ÇANAKKALE BELEDÝYESÝ
Sayfa :
1
ENCÜMEN GÜNDEMÝ
Gündem No =
Sýra No
1
24092014
Karar No
Gündem Tarihi = 24/09/2014
Evrak No
Evrak Tarihi
498
23/09/2014
EMLAK ÝSTÝMLAK
MÜDÜRLÜÐÜ
BARBAROS MH. ATATÜRK CD. 870 ADA 88 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN 10/09/2014 TARÝHÝNDE
YAPILANÝHALESÝNÝN KARARA BAÐLANMASI
499
23/09/2014
EMLAK ÝSTÝMLAK
MÜDÜRLÜÐÜ
ARSLANCA MH. 1134 ADA, 4 PARSELDEKÝ TAÞINMAZIN KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN ÖDENMESÝ
500
23/09/2014
MALÝ HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ
ÖDENEK AKTARMA HK.
501
23/09/2014
SU VE KANALÝZASYON
MÜDÜRLÜÐÜ
ELEKTRONÝK KARTLI SAYAÇ ÝLE TRAMPA EDÝLMESÝ HUSUSUNDA ENCÜMENÝMÝZCE 17/09/2014 TARÝH VE
2014/497 SAYILI KARAR ÝLE 2886 SAYILI KANUNUN 51 G MADDESÝ UYARINCA PAZARLLIK USULÜ ÝLE ÝHALE
KARARI ALINMIÞTIR. 24/09/2014 TARÝHÝNDE ÝHALE YAPILMASI HUSUSU
502
23/09/2014
ULAÞIM HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
MÝHRABÝYE GÜR ADINA KAYITLI 17 S 0117 PLAKALI SERVÝS ARACININ PLAKA HAKKININ ARAC ÝLE BÝRLÝKTE
EÞÝ MEHMET GÜR'E DEVRÝ
503
23/09/2014
ULAÞIM HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
PLAJ TAKSÝ DURAÐINDA LEYLA BOSTANCI ADINA KAYITLI 17 T 0157 PLAKALI TÝCARÝ TAKSÝNÝN, PLAKA VE
DURAK HAKKINI, ARAÇ ÝLE BÝRLÝKTE YUSUF UZUN'A DEVRÝ
504
23/09/2014
ULAÞIM HÝZMETLERÝ
MÜDÜRLÜÐÜ
17/09/2014 TARÝHÝNDE GERÇEKLEÞEN ÞÝKAYET DEÐERLENDÝRME VE CEZA KOMÝSYONU TOPLANTI
TUTANAÐININ GÖRÜÞÜLMESÝ
505
23/09/2014
ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ
CAFE BY
506
23/09/2014
ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ
DENETÝM TUTANAKLARI HK.
507
23/09/2014
HAL MÜDÜRLÜÐÜ
KESÝLEN ÝDARÝ PARA CESZASI
508
23/09/2014
HAL MÜDÜRLÜÐÜ
KESÝLEN CEZALI HAL RÜSUMLARI
509
23/09/2014
HAL MÜDÜRLÜÐÜ
KESÝLEN CEZALI HAL RÜSUMLARININ ÝNCELENMESÝ
510
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ÝSMETPAÞA MAHALLESÝ 1009 ADA 8 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZDA PROJESÝNE AYKIRI ÝMALAT.
511
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
BARBAROS MAHALLESÝ, 1231 ADA 198 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZDA PROJESÝNE AYKIRI ÝMALAT.
512
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
BARBAROS MAHALLESÝ, 1238 ADA 16 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZDA PROJESÝNE AYKIRI ÝMALAT.
513
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
BARBAROS MAHALLESÝ, 128 ADA 47 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZDA GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝNÝN GEREKTÝÐÝ
GÝBÝ ALINMAMASI.
Daire Adý
Açýklama
Düþünceler
2
Düþünceler
3
Düþünceler
4
Düþünceler
5
Düþünceler
6
Düþünceler
7
Düþünceler
8
Düþünceler
9
Düþünceler
10
Düþünceler
11
Düþünceler
12
Düþünceler
13
Düþünceler
14
Düþünceler
15
Düþünceler
16
Düþünceler
Sonuç
Durumu
ÇANAKKALE BELEDÝYESÝ
Sayfa :
2
ENCÜMEN GÜNDEMÝ
Gündem No =
Sýra No
17
Gündem Tarihi = 24/09/2014
24092014
Karar No
Evrak No
Evrak Tarihi
514
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
BARBAROS MAHALLESÝ 969 ADA 4 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLATERK TALEBÝ.
515
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
391 ADA 70 PARSEL
516
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
BARBAROS MAHALLESÝ 969 ADA 3 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLATERK TALEBÝ.
517
23/09/2014
IMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK
MÜDÜRLÜÐÜ
ARSLANCA MAHALLESÝ, 603 ADA 106 PARSELDE KAYITLI TAÞINMAZIN YOLATERK TALEBÝ.
Düþünceler
18
Düþünceler
19
Düþünceler
20
Düþünceler
Daire Adý
Açýklama
Sonuç
Durumu
Download

24.09.2014 Tarihli Encümen..