T.C.
BAŞBAKANLIK
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olarak, 12 (Oniki) adet sözleşmeli uzman personel alınacaktır.
I. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
a) Sınava başvurabilmek için;
1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart sahibi olmak,
3) Yabancı Uyruklu olmak,
4) Son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmek kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
şartlarından en az birini taşımak gerekmektedir.
b) Bu maddenin (a) bendinin bir ve dört numaralı alt bendinde olanlar için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),
(4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
2) Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda
belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
İki ve üç numaralı alt bendinde olanlar için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5)
ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda
belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c) Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit
Sınavı(KPDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya
buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; KPDS/YDS veya bu
sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili
dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o
dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen
oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora
yapmış olmak,
ç) Giriş sınav ilanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (17.10.1975) tarihinden sonra doğmuş
olanlar),
d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
şartları ayrıca aranacaktır.
1
EK-1: TABLO
Fakülteler / Bölümler, Nitelikler, Kontenjan ve Yabancı Dil
Aranılan Nitelikler
-Ortadoğu ve Afrika (ülke/bölge) ile ilgili Kültürel ve
Sosyal çalışmalar yürüten Kurum ve Kuruluşlarda,
Düşünce Kuruluşlarında, STK’lar da çalışma tecrübesine
sahip olmak, akademik çalışmalar yapmış olmak, staj,
eğitim, proje tecrübelerine sahip olmak.
-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik;
Üniversitelerde, Enstitülerde, Düşünce Kuruluşlarında,
STK’larda en az 1 yıl çalışmış olmak veya bu alanlara
yönelik projelerde yer alıp çalışmalar yapmış olmak
-STK'larda veya medya kuruluşlarında aktif görev almış,
organizasyon kabiliyeti yüksek, özellikle sivil toplum
alanında eğitim programı tasarlama ve eğitici olarak
uygulama bilgi ve becerisi olan, çeşitli kurum ve
kuruluşlar arasında iletişim kurma ve ilişki yönetme
becerisine sahip olmak
-Uluslararası öğrenci hareketliliği ve bu öğrencilere
yönelik oryantasyon ve rehberlik alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
-Hukuk veya siyasal bilgiler alanında Lisans, Yüksek
Lisans ve Doktora’dan herhangi birini AB Üyesi
Ülkelerinin birinde tamamlamış olmak ve Başkanlık
görev alanına giren hukuki konularda çalışmalar yapmış
olmak
-Seminer, çalıştay, kongre, otel ve sosyal etkinlik
aktivitelerinde kendisine verilen görevleri koordine edip
bütçe planlaması, oluşturulması ve yönetimini yapmış
olmak veya organizasyon firmalarında en az 1 yıl
çalışmış olmak
Fakülte ve Bölümler
Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye,
İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim Fakülteleri ile
İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri
mezunu olmak.
Hukuk veSiyasal Bilgiler Fakültesi (Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) mezunu
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim Fakülteleri ile İnsan
ve Toplum Bilimleri, Tarih, Sosyoloji ve Lojistik
Bölümleri mezunu olmak.
Kontenjan
Yabancı Dil
3
Fransızca
Arapça
3
İngilizce
Almanca
Flamanca
İsveççe
Danca
1
İngilizce
Almanca
Fransızca
2
Fransızca
Arapça
2
Almanca
Fransızca
1
İngilizce
Almanca
Fransızca
Not: Başkanlık yukarıda belirtilen nitelik kriterlerinde, kontenjanlarda ve yabancı dillerde değişiklik yapmaya yetkilidir.
2
II. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek, iş talep formu, (www.ytb.gov.tr)
2) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından
onaylanmış örneği, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar; Yüksek Öğretim Kurulu onaylı Denklik
Belgelerini sunmaları şarttır)
3) KPDS/YDS veya bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil
sınav sonuç belgesinin, KPDS/YDS veya bu sınavlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan
sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya
yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından
düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noterlik ya da
Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan
çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır), Anadili yabancı bir ülke
dili olanlar için dil belgesi istenmez.
4) Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,
5) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
6) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,
(Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir).
7) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge;
Başkanlığın görev alanı ile ilgili yüksek lisans ve/veya doktora diploması, genel alana yönelik çalışmalar
veya alanla ilgili görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu,
katılım sertifikası v.b. (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı
veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),
8) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı.
9) Askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair
yazılı beyan,
10) Son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmiş T.C. Vatandaşı adayların yurtdışında geçirdikleri beş
yıllık süreyi; Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan onaylı giriş çıkış kayıtları veya diğer belgeler ile
başvuru sırasında Başkanlığa beyan etmeleri gerekmektedir. Son 10 yılın hesaplanmasında yazılı sınav
tarihi esas alınacaktır.
11) Adayların, yukarıdaki tabloda belirtilen dillerin yanı sıra bildiği diğer yabancı dillerle ilgili bilgi
ve belge sunmaları değerlendirme aşamasında dikkate alınabilecektir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1) Sınav başvurularının; 22/09/2014 günü başlayıp, 17/10/2014 günü, mesai bitimine kadar,
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı
No:145 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sözlü sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri
tarih ve yer de belirtilmek suretiyle Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.
IV. GİRİŞ SINAVI
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
1) Bu İlanın, “Sınava Katılım Şartları” başlıklı (I) numaralı maddesinin (a) bendinin iki, üç ve dört
numaralı alt bendi kapsamında olanlar sadece sözlü sınava tabi tutulacaktır.
2) Bu İlanın (I) numaralı maddesinin (a) bendinin bir numaralı alt bendi kapsamında olanlar ise
önce test usulde yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi
tutulacaklardır. Yazılı sınav, 08/11/2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı
sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının (12 adet) en fazla dört katına kadar aday (48 adet)
sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü
sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir.
3
V. YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı Sınavda Adaylara,
a) Genel Kültür/Genel Yetenek,
b) Uluslararası İlişkiler,
c) Uluslararası Hukuk,
d) Siyasi Tarih,
e) Uluslararası Kuruluşlar,
f) Sosyoloji,
g) Tarih
h) İletişim
konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik soruların yanında Başkanlığın çalışma
alanlarıyla ilgili sorular sorulacaktır. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
VI. SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav adayların,
a) Bu İlanın “Yazılı Sınav Konuları” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
VII. DİĞER HUSUSLAR
1) Adaylar, yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı
nüfus cüzdanı, Pasaport veya onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.
2) Başvuru ve sınav sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında
başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi
atamaları iptal edilerek haklarında ilgili mevzuatına göre işlem yapılacaktır.
3) Yazılı sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler
hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4) Sınav İlanında belirtilen şartları taşımayan ve eksik evrak beyan eden adayların başvuruları
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Başvuru için Başkanlığa sunulan evrak veya belgeler, başvuru sürecinin sonunda adayların Kuruma
başvurmaları halinde kendilerine iade edilir. Başkanlık posta yoluyla evrak veya belgeleri iade
etmeyecektir.
4
Download

Sınava katılım şartları ve detaylı bilgi için tıklayınız.