T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- . 1 / - (y8 <§O
Konu: Manavgat 129 ada 7 p. NİP.
EXp£
^ ./l 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 3İM nolu imar paftasında yer alan Çetikçi
Mahallesi 129 ada 7 parselin konut dışı kentsel çalışma alanından Akaryakıt ve LPG servis
istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
Ûk/11/2014
MefcnefftvCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun anüsle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLÎS
......./..../2014
Mesut KOCAGÖZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklama raporu
A dres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tiE -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
MANAVGAT BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 129/7
PAFTA NO: 31-M
MEVCUT PLAN
• Yapı: -ma - f ınluğu emsal (E) 0.40 tır
• Bu alanda r!saryak:l ve IPG Jasj.nlan i' j İlgili tebliğ, yönelme!* ve
sınırlandırmalar ile TSE standartlarına ı ulacaklır
• Plan ve •,an Hük ımleri'nde belırtılm- ;-n h suslarda y. .(irilikteki Nazım İmar
Planı Plan Hı-mımlen ile -'194 sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yînelmelık Hükümleri
geçerlıdır
ANTALYA MANAVGAT İLÇE BELEDİYESİ
ÇELTİKÇİ 129 ADA 7 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çeltikçi, 1/5000 ölçekli 31M imar paftasında yer alan 129 ada, 7 parsel nolu taşınmazı kapsamaktadır. Plan değişikliğine
konu alan tapu kaydına göre 4714 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel konum olarak sanayi
kavşağına yaklaşık 750 m mesafede yer almaktadır.
Şekil 1: Plan değişikliğine konu alanın uydu haritasındaki görünümü
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Hızlı ve dinamik gelişim gösteren kentlerde plan onayından sonraki süreçte ortaya
çıkan gelişmeler ve talepler neticesinde planlarda yeni düzenleme ve değişiklikler yapılması
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Turizm kenti olan Manavgat’ta turizmin yanında, küçük ve orta
ölçekte yapılan yatırımlarla sanayi sektörü de gelişim göstermektedir. Bu tarz yatırımlar
genellikle Manavgat kent merkezinin doğu girişinde “kont dışı kentsel çalışma alanı” olarak
planlanan alanda yer seçmektedir. Yaklaşık 75 ha büyüklüğünde planlanan bölgedeki
parsellerde % 60-70 oranında yapılaşma oluşmuştur. Konut dışı kentsel çalışma alam
kullanımlarının yanı sıra bu alanın hemen batısında “Manavgat Küçük Sanayi Sitesi” yer
almakta olup bu alanlara hizmet edecek nitelikte “Akaryakıt Servis İstasyonu”
bulunmamaktadır. Bu kapsamda bölgeye hizmet edecek nitelikte “Akaryakıt Servis
İstasyonu” alanı ayrılması ihtiyacı oluşmaktadır.
a b d u r r a h im u l u s
Şehir Plana», ODTÜ
Diplomo Ho: 14863 Oda No: 522
Maltepe Moh. GMK Bulvcrı Neyun Te.lik SU.
Tel: 0.312 231 24 60 Cep: 0.533 776 52 27 Çcnkc
Mithatp^o Vergi Dairesi 890 000 5-14
ESRA AK KAR A SO Y
Şehir ve Bölge Plancısı
1
A.Hisar Mah. Hükümet Cad. N®.9/2
4652
12120018
18724
Yürürlükteki imar planı açıklama raporunda konut dışı kentsel çalışma alanlarında
planda ayrılmak koşulu ile akaryakıt satış ve bakım istasyonlarının yer alabileceği
belirtilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım
îmar Plam’nda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak tanımlanan 129 ada 7 nolu
parselin 2714 m2’lik kısmının “Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanması
amaçlanmıştır.
3. M ERİ İMAR PLANI KARARLARI VE KADASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu alan, Manavgat Çeltikçi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
içerisinde yer almaktadır. Yürürlükteki plan kararlarına göre “Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı” olarak tanımlanmıştır. Alan üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.
Planlama alanına ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir.
4.
PLANLAMA KARARLARI
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak
tanımlanan 129 ada 7 nolu parselin, minimum 40 metre cephe ve derinlik ölçülerini
sağlayacak şekilde 2714 m2Tik kısmının “Akaryakıt-Lpg Servis İstasyonu Alanı” olarak
planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Plan
değişikliğine konu alanda yapı yoğunluğu emsal (E): 0.40 olarak öngörülmüş olup,
yapılaşmaya ilişkin diğer koşullar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisinde
belirlenecektir.
Şekil 3. Plan Örneği
5. PLAN NOTLARI
- Planlama alanında; akaryakıt ve servis istasyonu ile LPG otogaz istasyonu yapılabilir. Yapı
yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; bünyesinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını
karşılayacak idari birim, market, çay ocağı, büfe, lokanta, oto elektrik, lastikçi, yıkama
yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir.
- Yapılaşma yoğunluğu emsal (E): 0,40 tır.
- Bu alanda akaryakıt ve LPG istasyonları ile ilgili tebliğ, yönetmelik ve sınırlandırmalar ile
TSE standartlarına uyulacaktır.
- Plan ve Plan Hükümleri’nde belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki Nazım İmar Planı Plan
Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.
ABDURAAHİM
ESRA AK KARASOY
Şehir ve Bölge Plancısı
Şehir Plontısı,
Diplom a No: 1886j
Maltepe Matı. G M K 8ufvarı
Tel: 0.312 231 24 60 Cep: 0.53_
Milhotptffo Vergi Daı|
( Sk. Mo: 13/2
'2 7 Çonkcyo/ANKARA
>0 0005-140
A.Hisar Mah. HükümeVÇad. No.9/2
MANAVGAT • O d a 9lcil/to:4652
Tel:0555
Nff k 712)2001>
724
Download

Tam sayfa faks yazdırma