Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGRİOLABEN
Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0437-T
Revizyon No: 03 Tarih: 27-Mayıs-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0437-T
Adresi : Zeytinlik Mah. 7754 Sk.
No: 21 Altınova Kepez 07170
ANTALYA / TÜRKİYE
Tel
: 0 242 340 60 94
Faks
: 0 242 340 56 56
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.laben.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
YAĞ İÇERMEYEN YAŞ
MEYVE VE SEBZELER
TAHILLAR VE
ÜRÜNLERİ
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini
Için Çoklu Kalıntı Metodu
(GC-MS/MS Kullanılarak)
Acrinathrin, Alachlor, Aldrin,
Alfa-cypermethrin, Amitraz,
Azoxystrobin, Beta-Cyfluthrin,
Bifenthrin,Boscalid, Bromopropylate,
Bupirimate, Buprofezin, Cadusafos,
Captafol, Captan, Carbosulfan,
Chinomethionate(Quinomethionathe),
Chlorothalonil, Chlorprofam,
Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl,
Cycloate, Cyfluthrin(sum),
Cyhalothrin-Lambda, Cypermethrin
(Sum), Cyproconazole, Cyprodinil,
Deltamethrin, Diazinon, Dicofol,
Difenoconazole, Dimethomorph,
Dinobuton,
Journal of AOAC International
Vol:90, No:2 2007 (QuEChERS)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGRİOLABEN
Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0437-T
AB-0437-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(YAĞ İÇERMEYEN YAŞ
MEYVE VE SEBZELER
TAHILLAR VE
ÜRÜNLERİ Devam)
Revizyon No: 03 Tarih: 27-Mayıs-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini
Için Çoklu Kalıntı Metodu
(GC-MS/MS Kullanılarak) - Devamı
Endosulfan Sulphate, Endosulfan-Alpha,
Endosulfan-Beta, Epoxiconazole, Ethion,
Esfenvalerate, Ethofumesate, Fenarimol,
Fenazaquin, Fenithrothion,
Fenpropathrin, Fenvalerate, Fludioxonil
Fluvalinate-Tau, Folpet, Formothion,
Lindane, İprodione, Kresoxim-Methyl,
Malathion, Metolachlor, Metribuzin,
Myclobutanil, Oxadixyl, Oxyfluorfen,
Parathion-Methyl, Penconazole,
Pendimethalin,Permetrin-cis,
Permetrin-trans, Phenthoate, Phosalone,
Phosmet, Pirimiphos-Methyl,
Procymidone, Profenofos, Propargite,
Propiconazole, Propyzamide,
Journal of AOAC International
Vol:90, No:2 2007 (QuEChERS)
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini
Için Çoklu Kalıntı Metodu
(GC-MS/MS Kullanılarak) - Devamı
Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben,
Pyridaphenthion, Pyriproxyfen, Simazine,
Spiroxamine, Terbutryn, Tetradiphon,
Tri-allate, Trifloxystrobin, Triflumizole,
Trifluralin, Vinclozolin
Journal of AOAC International
Vol:90, No:2 2007 (QuEChERS)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGRİOLABEN
Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0437-T
AB-0437-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
YAĞ İÇERMEYEN YAŞ
MEYVE VE SEBZELER
Revizyon No: 03 Tarih: 27-Mayıs-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini
için Çoklu Kalıntı Metodu
(LC-MS/MS kullanılarak)
Journal of AOAC International
Vol:90, No:2 2007 (QuEChERS)
2,4D, Acetamiprid, Aldicarb, Atrazine,
Azinphos-methyl, Bendiocarb, Carbaryl,
Carbendazim/Benomyl, Carbofuran,
Carbofuran- 3 Hydroxy, Carboxin,
Chlorfluazuron, Clofentezine,
Clomazone,Cymoxanil, Diafenthuiron,
Dichlofluanid, Dichlorvos,
Diflubenzuron, Dimethoate,Dinocap,
Disulfoton, Disulfoton sulfone,
Disulfoton sulfoxide,
Dithianon,Ethiofencarb, Famoxadone,
Fenamiphos, Fenamiphos sulfone,
Fenamiphos sulfoxide, Fenoxycarb,
Fenpropathrin,Fenthion,
Fenthion-sulfone, Fenthion-Sulfoxide,
Formentanate, Fosthiazate,
Furathiocarb,
Yaş Meyve Sebzeler
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini
için Çoklu Kalıntı Metodu
(LC-MS/MS kullanılarak)-Devamı
Hexaconazole, Hexythiazox, İoxynil,
Imidachloprid, Lenacil, Lufenuron,
Metalaxyl, Metalaxyl M, Methiocarb,
Methiocarb sulfone, Methiocarb
sulfoxide, Metomyl, Metolachlor,
Monolinuron, Oxamyl, Paclobutrazole,
Pendimethalin, Phosphamidon,
Pirimicarb, Pirimicarb destmetyl,
Propargite, Propoxur, Pyraclostrobin,
Spinosad, Tebuconazole, Thiacloprid,
Thiamethoxam Thiophanate-methyl,
Tolylfluanid, Triadimefon, Triadimenol,
Triclorfon
Journal of AOAC International
Vol:90, No:2 2007 (QuEChERS)
Nitrit ve Nitrat Tayini (Spektrofotometrik
Metod)
TS 6183/T2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
AGRİOLABEN
Gıda Ve Zirai Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0437-T
Revizyon No: 03 Tarih: 27-Mayıs-2014
AB-0437-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Gübre Analizleri
Toprak Analizleri
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Numune Hazırlama
Kimyevi Gübre Denetim
Yönetmeliği EN 1482-2
Suda Çözünür Fosfor Tayini (P₂O₅)
Kinolin Fosfomolibdat Metodu
Kimyevi Gübre Denetim
Yönetmeliği Metot3.2 EN
15959
Suda Çözünür Potasyum Tayini (K₂O)
Sodyum Tetrafenil Borat Metodu
Kimyevi Gübre Denetim
Yönetmeliği Metot4.1 EN
15477
ICP-OES Spektroskopisi ile Mikro
Element Analizleri
Demir(Fe) Mangan(Mn) Çinko(Zn)
Bakır(Cu)
Kimyevi Gübre Denetim
Yönetmeliği
Metod 9.2 Metod 10.2
TS EN/ISO 11885
pH Tayini
KGDY 7.4 TS 836
Amonyum Azotu Tayini
KGDY 2.1 TS EN 15475
Modifiye
Nitrat Azotu Tayini
KGDY 2.2.3 TS EN 15476
Modifiye
Organik Madde Tayini
TS 9103/Nisan 1991 Modifiye
Nem Tayini
TS 9105/Nisan 1991 Modifiye
Toprakta Bitkiye Yarayışlı Fosfor(P₂O₅)
Tayini Olsen-Sodyum Bikarbonat
Metodu
TS 8340, İşletme İçi
Metod(SOP/T-13)
Toprakta Organik Madde Tayini
Modifıye Walkey-Black Metodu
TS 8336
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı