T.c.
isrRııguı- veıiı_iĞi
Çevre ve Şehircıııı< iı ıvltloürlüğü
ATıK TAşıyAN FiRMALAn içiN ı_işaııs BELGEsl
1. Firmanın bilgileri:
BAşARANLan oeıvıin çeı_ix iı.ışenr e eni oöııüşüıvı şnıınyivE ricaRrr eı.ıoııiıvı şinxeri
M, AyDlN s. 42 A BAvRAMnAşA
ışnaziorRE
236214a312
2. Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi ve telefon numarası:
Ad; BAŞARANLAR orıviR çrıix İııŞ. çrnİ DÖNÜŞÜM SAN, VE TiC. A,Ş. Adres: rrRRziorRE MAH.
AYD|N SoK. No:42 BAYRAMPAşR ı isrnıınUL Tel: 2362140312
3. Tehlikeli yük taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı
sayısı:
11
4. Lisans alan araçların plakaları:
34YK9171,34 DH 0610, 34ZZ3a7B,34 YlS 97, 34 DFF 96 , 34 YoV 13, 34 DF 7089, 34 YK2719,34 AT 9054, 34 DNV 54, 34 AV
0336
5. TehlikeIi yük
taşımacılığı eğitim sertifikasına sahip sürücü sayısı: 9
MUSTAFA DAMYAN ,AYDIN KANDEMIR ,üNAL GüçLü ,HRcı
,SEZGiN süZER ,öMER ERCAN
Rıi yrĞir ,nrsul coşKUN
numaraları:
6. Taşınacak tehIikeli yüklerin tehlike şınıf
H2, H3-A, H3_B, H4, H5, H6, H7, HB, H9, H10, H11,|12,H13,H14
,HAL|L BALABAN ,MAHMUT GüL
d
7. Taşınacak tehlikeli atık kodları (AYGEİY Ek.4)
Atık kodları ektedir.
Yukarıda belirtilen firma, ulusal/uluslararası tçhtikeli yük taşımacılığında 7 nci maddede verilen (veya ekli liste
ile birlikte verilen) atıkları taşımak-için gereklijteknik özeIliklere ve donanımlara haiz araçlara
Bu belge 08.05.2019 tarihine kadar geçerlidir.
FıRMA LisANs No:
TA-34-69
'''İİil,Ş*[Tİ*
iı ıvıuour yrd. V.
NOT: Lisans verilen firmanın sahiplerinde veya sahip oldukları araçlarda değişiklik oiduğunda, lisansın geçerlilik
süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl llluOılrlugüne) geri gönderilir.
T.C.
isıaı.ıguı vaı-iı-iĞi
Çevı,e ve şehirciıik İl Miıdürlüğti
EK : ATIK KODLAR|
010304
010305
070101
070,1 03
003 9050 1
0801 13 100607 120301 16,] 101 190502
0801
1
1
1
00606 120120
0307 0701 04 080115 100609
010407 07a107 080117 100707
010505 07010B 0B0119 100BOB
010506 070109 0B0121 100B10
02010B 0701 10 080312 100812
030104 0701 1 080314 100815
030201 0702a1 080316 100B17
030202 07a2a3 080317 100B19
030203 070204 080319 100905
030204 0702a7 080409 1 00907
030205 070208 08041 1 1 00909
040103 070209 080413 100911
040214 07021a 080415 1009,13
040216 070211 080417 100915
040219 070214 080501 10,]005
050102 070216 090101 101007
050103 070301 090,1 02 101009
050104 070303 090,]03 101011
050105 070304 090,]04 101013
050106 070307 090105 ,]01C15
050107 070308 090106 101109
050,108 070309 090113 101111
050109 070310 100,104 ,101 1 13
050,1 11 070311
100109 101 1 15
,12 070401 100113 101117
0501
,15 070403 100114 101119
0501
05060,1 070404 100116 101209
050603 070407 1001 1B 10121 1
050701 07040B 100120 101309
060101 070409 1aa122 101312
060102 070410 10a207 101401
060103 07041
1aa211 110105
060104 070413 1a0213 110106
060105 070501 100304 1 1ua7
060106 070503 100308 1 10109
060201 070504 100309 1 01 ,] 1
060203 070507 100315 1,10113
060204 07050B 100319 110115
060205 070509 100321 1,10116
,11019B
06031 1 07051 0 100323
06031 3 07051
100325 110202
060315 070513 100327 110205
060403 070601 100329 110207
060404 070603 1 00401 1 1 0301
060405 070604 1004a2 110302
060502 070607 100403 110503
060602 070608 1OO404 11O5O4
060701 070609 100405 120106
060702 07061 0 ,100406,120,107
060703 070701 100407 12010B
060704 070703 100409 120109
060B02 070704 100503 120110
060903 070707 100505 120112
061002 07070B 100506 201 14
061 301 07O709
100508 1201 16
061304 070710 100510 120118
061 305 07071
100603 1201 19
0,1
1
1
,]
1
,]
1
1
-]
61
130401 161103
1304a2 170106
130403 1702a4
130501 17a3u
130502 170303
130503 170409
130506 170410
130507 170503
13050B,]70505
130701 1705a7
1 30702 1706a1
130703 170603
130801 170605
130802 170801
140601 170901
140602 170902
191301
191305
190503
190599
19a603
191306
190604
190605
190606
190699
19a702
190801
200101
191307
,19130B
200102
20010B
200110
200111
200113
90802
90805
20O1 1 4
190806
190807
190808
190809
190810
,140603 1/0903 190811
140604 1B0103 190812
140605 180106 190B13
200117
2aa119
150110
150111
15a202
160104
1
1
2001 1 5
2O012,]
200123
200-]25
2aa126
2aa127
20012E
1B0108 190u4 2au29
1B0110 190899 200130
180202 190901 2aa131
1B0205 190902 2aa132
160,107 1B0207 190903 200,133
16010B 190102 190904 2aa134
160109,190105
160110 190106
1601 1 1 190107
100113 ,190110
16a114 190111
16a121 190112
160209 190113
160210 190114
16a21
1
160212
160213
160215
160303
160305
160401
160402
160403
160504
1
1901
1901
1901
190905 200135
190906 200136
190999 2aa137
19i001
15
16 91,1 C1
17 1glla2
,1
1901]8 ]91103
190119
190199
190203
190204
60506 1 90207
190211
190299
190304
190305
191202
191203
191204
191206
191207
191208
191209
190306,191210
190307
,]
20030,]
19]105 200303
16070B 19O21O 191205
160709
160802
160805
160806
160807
160901
160902
160903
2aa2a2
2aa203
19,]1a4 2aa302
191106
191107
19O205,191199
190206 191201
160507 19020B
16050B 1902a9
200138
191002 200139
191003 200140
191aa4 2aü41
191005 200199
191006 200201
19,]211
9040,1 191212
190402
191301
161001 19040,1
191303
,]60904 190403 191302
200304
200306
200307
200399
Download

Atık Taşıma Lisansı - Başaranlar Geri Dönüşüm