TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1 –
Kimlikleri bu ana tüzüğün 3. Maddesinde belirtilmiş olan Kurucular
tarafından kurulmuş bulunan Derneğin adı: TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ
DERNEĞİ’dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
Dernek şube açabilir.
DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ :
Madde 2 –









Multipl Skleroz Hastalığının toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik
çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak.
Multipl Skleroz hastalığının hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik
çalışmalarda bulunmak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, seminer ve
kurs ve benzer toplantıları düzenlemek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Multipl Skleroz hastalığının tedavisi konusundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve
sonuçlarını bildirmek.
Multipl Skleroz tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla bu hastalığın tıbbi,
fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar
elverdiğinde tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini
sağlayacak çalışmalarda bulunmak, merkezler kurmak gerekli personel ve araçları temin
etmek.
Multipl Sklerozlu hastaların ve ailelerin arasında ilişki kurulmasını sağlamak, hasta ve
ailelerine gerekli danışmanlığı götürmek.
Multipl Skleroz hastalığı ve bununla ilgili konuşlarda çalışan hekimler arasında işbirliği
kurulmasını sağlamak, buna yönelik eğitim – geliştirme amaçlı özel konferanslar,
seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek ve
bilgi bankası kurmak.
Multipl Skleroz konusunda çalışan uzman ve üyelerin uluslararası konferanslara, kurslara,
seminerlere ve benzeri bilimsel toplantılara katılımını sağlamak, hükümetlerin de yardımcı
olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.
Multipl Sklerozla ilgili uluslar arası ve başka ülkelerin ulusal dernekleriyle ilişkiye geçmek.
Başka illerde şubeler açarak derneğin çalışmalarını yurt çapında yaymak ve geliştirmek,
Türkiye’de aynı isimde kurulmuş veya aynı amaçlarla çalışan başka derneklerle
federasyon kurabilmek veya kurulmuş federasyonlara katılarak çalışmalarını
güçlendirmek.
DERNEK KURUCULARI :
Madde 3 –
1. Feridun DENKTAŞ
T.C. Doktor
Poyracık Sok. ¾ Teşvikiye İSTANBUL
2. Hıfzı ÖZCAN
T.C. Doktor
Ferit Tek. Sok. 14/4 Kadıköy İSTANBUL
3. Aksel SİVA
T.C. Doktor
4. Dursun KIRBAŞ
T.C. Doktor
5. Mefkure ERAKSOY
T.C. Doktor
6. Nevzat AKYATAN
T.C. Doktor
7. Ceyla İRKEÇ
T.C. Doktor
9-10 Kısım A 4 Blok D. 68 Ataköy
İSTANBUL
Havacı Muzaffer Erdönmez Sok. 26/5
Yeşilköy-İSTANBUL
Nazenin Sok. No 16/28
Merdivenköy-İSTANBUL
2. Orta Sok. Deniz Sub. Lojmanları
A Blok D. 28 Erenköy-İSTANBUL
Öncebeci Mah. İncesu Cad. 7/5 ANKARA
8. Arif ÇELEBİ
T.C. Doktor
9. Orhan YAĞIZ
T.C. Doktor
10. Cem BARLOK
T.C. Doktor
11. Gülsevin YILDIRIM
T.C. Öğretmen
12. Mustafa AKYAZI
T.C. Serbest
13. Mehmet Tamer
AYDOĞAN
14. Yaşar Hüseyin
DAĞLAR
15. Nail Mert ERTÜRE
T.C. Mühendis
16. Şaban GÖKTAŞ
T.C. Serbest
17. Önder GÜLTEKİN
T.C. Mad. Müh.
T.C. Serbest
T.C. Öğrenci
Fulya Mah. Denizkum Sok. 16/2
Şişli – İSTANBUL
İskender Paşa Mah. Sofular Cad.
No 103/7 Fatih – İSTANBUL
Kefçedere Mah. Namık Paşa Sok.
6/18 Üsküdar – İSTANBUL
Şükraniye Mah. DSİ Blokları B 2
No 2 BURSA
Müftü Ali Mah. Yavuz Selim Cad. No 106/5
Fatih-İSTANBUL
Abdullahağa Cad. No 4 Beyler Apt.
B Blok D. 21 Beylerbeyi-İSTANBUL
Rüştiye Sok. No 37/4 Kızıltoprak
İSTANBUL
Otello Kamil Sok. 3/8 Mecidiyeköy
İSTANBUL
Küçükköy Hürriyet Mah. 303 Sok.
No 4 Gaziosmanpaşa – İSTANBUL
Koşuyolu Cad. Servet Kaptan Sok.
4/4 Kadıköy-İSTANBUL
TAŞINMAZ MAL EDİNME:
Madde 4-
Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kanuni hudut içinde
gerekli taşınmazları iktisap edebilir ve bunları nemalandırabilir. Bu meyanda
bunları kiralayabilir, satabilir, değiştirebilir. Her türlü gayrimenkul bağışı kabul
edilebilir.
ÜYELİK:
Madde 5 – Derneğin üye çeşitleri şunlardır:


Kurucu Üyeleri : Derneğin kurucu üyeleri kuruluş toplantısına katılan ve derneğin
kurulmasına karar veren ve sonra da asil üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir.
Adları, meslekleri, oturdukları yer, adresleri ve tabiyetleri bu tüzüğün 3. maddesinde
yazılıdır.
Asil Üyeler: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler
Kanununda belirtilen vasıflara sahip gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye
olabilirler. Derneğe girmek isteyen kimsenin yazılı isteği, incelenerek yönetim
kuruluna tevdi edilir. Bu istekleri inceleyen yönetim kurulu, üyenin kabulü veya
reddi hakkında gereken kararı verir, sonucu yazıyla ve/veya sözlü olarak 30 gün
içerisinde bildirir.
Şeref Üyeliği: Bu konularda ilgilenen ve önemli hizmet, yardımlarda bulunan kişiler
yönetim kurulu tarafından teklif edilerek genel kurulda onaylanarak şeref üyesi seçilirler.
Şeref üyeleri bütün toplantılara katılabilir ve fikirlerini ortaya koyabilirler. Ancak oy
veremez ve dernek organlarında görev alamazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
Madde 6 - Her asil üye, tahakkuk etmiş olan aidatını ödemek şartı ile dilediği zaman dernekten
ayrılma hakkına sahiptir. Bir üye mahkumiyet, haysiyet kırıcı ve yüz kızartıcı v.s. gibi hallerde
derneğe üye olabilme niteliklerini kaybettiği veya üyeler arasında bağlılığı bozucu, derneğin
amaçlarına aykırı hareketlerde bulunduğu, yıllık üyelik aidatını ödemediği takdirde Yönetim
Kurulu Kararı ile dernekten çıkarılır.
DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 7 -
Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı,
Denetleme Kurulundan ibarettir.
Lüzumu halinde, Yönetim Kurulu tarafından gelir, bilimsel faaliyetler, eğitim, yayın,
sosyal işler ve tüzüğün 2. maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek üzere
komiteler oluşturulabilir.
GENEL KURUL :
Madde 8 -

Derneğe kayıtlı bulunan asil üyelerden oluşur.
Üyelerin genel kurula
katılabilmeleri için toplantı tarihinden önce ayın sonuna kadar tahakkuk eden
aidatlarının tamamen ödemiş olması şarttır. Genel Kurul üç yılda bir Şubat ayının
ikinci yarısında olağan toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu ile denetçilerin lüzum görecekleri hallerde ya da asil üyelerin 1/5’inin
yazılı olarak yönetim kurulundan istemeleri üzerine Genel Kurul olağan üstü toplantıya
çağrılabilir.


Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda oy çokluğuyla alacağı karar,
Denetleme Kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliğiyle
kararı ile de Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısındaki usul ve
yöntemlere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp
karar alınır. Olağanüstü genel Kurul sırasında gündeme ek madde eklenmesi önerisi
yapılamaz.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9 - Genel Kurul’un görev ve yetkileri:








Yönetim Kurulu çalışma raporunu, derneğin hesap sonuçlarını ve denetleme kurulu
raporlarını inceler, kabul veya reddeder, yönetim kurulunu ibra eder.
Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara
bağlamak,
Dernek üyeliğinden çıkartılan Yönetim Kurulu Kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar
hakkında karar almak,
Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında verilen Genel Kurul
Kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
Gerekli izinler alındıktan sonra Derneğin Uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt
dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun
yaptığı öneriler hakkında karar almak,
Derneğin yurt içinde Şubelerinin açılması konusunda karar almak ve bu konularda
Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
Derneğin feshi ve malvarlığının devri veya dağıtılması hakkında karar vermek
Gerekli diğer konularda karar vermek
GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRI USULU VE TOPLANTI YETER SAYISI :
Madde 10-
Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyeleri tespit eden listesi üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az on
beş gün önceden günü, saati, yer, ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek
veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu
çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının
hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı
arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz. İkinci toplantını geri
bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel
Kurul Toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı başka bir sebeple
geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı
ilanının yapıldığı gazetede belirtilir. İkinci toplantıda yeter çoğunluk aranmaksızın
katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak, katılan üye
sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üye tam sayılarının toplamının iki
katından aşağı olamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:
Madde 11 -
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde
yapılamaz.
TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ
Madde 12 - Genel Kurul toplantısı yeter sayı sağlandığı anlaşıldıktan sonra, durum bir tutanakla
tespit edilerek, Yönetim Kurulu başkanı veya başkan tarafından görevlendirilen
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Bundan sonra başkanlık divanı için, bir
başkan, bir başkan yardımcısı, iki sekreter açık oyla seçilir.
Genel Kurulda gündem dışı bir konunun konuşulabilmesi için konunun toplantıda
bulunan asil üyelerden en az 1/10’u tarafından konuşulmasının önerilmesi gerekir.
KARAR YETER SAYISI
Madde 13 –
Genel Kurul kararları çoğunlukla alınır. Ancak ana tüzüğün değiştirilmesi ve
derneğin feshi için kararların 2/3 çoğunlukla alınması gerekir.
OYLAMA
Madde 14 - Genel Kurulda oylama fazla liste olduğu takdirde açık olarak yapılır ancak dernek
organlarının seçimi gizli oyla yapılır.
GENEL KURUL SONUÇ BİLİDİRİMİ
Madde 15 –
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde yönetim ve
denetim kurullarıyla diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel
kurul sonuç bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare
amirliğine bildirilir.
YÖNETİM KURULU
Madde 16 -
Dernek yönetim kurulu, gene kurul tarafından 3 sene için ve oy sırasına göre 9
asil ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.
Asil üyeliklerden boşalacak yere oy
sırasına göre en çok oy almış olanlar gelir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar
nedeniyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından
aşağıya düşerse seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
YÖNETİM KURULU’NUN İŞ BÖLÜMÜ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 17 -
Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler seçilme tarihinde itibaren en geç bir hafta
içinde toplanarak aralarında bir başkan bir başkan vekili bir genel sekreter bir
sayman ve bir veznedar seçerler. Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18 - Yönetim Kurulu çalışma programını yürütür, komite başkanlarını seçer, komitelerin
yönetmeliklerini hazırlar, bunların önerilerini inceleyip onaylar. Derneğe alınacak
personel ve bunların ücretleri hakkında karar verir. Dernek için bağış kabul eder,
gelir sağlayacak toplantılar düzenler. Derneğe taahhüde sokabilecek her türlü
akitleri yapar.
YÖNETİM KURULUNUN KARAR YETER SAYISI
Madde 19 - Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Kararlarını çoğunlukla alır, onayların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın
kararı çoğunluğu sağlamış olur.
BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20 a - Derneği her yönden temsil etmek
b. Dernek adına beyanat vermek, basın toplantıları yapmak, diğer kuruluşlardaki
toplantılara derneği temsilen katılmak.
Başkan bulunmadığı takdirde, bu yetkiyi ya
başkan yardımcısı kullanır ya da yönetim kurulunca görevlendirilecek bir yönetim kurulu
üyesi kullanır. Demeçler ve etkinlikler suç teşkil ettiği takdirde suç derneği bağlamaz.
c. Yönetim kararıyla hazırlanan bildiri ve genelgeleri imzalayarak yayınlanmasını
sağlamak.
d. Yönetim kurulu toplantılarını yönetmek ve denetlemek.
e. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan yönetim kurulu üyesi yerine yedek üyeyi yönetim
kurulu asil üyeliğine çağırmak
SAYMANIN GÖREV VE YETKLİLERİ
Madde 21 



Derneğe ait makbuz, fatura, gelir gider dosyası ve defterlerini tutmak.
Üye aidatlarını ve derneğin diğer gelirlerinin tahsil edilmesi için gerekli önlemleri almak,
faturaları kontrol etmek ve korumak
Harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak
Genel kurula sunmak üzere mali raporu düzenlemek
DENETLEME KURULU
Madde 22 - Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca üç yıl
için seçilir. Bu kurul denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla uygular ve
denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel
kurula sunar.
HAYSİYET DİVANI
Madde 23 -
Haysiyet Divanı, Genel Kurulca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden
teşekkül eder. Dernek üyeleri arasındaki bağlılığı bozucu, dernek amaçlarına
aykırı hareketlerle 5. maddede belirtilen diğer hususlarla ilgili durumları bulunanlar
hakkında incelemeler yaparak kanaatlerini bir raporla saptar.
DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 24 - Derneğin gelirleri,





Üye aidatı
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, gösteri, konser,
spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Bağışlar ve yardımlar,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlardan oluşur.
Dernek gerekli izinleri alarak dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan
yardım alır.
Üye aidatı yılda 20 TL. olarak üyelerden tahsil edilir.
İsteyen üyeler Genel Kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasını ödeyebilir.
GELİR VE GİDERLERDEKİ USUL:
Madde 25 -
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen uzun süreye ilişkin
hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak
alındı belgesi, Yönetim Kurulu Kararı ile basılır. Alındı belgesinde ödeme ve
bağışta bulunanın açık kimliği ve adresi bulunur.
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir, bunlar adına
yetki belgesi düzenlenir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek
adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığına para veya başkaca yardım
toplanamaz.
MEVDUATIN BANKADA SAKLANMASI
Madde 26 - Mevduatın bankada saklanması:
Derneğin paraları yönetim kurulunca kararlaştırılacak bankalarda saklanır para çekmek için
yönetim kurulunca görevlendirilecek kişilerden biriyle birlikte başkanın imzası olmak üzere iki
imza şarttır.
DEFTER VE KAYITLAR
Madde 27 - Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:






Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır,
Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır,
Evrak Kayıt Defteri; gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
İşletme defteri; dernek namına alınan bütün paranın alındıkları ve harcanan paranın da
verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve
iade edenlerin adı, soyadı ve imzalarıyla aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere
işlenir.
Demirbaş Defteri; derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
DERNEĞİN ŞUBELERİ
Madde 28 - Derneğin şubeleri
Ek Madde 1 –
En az 10 kurucu üye adayının bulunduğu illerde yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine genel
kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilerek şube açılır. Dernek merkez yönetim kurulunca
yetkili kılınan ve şube açılacak yerde ikamet eden en az 3 kişi tarafından şubenin açıldığı yerin en
büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adları, soyadları,
meslek ve sanatları, ikametgah adresleri ve uyruklarıyla şube merkezinin adresi bildirilir. Bu
yazıya dernek ana tüzüğünün 2 örnek ile yetki belgesi eklenir. Şube kurucularının şubenin
açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri gerekir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 29 - Dernek amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç halinde, bankalara, finans kuruluşlarına,
özel ve tüzel kişilere, 3. şahıslara, yönetim kurulu kararıyla her türlü borçlanma işlemini
gerçekleştirebilir.
Ek Madde 2 - Şube organları
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden ibarettir. Dernek şubeleri hakkında da bu ana
tüzük ve dernekler kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Şube Genel kurulları olağan
toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin kuruluşu yönetimi, genel Merkez ile ilişkileri, denetlenmesi Merkez Yönetim Kurulunca
bu ana tüzükteki esaslara uygun olarak hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. Şube Yönetim
Kurulu, 9 asil, 9 yedek üyeden; Denetim kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.
Ek Madde 3 –
Şubeler, Genel merkez kurulunda asli üyeleri arasından seçecekleri delegeler aracılığıyla temsil
edilirler. Üye sayısı 50’ye kadar olan şubeler bir, daha fazla olanlar iki delege seçerler.
Ek Madde 4 –
Kapatılan şubelerin hesapları genel merkezin görevlendireceği bir kurul tarafından tavsiye edilir.
Kalan şube malları genel merkeze intikal eder.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 30 -
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce
değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşuluyla tüzük değiştirilebilir.
Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyudur.
DERNEĞİN FESHİ:
Madde 31 - Derneğin feshine genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin alacağı 2/3
çoğunlukla karar verir. Feshi halinde derneğin malvarlığının devredileceği, genel
kurulca kararlaştırılır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde
üyeler 2’nci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun,
fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin
üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yedi gün içinde
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Karar verilmediği hallerde
derneğin bütün mal varlığı İ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’ne ve İ.Ü. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniklerine bağışlanmak üzere kurumların bağlı bulunduğu
merci’e (Rektörlüğe) teslim edilir.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI:
Madde 32 - Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda dernekler Kanunu, bu konuda
hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:
Madde 33 – Derneğin kurulması hakkında resmi makamlara yapılan başvurudan sonra dernek
kurucuları arasından seçilen geçici yönetim kurulu, üç ay zarfında genel kurulu
toplayarak görevini seçilecek yönetim kuruluna devreder.
Download

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Ana Tüzüğü PDF formatında olup