MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Ağustos 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ .................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ........................................................ 2
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 3
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................... 3
DENETİM GÖRÜŞÜ ........................................................................................................................................... 4
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER .................................... 5
EKLER................................................................................................................................................................... 9
KISALTMALAR
İMİD: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
KBS: Kamu Hesapları Bilgi Sistemi
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu
SGB: Strateji GeliĢtirme Birimi
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Merkezi Yönetim kapsamındaki özel bütçeli bir kuruluĢ olan Mesleki Yeterlilik Kurumu, bütçe
iĢlemleri bakımından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili yıl bütçe
kanunlarına tabidir. Kurum, mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin olarak Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliğine tabi olup uygulanan muhasebe sistemi, belirtilen mevzuatta öngörülen
tahakkuk esaslı muhasebe sistemidir.
Kurumun yalnızca merkez teĢkilatı bulunmakta olup mali iĢlemleri Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığı bünyesinde gerçekleĢtirilmektedir. Harcamalara iliĢkin ödeme emirleri, 12.07.2013 tarihli
BaĢkanlık oluruyla Kurumun tüm harcama yetkilerinin devredildiği Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığı tarafından KBS üzerinden oluĢturulmakta, muhasebe biriminde kontroller yapıldıktan sonra
SAY2000i sistemi üzerinden iĢlemler onaylanmaktadır. Gelir ve alacaklarının takip, tahsil ve iade
iĢlemleri ise Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına bağlı olarak örgütlenmiĢ bulunan Strateji
GeliĢtirme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanması gereken mali tablolar KBS ve
Say2000i sistemi üzerinden oluĢturulmakta; kesin hesap cetvel ve belgeleri, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığı tarafından bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak KBS üzerinden
hazırlanmaktadır.
2013 yılı için 9.129.000,00 TL bütçe gideri, 9.453.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüĢ olup yılın
sonunda Bütçe Giderleri toplamı 5.250.228,53 TL, Bütçe Gelirleri toplamı ise 10.495.758,98 TL
olarak gerçekleĢmiĢtir.
Bütçe giderlerinin 3.991.563,99 TL’si personel ve sosyal güvenlik ödemelerinden, 1.156.563,98
TL’si mal ve hizmet alım giderlerinden, 100.000,56 TL’si sermaye giderlerinden, 2.100,00 TL’si cari
transferlerden oluĢmaktadır.
Bütçe gelirlerinin 9.489.075,61 TL’si 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununca
alınması öngörülen aidatlar, 547.047,67 TL’si teĢebbüs ve mülkiyet gelirleri, 459.635,70 TL’si ise faiz
gelirlerinden oluĢmaktadır.
“Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi
sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer alanlar denetime
sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate
alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________

BirleĢtirilmiĢ veriler defteri

Geçici ve kesin mizan

Bilanço

Kasa sayım tutanağı

Banka mevcudu tespit tutanağı

Alınan çekler sayım tutanağı

Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı

Teminat mektupları sayım tutanağı

Değerli kâğıtlar sayım tutanağı

TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli

Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu

Faaliyet sonuçları tablosu
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları
tablosuna verilecektir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak
hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında
SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve
iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata
isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar
içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin
amacına uygun olarak oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali
tabloların dayanağını oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve
sunulmasından sorumludur.
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir,
gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliĢkin görüĢ
bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası denetim
standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iĢlemlerinin
sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve
iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun
denetim
prosedürleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
ve
Risk
tekniklerinin
uygulanması
değerlendirmesi
sırasında,
ile
risk
değerlendirmesi
uygulanacak
denetim
yöntemiyle
prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de
değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliĢkin
tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ile bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik
olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor
ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
Kurum Alacaklarına İlişkin Mevzuata Uygun Olmayan İşlemler Yapılması
Vadesinde ödenmeyen aidat gelirlerine gecikme zammının uygulanmadığı ve kanunen
yetkilendirilmemiĢ olmasına rağmen Yönetim Kurulu kararı ile alacağın taksitlendirildiği görülmüĢtür.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda, Kurum tarafından elde edilebilecek
gelirler sayma suretiyle belirlenmiĢ; ancak bunların elde edilmesinde uygulanacak yasal prosedüre
iliĢkin herhangi bir düzenleme yapılmamıĢtır. Kurum alacaklarının tahsil ve takibine iliĢkin objektif
kriterleri belirleyen bir düzenleme yapılmaması nedeniyle yasal bir boĢluk oluĢmuĢ ve bu durum
alacaklara iliĢkin bir takım keyfi uygulamalara baĢvurulması sonucunu doğurmuĢtur.
Kamu kaynağı olan alacağın vadesinde ödenmemesi durumunda, hangi usule tabi olursa
olsun gecikme zammı iĢletilmesi gerekmektedir. Bu noktada 6183 sayılı Kanun ile genel esaslar
arasındaki temel farklılık, uygulanacak gecikme zammı oranıdır. 31.12.2012 tarihi itibariyle vadesi
dolan ve 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tecil ettirilen 195.030,00 TL tutarındaki Kurum
alacağının 6183 sayılı Kanun hükümlerince takip edilmesi durumunda 21.843,36 TL, genel esaslara
göre takip edilmesi durumunda ise 11.701,80 TL gecikme zammı/faizi iĢletilmesi gerekmektedir.
Ancak yapılan incelemelerde alacakların vadesinde ödenmesini teminen bir yaptırım mekanizması
olarak öngörülen gecikme zammı/faizinin uygulanmadığı görülmüĢtür. Bu durum alacakların
vadesinde ödenmemesi konusunda teĢvik edici olmanın ötesinde gecikme zammı/faiz tutarındaki
kamu kaynağından vazgeçilmesi anlamına gelmektedir.
5544 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan aidat gelirleri Kurum tarafından amme
alacağı olarak değerlendirilmiĢ ve Kanunen yetkilendirilmemiĢ olmasına rağmen Yönetim Kurulu
Kararı ile borçlunun, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde amme alacakları için öngörülen 36 ay
taksitlendirme imkânından yararlanması sağlanmıĢtır. 5544 sayılı Kanunda Kurum alacaklarına iliĢkin
bu yönde bir tasarrufta bulunma yetkisi herhangi bir organa verilmemiĢtir; Kanunun Yönetim
Kurulunun görev ve yetkilerinin belirlendiği 9 uncu maddesinde de kendilerine bu kapsamda verilen
bir yetki bulunmamaktadır. Bu durumda idari iĢlem, yetki bakımından hukuka aykırı olduğundan
geçerlilik Ģartlarını taĢımamaktadır.
Yapılan incelemelerde ayrıca; faaliyet döneminde tahakkuk eden ve ilgili mali yıl içerisinde
tahsil edilmesi planlanan Kurum aidat gelirlerinin,
ilgili hesaplara kaydedilmediği; vadesinde
ödenmeyen alacakların ise yanlıĢ bir hesaba kaydedildiği bu sebeple 2013 yılı mali tablolarının Kurum
alacaklarına iliĢkin tam ve doğru bilgi içermediği görülmüĢtür.
5018 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü uyarınca; kamu gelir ve giderlerinin tahakkuk
ettirildikleri mali yıl hesaplarında gösterilmesi gerekmektedir. Tahakkuk esasına göre kayıtlara
alınması gereken alacak hesaplarının muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin ayrıntılı düzenleme ise anılan
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
maddeye uygun olarak Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ile Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde benzer Ģekilde yapılmıĢtır. Bahse konu olan
mevzuat hükümleri uyarınca; Kurumun faaliyet dönemi içerisinde tahsil edeceği kamu gelirlerinin,
120- Gelirlerden Alacaklar Hesabında takip edilmesi gerekmektedir. Bu hesapta kayıtlı olan
tutarlardan vadesinde ödenmemesi nedeniyle takibe alınan alacaklar, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi
gereğince 121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kaydedilmelidir.
Ancak Kurumun en önemli gelir kalemi olan ve Genel Kurul Kararı ile mali yıl öncesinde
belirlenen aidatların, 120 nolu hesaba kaydedilmediği görülmüĢtür. 31.10.2012 tarihli MYK Genel
Kurul toplantısında belirlendiği ve ilgili kurumların bütçelerinin onaylanmasından sonra kesinleĢtiği
üzere Kurumun, 2013 yılında üye kamu idarelerinden 492.650,00 TL, sosyal tarafların her bir
temsilcisinden aylık brüt ücretin 20 katı tutarında aidat geliri olmak üzere toplamda 8.788.870,00 TL
tahsil etmesi planlanmıĢtır. Ancak incelemelerde; bu tutarın 120 nolu hesapta muhasebeleĢtirilmediği;
bu nedenle mali tabloların bu hususta herhangi bir bilgi içermediği görülmüĢtür.
Ayrıca vadesinde ödenmemiĢ olan ve yukarıda ayrıntısına yer verilen 195.030,00 TL
tutarındaki aidat gelirinin, mevzuatta öngörüldüğü gibi 121 nolu hesapta değil de 140- KiĢilerden
Alacaklar Hesabında takip edildiği tespit edilmiĢtir. Bahse konu olan bu iki hesap nitelik ve içerik
olarak mali tablo kullanıcılarına farklı bilgiler sunmaktadır. 121 nolu hesap takipli hale gelmesi
nedeniyle idari ve yasal takip baĢlatılan alacakları hakkında, 140 nolu hesap ise mutat faaliyetlerin
haricindeki bir sebeple doğan alacaklar hakkında bilgi vermektedir. Sonuç olarak takipli alacaklara
iliĢkin 140 nolu hesaba yapılan 195.030,00 TL tutarındaki kayıt nedeniyle mali tablo bu hususta doğru
bilgi sunmamaktadır.
Kamu idaresi cevabında: Kurumun vadesinde ödenmeyen alacaklarının takip ve tahsiline
iliĢkin 5544 sayılı MYK Kanundan herhangi bir hüküm bulunmadığından bahisle bu iĢlemlerin
Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uyarınca özel hukuk hükümlerine tabi olduğu,
Aidat borçlarının tahsili için yazılı ve sözlü yoğun çaba sarf edildiği; ancak ödemenin
vadesinde yapılmadığı,
Yönetim Kurulunun yetkisi dahilinde 6183 sayılı Kanun uyarınca her türlü hakları saklı
kalmak kaydıyla alacağın 36 ay taksitle ödenmesinin uygun bulunduğu ve anılan Kanun çerçevesinde
gecikme zammı/faizi uygulanarak borcun ödenmesi durumunda yasal takibat baĢlatılmamasına karar
verildiği,
Söz konusu alacağın say 2000i sistemi üzerinden 140- Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek
Alacaklar hesabında takip edildiği ve son taksit ödendiğinde gecikme zammı/faizi hesaplanarak
borçludan tahsil edileceği,
2015 ve sonraki mali yıllarda Kurum alacaklarının 120 nolu hesapta; vadesinde ödenmeyen
alacakların ise 121 nolu hesapta muhasebeleĢtirilip izleneceği,
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ifade edilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kamu Ġdaresi tarafından verilen cevapta, 5544 sayılı Kanunda belirtilen
hususlar dıĢında Kurumun özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ifade edilmiĢse de; Kanunda her hangi
bir düzenleme yapılmamıĢ olan alacakların tahsil ve takip iĢlemlerinde genel olarak özel hukuk
hükümlerinin değil 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı görülmüĢtür. Nitekim bulgumuzun
temelini teĢkil eden husus da, Kurum alacaklarının takip ve tahsiline iliĢkin esas ve usuller ile yetkili
makamların yasada açıkça tanımlanmamıĢ olması nedeniyle uygulama ile kanuni düzenleme arasında
bir uyumsuzluk bulunmasıdır.
Kurum cevabında; vadesinde tahsil edilmeyen aidat alacaklarının, vade bitim tarihinden
geçerli olmak üzere gecikme zammı uygulamak Ģartıyla Yönetim Kurulu Kararı ile tecil edildiği
belirtilmiĢtir. Ancak söz konusu alacağın 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil
ettirilmesine iliĢkin Yönetim Kurulu Kararında öngörülen faiz, gecikme zammı/faizi değil anılan
maddede düzenlenen tecil faizidir. Mezkûr maddede yer alan hüküm uyarınca; amme alacağının, faiz
alınması Ģartıyla tecil ettirilmesi mümkündür. Bu iĢlem ile vadesi ötelenen alacağın, oluĢabilecek
değer kaybına karĢı korunması amacını taĢıyan tecil faizi, vadesinde ödenmeyen bir alacağa yaptırım
olarak uygulanan ve Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenen gecikme zammından ayrı ve bağımsız
bir müessesedir. Bu sebeple vade tarihi (31.12.2012) ile uzlaĢma tarihi (28.08.2013) arasında geçen
süre için gecikme zammı uygulanırken alacağın taksitlendirilmesinin akabinde belirlenen yeni
vadelere göre ayrıca tecil faizi alınması gerekmektedir. Zira cevapta yer alan, son taksitin ödenmesinin
akabinde gecikme zammının tahsil edileceği Ģeklindeki ifade de gecikme zammının ayrıca talep
edilmesi gerektiğinin Kurum tarafından da kabul edildiğini göstermektedir.
Ancak bulguda da belirtildiği üzere; tecil faizine yer verilen mezkûr Yönetim Kurulu
Kararında gecikme zammı talep edilmesine iliĢkin her hangi bir düzenleme yapılmamıĢtır. Bu faizin
talep edilebilir olması için vade tarihinin geçmiĢ olması yeterlidir, son taksidin ödenip ödenmemesi bu
hususta her hangi bir önem arz etmemektedir.
Ayrıca Kurum tarafından,
6183 sayılı Kanun uyarınca her türlü hakları saklı kalmak
koĢuluyla bir uzlaĢmaya gidildiği belirtilmiĢse de yapılan incelemelerde bu ve benzeri herhangi bir
ifadeye rastlanmamıĢtır. Zaten hem bulguda hem de kamu idaresi cevabında belirtildiği üzere 6183
sayılı Kanun kapsamında olmayan söz konusu alacağa iliĢkin, bu yasanın amme alacakları için
öngördüğü hakların talep edilebilir olduğunu söylemek imkan dahilinde değildir.
Kurum tarafından yapılan “Yönetim Kurulu bu kararıyla yetkisi dıĢında bir iĢlem
gerçekleĢtirmemiĢtir” Ģeklindeki değerlendirmenin de yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Zira tecil
iĢleminin 6183 sayılı Kanun kapsamında gerçekleĢtirildiği varsayılsa dahi iĢlemi yapmaya yetkili
makam hususunda bu Kanunda ve 5544 sayılı Kanunda herhangi düzenleme yapılmamıĢtır.
Sonuç olarak; Kamu Ġdaresi cevabında vadesinde ödenmeyen alacaklara gecikme zammı/faizi
iĢletilmemesi hususunda kanuni bir gerekçeye yer verilmediği düĢünülmektedir. Ayrıca alacak
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
iĢlemlerinde yetkili makamların açık olarak belirlenmediği ve esas ve usullere iliĢkin yasal boĢluk
olduğu yönündeki değerlendirmemiz de yukarıda açıklanan gerekçelerle devam etmektedir. Bu
sebeple Kurum alacaklarının tahsiline iliĢkin esas ve usullerin, yoruma mahal bırakmayacak açıklıkta
hukuki bir zemine oturtturulması gerektiği düĢülmektedir.
Bulguda Kurum alacaklarına iliĢkin olarak yer verilen bir diğer husus olan; iĢlemlerin
mevzuata uygun muhasebeleĢtirilmediği yönündeki tespitimize Kurum da katılmıĢ ve ilgili hesaplara
kayıt konusunda mevzuata uyacaklarını ifade etmiĢlerdir. Takip eden denetim yılında Ġdare tarafından
bu kapsamda gerçekleĢtirilecek eylemler izlenecektir.
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
0,00
0,00
0,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
05/03/2014 14:16
228.430,50
0,00
904 ÖDENEKLER HESABI
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
0,00
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
228.430,50
0,00
902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
11.719.413,45
-392.573,48
43.915,00
396.164,86
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
Bilanço Dipnotları :
AKTİF TOPLAMI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI
260 HAKLAR HESABI
47.506,38
-338.968,90
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
776.644,60
48.128,60
485.804,30
533.310,68
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
155.077,52
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
0,00
155.077,52
0,00
0,00
167.942,50
167.942,50
0,00
115.114,77
0,00
10.747.967,98
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
15 STOKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
14 DİĞER ALACAKLAR
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HS.
104 PROJE ÖZEL HESABI
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
102 BANKA HESABI
10.863.082,75
N Yılı 2013
10 HAZIR DEĞERLER
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
11.186.102,77
Adı :
1 DÖNEN VARLIKLAR
AKTİF HESAPLAR
Kurum Kodu : 40.50
189.725,37
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
PASİF TOPLAMI
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
500 NET DEĞER HESABI
50 NET DEĞER
5 ÖZ KAYNAKLAR
Sayfa 1 / 1
11.719.413,45
5.455.887,03
5.455.887,03
-2.746.926,48
-2.746.926,48
4.799.774,70
4.799.774,70
3.824.030,32
3.824.030,32
11.332.765,57
16.509,06
105.714,48
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
311.948,91
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
47.098,97
74.698,97
386.647,88
N Yılı 2013
27.600,00
2013
333 EMANETLER HESABI
Yıl :
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
PASİF HESAPLAR
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
Download

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM