ANKARA ESNAF ve -SANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
.:
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
Sayı : 242/ 539
Konu : Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
CHAMBERS
Ankara : 5 Mart 2014
2014 - 23 i SAYILI GENELGE:
Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu Genel Başkanlığı' ndan
alınan 21.02.2014 tarih ve AR.GE.GI. 18. 14/73-0407-16 sayılı genelgede (a)-22.10.2013
tarih ve
2013/84 sayılı TESK genelgesi, (b)-07.01.2014 tarih ve 2014/3 sayılı TESK genelgesi ilgi gösterilip:
üzere, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca müştereken çıkanlan "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" 05 Temmuz 2013 tarihli ve
28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Konfederasyonumuzun ilgi Ca) genelgesi ile söz konusu
"Bilindiği
eğitimlerin nerelerden alınacağı, hijyen eğitimi. alması gereken çalışanların eğitimlerini ilgili
yönetmeliğin geçici l'nci maddesine göre bir yılda tamamlamaları gerektiği hatırlatılmış, ilgi (bj'de
kayıtlı genelgemizde de eğitimlerin -belirtilen sürede tamamlanmadığı takdirde, çalışanların ve
işyerlerinin karşılaşacakları hukuki ve idari yaptırımlara dikkat çekilmiştir.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği' nin gecici l'inci maddesine göre Yönetmelik kapsamında
bulunan isyerlerinde calısanların hijyen eğitimi alarak belgeye sahip olmalan icin
tanınan süre 05 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir.
Konuya ilişkin olarak Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza
gönderilen 05 Şubat 2014 tarihli ve 0611 sayılı yazıda; mezkur eöitlmlerin belirtilen sürede alınması
gerektiği belirtilmekte olup, çalışanların ve işyerlerinin hukuki ve idari yaptırım ile karşılaşmaması
açısından esnaf ve sanatkarlarımızın yeniden bilgilendirilmesi talep edilmektedir.
Buna göre, "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara 05 Temmuz
2014 tarihinden sonra Yönetmeliğin ll'inci
maddesi çerçevesinde yapılan denetimler
sırasında "Hijyen Eğitim Belgesi" sorulacağı ve bu belgeyi almamıs olanlar hakkında
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282' inci maddesine göre islem yapılacağı
belirtilmektedir.
Bu çerçevede: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282' nci maddesinde, "bu
Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca
suç oluşturmadığı takdirde ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para
cezası verileceği" öngörülmektedir.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği' nin Sfnci maddesi uyarınca; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kisiler calıstırılamayacağından ve
çalışanların hijyen eğitimi alması ve belgeli olarak çalıştırılmasından işyeri sahipleri ve işletenleri
birinci derecede sorumlu olacağından herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak bakımından
05 Temmuz 2014 tarihine kadar esnaf ve sanatkarlanmızca çalışanlarının hijyen eğitimi
ve belgelerini almalarının sağlanması önem arz etmektedir."
Denilmektedir.
<,
İlgili
Esnaf ve Sanatkarlarımızın
bilgilendirilmeleri hususunu:
Gereği için rica ederiz.
mağdur
olmaması
bakımından
konu
hakkında
tekrar
Saygılanmızla,
~-
Abdurrahman VARDL
Genel Sekreter
Anafartalar
Mehmet YİGİNER
Başkan
Caddesi Konya SOKak No. 18 Kat 3 - 06250 ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
Download

genelge no 023 - Ankara Ve Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği