaktlr.
ISTENILENDOKUMANLAR:
1・CihazmeahSmaSmlVenaSllkullanllacag叫Cihazlnb脱niSlevleIma〉佃tllarlylaanlatan,Ciha2,1a
b証ktekulIanllacakdisposablemalzeme、′edigeraksesuarlarhakklndabiLgiverenbunlarln
kullanlImaesaslarlnlaelklayaniSletmeyey6nelikor担alIngillZCedokumanpaketiverilecektir.
2・IllalekonusumalailiSkinmevzuatlgereg16pgOJiuenmecburistandarubelge/bilgi,:IsteklilerinT.C
主Ia9VeTlbbiCihazUlusalBilgiBankaslna(TITUBB)kayltl101masIVeTjTUBB・daSagllkBakanhgl
tara五mdanonayIlOlmaslgerekmektedir.
3・Teklifverenfimanln血eticinmataramdanverilentemsilcilikbelgesiveyatemsilcifirmanln
yetkilibayisioldugunug6steriryetkiliba)届kbelgesjteklifileverilmelidir.
4・TekIif、′erenfimanlnTeknikservishizmetlerillidahaiyi、rerebilmeslIeinTSE.HizmetYeterlilik
Belgesi01malldlr.
TEKN主KSERV主SGARANT主vEYEDEKPARCA:
1・TeklifediIencihazlar2yllgarantiliolupbugarantisatlCl,temSiIcivetireticifimataramdanteklif
dosyasmdaayrlayrlVerilecektir.
2・Ureticl,Temsilci、reSatlClfimalargarantisuresisonundakilOYllboyuncaticreti6denmekko$ulu
ilebaklm,OnarlmVeyedekpar9atemingarantisivereceklerdir.
IhaleylalanHrmacihazlarlticretsizolarakmonteedecek,ttmmalzeme、′eaksesuarlarlile9allSlr
dulumdateslimedecektir・Mont語lngerek唖mmalzemevemasraHar角ma taranndan
karSllanacaktlr.
TEKI.iFLERINHAZmANMASI:
1・Teklifedilencihaz}nhanglmarka,mOdelvetipoldugunubelirkm㌍巾1amemaddelerislraSmag6re
tektekcevapverilen華rtnameyeUygunlukBelgesi”、rerilecektir・Buu)′gunlukbelgesiHrmanln
antetlika如lnayaZllmSVeimzakonusundayetki捕mag6revlisitaranndanimzalanmlSlre
2・Sa血ameyeUygunlukBelgesihazlrlamayanve$arbmmedeisteniIen6zellikLerisa軌madlglteSPit
edilenfimaIarmtekIifretedilecektir.
3・Vazge9ilmeyen62ellikleresahipolamayancihazlarretedilecektir.
︽,
V
●一
T.C.
IzmirValiligi
IzmirAta触IkEgitimveAra担maHastanesi
STERNUMTESTERESET主(SARJLI)TEKN主KSARTNAMES主
HazlrlayanKJjnik/Birim:KalpDmarCerrahisiKlin]庫
1.KONUveKAPSAM:
ButekniksartnameAtattirkEgitimveAraStlmaHastanesiihti)raCllelnSatmallnaCak
Sternumtestereseti(寧arjlt)’sininteknik6zelliklerini,denetimvemuayenemetotlamlV。
ilgilidi菖erhususIarlkonuallr.
2・GEREKCE
3.GENELISTEKVEOZELLIKLER;
KARDiYOVASKULERCERRAHi主CiNSTERNUMTESTERE(SA閥LI)SHi
SaI担enstrtimansetia融ldakimalzemelerdenmeydanagelmelidir:
A)Stemummotor
2adet
B)Ste竺誓koruyucu
2adet
C)$arjunitesi
l adet
D)Batarya
2adet
A)STERNUMMOTOR
l)Handpiecetabancatipindeolmalldlr.
2)DliklSmlSertle;tiriln可altiminyumveyatitanyumveyakromkobaltdanimaledilmiSVe
ha丘folmalldlr.
3)TakllanaksesuarlarlntaklllPelkarlll;lSlraSmdaherhangibirtaklmaihtiyae
duyulmamalldlr.
4)HIZayarlamalarltetikvasltaSlylayapllabilmedir九zmax.18.000−20−000rpmolmalld.r.
5)Kablosuzbirsistemolmalldlr.
6)Sistemeaitbtitiinbatalyalaralttantakllmalldlr.
7)BataryagiriSibakteritiremeleriniengelleyecek㌍kildeolmalldlr.
8)EIcekha肺01mallVeSeSSizeallSmalldlr.
9)EIceknashotoklav(132−134’C),ETO(49−57,C)veotoklavdasteriledilebilmelidir.
10)Kabzaergonomikolmalldlr.
11)EIparCaSmlntaSanmltitreiimLazaltlrOlmalldlr・
12)BlektakIJankISlmistenileny6nehlZllVekolaybir㌍kilded6nebilir6zellikteolmalldlr.
13)EIcektizerindeemniyetmekanizmas101malldlr.
14)Sistemilebirlikte5adetbleakverilmelidir.
1
B)STERNUMKORUYUCtI
l)G叫endirilmi”elikveyasertle函ImiSal血inyumveyatitanymmVe)rakromkobaltdan
imaledilmliOlmalldlr.
2)Flashotoklav(132−134’C),ETO(49−57,C)veotoklavdasteril。dil。bilmelidir.
3)Kullanlmlkolayvepratikolmalldlr・TakllmaesnaslndaherhangibiraleteihtiyaC
duyulmamalldlr.
C)S_ARJUNHES主’
1)Teklifedilecekbatarya如cihaz1220V・(+/−20V)$ehirsebekecere)′anlile
eahSmayauygunOlmalldlr.
2)Uzerinde4adetbataryaiCin如yuvaslbulunm。Ildlr.
3)BataryalarJklamk30−45dakikaiCerisinde如olupku]五mlmahazlr。lmalldlr.
4)Herbataryayuvaslieina}′rlayntakip,g6zlemvekontrolamaeIlledl担veyaLCD
5)EkranveyaledlSlklarvasltaSlylabataIy別田n函01upolmadlglnekadarSaBoldugugibi
ttimgereklibilgileng6sterebilmelidir.
D)BATARYA
l)Teklifedilecekbataryalar9−14・4Varall如daguQuretmeliveLithium−fonveyaNi−MH
tlPIPilhticrelerindenoluSmalldlr・
2)Bat叩ralar,如durumunabakllmaksIZln(azyadayarlmdolu)herdurumda由
edilebilmelidir.
4・NUMUNEALMAveyaDEGERLENDIRME:
1・T・C・SosyalGtivenlikKurumukontroltindengemmlSVeT・C・SagllkBakanllgltarahndan
OnaylamlSUlusalBilgiBankaslkodubelirtilmelidir.
2・IhaleyekatllanHmalarteklifettiklerimalzemeyeaitUlusalBilgiBalkaslndanallnmlS
fima化ayitanlmlaylClkodasahipolmalldlr.
3・Fimalarteklife正klerimalzemelering6rtilebilmesileInOrHlnalkataloglannlVe−Ve)ra
tiI竜ntinkendisinioIUlnalkutusundanumuneolarakkomisyonasmmalldlr..
4・Malzemeyeaitnumme言stemdebulunanveyatekniksartnameyihazlrlayan(imzalayan)
klinik/birimtara血danbuteknikSa血amedeistenen6zelliklerg6z nmndebulundurularak,
malzemenintmme g6re g6rerek,deneyerekvekontrolederek dok血anauygun olup
Olmad噌lnlde雪erlendirecektir.
5U)′gunlukveyauygunuuzlukieiniirtindegerlendimefbrmukullanllacakdegerlendiren
ki担ertarafindaninmlandlktansonra,fbmsatlnalmabirimine(do善rudateminveyaihale)
teslimedilecektir.
6・E、rSa魚 uygun olmayan veんeya deneme sonucunda optimum verim allnamayan
malzemeIeIleilgiIiでekliflerdegerlendimeyealmmayaCaktlr.
5・MUAYENEveKABULMETODLARI:
SatlnalmaiSlemitamamlandlktansonramalzemenintesliml)血tirmktemuayeneve
kabulmevzuatlarlna g6re olu担rulacak komisyontara血danilgilidepoda belirlenecek
ZamandateslimahnaCaktlr.
当
6.AMBALAJLAMAVEETIKETLEME:
1・TtimmalzemelermuHakasterilveorulnalamba埼1ndaolacaktlr.
2・PakettizerindesterilizasyontamvesonkullamatarihleriyazllmallVe19erikaqlkCa
belirtilmelidir.
3・Sonkullammtarihiteslimtahhindenitibarenenazikiyllolmalldlr
4・Malzemeninteknigia91Slndan6zellikarz edenamba均sekli(sudan,havadanve
l担tanetkilemesi,klnlmamasl,eZilmemesi,tOZdankommasl,Vb)saglamllkveyeterli
korumay6merindengereklihtiktimlerkonularakbelirtilmelidir.
7.GARANT主SARTLARI:
1・Istenilenttimmalzemelerteslimtarihindensonraenaziki(2)yllgarantiliolmalldlr.
2・KullanlmauygmOlmayan(ambalajhatasl,uygunSuZluk,klrlk,bozuk,Vb)tiliinler
ilgili五matara五ndandegiitirilmelidir.
3・BiyOlqjik融nlerdemiadldolmadan丘matara五ndande書房tirilebilmelidir.
4・Son kullanlm ta血ne4ay stiresi kalmlS malzemelerin degiiimi五malardan
isteIhIebilmelidir.
AdSoyad,Unvan
主mza
AdSoyad,Unvan
Imza
Download

Teknik Şartname - İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi