Il
-
f
,ü
.üL
Çanıil
flalıaındpn
&eı,qiüp/t/c,...
Burhonettin KOCAMM
20l, 4
Bosim Yer : Öz0ür olsel Matbaa Bas. Yay. Amb, san. Tic, ttd.
Şti.
Moh Yen] Son sll3/33 sk No:33 TARSÜS
Iel i 0324 614 21
www.ozgur0rsel,c0m.lİ
Tekke
90
Sevgill ganlldostlon,
Hoyol monzum bir esedi. her soniyesini dUygUlonmlz ile işlediğimiz.
Kimi ıomon dlşo vıJrUruz sözlerimizle dUygUlol mlzl, kimi zornon gözYoşl
olur içimize okor' Kimi zomon ıesmederiz, kimi zomon koleme dakeriz.
Kım, zomoı bir şorxıdır ılko dollp oinled ği-iz
Şoir duygü]lonnı ve düşüncelerini
mısro orlo, beyitlerle, döri]Oklerle
poyloşır, Poyloşır kl, insonlorlo oroloando dostluklor kurulsun. Dostluklor
derinleşsin.
Böıün omocl şoirin, sevg]yi ve sevgi dilini orıok kılmohıı: Duygulonn
içerisine sevgi tohıJmlon ekmeklir Dürüstlüktül, somimiyettir, hoşgölüdür
ve
oşkiı
Aşk yoşomln özüdür §o]r bunı] bi]r bUnU §öyler mlsrolonndo.
Dünyo oşk ile q0zelleşir Şoir bunu yoşor ruhundo.
şiire odoml§ bir
somimi ve bi. o kodor
BıJ 5o|lrlofln yozon, bu kilobın mtelli{iyoşomınıomotörce
dosıunuzdur. Koğldo okıonl gönlünden geçenl€.i
Yozdlklon gönö] bohçes nden dokılenlerdiı Gördüklerini yo2or şoir bu
§ondonndo kendi gözönden ve kendi gönlünden onlodlğı gibi dünyoylKimi zomon bir güzele oşklni onlo|lr şoir, kimi ıomon memlekeİe.
Kimi zomon dostloro, kimi, zomon yorolono.
Kimi zomon isyon edel şoil odol€tsizliklere,
Kimi zomon över görellikleri.
hokslzllkloro.
işte bu soİılonn yozon ve bU kitobln möellilinin gönlü oşk ile doludur ve
bı.ı oşkını mısroloro, so|lrloro dökmeye çollşlr BU kitoblndoki §ii.leri
bosılmış kendisine oi' çeşi|li §iir kitoplonndon seçilmiş sevgi ve oşk
§iirleidi.
8u kitobı ile §oil gönül dönyoslnl ve oşİını okı:yucu ile poyloşmok
Ve
bı.J
kiiobın müellifi gönül dı;nyosını sizlerle poyloşmokıon onur duyoı
Bir nebze olsun beğenilmek ümidiyle ve en derin sevgi ve soygılonmlo.
8urhonettin
KoCAMAZ
lçindekiler
sEVG|LiLER
Gü\üNE
özlL
_
____
0l
_____
GONÜL GOZÜ
03
a4
NE DER
09
l0
GEcELER
DosTLUK
GöNüL HANI-MDEkl\t
8UGüNKü iNsANLl.
BEKLETME GEL
.
ll
12
..
l3
14
ARZULAR
l5
AYRlLIK
BENi NAZL| YARE YAREN
17
l8
l9
YALANcl
GONLUMDEN GEÇENLER
KURBAN OLDUĞUM
GECEtER
o SENMisiN GiJzEL ?
SEN
2l
23
24
25
GÜzEt
27
29
30
BEŞ KAIA
DosT DEDiĞiN
CEHENNEM BANA
3l
SEVGiYE ATlLAN KÖPRÜ
cANDAN 5EVD|ĞiM
GüIFL Güztt ist BENiM oLMALl .. ....
işTE o TARSUs cUZELl
sEVGl
GüZEL
HAYAT ORTAĞlMA
KARAGÖZLÜM
....
32
33
35
3B
4l
42
43
44
45
46
]
47
RüYAYM|Ş MEĞER
KüsME ARKADAŞ
sELVi BoYtUM
sENMiŞsiN MEĞER
ŞANLl KlM?
49
5l
52
VAR
ARKADA§
GöNüt ADAMı
GÖNÜL DERYASl
GÖREMiYORUM
MAHKUMUM
sEVDlĞlM
otMAYLNCA
VAZGEÇEMEDiM
56
57
5B
59
6l
63
65
YA SEN
EY GÜZEL
DOSTLUK YAŞAS|N
SEVGlti
GENÇ ÇlFTIERE
MERslN
sEVG]LiM (TüRK|YEM),..,......,,..,
.cg&.
66
67
69
70
71
SEVCiLiLER (]ÜNÜNE ÖZEl.
sevginin haşı lamam,
Saçımı kaşıyamam,
Ben sendcn uzıklarda
Bi. ömür yaüyamam.
Hayatta çoktur engcl,
Nerede!,sen çlkta gel,
Yarc atllmaz çengel.
sevgime sahip çık.
Alnlmda ya4]msan gel,
oönlümde sez{imscm gel,
Kaderseİı raz, ol g0l,
sevgime ka.§lllk gel.
Ne mutlu scljyorsam,
OönIümü veriyorsam,
Yolunu gözlüyorsam,
Ugfuna ölüyorsam.
Olmasün ömrün gazcl,
Bir yar sevince güzel
Hepirnizce (ok özel,
Yar ile her şey güzel.
Ben istemem matmazfl
Yare kavuşsam tezel
Mulluluk ne de güzel
olmu§urrı ben müplezel.
..a*a,,
üll
Sevgi dilde pelesenk,
Scvgi yiizle bir ahenk,
Seıgi tohumları ek,
sevgi giizel bir ıjerçek,
Se\gi prangasına,
Vurülmuş ayaklarlm,
Se\giyle hrtIacak,
Yine prangalanm.
se\gi denen tizcl haz
Dillerden düşmerneli.
Seıgi, barış, kırdeşlik
Yertere düşmemcli.
Zengin, fakir, orta hal
scvgide bulur mahal
Seıgilerle mutlu kal
Öfkeni sat, §€\,gi al-
Bir güne sığmaz sevgj,
Sularsan solmaz sevgi,
İnansan ölmez sevgı,
Cönülden inmcz se!gi.
.4xr.ıl]
aUzEL
Cörünüşte lüle lüle saçlann
Göz üslüne hilal olmu§ ka§larln
Endamın hoş affolmaz mı suçlarııı?
Yanakla.ın e|ma gibi al güzel,
Tatll djlin, şeker, şerbel bal giiztl,
Bir ay gibi doğar iken yarnaçlan,
Her gcceme nurlal saçt|n saçaklan,
Bu garibj mesl ediyon gerçeklcn
tso)ln, posün belli özel hal güztl
Endamlnsa sanki selvi dal güzel
Yürüdükçe sülün gibi karş|dan,
Neyin eksik, neler aldln çar§ldan?
lnci dişin sanki beyaz alçıdani)
soyun, ospun sade sana has güztl
Bakışlann ahu ccylan kıs giizel.
g*b
Yaradanlm özenmişte yaralrn|§
saf halinle seni bana bırakmlş,
Bilmiyorum maFna neler katmış?
bu gİzellik },alnız sana has giizeI
Nazarllk tak, kem gözlere bas giuel.
aONüL
aozü
tsir gönüle giripte, koybolup gidiversem,
() gönülün içinde serbesfçe gezilersem,
Ditane biilbül olup , o gönülden gİl derseın,
cönül gözlerimi açıp sonsuzlufu e6em.
Ç; |İ,lpnlu
,\'-,,/i/.ü IJ1
()MüR GERÇEKTEN KısA
(leleceksen gel arlık, ara!1
çok soİltmal
L'nutulmak çok acl, sak|n beni unulmaI
omür gerçekten klsa, alrıhklar çekilnıez!
K|rgınhgı atNer, danmem di),e dayalma!
Ne olursun bahllmı daha fazla karartma!
ayrı kaltp başlml, karlar gjbi ağartma!
Omir Gerçeklen klsa ayrllığa dayanmaz!
Eleınden, üzüntüden gül benzimi sararlma!
Sana sevgim çok özel, bağlarünl koparlma!
Scn ellere güvenip sevginlizi azallna|.
omür gerçekten kısa, uzalmaya güç yırtmezl
Sen sen ol da şu ömrü, daha fazla dara|lma!
Seni sevdim sadece, bana kalhin kapılmı!
sana g6nlün sunan|, sen de yabana aıma]
()nrür gerçekten küsa, Edıraplara değmez|
Aynlüğa bir son \eı yalanlarIa aldalrna!
NERDEslN
-
NERI)EslN?
Her şeyi derl eİntscydin,
Küsmeklen söz elmeseydin,
Terk edipte gilmeseYdin,
Ne olurdu? affeıseydin
Şimdi neredesin? güzel,
Bu sevgimi sanma gazcl,
()lamazsln sen nıalmazcl,
Sen bir Tiirk klzısn] güzel,
Gönlİmü felhetlin güzel,
tsir el uznt bana lczı]l.
Bağlanm|şken sana ben bel,
Cözyaşlanm oldıı bir sel,
Dağlar bile olmaz engel,
Neredeysen? koşuplı gel
Güldür beni nolur güzcl.
cönlümdeki durağnlsln,
cece gİndiız ugrağmsln,
Benim ha}al kaynağımsln,
Gözİm yolda kaId| giizel,
Nef edeysen? çıkıpta gel.
l
a,
NERDEsiN
seni senden k|skanlrım!
Nefesine aldanIrtm,
Ha§relinle kahrolurum,
Nerdesin?
cemalin özlemişim,
gözlemi§im,
^rlah
\bllann
Hayalinle sijzlenmişim,
Ncrdesin?
Bir lelcfon beklemişim,
(jünıi güne eklemişiın,
Için için inlemişim,
Nerdesin?
Rasllamad|m ben izinc.
HJsrel kaldüm gül yüzüne,
lki cümle bal sözüne.
Nerdesin?
oeceleri ulumadtm,
Bir sesifli duyamad|m,
Sana asla doyamadını,
Ncrdesin?
Uzak kalma! Gelberiye,
(iünai ekleme seriye,
..ı*b.
Biz seninle ileriye,
Nerdesin?
Rüyamdakj uzanan el,
Saf kalbinle koşup gel,
Kimse olmaz bize engel,
Nerdesin?
Sanmı§lım bir bahar dai,
sana ezelden sevdalı,
olama!,ız biz kavgall,
Nerdesin?
B0 mekanlar sana hasaet,
(iöslersene biraz gayret,
Yaradan'dan olsun himmet,
Nerdesin?
olamam ben asla stflsiz!
Mutlumusun? Acep bensiz,
Niye gittin? bir sebepsiz,
Nerdesin?
Herkes bilmeli seleni,
He.kes görmeligeleni,
Herkes duymalı neşeni,
Nerdesin?
Sence söyle kim'/ müptezel,
Benim sevgim sana iizcl,
celeceksen gcl be güzel,
Nerdesin?
ortalığa dalacağlm,
Saklasan da bıılacağlm,
Seni ordan alacağm,
Nerdesin?
Nerdesin?
Nerdesin?
l]\
NE t]ER.?
Toprağmda hiirsem €geı
Güneş gülmeli her sehcr,
Huzurluysam dünya değer
Ya§anmas|n asla kedcr,
Yoksa bize alem ne der'/
Bu gidj§e kimler he der?
Olmamai kaos. kader!
Mulluluk hayalmiş meğef!
Yaynmasın M!,le kcder,
yoksa bize herkes ne dcr?
JHı,
o9
o;oit ıı,,l,..,,.t.,, .r,,ot,
tl.
CEcELER
Geceler uykusuz
(]eceler sessiz.
[)ertlerimi katlarken
Kaldım çaresiz.
ıkranık odamda
lfulm!şım sessiz
Şalakta o güneş
Doğar mı? Bilrnem.
Geceler karanhk
Uz^rdx |z2l,
Yaralar açllIr
Ilık kan sEar
Şıfağ beklesem
Doklorlaf kzat
O şalak erkenden
Alar mı? Bilmem
(leceler riyasIz
(jecelcr bahlslz.
Rahalqa u}ünmaz.
Garipler şanssız,
Kisra'nln sarayı,
Kalmıyor tahtsIz!
o
§afak ü§lüme
Doğar mı? Bilmem.
Geceler btçak,
oeceler gü.diiziin
Habercisidir
Gectler çuvala
Slgmiyan mızrak,
(leccler uzuyoı
sahnh çok lrak
ceceler doğacak
cünün sesidir.
ceceler med cezir
Hadisesidiı
(leceler ızdlrap
Bu gece şalağa
Erer mi? Bilmem.
Gecelerin şafağı
si'ker mi? Bilmeın.
DOSTLIJK
Akıldır insanın en güzelvarı,
Mal mülkle hayır yok, olmuyor kafl,
Alma sen kimseden bir intizın.
Do§lluklar ha},atta kaldtg]n süre,
Alçeye bağımlü, dostluklar sürmez,
Varl|ga gelenleı yokfuğa gelmez,
Çıkarİar bilerse yüzleri gülmez,
Riyadan scvenler kalmaz bir §üre,
Sen sen ol dostunu çok iyi
tanü
cönülden seı,enler vtriyor canı
I}i seç darllkta seni salanı
Gerçek dosl aynlmaz hir anhk süre
.4!a,,
Il
insanın iizündc t?rsa asalet
ondan beklenmez asla ihıuıet
her sabnn sonunda \ardür selamel
Dostluğün süre§i ömüre göre
GöNüL ttANL\4DEKiNE
sen nerede oluasan ol,
kalbim her an seninle.
uzaklarda olsan bile,
Beraberim gönliimle.
Bir bak|şın cana değer,
Mest olurum sevginle.
oözüm giirmez ba§kasln|,ha),alinle }"şanm,
senin için zorda olsa,kaf daFnl a§anm.
Deltlelirnin delmantsln,
kaldım ise akhnda,
Sana sevgim daim stak,
Şifa kaynar kanında,
Dizlerimde takat vaİken.
Köle eyle yanlnda,
Cönlüm coşkun seller gibi,benller ykaılaşanm,
onümdeki engel neysc,hepsini a§anm.
Dağ ardlnda olsan bile,
Gödüm şaşmaz ayarda,
Şüphe olmaz hiç kalbimde
Bu değ§mez kararda,
Aç,açükta komaz inan
ortü olup sararda
Can canana lutulmuşsa,ket \ıırana şaşanm,
Kararhylrn! senin için her engeli aşarlm.
aaa galıınZq,ruglıle..l 2
BU(lL]NKU lNs,\NLlK
Kendi[den geçsen dc dostundxn geçme,
I)oslluga muhtaçtlr bugün insanllk,
Vclau hlrak|p,},anllŞ }ol se(mc
Yok olup gidiyor inan insanllk!
llak bildiğin yolu ısrarla saıun
llakkı sanınmamak cn büyük sorun!
Bir makam kapııica büyütme burun!
Kahrolup gidiyor inan insanİk!
(;ünlük ola!,lan sakın dert etmc!
sevgiyi,saygy asla lerk etme!
Bırakıpta kendini hemen sevk etme!
tts d.yip gidiyor inan insanllk!
Bil kısmı nefsi zo a aıaken
Bir kısmı zalimc yakın dururken
llir kı§mı havada ku§ü fllaurken
Yıkıhp gidiyor inan insanlık!
Bir kısmı s€faya dcmirler almlş,
Bir k$ml vefayı çöplüge katmı§,
Bir kısml defteri erken kapatmı§
Terkedip gidiyor hügün insanl|k!
lGskatl kalbini engin yere ser
Ne kadar kahysa o kadar gevşr
Sevgiy]e sıllanan kalpler kadar ylmu§ar
El edip gidiyor inan insanlık!
Elin larlas|na tohumlar ekme,
Sakın halkimseye kölülük etme
sen sen ol kimsenin ahını çekme
oiiçüpte gidiyor bugün insanl|k!
.4[L,.
]]
BEKLETME CEL!
Yine doslum oldu
§u yalnızİklat,
Yalnızı, yalnEca teneşir paklaı
Kafamda karmaş|k bin bir duygülar,
Geli\€r menzile erişsin gönlüm
Yolunu bekIiyor hasretle gönlüm,
cündüzler de gece oluyor yok§an,
Girnlümc sessizce sü gibi aksan,
Cögsüne giinlümce gerdanhk lak§am,
Hasrelle bekliyor yolunü gönlüm,
Eri§sin menzile geliver gönlüm.
Ömrİmüz geçmesin boş yere hele,
r\llzraplar hayali \,ıırmasln tele,
Gonlİmde kopan o gizli zelzele,
Bekliyor gelmeni haSrelle gönlüm,
Menzile erişsin gel de şu gönlüm.
Ll
ARZULAR
Kabardı gi'n|ünlde dtrin arzular
Bu gönül daima scni arzular
Yalnızhk sanki de aşllmaz düNxr
Duvarlar ardında kalanlıklar vat
Aynlık göğsiimde kor aler olur
Arzular kavruluı sönmez har olur
Bu garip nijbctte, bir ne[er olur
Yine de hu gönül arzular seni
Her daim kaçsanda benden uzağa
Dü§ümde her gece dü§sen tuzağa
Nefesiin bir başka gelir kılağa
Bu göniil her yerde arzular §eni.
Gönlİmün kafesi açlk kalacak
Sen yoksan içine yeller dolacak
f)uuğn asıh, lelli duracak
Yine de bu gönül arzular seni.
Aklımda scn varken, yalnzlık çekmem
Tek derdim sen oldun. eli dert etmem
Biz a},fl ol§akta ele me},lelmem
llu gönül daima arzular seni.
lliter mi? Acaba bu ayrılıklar
Kim görse halimi yüreğ sızlar
Yalnzken üsliime ylklltr duvar
Yine de bu gönül arzular seni.
.,c!b.
Kenarda, kö§eden ç|kıpta gelsen
(lönliime bimzclk serin su serpsen
Azcık umut vclip- sonra terk clsen
Bu giinül yine d. arzular seni
Bu gönüIgijrmeli, yanında seni
Bu gönül tutmaİ s|cak elini
Bu giinil peşinde olacak deli
Yine de bu gö.ül arzular seni.
sanma ki herkesle. hir üutar seni
sanma ki gölmczse, unutur seni
Sanma ki bu aşkın yok olur dirni
[Ju gönülher zaman aQular seni.
Beni en sonunda anlayacaksın
I]enirnle birlikte kavrulacaksın
Umutlar bitrneden kawayacaksln
Yine de bu gönül arzular seni
Bu
Bu
Bu
Bu
Bu
gönülgerçeklcn arzular §eni
gönİl ömrİnc0 çeker çileni.
gönül ellere }.ar etmez scni
giinülyanında arzüzlar seni,
gönül hcr daim arzular seni.
] ü,
AYRILlK!
Ayrllık acıyla yakan kelime,
Nas|l da yaklaştl, düştü peşime,
Gizli bir yol buldu, girdi düşüme.
Kopardt s|ladan, altl ayrllık!
Serdiğm herkesler sılada kaldı.
Şu gürb€t yaplşll, slladan ald|,
Gönlümün nlcfiunu hasrete daldl.
Sıladan kopardl beni avrılık!
sanki ikj ko|um omlzdan kopuk,
Vurulmuş pranga! Sanki ayrılık,
Sürgündiir MahPuslur Zuliiİn a}rllık?
lahna hasretlir
bende ayr|llk!
Bilirim! çok Jc| sözdür ayrıl|k,
Içimi çürİten kozdur ayr|lık,
Bağ mda siinmeyen kordur aynllk,
KEgrn bir alevdir, közdür aynllk!
üüF-Ni
NAZLI YARE YAREN EYLENIiŞ
Bit güz günü besmelc},le u!andtm
\hnlmda uzanan nazh yar imi§
Egildim yanaktan bir buse aldtm
Do§uldum gördüa,üm bir rüya imiş.
Şükrey!eyim \hradanırn Allah'a
Beni nazll yare yalen eylemiş
[)iişündİm baht|mt, yordüm Vallah'a
Beni bu yaşımda nazır e1,lemiş.
Dii§ündüm hayah, dü§ündüm },.rı
Ben onun yanında kovdum elkin
Birlikle aştık biz hin lürlİ zarl
Bcni nazzh yAre yoldaş e1,leıniş.
Sahiplendik, dertlerimiz paylaşlık
Evlatlarla hep birlikte kaynaşıık
t]iz ikimiz ta doğu§lan sırda§tlk
Beni nazlı yire paydaş evledi.
Ben yarimi dünyalara deği§mem
Gözüm onda başkas|na erişmem
Birlikleyken olsun Ilakk'a kaw§mam
Beni nazlt yare hayran eYlemiş.
Ben ham iken anarn yare iletti
Yar piŞirdi şu evrcni dar etti
o aln|ma },azllan bir nirnetti
Beni varİğrna kurban e){emi§,
Beni nazlı yare hağlan eyleni§.
ls
YAL^NCI
Hanisen geleceklin!
Bana kcsin söz vcrmişlin,
Gerçekicn döneceklin!
\]ne Yalancl (lkl,n,
Ben ınıırada ermetlim.
Bir kere yüz vermedin!
[oç kez yeminlcr elIin?
lGç kez blraklp gillin?
Benim gdzümde hiçtin,
son yalanda tam hittin,
yıllarca emek verdim.
Sana kol kanat gcrdim,
omrü yoluna serdin,
Sen hep nankörlük ettin,
Bilmen] ki §ana nc etlim,
Benim olur§un diye,
Çok fazla gayrct ellim.
Dinlemedcn hiç beni
Ne çok sermiştin seni
Tükendi lüm ncfcsim,
lisıldı olan sesinı
Bu ne dul,gısuzluk Allahım
Bu ne vefasızikhr llabbim,
yiiz vefmedi bir kcre.
yalt"rlı yüz bin kcrc
.4*b.
I9
Geri di;nmedin niyciJ
Gelirsiır belki diye
Bekledim saatlerı,
ümidim lıkenin.e
Hayalım sü.esince,
Sanlnm yeterincc.
Dii§ijndüm ben derince
Reva mıdır'? Bu sence
\h§a arltk gönlüncc
\hlanlarınla sıkhn
Bunalthn beni ytktln
Aklünca lartlın beni
sevmişlirn },a hen seni
Sabır laşlm çalladl
Kabak başta patlıdl
Ellcr bizi katladl
Kader yine hakladl
Bu zulüm bitmclidir!
Ayrtllk gilmelidirI
Yalandan yl'dlm arl,kI
lnan et bıktım artlkl
tts etlim bu dünyayı
Dݧlum derjn ga»"va
Herkes dalmı§ deryaya
Hayallnıa krymadan
Cevap vef şu sevdaya
Bu garip yok olmadan
o'da dalsln deryıya
O'da kansın deryaya
|j;ful l/'lhltr,|/ü ıe|ü/,ıL
20
CoNLÜMDEN Gl]çENLER
Gönül pünarlnıdan sulanan güZel,
Gönül gözün açlp sevdalandın m|?
Cönlünii bir gönüle kaptlran giizel
Gönül semaslılda havalandln mı?
Cönül bü herkese mefl eylemez,
MeyiI tarsa gönlü güzel olmaİ,
Giinüller kapah ayan eylemez,
oönülden gönüle bir yol bulmall,
Gönüller çoşlu mu göniile akar
Bir çitl ela gözlü gönüle bakar,
Cönül bu; sevdi mi çok canlar yakar
Bir yiğit gönlİnce sevdalanmall
Gönlümle gönülü bifle§tirmeli
Gönlumü gönaile c§leştirrneli
Cönliinüİ gönlünle depreştirmeli
Gönlümü girnlünlden alan olmalü
iki gönül bir gönüle sığnal|
Bu giinüller bir giinülden bakmalı
Gönülden gönüle şimşek çakmaİ
Gönü|e gönlünce akmall dostlar
Ne derlerse gönlüm için desinler
Sevdiği gönlündtn geçli d€sinler
Gönlünden gcçeni seçli desinler
Gönüller gül açtp giildü mü dostlar
c§ı27
İ,l,ü1 (l,ürJ
/l. i,
l
1.,!,l,l.',
Göniiller sevdi mi e§ olur dcrler
Cönüller ço§tu rnu meşk olur derl.r
Giinülden sevince hoş olur derler
Gönülden gönüle baknıall dosllar
Oönül gönül ise eli ne elmeli
Ş€keri şerbeti ball ne clmcli
(jtinülden sevince can ),oldaşınl
Cöfltünai gönlüne slrdJş clmeli
(iönül deryaslnda açiın her çiçek
Gönlİ bilip gönlü lesbih edecek
Cönülden gcçeni gijnlüm bilccek
Cönlümü saracak gilnlü scçmeli
Gönİl bü gönlünc dü§lü bir kere
Cönlünden geçeni seçli bir kcre
liöniil gözü ile uçlu hir kcre
Gönlüyle ]\leYla'ya dijnrneli dostlar
Ey giinül gönülden gtçeni §ijyle
Hak için gönlüne dü§eni söyle
Cönül kapıstndan geçeni söyle
Cönüller gönlüne dü§nreli dostlar
Göniille gönülü buluşllrmah
Hak için gönüller yarıştlrmah
Hakka leslim olup ban§llrmall
Gönülden gönüle s:lrkmal| dostlaı
]]
KURBAN OLDUĞUM
Güz€le
bak hele çaydan geçiyor
Çayfl,ı supna kufban oldugüm
Çayda bile cazihesin saçıyor
Saçınl teline kurban oIduğlm.
Güze| o efldamın deleyler b€ni
Ijilber misin yoksa ha}ran olduğum
El alem dizilmi§ seyreyler sefli
Kaş!,la gözüne kurban oldugum.
Giizel her taralln bir ba§ka deseı
Neye benzilipte analatsam seni
Ay rıı? Yokv yzkan giineş mi? desem
\h}rlan Şavk|na kurban oIdu8um.
ciizel bakşların kalbim wruyor
zülüfih uzanm|ş dizin dövüyor
AsaIetin ycler herkes biliyor
so}una sopuna kuİban olduglm
Giizel seni gören meflun oluyor
Kar§|l*sız hemen a§ük oluyor
Benirn gibi divaneye dönüyor
Boyrna bosuna kurban oIduğum.
Güzel harikasln tek kelimeyle
Beni bir kez olsun bakla §ad eyle
Cözlerim kama§lü, özenmiş böyle
Yaradan Allah'a kurban olduğrım.
Jgb
23
ir,jl
'l,,/,-.,.|.,
1,.,./].ıt
GECELER
Ceceler geçmi},o( geceler scssiz
Ceceler geçer mi'/ Acaba sensizl
Ceceler bitmiyor, kaldlm çaresiz,
Yalntzken geceler ar gelir bana!
(ieceler kaynryor, geceler haşlaı
(lecelel s€ssizce bafoıml taşlaf,
Gecenin sabahı şalakla ballar,
Bazen de geceler kor gelir bana.
Her gece karanik, her gece zifiı
Rabbine yönelen, çekiyor zikir,
Geceden leyz alır be_vinde fikir!
Zikirli ge.eler ho§, gelir bana,
cieceye şafakla bir nokta kondu,
saba makamında bir söz okundu,
()kunan o sözlel bana dokundu!
Teşekkür etmezscm boş gelir bana
o sEN ,\lisiN (jÜZEL?
0
scn ınisin? Cece giindüz hayalimden gitmeyen,
O scn misin? l)ena-deniz g{jzlerimden yitme},en
O .cn ,lıi:in? tscni illp. §cn bana \erm(J.en
o
sen nıisin? BeDi yak|p, yaklp küle dijnüliiren
o
o
sen mi§in? dcrllerime
çreleri top|atın
scn İlisin? Vahila.da susuzluktan hoplalan
O vn mi.in? Mıhnu.lıanCüıı. hcni csir (}Ityen
O sen mijin? Unıilsizcc btkltIjp dt eylcltn
o
sen misin? Saklanıpta tcnhaları laratan
O sen misin? Dağliırda da, iaşlarda da aratan
O sen misin? Bu kalbimi ta },crinden oytalan
o
sen misin? Serap gibi kızgın çöle
fırlaiaı
o
o
sen misin'? Cüzel gözlü, huri di},c söyleten
sen misin? Endarnıyla şü içimi kıpralan
(] scn nıisin? BJi,rt yanık güneşlerde
bekleten
O sen misin? Zemheride ayazlarda inletcn
o
o
o
o
sen misin? Uydu gibi peşi slra koŞturan
sen misin? Çtra gibi görür gdrmez yandıran
scn misin? Bir müm gibj eritip de siindüren
sen misin? Susuz iken su§uzlugıüm dindiren
Evet, Şirin belli oldu bana Ferhal derdirten
Arar i§in kamber edip arkaslndan segirlen
Asİ'ya da Kerem gibi kara sevda çehircn
Bu garibe, garip garip bak|p yazk dedirten
seni giirdüm )" ben hir kez, art|k bakar köriim hcn
Alcm görse, görmüyorum, kör olmu§um görmeİı ben
giirmem ben
Çileliyim senin için, hiç kınseyi
bir kez görsem hcn
de
artlk
terscıı
Ses
o sen misin?
Gönül veter sen kendini bir laiizele kul ettin
Ümitsiice hep yaş döktün, köle cltin, kul ettin
o güzele bağlanarak ıyak altı pul eltin
O sen misin? Cüzet arüık Sö!,le, siiyle bir kerc
Zalim dcmek hiç yakışmaz, güzet dtdim bir kerc
Bu a§ıgı bir görscn de yüzii gülse hir kere
a§lk ki meftun olmuş, scni giirmüŞ bir kere
Mah }üzü bir görsün de, ölsün giüsin bin kere
o
Sen olmadan ölü olsam, diri olsaİı ne çlkat
KJra 5E\dan bu dünylyı bana rndan cylemiş
Güne§ bile aldnlalsa, göz görmczse ne çıkar
Şu giinlümü çalan $izel, dilimi ml eylemiş
Öliim bile kawşmantn bedeliyse öderim
seni görüp karuşmaz§a, acep sensiz neylelim
Bilesin ki bü dünyada güzel seni tanld|m
Yemin olsun yalan degil ölümüne inadm.
Yeter arttk bu dünyada neden gcldim hileyim
giilsün görefm,
Şu yüziime bir bakıvcı garip
dc güleyim
salürcr
Asilsin sen, ınahpus benim
Azad eyte, abad olam, giizel sonra öleyim.
sEN GÜZEL
soruyorlar?
Diyorlar ki;
o mu
güzel?
Bu mu giizel?
Şu mu giizel?
En }aüzel?
§-e çıkar
Bu gönüle hiç fark elmez
Benim için sensin giizel
}astas belli
Gözlük taksam İne de
Göz kimsel görmüyor
S€n bir gİlsen
Ben olmuşlım hir bnbül
Dilim durmaz
Akşam sabah
Ça$nnm gönülden
Serenadım hiç bitmez
Bir kere;
odnülden §crmişim §eni
sen Ay isen ben ge(cyim
AydInlahrsın beni
sen güneşsen bende kanm
Eritirsin sen beni
sen su isen ben aleşim
stindiirürsı]n sen befl i
J§ı27
çiıJ[ .l,r}l.nJ,ı l,.yLn....
sen Asİ's|n ben de Kerem
Yazdlnrsın yazglF
Yok yok
Sen §irin ol ben de Ferhat
Yok ettir şu dağarı
Dediİn ya;
cijnüldefl sevrni§im seni
Takrnı§lm gözlüklerimi
B€nim gönlüm düşmemişse
Ciizel güzel olmuyor
Desinler ki:
O güzelmiş
Bu güzelmiş
§u güzelmiş
Ne çıkar
Senin içi. fark eder mi bilemem?
Benim gönlüm sana ka},rnış bir kere
Bilmelisifl beni arlık sen güzel
Benim için
t]il ki gizel
Yinc güzel
Yasln|z güzel
Tck gİzel
Sen giizel.
]Ş
tlEŞ KALA
Yanımdayken iizlüyorum,
sakln benden aynlma.
llilmeyerek üz§em seni,
Nolur bana darülma
bu alemdc
^'leyletmiŞscm
Scnden başka biriııe
Al hançeri, nrr böğİ;imc
Sonucuna ald!rrna.
Nerede? o yüll.r Flü,
sakladıgınr ijzel },ar.
Nerede? Ki iimür boyu,
Unütmadığüm hahat,
Nerededir? Yanlmdayken,
()zledigim sadık
!aı
Neredeyse çıksln arlık,
lleni hapseden o yaı
Bu gönül hcp seni seldi,
sapmadı sağa, so|a,
Bu gönül tek scni gördii,
Konmadl b:ışka dala,
(lözlerini sende açİ,
Asırlardır bekliyorıüm!
\hkil hala bc§ kala!
..d&,.
J|)
DosT DEt)iĞiN
Dost dediğin Zor güniinde.
Hiç },anündın aynlmaz!
Var günündc yakla§andan
tsil ki, gerçek dost olmaz!
lnsanoğlu çiğ süt emmi§,
Sağ solu belkrmız
Gerçek doslun meclisinde,
yalan itibar bulınaz.
Dost dostunu yar da bulsa,
'liılacak bir dal oluı
Dost doslunu sel de gorsc
()na özel sal olur,
Asaletten mahrum kalan.
'lüzla§an da kokuyoı
kadim doslun sof rasünda,
Şeke( şerbet. bal olur
Gerçek dostlan taş bekleme,
Atacaksa gül atar|
sahte dosIun tezgahı bo§.
surah sirke salar!
Dost sörünüpi€, hain olan,
Arkaslnı düşünmez!
Yalan SöyleÇ fitne yayar,
sdzüne haram katar!
CEHENNErll BANA
Hayalde görınedim. düşte görnedim
sen yokken yaşamak bir zıılüm
Siirmedim sefanl, dd§le görmedim
sewisiz yaşamak cehennem bana.
selab!İlsın güzel, kandlrma beni
Akan hir su olsan kandırman beni
Akllma Ju§İrdu Yarrdan seni
sen§izlik aleni cehennem bana.
Bilirscn bu kalple bir lek sen varsln,
llin vcr hu saçlarstnle agarsın
Beni mecnun eden kanlı Nigalsln
s€n yokken bu cihan cehennem bana.
Kim? Neler, söylerse söylesin güel
§iylenen ne varsa geliyor gazel
Endamln yapt ya hcni müplezel
sensizlik sanki bir cchennem bana
Nerede gizliysen bir haber versen,
GönIünden açülm|ş gülleri de.sem
Sana ben adeta olmuşum sefsem
Sen yokken bu hayal cehennem bana.
Beni benden aldlfl çaldın be gİzel
Esirin olmuşum tam sana özel
Bir habcr yolla§nn ycl ile lezel
sensizlik gefçek bir cehenflem bana
Jg..
37
Ç.a,ilxl,]/ü|.lü,ü.,".r!,,/ı],l/.
SEVGiYE ATILA,\ K()PRÜ
()lkevi kaz üpta topraga gi'mdürn,
se\giyi başıma tac yaplın] hugün.
Kavgq1 denize attlm, siindürdünr
Sevdamı herkesle üleştirn hugün.
}Io§görii sel oldu gönlüme aktt.
İnsanlar mutlu oldu hayranca baktı,
(ieçmişte bir çok hal hağrınıl yaktı,
se\gi},i dostlarla paylaşllt bugün,
Fih]eyle fesatı yerlere serdim,
onca ihanete göğsümü gerdirn,
Muhabbet ehline ruhumu lcrdim,
sevdamı herkesle üle§tim buglin,
l)enledim ben asla dolmah kcse,
Bir çoğu ölkeyle girdi kaltsc
(iönlümü §efl(atle açtlm herkese
Scvgi}i dostlarda paylaşltm bugün.
Kahkaha tufanı yülerdt hitli,
Dargınlık k]r$nlık yok olup bitti,
Tiim yüzler güliince herşeye yetti,
Setdamı herkesle iile§lim bugün.
Slresle adela özel hir çifllin],
sini.i. ashabı kenara illimi
nerede neşe val orada biltim,
Sc\gi}i dostlarla payla§lıın bugün.
sevdamı herkesle üle§lim bugiin.
]]
CANDAN sEVDiĞiM
Kaşlann, gdzlerin dogı!§tan kzra,
sanki üzüm olmuş, candan sevdigim.
O asil duruşun düşirmez dara,
ozenmiş göndermjş, candan sevdiğm.
['ljhan gorunce açllr gözum.
Dcrdime yalnlz .endedir çiizüm.
LJl olsadi dilim ddkülur sizijm,
Lütfetmiş gi'ndermiş candan sevdigim.
Nefesin burcudur benim burnumda,
Dolaşan kanırn ol şah damarımda
Yaradan halkelmiş, lam ayannda
Bilerek göndermiŞ candan sevdigim
Karşımda sü|İnce siizülüyorsun,
Utangaç haljnle büzİlüyor§un,
Birazcık giilünce çöznlüyorsun,
Yaapta göndermiş candan sevdiğm.
gıH..
33
Ç.ı.,l ı,-l,ç...ıu,,ı'..1,1-;l,
Yanlmda olmasazsan s|zkır §u bösim,
Yanyana durursak kabalır gögsüm,
Kıskanan çatlasın batsını dövsün,
Seçipte göndermiş candan sevdiğimSabrettirn, timrünce bcklc!,ip durdum,
thlvaran halime bekle buyurdun,
Herkese sırt döndün, beni aylrdın,
Denklemi§ göndermiş candan sevdiğim.
Can cananı için uçan kuş olur
Can canana kavıışunca hoş olur
Cananlndan başkasü dx boş olur
Sözlemiş göndermi§ candan sevdiğm
Bir ömür bo}unca !,alnlz benim ol,
Her zaman, her yerde ben gercrim kol,
Saba ol rneltem ol, ge! gönlümc dol,
tlalkeimiş göndcrmiş candan sevdiğim
]l
GÜzEL GÜZEL isE BENiM oti,tALl
() da güzel mi ki benim gözümde
Bir kız giizel isc benim olmah
El abmin güelinde. bana ne
oiiuel giizel isc henim olmall
Djytjrlar kj yüzü Jya benziyor
Teni heyaz §elvi hoya heıuiyor
Dudak]an al kiraza btuiyor
Güzclgüel ise benim olmah.
Kaşları var bir hilali andınr
Uzun saçlan lopuklan kandlrlr
Dilleri var sanki ballar band|nr
Oüzel giizel ise bcnim olmal,.
Kıvırdıkça etekleri yan rıırur
Ak €lleri klnalanmış kan wrı]r
(iözleri vat
çakmak can lurur
Oüzel gtizel ise beniın olmall
Beli ince yürüdükçc beIlenir
At kuyrukta belikleri lellenir
yürür iken elekleri §alantr
Ciizel giizel ise benim olmalı.
Dur giizel yandırma cümle alemi
Saİnlpıa imrendirme alemi
Htıri diye, melek diye alemi
(
JHl.
35
iuze|
gii4l i.c
dr,,,ü ,/l.i,.l,|.,, .| -., -. ,.
benjm olma|t
Hürmette hizmette k sur etmezmiş
E\,cirncnmiş evini terk etmezmiş
Sad|k bir eş erini lerk elmezmiş
Güzel giizel ise benim olmalı
Doğru sözlii, yalanstz bir güzelmiş
Nazlı değl hallrnaz bir güzelmiş
l3ecerikli hamarat bir güzelmiş
Güzel giizel ise benim olmall
Dirliğ düzeni iyi bilirmiş
Hatlfl gönülü iyi bilirmiş
Varllğ yokluğllı iyi bilirmi§
Güzel güzel ise benim olmall
Uysal imi§ hizipçilik yapmazmı§
Huzur verir mlzıkçllık yapmazmış
Küsme bilmez hiç dargınhk yapmzzmış
Ciizel giizel ise benim olmalı
Eldeki giizellcr bana ne yazar
sirkenin keskini küpİne zarar
Hele bir giizel var hep koca arar
Güzel güzel ise benim ohnall
Bir giizelde iflet, haya olmalı,
Ele değil bana gaizel olmah,
Atasına. ötcsine sevdah
Giizel güzel ise bcnim olmalı
ğirLil alıJaüüJlı ,Jllvüll
ık
j6
Kız güzelse iyi bir eş olmalı,
Kötü gündt bile rcta olmal|
Evladlna güzel örnek olmaİ
tsöyle güzel ise benim olmalı
sa
şın esmer fark etmez
Gönlü güzel ise fark elnlez
Yaradan yaratmı§ kulı] fark etmez
Giizel güzcl ise b€nim olmalt
Beyazm|§
Bana ne eldeki güzeld(n dostlar
Eldeki güzellcr o eli besler
Benim sevdiceğim yolumu gözler
oiizel gİzcl ise benim olmaİ
Ciizel herkes ile hoş gtçinmeli,
Doslunu ve düŞmanünı hilmeli,
Eri için gerekirse ölmcli
lşle boyle giizel benim olmaİ.
Başka güzellerden bana fayda yok
Benim gİzclimi bana sormalı
Hu!,ıt giizel olsun dtrdl.dan uak
l§te böyle güzcl benim olmah
iŞTE o TARsUs OaZELi
Yüzü güzel ten esmerse
Boyu posu yerindeyse
lrirazda cazibeliyse
lŞte o
trsus
Güzeli
yanaklan al al ise
l'armaklan uzuncaysa
Avuçlafl kınal|ysa
l]iraz kah|r çekiyorsa
lşlc o Tar§us giizeli
ı]aşındaki tülbent alsa
l)udaklarl bal bal isc
Ayağnda hal hal ise
lşle o Thrsus giizeli
siFh şah"r
Ciizü ela kaşlar yaysa
krılları dolu bilezik
(lerdanInda beşi birlik
l]cş melra altm zincirlik
İşlc o Tarsus giizeli
Tek içtiği kara çaysa
Birazclk da kal|ncaysa
lşte o Tarsus giizeli
Beli ince basen bolsa
o dilleri latlı bal§a
Makyaj nedir bilmiyorsa
Işte o Tarsus giizeli
atlastansa
l]inili de doru taysa
lşle 0 tfsus güzeli
Hahr göflül biliyorsa
Her gün konuk alıyorM
slrtta çocuk yürüyorsa
İşte o Tarsos güzeli
Slrma saçlafl öfülmüş
Zülüf gerdana dökülmüş
tsiraz da beli bükülmüş
l§lc o trsus güzeli
llamur yoğjrup
Görünlü ahmhysa
Her yemeğ yapıyorw
Aşa acı kahyorsa
Ak§amdan da yatıyorsa
lşle o Tafsus giizeli
Yürü§üyİ (ahmllysa
Tİrnadan da haralıysa
lşle o Tarsus giizeli
},rrfka açsa
I]aklavayla börek yapsa
Erinin önüne katsa
işle o 1hrsus giizeli
.4İ&.
l8
Kuyldan su çckiyorsa
Bakractna dökülüyorsa
Yunakla çul yıklyorsa
I§te o Tarsus güzeli
Inandlğı Yiizc Hak'sa
Tarla takım biliyorsa
oküzle çift siirüyorsa
Il|rkasını
yorsa
Iştc o Tarsus güzeli
Koca},a bel bağarnı§sa
Yürcğinden bağlanm|şsa
onun için ağlamlşsa
Bağdan üzüm kesiyorsa
Pekmez için eziyorsa
Muska, pestil yaz ıyorsa
Işle o Tarsus güzeli
Doslluk onun giinül bağ
Hiç kimseye vermez ağl
Yaylası da Torors Dagl
l§te o Tarsı]s giizeli
Maharetli hüner çoksa
Çevresinde diinen çoksa
Azimli kararlIysa
lŞte o Tarsus güzeli
Dawanışı candan ise
Seydiğine canan ise
Asaletten handan ise
Harmanda yaba alan o
tsiberden salça yapan o
portakal, limon satan o
İşlc o Tarsııs güeli
f)erman olur her derdimc
Biriızctk gelscm kendirne
Başım ve gözüm üslüne
lşte o Tarsus giizeli
Dogru ise, dürüst ise
Yalan yanlış gül eZ ise
süte de su l.atmaz ise
Konagına kapl oldum
Kaptsmda lakir olduın
Canımı yoluna kol,dum
lşle o Tarsus güzeli
ö
İşte o Tarsus giizeli
J§ı,
39
iJ\)l
Gönlü alçak yüzü paksa
'1.,']-,,.,i
a'..,]|i|ı.
Konuşlug! kişi dostsa
lşte o
trsus
güzeli
Işte o Tarsus giizeli
işle o Tarsus giizeli
Cön0l bu },a biİer bircr
Dcrllerine çare ister
-[an]
derdimin çaresi der
işte o Tarsus güzeli
Bu dönenıde o bir deger
Pahıslnı bilsem eğer
Biitiin servetime değer
işte o İırsus giizeli
o
güzelden geçmez giinüt
Töreleri de§mez gönül
Nazlıstndan kaçmaz gönül
işte o ]'ır§us güzeli
Kirnsc okumasın gazel
olataksa olsun tezel
Beni de !,aplı nüplezel
işte o Tafsus güeli
Babaslndan izin gerck
Anast der hcmen vetek
En seldiği balll çörek
İşte ıı 1iırsus güzeli
Bu kızın gönlün çalmalı
Altn lerkine almalt
Tcz elden uznkla§mall
İşle o trsus güzeli
Verilmi§se bunca cmek
Bu kız ahnacak demck
olmuyor§a? tsa§hk \erck
işte o Tarsus güZeli
Dahnsı yok bu iş bilsill
Bu garip evine gitsin
yoksa bir ömür mü bilsin
ݧle o Tarsus güzeli
üj:üLi/
J§ı,
7|,ü/ü.aı,/ıü,l'l.yl!.
[
4('|
sEV(ii
Bi.
Bir
Bir
llir
gizem bir l|lsım, inançtır sevgi
güven, hir huzuı güluşlür sevgi
sııak durguıluı bakışlır sevgi
kalpl(n. bir kalhe aİlşıtr 1cvgi.
sevgiyle yeŞerir kurı] topraklar
selgiye muhtaçlı. kuşlaç ağaçlar
Sevgiye ilaçt|r lürn dağlar taşlar
Yaradan yanlna ü]uadlr sevgi
Sevgiyi ta§laf a kazlmallyz
sevgiyi gijnülde laşımal|l1z
Sözlere sevgiyle ba§laİnalüylz
Insanlık adına övünçtür sevg
yolunda k|Vançtlr sewi
^lutlu|uk
Huzura götüren ilaçt|r sevgi
Dosllusln kaynap mizaçl|r sevgi
Banşa uzanan araçlür sewi
sevgisiz insanlük hüsrana gider
Sevgi§iz bir ömüİ nasıl da biıcr
k
47
sevgisiz yaşamak ölümdcn belcr
Hayatln ladlJlr. özudür sftgi
lnsanİk addlr, iozüdür sevgi
c-;,1 !l,ı,"*JJ,,l,,,r,i,
ı.
GıZLL
Resmini dağlara kazdım güzel,
İsmini kalbiıne yazdım be giizel,
Seninle birlihe ho§ıum be güzel,
Sen yoksun yanırnda şa§l,m be g0zel.
Gönlümün tayla ko§sun he güzel
Seninle çok dağlar aşhm be güzel,
Kuş oldum kanatlt uçlum be giizel,
Sensizken sır oldıım, kaçtım be giizel.
Rüyamda görünmcn yetmiyor güzel,
Bu iimür böytece bitmez be giizel,
Hatıran sevgimi kesmez be güzel,
Uyandır bu rüla bilsin be güzel.
Cönlümün harajt la§sın be güzel,
Herke§ler görsünde §a§sln be giizel,
Kalbimiz bir olsıın coşsun be güzel,
sen benim gözümde, hoşsun be giizel.
Elleri boş ver sen, sezgim ol giizel.
Talihim, kaderim, yazgım ol gi2el,
Muti ol, nutlu ol, benim olgüze!,
Nefesim içime dolsun be güzel.
Sen varktn yaban eremcm giizei,
Sel olup bentlere siırcmeİn giizel,
senden başkas|na §ünemem güzel,
sen gül dc },iğdin gülsün be güzel.
,l]
GöNüL l-L\Zi)iE^lDEKi,NE
Görmedirn dün}"da sendcn giizcli.
oyle bjr scvmiş ki giinlüm ezeli,
Şu yalan dünyayı gezdiın gezeli,
Sanki her gördügüm hağlar gazeli.
Hiç kjm§e anlamaz scİ bir başkasın,
(iözümdc her zaman scn en başta§ln,
Sen bana slnulmuş all|n taslasln,
(iiirmcı\em diişümde, bilki hastasın.
seninle bir iirnür ahrele kadaı
Allah'|n verdiği rahmeic kadar,
Rahman!n ncbisi Ahmed'e kadaı
Birlikle varaim cennel't kadaı
Ötesiyok ise fafli alcmin,
Biriz ya, iinemsiz cümle alemin,
\azg]ysa razylz Rabbil iilemin,
Kaderse çekeriz kırüna kalemin.
Nerede ne varsa gösler sen bize,
sonunda hırak ki ııhız diz dize,
Iler halde bu arzum çok gelmez size,
\hrabbi çok şükİr hcdiyenize.
l1
GÖNLÜMÜN OÜZELi
Çarş|ya dizilmiş bir s,ra güzel
cllveler yaplyor, hepsi çok güzel
Gönlümüfl sahihi birisi ezel
Ebedi inme sen tahhndan güzel
Gel benim yazgm ol, bahim ol giizıl.
J§ı,
ıi; Lil :ru4ü fu ü,lavül.
u...
44
HAYAI oI{rAÖMA...
flen bu kalbi sana açtım
Senden asla geçcmem
Tekran olmayan hayatta
Ba§kaslnI seçemem
Yüce rabbim §eni yazmlş
Lüllü kerem hilmişirn
Şirin gelse, Leyla gülse
senden ben vazgeçemem
Omür boyıı sırlanmı
S€niflle paylaşm|şım
Dar günümde, zor günİmde
seninle payala§mıŞım
Zaman olmuş ağlamışım
Zaman olmuş gülmı!şıim
Yokluğunda sönmüş iken
Varllgrnla dünmuşüm
Ey sevdigim sen sağ ol ki
Bu garipte ya§asın
omür bow mullu olup
Engellerden taşasIn
Deseler de bazl dostlar
lın
ağasln, paşas|n
Benim gönlün §enle çossun
Sen var isen yaysın.
c§b
45
Ç,ı,ı ıı,,i,,.ı,.:.,,,ı.,1,ı, ıı.
KARAGOZLÜM
Karagözlürn çok geciklin, gelmedin,
sanki ylllar olmuş yolun giiz|erim()lan ömriim karalaİa bağladln,
sanki ylllar geçti! ()zledim seni
Karagözlüm hep akllnıda olurdun,
Yakındayken }"macımda dururdun,
cörmeyirıce hem solaı hem kururdun,
Sankiyllar geçti! Ozledim seni.
lft ragözlüm hasretinle bekledim,
Görmesemde rüyalarda dü§ledim,
Hayalini kuş siilüyle btsledim,
sanki yıllar geçti iizledim seni
Kaİagijzlüm çok mu uzun yollarlni)
Bilemiyorum! Accp nasıl halların?
cecikme ki klrllmasın k)llarım.
Sanki ylllar geçti ijzledim seni.
Karagözlüm kayholsanda ala m,
sensin benim ilk ve en §on karanm.
Cördün mü hiç? Olmuş m!d!l? zara|m,
Arllk sahrtm taşh iizledin seni.
l(ı
RLüYAYMıŞ MEajER
Bir bahar gecesi hülyaya dald|m,
yıldtzlar allında ismini andlm.
Duyarda §evdiğim gelirmiş sandtm,
Uyand|m, |aıİ bir ruyavmlş meger
Yıldızlar sağrdt, mehtap sağrdı,
(iöklerden melekler aşka çagırdı,
o
anda yalnızl|k ne de nğrdl,
Uyandlm. laılI bir rüyaym|ş rneger
Sevdiğim uzaktan türlü naz edeı
Mehtabln alt|nda gizli giiz edeı
El alem görürse kesin §iiz edeı
Uyandlm. bir rüyayml\ me*er
Giizlerim §eğiriı gözümdesin sen,
Giinlümden gitmedin, ijzümdesin sen,
Her zaman, her yerde sözümdesin sen,
U)andlm. latll bir rııyaymlş meger
J§..
47
ıj,rü.iü
lü,l/ü|ü.iJ
,|1,9,/. n.
KÜSME ARKADAŞ
Klrmayasın biİ laninin kalbini,
Kırılırsa yaplştırmak zor oluı
insanoğlu güler yiizden haz alır,
Küstürürsen gönIün almak zor olur
lkvg-adan uzak duı banşa yaklaş,
Şu fani dünyada küsme arkadaş,
İnsanIık olınalı hep sarmaş dolaş,
Muhabbet ehlinde kavga zor olur
Barüş varsa insan olan dillenir,
Toprağa atllgrn tohum zilleniı
Tüm göndllcr rnutlu olur, şenltnir,
f)ost bağnda fitne, fesat toz olur
qi,it
|Ifu
.a*.,
48
'afulul,fuyik
u,,
SELVi BOYLUM
Kürarmtyüm senin naz ik kalbini
Tazt aşık ğbi .tverim ccni
o mah yiizün |şık saçar gönlümde
Ellerin tny gibi §anki okşar lenimi
tsunca yıldır el eleyiz, yan yana
Genç aşıklar gibi daim, can cana
Çocuklarsaispatlınt kan karıa
Yaşadıkça yalnız komam ben seni
Ne §en beni iizdün, ne de ben seni
seven in§an iizer mi hiç dengeni
Conjr gormez oldum gdnü| zengini
onbeşinde gdrür gözüm hep seni
Arzııluyor gönlüm her an yanımcla
omİ. bo}lr Varsın deli kanımda
Yazılmışsın şerefimde şanımda
selvi hoylum, al yazmallm sev beni
49
"osı-
(i;}al a/r},,.,rr, .\..,,.!l,|.
sENMişsiN MEalER
Seıdiğim sen yokken her yer karanlık,
Görmüyor göderiİn saırki zindanl|k,
Seninle bu hayat olur fidanik,
Dünya'n|n güneşi senmişsin meğe.
Cönlümiin aleşi bir an dinmedi,
Su döklüm üslüne yine sönnıedi,
sensizlik içime asla sinmedi,
Giinlümiin güzeli senmişsin meğer
Ne yöne bakhy§am seni göriirürn,
Sen yokken yantmda btn renk kiirüyum,
Akhmda sen varken kimi gtirüyüm,
Cönlümün tek lafl sclrmi§sin meğer.
Bu hayat, anladlnı sensiz olmu},or,
Sen yokken içirne hüzın doluyoı
l]u giiniil her yerdc scni arüyoı
Dünyamın lek tadı senmişsin meğer
Bu kllgn tatlrlar yaktşmaz sana,
Reva m! yapt!ğın,
yazklır bana,
serabln gözümde, gilme yabana
Hayatta sevdiğim serımişsin meğer
(iülersen !,iizüme, gönlüm
o
açılür,
gülen }iiziinden güllcr saçllır,
Muthluk giizelse, neden kaçıl|r,
Gönülden sevdigim scnmişsin rneğ€r
ıl)
ŞANsLl KiM,?
iyi günden, kötü günden ne haber?
lfufana takllğn §anhsüyl sdyle.
Darİkta, bollukta, dirlihe misin?
Kalbifle yazdtgrn §anshy siryle.
O şanslı esrner mi? Sarışın mıdır?
Duruşun o aşka dalışın mıdır?
oönülden gönüle akı§|n mldlr?
oönlüne aldlğn şanslly söyle,
Var mlsın? Benimle yola çlkmaya
K|rlarda yan yana hava almaya
Hayata bal, §eker, çe§ni katmaya
Bal,§eker kathğln §anslüyı söyIe
Evel diyecek§en, bekletme beni
o kadar sevdim ki uzaktan seni
Koklatma kimseye eşsiz tenini
Terini katllğn §anslıt1 söyle.
Düşümde gördüm ben hep hayalini
Bu yetmez gö§ter sen mah cemalini
Celmeden katü§sak yaş kemalini
El edip yaktığn şansh},r sö},le.
Söyle§in herke§ler bunlar bakşt|
Bu kua, bu yigiı ülede yahşll
Cörenler oradao na§|l kaçlşl|
J§ı,
57
ç,
oöz edip bakt|ğn §anshyt §öyle.
ı,ı
,ıi.,i1.1ı,ı,,,
,ı,.ql.ıı
VAR
Güle bile benzetemcm hen scni
Nede olsa dikeni raı dah rar
Yapmklarla sarar iken dal seni
Giil dalında şakıyan bülbülü var
Bülbiil dalda okur iken serenal
Türkai gibi bitmemeli nakarat
Gönliimdesin, göziimdesin hamarat
Dallarda ki, tomurcuğun adl var
K]skan|rtm seni gülden, bİlbülden
Diken dolır dallarından, sürgünden
Kıınan arı bal yaparken dilinden
Esirgerim, nazarı vaı gözü var
Sakınır|İn seni kcndi girzİİnden
Cül der isem koparırlar dahndan
Koklayarak soldururlar halından
Misk olantn hayrant vaı han var
Çöıil Ealq.ııuta ,\'aı]ilcİlı
52
ARKAD^ş
Ka|madl gözümde hafallan he\ts
Nasibim olmasın tek haksız nefcs
Samimi değilsen stn,selamınl kes
Doslluğu islismar etme arkadaş!
lnsanlar dün}"ya daldıkça dalm|ş!
Her yanİş olnydan hir yJr. alm|ş!
Kölüler namtnı cihana salmlş
Kanıpta kiitüye düşme Arkada§!
Yaklaşan herkese hemen güvenme!
Her olur olmar,2 vanp ilenme!
Bir insan bulursan,fazla direnıne
Yanıl|p kiitüyü scçıne ArkadaŞ!
Asalel ararsan insanda ala
Sakln düşmeycsin elinle 2arı!
Çogünuİ dilinde bir yağh kara!
Boyanıp dillerc dü§me arkada§!
Kiminin içinde vardır bir cadü
t-}u demdc çok ızdl. adil bir kad||
Ararsan bulunur jnsan evladl
g5,
53
ç,,,.,,
Asla insanhktan 8cçme arkada§!
ııı.ı,. "_,., ı_,,,.:.
GoNUL ADAMI
Klrmasa}dın bi. giinülü, t"pışllrmak zor olul
ne kadar 1ulkı olsa, klrık gönül laş olur
Zor gününde olmayanlaç \ar güı]ünde baş ollr
Bir gönüle gjr huzur bul, huzur bulmak hoş olur.
o
Deli giinil havalanma, yİkseklerdc tcl olu.
Girme yadcl bahçesine, taşkln oluı scl oluf
uzak durma mııhabbelten, dosiun bile el olur
Dost bağlnl daim sula, susuz bağlar kel olur
ifral-tefrit ayıranlar insanİğa kol olur
Alçak göniil ve iyi huy büyüklüğe yol ol0r
Garipleri hakir giiren, kof ağaca dal olur
tlef dtm akil olanlara, değer reren bol olur
özınde bir, sözünde bir olmalldlr bunu bil
Yalan siize kulak asmı, gerçek nedir? bunu hil
Ağr olan hep altunduı çinko degjl bünu bil
sa!,al isürn §ayıhrsın, §tvilirsin bunu bil.
Diyorlarsa bir saniye, o bir göniil xdam|
sözü iizdür, özı sözdür yüce'dcndir selamı
Hakk biliı Hakk sijller, dogrudur hcr kelamı
Her haIiyle mükemrnelsc \?r ml? Sözün devaml.
iI
CöNüL t)ERtl{sı
Gön|ündcn geçeni bir bilebilsem
Gönlİne gönlümce bakihilirim
giinülden baktpta bjr gülebil§em
Gönlümü gönlüne açabilirim.
Bu gönül bir,\lecnun hcp seni arar
Dalgtn duruı boşluğa bakar
Sanki genç yaşında olnıuş ihliyar
Yine de gönlümce koşabilirim
Gönüller bir olsa dünya hoş olur
lzdlraplar biter sevgi ço§ olur
Bu gönül ellbette gönlünai bulur
Gönlüne delice dalabiliriın.
oönlümün deryas|n açrn|şım sana
lnsan seviyorsa atrnaz yabana
Ne olur giinlünü açıver bana
o gdnle gi'nlümce akbilirim.
Cönül sen yinede fazla üzülme
Dertlerin hüyütüp onn ezilme
usand|m diyerek geri çeki|me
selinçle gi'nlüne çoşabilirim.
Arttk yeter g6nül uzatma
Yalvanp yakarlma gül§ün '§i
bu kişi
sonunda derlerse niycl er kişi
Gön|ümü sallnan sunabilirim.
GöREMiY()RUM
Iiyanam saçtntn bir tek lelinc
Örülmii§ saçlaan dü§mü§ belinc
KaküI'ün uaonlş giizün İslünc
Gözlein saklanm|ş göreniyorüm.
oözlerin bakınca gönlümü yakar
senin ardn s|ra olmuşuın sakaf
Bu kadar çok naza kirn olsa bıkar
Gizleme yüünü göremiyorum.
Senseizlik karanlık, b! dünya dar ya
o
uzun boyunla, endamın varya
Hele bir ay gibi dogu§un !!rya
Kama§lr gözlerim göremiy( ırum
ciizel tah dilin beni öldürür
Edah bakışın ocak söndürür
tsellimi olur belki yiizürn gİldüıür
sablrla bekliyoı göremiYorum
Çaresiz olsam da severim seni
Yok §ayma yeter ki, beklcrim seni
Azıcık ümit veı özledim scni
Aray|p, sorsamda göremiyorum.
Giirelim str olmak, kaybolmak niye?
Ne olur karar ver, saklanmak niye?
Başka biri yoksa beklelnıek niye?
Gözlerim kör oldu göremiyorum.
.4*t.
Uırl
^4,\HKUIl
L'zaklardan esen yele hasrelken
Ben bı]rada yalnızİğa mahkimum
Ha}"|lerin zdlraba hasretken
Ben burada sensizliğc mahki]mum.
seninle berabcl nc de muıluydtırn
Sen gidince havaline mahkürnurn
BIr bak§a, bir faülü§. mühlaçken
Scnin giizel hu1.ıanna mahkıimum
sana sanki on ikiden rtrulmıış
Gönül bü yn hayallcrle avıünmuş
Bekler ikcn çarpan kalhi durülmuş
senin melek yüzlerinc mahkümurn
Kalbindeki o kap|Yl kapama
Mahkimıım yı. başkasını arama
Hiç kimseler nlerhem olfiaz varaİ]6
Senin talll dillcrinc mahki]mum.
tsite. mola has.elligjn çilesi
Kawşman|n belki vardlr çaresi
Gözlerimde tiiıüyorken halesi
Senin kara gözlerine rnahkimum.
Diyorlaf ki Şafa,ına az kaldı
Biraz sabret, ç()gü gilti az kald,
Ha!,alimden accp §imdi ncm kaldl
senin artük hayaline mahkİmurn.
SEVDIGlı1
Yaradan yaratmışlütf etmiş bana
Aruçla kalbimi iç kaıa kana
Sevdannz yay sln bütün cihana
Al beni güelim, sev bana bana
sen oradan, bcn buradan sahn§a
Hasretle kavuşup, içten sarılsa
Gcçen ho§ günlere, birlikie yansa
Kokla§sa, bir canda, lcııde buluşsa.
Acaba derler mi? bunlar çlldlrnıtş
Sanki her ikisi gökte[ çağTllm|ş
Canan canla, can cananla kaluşsun
Birlikte sunulmuŞ, aşkla yoğrulmuş.
Huyumuz aynldıı tarzımız aynı
Göz rengi ayııdıı bakışlar aynt
Tğnimiz aynldıı boyunrırz ayn|
Yaradan özenmi§, bana sunulmu§
scn siizdükçe, bana sevgjn haz gelir
Konııştukça o sözlerin saz gelir
Anlatamam, söylediğim az gclir
sen benimsin, ben de scnin sevdiğ
JrL
.::IlüLüL
(ji)Li/
'}]dha.fu/."
58
oI-i4AYlNCA
Güzelligin neye yarar ey giizel
Gönlündcki yiğil ben olmapnca
Kalem kaşın nur cemaIin ne yazar
cözlerinde tüten ben olmaylnca
Selvi boyln inae belin haz vermez
O bele dolnnan ben olmaynca
Cülef }tzün çahk
ka§l| görünür
Cülünen, bakı|an ben olmaynca
/tlah yüzlüsün Ahu gdzlü diyorlar
O gözle hakıIan ben olmapnca
Kor dudaklar, aleş saçar diyorlar
o dudakla yak|lan ben olmaynca
Kollar uzun, parmaklarda on hüner
o kollara sanlan ben olmaynca
sİrmelenmiş ela gözler siizüyor
Sİremsi ben, rast|ğ ben olnıaFnca
Saçların savrulur, gel eyler bana
Di|lerin bal şeker, lAl eyler bana
Endam|n bir ba§ka görünür bana
Neye yarar gİzel, eş olmay|nca
Yaradan Fratmı§ salm§
ortaF
Oda binip çıkmış doru bir laya
Yiğtler iç çekmi§, hep ka|mlş yaya
o giizele eri§en ben olma},ınca
J§ıı
59
üi.i,n .hülı-n,/Jü ı,,,*üll,.
Sanki bir elmanın iki yarıs|
kovandaki bahn ana ansı
Artlk cümlesine olsun darısü
Bana tlijyle giizel yar olmalmca
Keşke giizel görmeseydim hiç seni
Dağladln sen beni lakttn sinemi
Çaresi yok almalıyım ben seni
Yaşayamam, irlürüm sen olmaymca
VAZGEÇEMEDiM
Saçlartm agardı senin yoluna
Bir ömür ıüke|ıim sevgin usuna
Bekledim gjrmedin birgün kolurna
Yine de ben §enden vazgeçemedim
Gönülden seüyor sanrnı§tım seni
O gülen gözlerin yakm|şh beni
Mazeret üretme. sevdim ben seni
Yine de ben §enden vazgeçemedim
Çoglı kez diiz yolda sekerek gezdim
Hayat|n yükünü yalnız çektim
Paylaşsak hayatı yeşerecektim
Yine de ben senden vazgeçemedim
oönlümü dolduran tek bir ki§isin
Benim için özel, stradtşıs|n
oailüver karanhk diinyam ışüsln
Yinede ben senden Vazgeçemem.
Canansln, yansarn da senle co§anm
sevginle sel olui bcntten ta§arım
Azıcık yüz bulsam hemen koŞarım
Vne de ben senden vazgeçemern
Giizelim uzaktan seslenmesen de
Sevgime l.n§llık bcslemesem de
Benim gibi her an düşlemesen de
Yine de ben senden vazgeçemedim.
*
67
ç;a;t
aü/,Ilufu,L1l
,y!\/i/lltl
Bu gönlün her yerde §eni arlyor
Gün geçtikçe, dönmcdin diye ağlıyor
Çaresiz olsa da ürnit bağllyor
Yine de ben senden vazgcçemedim
s,en yoksun, elimde çi'züm kalmadl
Tükendi nefcsim. özüm kalmadl
söz bitli. Diyecek siizüm kalmadl
Yine de ben senden vazgeçemedim
ij;
/ aıJ]4DrJOı
Jüı,
ı!yın/. 62
YA sEN
Klyamam saçmln bir tek leline
Ya sen ben güldür, ya da ben seni
sanmaki kahrsün bir başka cle
Ya sen beni güldür, F da ben ben seni
Ya sen beni öldüç ya da ben seni
Bahaneler ko},rna yine peşpe§e
Ya hen dü§em peşc, ya da düş peşe
lstemem hatkasl Llüşsün peşinc
Ya sen beni güldiiı ya da ben seni
Ya sen beni öldür, ya da ben seni
Anlam^z hiç kimse bcnim halimden
Bir tek söz de olsa duysam di]inden
Bu ömür bitsede senin elinden
Ya s.n beni güldüı ya da ben §eni
Ya sen beni öldüı ya da ben seni
Giiz€l
sen nereden çlktln kar§|ma
bakmazsarn ölürüm o gül sirnana
inşallah yazmüşİr Yaradan bana
Ya sen beni güldiiı ya da ben seni
Ya sen o|dür, ya da ben seni
Ta gönülden giiraiyoı gözlerim seni
Ta derinden seviyor, }uregim seni
Bu selda biter mi? giirdım ya seni
Ya sen beni güldür, ya da befl seni
Ya §en beni öldii4 ya da ben sen
.t.,,-
*
63
lr,;/.RJ/@|.l,j:.|,.,!ı].!ü.
Dü§te bile çıkmlyorsun akhmdan
Ümitsizce ko§uyoruın ardından
Cüzel bıktırma ki can varllğmdan
Vl sen beni güldüı ya da ben seni
Yİ sen beni öldür, }a da beİ seni
Asla bitmeyccek bu se\gim sana
Vuruldum gönüldcn rurülduD sana
tscni lerke ediptc atma yabana
Ya sen beni güldür, ya da ben seni
Ya sen beni öldüı ya da ben scni
Kaşını çatışın naz gelir bana
() gülen bakış|n haz gelir bana
llflesen o neles sız gelir bana
Ya sen beni güldür, ya da ben seni
6,]
E\,(laüZEL
uzıklarda bilc her an seninle
Hayaliıı hiç bilmez, gi;nlüm senjnle,
Talİ dillcrini çözseı benimle,
Beklclme ey gitel, ol seıt benimlt,.
Aklın]daki sensin, fikrimdcki sen
Cönlündeki scnsin, giizünldeki §clı,
Dilin]de scn rarsın, daşümde hep sen,
Naz chne ey güzel, gül sen benimlüj
Gönlınrün bahçcsi heP
açük sana.
oiirnrck i§tiyorsan, gül dcrim sanı,
Bahçen e ne var§a al koklasana,
Ağlatn]a cI güzcl, kal sen benimle.
Benim lek arzum scninle olmak,
Ciinül güllerimi birlikte yolmak
(iönlümden gönlüne gizlice dolniak,
sö}lelme e!,güel, dol sen benimlt.
Endam|n gözümden gcçer be güzel,
(jiirüntün gönliimü de§er be güzel,
Zor degil bıt i§i başar be giize]
Bir ol da eI güel,çoş sen benimlc.
seni sana koman] senden altrın].
Beklelılbunca ul oıldın kahlnm,
Zitnnelı]re kj olur hu son çağnm.
\hlvarlma .y güzel, (ül sen benimlc,
65
Çfui[ (ll,rçt^fu ü,leYL n.
DOSTLUK YAŞASIN
be!,ler,
Bu devirde bir dosl bulmak zor
,jlçüp
ıarlnla!ı,
Rir dostu Yadeldt
karsılık ıılmıdan cındın ıermtli,
t]ostunu Jo.t bilki dostluk va\J,ın,
Bir doslta bulursan birazcık küısur,
Üstünü iirt ki sen bıılasın huajı
Aray girmesin bir h]§ka
muzuf,
t)ostunu ki,lla ki d.,stluk },a)a\|n,
tsir dostu dosl gibi kabul etmeli,
0 doslu
yabana lercih etıneli,
ihaneti kitaplardan silmeli,
Dostunu belle ki dostluk yaşasln,
Var günde olmaklı dı,stluk yürümez,
Dar güııde olursan ılo\llıık §ürümtz,
Hatısrn ortmezsı:n hu doslluk tjlma7,
Üstiine titre ki dosllı* yaşa§lnDost dostu aİarsa hcmen bulnıah,
Dostunu gdrünce yürek coşnıah,
Yareİlik olmall,dost kaynaşmillı,
Dostluiü dile ki dostluk yaşısın,
'](r
SEVGiLi
sen serginin esrJİlnl (azJİfl mü?
selgi bize belki jl!hı belİi meŞk,
sew ncles. \eıgi cnfes, scvgi zcrk
şevgl ln\an. \etgi canan, §ersi se\k
Hiç sevginin o.;ıgını duşıun mü./
() setgidir
() stvgidir
kiinill ı,ir cden.
insanlıgı ha|keıien.
o §elgidir de|_.l", deniz gark
eden
.l sevgiyi tatlanlrr hep muıludıür
sevgi eken, 5e\gi hi(er hakkıd|.
Se\giliden beklenir milJ bir icrslik.
Her sevginin ozünde r€r
Dilik,
sclgi coşsa }aşanır ml? ikj|ik
sevgi aşka çıkan yolda ziynettir.
Setginin gülen yüzü nimeiliı
Stvgilinin her süzunde bal var
Sewilinin yan bakışı agardlr
setgi|in hir nefe\i hahardlr
Sevgisini sulayanlar kurutmaz.
Scvgililer hirbirini uüıuima2
sewin ile Jlk bagıni gir günül,
scıgin ile me},t(leri der gönül,
scügilerle kjılbime ir hir onlıır
Scvgililcr neşe saçar, hırslanmaz.
Sevgiliyt bıku gözler ıslanmız-
Ey sevgili nerdeysen, kopta gel,
sevgi kokan riizgarhfl kapta gel,
sevgi açan çiçekleri topla gel,
sevgi bize Yarada'dan mirashr
Sevgi Varken, sevgisizlik insaftı
Sı:vgiliye her varlığm fedadıı
Sevgilinin her kelamı sedadır,
sevgilin hcr nidasl senadtr,
Sevgisinden murad alan yaşlanmaz,
S€vgisini taçlandtran paslanmaz.
(lENç ÇIFILERE
Bu merasim genç çiflleİe ug'rolsun
Hlsımlar yaklaşsln, dostluk kurulsun
(icnçler birbirine muhabbe1 sunsun
Evlinin yuva§l kulsaldır gençler
sevgi, sa}gl bir yut€n|n ba§|d|r
sadakalse !,iizüklc rin ka§ldlr
Aldatan, kandıran bedbahl kişidir
Evlilik }alan yüİiimez gençler.
Yuınu§ak huy evliligin l.Jözüdür
Haylr demek çiftlerin son sözüdür
Yavrularsa bu birligin iizüdür
ccnnelin me}T e§i çocuktur gençler
lt!,gamber diyor ki çoğalsün ümmet
Evlilik kutsaldıı Resul'den sünnet
Mutlu },ü!,alardan olu§an millet
Yarına güvenle bakıyor gençler
Varlıkta, yoklulla deslek gerekir
Her an, her ortarnda sayıak gerekir
Birlikte yanna ko§mak gerekir
Evlilik böylece yaşl}or gençler
Milletin ashdlr mutlu aile
ınsana fasıldır nıutlu ailc
Çifllcre masaldlr rnutlu aile
Mulluluk aşk ile ya§|yor gençler
Jİı,
69
ç'.,.,.,
ar..,],..o,r. l.,.//.
,.
MERSiN
Cözümiiz, gönlümüZ, iimrümaiz Mersin,
Evimiz, yerimiz yurdunluz Mersin
Antmlz, kantnı,z, canlnlIz Mersin,
Cayemiz, dalamiz, scvdamı Mer§in.
işimiz, gücümıiz, a§lınlz
Mersin,
Adımız. andımız, ladımE ^lersin
Sevgimiz, saygımız. udlmz Mersin
Tasamız, kaygmız kavgamız Mersin.
Beynimiz, kalbimiz, girvdemiz Mersin,
Akhmız,f ikrimiz, zikrimiz Mersin,
Özümaiz. siizümüz, siizlümiiz Mersin,
Nanımlz, §anlmlz, sanımız Mersin.
Şarlımq şavkımız,
a§kıünız Mersin,
Zevkimiz, şevkimiz, rneşkimiz Mersin,
Yolumuz, }"rimiz yanımız Mersin
Koalmuz, doslumuz, postumuz Mersin.
-ll
SEVGILiM (TÜRKiYEM)
Bir kız sevdim şu alemde
Ula§tım da dD,emedim.
Ug.unda ömrümü verdıİ
Muradlma eremedim
covdesi Asya'ya benzer
Cögüs üslü A\,rupa'ya
vücudu esmer mi esmer
Sanya benzer sarıyiı.
Derlef ki cennet hurisi
Sanki dünyanın perisi
Mis gibi okar nelesi
Ş|fll şırll gelir sesi
Bu kz beni deli eder
Baklşlafl örnre bedel
Al yazmasl köle eder
Salınması bile yeter
[lahçc§i Var çiçek çiçek
Bahçvanlar gü| derecek
Herşey yalan,bir bu gerçek
Ufuna can l,ermck gerck.
Kalbini Ankara çalmlş
Beyni ıstanbul da kalmlş
Bu irmrüm ona adanmlş.
Cıız dikenler hcp altlınmış.
JXıl
7
ç,,,.a/,lui,,,,.1,. ı.,r,1,1.
Şü çevresin samn giizltr
lIaince ftrsahn bekler
Etraftan düşman gülü§lcr
Bu kEa göz dikmiş mcğı:r.
Se! gilirnsen !olundayım
Nöbetinde her anların]
Seni vermem çıksa canım
I)iinde vartm, günde vırın].
[Jü güz-eli alamaztar
Gönlüm sevmi§, qalnmallar
Cöz dikip, dolaşamazlar
Japulumdı!l satamazlar.
\hlan sdzle atulamaz
seli!,onım aldalamam
lliç kimseye bırakımant
Bedcnimden koparamam
sevgilim, sen her şeyimsin
( jök kubbede direğimsiı
Scn Ata'ının emeğisin
Tcrk edemem, sevgilimsin.
Dün!,ay lerseler bana
cın bedenim kurban sana
ölsem de r,eremem yabana
sensin bana Vatan Ana.
g].ülıq.h7ğ1
Ç; ;/
,|?l/nL 72
ı
l955 ylllndo
köyünde doğdu. ilk,
tohsilini Torsus' |o lo
1972 yılındo doho son
universitesi' ne dönü
,M.M.A. Kimyo Mühendisliği böl
ira.ek 1977 yılındo
mezun
977-1978 yıllorndo İskenderun De
Çclik Fobrikosı Kolite Kontrol Loboro
lor Müdürlüğünde çolışİ. i 980
Torsus Endüslri Meslek Lisesi Ki
bölümünde, oskerlik dönüşü cengiz To
Lisesinde Kimyo öğretmenliği yo
l983-1985 yılIorındo Ankoro Hu
FoküIlesine devom eiti.Ancok
den doloyı oyrıldı.
Doho sonro özel bir dershonede
ve orlok olorok 5 yıl çolışn, Bu orodo
mozlor Tonm Ltd. Şti.'ni kurorok ii
oildı.
i 992 yılındo MHP İlçe
bosln sözcüsü oldu.
seçimlerinde ilk
yıl) iorsı.ı
bost
olmuş_
Evli ve üç çocuk bobosıdır.
.}§
ı ._
-ıı,
;..
Download

tıklayın - Burhanettin Kocamaz