T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge K urulu
KARAR
Toplantı No. Ve Tarihi: 81 - 16.05.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1068 - 16.05.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Yozgat ili, M erkez, Battal Köyü, H asançin M evkii’nde kaçak kazı yapılan alanın 2863 sayılı kanun
kapsam ında sit alanı veya korunması gerekli yerlerden olup olm adığının bildirilm esi hususundaki Y ozgat
Cum huriyet B aşsavcılığı’nın 18.12.2013 tarih ve 2013/4934 esas no.lu yazısı gereği yapılan incelem elerde
Yozgat M üze M üdürlüğü uzm anlarınca tespit edilen tüm ülüsteki kaçak kazı çukurlarının kapatılm asında
sakınca olmadığının Y ozgat C um huriyet Başsavcılığınca bildirildiği belirtilerek, tüm ülüs üzerindeki kaçak
kazı çukurlarının kapatılm ası hususunun değerlendirilm esine ilişkin Y ozgat M üze M üdürlüğü’nün
17.01.2014 tarih ve 55 sayılı yazısı; bahse konu tüm ülüsün 1. D erece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin
değerlendirilm esine yönelik K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 19.02.2014 tarih ve 189
sayılı raporu ile tüm ülüsün tesciline ilişkin Y ozgat Valiliği İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü’nün 28.02.2014
tarih ve 202 sayılı; Yatırım ve İşletm eler Genel M üdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 44498 sayılı; Enerji ve
Tabii K aynaklar Bakanlığı, M aden İşleri Genel M üdürlüğü’nün 25.03.2014 tarih ve 251768 sayılı görüş
yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan
görüşme sonucunda;
Yozgat ili, M erkez, Battal K öyü’nde, tapunun 143 ada, 62 ve 63 no.lu parsellerinde yer alan
Küçükgergelli Tüm ülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle
kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine; söz konusu alanda K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün
ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi korum a esasları ve kullanm a koşullarının geçerli
olduğuna; tüm ülüsteki m evcut kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Y ozgat M üze
M üdürlüğü denetim inde kapatılabileceğine; tüm ülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmam ası için
gerekli güvenlik önlem lerinin Y ozgat V aliliğince alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol
edilmesinin sağlanm asına karar verildi.
*51
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İL: YOZGAT
İLÇE: MERKEZ
D.K.V.K.E
SİT
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE KÖY : BATTAL KÖYÜ
KADASTRO
VEYA M E V K İİ: KÜÇÜKGERGELLİ MEVKİİ
ADA:
PARSEL: 62-63
143
ADI: KÜÇÜKGERGELLİ TÜMÜLÜSÜ
GENEL TANIM: BATTAL KÖYÜ, KÜÇÜKGERGELLİ MEVKİİ’NDE BULUNAN TÜMÜLÜS BATTAL KÖYÜ’NÜN YAKLAŞIK 1 KM BATISINDA, TARIM ALANLARI
İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. ÇEVRESİNE HAKİM BİR KONUMDA OLAN TÜMÜLÜS YAKLAŞIK 70 M. ÇAPINDADIR. TÜMÜLÜS KAÇAK KAZI VE TARIMSAL
FAALİYETLER NETİCESİNDE OLDUKÇA TAHRİP EDİLMİŞ VE YAYVANLAŞTIRILMIŞTIR. TÜMÜLÜS ÇEVRESİNDE MEZAR ODASINA AİT OLABİLECEK
TAŞLAR DAĞINIK VAZİYETTEDİR. TÜMÜLÜSÜN KUZEYBATI YÖNÜNDE AÇILAN KAÇAK KAZI ÇUKURU YAKLAŞIK 2 M. GENİŞLİĞİNDE VE 6-7 M.
DERİNLİĞİNDE OLUP, TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR. BUNUN DIŞINDA TÜMÜLÜS ÜZERİNDE DERİNLİĞİ FAZLA OLMAYAN KAÇAK KAZI ÇUKURLARI DA
MEVCUTTUR.
ŞİMDİKİ TEHLİKELER
: Kaçak kazı ve tarımsal faaliyetler
ŞİMDİKİ DURUM
NX*ttKO
3
4
5
6
?
Y
«7109* 47
87111« Zi
«? ıis o :o
«71125 M
« ? ııa ? S 0
H;ktaK:
X
i3 ^5 £ 4 .iA
« ro s to *
iî^ e s a ı o :
0*8524«
it io w o o
o * e s :iM
¿ r e s : » o:
s :ıc » :o
*37(5-1100
1
2
3
t
i
6
Y
4132*1.17
41Î272 23
4132!2?3
4 1Î2*517
41Î2ÎÎC »
¿ 0 2 4 2 !2
4122417J
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
“a rt/ - tj c
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
X
4378399.2!
43783*3 r
43?M «i 77
iy im
cı
4 J W 1 5!
43'8JW 14
YOZGAT
:MERKEZ
KÖYÜ
:BATTAL
PAFTA :İ33C25B
ADA 143
«710847
«TUlÎCt
e?n!e:o
(7112320
««71C-MC0
?n8?!0
e :ı« s :o
4 5 n S f i- 4 A
413251.«T
s r« ît3 :
113W «
;rtî:*o:
4JHI21.M
*rti2jc:
441is:*
İS2λ»»
«3?e54i-02
J l!î!2 n
4 o : t * '7
otîsîic :
41 5 2 * 1 7 5
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
tt’MMÎÎ
1i )76i391.«r?
4*?M «S0i
0 ’5« î İS
ti
Download

Yozgat Battal Köyü I. Derece Arkolokik Sit Alanındaki Küçükgergeli